Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010"

Transkript

1 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: Fax: Sagsbehandler: S: Dato Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Tilstede: Jan Bendix (fmd.), Knud Bjerregaard Hansen, Michael Langager Jensen, Helle Toftgaard, March M. Søndergaard, Marie Louise (Malou) Søndergaard, Michael Skjoldborg, Therese Nørgaard-Pedersen, Jens Elsig (rektor), Anni K. Jensen (ref.) Bang Thusgaard (regnskabschef), Niels Villadsen (skolens revisor), Henning Andreæ (pedel) deltog under pkt Afbud: John Christoffersen, Christian Donslund 1) Referat fra sidste møde, herunder underskrift af referat (er udsendt) Ref.: Det fremsendte referat blev godkendt og underskrevet. 2) Siden sidst. Bilag 1. Ref.: Bestyrelsen glædede sig over den vellykkede afvikling af skolefesten og takkede for den ekstraordinære medarbejderindsats i den forbindelse. 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde - Indeholdt i dagens dagsorden i øvrigt (ingen bilag) Ref.: Der var ingen kommentarer. 4) Skolens årsplan og ferieplan for skoleåret Indstilling af forslag til beslutning (Bilag 2) Ref.: Rektor redegjorde for forslaget til ferieplan, herunder at forslaget følger Struer Kommunes skoleferieplan så vidt muligt. Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.

2 5) Oprettelse af studieretninger i 1.stx og 1. hhx pr. januar Orientering v/rektor (bilag 3). Ref.: Rektor orienterede om de studieretninger, der starter pr. januar Der er tilmeldt 15 elever til den nye studieretning inden for bioteknologi. Den ny studieretning samlæses med Science class-studieretningen med 11 elever. Desværre er det ikke muligt at oprette studieretning inden for musik og biologi, da meget få elever har ønsket disse studieretninger. Formanden beklagede, at vi ikke kunne oprette studieretning inden for musik, da det hører med til skolens brede udbud også af fag inden for humaniora. I øvrigt slås to pre-ib-klasser sammen til én studieretning i foråret ) Opholdsbetaling på kostskolen. Indstilling til beslutning om justering af takster pr. august 2011 (bilag 4). Ref.: Rektor gennemgik grundlaget for justering i opholdsbetaling. Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag. 7) Strategiplan drøftelse af tiltag omkring udvalgte punkter, herunder: IB-området. Samarbejde med Ikast-Brande Gymnasium (og Langkær Gymnasium), som er nye IB-skoler (bilag 5, samarbejdsaftalen fra foråret 2010). Ref.: Rektor fortalte, at der laves et fælles reklamefremstød sammen med Ikast- Brande Gymnasium, Langkær Gymnasium, Grenå Gymnasium og SSG. TVreklamen bliver sendt på TV Midtvest og TV Øst samt evt. på TV 2 ZULU fra slutningen af januar. Reklamen bliver lavet således, at skolerne også kan bruge det på deres hjemmeside. Andre punkter i samarbejdsaftalen tages op mellem de to skoler, fx om der kan oprettes fælles hold med få elever fra hver skole. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt med samarbejde mellem skolerne af hensyn til udnyttelse af ressourcer og fortsat udvikling af IB-uddannelsen. Talent-program (orientering v/rektor om skolens planer) Ref.: Rektor orienterede om, at SSG havde succes med Talentklasse i foråret 2010, og at skolen forsøgte igen i efteråret, men at dette initiativ desværre måtte aflyses på grund af for få elevtilmeldinger. D. 19/1 deltager rektor i et møde i Struer Kommune sammen med skolelederne, hvor han vil drøfte mulighederne for et samarbejde omkring talentplejeundervisning. Rektor kunne i øvrigt fortælle, at der d. 14/12 startede 22 elever på skolens projekt 10+ (alle elever fra 10. klasse på Thyholm Skole). Evt. 10. klasseundervisning i samarbejde med Struer Kommune (bilag 6):

3 Ref.: Rektor gjorde kort rede for det udsendte bilag samt baggrunden for det. Det er bl.a. loven om Ungepakke 2, hvor UVM bl.a. har lagt op til, at en erhvervsskole i samarbejde med en kommune kan stå for 10. klasse-undervisningen. SSG har det som en del af skolens strategi at være åben for disse nye muligheder (forberedelse af unge til ungdomsuddannelse). I bestyrelsens drøftelse fremkom forskellige argumenter for SSG s eventuelle engagement i et 10. klasse-projekt, herunder, at SSG kunne give eleverne nogle kompetencer eller meritter, som de ikke ellers ville kunne få. Bestyrelsen tilsluttede sig henvendelsen til Struer Kommune og afventer nu kommunens respons. Der var også enighed om, at en aftale med Struer Kommune om undervisning af 10. klasses elever skal gælde en periode på min. 4 år af hensyn til erfaringsdannelse og økonomi. HF-situationen efter UVM s beslutning om nye HF-godkendelser: Ref.: Rektor orienterede kort om, at bl.a. Thy-Mors VUC ved en udbudsrunde i UVM har fået tilladelse til at udbyde 2-årigt HF. Nordvest Uddannelser (bilag 7): Ref.: Formanden uddybede baggrunden for det fremsendte bilag, og fandt det nyttigt, at UVM aktivt medvirker i at skabe rammer for den fremtidige struktur for ungdomsuddannelserne i det nordvestjyske område. 8) Meddelelser fra formand og rektor. Ref.: Der var ingen meddelelser. 9) Eventuelt: Ref.: Malou orienterede om den nye opgavecafe, som har været en stor succes i introduktionen. Det blev besluttet, at emnet: Studievejledning og opgavecafe indgår i dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde. 10) Skolens vedligeholdelsesplan forslag til ajourføring af skolens plan (bilag 8) Ref.: Rektor orienterede om den udvendige vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen bliver løbende ajourført. Som det fremgår af planen, er der lavet meget i år og skolen er meget vedligeholdt. I øvrigt er det et krav fra UVM, at gymnasier, som nu er selvejende institutioner, skal lave vedligeholdelsesplaner. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Henning Andreæ bekræftede, at bygningsstandarden med gennemførelse af den planlagte vedligeholdelse vil blive fastholdt eller forbedret.

4 11) Skolens budget Bilag 9a: Indtægtsgrundlaget for perioden Bilag 9b: Budget 2011 (oprindeligt budget) Ref.: Rektor og regnskabschef gennemgik bilag 9a. Bilaget (som er en gentagelse fra sidste møde i bestyrelsen) er tilrettet mht. takster i forhold til sidste møde på grund af den vedtagne finanslov og efterfølgende yderligere besparelser. Som det fremgår af bilaget, vil indtægtsgrundlaget for skolen blive reduceret med 5 mio.kr. i 2014 (alt andet lige i forhold til 2010 = beregnet ud fra de tal og elevtalsforudsætninger, vi kender i dag). Det understreger, at der skal være fokus på skolens udgifter og indtægter mht. tilpasning. Bestyrelsen diskuterede udnyttelse af skolens faciliteter, når eleverne ikke er på skolen, så skolen evt. kan forøge indtægterne herfra. Rektor gennemgik bilag 9b, skolens budget for Skolens revisor supplerede med, at SSG efter ansøgning til Struer Kommune højst sandsynligt kan fritages for at betale ejendomsskat og grundskyld. Der blev spurgt ind til, hvorfor skolens skal spare, når skolen har en stor egenkapital og i øvrigt kommer ud med et overskud for Revisor og formand understregede vigtigheden af, at skolen har likviditet og dermed frihedsgrader til at handle eller beslutte vedr. skolens udvikling. Derfor er det nødvendigt at skabe overskud, likviditet og en afstemt egenkapital. Revisor forklarede, at SSG har en passende egenkapital, hvilket ikke mindst skyldes forudbetalinger på ca. 10,5 mio. kr. fra UVM. Dette beløb er følsomt over for politiske beslutninger. Egenkapitalen består endvidere af værdi i bygningerne. Hvis de skal sælges, kan vi reelt ikke vide, hvad vi får for bygningerne. Bestyrelsen besluttede skolens budget 2011 som indstillet. Samtidig anmodede bestyrelsen ledelsen om at planlægge den langsigtede økonomiske udvikling på baggrund af de ændrede takster og tilskud. 12) Ressourceregnskab for skolen obligatorisk for alle skoler for regnskab 2010 (bilag 10). Orientering v/rektor Ref.: Rektor orienterede kort om UVM s ressourceregnskab, hvor der indgår i alt 20 forskellige indikatorer. Alle skoler skal lave ressourceregnskab. Ressourceregnskabet vil i fremtiden tjene som grundlag for udarbejdelse af årsrapporten. På grund af it-problemer i UVM er det dog usikkert, om det skal laves for ) Revisor om: SSG s vilkår under det rigtige selveje med bygningsejet samt fra nye regnskabsreglers betydning for skolens drift. Ref.: Niels Villadsen orienterede om forløbet fra , hvor SSG blev selvejende institution og til i dag, og hvilken betydning, det har haft for skolen. Der er sket en decentralisering af en lang række afgørende beslutninger vedr. skolernes udvikling (fra UVM/staten til de enkelte skoler/bestyrelser), hvilket med nærhed og

5 konkret virkelighed har medført et større ejerskab. SSG har endelig overtaget bygningerne fra staten pr , hvilket også har betydning for skolens egne handlemuligheder mht. økonomisk og dermed også pædagogisk og uddannelsesmæssig udvikling. Venlig hilsen Jan Bendix formand Jens Elsig rektor

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere