Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012"

Transkript

1 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af 13. juni 2012 indgår i forhandlingsbogen som side 1 og 2. Chris Cully indledte mødet med at byde velkommen til de fremmødte repræsentanter og administrationspersonale. Ad 1 Godkendelse af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer Direktør Hans Munk foretog navneopråb. Fra administrationen deltog: Hans Munk, Lars Hamrum (ref.), Henriette Vestergaard, Sanne Madsen, Heidi Hvam, Lene Gaardsted, Jesper Holze, René Braskhøj, Heidi Riis, Jette Thorsgaard, Lis Christensen samt tillidsmand Ib O. Kristensen. Som gæster deltog fra afdeling 46 (uden stemmeret): Line Larsen og Lucy Ladefoged. Som gæst deltog revisor Karsten Jensen, Revisionsinstituttet. Ad 2 Valg af dirigent, referent og godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. Som dirigent valgtes Morten Glud og som dirigentsuppleant valgtes Benny Geer. Som referent valgtes Lars Hamrum. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Som stemmeudvalg valgtes: Karsten Jensen, Sanne Madsen og Lene Gaardsted. Ad 3 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år. Dirigenten gav herefter ordet til Vicky E. Jensen, som på bestyrelsens vegne fremlagde bestyrelsens årsberetning. Årsberetningen indgår i forhandlingsbogen som side side nr. 4

2 side nr. 4 Vicky afsluttede med at takke afdelingsbestyrelserne, udvalgene, administrationen og den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde siden fusionen, herunder formandsskabet sammen med Chris Cully og med Morten Glud som mødeleder til bestyrelsesmøderne, hvilket han fortjener stor ros for. Håber at det gode samarbejde vil fortsætte i den nye bestyrelse, der nu kommer til at bestå af 7 medlemmer. Dirigenten gav herefter ordet til Chris Cully, som opfordrede alle til at holde op med at tænke og tale om Fagbo og StatsBo, der ikke eksisterer længere. Nu er vi AlmenBo Aarhus. Alle medarbejderne i den nye administration arbejder godt sammen. Siden sidste repræsentantskabsmøde har der været styringsdialog med Aarhus Kommune. Der er for lidt henlæggelser i en del afdelinger, det skal der rettes op på. Dyre lån skal hvis muligt laves om til lån i hovedforeningen, hvor afdrag går til henlæggelser i afdelingerne. Chris afsluttede med at takke for 6 gode måneder med godt samarbejde i bestyrelsen og med administrationen. Dirigenten satte herefter bestyrelsens årsberetning til debat. Der var indlæg fra Lisbeth Kjær, afdeling 19: Hvorfor kan afdelingen kun hæve kr ? Hvad med udskiftning af køkkener? Skal der ikke afholde formandsmøder? Der var indlæg fra Grethe Seierup, afd. 16: Ang. den forestående renoveringssag i Græsvangen. Der var konstateret skimmelsvamp i flere boliger. Afdelingen har haft problemet i mange år, men administrationen har ikke reageret på dette. Chris Cully: Foråret har været meget travlt, der skal nok komme formandsmøder. Bestyrelsen har valgt at man kun må hæve max. kr ,00. Hans Munk: Ang. udskiftning af køkkener, er proceduren således, at når man har besluttet hvilket standard køkken man vil have i afdelingen, så installeres der et prøvekøkken i en flyttelejlighed, som beboerne kan se. Hvis den enkelte beboer ønsker mere køkken, kan dette kun ske for beboerens egen regning via råderetten. Alle flyttelejligheder skal være med i ordningen, da dette er en betingelse for at få sagen til at hænge sammen økonomisk. Der var indlæg fra Jens Nielsen, afd. 13: Hvad med nye reglementer? Hans Munk: I de tidligere Fagbo afdelinger, hvor man har sammenlagt både husordens- og vedligeholdelsesreglementerne, skal disse opdeles i op til 3 reglementer: side nr. 5

3 side nr Vedligeholdelsesreglement (A eller B-ordning) = vedtages af repræsentantskabet. 2. Evt. tillæg til vedligeholdelsesreglement = vedtages af afdelingsmødet. 3. Husordensreglement = vedtages af afdelingsmødet. Der er nedsat et udvalg, der arbejder med udarbejdelse af de nye reglementer, der skal bl.a. flyttes nogle bestemmelser om vedligeholdelse fra husorden til vedligeholdelsesreglement. Chris Cully: Det er afdelingsmødet, der beslutter husordensreglerne i afdelingen, herunder hvilke husdyr man må have i afdelingen, ikke organisationsbestyrelsen. Lisbeth Kjær, afd. 19: Vi får ingen informationer og hvorfor kom der ingen fra bestyrelsen til afdelingsmødet i april? Chris Cully: Der skal nok komme mere information og man kan godt få en fra organisationsbestyrelsen til at deltage i afdelingsmødet, hvis man fremsætter ønske om dette i god tid inden mødet. Hans Munk: Vi har anmodet om at visionerne kommer i 2. række. Administrationen skal først finde sig selv og få huset til at fungere. Dirigenten satte herefter bestyrelsens årsberetning til afstemning og denne blev enstemmigt vedtaget. Ad 4 Endelig godkendelse af boligorganisationernes årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning, og forelæggelse af budget. Dirigenten gav herefter ordet til Hans Munk, der oplyste, at der er en fejl på side 2 i regnskabet for Fagbo, idet der ikke skal stå overskud men underskud i foreningens driftsresultat. Regnskabet er lavet på Boligkontoret og omhandler kun perioden 1/7 31/ Man har indfriet gælden ved at træde ud af samarbejdet med Boligkontoret. StatsBo s regnskab udviser et overskud. Tallene er revideret og godkendt og regnskaberne sendes til kommunen i morgen. Årsregnskaberne blev enstemmigt vedtaget. Forelæggelse af budget: Administrationsbidraget ligger ca. på samme niveau som andre boligorganisationer. side nr. 6

4 side nr. 6 Ad 5 Behandling af indkomne forslag. 1. Der var indgået forslag fra afdelingsbestyrelsen, afdeling 7 om at hver afdeling i AlmenBo Aarhus har/kan have sin egen web-master, der redigerer afdelingens hjemmeside. Chris Cully: Ikke nogen god ide med egen hjemmeside. Bliver måske ikke ajourført, hvis webmasteren fraflytter afdelingen. Erik Jensen, afd. 42: Dejligt nemt at kunne sendes det op til administrationen. Ligner hinanden med en fælles hjemmeside. Anders Berggren, afd. 15: Hvem er juridisk ansvarlig? Opfordrer til at forslaget ikke bliver vedtaget. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. 2 stemte for resten imod. Forslaget er nedstemt. 2. Forslag fra organisationsbestyrelsen om ændring af vedtægternes 7, stk. 1. Pind 9 ændres fra Valg af revisor til Godkendelse af revisor. Grethe Seierup, afd. 16 gjorde opmærksom på, at if. referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde, den 10. november 2011 skal vedtægterne endelig godkendes på dette møde. Dirigenten takkede Grethe for korrektionen og forespurgte forsamlingen, om der var nogen, der havde noget imod at hele vedtægten blev sat til afstemning med 2 ændringer om godkendelse af revisor i stedet for valg af revisor. Dette var ikke tilfældet og vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. Ad 6 Valg af formand Dirigenten overlod sit hverv til dirigentsuppleant Benny Geer, som forestod punkterne 6, 7 og 8. Dirigenten forespurgte forsamlingen om navne på kandidater til formandsposten. Bestyrelsen foreslog Chris Cully. Der var ikke andre forslag. Chris Cully blev herefter enstemmigt valgt som formand. side nr. 7

5 side nr. 7 Ad 7 Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen Der blev udleveret stemmesedler med 8 navne fortrykt på de nuværende bestyrelsesmedlem, der ønsker at opstille til valget. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre, der ønskede at opstille eller pege på nogen? Inga Bjerg, afd. 29 stillede op. De opstillede kandidater præsenterede sig efter tur og oplyste om, hvad de ville arbejde for i organisationsbestyrelsen, hvis de blev valgt. Dirigenten oplyste, at der skulle afkrydses 6 navne ellers ville stemmesedlen være ugyldig. Stemmeudvalget indsamlede stemmesedlerne og mødet blev midlertidig udsat mens optælling foregik andet sted. Da optællingen var afsluttet blev mødet genoptaget og dirigenten oplyste, at der var afkrydset 53 stemmesedler samt 1 ugyldig. Vicky E. Jensen fik 49 stemmer og er valgt for 2 år. Irene M. Graver fik 47 stemmer og er valgt for 2 år. Morten Glud fik 46 stemmer og er valgt for 2 år. Lis Fræer Nielsen fik 37 stemmer og er valgt for 1 år. Erling Sørensen fik 33 stemmer og er valgt for 1 år. Børge Skovsende fik 32 stemmer og er valgt for 1 år. Ole Frederiksen fik 27 stemmer og blev ikke valgt. Erik Jensen fik 22 stemmer og blev ikke valgt. Inga Bjerg fik 19 stemmer og blev ikke valgt. Ad 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Dirigenten forespurgte forsamlingen om hvem der ønskede at stille op som suppleant? Der blev foreslået 2 kandidater: Inga Bjerg, afd. 29 valgtes som 1. suppleant. Arno Düring, afd. 14 valgtes som 2. suppleant. Ad 9 Valg af revisor Revisionsinstituttet godkendtes som revisor. side nr. 8

6 side nr. 8 Ad 10 Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden, som takkede for valget og ønskede de 6 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget. Peter Michelsen, afd. 14 takkede for de år han havde været med i bestyrelsen og oplyste, at han gerne fortsat vil hjælpe med i sommerhusudvalget, hvis man ønsker dette. Poul Erik Pedersen, afd. 1 ønskede tillykke med det flotte hus. Så frem til samarbejdet i AlmenBo Aarhus og håbede ikke at der vil blive for meget topstyring i den nye organisation. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet. Mødet hævet kl. ca Lars Hamrum / Morten Glud referent dirigent side nr. 9

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere