Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen"

Transkript

1 Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav... 3 Optag og dimensionering... 3 Grundforløbene... 3 Grundforløb på et år for elever, der kommer fra 9. og 10. klasse... 4 Grundforløb for elever, der ikke kommer fra 9. og 10. klasse... 4 Indhold i det nye grundforløb... 4 Grundforløbets 1. del... 4 Grundforløbets 2. del... 5 Øget betydning af grundforløbsprøven... 6 Social- og sundhedsuddannelserne i den nye struktur... 6 Opkvalificering i samarbejde med VUC... 6 EUV-forløb (Erhvervsuddannelse for voksne)... 7 EUX... 8 Ledelses- og skoleudvikling samt kompetenceløft af lærere samt... 8 Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)... 8 Ny Kombineret Ungdomsuddannelse... 9 tlf , 1

2 Mål og implementering Regeringen har fire mål med den reform af erhvervsuddannelserne, som nu er forhandlet på plads: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Regeringen anser målsætningerne for at være forpligtende også for skolerne. Ministeriet nedsætter et implementeringssekretariat. De foreløbige meldinger om planen for implementering ser ud som følger: Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse (loven kommer i høring 19. marts med høringsfrist 4. april) Efterår 2014 Fokuseret vejledning Ny hovedbekendtgørelse Kvalitetsinitiativer, nye gf, eux og overgangskrav til HF Udbud af kombineret ungdomsuddannelse Forår 2015 Lokal udvikling af nye uddannelser August 2015 Eleverne begynder på de nye uddannelser EUD-udbud fastfryses til 2017 Hovedindgange og udbudsrunde De nuværende 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne nedlægges, og der oprettes 4 erhvervsfaglige hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser tlf , 2

3 Teknologi, byggeri og transport Hovedområdernes endelige udformning, herunder evt. anden navngivning, fastsættes i en bekendtgørelse om uddannelserne efter høring af Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. EUD-udbuddet fastfryses frem til I 2017 skal der gennemføres en udbudsrunde, hvor institutionerne skal søge om at udbyde uddannelsernes grund- og hovedforløb. Adgangskrav Unge kan som udgangspunkt kun optages på en erhvervsuddannelse, hvis de har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse. For elever, der kommer fra 9./10. klasse, gælder endvidere, at de skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. Kravet vurderes opfyldt, hvis eleven kan dokumentere faglige kvalifikationer fx via AVU, der i niveau og resultat svarer til mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. De samme adgangsforudsætninger vil gælde for voksne, der søger ind på den nye erhvervsuddannelse for voksne. Der vil blive en række undtagelser fra karakterkravet, som Det Faglige Udvalg skal fastlægge nærmere. Optag og dimensionering 50/50-reglen ophæves og optaget på social- og sundhedsuddannelsen og PAU vil fremover overgå helt til arbejdsgiver. Dimensioneringsforpligtigelsen fortsætter frem til og med 2015, hvorefter trepartsaftalen udløber. Regeringen vil i dialog med parterne undersøge, hvordan den nuværende dimensionering kan erstattes af en alternativ styring. Grundforløbene Grundforløbene vil fremover være ensartede i opbygning og varighed på tværs af hovedområder. Det samlede grundforløb fastlægges med en ensartet varighed på ét år (40 skoleuger). Grundforløbet opdeles i to dele på 20 skoleuger hvor. 1. del forbeholdes elever, der kommer fra 9. og 10. klasse. Desuden kan elever, der inden for et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse søger erhvervsuddannelse, starte på 1. del. Grundforløb 1 har en fast længde på 20 uger, hvorimod grundforløb 2 som udgangspunkt er 20 uger, men kan afkortes for voksne over 25 år med erfaring vurderet i henhold til en realkompetencevurdering. Ministeriet tænker, at skolerne kan udbyde GF1 to gange om året, da elever kan påbegynde GF1 op til et år efter afsluttet 9. og 10. klasse. GF2 bliver fagligt målrettet og med adgangsbegrænsning. Grundforløb 1 kan kun tages én gang, hvorimod der kan tages op til 3 forskellige fagrettede grundforløb 2. tlf , 3

4 Grundforløb på et år for elever, der kommer fra 9. og 10. klasse For elever, der påbegynder erhvervsuddannelserne efter 9. og 10. klasse, vil grundforløbet vare et år, svarende til 40 skoleuger. Elever, der inden for et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse, har adgang til grundforløbets 1. del, svarende til elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Undtaget herfra er elever, der har gennemført et produktionsskoleforløb målrettet optagelse på erhvervsuddannelserne af et års varighed eller har gennemført et helt år af en gymnasial uddannelse. Grundforløbets 1. del tilrettelægges, så eleverne udvikler almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer. Samtidig får eleverne kendskab til de forskellige fagområder, herunder til praktik- og beskæftigelsesmulighederne, inden de efter 1/2 år skal vælge en konkret erhvervsuddannelse. Uddannelsesmålene for grundforløbets 1. del skal være fælles for alle hovedområder. Grundforløb for elever, der ikke kommer fra 9. og 10. klasse Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af rundforløbet, der har en varighed på 20 uger. Behov for yderligere supplering kan dækkes i det ordinære voksen- og efteruddannelsessystem efter gældende regler og efter de nye muligheder. Indhold i det nye grundforløb Grundforløbets 1. del Grundforløbets 1. del opbygges således, at eleven ved start vælger et hovedområde. I løbet af de første to uger gennemfører eleven introducerende erhvervsfaglig undervisning inden for det pågældende hovedområde. I slutningen af de to uger vælger eleven fagretning, hvor de i strukturerede holdfællesskaber modtager den brede generelle og almene erhvervsfaglige undervisning frem mod det endelige uddannelsesvalg efter 20 uger. Grundforløbets 1. del indebærer en faglig progression i forhold til den valgte fagretning og løbende afklaring af elevens uddannelsesvalg. tlf , 4

5 Undervisningens indhold i grundforløbets 1. del skal mere specifikt rettes mod følgende fælles kompetenceområder og tilrettelægges forskelligt og med forskellige vægte alt efter den anvendte erhvervsfaglige praksis inden for det pågældende hovedområde: Introducerende erhvervsfaglige kompetencer: Faglige kompetencer - erhvervsfaglig viden, proces og metodefag: Generelle og almene kompetencer: Studiekompetence eller grundlæggende færdigheder gennem grund- og valgfag, fx læse-, skrive- og regnefærdigheder. Undervisningen i grundforløbets 1. del vil bestå af erhvervsfag, mens resten af tiden udfyldes af grundfag og valgfag, herunder eux-fag. Undervisningen i erhvervsfag vil være bestemt af fagretningen, således at undervisningen giver grundlæggende faglige kompetencer inden for de erhverv, som fagretningen sigter imod. Fagretningen giver således både generelle erhvervsfaglige kompetencer og specifikke faglige kompetencer inden for de pågældende erhverv. Undervisningen gennemføres helhedsorienteret og projektorganiseret i holdfællesskaber. Eleverne arbejder med praktiske projekter, der kendetegner typiske arbejdsprocesser inden for det hovedområde og den fagretning, eleven har valgt. Eftersom grundforløbets 1. del er forbeholdt de helt unge elever, vil der ikke være samlæsning med øvrige elever. En fagretning skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som hovedregel vise hen mod flere konkrete erhverv og altid indebære, at de generelle erhvervsfaglige kompetencer, som undervisningen sigter på, ikke alene opnås ved at koncentrere undervisningen om et enkelt erhverv. En fagretning vil bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et hovedområde, hvorom undervisningen i hold eller klasser er opbygget. Den enkelte skole tilbyder fagretninger, så de tematiseres både i forhold til hovedområde og efter mere branchemæssige erhvervsfaglige karakteristika. Undervisningsministeriet fastsætter regler for skolernes udbud af fagretninger efter høring i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) Uddannelsesmålene for grundforløbets 1. del skal være fælles for alle hovedområder. Det muliggør, at eleverne kan vælge mellem alle 107 erhvervsuddannelser, uanset hvilken fagretning de har gennemført 1. del af grundforløbet inden for. Den faglige progression i grundforløbet betyder dog, at jo længere en elev er kommet i 1. del af grundforløbet, desto større betydning får det for elevens reelle valgmuligheder, hvilke fag og niveauer eleven har gennemført, især ved omvalg til uddannelser, der stiller særligt høje kompetencekrav ved overgangen til hovedforløbet. Grundforløbets 2. del 2. del af grundforløbet består af uddannelsesspecifikke fag og varer i almindelighed 20 uger. Målene for fagene følger de adgangskrav, der stilles til hovedforløbene efter de faglige udvalgs bestemmelse. Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Skolerne har pligt til at vejlede om realismen i elevens uddannelsesvalg. Det indebærer f.eks. vejledning om beskæftigelse, praktikpladser, overgangskrav mv. Undervisningen giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, eleven har valgt. Kombineret med grundforløbets 1. del og de introducerende og generelle erhvervsfaglige elementer heri vil eleverne dermed kunne nå mindst samme faglige niveau som i dag ved overgangen til hovedforløbet. tlf , 5

6 Øget betydning af grundforløbsprøven Grundforløbsprøven, som eleverne aflægger som afslutning på grundforløbet, kan bestå af både en praktisk prøve og en prøve i udvalgte fag, får fremover øget betydning. Det betyder, at grundforløbsprøven fremover skal være bestået, for at eleven kan påbegynde hovedforløb. Social- og sundhedsuddannelserne i den nye struktur I dag er grundforløbet på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse kun obligatorisk for elever, der har mindre end et års uddannelse eller arbejdserfaring efter grundskolen, dvs. primært elever, der kommer direkte fra 9. klasse. Alle andre elever kan optages direkte på hovedforløbet. Denne ordning afskaffes som led i ændringerne af erhvervsuddannelsernes grundforløb, så grundforløbsstrukturen for social- og sundhedsuddannelserne bliver den samme som for de øvrige uddannelser. Det betyder, at alle elever under 25 år, der ønsker optagelse på social- og sundhedsuddannelserne, fremover skal have minimum 20 ugers grundforløbsundervisning, også selv om de har et års uddannelse eller erhvervserfaring efter grundskolen. Dermed udvides elevgruppen, der fremover skal have obligatorisk grundforløbsundervisning i forhold til i dag. Desuden har de voksne elever på 25 år og derover, der fremover skal gennemføre via erhvervsuddannelse for voksne (EUV), på baggrund af en konkret realkompetencevurdering, mulighed for at få op til 20 ugers grundforløbsundervisning. Dog vil elever på 25 år og derover med mindst to års relevant erhvervserfaring få et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløbsundervisning. Skoleundervisningen i grundfagene afkortes med 7 uger i hovedforløbet. Omlægningen medfører ikke en forkortelse af den samlede skoleundervisning for de elever, der modtager grundforløbsundervisning og vil isoleret set ikke stille elever i sosu-forløbene ringere i forhold til nuværende dagpengerettigheder, idet hovedforløbets varighed alt andet lige vil være uændret i forhold til i dag (men med syv ugers ekstra praktik og syv ugers mindre skoleundervisning), med mindre de faglige udvalg beslutter en afkortning af hovedforløbet med syv uger for at holde praktiktiden uændret. Opkvalificering i samarbejde med VUC For de elever, der ikke opfylder kravet om 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik og heller ikke består adgangsprøven til erhvervsuddannelserne, skal der være mulighed for at tilegne sig disse færdigheder i et opkvalificeringsforløb til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), hvor der undervises i dansk og matematik med særlig fokus på opkvalificering til at kunne bestå adgangsprøven og gennemføre disse uddannelser. Forløbet kan udbydes i et forpligtende samarbejde mellem erhvervsskoler og VUC om danskundervisning, FVU m.v. Undervisningen kan foregå på en erhvervsskole, herunder udbydere af de nævnte uddannelser. Voksne elever, der skal gennemføre en social- og sundhedshjælperuddannelse eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV), og som ikke skal have grundforløbsundervisning som en indledende del af EUV-forløbet, tilbydes et opkvalificerende forløb på social- og sundhedsskolerne (EUVpakke). Formålet med pakken er, at eleverne kan gennemføre de grundfag, der er en forudsætning for at blive optaget på og kunne gennemføre skoleundervisningen i hovedforløbene til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse med syv ugers afkortning af grundfagsundervisningen. Disse elever omfattes af refusion for deltagerbetaling på den enkeltfagsundervisning i grundfagene, der er nødvendig for at nå de krævede niveauer for optagelse på tlf , 6

7 hovedforløbet, hvis eleverne efterfølgende fuldfører hovedforløbene til social- og sundhedshjælperuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse. Dermed sidestilles EUV-forløb med den nuværende ordning på hf-enkeltfag. Hvis en person, som er i gang med enkeltfag på hf-niveau, sammenstykker sine enkeltfag til en fagpakke, der er adgangsgivende til videregående uddannelse, eller til en samlet enkeltfagseksamen, får personen iht. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. refunderet sin deltagerbetaling. For en person vil det derfor være gratis at opnå det, der samlet set svarer til en fuld ungdomsuddannelse, gennem enkeltfagssystemet. Social- og sundhedsassistentuddannelsen (social- og sundhedsuddannelsens trin 2) giver i dag adgang til en række korte og mellemlange videregående uddannelser til fx sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut. Den eksisterende adgang til de videregående uddannelser forringes ikke. EUV-forløb (Erhvervsuddannelse for voksne) Med reformen er der tre erhvervsuddannelsesveje for voksne: 1. Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktik. Det standardiserede uddannelsesforløb skal som udgangspunkt være 10 pct. kortere end skoledelen på hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af en vurdering af den enkelte voksnes kompetencer. Såfremt aktiviteten på EUV for elever uden behov for praktik overstiger et niveau svarende til årslever, forelægges sagen for aftalepartierne. 2. Voksne med relevant erhvervserfaring eller med en tidligere gennemført uddannelse, som ikke eller kun delvist lever op til kravet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Forløbet skal i udgangspunktet være 10 pct. kortere end skoledelen i hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse. De voksne kan endvidere modtage grundforløbets 2. del samtidig med, at praktikperioden skal være kortere end for de unge og maksimalt 2 år. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af en vurdering af den enkelte voksnes kompetencer. 3. Voksne uden relevant erhvervserfaringer eller forudgående uddannelse skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del (20 uger). Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. Det standardiserede forløb tilrettelægges med det udgangspunkt, at de voksne typisk er mere modne og målrettede. Arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg) får en ny opgave med at udvikle de standardiserede uddannelsesforløb for voksne inden for de rammer, som fastsættes af Undervisningsministeriet. Den enkeltes konkrete uddannelsesforløb fastlægges på baggrund af en realkompetencevurdering som led i optagelsen. Det bliver erhvervsskolernes ansvar at udføre realkompetencevurderingen ud fra en objektiv generel vurdering og en individuel vurdering. Den generelle vurdering bygger på fast objektive kriterier for godskrivning opstillet af det faglige udvalg. Den individuelle vurdering vil afgøre, om den enkeltes uddannelsesforløb skal afkortes udover det, der er givet som led i den objektive vurdering. Til dette udvikles der værktøjer af det faglige udvalg. tlf , 7

8 EUX Der skal tilbydes EUX på alle relevante uddannelser og inden for alle fire hovedområder. Fastsættelsen af, hvilke uddannelser der udbydes med eux, vil ske efter indstilling fra de faglige udvalg. Ministeren kan i nogle situationer vælge, at en erhvervsuddannelse skal udbyde med eux, hvis vægtige uddannelsespolitiske hensyn taler for det. De faglige udvalg skal sikre, at eux-eleverne i løbet af grundforløbets 1. og 2. del kan opnå de nødvendige C- niveauer, hvilket bl.a. indebærer, at eleven normalt skal påbegynde eux 2 uger efter påbegyndelse af 1. del. De samlede adgangskrav til hovedforløbet skal kunne nås i et eux-forløb for uddannelsen. For elever, der ikke skal have eux, skal den tilsvarende tid reserveres til valgfag, der giver mulighed for specialisering på fagligt høje niveauer eller til grund- eller valgfag. Elever, der ikke starter direkte på grundforløbets 1. del kan få refusion for deltagerbetaling på evt. supplerende undervisning, der er nødvendig for at nå de krævede niveauer på grundforløbet, hvis de efterfølgende fuldfører erhvervsuddannelsernes grundforløb med eux. Ledelses- og skoleudvikling samt kompetenceløft af lærere samt Det fremgår af aftaleteksten, at Det er afgørende for reformens succes, at lederne kan udnytte det nye ledelsesrum, der er tilvejebragt med de nye arbejdstidsregler, til at gennemføre de centrale initiativer i reformen, herunder et kvalitetsløft af undervisningen, en ændret struktur og en styrkelse af skolens ungdomsmiljøer. Konkret udvikles og afholdes der i kurser i ledelse og udvikling i praksis (LUPkurser) rettet mod alle erhvervsskoleledere med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau. Der gennemføres i et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal via blandt andet pædagogiske dage, temamøder og kollegasupervision inspirere til at sætte mere fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. Omdrejningspunktet er, at institutionsudvikling skal sikre en udvikling, der er relevant og dermed brugbar for netop denne skole. Derfor skal SIP spille sammen med lærernes og ledernes kompetenceudvikling. Desuden permanentgøres kravet til erhvervsskolerne fra 2013 om at implementere og anvende et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag for udviklingen af undervisningen. Endvidere afsættes midler til at etablere attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer på erhvervsuddannelserne. Alle lærere skal inden 2020 have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point. Kravet fra finansloven for 2013 om, at lærere fastansat i 2010 eller senere skal erhverve sig kompetencer mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse inden for fire år efter ansættelsestidspunktet, permanentgøres. Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Der skal oprettes en ny linje i 10. klasse (EUD10), der forbereder eleverne til erhvervsuddannelserne og gør dem klar til at opfylde adgangskravene. Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. tlf , 8

9 Forløbet skal tilrettelægges, så det retter op på elevernes manglende uddannelsesparathed, herunder svage færdigheder i dansk og matematik, og skal introducere de unge til de fire nye hovedområder på erhvervsuddannelserne. For unge, der ikke mindst havde karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved start på EUD10, bliver det obligatorisk at aflægge prøve i dansk og matematik ved afslutningen af 10. klasse. Der fastsættes et samlet minimumskrav om samarbejde med en erhvervsskole på 30 pct. af undervisningstiden. Det vil være muligt at samarbejde yderligere, fx i op til 50 pct. af undervisningstiden i alt 20 uger - svarende til hele den valgfri del på 14 uger, som skal introducere til erhvervsuddannelserne, og 6 ugers obligatorisk brobygning samt den obligatoriske opgave. Endvidere kan der ske en betoning mod erhvervsuddannelserne i den obligatoriske del. Alle kommuner forpligtes til at udbyde EUD10. Det skal ske som led i kommunernes gældende forpligtigelse til at tilbyde 10. klasse til unge under 18 år. Organiseringen af de forskellige 10. klassetilbud er inden for rammerne af lovgivningen op til den enkelte kommune. Ny Kombineret Ungdomsuddannelse Der oprettes en ny Kombineret Ungdomsuddannelse (tidligere kaldet fleksuddannelse), der er et beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelsestilbud til de årige, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse. Eleverne kan også opnå grundlag for videre kompetencegivende uddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelse tilrettelægges som en 2-årig beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelse, der endvidere vil give grundlag for videre uddannelse. Formålet er, at løfte elevernes grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt arbejdsmarked, således at de bliver relativt bedre end øvrige ufaglærte uden en ungdomsuddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelse kan tillige forberede til fortsat primært erhvervsrettet uddannelse, hvis eleverne undervejs i uddannelsen udvikler sig i en retning, hvor ordinær ungdomsuddannelse synes realistisk. Unge, der har gået på Kombineret Ungdomsuddannelse vil kunne blive optaget på en kompetencegivende uddannelse på linje med øvrige elever, såfremt de opfylder adgangsbetingelserne. Den nye Kombineret Ungdomsuddannelse bliver et tilbud for 2500 elever på landsplan. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem forskellige skoler: f.eks. Erhvervsskoler, VUC, produktionsskoler etc. Der er dog én som skal være koordinerende. tlf , 9

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 Reformarbejdet Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Endelig er erhvervsuddannelsesreformudspillet blevet offentliggjort. Der er mange spændende

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT Baggrunden

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 27. februar 2014 HL s vurdering af erhvervsuddannelsesreformen: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun 20-40 uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Fem hovedindsatser (forklæde)

Fem hovedindsatser (forklæde) Fem hovedindsatser (forklæde) DE-L er godt tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, og der er mange gode takter i oplægget, hvor der bl.a. foreslås

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

De unge få r åttråktive uddånnelser

De unge få r åttråktive uddånnelser Pressemeddelelse om forliget om EUD-reform De unge få r åttråktive uddånnelser Uddannelsesgarantien og et nyt basisforløb for eleverne fra folkeskolen sender et klart signal til de unge om, at en erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

DA-fællesskabets forslag og kommentarer til lovforslagets almindelige

DA-fællesskabets forslag og kommentarer til lovforslagets almindelige Undervisningsministeriet Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t Erhvervsuddannelse for voksne (euv) U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t J a n u a r 2 0 1 7 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Adgangskrav... 2 3. Realkompetencevurdering... 3 3.1 Den generelle

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober 2016 Velkommen til temadag Tidspunkt Aktivitet 09.30 10.00 Ankomst, morgenkaffe og brød 10.00 10.15 Velkomst Erling Jensen, BFU 10.15 11.30 Udviklingstendenser

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere