Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning"

Transkript

1 Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

2 Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud... 4 Særligt om aktivitetstilskud... 6 Særligt om lokaletilskud... 6 Revision... Særligt om aftenskoler Forvaltningens egne krav

3 Regnskabs- og revisionsbestemmelser Dette hæfte beskriver regnskabs- og revisionsbestemmelserne for de foreninger i Hvidovre Kommune, som udfører folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning, og som modtager støtte i henhold til Folkeoplysningsloven: I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 samt bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) fastsættes følgende regnskabs- og revisionsbestemmelser til de folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven. Definition af folkeoplysende forening: En folkeoplysende forening er en forening, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune i henhold til Folkeplysningsloven, og som tilbyder foreningens aktiviteter for medlemmer. Definition af folkeoplysende voksenundervisning: Folkeoplysende voksenundervisning dækker over aftenskoler/ foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolerne/ foreningerne tilbyder undervisning til alle, og deltagerne behøver typisk ikke være medlemmer af skolen/foreningen. 3

4 Nedenstående punkter er gældende for enhver godkendt folkeoplysende forening/aftenskole i Hvidovre Kommune, som har søgt og modtaget/modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven: Bestemmelser gældende for alle tilskud 1. Bestyrelsen i foreningen har ansvaret for/pligt til at aflægge regnskab for det modtagne tilskud, samt sikre at tilskuddet bliver brugt til det bevilgede formål. 2. Foreningen har pligt til at forelægge dokumentation/regnskab for forbrug, samt for at virksomheden gennemføres i overensstemmelse med reglerne. 3. Det godkendte regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og skal være kommunen i hænde senest den 31. marts, sammen med tilhørende dokumentation for indtægter og udgifter. 4. Regnskabsperioden er fastsat fra den 1. januar til 31. december. 5. Foreninger, der modtager tilskud, skal aflægge et regnskab, som kun omfatter den virksomhed hvortil der ydes tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Regnskabet skal være klart adskilt fra anden virksomhed, foreningen udøver. 6. Foreningens regnskab SKAL være opdelt i følgende overskrifter/ afsnit: Aktivitetstilskud Tilskud til lederuddannelse Engangspuljen Elite 2650 puljen Lokaletilskud Evt. andre tilskud 4

5 Under de enkelte afsnit skal udgifter, indtægter og kommunale tilskud fremgå. Desuden skal indtægter fra deltagere/medlemmer eller evt. andre fremstå separat. 7. I tilfældet af udskiftning i bestyrelsessammensætningen, vil det altid være den nye bestyrelse, der hæfter for det, den tidligere bestyrelse har iværksat og gennemført. Ved svig/bedrageri hæfter den bestyrelse, der på det pågældende tidspunkt var aktiv. 8. Regnskab samt dokumentation SKAL sendes elektronisk til kommunen. 9. Er bevilgede tilskud ikke brugt til de bevilgede formål, kan forvaltningen rejse krav om tilbagebetaling eller modregning i det kommende års tilskud. 10. Såfremt der ved aflæggelse af regnskabet figurerer en difference på 200 kr. eller derunder, vil der ikke stilles krav om tilbagebetaling. 11. Hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling eller undladelse, pålægges bestyrelsen i foreningen en personlig hæftelse. 12. Såfremt foreningen ikke overholder loven og de nærmere fastsatte regler omkring tilskud, vil Folkeoplysningsudvalget beslutte om foreningen skal udelukkes for fremtidige tilskud og tildeling af lokaler i en given periode. 13. Såfremt en forening ikke fremsender deres regnskab mv. i henhold til gældende regler og indenfor gældende tidsfrister, kan forvaltningen beslutte at standse fremtidige tilskudsudbetalinger indtil regnskab er fremsendt. Forvaltningen kan kræve alle udbetalte tilskud i regnskabsåret tilbagebetalt af foreningen, hvis denne ikke aflægger regnskab. 14. Hvis en forening ophører, skal foreningen senest 3 måneder herefter fremsende afsluttende regnskab revideret efter gældende regler og efter foreningens vedtægter, samt beslutning/ dokumentation for anvendelse af evt. opsamlet overskud. Evt. uforbrugte tilskudsmidler skal desuden tilbagebetales. 5

6 Særligt om aktivitetstilskud 17. Regnskabet skal indeholde oplysninger om: a) Medlemstal under/over 25 år samt evt. antal handicappede medlemmer i foreningen, opgjort pr. 31. december. b) Indtægter baseret på kontingenter. c) Øvrig deltagerbetaling. d) Udgifter som relaterer sig til aktiviteten. e) Det foregående års aktivitetstilskud skal figurere separat af årsregnskabet. 18. Såfremt foreningen har handicappede medlemmer som der søges tilskud til, skal disse dokumenteres særskilt i form af handicaperklæring. Særligt om lokaletilskud 19. Foreningens regnskab skal være opdelt, så det fremgår, om udgifterne vedrører lokaler til brug for aktiviteter eller til øvrige formål. 20. Foreningen skal oplyse, hvorvidt udgifterne vedrører egne eller lejede lokaler (privatejede). 21. Antallet af aktivitetstimer i egne eller lejede lokaler skal oplyses i regnskabet. Disse opgøres for idrætshaller og øvrige lokaler hver for sig. Tilskuddet kan max. udgøre 72 % af satsen (fastsat af Kommunalbestyrelsen) pr. aktivitetstime. 22. For det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdes vedkommende gælder, at antallet af deltagere skal være specificeret i to aldersgrupper, og antal af ledere og instruktører skal udspecificeres: 6

7 Deltagere under 25 år Deltagere på 25 år og derover Ledere og instruktører over 24 år. Ovenstående skal fremgå af regnskabet, evt. som bilag. Revision 23. Såfremt foreningens tilskud overstiger kr., skal foreningens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Er foreningens tilskud under kr., kan foreningen få deres regnskab revideret af en selvvalgt revisor. Revision - generelt 24. Hvad enten tilskuddet er over/under kr. gælder følgende regler: Revisionen skal sikre sig, at foreningens tilskudsregnskab stemmer overens i forhold til de bevillinger, loven og regler der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Revisor skal efterprøve: Om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne, om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte, at lønudgifter er beregnet og udbetalt korrekt, og at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Revisionen skal udføres ved stikprøvevis undersøgelse. Revision foretages mindst én gang årligt. Her undersøger revisor de eksisterende forretningsgange. 7

8 Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal yderligere have adgang til de oplysninger og bistand fra foreningen, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Hvis revisor finder ud af, at foreningen overtræder loven eller ikke bruger pengene til det bevilgede formål, skal revisor sørge for at foreningen inden for 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkning sendes sammen med foreningens underretning. Underretter foreningen ikke selv, skal revisor gøre det. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Forvaltningen udtager hvert år et antal regnskaber fra foreningerne og aftenskolerne, med henblik på dokumentationskontrol. 25. Såfremt foreningens tilskud overstiger kr. i tilskud, gælder yderligere regler: Revisor skal føre en revisionsprotokol, over hvilket revisionsarbejde der er udført, samt evt. forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Endvidere skal der ved revision af årsregnskabet være en erklæring om at: a) Revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitets betingelser. b) Revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. c) Revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler. d) Revisor godkender at tilskuddet er korrekt/lovligt anvendt, samt at grundlaget for at modtage tilskuddet har været til stede. 8

9 Endvidere skal der i revisionsprotokollen indføres oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance. Genpart af årets revisionsprotokollater indsendes af foreningen til forvaltningen sammen med det påtegnede tilskudsregnskab. Særligt om aftenskoler 26. Hvert år udtages et antal regnskaber fra aftenskoler, der modtager tilskud på under kr. om året med henblik på dokumentationskontrol. 27. Vedr. særlige/fleksible tilrettelæggelsesformer gælder følgende kontrol: Om de registrerede anvendte timer stemmer overens med holdskema. Om de registrerede anvendte timer omfatter emner, der ikke er tilskudsberettigede. Om deltagerbetaling er dokumenteret, herunder afstemt med holdskema og sammenholdt med lærertimetallet. Om det samlede antal undervisningstimer er korrekt opgjort samt specificeret i forhold til deltagere med handicap. Om regnskabet for de afholdte 10% debatskabende aktiviteter er udfærdiget i overensstemmelse med gældende regler (skal opgøres særskilt). Om antallet af undervisningstimer i egne eller lejede lokaler (privatejede) er oplyst og opgjort særskilt i regnskabet (Tilskuddet udgør max 75% af satsen pr. undervisningstime). 9

10 28. Vedr. udgifter til aflønning gælder følgende kontrol: Om udgifter til leder- og lærerløn samt feriepenge stemmer overens med løncirkuæret, jf. lovens 52, herunder om de fastsatte lønsatser er benyttet. Om de samlede undervisningstimetal stemmer overens med de anvendte timer. Om udgifter til lederløn inkl. feriepenge er korrekt opgjort. Om udgifter til foredragshonorar ikke er medtaget med mere end det maksimalt tilskudsberettigede beløb. Om udgifter til ATP, sygedagpenge mv. er korrekt opgjort. Om der foreligger skriftlige ansættelsesaftaler. Om de anvendte tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper jf. lovens 8a stemmer overens med de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand fra aftenskolen, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Forvaltningens egne krav 29. Afregning i form af regnskab og dertil hørende dokumentation SKAL fremsendes elektronisk. 10

11 30. Eksempler på dokumentation: Ved brug af interne indtægts- og udgiftsbilag skal der foreligge dokumentation i form af originalkvitteringer. Ved bankoverførelse skal modtageren af beløbet kunne dokumenteres. Ved brug af dags dato-blanketter skal dette udførligt dokumenteres med et bankudskrift, samt dokumentation for modtageren. Ved brug af evt. egne skemaer/oversigter skal der foreligge dokumentation for tallene. 31. Ved alle former for udbetalinger SKAL der foreligge dokumentation på udgiften og modtageren. 32. Ved stikprøvekontroller skal foreningen lave en liste over det bevilgede tilskud, som indeholder et tilskudsregnskab med en intern kontooversigt med dertil hørende originale bilag. Hele foreningens regnskab skal ikke fremsendes, men kun det, der vedrører det bevilgede tilskud. 33. Blanketten Tjekliste for revisor skal ved tilskud under kr. udfyldes af revisor og vedlægges regnskabsaflæggelsen. 34. Foreningen skal overgive alle regnskabsmæssige informationer til en evt. ny bestyrelse. 35. Ved udarbejdelse af ansøgning om tilskud skal foreningen udover ansøgningsskemaerne på Foreningsportalen benytte vedlagte skema: Foreningsoplysninger Ved årsregnskab skal foreningen benytte afregningsskemaerne på Foreningsportalen samt skemaerne Foreningsoplysninger 2 og Regnskabsaflæggelse. 11

12 Kultur- og Fritidsafdelingen, 2015

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere