Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5"

Transkript

1 Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning af feriepenge i henhold til ferieloven, særligt med fokus på beregning af feriepenge i forbindelse med fratræden. Underskudsregister for selskaber 2 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale Beregning af feriepenge 2 Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5 Moms Indenlandsk omvendt betalingspligt er det kommet for at blive? 6 Hvem arver virksomheden? 7 Vi noterer at... 8

2 2 Underskudsregister for selskaber Af Mikael Risager, tax partner Underskudsregister for personer til automatisk overførsel af underskud fra ét indkomstår til et andet har eksisteret i mange år. Nu kommer der et tilsvarende for selskaber. Som led i den udvidede digitalisering af selvangivelsesprocessen også for selskaber, er det blevet besluttet, at alle selskabernes gamle underskud skal registreres det er nødvendigt for at starte hele dette nye underskudssystem op. Det kommende underskudsregister gælder for alle danske selskaber, fonde, foreninger, selvejende institutioner og de fleste andre skattepligtige juridiske enheder. Det gælder naturligvis kun i det omfang, de omhandlede enheder har uudnyttede underskud til fremførsel det betyder således, at gamle underskud, der er udnyttet i et senere indkomstår, ikke skal indberettes til systemet. Ændringerne gælder ikke for personer der eksisterer allerede et underskudsregister. Underskudsregisteret skal indeholde oplysninger om underskud fra og med indkomståret 2002, men ikke tidligere. Det skyldes, at underskud fra før 2002 blev fortabt efter 5 år. Underskud fra og med indkomståret 2002 kan derimod fremføres uden aldersbegrænsning. Der er endnu ikke etableret et it-system til at håndtere registreringen. Derfor er det endnu ikke muligt at foretage registrering. Det forven- tes, at der bliver etableret et system i efteråret 2014 når dette er på plads, vil skatteministeren nærmere bestemme hvorledes indberetning mv. skal ske. Det forventes, at indberetningsperioden vil åbne 1. oktober For at alle får rimelig chance at foretage korrekt indberetning, er det videre vedtaget, at indberetningsfristen skal følge selvangivelsesfristen for indkomståret 2014, men også at denne frist for samtlige juridiske skattepligtige enheder (selskaber, fonde, foreninger mv.) udskydes til 1. august Alle selskaber får således udvidet fristen til indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2014 til 1. august 2015 også selvom man ikke har underskud at indberette til systemet. Det gælder jo ikke personer! Det er væsentligt at notere sig, at indberettes underskud ikke inden den fastsatte frist, så fortaber de skattepligtige selskaber mv. muligheden for senere at udnytte sådanne underskud. Alle selskaber mv. (ikke personer) får udvidet fristen til indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2014 til 1. august 2015 også selvom man ikke har underskud at indberette til systemet. SKAT får dog mulighed for at se bort fra fristoverskridelser, dersom der forelægger nærmere omstændigheder herfor. I visse tilfælde, hvor det ikke har betydning for udnyttelsen af de enkelte underskud, behøver den skattepligtige ikke at indberette underskud for hvert enkelt indkomstår, men kan foretage en samlet indberetning. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis man blot har et enkelt selskab, der ikke indgår i en sambeskatning eller omstrukturering. Afslutning Nu må vi håbe, at ikke alle oplysninger fra de gamle år er smidt væk vi skal jo som bekendt kun gemme regnskabsmateriale i 5 år og i dette tilfælde skal underskud tilbage fra og med indkomståret 2002 kunne dokumenteres. Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse som følge af udlicitering Af Catrine Søndergaard Byrne og Majse Jarlov, advokater, Rønne & Lundgren Beregning af feriepenge giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning af feriepenge i henhold til ferieloven, særligt med fokus på beregning af feriepenge i forbindelse med fratræden. Indledning Artiklen fokuserer endvidere på, hvordan en virksomhed som følge af en vundet kontrakt ved deltagelse i en offentlig udlicitering af eksempelvis en driftsopgave kan blive pålagt feriepengeforpligtelser overfor nye medarbejdere, der overtages som led i en virksomhedsoverdragelse. Ferieloven kan på visse punkter fraviges, enten via en aftale direkte med lønmodtageren eller via en kollektiv overenskomst. Artiklen tager ikke højde for eventuelle individuelle eller overenskomstmæssige forpligtelser. Artiklen falder i 2 dele, idet første afsnit omhandler beregning af feriepenge under ansættelsesforholdet. Andet afsnit, som udkommer i næste udgave af Revisorposten, omhandler beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør samt fokuspunkter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse som følge af udlicitering. Feriefridage, som lønmodtageren har fået i kraft af overenskomst, personaleregulativer eller ansættelseskontrakt, er ikke omfattet af ferieloven, medmindre det aftales. Det er derfor vigtigt at få fastsat regler for afvikling af og betaling under feriefridage, herunder om der skal ske kompensation for ikke-afholdte feriefridage i forbindelse med arbejdsophør. Det kan ikke anbefales, at dette blot sker ved at henvise til ferieloven, da ferieloven opererer med et særegent optjeningsprincip,

3 3 som overføres fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, hvilket ret til feriefridage som udgangspunkt ikke gør, bortset eventuelt inden for samme overenskomstområde. Ferielovgivningen anvender en særlig terminologi, som er relevant at få lagt fast indledningsvist. "Feriepenge" er en samlebetegnelse for løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse "Optjeningsår" er den periode, hvor lønmodtageren optjener ret til betalt ferie. Optjeningsåret følger kalenderåret, dvs. fra den 1. januar til den 31. december "Ferieår" er den periode, inden for hvilken den optjente ferie skal afholdes. Ferieåret er forskudt fra optjeningsåret og går fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende kalenderår. Ferie optjent i 2014 skal afholdes i ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016 Under ansættelsesforholdet Alle lønmodtagere, der udfører arbejde i Danmark har ret til i alt 5 ugers ferie eller i alt 25 arbejdsfrie dage ferie om året, hvis arbejdsugen er 5 arbejdsdage. Er arbejdsugen mindre eller mere, reguleres antallet af arbejdsfrie dage forholdsmæssigt. En lønmodtager, der arbejder 6 dage om ugen har således ret til 30 arbejdsfrie dages ferie om året, svarende til 5 ugers ferie. I henhold til ferieloven er det muligt for arbejdsgiveren og lønmodtageren at aftale, at op til 5 dage pr. ferieår overføres fra et ferieår til et andet. Under ferieafviklingen har lønmodtageren enten ret til ferie med løn samt ferietillæg eller feriegodtgørelse. Ferie med løn samt ferietillæg En lønmodtager har krav på ferie med løn samt ferietillæg, når lønmodtageren i) oppebærer fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage, ii) er ansat for mindst én måned og iii) er i ubrudt ansættelse fra optjeningsåret og til ferien holdes. Er det ikke tilfældet, har lønmodtageren ret til feriegodtgørelse under ferieafviklingen. Ret til betaling under ferie optjenes under ansættelsesforholdet i optjeningsåret. Antallet af feriedage med feriepenge afhænger derfor af, hvor mange feriedage lønmodtageren har optjent, idet optjening sker efter længden af ansættelsesforholdet. Udgør arbejdsugen 5 dage, optjenes ret til betaling under ferieafvikling med 2,08 feriedage pr. kalendermåneds ansættelse. Afbrydes eller påbegyndes ansættelsesforholdet midt i en kalendermåned, optjenes 0,07 betalt feriedag pr. arbejdsdag, dog maksimum 2,08 betalt feriedage pr. måned. Er arbejdsugen eksempelvis 6 dage, reguleres optjening af ferie forholdsmæssigt. Lønmodtageren vil derfor ikke altid have optjent ret til betaling under afvikling af retten til 25 arbejdsfrie dage. Lønmodtageren kan så have ret til supplerende feriedagpenge. Når lønmodtageren ikke har optjent ret til ferie med løn for samtlige feriedage hos den nuværende arbejdsgiver og eksempelvis har feriegodtgørelse med fra den tidligere arbejdsgiver, er arbejdsgiveren berettiget til at fratrække 4,8 % af lønnen for hver arbejdsfridag ved en 5-dages arbejdsuge, og 4 % ved en 6-dages arbejdsuge. Et andet fradragsgrundlag kan være aftalt i en gældende overenskomst. Har lønmodtageren optjent ret til ferie med løn, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale lønmodtagerens aktuelle løn på tidspunktet for ferieafviklingen. Dette gælder også, selv om lønmodtagerens løn i optjeningsåret var større eller mindre end den aktuelle løn. Kun såfremt den ændrede løn skyldes en væsentlig ændring i arbejdstiden eller arbejdets omfang på mere end 20 %, skal der foretages en forholdsmæssig regulering af ferielønnen (feriedifferenceberegning). Arbejdede lønmodtageren eksempelvis på deltid i optjeningsåret, men på fuld tid i ferieåret, og er den procentvise ændring i arbejdstiden mere end 20 %, skal lønnen under ferien reguleres ned til lønnen på deltid. Ud over ferie med løn har lønmodtageren ret til et ferietillæg svarende til 1 % af optjeningsårets løn. Lønmodtageren har ikke i henhold til ferieloven ret til at få udbetalt ferietillægget på en gang, men først når den dertil hørende ferie afvikles (1/25 del pr. feriedag). Vælger arbejdsgiveren at udbetale ferietillægget som et éngangsbeløb skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at ferietillæg udbetalt før ferien afholdes ikke kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i forbindelse med udbetaling af feriegodtgørelse ved fratræden. Afhængig af tidspunktet for fratræden, kan lønmodtageren altså være berettiget til at mod- tage i alt 13,5 % feriegodtgørelse ved fratræden. En lønmodtager, der har ret til ferie med løn samt ferietillæg, kan vælge at modtage feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn samt ferietillæg. Lønmodtageren skal i så tilfælde meddele dette til arbejdsgiveren inden optjeningsåret, som der skal beregnes ferietillæg af, begynder. Vælger lønmodtageren at modtage feriegodtgørelse, skal arbejdsgiveren huske at fradrage 4,8 % (5 dages arbejdsuge) af månedslønnen pr. dag, lønmodtageren holder ferie. Feriegodtgørelse beregnes som nedenfor, bortset fra at lønmodtageren kun har ret til 12 % af lønnen i optjeningsåret. Feriegodtgørelse Er betingelserne, som beskrevet i det forudgående, for at opnå ferie med løn ikke opfyldt, har lønmodtageren ret til feriegodtgørelse beregnet som 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. I modsætning til beregningsgrundlaget ved ferie med løn samt ferietillæg omfatter grundlaget for beregning af feriegodtgørelse tillige diverse genetillæg, eksempelvis overarbejdstillæg. Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt indbetales til Feriekonto i løbet af optjeningsåret og forfalder til betaling den 1. i måneden efter et kvartals udløb, og sidste rettidige indbetaling er den 10. i måneden. Kun hvis arbejdsgiveren er omfattet af en feriepengegarantiordning, skal feriegodtgørelse ikke indbetales til Feriekonto, men først udbetales til lønmodtageren i forbindelse med feriens afvikling. Artiklen fortsætter i næste nummer af Revisorposten, hvor beregning af feriepenge ved ansættelsesforholdets ophør sættes i fokus, ligesom feriepengeforpligtelser ved virksomhedsoverdragelsen som følge af udlicitering er et tema. 1. Eksempel på beregning af feriegodtgørelse for tidligere optjeningsår. Lønmodtageren, der er funktionær, fratræder den 31. juli 2014 og har i perioden 1. maj til 31. juli 2014 holdt 15 dages ferie. Arbejdsgiveren har ved ferieårets start den 1. maj 2014 udbetalt ferietillæg med 1 % af den ferieberettigede løn i Da lønmodtageren har ret til i alt 25 feriedage, har lønmodtageren krav på feriegodtgørelse for yderligere 10 dage til brug i ferieåret Optjeningsåret ferieåret 2014/2015 kr. A-indkomst incl. eget ATP, AM-bidrag og ferietillæg ( 12 x = udbetalt ferietillæg kr ) - løn under ferie 25 dage i kalenderår udbetalt ferietillæg i maj 2014 (1 % af ferieberettigede løn i 2013) Ferieberettiget løn i 2013 (beregningsgrundlag) 12,5 % af beregningsgrundlaget feriegodtgørelse svarende til 10 dage (10/25 af ) - arbejdsmarkedsbidrag (8 %) Feriegodtgørelse til beskatning Fradrag 50 % skat Feriegodtgørelse netto til restferie på 10 feriedage (indbetales FerieKonto) 3.975

4 4 Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? Af Julie Gerdes, Leder af Arbejds- og Ansættelsesret Antallet af medarbejdere, som rammes af stress har gennem de sidste 10 år været voldsomt stigende. Ifølge Statens Institut For Folkesundhed skønnes det, at der dagligt er mennesker, der er sygemeldte med arbejdsrelateret stress, samt at der årligt dør 1400 mennesker af samme årsag. Arbejdsrelateret stress forårsager mellem 1 1 ½ million årlige sygefraværsdage totalt set. Stress i sig selv beskytter ikke mod opsigelse Det kan imidlertid blive nødvendigt for arbejdsgiveren at opsige den stressramte medarbejder, hvis medarbejderens sygefravær er uacceptabelt højt eller hvis medarbejderens adfærd, motivation mv. halter. Men er det lovligt at opsige en stressramt medarbejder? Det spørgsmål har Østre Landsret afgjort i en sag, hvor et advokatkontor opsagde en 32-årig advokat, som var sygemeldt fra sit arbejde med stress og depression. Advokaten fik en særlig lægeerklæring (varighedsattest) på, at han kunne vende tilbage til advokatkontoret to måneder senere. Men advokatkontoret valgte alligevel at opsige ham. Det var i strid med loven afgjorde Østre Landsret. Og advokaten fik tilkendt 2 måneders godtgørelse i erstatning. Det var dog ikke selve den omstændighed, at medarbejderen var syg af stress, som afgjorde, at opsigelsen var ulovlig. Det var derimod det faktum, at varighedsattesten lagde vægt på, at advokaten ville være tilbage på arbejdet 2 måneder senere. Advokatkontoret var derfor for tidlig ude med en opsigelse af medarbejderen og skulle have ventet på, at medarbejderen kom tilbage på arbejde. Derefter kunne virksomheden efter et stykke tid lovligt afgøre, om driften af virksomheden var så tilstrækkelig belastet af medarbejderens evt. yderligere fravær, at en opsigelse var nødvendig og saglig. Som retstilstanden er i dag, vil en opsigelse begrundet i medarbejderens stress derfor som udgangspunkt være lovlig, hvis arbejdsgiveren tager højde for de komplekse faldgruber, som opsigelse af syge medarbejdere indebærer. Retspraksis har flere gange fastslået, at opsigelse af en medarbejder med posttraumatisk stresssyndrom var saglig, da medarbejderen alene som følge af stresssyndromet ikke var særlig beskyttet mod opsigelse. Stress i sig selv beskytter således ikke mod opsigelse. Det hænger sammen med, at stress som oftest ikke kan karakteriseres som en varig eller kronisk lidelse, som resulterer i en permanent funktionsnedsættelse for medarbejderen. Hvis en lidelse ikke er varig eller kronisk, så er lidelsen ikke et handicap omfattet af det særlige handicapbegreb i forskelsbehandlingsloven. Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven kan give den opsagte medarbejder et krav på godtgørelse svarende til 6-12 måneders løn afhængig af omstændighederne. Det er anerkendt flere gange ved de danske domstole, at en virksomhed, som har problemer med driften som følge af en medarbejders sygefravær eller mangelfuld adfærd under visse omstændigheder lovligt og sagligt kan opsige medarbejderen. Følgende faktorer har bl.a. betydning for om en opsigelse af en syg medarbejder er lovlig: Medarbejderen skal have en skriftlig advarsel, hvor det understreges, at konsekvensen af det fortsatte sygefravær eller mangelfulde adfærd vil være et ophør af ansættelsesforholdet Hvor stort er sygefraværet isoleret set og i forhold til de øvrige? Hvor belastende er sygdommen for virksomhedens drift? Virksomhedens størrelse er der tale om en stor virksomhed med mange ansatte inden for samme arbejdsområde, følger det af praksis, at virksomheden skal strække sig længere, før end en opsigelse formentlig kan anses for saglig, mens der er en lempeligere vurdering ved specialfunktioner samt i mindre virksomheder, idet driften her bliver særligt hårdt ramt ved længere tids sygemelding. Dokumentation for at medarbejderens sygdom har medført driftsmæssige problemer, der ikke kunne håndteres på anden måde i virksomheden. Er sygdommen foranlediget af arbejdet? Ved arbejdsskader tillades der formentligt et større antal sygedage, før end der kan opsiges på sagligt grundlag. Afgørende er dog helt konkret, om arbejdsgiveren har været bekendt med den arbejdsbetingede sygdom samt udsigten til genoptagelse af arbejdet. Omfanget af sygdommen og sygdomsmønsteret hvad er det for en type sygdomsfravær kortvarig, langvarig, drypvis fravær, med god eller dårlig mulighed for helbredelse indenfor rimelig tid? Har virksomheden påpeget problemerne med produktionsplanlægning overfor medarbejderen? Har virksomheden søgt nærmere oplysninger hos den sygemeldte omkring mulighederne for og tidspunktet for tilbagevenden til arbejdspladsen? Dette kan ske gennem en varighedserklæring. Hvor lang tids anciennitet har medarbejderen? Der er i retspraksis en tendens til, at anlægge en mere lempelig vurdering af hvornår opsigelse kan finde sted, hvor der er tale om en medarbejder med kort anciennitet. Funktionærer kan opsiges under sygdom, hvis det gøres i henhold til 120-dages reglen Lønmodtagere omfattet af visse overens-

5 5 komster må som hovedregel ikke opsiges under sygdom de første fire-seks måneder efter sygdommens indtræden. Opsigelse indenfor ansættelsens første 9 måneder vil på de fleste overenskomstdækkede virksomheder som oftest være saglig, da en godtgørelse for usaglig opsigelse kræver, at medarbejderen mindst har været ansat i 9 måneder. Opsigelse af funktionærer indenfor ansæt- telsens første 12 måneder vil på de fleste ikke-overenskomstdækkede virksomheder som oftest være saglig, da en godtgørelse for usaglig opsigelse kræver, at funktionæren mindst har været ansat i 12 måneder. Opsigelse af ikke-funktionærer vil for ikkeoverenskomstdækkede virksomheder som oftest ikke resultere i en godtgørelse for usaglig opsigelse, da en godtgørelse kræver, at medarbejderen er funktionær, er særlig beskyttet mod opsigelse (se nedenfor) eller er omfattet af en overenskomst, som giver krav på godtgørelse. Medarbejderen kan være særlig beskyttet mod opsigelse som følge af graviditet, barsel, forældreorlov, fædreorlov, handicap, særlige tillidshverv (tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem mv. ), alder, race, seksuel orientering mv. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale Af Wivi H. Larsen, indehaver/advokat, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve Handler virksomheden med forbrugere har man fået nogle nye regler, som skal overholdes fra den 13. juni Virksomheden skal give flere informationer til kunderne i butikkerne, og man skal give flere informationer til de kunder, man sælger til over nettet. Men måske bliver man slet ikke ramt af de nye regler. Få afklaret om virksomheden overhovedet er omfattet af loven? Man er ikke berørt af den nye forbrugeraftalelov, hvis man har et arbejdsområde, der i forvejen er omfattet af en lov, der ligestiller virksomhederne i branchen inden for EU og beskytter forbrugeren, for det er netop disse to formål, som den nye forbrugeraftalelov skal opfylde. F.eks. er forsikringsaftaler undtaget og i et vist omfang er følgende også undtaget: Passagertransport timeshare pakkerejser spil med pengeindsatser rettighedsoverdragelse og rettighedsstiftelse over fast ejendom opførelse af bygninger fødeleverancer af erhvervsdrivende, der betjener faste ruter kontanthandler uden for fast forretningssted med en købesum på under 350 kr. køb af dagligvarer levering af arbejdsydelser, der er begyndt inden 14-dages fristens udløb med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke levering af varer, som har fået et tydeligt personligt præg, eller som antages at blive forringet eller forældet hurtigt, eller som er forseglet af sundhedsmæssige årsager, og forseglingen er brudt eller, som ved leveringen nødvendigvis sammenblandes med andre (f.eks. fyringsolie) aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, som forbrugeren på forhånd udtrykkeligt har bedt om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på levering af aviser, tids1. skrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer aftaler, der indgås på en offentlig auktion levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål transport af varer biludlejningsvirksomhed forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden. Er et af virksomhedens arbejdsområder nævnt, kan man se i loven, på hvilken måde undtagelsen virker. 2. En nethandelsvirksomhed skal inden aftalen indgås oplyse om prisen alt inklusive også gebyrer og fragtomkostninger til andre og gentage det i tydelig og fremhævet form umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling og oplyse virksomhedens identitet, 4....og virksomhedens generelle forretningsvilkår, herunder især oplyse om fortrydelsesretten, evt. kan lovens bilag 1, standardfortrydelsesvejledningen og lovens bilag 3, forbrugerens standardfortrydelseserklæring tilpasses til virksomheden. 5. Når kunden har afgivet ordren, skal aftalen bekræftes per mail og indeholde alle oplysningerne. 6. Er det en finansiel fjernsalgsaftale er der flere oplysningskrav, se Er det en aftale indgået uden for det faste forretningssted, skal de samme oplysninger gives på papir eller hvis forbrugeren samtykker - på andet varigt medium ( 10). 8. Har man en almindelige forretning skal virksomheden, inden aftalen indgås, oplyse om prisen alt inklusive 9. og oplyse virksomhedens identitet m.m. 10. og virksomhedens generelle salgsvilkår, især at varekøb er omfattet af købelovens mangelsregler. Det kan eventuelt stå på et skilt ved kassen og i salgsmateriale.

6 6 Moms Indenlandsk omvendt betalingspligt er det kommet for at blive? Af Linda-Sophia Danielsen, VAT-Manager Den 1. juli 2014 trådte endnu et sæt regler om indenlandsk omvendt betalingspligt i kraft. Denne særlige regel gælder nu også for handel med andre virksomheder ved køb/salg af bærbare pc ere, mobiltelefoner, spillekonsoller og lignende. Reglen er allerede kendt fra handel med metalskrot, investeringsguld, CO2-kvoter. Hvad er indenlandsk omvendt betalingspligt? Det er køberen, som skal beregne og betale moms, når der er tale om indenlandsk omvendt betalingspligt, og når transaktionen sker mellem to momsregistrerede virksomheder, institutioner mv. i Danmark. Begge parter skal være momsregistrerede, og derfor er fx tandlæger, skoler, foreninger og andre momsfrie virksomheder (som ikke er momsregistrerede i forvejen) nødsaget til at lade sig momsregistrere, når/hvis de køber varer omfattet af reglerne om indenlandsk omvendt betalingspligt. sælger varer. Dog er varer omfattet af pkt. 3-5 i skemaet nedenfor kun omfattet af reglen, når sælgeren overvejende handler med andre virksomheder. Hvem er omfattet? Vær opmærksom på købers medansvar Udgangspunktet er, at reglen indenlandsk omvendt betalingspligt gælder alle momspligtige virksomheder, institutioner mv., som køber eller Når der er tale om omvendt betalingspligt er det som nævnt køberen, som skal beregne og afregne salgsmoms. Modtager en køber en faktura med moms tillagt fra en indenlandsk sælger, skal køberen bede om en ny faktura uden moms for betaling til sælger af momsen friholder ikke køberen fra at skulle afregne momsen til SKAT og må så se om sælger vil tilbagebetale den ikke korrekt opkrævede moms. Det er altså købers medansvar, at afregning sker korrekt. Vær derfor meget opmærksom på dette! Varer omfattet af reglerne: Definition 1. Ikke nærmere defineret. 2. CO2-kvoter eller CO2-kreditter Metalskrot 3. Integrerede kredsløbsanordninger 4. Mobiltelefoner 5. Spillekonsoller, tablet-pc er eller bærbare computere - Skrot af klassisk kendte metaller - Skrot af ædelmetaller - Halvfabrikat fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller eller metallegeringer - Rester og andre genbrugsmaterialer, der består af metaller eller metallegeringer, samt slagger, aske, hammerskæl og industriaffald der indeholder metaller eller metallegeringer. Anordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, fx CPU-enheder, RAMenheder og GPU-enheder. Apparater der er fremstillet eller tilpasset til anvendelse i forbindelse med et net med licens og benyttet på specifikke frekvenser, uanset om de har anden anvendelse eller ej. Ikke nærmere defineret. Kommet for at blive? Reglens primære formål er at undgå momssvig (momskarusseller) og metoden har vist sig at være effektiv. Det er derfor forfatterens umiddelbare forventning, at man i fremtiden kan forvente, at reglen også vil brede sig til andre områder. Danmark er dog underlagt begrænsninger i henhold til EU-reglerne og kan derfor ikke frit vælge, hvilke varegrupper mv. der skal være omfattet af reglen.

7 7 Hvem arver virksomheden? Af Wivi H. Larsen, indehaver/advokat, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve Har man ikke lavet testamente eller andet skriftligt, arver familien. Men er familien de rette til at føre virksomheden videre? Er de alle egnede til det? Kan de samarbejde? Eller vil de være nødt til at sælge? Hvem skal de i så fald sælge til? Vær på forkant og spar familien for unødige problemer.. Ejeraftale o.l. Har man en medejer i virksomheden, bør der i den fælles ejeraftale (hvis det er et ApS eller A/S) eller i interessentskabsaftalen (hvis det er et I/S) være en bestemmelse om, hvad der skal ske, hvis en af parterne dør, mens samarbejdet eksisterer. Der bør være en forkøbsret for den længstlevende. Der bør også stå, hvordan værdien skal beregnes og i det hele være en beskrivelse af forløbet med tidsfrister mm. Arbejder et eller flere børn allerede i virksomheden, er det en god ide at gøre dem til medejere, bare med en lille ejerandel og så få lavet en bestemmelse om forkøbsret for den længstlevende af ejerne. Testamente undgå at gøre forskel på børnene For de fleste forældre er det vigtigt, at der ikke bliver gjort forskel på børnene. Skal nogle af børnene arve aktiver (anparter/ aktier, personligt ejede virksomheder, ejendomme mm.) og andre af børnene have kontanter, kan disse aktiver undertiden overdrages til beløb, der er lavere end handelsværdien. Den fordel kan udlignes, hvis de børn, der får fordelen til gengæld giver begrænset arveafkald, svarende til forskelsbeløbet, så det indgår i boet og kommer de øvrige arvinger til gode, så man sikrer, at de værdimæssigt stilles ens. Det kan skrives ind i testamentet som en betingelse for arvingens modtagelse af aktivet til den lavere værdi. Begrænse ægtefællens ret til uskiftet bo med hele arven Førstafdøde kan ikke med et testamente afskære længstlevende ægtefælles mulighed for at sidde i uskiftet bo, men førstafdøde kan ved testamente begrænse det uskiftede bo til kun at bestå af 25% af arven efter førstafdøde. Det skyldes, at førstafdødes testationskompetence er stærkere end længstlevendes ret til uskiftet bo. Førstafdøde har med et testamente testations- kompetence over 75 % af egen formue og kan f.eks. derfor også bestemme, at en eller flere af børnene skal arve virksomheden straks ved førstafdødes død. Fremgår det ikke klart af den førstafdødes testamente, at arv eller legat skal overdrages straks ved førstafdødes død, formodes det, at meningen er, at bestemmelserne først skal have virkning ved det uskiftede bos ophør. Det er derfor vigtigt, at der i testamentet udtrykkeligt gøres opmærksom på, at det skal ske straks ved førstafdødes død kr. hvoraf ægtefællen arver halvdelen, dvs kr. Børnene skal deles om den anden halvdel af tvangsarven, dvs. børnene arver som tvangsarv til deling imellem sig 6,25% af hele fællesboet, hvis førstafdøde har bestemt over En arvings ret til virksomheden, selvom den er mere værd end arven Førstafdøde kan i sit testamente bestemme, at det ene barn kun skal have sin arv i kontanter, og det andet barn skal have virksomheden. En sådan bestemmelse er gyldig, selvom virksomheden er mere værd end arvelodden. I så fald skal arvingen betale det overskydende beløb kontant til boet. 75% af sin arv. Såfremt der oprettes en særejeægtepagt kan de 6,25% nedsættes til det halve, dvs. til 3,125%. Ægtepagt Har ægtefæller almindeligt formuefællesskab og har de tilsammen 10 millioner, skal længstlevende allerførst have halvdelen af boet som sin andel af fællesejet. Dvs. arven efter førstafdøde er på 5 mio. Har førstafdøde ved testamente bestemt over 75% af arven, er der bestemt over kr. Tvangsarven efter førstafdøde er på 25% = Konklusion I dag er der så mange muligheder for at bestemme, hvad der skal med virksomheden ved ejerens død, at man bør gennemtænke situationen og få lavet det testamente, som vil være bedst for virksomheden, når ejeren ikke længere er der til at sikre den fremtidige drift og indtjening for familien.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Ændringer i virksomhedsskatteordningen SKAT har fremsat lovforslag til ændringer af virksomhedsskatteordningen bl.a. omfattende privat gæld. Ændringerne får virkning fra 11. juni 2014, hvorfor den næringsdrivende, som eventuelt omfattes af de nye regler, allerede nu bør overveje mulighederne for tiltag. Ændringerne i virksomhedsskatteordningen vil blive gennemgået i RevisorPosten i forlængelse af forslagets endelige vedtagelse. vis være i situationer, hvor arbejdet er afhængigt af vejrforhold. Overarbejde, der er varslet dagen før eller tidligere, anses ikke som konkret og uvarslet overarbejde, og dermed ikke berettiget til momsfradrag. Virksomheder kan fremsætte krav overfor SKAT om tilbagebetaling af moms efter de almindelige fristregler på 3 år. Såfremt virksomheden tidligere har anmodet om tilbagebetaling, og hvor SKAT har afslået kravet, vil SKAT af egen drift genoptage anmodningen. Appelgrænsen forhøjet Momsfradrag ved overarbejde SKAT har tidligere ikke godkendt momsfradrag i forbindelse med medarbejderes bespisning ved overarbejde. SKAT har nu ændret opfattelse, således at virksomheder herefter kan få momsfradrag ved bespisning af medarbejdere, når der er tale om konkret og uvarslet beordret overarbejde. Ved konkret og uvarslet overarbejde forstås overarbejde, der er varslet samme dag, som overarbejdet skal finde sted. Dette kan eksempel- Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 25. januar 2013 Fra 3. maj 2013 Appelgrænsen i civile sager er forhøjet fra kr. til kr. Der vil fortsat være mulighed for at få tilladelse til at anke fra Procesbevillingsnævnet. Landsretten kan endvidere afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen kan få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter, eller andre grunde i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten. Landsretten kan dog aldrig afvise en sag, som er indbragt efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Dato Udbetaling af negativ skat Muligheden for udbetaling af negativ skat gælder for personer og selskaber, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan udbetales skatteværdien af det underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter. Fra og med indkomståret 2014 kan der for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien ( ,5 %) af 25 mio. kr. Udbetalte beløb er ikke skattepligtige. Til gengæld reduceres de fremførbare underskud. Sambeskattede selskaber skal opgøre beløbet på grundlag af sambeskatningsindkomsten. Anmodningen til SKAT indgives samtidig med selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt pantebreve i depot Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til SKAT Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til SKAT Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.m. fratrukket i lønindkomst Standardfradrag for børnedagplejere Ægtefæller vil kunne fordele indberettede renteudgifter og renteindtægter mellem sig. Feltlåsning på selvangivelsen Stadig flere felter på selvangivelsen låses, således at den enkelte borger ikke kan ændre de oplyste tal. Der er netop udsendt en ny bekendtgørelse, hvor listen over låste indkomster og fradrag udvides med: Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 1,00 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % 0,30 % 0,20 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt Kasper Qvist Færgemann Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Skabertrang Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 7. august 2014

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere