Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5"

Transkript

1 Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning af feriepenge i henhold til ferieloven, særligt med fokus på beregning af feriepenge i forbindelse med fratræden. Underskudsregister for selskaber 2 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale Beregning af feriepenge 2 Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5 Moms Indenlandsk omvendt betalingspligt er det kommet for at blive? 6 Hvem arver virksomheden? 7 Vi noterer at... 8

2 2 Underskudsregister for selskaber Af Mikael Risager, tax partner Underskudsregister for personer til automatisk overførsel af underskud fra ét indkomstår til et andet har eksisteret i mange år. Nu kommer der et tilsvarende for selskaber. Som led i den udvidede digitalisering af selvangivelsesprocessen også for selskaber, er det blevet besluttet, at alle selskabernes gamle underskud skal registreres det er nødvendigt for at starte hele dette nye underskudssystem op. Det kommende underskudsregister gælder for alle danske selskaber, fonde, foreninger, selvejende institutioner og de fleste andre skattepligtige juridiske enheder. Det gælder naturligvis kun i det omfang, de omhandlede enheder har uudnyttede underskud til fremførsel det betyder således, at gamle underskud, der er udnyttet i et senere indkomstår, ikke skal indberettes til systemet. Ændringerne gælder ikke for personer der eksisterer allerede et underskudsregister. Underskudsregisteret skal indeholde oplysninger om underskud fra og med indkomståret 2002, men ikke tidligere. Det skyldes, at underskud fra før 2002 blev fortabt efter 5 år. Underskud fra og med indkomståret 2002 kan derimod fremføres uden aldersbegrænsning. Der er endnu ikke etableret et it-system til at håndtere registreringen. Derfor er det endnu ikke muligt at foretage registrering. Det forven- tes, at der bliver etableret et system i efteråret 2014 når dette er på plads, vil skatteministeren nærmere bestemme hvorledes indberetning mv. skal ske. Det forventes, at indberetningsperioden vil åbne 1. oktober For at alle får rimelig chance at foretage korrekt indberetning, er det videre vedtaget, at indberetningsfristen skal følge selvangivelsesfristen for indkomståret 2014, men også at denne frist for samtlige juridiske skattepligtige enheder (selskaber, fonde, foreninger mv.) udskydes til 1. august Alle selskaber får således udvidet fristen til indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2014 til 1. august 2015 også selvom man ikke har underskud at indberette til systemet. Det gælder jo ikke personer! Det er væsentligt at notere sig, at indberettes underskud ikke inden den fastsatte frist, så fortaber de skattepligtige selskaber mv. muligheden for senere at udnytte sådanne underskud. Alle selskaber mv. (ikke personer) får udvidet fristen til indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2014 til 1. august 2015 også selvom man ikke har underskud at indberette til systemet. SKAT får dog mulighed for at se bort fra fristoverskridelser, dersom der forelægger nærmere omstændigheder herfor. I visse tilfælde, hvor det ikke har betydning for udnyttelsen af de enkelte underskud, behøver den skattepligtige ikke at indberette underskud for hvert enkelt indkomstår, men kan foretage en samlet indberetning. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis man blot har et enkelt selskab, der ikke indgår i en sambeskatning eller omstrukturering. Afslutning Nu må vi håbe, at ikke alle oplysninger fra de gamle år er smidt væk vi skal jo som bekendt kun gemme regnskabsmateriale i 5 år og i dette tilfælde skal underskud tilbage fra og med indkomståret 2002 kunne dokumenteres. Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse som følge af udlicitering Af Catrine Søndergaard Byrne og Majse Jarlov, advokater, Rønne & Lundgren Beregning af feriepenge giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning af feriepenge i henhold til ferieloven, særligt med fokus på beregning af feriepenge i forbindelse med fratræden. Indledning Artiklen fokuserer endvidere på, hvordan en virksomhed som følge af en vundet kontrakt ved deltagelse i en offentlig udlicitering af eksempelvis en driftsopgave kan blive pålagt feriepengeforpligtelser overfor nye medarbejdere, der overtages som led i en virksomhedsoverdragelse. Ferieloven kan på visse punkter fraviges, enten via en aftale direkte med lønmodtageren eller via en kollektiv overenskomst. Artiklen tager ikke højde for eventuelle individuelle eller overenskomstmæssige forpligtelser. Artiklen falder i 2 dele, idet første afsnit omhandler beregning af feriepenge under ansættelsesforholdet. Andet afsnit, som udkommer i næste udgave af Revisorposten, omhandler beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør samt fokuspunkter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse som følge af udlicitering. Feriefridage, som lønmodtageren har fået i kraft af overenskomst, personaleregulativer eller ansættelseskontrakt, er ikke omfattet af ferieloven, medmindre det aftales. Det er derfor vigtigt at få fastsat regler for afvikling af og betaling under feriefridage, herunder om der skal ske kompensation for ikke-afholdte feriefridage i forbindelse med arbejdsophør. Det kan ikke anbefales, at dette blot sker ved at henvise til ferieloven, da ferieloven opererer med et særegent optjeningsprincip,

3 3 som overføres fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, hvilket ret til feriefridage som udgangspunkt ikke gør, bortset eventuelt inden for samme overenskomstområde. Ferielovgivningen anvender en særlig terminologi, som er relevant at få lagt fast indledningsvist. "Feriepenge" er en samlebetegnelse for løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse "Optjeningsår" er den periode, hvor lønmodtageren optjener ret til betalt ferie. Optjeningsåret følger kalenderåret, dvs. fra den 1. januar til den 31. december "Ferieår" er den periode, inden for hvilken den optjente ferie skal afholdes. Ferieåret er forskudt fra optjeningsåret og går fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende kalenderår. Ferie optjent i 2014 skal afholdes i ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016 Under ansættelsesforholdet Alle lønmodtagere, der udfører arbejde i Danmark har ret til i alt 5 ugers ferie eller i alt 25 arbejdsfrie dage ferie om året, hvis arbejdsugen er 5 arbejdsdage. Er arbejdsugen mindre eller mere, reguleres antallet af arbejdsfrie dage forholdsmæssigt. En lønmodtager, der arbejder 6 dage om ugen har således ret til 30 arbejdsfrie dages ferie om året, svarende til 5 ugers ferie. I henhold til ferieloven er det muligt for arbejdsgiveren og lønmodtageren at aftale, at op til 5 dage pr. ferieår overføres fra et ferieår til et andet. Under ferieafviklingen har lønmodtageren enten ret til ferie med løn samt ferietillæg eller feriegodtgørelse. Ferie med løn samt ferietillæg En lønmodtager har krav på ferie med løn samt ferietillæg, når lønmodtageren i) oppebærer fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage, ii) er ansat for mindst én måned og iii) er i ubrudt ansættelse fra optjeningsåret og til ferien holdes. Er det ikke tilfældet, har lønmodtageren ret til feriegodtgørelse under ferieafviklingen. Ret til betaling under ferie optjenes under ansættelsesforholdet i optjeningsåret. Antallet af feriedage med feriepenge afhænger derfor af, hvor mange feriedage lønmodtageren har optjent, idet optjening sker efter længden af ansættelsesforholdet. Udgør arbejdsugen 5 dage, optjenes ret til betaling under ferieafvikling med 2,08 feriedage pr. kalendermåneds ansættelse. Afbrydes eller påbegyndes ansættelsesforholdet midt i en kalendermåned, optjenes 0,07 betalt feriedag pr. arbejdsdag, dog maksimum 2,08 betalt feriedage pr. måned. Er arbejdsugen eksempelvis 6 dage, reguleres optjening af ferie forholdsmæssigt. Lønmodtageren vil derfor ikke altid have optjent ret til betaling under afvikling af retten til 25 arbejdsfrie dage. Lønmodtageren kan så have ret til supplerende feriedagpenge. Når lønmodtageren ikke har optjent ret til ferie med løn for samtlige feriedage hos den nuværende arbejdsgiver og eksempelvis har feriegodtgørelse med fra den tidligere arbejdsgiver, er arbejdsgiveren berettiget til at fratrække 4,8 % af lønnen for hver arbejdsfridag ved en 5-dages arbejdsuge, og 4 % ved en 6-dages arbejdsuge. Et andet fradragsgrundlag kan være aftalt i en gældende overenskomst. Har lønmodtageren optjent ret til ferie med løn, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale lønmodtagerens aktuelle løn på tidspunktet for ferieafviklingen. Dette gælder også, selv om lønmodtagerens løn i optjeningsåret var større eller mindre end den aktuelle løn. Kun såfremt den ændrede løn skyldes en væsentlig ændring i arbejdstiden eller arbejdets omfang på mere end 20 %, skal der foretages en forholdsmæssig regulering af ferielønnen (feriedifferenceberegning). Arbejdede lønmodtageren eksempelvis på deltid i optjeningsåret, men på fuld tid i ferieåret, og er den procentvise ændring i arbejdstiden mere end 20 %, skal lønnen under ferien reguleres ned til lønnen på deltid. Ud over ferie med løn har lønmodtageren ret til et ferietillæg svarende til 1 % af optjeningsårets løn. Lønmodtageren har ikke i henhold til ferieloven ret til at få udbetalt ferietillægget på en gang, men først når den dertil hørende ferie afvikles (1/25 del pr. feriedag). Vælger arbejdsgiveren at udbetale ferietillægget som et éngangsbeløb skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at ferietillæg udbetalt før ferien afholdes ikke kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i forbindelse med udbetaling af feriegodtgørelse ved fratræden. Afhængig af tidspunktet for fratræden, kan lønmodtageren altså være berettiget til at mod- tage i alt 13,5 % feriegodtgørelse ved fratræden. En lønmodtager, der har ret til ferie med løn samt ferietillæg, kan vælge at modtage feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn samt ferietillæg. Lønmodtageren skal i så tilfælde meddele dette til arbejdsgiveren inden optjeningsåret, som der skal beregnes ferietillæg af, begynder. Vælger lønmodtageren at modtage feriegodtgørelse, skal arbejdsgiveren huske at fradrage 4,8 % (5 dages arbejdsuge) af månedslønnen pr. dag, lønmodtageren holder ferie. Feriegodtgørelse beregnes som nedenfor, bortset fra at lønmodtageren kun har ret til 12 % af lønnen i optjeningsåret. Feriegodtgørelse Er betingelserne, som beskrevet i det forudgående, for at opnå ferie med løn ikke opfyldt, har lønmodtageren ret til feriegodtgørelse beregnet som 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. I modsætning til beregningsgrundlaget ved ferie med løn samt ferietillæg omfatter grundlaget for beregning af feriegodtgørelse tillige diverse genetillæg, eksempelvis overarbejdstillæg. Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt indbetales til Feriekonto i løbet af optjeningsåret og forfalder til betaling den 1. i måneden efter et kvartals udløb, og sidste rettidige indbetaling er den 10. i måneden. Kun hvis arbejdsgiveren er omfattet af en feriepengegarantiordning, skal feriegodtgørelse ikke indbetales til Feriekonto, men først udbetales til lønmodtageren i forbindelse med feriens afvikling. Artiklen fortsætter i næste nummer af Revisorposten, hvor beregning af feriepenge ved ansættelsesforholdets ophør sættes i fokus, ligesom feriepengeforpligtelser ved virksomhedsoverdragelsen som følge af udlicitering er et tema. 1. Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for tidligere optjeningsår. Lønmodtageren, der er funktionær, fratræder den 31. juli 2014 og har i perioden 1. maj til 31. juli 2014 holdt 15 dages ferie. Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2014 udbetalt ferietillæg med 1 % af den ferieberettigede løn i Da lønmodtageren har ret til i alt 25 feriedage, har lønmodtageren krav på feriegodtgørelse for yderligere 10 dage til brug i ferieåret Optjeningsåret ferieåret 2014/2015 kr. A-indkomst incl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg ( 12 x = udbetalt ferietillæg kr ) - løn under ferie 25 dage i kalenderår udbetalt ferietillæg i maj 2014 (1 % af ferieberettigede løn i 2013) Ferieberettiget løn i 2013 (beregningsgrundlag) 12,5 % af beregningsgrundlaget feriegodtgørelse svarende til 10 dage (10/25 af ) - arbejdsmarkedsbidrag (8 %) Feriegodtgørelse til beskatning Fradrag 50 % skat Feriegodtgørelse netto til restferie på 10 feriedage (indbetales FerieKonto) 3.975

4 4 Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? Af Julie Gerdes, Leder af Arbejds- og Ansættelsesret Antallet af medarbejdere, som rammes af stress har gennem de sidste 10 år været voldsomt stigende. Ifølge Statens Institut For Folkesundhed skønnes det, at der dagligt er mennesker, der er sygemeldte med arbejdsrelateret stress, samt at der årligt dør 1400 mennesker af samme årsag. Arbejdsrelateret stress forårsager mellem 1 1 ½ million årlige sygefraværsdage totalt set. Stress i sig selv beskytter ikke mod opsigelse Det kan imidlertid blive nødvendigt for arbejdsgiveren at opsige den stressramte medarbejder, hvis medarbejderens sygefravær er uacceptabelt højt eller hvis medarbejderens adfærd, motivation mv. halter. Men er det lovligt at opsige en stressramt medarbejder? Det spørgsmål har Østre Landsret afgjort i en sag, hvor et advokatkontor opsagde en 32-årig advokat, som var sygemeldt fra sit arbejde med stress og depression. Advokaten fik en særlig lægeerklæring (varighedsattest) på, at han kunne vende tilbage til advokatkontoret to måneder senere. Men advokatkontoret valgte alligevel at opsige ham. Det var i strid med loven afgjorde Østre Landsret. Og advokaten fik tilkendt 2 måneders godtgørelse i erstatning. Det var dog ikke selve den omstændighed, at medarbejderen var syg af stress, som afgjorde, at opsigelsen var ulovlig. Det var derimod det faktum, at varighedsattesten lagde vægt på, at advokaten ville være tilbage på arbejdet 2 måneder senere. Advokatkontoret var derfor for tidlig ude med en opsigelse af medarbejderen og skulle have ventet på, at medarbejderen kom tilbage på arbejde. Derefter kunne virksomheden efter et stykke tid lovligt afgøre, om driften af virksomheden var så tilstrækkelig belastet af medarbejderens evt. yderligere fravær, at en opsigelse var nødvendig og saglig. Som retstilstanden er i dag, vil en opsigelse begrundet i medarbejderens stress derfor som udgangspunkt være lovlig, hvis arbejdsgiveren tager højde for de komplekse faldgruber, som opsigelse af syge medarbejdere indebærer. Retspraksis har flere gange fastslået, at opsigelse af en medarbejder med posttraumatisk stresssyndrom var saglig, da medarbejderen alene som følge af stresssyndromet ikke var særlig beskyttet mod opsigelse. Stress i sig selv beskytter således ikke mod opsigelse. Det hænger sammen med, at stress som oftest ikke kan karakteriseres som en varig eller kronisk lidelse, som resulterer i en permanent funktionsnedsættelse for medarbejderen. Hvis en lidelse ikke er varig eller kronisk, så er lidelsen ikke et handicap omfattet af det særlige handicapbegreb i forskelsbehandlingsloven. Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven kan give den opsagte medarbejder et krav på godtgørelse svarende til 6-12 måneders løn afhængig af omstændighederne. Det er anerkendt flere gange ved de danske domstole, at en virksomhed, som har problemer med driften som følge af en medarbejders sygefravær eller mangelfuld adfærd under visse omstændigheder lovligt og sagligt kan opsige medarbejderen. Følgende faktorer har bl.a. betydning for om en opsigelse af en syg medarbejder er lovlig: Medarbejderen skal have en skriftlig advarsel, hvor det understreges, at konsekvensen af det fortsatte sygefravær eller mangelfulde adfærd vil være et ophør af ansættelsesforholdet Hvor stort er sygefraværet isoleret set og i forhold til de øvrige? Hvor belastende er sygdommen for virksomhedens drift? Virksomhedens størrelse er der tale om en stor virksomhed med mange ansatte inden for samme arbejdsområde, følger det af praksis, at virksomheden skal strække sig længere, før end en opsigelse formentlig kan anses for saglig, mens der er en lempeligere vurdering ved specialfunktioner samt i mindre virksomheder, idet driften her bliver særligt hårdt ramt ved længere tids sygemelding. Dokumentation for at medarbejderens sygdom har medført driftsmæssige problemer, der ikke kunne håndteres på anden måde i virksomheden. Er sygdommen foranlediget af arbejdet? Ved arbejdsskader tillades der formentligt et større antal sygedage, før end der kan opsiges på sagligt grundlag. Afgørende er dog helt konkret, om arbejdsgiveren har været bekendt med den arbejdsbetingede sygdom samt udsigten til genoptagelse af arbejdet. Omfanget af sygdommen og sygdomsmønsteret hvad er det for en type sygdomsfravær kortvarig, langvarig, drypvis fravær, med god eller dårlig mulighed for helbredelse indenfor rimelig tid? Har virksomheden påpeget problemerne med produktionsplanlægning overfor medarbejderen? Har virksomheden søgt nærmere oplysninger hos den sygemeldte omkring mulighederne for og tidspunktet for tilbagevenden til arbejdspladsen? Dette kan ske gennem en varighedserklæring. Hvor lang tids anciennitet har medarbejderen? Der er i retspraksis en tendens til, at anlægge en mere lempelig vurdering af hvornår opsigelse kan finde sted, hvor der er tale om en medarbejder med kort anciennitet. Funktionærer kan opsiges under sygdom, hvis det gøres i henhold til 120-dages reglen Lønmodtagere omfattet af visse overens-

5 5 komster må som hovedregel ikke opsiges under sygdom de første fire-seks måneder efter sygdommens indtræden. Opsigelse indenfor ansættelsens første 9 måneder vil på de fleste overenskomstdækkede virksomheder som oftest være saglig, da en godtgørelse for usaglig opsigelse kræver, at medarbejderen mindst har været ansat i 9 måneder. Opsigelse af funktionærer indenfor ansæt- telsens første 12 måneder vil på de fleste ikke-overenskomstdækkede virksomheder som oftest være saglig, da en godtgørelse for usaglig opsigelse kræver, at funktionæren mindst har været ansat i 12 måneder. Opsigelse af ikke-funktionærer vil for ikkeoverenskomstdækkede virksomheder som oftest ikke resultere i en godtgørelse for usaglig opsigelse, da en godtgørelse kræver, at medarbejderen er funktionær, er særlig beskyttet mod opsigelse (se nedenfor) eller er omfattet af en overenskomst, som giver krav på godtgørelse. Medarbejderen kan være særlig beskyttet mod opsigelse som følge af graviditet, barsel, forældreorlov, fædreorlov, handicap, særlige tillidshverv (tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem mv. ), alder, race, seksuel orientering mv. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale Af Wivi H. Larsen, indehaver/advokat, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve Handler virksomheden med forbrugere har man fået nogle nye regler, som skal overholdes fra den 13. juni Virksomheden skal give flere informationer til kunderne i butikkerne, og man skal give flere informationer til de kunder, man sælger til over nettet. Men måske bliver man slet ikke ramt af de nye regler. Få afklaret om virksomheden overhovedet er omfattet af loven? Man er ikke berørt af den nye forbrugeraftalelov, hvis man har et arbejdsområde, der i forvejen er omfattet af en lov, der ligestiller virksomhederne i branchen inden for EU og beskytter forbrugeren, for det er netop disse to formål, som den nye forbrugeraftalelov skal opfylde. F.eks. er forsikringsaftaler undtaget og i et vist omfang er følgende også undtaget: Passagertransport timeshare pakkerejser spil med pengeindsatser rettighedsoverdragelse og rettighedsstiftelse over fast ejendom opførelse af bygninger fødeleverancer af erhvervsdrivende, der betjener faste ruter kontanthandler uden for fast forretningssted med en købesum på under 350 kr. køb af dagligvarer levering af arbejdsydelser, der er begyndt inden 14-dages fristens udløb med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke levering af varer, som har fået et tydeligt personligt præg, eller som antages at blive forringet eller forældet hurtigt, eller som er forseglet af sundhedsmæssige årsager, og forseglingen er brudt eller, som ved leveringen nødvendigvis sammenblandes med andre (f.eks. fyringsolie) aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, som forbrugeren på forhånd udtrykkeligt har bedt om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på levering af aviser, tids1. skrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer aftaler, der indgås på en offentlig auktion levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål transport af varer biludlejningsvirksomhed forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden. Er et af virksomhedens arbejdsområder nævnt, kan man se i loven, på hvilken måde undtagelsen virker. 2. En nethandelsvirksomhed skal inden aftalen indgås oplyse om prisen alt inklusive også gebyrer og fragtomkostninger til andre og gentage det i tydelig og fremhævet form umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling og oplyse virksomhedens identitet, 4....og virksomhedens generelle forretningsvilkår, herunder især oplyse om fortrydelsesretten, evt. kan lovens bilag 1, standardfortrydelsesvejledningen og lovens bilag 3, forbrugerens standardfortrydelseserklæring tilpasses til virksomheden. 5. Når kunden har afgivet ordren, skal aftalen bekræftes per mail og indeholde alle oplysningerne. 6. Er det en finansiel fjernsalgsaftale er der flere oplysningskrav, se Er det en aftale indgået uden for det faste forretningssted, skal de samme oplysninger gives på papir eller hvis forbrugeren samtykker - på andet varigt medium ( 10). 8. Har man en almindelige forretning skal virksomheden, inden aftalen indgås, oplyse om prisen alt inklusive 9. og oplyse virksomhedens identitet m.m. 10. og virksomhedens generelle salgsvilkår, især at varekøb er omfattet af købelovens mangelsregler. Det kan eventuelt stå på et skilt ved kassen og i salgsmateriale.

6 6 Moms Indenlandsk omvendt betalingspligt er det kommet for at blive? Af Linda-Sophia Danielsen, VAT-Manager Den 1. juli 2014 trådte endnu et sæt regler om indenlandsk omvendt betalingspligt i kraft. Denne særlige regel gælder nu også for handel med andre virksomheder ved køb/salg af bærbare pc ere, mobiltelefoner, spillekonsoller og lignende. Reglen er allerede kendt fra handel med metalskrot, investeringsguld, CO2-kvoter. Hvad er indenlandsk omvendt betalingspligt? Det er køberen, som skal beregne og betale moms, når der er tale om indenlandsk omvendt betalingspligt, og når transaktionen sker mellem to momsregistrerede virksomheder, institutioner mv. i Danmark. Begge parter skal være momsregistrerede, og derfor er fx tandlæger, skoler, foreninger og andre momsfrie virksomheder (som ikke er momsregistrerede i forvejen) nødsaget til at lade sig momsregistrere, når/hvis de køber varer omfattet af reglerne om indenlandsk omvendt betalingspligt. sælger varer. Dog er varer omfattet af pkt. 3-5 i skemaet nedenfor kun omfattet af reglen, når sælgeren overvejende handler med andre virksomheder. Hvem er omfattet? Vær opmærksom på købers medansvar Udgangspunktet er, at reglen indenlandsk omvendt betalingspligt gælder alle momspligtige virksomheder, institutioner mv., som køber eller Når der er tale om omvendt betalingspligt er det som nævnt køberen, som skal beregne og afregne salgsmoms. Modtager en køber en faktura med moms tillagt fra en indenlandsk sælger, skal køberen bede om en ny faktura uden moms for betaling til sælger af momsen friholder ikke køberen fra at skulle afregne momsen til SKAT og må så se om sælger vil tilbagebetale den ikke korrekt opkrævede moms. Det er altså købers medansvar, at afregning sker korrekt. Vær derfor meget opmærksom på dette! Varer omfattet af reglerne: Definition 1. Ikke nærmere defineret. 2. CO2-kvoter eller CO2-kreditter Metalskrot 3. Integrerede kredsløbsanordninger 4. Mobiltelefoner 5. Spillekonsoller, tablet-pc er eller bærbare computere - Skrot af klassisk kendte metaller - Skrot af ædelmetaller - Halvfabrikat fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller eller metallegeringer - Rester og andre genbrugsmaterialer, der består af metaller eller metallegeringer, samt slagger, aske, hammerskæl og industriaffald der indeholder metaller eller metallegeringer. Anordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, fx CPU-enheder, RAMenheder og GPU-enheder. Apparater der er fremstillet eller tilpasset til anvendelse i forbindelse med et net med licens og benyttet på specifikke frekvenser, uanset om de har anden anvendelse eller ej. Ikke nærmere defineret. Kommet for at blive? Reglens primære formål er at undgå momssvig (momskarusseller) og metoden har vist sig at være effektiv. Det er derfor forfatterens umiddelbare forventning, at man i fremtiden kan forvente, at reglen også vil brede sig til andre områder. Danmark er dog underlagt begrænsninger i henhold til EU-reglerne og kan derfor ikke frit vælge, hvilke varegrupper mv. der skal være omfattet af reglen.

7 7 Hvem arver virksomheden? Af Wivi H. Larsen, indehaver/advokat, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve Har man ikke lavet testamente eller andet skriftligt, arver familien. Men er familien de rette til at føre virksomheden videre? Er de alle egnede til det? Kan de samarbejde? Eller vil de være nødt til at sælge? Hvem skal de i så fald sælge til? Vær på forkant og spar familien for unødige problemer.. Ejeraftale o.l. Har man en medejer i virksomheden, bør der i den fælles ejeraftale (hvis det er et ApS eller A/S) eller i interessentskabsaftalen (hvis det er et I/S) være en bestemmelse om, hvad der skal ske, hvis en af parterne dør, mens samarbejdet eksisterer. Der bør være en forkøbsret for den længstlevende. Der bør også stå, hvordan værdien skal beregnes og i det hele være en beskrivelse af forløbet med tidsfrister mm. Arbejder et eller flere børn allerede i virksomheden, er det en god ide at gøre dem til medejere, bare med en lille ejerandel og så få lavet en bestemmelse om forkøbsret for den længstlevende af ejerne. Testamente undgå at gøre forskel på børnene For de fleste forældre er det vigtigt, at der ikke bliver gjort forskel på børnene. Skal nogle af børnene arve aktiver (anparter/ aktier, personligt ejede virksomheder, ejendomme mm.) og andre af børnene have kontanter, kan disse aktiver undertiden overdrages til beløb, der er lavere end handelsværdien. Den fordel kan udlignes, hvis de børn, der får fordelen til gengæld giver begrænset arveafkald, svarende til forskelsbeløbet, så det indgår i boet og kommer de øvrige arvinger til gode, så man sikrer, at de værdimæssigt stilles ens. Det kan skrives ind i testamentet som en betingelse for arvingens modtagelse af aktivet til den lavere værdi. Begrænse ægtefællens ret til uskiftet bo med hele arven Førstafdøde kan ikke med et testamente afskære længstlevende ægtefælles mulighed for at sidde i uskiftet bo, men førstafdøde kan ved testamente begrænse det uskiftede bo til kun at bestå af 25% af arven efter førstafdøde. Det skyldes, at førstafdødes testationskompetence er stærkere end længstlevendes ret til uskiftet bo. Førstafdøde har med et testamente testations- kompetence over 75 % af egen formue og kan f.eks. derfor også bestemme, at en eller flere af børnene skal arve virksomheden straks ved førstafdødes død. Fremgår det ikke klart af den førstafdødes testamente, at arv eller legat skal overdrages straks ved førstafdødes død, formodes det, at meningen er, at bestemmelserne først skal have virkning ved det uskiftede bos ophør. Det er derfor vigtigt, at der i testamentet udtrykkeligt gøres opmærksom på, at det skal ske straks ved førstafdødes død kr. hvoraf ægtefællen arver halvdelen, dvs kr. Børnene skal deles om den anden halvdel af tvangsarven, dvs. børnene arver som tvangsarv til deling imellem sig 6,25% af hele fællesboet, hvis førstafdøde har bestemt over En arvings ret til virksomheden, selvom den er mere værd end arven Førstafdøde kan i sit testamente bestemme, at det ene barn kun skal have sin arv i kontanter, og det andet barn skal have virksomheden. En sådan bestemmelse er gyldig, selvom virksomheden er mere værd end arvelodden. I så fald skal arvingen betale det overskydende beløb kontant til boet. 75% af sin arv. Såfremt der oprettes en særejeægtepagt kan de 6,25% nedsættes til det halve, dvs. til 3,125%. Ægtepagt Har ægtefæller almindeligt formuefællesskab og har de tilsammen 10 millioner, skal længstlevende allerførst have halvdelen af boet som sin andel af fællesejet. Dvs. arven efter førstafdøde er på 5 mio. Har førstafdøde ved testamente bestemt over 75% af arven, er der bestemt over kr. Tvangsarven efter førstafdøde er på 25% = Konklusion I dag er der så mange muligheder for at bestemme, hvad der skal med virksomheden ved ejerens død, at man bør gennemtænke situationen og få lavet det testamente, som vil være bedst for virksomheden, når ejeren ikke længere er der til at sikre den fremtidige drift og indtjening for familien.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Ændringer i virksomhedsskatteordningen SKAT har fremsat lovforslag til ændringer af virksomhedsskatteordningen bl.a. omfattende privat gæld. Ændringerne får virkning fra 11. juni 2014, hvorfor den næringsdrivende, som eventuelt omfattes af de nye regler, allerede nu bør overveje mulighederne for tiltag. Ændringerne i virksomhedsskatteordningen vil blive gennemgået i RevisorPosten i forlængelse af forslagets endelige vedtagelse. vis være i situationer, hvor arbejdet er afhængigt af vejrforhold. Overarbejde, der er varslet dagen før eller tidligere, anses ikke som konkret og uvarslet overarbejde, og dermed ikke berettiget til momsfradrag. Virksomheder kan fremsætte krav overfor SKAT om tilbagebetaling af moms efter de almindelige fristregler på 3 år. Såfremt virksomheden tidligere har anmodet om tilbagebetaling, og hvor SKAT har afslået kravet, vil SKAT af egen drift genoptage anmodningen. Appelgrænsen forhøjet Momsfradrag ved overarbejde SKAT har tidligere ikke godkendt momsfradrag i forbindelse med medarbejderes bespisning ved overarbejde. SKAT har nu ændret opfattelse, således at virksomheder herefter kan få momsfradrag ved bespisning af medarbejdere, når der er tale om konkret og uvarslet beordret overarbejde. Ved konkret og uvarslet overarbejde forstås overarbejde, der er varslet samme dag, som overarbejdet skal finde sted. Dette kan eksempel- Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 25. januar 2013 Fra 3. maj 2013 Appelgrænsen i civile sager er forhøjet fra kr. til kr. Der vil fortsat være mulighed for at få tilladelse til at anke fra Procesbevillingsnævnet. Landsretten kan endvidere afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen kan få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter, eller andre grunde i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten. Landsretten kan dog aldrig afvise en sag, som er indbragt efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Dato Udbetaling af negativ skat Muligheden for udbetaling af negativ skat gælder for personer og selskaber, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan udbetales skatteværdien af det underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter. Fra og med indkomståret 2014 kan der for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien ( ,5 %) af 25 mio. kr. Udbetalte beløb er ikke skattepligtige. Til gengæld reduceres de fremførbare underskud. Sambeskattede selskaber skal opgøre beløbet på grundlag af sambeskatningsindkomsten. Anmodningen til SKAT indgives samtidig med selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt pantebreve i depot Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til SKAT Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til SKAT Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.m. fratrukket i lønindkomst Standardfradrag for børnedagplejere Ægtefæller vil kunne fordele indberettede renteudgifter og renteindtægter mellem sig. Feltlåsning på selvangivelsen Stadig flere felter på selvangivelsen låses, således at den enkelte borger ikke kan ændre de oplyste tal. Der er netop udsendt en ny bekendtgørelse, hvor listen over låste indkomster og fradrag udvides med: Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 1,00 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % 0,30 % 0,20 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt Kasper Qvist Færgemann Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Skabertrang Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 7. august 2014

RevisorPosten. Et landsdækkende SIDE 4. Østerallé 8. 8400 Ebeltoft Telefon 59 51 72 00. Fax 59 51 72 02

RevisorPosten. Et landsdækkende SIDE 4. Østerallé 8. 8400 Ebeltoft Telefon 59 51 72 00. Fax 59 51 72 02 Telefon 33 73 46 00. Fax 33 12 20 37 www.cmrevision.dk. chr.mortensen@kreston.dk Telefon 54 78 16 88. Fax 54 78 46 88 www.aage-maagensen.dk. maagensen@kreston.dk Telefon 86 82 62 44. www.blicher.dk. bliche

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere