Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke"

Transkript

1 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet kan rekvireres gratis hos OHIM (med post, via fax eller via ) og kan downloades og udskrives fra OHIM s websted ( Det fås også hos medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret, herunder Beneluxvaremærkemyndigheden. Ansøgere eller deres repræsentanter kan frit kopiere dette skema, eller de kan benytte skemaer med lignende struktur eller tilsvarende format såsom computerfremstillede skemaer med samme oplysninger, som er indeholdt i ansøgningsskemaet. Når der anvendes sådanne elektronisk fremstillede skemaer, kan bilag undgås ved ganske enkelt at forlænge den elektroniske udgave de steder, hvor der kræves mere plads. Selv om nogle af oplysningerne kan fremsendes senere, anbefales det dog så vidt muligt at udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge de nødvendige oplysninger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. Dette vil forenkle og fremskynde behandlingen af ansøgningen. Felter med en asterisk (*) skal udfyldes. Ønskes der yderligere oplysninger, kan OHIM kontaktes på følgende telefonnummer: (+34) Indgivelse af skemaer Udfyldte skemaer kan efter ansøgerens valg - sendes direkte til OHIM i Alicante på følgende adresse: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked Modtagelsesafdelingen Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanien - afleveres personligt i Harmoniseringskontorets reception inden for almindelig arbejdstid, - sendes til OHIM via telefax, men kun til følgende faxnummer: (+34) indgives til en af medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret eller til Benelux-varemærkemyndigheden. OHIM udsteder kvitteringer for de modtagne ansøgninger. Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spanien Tlf. (+34) Fax: (+34) Internet:

2 1. Skemaet, side Antal sider (denne side medregnet) Ansøgeren skal opgive det samlede antal sider, der sendes til OHIM Sprog Angivelse af, hvilket sprog ansøgningen er indgivet på Ansøgeren skal anføre hvilket sprog, han ansøger på. Det kan være et hvilket som helst af Den Europæiske Unions sprog. ISO-koderne på to bogstaver (koder udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation) kan anføres i det relevante felt Andetsprog Ansøgeren skal også vælge et andetsprog, som skal være et af OHIM s fem arbejdssprog (spansk-es, tysk-de, engelsk-en, fransk-fr eller italiensk-it) og et andet end førstesproget. Andetsproget er det sprog eller et af de sprog, som er til rådighed for indsigelses- og slettelsesprocedurer. Der kan anvendes en hvilken som helst sproglig udgave af ansøgningsskemaet, når blot teksten, og især fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, udfyldes på sagsbehandlingssproget. Hvis førstesproget ikke er et af de fem OHIM-sprog (se ovenfor), kan ansøgeren give Harmoniseringskontoret bemyndigelse til at benytte andetsproget i al korrespondance i forbindelse med ansøgningen Ansøgerens/repræsentantens referencer Ansøgeren eller repræsentanten kan anføre sin egen reference i det relevante felt, men må højst anvende 20 tegn. f.eks.: initialer, bogstavrækker, osv. OHIM vil anvende denne reference til at kontrollere betaling af gebyrer (dvs. til at kontrollere, at en betaling svarer til en given ansøgning) Ansøger ID-nummer Hvis ansøgeren har fået tildelt et identifikationsnummer af OHIM, er det tilstrækkeligt at anføre dette ID-nummer og navnet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ansøgeren identificeres ved angivelse af sit navn, sin adresse og sin nationalitet Navn (fysiske og juridiske personer), retlig virksomhedsstatus og adresse Hvis der er mere end en ansøger, skal de angives på et fortsættelsesark under overskriften ansøgerens navn. For fysiske personer skal fornavn(e) og efternavn(e) angives i denne rækkefølge. Ansøgerens fulde adresse og nationalitet skal også anføres. 2

3 Når ansøgeren er en juridisk person, skal den juridiske persons officielle navn angives, inklusive den retlige virksomhedsstatus ( Aktieselskab, "Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft, osv.). Angivelsen af den retlige virksomhedsstatus kan forkortes på sædvanlig vis ( AS, S.A., AG osv.). Den fulde adresse og landet, hvor den juridiske person har hovedsæde, skal angives, og det anbefales at bruge ISO-standardkoden på to bogstaver. Juridiske personer skal udfylde feltet vedrørende retlig virksomhedsstatus. Hvis du imidlertid ønsker, at den retlige virksomhedsstatus skal fremgå af officielle publikationer, skal den også angives som en del af navnet i feltet ovenfor. Hvis den ikke angives, vil den ikke fremgå af publikationer og certifikater. Hvis leveringsadressen (gade, husnummer, osv.) er forskellig fra postadressen (f.eks. postboks), skal begge adresser angives. OHIM vil anvende den relevante adresse. Leveringsadressen er den adresse, der bekendtgøres. Telefonnumre, faxnumre og andre kontaktoplysninger såsom bør anføres for at lette kommunikationen. Angivelse af telefonnummer, faxnummer, -adresse og andre tekniske kommunikationsmidler udgør en accept af, at de kan anvendes af Harmoniseringskontoret til kommunikation med ansøgeren. Der angives kun en adresse for hver ansøger. Angives der flere adresser, tages kun den førstnævnte adresse i betragtning, medmindre ansøgeren betegner en af adresserne som postadresse. Hvis der er sket en adresseændring, skal der rettes en særskilt anmodning til OHIM om at få registreret ændringen af de(t) eksisterende ID-nummer/numre. Har en ansøger mere end en adresse, tildeles han et særskilt ID-nummer for hver adresse Mærke Ansøgningen kan vedrøre et af følgende typer mærker: ordmærke, figurmærke, tredimensionalt mærke, farvemærke per se, lydmærke eller andre. Der må kun vælges en af disse kategorier. Et ordmærke er et mærke skrevet på maskine (almindelig skrifttype) uden særlige grafiske elementer. Mærket skal maskinskrives eller trykkes i det relevante felt. OHIM indfører et ordmærke i sin database og bekendtgør det, som det forekommer i ansøgningen, dvs. ved brug af store og små bogstaver og andre tegn, som de forekommer i ansøgningen, og ved brug af OHIM s standardskrifttype. I alle andre tilfælde indføres mærket i databasen og bekendtgøres, som det er gengivet i det vedlagte bilag. Et figurmærke er et mærke, som udelukkende består af figurelementer, kombinationer af ordog figurelementer eller andre grafiske elementer, ordelementer i stiliserede skrifttyper eller ordelementer på mere end en linje (for alle gælder det, at elementerne kan være i farver eller andet), eller som udelukkende består af ordelementer i farver. Et tredimensionalt mærke er et mærke, som består af en tredimensional form (inklusive beholdere, emballage og selve produktet). Gengivelsen i det vedlagte bilag ark kan bestå af op til seks gengivelser af formen. Et farvemærke per se betyder, at der søges om varemærkebeskyttelse for en eller flere farver, uafhængigt af en bestemt form eller konfiguration. Farverne skal anføres med bogstaver i det relevante felt. Der skal indgives en gengivelse af farven/erne. En skriftlig beskrivelse alene er ikke tilstrækkelig. 3

4 Et lydmærke skal gengives i et vedlagt bilag ved hjælp af standardmetoderne for grafisk gengivelse af lyd, især standardnodeskrift. En beskrivelse er ikke tilstrækkelig. Vedhæftning af elektroniske lydfiler må kun forekomme ved indgivelse af elektroniske ansøgninger. Andre varemærker omfatter alle andre former for mærker, som ikke henhører under de udtrykkeligt nævnte kategorier såsom hologrammer, positionsmærker, bevægelsesmærker osv. Der skal benyttes et vedhæftet bilag til gengivelse af ethvert mærke, som ikke er et ordmærke Mærker i farver Hvis mærket er i farver, skal farven/erne anføres med bogstaver. Det anbefales derudover at henvise til de internationale standardfarvekoder Beskrivelse/ansvarsfraskrivelse (valgfri) Ansøgningen kan indeholde en beskrivelse af mærket eller en ansvarsfraskrivelse for et eller flere af mærkets elementer, for hvilke der ikke påberåbes eneret Fællesmærke Sæt kryds i feltet, hvis det mærke, hvorom der indgives ansøgning, er et fællesmærke. Kun sammenslutninger af fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser eller erhvervsdrivende og offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgning om registrering af EF-fællesmærker. Det skal i ansøgningen anføres, hvorvidt reglerne for benyttelse af fællesmærket indgives sammen med ansøgningen, eller om de indsendes efterfølgende Nationale søgningsrapporter (valgfri) Som følge af revisionen af søgningsordningen 1 i forbindelse med EF-varemærkeansøgninger er det nu frivilligt for ansøgere, om de vil anmode medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret (nationale) om at udarbejde en søgningsrapport (Harmoniseringskontoret udarbejder under alle omstændigheder stadig en EFsøgningsrapport). Hvis ansøgeren sætter kryds i feltet nationale søgningsrapporter anmoder Harmoniseringskontoret alle de nationale myndigheder, der deltager i søgningsordningen ( om at udarbejde og returnere en standardsøgningsrapport inden for en frist på 2 måneder på grundlag af en søgning i deres egne registre i forbindelse med ansøgningerne om EFvaremærker. Harmoniseringskontoret sender straks EF-varemærkeansøgeren EF-søgningsrapporten og sender ligeledes, efter anmodning, de nationale søgningsrapporter, som det har modtaget inden for den fastsatte frist. 1 Som indført ved artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (denne specifikke bestemmelse trådte i kraft den 10. marts 2008). 4

5 Hvis ansøgeren ikke sætter kryds i feltet nationale søgningsrapporter udarbejdes der kun en EF-søgningsrapport, som Harmoniseringskontoret sender til ansøgeren. Offentliggørelsen af ansøgningen (efter undersøgelse) kan ikke foretages inden søgningsprocessen er afsluttet og søgningsrapporterne sendt til ansøgeren Fortegnelse over varer og tjenesteydelser OHIM anbefaler at anvende Nice-klassifikationens terminologi, herunder terminologien i den alfabetiske liste, der er udarbejdet i henhold til denne klassifikation. Dette vil lette og fremskynde behandlingen af ansøgningen. Endvidere er der termer, som allerede er godkendt af OHIM, og som kan kopieres fra Euroace-databasen (tilgængelig online på En henvisning til fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i en tidligere EFvaremærkeansøgning kan erstatte angivelsen af en fortegnelse over varer og tjenesteydelser Underskrift Ansøgerens/repræsentantens navn og hertil svarende underskrift skal stå nederst på side Skemaet, side Repræsentant Ved indgivelse af en ansøgning er det frivilligt at lade sig repræsentere, men det er obligatorisk i alle yderligere faser af proceduren for alle ansøgere, både juridiske og fysiske personer, som hverken har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Fællesskabet. Alle andre ansøgere kan repræsentere sig selv eller vælge at udpege en repræsentant. Hvis ansøgningen er indgivet direkte af en ansøger, som har behov for at blive repræsenteret i senere faser, skal al kommunikation til og fra Harmoniseringskontoret efter indgivelsen af ansøgningen foregå gennem en behørigt udpeget repræsentant. Repræsentationen ved OHIM må kun varetages af godkendte mødeberettigede, som henhører under én af de følgende to kategorier: en advokat med bestalling i en af medlemsstaterne, som har sit forretningssted i Det Europæiske Fællesskab, i det omfang han i denne stat kan give møde i varemærke- eller designsager, eller faglige repræsentanter, der er godkendt til at give møde i henhold til en af Harmoniseringskontoret ført liste. Ansøgeren kan ligeledes handle gennem en ansat. Hvis en sådan ansat er udpeget, skal den ansattes navn angives i feltet repræsentant. Ansatte hos en juridisk person med bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Fællesskabet kan repræsentere andre juridiske personer, hvis (og kun hvis) der er økonomisk tilknytning mellem disse to juridiske personer, såsom fælleseje eller -kontrol. Dette gælder også, når ansøgeren er en juridisk person, som ikke tilhører Det Europæiske Fællesskab. I disse tilfælde skal der i et vedhæftet bilag afgives oplysninger om den juridiske person, hvis ansatte handler på vegne af ansøgeren, og om den økonomiske tilknytning (moderselskab, datterselskab, filial osv.). 5

6 OHIM vil således kommunikere med repræsentanten, hvis en sådan er udpeget. Der kræves ikke indgivelse af en bemyndigelse for repræsentanten, undtagen hvis en af ansøgerens ansatte er blevet udpeget som repræsentant ID-nummer Hvis repræsentanten har fået tildelt et identifikationsnummer af OHIM, er det tilstrækkeligt kun at anføre dette ID-nummer og navnet. Ellers skal repræsentanten identificeres ved angivelse af hans fulde navn og adresse som anført nedenfor Repræsentantens navn og adresse Den fulde adresse skal anføres. Det anbefales at bruge ISO-standardkoden på to bogstaver for landet. Hvis leveringsadressen (gade, husnummer, osv.) er forskellig fra postadressen (f.eks. postboks), skal begge adresser angives. OHIM vil anvende den relevante adresse. Leveringsadressen er den adresse, der bekendtgøres. Telefonnumre, faxnumre og andre kontaktoplysninger såsom bør anføres for at lette kommunikationen. Angivelse af telefonnummer, faxnummer, -adresse og andre tekniske kommunikationsmidler udgør en accept af, at de kan anvendes af Harmoniseringskontoret til kommunikation med ansøgeren. 2.2 Påberåbt prioritet Ønsker ansøgeren at påberåbe sig prioritet på grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger, skal ansøgningsnummeret (hvis det foreligger), datoen for den tidligere ansøgning og landet, i hvilket den tidligere ansøgning blev indgivet, anføres. Der kan også påberåbes prioritet inden for en periode på to måneder fra ansøgningsdatoen. Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvorvidt dokumentationen for prioritet indsendes sammen med ansøgningen, eller om den vil blive indsendt efterfølgende Påberåbt anciennitet Hvis der påberåbes anciennitet, skal registreringens art (nationalt eller internationalt mærke), registreringsnummeret, ansøgningsdatoen og medlemsstaten, hvori den har virkning, angives. Der kan også påberåbes anciennitet inden for en periode på to måneder fra ansøgningsdatoen eller på ethvert tidspunkt efter registreringen af EF-varemærket. Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvorvidt dokumentationen for anciennitet indsendes sammen med ansøgningen, eller om den vil blive indsendt efterfølgende Omdannelse i henhold til Madrid-protokollen For at blive betragtet som en omdannelse af en international registrering, der er blevet annulleret af Det Internationale Bureau på begæring af den oprindelige varemærkemyndighed i henhold til artikel 9quinquies i Madrid-protokollen og i overensstemmelse med artikel 156 i forordningen om EF-varemærker, skal EFvaremærkeansøgningen indeholde en oplysning herom. 6

7 Oplysningen skal afgives på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen ved at anføre følgende elementer under det særlige punkt i ansøgningsskemaet, som bærer titlen: Omdannelse i henhold til Madrid-protokollen : Elementerne under (1), (2) og (3) er obligatoriske, for at Harmoniseringskontoret kan anse ansøgningen om omdannelse for indgivet. (1) Nummeret på den internationale registrering, som er blevet annulleret. OHIM kan så indhente oplysninger om den internationale registrering med henblik på at kontrollere, at EF-varemærkets fortegnelse over varer og tjenesteydelser er omfattet af den internationale registrering med hensyn til Det Europæiske Fællesskab. (2) Datoen, på hvilken den internationale registrering blev annulleret af Det Internationale Bureau. Denne dato vil blive anvendt til at kontrollere, at EF-varemærkeansøgningen er indgivet inden for en periode på tre måneder fra datoen for annulleringen af den internationale registrering. (3) Datoen for den internationale registrering i henhold til artikel 3, stk. 4, i Madridprotokollen eller datoen for noteringen af den territoriale udstrækning til Det Europæiske Fællesskab efter den internationale registrering i henhold til artikel 3ter, stk. 2, i Madrid-protokollen. Datoen for den internationale registrering bliver ikke ansøgningsdatoen for EF-varemærkeansøgningen som omhandlet i artikel 27 i forordningen, men bliver datoen for fastslåelsen af virkningen af EF-varemærkets tidligere rettighed, der fungerer på samme måde som en prioritetsdato. (4) Hvor det er relevant, datoen for påberåbelsen af prioritet i den internationale ansøgning således om registreret i Det Internationale Register, der føres af Det Internationale Bureau Oversættelser Der kan indsendes en valgfri oversættelse til andetsproget af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, (eventuelt) angivelsen af farverne, (eventuelt) beskrivelsen af mærket og (eventuelt) ansvarsfraskrivelsen. Enhver oversættelse, som indsendes, skal omfatte alle fire punkter Betaling af gebyrer Grundgebyret for et EF-varemærke er euro, som dækker op til tre klasser af varer og tjenesteydelser. Gebyret for hver klasse ud over disse er 150 euro. Grundgebyret for et EFfællesmærke er euro. Gebyret for hver klasse ud over tre er 300 euro. Tillægsgebyret for udarbejdelse af nationale søgningsrapporter (som blev valgfrie den 10. marts 2008, se afsnit 1.7) beregnes ved at gange gebyret på 12 euro for hver national søgningsrapport med antallet af centrale myndigheder for industriel ejendomsret i de deltagende medlemsstater (se listen Tillægsgebyret skal betales sammen med grundgebyret for EF-varemærket (art. 38, stk. 2, i forordningen om EF-varemærker). Ansøgere, der har en konto ved Harmoniseringskontoret, kan vælge at betale disse gebyrer umiddelbart ved indgivelsen af ansøgningen eller en måned efter ansøgningsdatoen. Betaling af gebyrer for yderligere klasser kan ske samtidigt. Grundgebyret for et EF-varemærke skal betales senest en måned efter indgivelsen af ansøgningen, for at modtagelsesdatoen gælder som ansøgningsdato. OHIM udsender ikke en anmodning om betaling. Hverken EF-varemærker eller EF-fællesmærker kræver længere et særskilt registreringsgebyr. Betaling af gebyrer skal foretages i euro. Alle bankomkostninger afholdes af betaleren, som underretter banken herom. Betaling kan ske på følgende måder: 7

8 - ved debitering af en løbende konto, som åbnes hos OHIM, med angivelse af kontonummeret. Ansøgeren/repræsentanten kan vælge umiddelbar debitering af grundgebyret eller debitering efter udløbet af en periode på en måned fra modtagelsen af ansøgningen. Umiddelbar debitering fremskynder behandlingen af ansøgningen. Ansøgeren kan vælge, om gebyret for klasser ud over tre skal betales sammen med basisgebyret for EF-varemærket, eller når klassifikationen er blevet godkendt. Indehaveren af en løbende konto kan anføre, at den løbende konto ikke må anvendes til betalingen. - ved bankoverførsel af beløbet i euro til en af OHIM s konti med angivelse af navn, adresse og referencenummer på den ansøger eller repræsentant og den/de ansøgning(er), betalingen vedrører. I ansøgningen skal datoen for overførslen anføres, men kun hvis overførslen allerede har fundet sted. Ansøgerne gøres opmærksom på, at Harmoniseringskontoret ikke udsender fakturaer for ansøgningsgebyrer. Løbende konti kan åbnes ved skriftlig ansøgning til OHIM på følgende adresse: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked Finansafdelingen Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanien Telefonnr.: (34) Fax: (34) Bankoverførsler kan foretages til en af følgende OHIM-bankkonti: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Kontonummer: , Swiftkode (BIC): BBVAESMMXXX IBAN ES LA CAIXA Kontonummer: , Swiftkode (BIC): CAIXESBBXXX IBAN ES

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008

Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgningen om indførelse Mod. 008 1. Generelle bemærkninger Det anbefales kraftigt (men er ikke obligatorisk)

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæring om aktindsigt 1

Vejledning i udfyldning af begæring om aktindsigt 1 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæring om aktindsigt 1 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang Generelle bemærkninger Skemaet til begæring om overgang stilles til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 1 SAGSBEHANDLING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret,

Læs mere

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by:

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by: BILAG VI ANMODNINGSFORMULAR MED HENBLIK PÅ ANERKENDELSE, ERKLÆRING OM EKSIGIBILITET ELLER FULDBYRDELSE AF EN RETSAFGØRELSE VEDRØRENDE UNDERHOLDSPLIGT (artikel 56 og 57 i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE

VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE VADEMECUM TIL EU-VAREMÆRKETIDENDE V.12 (23.03.2016) VADEMECUM Indledning Del A - EU-varemærkeansøgninger Del B Del C Del D Del E Del F Del M - EU-varemærkeregistreringer - Indførelser ieu-varemærkeregisteret

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER AFSNIT 3 BETALING AF GEBYR, OMKOSTNINGER OG ANDRE BELØB Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN)

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) VILKÅR VEDRØRENDE ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TIL OG FRA HARMONISERINGSKONTORET I FORBINDELSE MED USER AREA (BRUGEROMRÅDET), JF. AFGØRELSE nr. EX-13-2 (Grundlæggende afgørelse om elektronisk kommunikation)

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning Denne instruks

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EURPA- KMMISSINEN Bruxelles, den 18.7.2014 CM(2014) 476 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET DANSK CENTRALMYNDIGHED DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET Afsnit 1: Sæt kryds nedenfor ud for den type ansøgning, som det drejer sig om. Ansøgning om tilbagegivelse Ansøgning om fastsættelse

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere