Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. september 2014 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 for Bering-Beder vejen med tilhørende VVM-redegørelse. 1. Resume Aarhus Kommune ønsker at fastlægge et tracé for en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus Bering-Beder vejen. Vejen skal forbinde Oddervej i sydøst med Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest. Bering-Beder vejen vil i alt blive ca. 12 km lang, og den skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny, overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Denne ring skal bl.a. medvirke til at aflaste det øvrige overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Vejen vil desuden kunne blive en vigtig del af betjeningen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen. Som led i planlægningen af vejanlægget er der udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Der blev i efteråret 2009 gennemført en første offentlighedsfase med indkaldelse af forslag og ideer. På baggrund heraf blev det fastlagt, at planlægningsarbejdet blandt andet skulle omfatte følgende: Tre alternative linjeføringer for Bering-Beder vejen Alternative tværprofiler (2-sporet vej eller 2+1 vej) Forberede øst-vestgående stiforbindelser til vejanlægget side 1 af 13

2 Tilvalg med forlængelse af vejen fra Oddervej til Beder Landevej Tilvalg med tilslutning mod Ny Malling ved Nymarksvej Tilvalg med vejforbindelse til Obstrupvej På baggrund af temaerne i den gennemførte VVMredegørelse er der sket en afvejning af blandt andet natur, landskab, sundhed og trafik. Samlet set vurderes det, at alternativ A (den nordligste linjeføring) er det bedste forslag af de tre skitserede linjeføringer. Alle linjeføringer er beskrevet, så de efter den offentlige høring kan vælges. 2. Beslutningspunkter At 1) forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 om vedtages til offentlig fremlæggelse. At 2) linjeføring A inklusiv tilvalgsløsninger udpeges som den foretrukne løsning. At 3) der gennemføres de i afsnit 6 beskrevne initiativer i forhold til inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og fællesråd m.fl. 3. Baggrund På baggrund af byrådsindstillingen Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVM-redegørelse m.m. besluttede byrådet den 14. september 2011 at igangsætte udarbejdelsen af en VVM-redegørelse for Bering-Beder vejen. Nu foreligger VVM-redegørelsen, og der skal derfor ifølge planloven offentliggøres et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for projektet, før end der kan træffes endelig beslutning. VVM-redegørelsen er udarbejdet efter Planloven, så den også opfylder kravene til en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. side 2 af 13

3 4. Relationer til mål Bering-Beder vejen er en direkte opfølgning på kommuneplanens overordnede strategier og mål for trafikinfrastrukturen. Dels skal Aarhus som Vestdanmarks Hovedby knyttes op på en overordnet infrastruktur, der binder Aarhus effektivt sammen med omverdenen. Og dels skal trafikinfrastrukturen i Aarhus Kommune udvikles, så den generelt understøtter byudviklingen og matcher stigningerne i trafikken. Bering-Beder vejen vil således medvirke til at sikre en god trafikbetjening for såvel de eksisterende som fremtidige byområder i den sydlige del af kommunen. På det overordnede plan kommer Bering-Beder vejen til at udgøre den sydlige del af en Ring 3, som desuden består af Østjyske Motorvej og Djurslandsmotorvejen. 5. Sagsfremstilling 5.1 Generelle forhold Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 omhandler en ny vej i det åbne land mellem Bering og Østjyske Motorvej i vest og Beder/Oddervej i øst. Vejen forløber i områderne syd for Mårslet og Tranbjerg. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en VVM-redegørelse og beskriver 3 forskellige linjeføringer, A, B1 og C samt forskellige variationer vedrørende diverse vejtilslutninger m.v. Endvidere beskrives det såkaldte 0- alternativ dvs. at projektet slet ikke gennemføres. side 3 af 13

4 Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen er udarbejdet så alle 3 linjeføringer er valgbare. Det indstilles at pege på linjeføring A inklusiv tilvalgsløsninger som den foretrukne. Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse for projektet, det ikke tekniske resume fra VVM-redegørelsen samt et forslag til nyt afsnit i kommuneplanens hovedstruktur i kapitlet om Anlæg der kan påvirke miljøet væsentligt. I det nye afsnit til kommuneplanen fastlægges retningslinjer for projektets anlæg og drift. Se bilag 1, Udkast til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan I princippet er det kun kommuneplantillægget, som skal fremlægges som forslag. VVM-redegørelsen er en teknisk redegørelse for projektet. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVMredegørelsen indbefatter følgende kapitler: Sammenfatning/ikke teknisk resumé Indledning (herunder baggrund og VVM- og miljøvurderingsprocessen) Eksisterende vej- og trafikforhold Undersøgte alternativer Planforhold Landskab og kulturmiljø Trafikale konsekvenser side 4 af 13

5 Natur, plante- og dyreliv Natura 2000 vurdering Friluftsliv Overfladevand Geologi og grundvand Støj og vibrationer Luft og klima Råstoffer, affald og forurenet jord Sundhed og socioøkonomi Afværge- og overvågningstiltag Anlæggets gennemførelse Fravalgte alternativer Ordliste Referencer Fravalgte alternativer Ordliste Referencer Se bilag 2. VVM-redegørelse for Bering-Beder vejen. Aarhus Byråd besluttede på baggrund af den 1. offentlige høring, at der i VVM-redegørelsen skulle undersøges og konsekvensvurderes en sydligere variant af linjeføring B det offentliggjorte alternativ. Årsagen til dette var, at alternativ B berører flere ejendomme i Ingerslev. VVMredegørelsen har derfor vurderet linjeføring A, B, B1 og C. Undervejs i arbejdsprocessen blev det imidlertid besluttet, at fravælge B, da der var åbenlyst større negative virkninger af B end varianten B1. Ikke kun i forhold til berørte ejendomme, men også fordi et langt lige vejforløb på Bering-Beder vejen kan give anledning til et uhensigtsmæssigt højt hastighedsforløb. VVM-redegørelsen beskriver objektivt fordele og ulemper ved linjeføringsforslag A, B1 og C. Alle tre linjeføringer har konsekvenser for trafik, natur, bebyggelse, miljø samt mennesker m.v. Når linjeføring A anbefales, er der foretaget en vægtning af positive og negative forhold ved alle 3 linjeføringer i forhold til temaerne i VVMredegørelsen. Linjeføring A inklusiv tilvalgsløsninger udpeges som den foretrukne, fordi den ud fra en samlet vurdering medfører forholdsmæssigt færrest negative konsekvenser og størst trafikalt udbytte. Især står linjeføring A stærkest i forhold side 5 af 13

6 til aflastning af de interne eksisterende veje i Tranbjerg, Mårslet, Beder og Malling. Indenfor temaerne landskab, natur, overfladevand samt råstoffer (bortskaffelse og genanvendelse af jord) er linjeføring A i en samlet vurdering af fordele og ulemper for alle tre linjeføringer vurderet som det bedste alternativ. Indenfor temaerne støj, grundvand, luft og klima vurderes alle tre forslag at være ligeværdige. Temaerne er beskrevet i VVMredegørelsens ikke-tekniske resumé. 5.2 Bemærkninger til de forskellige alternativer Generelt For alle tracéer gælder, at store strækninger lægges i afgravninger. Dette er gjort for at mindske de støjmæssige gener, som vejen forventes at medføre. Derudover vil det i nogen grad medvirke til at sløre vejen i landskabet. Samtidig vil afgravningerne fra andre synsvinkler - og ikke mindst for dem, der færdes på selve vejen - medføre, at landskabet fremtræder mindre harmonisk, så vejanlægget kommer til at fremstå endnu mere dominerende og som et større indgreb. I forbindelse med detailprojekteringen kan der ske tilpasninger til det omkringliggende terræn. På strækningen mellem Bering ved Østjyske Motorvej i vest og Beder i øst krydser alle tracéer flere eksisterende veje og natur- og landskabsmæssige interesseområder. Der vil være behov for etablering af erstatningsnatur, faunapassager, støjafskærmning mm. Afværge og overvågningstiltag er detaljeret beskrevet i et selvstændigt kapitel i VVM-redegørelsen. Der er kun små forskelle i påvirkningen af natur, flora og fauna på landjorden, herunder arter omfattet af særlig beskyttelse. Ved nedlæggelse af fredskov iht. skovloven og 3 områder iht. naturbeskyttelsesloven - søer, enge og mose - stilles krav om erstatningsarealer til hhv. rejsning af ny skov og til ny natur. Det præcise areal vedrørende erstatningsskov afklares med Naturstyrelsen. Så vidt muligt placeres erstatningsskov og nye naturområder i nærområdet. For at modvirke en del af vejens barrierereffekt er der i alle alternativer indarbejdet faunapassager, hhv. faunabro side 6 af 13

7 og med underførte paddepassager, paddehegn og større underførte passager, hvor krondyr og rådyr kan passere. Der er gennemført trafikmodelberegninger for at vurdere de trafikale konsekvenser af de tre alternativer. Beregningerne viser, at der i 2030 vil køre køretøjer i døgnet på Bering Beder vejen, og at den største belastning vil forekomme på strækningen mellem Tandervej og Landevejen. Trafikken fordeler sig forskelligt i de tre alternativer. Samlet set vil alternativ A få den største trafikbelastning på den østlige del, hvilket medfører den største, samlede aflastning på den nordlige del af Oddervej og den østlige del af Ringvej Syd. På alternativ C vil den største trafikbelastning være på den vestligste del, hvilket primært vil aflaste veje i Skanderborg Kommune. Belastningen på alternativ B1 ligger mellem de to andre alternativer. Alle alternativer aflaster de nærliggende lokalveje. Det gælder især de tværgående lokalveje mellem Mårslet, Tranbjerg og Kolt/Hasselager samt den gennemkørende trafik i Mårslet i nord-sydgående retning. Linjeføring A side 7 af 13

8 Linjeføring A er den nordligst beliggende tracé og er efter linjeføring B1 det landskabeligt mindst problematiske forslag. Bering-Beder vejen er af støjmæssige og visuelle hensyn sænket på strækningen syd om Mårslet, som passeres i en afstand på ca. 150 m. Giber Å passeres på en 700 meter lang og 3-6 meter høj dæmning, og vejanlægget kommer derfor til at fremstå dominerende i landskabet. På strækningen syd om Tranbjerg ligger Bering-Beder vejen ca. 100 m fra den eksisterende bebyggelse. Ved passagen af Balle Bæk inddrages 4000 m2 3- registrerede eng. En erstatnings-eng foreslås placeret langs Balle Bæk, i tilknytning til eksisterende eng. Den præcise placering vil blive fastlagt i projekteringsfasen. Linjeføringen skærer igennem Tingskov og Mæslinghøj, hvor der skal fældes omkring en hektar fredskov. Der vil derfor ske en permanent fragmentering af skoven, da linjeføringen vil gå midt gennem skoven. Samlet set fældes ca m2 fredskov, der skal erstattes. Fældningen sker dels til selve vejtraceet og dels til en mindre tilsluttende vej. Én sø berøres. Barriereeffekt afværges ved etablering af faunapassager. Der etableres 2 passager for krondyr, 5 passager for rådyr og 12 paddepassager. Vejprojektet rummer mulighed for at etablere vejtilslutning til Obstrupvej vest for Mårslet. Der etableres en ny dobbeltrettet sti mellem Tandervej og Mustrupvej syd for Bering-Beder vejen. Mustrupvej opretholdes og føres over Bering-Beder vejen på en ny vejbro. Linjeføring B1 Linjeføring B1 er placeret mellem linjeføring A og linjeføring C og er det landskabeligt mindst problematiske af de tre forslag. Bering-Beder vejens passage umiddelbart syd om Testrup, skærer ind mellem byen og en lille gruppe huse syd for side 8 af 13

9 byen. Vejen ligger fortsat nedgravet, mens Testrupvej føres over på en bro i omkring 3,5 meters højde. Hævningen af Testrupvej bryder markant med den visuelle og landskabelige sammenhæng med Ravnholtvej og mellem markfladerne øst og vest for Testrupvej. Vejen passerer nord om Testrup Mose og inddrager permanent et mindre engareal under 50 m2. Det vurderes, at arealet er minimalt i forhold til det samlede areal af naturtypen i mosen. Testrup Mose har potentielt rekreativ værdi, men adgangsforholdene til og i mosen er dårlige, og store dele af området er privatejet og uden adgang for offentligheden. Vejen føres syd om Tranbjerg med en 500 meters afstand til bebyggelsen. En række mindre veje føres enten over eller under Bering-Beder vejen, nogle steder som stiforbindelser. I enkelte tilfælde kommer disse passager til at fremstå meget markante, som ved alternativ B1's passage af Skovgårdsvej vest for Tranbjerg. Linjeføringen medfører fældning af omkring 1 hektar fredskov, der skal erstattes, og 7 søer berøres. Barriereeffekt afværges ved etablering af faunapassager, med én faunabro, én underført passage for krondyr, 3 passager for rådyr og 12 paddepassager. Linjeføring C Linjeføring C har de største landskabelige påvirkninger af de tre forslag. Linjeføringen er især problematisk på grund af passagen ved Ravnholt, hvor vejen deler byen i to. Det omkringliggende forløb medfører store afgravninger og påfyldninger i forhold til det eksisterende terræn - blandt andet med afgravning gennem en række højdepunkter. Linjeføringen skærer igennem Skovhaven, hvor der i anlægsfasen permanent fældes ca m2 fredskov. Samlet set fældes m2 fredskov, der skal erstattes. 3 søer berøres. side 9 af 13

10 Barriereeffekt afværges ved etablering af faunapassager, med én faunabro, én underført passage for krondyr, én passager for rådyr og 13 paddepassager. 0-alternativet I denne VVM-redegørelse er 0-alternativet defineret ved situationen, hvor Bering-Beder vejen ikke anlægges. 0- alternativet er den aktuelle situation for landskabet, naturen og bebyggelsen i området I afsnittet omhandlende trafikale konsekvenser anvendes 0-alternativet som sammenligningsgrundlag for de tre linjeføringer. I trafikafsnittet beskrives trafikmodelberegninger, som tager udgangspunkt i den nuværende vej- og trafikinfrastruktur. Det er indregnet en række af de byudviklingsmuligheder, som kommuneplanens rammer giver mulighed for. Der er for scenarieårene 2018 og 2030 regnet med trafikbidrag fra byudviklingsprojekter som beskrevet i Kommuneplan 2013 i den sydvestlige del af Aarhus. Her beskrives blandt andet, at en etablering af Bering-Beder vejen er medvirkende til at aflaste Oddervej og den østligste del af Ringvej Syd, hvilket sammenlignet med 0-alternativet vil medvirke til en bedre afvikling af trafikken. I forhold til VVM-redegørelsens kapitler om landskab, natur, overfladevand mm. er 0-alternativet den nuværende tilstand i det beskrevne område. 5.3 Den efterfølgende proces Efter den offentlige fremlæggelse af kommuneplanforslaget fremsendes en indstilling om endelig vedtagelse eller bortfald af forslaget. Heri redegøres for de bemærkninger og forslag m.v., som høringen har resulteret i. Idet der ikke udarbejdes lokalplan for Bering-Beder vejen, og vejen ikke indgår i kommunens budget, bliver der i givet fald behov for på anden vis at sikre den valgte linjeføring. Det forventes, at byrådet samtidig med en eventuel endelig vedtagelse vil blive anbefalet at optage projektet på kommunens vejplan og at byggelinjesikre et areal til vejen. side 10 af 13

11 At sikre vejanlægget ved pålægning af byggelinjer sker efter vejloven 35. Byggelinjerne pålægges for en periode af højst 10 år og skal herefter revurderes og kan som følge heraf forlænges med indtil 10 år ad gangen. Et vejanlæg som Bering-Beder vejen kan sikres med et areal med en maksimal bredde på 100 meter svarende til 50 meter til begge sider af vejens midte. Efter pålægget af vejbyggelinjer kan grundejere inden for det byggelinjesikret areal - fremadrettet ikke opføre ny bebyggelse, herunder tilbygning eller genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. Endvidere må der heller ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave eller andre anlæg af blivende art. Med vejbestyrelsens tilladelse kan man dog opnå tilladelse til at opføre byggeri og lignende inden for det byggelinjesikret areal. Pålægges vejbyggelinjer, medfører det overtagelsespligt i henhold til nærmere bestemmelser i vejloven. Trafikstyrelsen og Banedanmark offentliggjorde i september 2013 en forundersøgelsesrapport over projekter, der skal gennemføres i forbindelse med elektrificering og etablering af et højhastighedsnet for togdriften den såkaldte timemodel. Rapporten omfatter en udretning af banen mellem Hovedgård og Hasselager. Rapporten viser to alternative linjer, som begge vil krydse samtlige foreslåede linjeføringer for Bering-Beder vejen et sted sydvest for Tranbjerg. Formentlig vil staten i høringen om Bering-Beder vejen alene gøre opmærksom på, at der er igangsat de nævnte initiativer fra statslig side. Der skal fra statslig side igangsættes VVM-undersøgelse af de alternative linjer, før der etableres et egentligt plangrundlag at forholde sig til. VVM-undersøgelserne opstartes muligvis i Strategi for borgerinddragelse side 11 af 13

12 Der er i dag en hjemmeside, hvor der løbende udsendes nyhedsbreve m.v., og hvor ca. 150 personer er oprettet som interessenter. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 og VVMredegørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside såvel som ovennævnte hjemmeside, og interessenter får en mail herom. Teknik og Miljø holdt den 1. april 2014 møde med fællesrådene i syd. Fællesrådene fra Beder-Malling- Ajstrup, Kolt-Hasselager, Mårslet, Solbjerg samt Tranbjerg Fællesråd var inviteret til at deltage i mødet. Hensigten med mødet var at drøfte tilrettelæggelse, rammer, indhold mm. i forbindelse med den kommende offentlige høring. Mødet var konstruktivt og givtigt og resulterede i gode ideer til før, under og efter offentlighedsfasen. Det blev aftalt, at der både skal informeres på kommunens hjemmeside, i fællesrådenes publikationer samt på et borgermøde under høringsfasen. Referatet fra mødet er vedlagt indstillingen som bilag Konsekvenser for ressourcer Den offentlige høring gennemføres indenfor budgettet. Pålægges vejbyggelinjer, kan det som nævnt medføre kommunal overtagelsespligt, som beskrevet i Vejlovens 38. Udgifterne hertil vil blive opgjort i forbindelse med en detailprojektering af projektet og vil kunne finansieres via en fremrykning af midler fra den foreløbigt afsatte ramme til Bering-Beder vejen. Kristian Würtz / Erik Jespersen side 12 af 13

13 Bilag Bilag 1: Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bilag 2: VVM-redegørelse Bilag 2a: Kortbilag til VVM-redegørelsen Bilag 3: Referat fra møde med fællesrådene den Bilag 4: Forslag til vilkår i VVM-tilladelsen for de 3 linjeføringer Tidligere beslutninger Den 24. januar 2007 besluttede byrådet, at påbegynde arbejdet med at fastlægge linjeføringen for Bering-Beder vejen. Byrådet vedtog den 25. juni 2008 Planstrategi 2008 og den 16. december 2009 Kommuneplan 2009 som fastlægger byvækstområder og indeholder en principiel reservation for en ny ringvejsforbindelse i den sydlige del af kommunen. Byrådet vedtog den 7. oktober 2010 Budget 2011 som indebærer, at der i perioden ikke længere er afsat anlægsmidler til Bering-Beder vejen. Byrådet vedtog den 14. september 2011 at påbegynde udarbejdelsen af en VVM-redegørelse samt fastlægge indholdet i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. september 2011 i Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVM-redegørelse m.m. Sagsnummer: 13/ Center for Byudvikling og Mobilitet Tlf.: E-post: Lix: 45 Sagsbehandler: Ninna Møller Tlf.: E-post: side 13 af 13

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN

TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 1 TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG FOR BERING-BEDER VEJEN UDGIVET AF: AARHUS KOMMUNE 2016 INDHOLD

Læs mere

TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 1 HASSELAGER KOLT LINJEFØRING A BERING KATTRUP SLET LINJEFØRING B1 LINJEFØRING C TRANBJERG RAVNHOLT TESTRUP MÅRSLET

Læs mere

Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1.

Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 31.05.2011 Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse 1. Resume Bering-Beder

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Dagsorden: FU møde Solbjerg Fællesråd. Konstituering forretningsudvalg: ( ) Dagsorden forretningsudvalgsmøde: (

Dagsorden: FU møde Solbjerg Fællesråd. Konstituering forretningsudvalg: ( ) Dagsorden forretningsudvalgsmøde: ( Dagsorden: FU møde 30.05.2016 Emne: Forretningsudvalgsmøde Dato: 30.05.2016, kl. 19.00-22.00 Sted: Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg Forretningsudvalg: Brian Jonassen Jens Sejr Jensen

Læs mere

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026- A for forlængelse af Drewsensvej Sagsbehandler: DR28377 Sags-ID: EMN-2017-06124

Læs mere

FORSLAG TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG I OFFENTLIG HØRING 1/ /2 15 VVM REDEGØRELSE FOR BERING BEDER VEJEN

FORSLAG TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG I OFFENTLIG HØRING 1/ /2 15 VVM REDEGØRELSE FOR BERING BEDER VEJEN FORSLAG TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG I OFFENTLIG HØRING 1/12 14-28/2 15 VVM REDEGØRELSE FOR BERING BEDER VEJEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning / Ikke-teknisk resumé 8 1.1 Undersøgte

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018 Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus S - Aarhus N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Informationspjece - september 2018 VVM-undersøgelse af udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra

Læs mere

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser.

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1 Sammenfattende redegørelse I overensstemmelse med kravene i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der i tilknytning til Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015 VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST 27. august 2015 PROGRAM Velkomst Baggrund : Trafik og vækst i Silkeborg Hvad er en VVM Forarbejder Kommuneplan Forslag til linjeføringer Naturhensyn

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse Borgermøde d. 8 juni 2017 Christiansfeld Dagsorden for borgermødet Velkomst Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune Borgmester Hans Peter Geil,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus N - Randers N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Borgermøder Onsdag den 20. juni 2018 Randers Torsdag den 21. juni 2018 Hadsten Se tid og sted

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

Ny naturgasledning til Aarhus Havn via Hasselager

Ny naturgasledning til Aarhus Havn via Hasselager Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2015 Ny naturgasledning til Aarhus Havn via Hasselager Der foreslås igangsat planlægning og VVM for en ny naturgasledning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Borgerrepræsentationen skal godkende forslag til lokalplan og forslag til tillæg til Kommuneplan 2005 med tilhørende miljøvurdering til offentliggørelse. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. maj 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmølleprojekt. ved Døstrup/Finderup. Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter

Vindmølleprojekt. ved Døstrup/Finderup. Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Vindmølleprojekt ved Døstrup/Finderup Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Forslag og ideer ønskes Dette debatoplæg er indledningen på Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af en planlagt opstilling

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den

Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den Planer for solcelleparker nordøst for Haslev PKU den 30.10.2018 EKU 24. august 2015 PKU 23. januar 2018 Nyt areal 69,5 ha 83 ha 32 ha Udgået Høringssvar Idefase I alt 9 høringssvar Emner: den visuelle

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR: BERING-BEDER VEJEN LINJEFØRING A

FORSLAG TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR: BERING-BEDER VEJEN LINJEFØRING A TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TRANBJERG GIBER Å MÅRSLET FORSLAG TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR: BERING-BEDER VEJEN LINJEFØRING A UDKAST TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR BERING-BEDERVEJENS LINJEFØRING

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 7.0.07 Journalnummer: 0.0.0-P5-6-5

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2014 Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig g Omsorg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 938. Boligområde

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Tillæg 17 til kommuneplan - Reservation til klimabro og vejanlæg

Tillæg 17 til kommuneplan - Reservation til klimabro og vejanlæg Tillæg 17 til kommuneplan - Reservation til klimabro og vejanlæg Status: Udkast Offentliggørelse af forslag start: Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikraftrædelsesdato: Baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 1. til Kommuneplan 2013 BIOGAS. Randers Kommune

Kommuneplantillæg FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 1. til Kommuneplan 2013 BIOGAS. Randers Kommune Kommuneplantillæg FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 1 til Kommuneplan 2013 BIOGAS INDHOLD Kommuneplantillæg Redegørelse Kommuneplantillæg 1 Biogas... 3 Læsevejledning... 3 Hvad er et kommuneplantillæg?... 3 Kommuneplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

VVM tilladelse til Bering-Beder vejen

VVM tilladelse til Bering-Beder vejen Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C CBA Vejanlæg og Bydesign Aarhus Kommune Side 1 af 10 VVM tilladelse til Bering-Beder vejen Aarhus Kommune ønsker at anlægge en ny vejforbindelse i det sydlige

Læs mere

Lokalplan 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst - Forslag

Lokalplan 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og miljø Dato 12. juni 2017 Lokalplan 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag til Tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 25. marts 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 for Lemvig Varmeværk, Lemvig.

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2015 Lokalplan 993, Bolig og erhverv ved Thorsvej 6A, Åbyhøj - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere