Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne."

Transkript

1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1

2 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne 2. udgave, juni 2017 ISBN: (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet, juni 2017 Redaktion: Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelæggelse: Lisbeth Søndergaard Fotos: Ulrik Jantzen, Colourbox Publikationen kan ikke bestilles i trykt form. Der henvises til onlineversion på Kolofon 2

3 Indhold Forord 4 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 5 8. klasse Når en elev skal have en uddannelsesparathedsvurdering 5 Tidsfrister - For skolen 7 - For Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 7 9. klasse Hvad der sker året efter den første vurdering af en elevs UPV 8 Tidsfrister - For grundskoler 9 - For Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 9 9.og 10. klasse Tilmelding til ungdomsuddannelse 10 Tidsfrister - For grundskoler 11 - For Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 12 - For skoler som udbyder ungdomsuddannelser og 10. klasse 13 Links Love og bekendtgørelser 14 Inspirationshæfte 14 Indhold 3

4 Forord Denne vejledning er til alle involverede, når en elev i grundskolen skal vurderes uddannelsesparat og søge videre til en ungdomsuddannelse. Vejledningen beskriver i korte træk, hvem der har ansvar for hvilke opgaver og tidsfrister for opgaverne. Vejledningen gælder kun for skoleåret 2017/18 og medtager de ændringer, som gælder for 8. klasse som følge af gymnasieaftalen fra I skoleåret 2018/19 implementeres en ny bekendtgørelse, som medtager ændringerne for 9. og 10. klasse, og der udarbejdes en ny vejledning. Elever i 8. klasse skal have vurderet deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Den tidlige vurdering i 8. klasse skal give bedre forudsætninger for at støtte de elever, der endnu ikke er uddannelsesparate, inden de skal have en endelig vurdering af deres uddannelsesparathed i slutningen af 9. eller 10. klasse. Som noget nyt skal 8. klasse fra skoleåret 2017/18 også vurderes på baggrund af de afsluttende standpunktskarakterer i 8. klasse, og derudover skal eleverne begynde arbejdet med studievalgs-portfolio, som skal vedlægges ved tilmelding til ungdomsuddannelserne i 9. eller 10. klasse. Forord 4

5 8. klasse Uddannelses- parathedsvurdering (UPV) Når en elev skal have en uddannelsesparathedsvurdering Fakta De personlige kriterier: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed De sociale forudsætninger: Samarbejdsevne, respekt og tolerance Hvorfor en vurdering i 8. klasse? Det sker for at give skolen og vejledningen bedre forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Disse elever kan få en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal støtte dem i at blive parate til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutningen af 9. klasse. Hvem skal have en UPV? Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) gælder for alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Hvornår er en elev uddannelsesparat? En elev er uddannelsesparat, når eleven i 8. klasse har et karaktergennemsnit på mindst 4 og af skolen vurderes at opfylde de personlige og sociale forudsætninger. For elever, som sigter mod en 3-årig gymnasial uddannelse er karakterkravet dog 5,0 og for elever, der sigter mod den 2-årige hf-uddannelse er karaktergennemsnittet 4,0. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at være uddannelsesparat. Vurderingen skal foretages i forhold til det uddannelsesområde, den unge vælger (erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse) også selv om eleven påtænker at gå i 10.klasse først. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 8. klasse 5

6 Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse For skoler, hvor Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) står for vejledningen, gælder: Hvis en elev i 8.klasse ikke umiddelbart opfylder de faglige, personlige eller sociale kriterier for at være uddannelsesparat, skal eleven vurderes af UU. UU skal vurdere, om eleven er ikke -uddannelsesparat og der derfor skal sættes en særlig skole- og vejledningsindsats i gang, så eleven kan være uddannelsesparat i slutningen af 9. klasse. Det er skolens leder og UU-vejlederen, der sammen fastlægger og gennemfører den målrettede indsats. På efterskoler og de frie grundskoler, hvor UU ikke står for vejledningen, er det skolens leder, som vurderer elevens uddannelsesparathed og bestemmer, hvilken indsats skolen skal sætte i gang. På skoler, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, afgør skolen, om elevens faglige niveau svarer til mindst 4 i gennemsnit af fag, der kan sammenlignes med de fag i folkeskolen, der gives standpunktskarakterer i. Studievalgsportfolio Eleverne i 8. klasse skal fra skoleåret 2017/18 introduceres til arbejdet med studievalgsportfolio. Formålet med studievalgsportfolien er at give eleverne et godt grundlag for at foretage valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det er endvidere et formål at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen. Studievalgsportfolio er et værktøj for elever i 8., 9. og evt. 10. klasse, som samler de overvejelser, som eleven gør sig i forskellige aktiviteter i skolen og som retter sig mod valg af ungdomsuddannelse. Studievalgsportfolien består af et afrapporteringsskema på syv spørgsmål og en række spørgsmål om konkrete vejledningsaktiviteter, som skal vedlægges tilmeldingen til ungdomsuddannelserne i 9. eller 10. klasses. Det er op til kommunerne/skolerne at afgøre, hvordan portfolio arbejdet opbevares, uanset om man vælger at lade eleverne skrive i afrapporteringsskemaet, eller om der bruges en anden skabelon eller form. Det afgørende er, at eleverne har adgang til og løbende kan revidere og fortsætte arbejdet frem mod valg af ungdomsuddannelse. Samtidig er det et krav, at afrapporteringsskemaet anvendes ved tilmelding til ungdomsuddannelserne. Vejledninger til arbejdet med studievalgsportfolio og afrapporteringsskemaet findes her: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 8. klasse 6

7 8. klasse Tidsfrister For skolen: Senest 1. december Skoler, hvor UU står for vejledningen, skal inden 1. december have overført eller indtastet 8. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til henholdsvis og Senest 15. januar Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, skal inden 15. januar lave en UPV af eleverne i 8. klasse. Skolen skal overføre eller indtaste 8. klasse elevernes personlige og sociale forudsætninger samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til henholdsvis og Senest 1. maj Senest 1. juni Skoler, hvor UU står for vejledningen, skal inden 1. maj have overført eller indtastet 8. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt afsluttende standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til henholdsvis og Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, skal inden 1. juni lave en afsluttende UPV af eleverne i 8. klasse. Skolen skal overføre eller indtaste 8. klasse elevernes personlige og sociale forudsætninger samt afsluttende standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til henholdsvis og For Ungdommens Uddannelsesvejledning på skoler, hvor UU står for vejledningen Senest 15. januar (UU) Senest 1. juni (UU) For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannelsesparat (de faglige, personlige og sociale), foretager UU en helhedsvurdering af, hvorvidt eleven er uddannelsesparat. UU vurderer både ud fra elevens faglige forudsætninger og skolens vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger. UU og skolen sætter en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats i gang for at støtte eleven til at være uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. UU er ansvarlig for vejledningsdelen, skolens leder for skoledelen. Der er tale om en fælles indsats, som skole og UU samarbejder om. For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannelsesparat (de faglige, personlige og sociale) foretager UU en helhedsvurdering om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat. UU vurderer både ud fra elevens faglige forudsætninger og skolens vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger. UU og skolen fortsætter den særlige målrettet skole- og vejledningsindsats for at støtte eleven til at være uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Tidsfrister 8. klasse 7

8 9. klasse Hvad der sker året efter den første vurdering af en elevs UPV Hvis en elev allerede er vurderet uddannelsesparat i 8.klasse En elev, som er vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse, hvis elevens faglige niveau falder, eller hvis skolen vurderer, at eleven ikke længere opfylder de sociale og personlige forudsætninger. Elever, som er uafklarede i forhold til valg af uddannelse, kan tilbydes brobygning i 2-10 dage. En elev, der ønsker en erhvervsuddannelse, opfylder de faglige forudsætninger, hvis eleven har et gennemsnit i standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik på mindst 2. På en skole, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, skal skolens leder vurdere, om elevens faglige niveau svarer til et gennemsnit på mindst 2 i dansk og matematik. En elev, som er vurderet uddannelsesparat, skal sammen med sine forældre lave en uddannelsesplan på og sende den til første prioritet af sine uddannelsesønsker på uddannelsesplanen. Hvis eleven søger en anden kategori af ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse) end den, han/hun er vurderet til i 8. klasse, skal eleven have en ny vurdering af UU. Hvis en elev er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse En elev, som i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparat, skal i 8. og 9. klasse have en særlig målrettet skole og vejledningsindsats, som kan støtte eleven til at kunne begynde og fuldføre en ungdomsuddannelse efter afslutningen af 9. klasse. Eleven skal bl.a. tilbydes individuelle eller gruppebaserede forløb med vejledning og kan deltage i brobygning i 2-10 dage (det gælder for elever i folkeskolen samt i de kommunale ungdomsskolers heltidsundervisning). Brobygning kan tilbydes ikke-uddannelsesparate elever eller elever, som har behov for afklaring af uddannelsesvalg i 9. klasse på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Det er skolens leder, der bestemmer om brobygning skal indgå. Hvis en elev ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, bruger UU elevens standpunktskarakterer til at vurdere de faglige forudsætninger. På skoler, hvor UU står for vejledningen, skal vejlederen sørge for, at ikke-uddannelsesparate elever laver en uddannelsesplan på i samarbejde med forældre og vejleder. På skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, skal skolens leder sørge for, at eleven laver en uddannelsesplan på i samarbejde med forældrene. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 9. klasse 8

9 Tidsfrister gældende skoleåret 2017/2018 For grundskoler: Senest 1. december Skoler, hvor UU står for vejledningen,skal senest 1. december have overført eller indtastet 9. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til Senest 1. februar Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, skal senest 1. februar overføre eller indtaste 9. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til Skolen vurderer, om evt. ændringer i fagligt niveau eller personlige og sociale forudsætninger giver anledning til at ændre vurderingen af elevens uddannelsesparathed. Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, sender en uddannelsesplan for de ikke-uddannelsesparate elever til UU-centeret i elevens hjemkommune. UU-centret vurderer derefter, om den unge er uddannelsesparat. For Ungdommens Uddannelsesvejledning på skoler, hvor UU står for vejledningen Senest 15. januar (UU) UU skal vurdere uddannelsesparatheden til den/de ønskede grupper af ungdomsuddannelser for: - de elever, der i 8. klasse var vurderet ikke-uddannelsesparate - de elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, men hvis faglige niveau er faldet - de elever, hvor skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger ikke længere er opfyldt - de elever, der har søgt en anden type ungdomsuddannelse end i 8. klasse. Senest 1. februar UU i en elevs hjemkommune modtager uddannelsesplaner for de ikke-uddannelsesparate elever fra skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, og vurderer, om den unge er uddannelsesparat. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Tidsfrister 9. klasse 9

10 9. og 10. klasse i skoleåret 2017/18 Tilmelding til ungdomsuddannelse En elev søger om optagelse på en uddannelse ved at skrive sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat, skal elev og forældre selv sørge for at sende uddannelsesplanen (tilmeldingen) til uddannelsesinstitutionen Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det UU, som sender uddannelsesplanen fra når elev og forældre har underskrevet planen. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Tilmelding 9. og 10. klasse 10

11 Tidsfrister og opgaver For grundskoler Senest 1. december Skoler, hvor UU står for vejledningen, overfører eller indtaster det antal år, hvor eleven har fulgt undervisning i fagene tysk og fransk. Samtidig skal skolen overføre standpunktskaraktererne i Senest 1. februar Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, overfører eller indtaster det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk i Samtidig overfører skolen standpunktskaraktererne i Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, sender en uddannelsesplan for de ikke-uddannelsesparate elever til UU-centeret i elevens hjemkommune. UU-centret vurderer derefter, om den unge er uddannelsesparat. Senest 16. juni Alle skoler sender prøvekaraktererne for dansk og matematik til Juli/august Alle skoler skal overføre alle prøvekarakterer for eleverne i 9. og 10. klasse til Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Tidsfrister 9. og 10. klasse 11

12 Tidsfrister og opgaver For Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Senest 15. marts UU skal sammen med elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate, lave en uddannelsesplan. UU sender planen til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet. Der skal stå i planen, hvis forældre eller elev er uenig i vurderingen. UU skal revurdere de elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate af skoler, hvor UU ikke står for vejledningen. Hvis UU vurderer, at en elev er uddannelsesparat, sender centret uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet. Hvis UU vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, og elev og forældre ønsker en revurdering, skal UU sende elevens uddannelsesplan til en modtagende institution. Uddannelsesinstitutionen skal dernæst lave en revurdering af elevens uddannelsesparathed. Senest 30. april UU har revideret uddannelsesplaner med nye uddannelsesønsker for de elever, der har været til revurdering og er vurderet ikke-uddannelsesparate af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. UU sender uddannelsesplanerne til elevernes ny første prioritet. 8. juli UU modtager uddannelsesplaner for de elever, som har været til optagelsesprøve og/eller revurdering på en erhvervsskole og ikke er optaget. UU reviderer dernæst uddannelsesplanen med nye uddannelsesønsker for disse elever. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Tidsfrister 9. og 10. klasse 12

13 Tidsfrister og opgaver For skoler, som udbyder ungdomsuddannelser og 10. klasse Senest 17. november Senest 30. november De gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have oprettet uddannelsesudbud i Øvrige skoler skal have oprettet uddannelsesudbud i Senest 15. april De gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have revurderet en elevs uddannelsesparathed (hvis eleven er ikke -uddannelsesparat og ønsker en revurdering) og sende resultatet til eleven og UU. Senest 1. juni Ultimo juni Ansøgere til gymnasiale uddannelser og 10. klasse skal have modtaget skriftligt svar fra uddannelsesinstitutionen, om de er optaget. Erhvervsskoler skal senest syv dage efter at have modtaget prøvekaraktererne fra grundskolen, give ansøgere, der opfylder adgangskravet, skriftlig besked om optagelse.. Senest 8. juli Erhvervsskoler skal give ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelser, et skriftligt tilbud om en optagelsesprøve. Det skal ske senest tre dage efter, at institutionen har modtaget resultaterne i 9. og 10. klasseprøverne i dansk og matematik. Erhvervsskolerne skal have revurderet de ikke-uddannelsesparate elever i forbindelse med optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne. Desuden skal både eleven og UU have besked om resultatet. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Tidsfrister 9. klasse 13

14 Love og bekendtgørelser Inspirationshæfte Regler for uddannelsesparathed og processerne ved valg af ungdomsuddannelse findes i Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014: aspx?id= og i bekendtgørelse nr. 839 af 30, juni 2014 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannesesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse med senere ændringer: aspx?id= Undervisningsministereriet har udgivet et inspirationshæfte om vurdering af de personlige og sociale forudsætninger: Vejl/2014/ Folder-til-laerere- Uddannelsesparathed.pdf Vejledning til studievalgsportfolio for elever og forældre, introducerer til hvorledes eleven kan samle de overvejelser som han/hun har gjort sig i forskellige aktiviteter i skolen, som retter sig mod valg af ungdomsuddannelse. Vejledning til studievalgsportfolio for vejledere og lærere er tænkt som inspiration til lærere og vejledere om, hvordan arbejdet med studievalgsportfolio kan indgå i vejledningsaktiviteterne, som tilbydes for elever i 8., 9. og 10. klasse. Links 14

15 Titel 15

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelses- parathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Indhold Forord 3 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 4 8. klasse

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU Notat 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering Modtager(e): BSU Orientering om uddannelsesparathedsvurdering Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse...

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse... August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: UPV (UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING) I GRUNDSKOLEN/10. KL. Indledende forudsætninger: Lbk 1097 af 280917 Vejledningsloven Bek nr. 945 af 280618 - Bekendtgørelse

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2019 Nyt om UPV og kravene der gælder pr. 1. aug. 2019 Informationer om UG.dk og uddannelsesmulighederne Brobygning for

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til,

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til, Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018 Forældremøde 8. årgang Uddannelsesvejledning 2018 1 Hvem er vi? UU Ungdommens Uddannelsesvejledning En del af Børn, Uddannelse og Sundhed Vejleder på alle overbygningsskoler i kommunen Vejleder unge fra

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger

Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige sociale og praksisfaglige forudsætninger Værktøj og inspiration Layout:

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Steffen Jensen Vejledningskontoret 3392 5135 sj@uvm.dk Side 1 Forslagets opbygning Ændringer i selve lovteksterne ( er) Almindelige

Læs mere

UDDANNELSESPARAT. Indledning

UDDANNELSESPARAT. Indledning UDDANNELSESPARAT Indledning Skolerne har ansvaret for at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. Vurderingen sker i tæt samarbejde med elever, forældre og UU-vejledere. Det er vigtigt,

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 219 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR BØRN & LÆRING UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING EGGERTSVEJ 2 48 NYKØBING F. TLF 5482243 WWW.UUGULDBORGSUND.DK 2-3-218 TSC 3.

Læs mere

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 TIL ELEVER OG FORÆLDRE VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 Velkommen til vejledningen på Midtjysk Denne lille folder beskriver i korte træk vejledningen på Midtjysk Efterskole. Her kan I finde forskellige

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Uddaelsesparathed Vejledig om processere ved vurderig af uddaelsesparathed (UPV) og asøgig til ugdomsuddaelsere Uddaelsesparathed Vejledig om processere ved vurderig af uddaelsesparathed (UPV) og asøgig

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE Uddannelsesparathedsvurdering? Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: Personlige Sociale Faglige forudsætninger Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Ny bekendtgørelse om

Læs mere

7. klasse: Dialogmøder med lærere, forældre og elever. 3 x 3 timers kollektiv vejledning med fokus på elevernes personlige- og sociale kompetencer.

7. klasse: Dialogmøder med lærere, forældre og elever. 3 x 3 timers kollektiv vejledning med fokus på elevernes personlige- og sociale kompetencer. Bilagsmateriale til punktet: Status på Den kommunale Ungeindsats Dette bilagsmateriale indeholder udvalgte aktuelle nøgletal, korte indsatsbeskrivelser og begrebsafklaringer, som understøtter fremlæggelsen

Læs mere

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk.

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Præsentation af den nye uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Indhold 1.Præsentation 2.Gennemgang af den nye uddannelsesparathedsvurdering 3.Fire cases 4.Kommende funktionaliteter 5.Spørgsmål Præsentation

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

Faglig standard for uddannelsesparathed

Faglig standard for uddannelsesparathed Faglig standard for uddannelsesparathed 1 Indhold Faglig standard for professionelle læringsfællesskaber Introduktion 3 Uddannelsesparathed 4 - Uddannelsesparathedsvurdering: UPV - Forudsætninger for uddannelsesparathed

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Uddannelsesønsker og uddannelsesparathed i 8. klasse

Uddannelsesønsker og uddannelsesparathed i 8. klasse Uddannelsesønsker og sparathed i 8. klasse Landets 8. klasseelever er blevet spurgt om, hvilken ungdoms de regner med at søge ind på efter 9. eller 10. klasse. Ud fra disse ønsker har skolen foretaget

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Velkommen til Forældremøde i 7. klasse

Velkommen til Forældremøde i 7. klasse Velkommen til Forældremøde i 7. klasse Aftenens program - Oplæg om uddannelsesparathedsvurdering - Dialog i grupper - Oplæg om vejledning i udskolingen Uddannelsesparathedsvurdering Alle elever i 8. klasse

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018 I 8. klasse vurderes eleverne for første gang i deres skoletid, om de er parate i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen

Læs mere

vejledningspjece 14/10/03 17:00 Side 13 Vejledningsreformen

vejledningspjece 14/10/03 17:00 Side 13 Vejledningsreformen Vejledningsreformen Vejledningsreformen kort fortalt Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 13-2003 Forfattere: Undervisningsministeriet i samarbejde med Lucas Vagn Engell,

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

10. AABENRAA. FYRAFTENSMØDE Den 24. OG 25. OKTOBER KLOKKEN ca. 19:00

10. AABENRAA. FYRAFTENSMØDE Den 24. OG 25. OKTOBER KLOKKEN ca. 19:00 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE Den 24. OG 25. OKTOBER 2018 KLOKKEN 17.30 ca. 19:00 PROGRAM SKOLEHJEMSAMTALER 45 + 46 UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere