Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab"

Transkript

1 Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer i Boligkontoret Danmark april

2 Mål alt De nye forvaltningsregler er ikke en spændetrøje. De er tværtimod vores mulighed for at bevise, hvor professio- nelt vi arbejder Denne brochure handler om, hvordan et boligselskab skal ledes og drives. Det findes der en række krav til, som er beskrevet i retningslinierne for forvaltningsrevision. Alle offentlige virksomheder er omfattet af disse retningslinier. Folketinget har besluttet, at Boligkontoret Danmark og de øvrige almene boligorganisationer fremover skal styres ved hjælp af de samme retningslinier som andre offentlige virksomheder. Retningslinierne er trådt i kraft den 1. oktober Det betyder, at vi skal opfylde kravene allerede næste gang, der afleveres årsregnskab. Det vil sige oktober Derfor denne brochure, hvor vi forklarer formålet og foreslår en fremgangsmåde. Indhold Mål alt...2 Vi vil arbejde med interessante mål...3 Områder der laves mål for...4 Sådan gør vi! - forslag til fremgangsmåde...6 Der laves mål flere steder...7 Mål for boligorganisationens arbejde. Arbejdsskema...8 Mål for Boligkontoret Danmarks arbejde. Arbejdsskema...10 Det helt overordnede formål med de ny retningslinier er, at det skal være let for udenforstående at bedømme vores handlinger. Det skal være let at vurdere, om vi gør de rigtige ting. Og det skal ikke mindst være let at vurdere, om vi gør de rigtige ting på en fornuftig måde. - Det er sagens kerne. Vores aktiviteter skal være så lette at forstå og gennemskue, at de kan vurderes af eksterne revisorer. Det kan de, når der er opstillet og beskrevet mål for det, vi foretager os. Det er altså et både simpelt og rimeligt krav, der bliver stillet til os: Vi skal opstille mål for vores aktiviteter og handle i overensstemmelse med dem. Og bagefter følger vi op ved at lade en udenforstående vurdere vores arbejde. Dermed bliver det gennemskueligt, hvad vi laver. Det bliver en gevinst for beboerdemokratiet. Da vi jo ønsker at være et professionelt boligselskab, vil vi lave mål for alle vores aktiviteter. Det vil ske med tiden. Alt kan naturligvis ikke ske på én gang. Derfor anbefaler vi, at de enkelte selskaber starter med det vigtigste - og så efterhånden inddrager de øvrige områder, indtil der er opstillet mål for alle områder. De vigtigste områder er dem, der har med økonomi at gøre. Det er her revisionen vil tage fat i første omgang. Jeg vil opfordre alle til at læse denne brochure og derefter gå i gang med at opstille mål og handle derefter. Hvis der er uklarheder eller på anden måde brug for at få uddybende forklaringer eller hjælp til det praktiske arbejde, står administrationen naturligvis til rådighed. God arbejdslyst! 2 Michael Demsitz, adm. direktør

3 Vi vil arbejde med interessante mål Der skal formuleres mål for alle aktiviteter.. Målene skal være så lette at forstå, at de bagefter kan vurderes af en revisor Der findes både én og to personer i kongeriget Danmark, der vil mene, at ordet forvaltningsrevision ikke er det mest muntre og inspirerende fra Nudansk Ordbog. Der kan endda være nogen der tror, at det dækker over bureaukratisk fnidder, som ikke har med virkeligheden at gøre. Sådan behøver det dog ikke være. For forvaltningsrevision beskriver blot, hvordan man skal drive en offentlig virksomhed ved at opstille mål for alle aktiviteter, så de bagefter kan vurderes af en udenforstående - af en revisor. Og dét er jo kun uvedkommende og uvæsentligt, hvis man ikke interesserer sig for at drive boligselskabet på den bedste måde. Hvis man derimod gør det, er forvaltningsrevision et kluntet ord, men et godt og brugbart middel til at få styr på det hele. Det kan endda gøres interessant. Det bliver især interessant, hvis målene for arbejdet formuleres på en vedkommende og engagerende måde. Sørg derfor altid for at formulere mål, som siger noget. De skal gøre en forskel. En forskel som de involverede kan forstå, forholde sig til og diskutere, inden de bliver besluttet. Og så skal de altså også kunne vurderes af både os selv og en revisor bagefter. Lad os tage et eksempel på en sigende og en ikke så sigende formulering af et mål. Eksempel 1. Indtagelse af føde. Eksempel 2. Vi vil have tre måltider mad om dagen - mindst ét skal være varmt. Eksempel 1 lyder ikke særlig interessant. Det er for indirekte og uvedkommende. Det betyder alting og ingenting. Når man formulerer sig på den måde, er det for at have god plads til fortolkninger. Der kan under den form for formuleringer placeres en masse aktiviteter. Det er faktisk ikke et rigtigt mål. I det andet eksempel: Vi vil have tre måltider om dagen - mindst ét skal være varmt, er det langt nemmere for en udenforstående at begribe meningen og følge op på, om målet er nået. For at nå til en formulering som i eksempel 2 er det nødvendigt med mere forarbejde end i det første, hvor man har udskudt det egentlige indhold til senere eller bare skrevet noget for at opfylde et ydre krav. Man kunne næsten lige så godt have udeladt det. I eksempel 2 har de indforståede en klar retningsline at arbejde efter og de udenforstående kan uden problemer forholde sig til det også. Derfor vil vi kraftigt opfordre til at formulere mål, der siger noget. Gør det til en hovedregel at starte alle mål med de to ord: Vi vil. På den måde tvinger man sig selv til at arbejde med rigtige mål, der kan styre det efterfølgende arbejde. Det bliver vedkommende og virkeligt. Og det er det vi vil Vi vil! Vi vil! Vi vil! Vi vil! Vi vil! Vi vil! Vi vil! Vi vil! Vi vil! 3

4 Områder der laves mål for Der kan bl.a. laves mål inden for seks hovedgrupper: økonomi, organisation, beboere, bebyggelser, køb af serviceydelser og image. Inden for hver hovedgruppe kan der opstilles en lang række delemner. Se listen overfor med i alt 53 punkter. Når alle områder er beskrevet og efterlevet i praksis, kan vi kalde os en professionel organisation. Det vil tage tid at komme hele vejen rundt. Men start med de økonomiske punkter, og fortsæt derefter med de emner, der er vigtigst for dit selskab. Der er tre forhold, som altid skal adresseres, når der bliver opstillet mål, udvalgt aktiviteter og bagefter fulgt op. Det er sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Først en definition af de tre begreber. Sparsommelighed: At gennemføre de udvalgte aktiviteter så billigt som muligt. Tre obligatoriske hensyn Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet Produktivitet: At bruge så få resurser som muligt for at opnå det resultat, der er ønsket. Effektivitet: At resultatet af vores aktiviteter rent faktisk opfylder de opstillede mål. Forvaltningsrevision er bygget op på disse tre begreber. Derfor skal vi følge den logik, når vi tilrettelægger vores arbejde. Revisorens opgave Det er den eksterne revisors opgave at vurdere, om organisationens arbejde er gennemført i overensstemmelse med de mål, der er sat op, og om det er foregået sparsommeligt, produktivt og effektivt. En revisorrapport indeholder disse punkter: Intern kontrol Registreringssystemer Boligorganisationens formål Dispositioner uden for formålet 4 Målsætninger

5 Vi laver mål for alle disse emner Økonomi 1. Lokalt administrationsbidrag 2. Kassebeholdning 3. Finansiering af nybyggeri og renoveringsarbejder 4. Kapitalforvaltning 5. Dispositionsfond 6. Trækningsret 7. Arbejdskapital 8. Restancepolitik 9. Regnskab og budget 10. Budgetkontrol 11. Istandsættelse og vedligeholdelse 12. Henlæggelser i afdelingen 13. Sideaktiviteter 14. Underskriftsforhold Bebyggelser 31. Udearealerne 32. Huslejeniveau og konkurrenceevne 33. Vedligeholdelsesniveau 34. Fællesanlæg 35. Vedligeholdelsesplaner 36. Tilstandsrapporter 37. Energipolitik 38. Renholdelsesniveau Organisation 15. Målsætning generelt 16. Repræsentantskab og generalforsamling 17. Bestyrelse 18. Afdelingsdemokratiet 19. Beboermøder 20. Personale 21. Byggepolitik 22. Intern IT-politik Køb af serviceydelser 39. Forretningsførelse 40. Lokal IT-politik 41. Forsikringer 42. Indkøbspolitik 43. Revisor 44. Advokat 45. Realkredit 46. Bank 47. Teknologi 48. Håndværkere 49. Teknisk rådgivning Beboere 23. Beboersammensætning og udlejning 24. Råderet 25. Vedligeholdelsesreglement og positivlister 26. Husorden 27. Socialt liv 28. Fremmedsprogede 29. Informationsniveau 30. Beboerservice Image 50. Markedsføring 51. Udvikling i udlejning - venteliste 52. Samarbejdspartnere 53. Kontakt til pressen 5

6 Sådan gør vi! forslag til fremgangsmåde Boligministeriets vejledning indeholder ikke så mange formelle krav til, hvordan vi skal gennemføre forvaltningsrevision i praksis. Vi skal bare gøre det. Der er dog krav om, at vores måde at arbejde på - vores forretningsgange - er skrevet ned. Det vil vi derfor gøre. Boligkontoret Danmark har i dag forretningsgange inden for det administrative område. Men vi skal også skrive mål ned for vores øvrige områder, f.eks. service og den fremtidige udvikling. Til brug for det har vi udviklet to arbejdsskemaer (se side 8-11). 1. Praktiske oplysninger Skriv oplysningerne i arbejdsskemaet. 2. Overordnet målsætning hvad vil vi? Formulér målet så klart som muligt. Start altid med Vi vil. Inden målet kan formuleres, har der været en grundig diskussion i organisationen. Eventuelt er der foretaget undersøgelser af, hvad forskellige grupper af beboere har af synspunkter, behov ol. 3. Handlingsplan hvordan gør vi? Diskutér hvilke aktiviteter der bedst vil kunne opfylde det opstillede mål. Tag derefter beslutning ved at udvælge de nødvendige aktiviteter. Sørg for at formulere aktiviteterne så klart, at alle kan forstå dem. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør det vurderes én gang til, om aktiviteten så alligevel er god nok. Skriv listen med aktiviteter, der skal gennemføres for at opfylde målet, ind i blanketten. Vi foreslår, at der startes med de vigtigste opgaver, dvs. de økonomiske. Tag et passende antal punkter op ad gangen, og diskutér dem igennem på de månedlige møder, indtil de alle sammen er dækket ind af beskrivelsen. Så er der styr på det hele. Om side to på arbejdsskemaet Udfyld skemaets punkter, herunder evaluering, i samarbejde med administrationen. Som hovedregel vil udfyldelsen af skemaerne ske i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen i boligorganisationen og administrationen i Boligkontoret Danmark. 6 Lav en tidsplan for alle aktiviteter Sæt ansvarlig person på, og angiv tidsramme og tidsforbrug. Det er vigtigt at få overblik over alle organisationens aktiviteter. Lav derfor en overordnet plan for,

7 hvornår de enkelte aktiviteter skal gennemføres. For de flestes vedkommende vil alle områder kunne beskrives inden for en periode på to-tre år. Planlæg arbejdet, så de vigtigste aktiviteter beskrives først. Det vil sige de områder, hvor der kan spares flest penge. Forslag til arbejdsgang Det er op til den enkelte organisation at planlægge de enkelte aktiviteter. For nogen vil den bedste måde være at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor alle aktiviteter for et år bliver beskrevet. For andre vil det være bedre at dele arbejdet op på en række temadage spredt over en lidt længere periode. Og for de fleste vil det formentlig være lettest at behandle to-tre emner på hvert bestyrelsesmøde, så arbejdet bliver fordelt henover året. Erfaringsudveksling Boligkontoret vil løbende udarbejde eksempler på målsætninger, som kan danne baggrund for en videre debat i boligorganisationerne. Derudover vil Boligkontoret sikre, at allerede gennemarbejdede målsætninger fra en boligorganisation formidles videre til andre medlemmer i Boligkontoret, således at vi løbende lærer af og inspirerer hinanden. Der laves mål flere steder Vi er flere om at lave mål. Boligorganisationen laver nogen. Og Boligkontoret laver andre - de mere generelle. Det er de første, der er i fokus i denne tekst, og dem vi gerne vil give vejledning om. Boligkontoret laver mål for både sig selv og for de enkelte boligorganisationer. Boligorganisationerne laver selvfølgelig også mål for sig selv, men ikke for Boligkontoret. Ved den fælles indsats bliver hele området beskrevet. Målsætninger Ansvar Boligkontoret Boligorganisationen Boligorganisationen Økonomi Organisation Beboerne Bebyggelserne Køb af tjenesteydelser Image Boligkontoret Økonomi Organisation Køb af tjenesteydelser Image Beboerservice Administration 7

8 Mål for boligorganisationens arbejde Arbejdsskema side 1/2 Hovedtema: Køb af serviceydelser Eksempel Emne: Håndværk Beslutningstager/ansvarlig: Organisationsbestyrelse Afdelingsbestyrelse 2. Overordnet målsætning hvad vil vi? For at sikre den bedste pris på håndværksopgaver skal alle arbejder over kr. udbydes i licitation eller underhåndstilbud. Hvis muligt skal der indhentes mindst ét tilbud fra en udenbys håndværker. 3. Handlingsplan hvordan gør vi? For arbejder mellem og kr. hjemtages underhåndstilbud. Arbejder over kr. udbydes i licitation. Der udarbejdes en liste over mulige samarbejdspartnere (forskellige håndværkere). Den berørte afdelingsbestyrelse/organisationsbestyrelse høres inden tilbud hjemtages. Gældende regler i Licitationsloven og Udbudscirkulæret overholdes. 8

9 Arbejdsredskaber Forretningsgange Andre skriftlige anvisninger nr: type: Instruks Arbejdsskema side 2/2 Målinger Medarbejderressourcer Økonomiske ressourcer Tilfredshedsmålinger Antal klagesager Eksempel Ansvarlig for udførelse Ejendomsfunktionær Inspektør Administrationen Andre Ansvarlig for opfølgning Ejendomsfunktionær Inspektør Administrationen Andre Produktivitetsberegninger (formel) Ikke nødvendigt Evaluering rapportering Der udføres stikprøver ved intern revision. Årlig rapport der beskriver målsætning og resultat. Bestil blanketter hos afdelingskontoret. 9 9

10 Mål for Boligkontoret Danmarks arbejde Arbejdsskema side 1/2 Hovedtema: Beboerservice Emne: Beboerhenvendelser Beslutningstager/ansvarlig: Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Overordnet målsætning hvad vil vi? Vi vil sikre, at henvendelser besvares hurtigst muligt, d.v.s. inden for fem arbejdsdage. Eksempel Handlingsplan hvordan gør vi? Inden fem arbejdsdage besvares alle henvendelser skriftligt. Hvis vi ikke kan besvare de stillede spørgsmål, bekræftes modtagelse af henvendelsen, og vi angiver ca. tidspunkt for forventet behandling. 90% af alle henvendelser skal være besvaret inden for fem arbejdsdage. 75% skal være tilfredse. Mindre end 10% må være utilfredse. 10

11 Arbejdsredskaber Forretningsgange Andre skriftlige anvisninger nr: type: Instruks Arbejdsskema side 2/2 Målinger Medarbejderressourcer Økonomiske ressourcer Tilfredshedsmålinger Antal klagesager Eksempel Ansvarlig for udførelse Direktion Afdelingskontor Driftsstab Økonomiafdeling Sekretariat Informationsafdeling Ansvarlig for opfølgning Direktion Afdelingskontor Driftsstab Økonomiafdeling Sekretariat Informationsafdeling Produktivitetsberegninger (formel) Ikke nødvendigt Evaluering rapportering Der udføres stikprøver ved intern revision. Årlig rapport der beskriver målsætning og resultat. 11

12 Mål for alt - vejen til professionel ledelse og forvaltning Hvad handler brochuren om? Forvaltningsrevision - det vil sige hvordan man driver en offentlig virksomhed ved at opstille mål for alle aktiviteter, så de bagefter kan vurderes af en udenforstående - af en revisor. Hvorfor denne brochure? For at orientere om de nye regler og vejlede i at følge dem. Hvem skal læse den? Medlemmer af organisationsbestyrelser og alle andre der deltager i beboerdemokratisk arbejde. Hvordan gør man? Det står i brochuren. Der er både forklaringer og hjælpeblanket. Hvornår gælder det fra? Reglerne trådte i kraft 1. oktober De skal derfor følges fra nu af. Hvor får man hjælp? Hos administrationen i Boligkontoret. 12 Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Lundsgade København Ø Tlf:

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere