Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insekticidresistens hos væggelus i Danmark"

Transkript

1 Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 INDLEDNING BAGGRUND Væggelusens biologi Historisk og geografisk udvikling i væggelusproblematikken Udvikling af resistens FORMÅL 15 2 METODEBESKRIVELSE VÆGGELUSPOPULATIONER Indsamling Opformering FØLSOMHEDSTEST Dråbetest Kontakttest - tarsal eksponering på kommercielle produkter STATISTISK ANALYSE 20 3 RESULTATER INDSAMLING OG OPFORMERING AF VÆGGELUSPOPULATIONER FØLSOMHED Basislinie i dråbetest Indsamlede populationer Kontakttest 27 4 DISKUSSION RESISTENSSTATUS RESISTENSUDBREDELSE VÆGGELUSPROBLEMER I DANMARK 30 5 KONKLUSION 32 6 PERSPEKTIVER BETYDNING FOR BEKÆMPELSESSTRATEGIER YDERLIGERE FORSKNINGSBEHOV ANBEFALINGER MHT. BEKÆMPELSE AF VÆGGELUS 33 REFERENCER 35 APPENDIX A 3

4 4

5 Forord Nærværende rapport er afslutningen på en undersøgelse af, om der blandt væggelus indsamlet i Danmark findes nedsat følsomhed eller resistens mod de mest anvendte insektbekæmpelsesmidler. Forskningsprojektet er gennemført af seniorforsker Ole Kilpinen, seniorforsker Michael Kristensen, forskningsleder Karl-Martin Vagn Jensen samt laboranter Nicholai Hansen og Kristian Hansen på Skadedyrlaboratoriet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet. Projektet har nydt godt af en meget stor imødekommenhed fra en række danske skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, der har taget sig tid til at hjælpe med fremskaffelse af væggelus til projektet. Endvidere skylder projektet tak til de mange privatpersoner og virksomheder der har tilladt os at samle væggelus ind på deres ejendomme. Ligeledes vil vi gerne takke lektor Søren Achim Nielsen, RUC, Biolog Erling Holmlund, DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S og Cand. Scient. Jens Mossin, Miljøstyrelsen, for deres meget engagerede medvirken i diskussioner og konstruktiv kritik af projektet i hele projektperioden. Specielt vil vi gerne takke specialkonsulent, Cand. Scient. Jørn Kirkegaard, Miljøstyrelsen, for et godt fremadrettet samarbejde og megen hjælp omkring alle aspekter af projektets afvikling, det være sig fagligt såvel som administrativt. Endelig skal vi takke Miljøstyrelsen for økonomisk støtte til projektet og korrespondent Marianne Christensen for hjælp med korrektur. Sorgenfri, November

6 6

7 Sammenfatning Dette projekt har til formål at klarlægge om væggelus, Cimex lectularius (L.), indsamlet i Danmark har udviklet resistens mod de mest anvendte insektgifte til bekæmpelse af væggelus. Gennem de seneste tre til fem år er fokus øget på væggelus specielt i USA, Australien og England. Der er ingen gode danske tal på omfanget af væggelusproblemer, men meget tyder på de er voksende. Under alle omstændigheder må det forventes, at forekomsten i Danmark vil stige når den stiger i lande som mange danskere rejser til. Netop rejser betragtes som en meget væsentlig faktor for indførsel af væggelus, og stigning i antallet af rejser, specielt rejser til mere eksotiske destinationer, kan være medvirkende til at der opstår flere problemer med væggelus. I Danmark er der kun godkendt to klasser af insektgifte til væggelusbekæmpelse og det er pyrethroider og organofosfater. At have flere forskellige klasser af insektgifte at vælge mellem er vigtigt for at undgå udvikling af resistens ved at skifte mellem dem. Desuden er der den mulighed hvis der er opstået resistens mod den ene klasse at så har man den anden at falde tilbage på. Det er netop forekomsten af resistens mod de to tilbageværende grupper af insektgifte, brugt til bekæmpelse af væggelus i Danmark, som dette projekt skal kortlægge. Undersøgelsen er blevet udført ved at indsamle væggelus forskellige steder i Danmark og teste deres følsomhed for de to grupper af insektgifte: pyrethroider, i dette tilfælde permethrin og deltamethrin, samt organofosfater, i dette tilfælde chlorpyrifos. Følsomheden af de indsamlede væggelusstammer blev sammenlignet med en følsom stamme. Der blev anvendt to typer af test: en diskriminerende dråbetest og en tarsaltest på forskellige overflader. Til dråbetesten bliver individuelle væggelus påsat en dråbe insektgift i en koncentration der er væsentlig større end hvad der skal til for at dræbe de følsomme væggelus. Tarsaltesten er mindre præcis, til gengæld er den mere realistisk, idet dyrene går på forskellige typer af overflade der er behandlet med insektgiften som ved en praktisk bekæmpelse. I begge tilfælde opgøres det efter 24 og 48 timer hvor mange dyr der er døde af giften. I alt 20 feltindsamlede væggelusstammer blev testet i dråbetesten, som viste udbredt resistens mod permethrin. Kun i en ud af 20 feltindsamlede stammer døde alle de behandlede individer, to stammer viste en dødelighed på ca. 60% og på resten af stammerne så man slet ikke nogen effekt. Disse resultater tyder på, at permethrin ofte vil være helt uden effekt i en praktisk bekæmpelse. Ved behandling med chlorpyriofos udviser væggelusene kun lidt reduceret følsomhed. Kun på en ud af 14 stammer blev der målt en dødelighed på under 50%. Det betyder at en praktisk bekæmpelse med chlorpyrifos sandsynligvis vil være effektiv, fordi man normalt anvender væsentlig højere doser end hvad der er nødvendigt for at slå enkelt individer ihjel i en dråbetest. De produkter der er på det danske marked til bekæmpelse af væggelus indeholder chlorpyrifos i henholdsvis en lakformulering og en mikroindkapslet formulering, som betyder at dyrene udsættes for meget høje doser. Tarsaltesten bekræfter da også resultaterne af dråbetesten. Hverken permethrin eller den anden testede pyrethroid, deltamethrin, havde nogen stor effekt på de feltindsamlede væggelus. Kun på en af seks testede feltstammer havde pyrethroiderne nogen effekt, og det var den sammen som gav omkring 60% dødelighed i dråbetesten. Det mikroindkapslede chlorpyrifos produkt gav 7

8 8 derimod fuld effekt, med 100% døde i alle test. Det til trods for at der faktisk kun blev brugt en dosis på 25% af den anbefalede. Da der i denne undersøgelse kun indgår 20 feltindsamlede væggeluspopulationer kan man ikke sige med sikkerhed, at resultaterne er repræsentative for alle væggelus i Danmark. Alligevel mener vi godt, at man på basis af resultaterne kan gøre nogle betragtninger over den praktiske anvendelighed af de tilgængelige bekæmpelsesmidler. Chlorpyrifos, specielt i den mikroindkapslede formulering, viste sig meget effektiv overfor alle de testede populationer og kan derfor fortsat betragtes som velegnet til bekæmpelse af væggelus. Alle de testede populationer udviste moderat til høj resistens mod permethrin og deltamethrin, hvorfor der er stor risiko for at også andre danske væggeluspopulationer er resistente mod syntetiske pyrethroider. Da chlorpyrifos sandsynligvis forsvinder fra det danske marked i løbet af de næste par år, står man tilbage med pyrethroiderne som i mange tilfælde kan forventes at have meget lav effektivitet. Derfor er det meget vigtigt at undersøge mulighederne for såvel nye bekæmpelsesmetoder som metoder til forebyggelse og detektion af væggelus.

9 Summary The purpose of this project is to clarify whether bed bugs, Cimex lectularius, collected in Denmark have developed resistance to the insecticides most applied for control of bed bugs. During the past three to five years focus on bed bugs has been enhanced in particular in the USA, Australia, and England. The extent of the Danish bed bug problems have not been well established, however, there is a great deal indicating that they are growing. In any case it is to be expected that the prevalence in Denmark will increase when it increases in countries visited by many Danes. Travelling is considered the most important factor for import of bed bugs, and a rise in the number of travels especially travels to more exotic destinations may add to the bed bug problems. In Denmark only two classes of insecticides have been approved for bed bug control, i. e. pyrethroids and organophosphates. It is important to have several different classes of insecticides to choose from as the different classes should be used alternately in order to avoid resistance at all, and if resistance has occurred to one of them, the other can be tried. It is the very existence of resistance to the two remaining groups of insecticides used for control of bed bugs in Denmark that this project aims to map. The survey has been conducted by means of a collection of bed bugs in various locations in Denmark and by a test of their susceptibility to the two groups of insecticides: pyrethroids, in this case permethrin and deltamethrin, and organophosphates, in this case chlorpyriphos. The susceptibility of the field collected bed bug strains was compared with a susceptible strain. Two types of testing were applied: a discriminating topical application test and a tarsal test on different surfaces. For the topical application test individual bed bugs are externally administered a drop of insecticide of a concentration considerably higher than what it takes to kill susceptible bed bugs. The tarsal test is less accurate; but on the other hand it is more realistic as the insects move on different types of surfaces treated with the insecticide like in a practical control. A total of 20 field-collected bed bug strains were tested in the topical application with permethrin. Only one of the 20 field-collected strains showed total mortality for all the treated individuals, two strains had approximately 60% mortality, and the remaining strains showed no effect at all. These results indicate that often permethrin will have no effect at all in a practical control. When treated with chlorpyriphos, however, the susceptibility of the bed bugs is only slightly reduced. Only one of 14 strains measured had a mortality below 50%. This indicates that in all probability a practical control with chlorpyriphos will be effective, because the normal doses used are considerably higher than necessary to kill one individual in a topical application test. The products on the Danish market for control of bed bugs contain chlorpyriphos in either a lacquer or in a micro-encapsulated formulation with the effect that the insects in both cases are subjected to very high doses. In fact, the tarsal test confirms the results of the topical application test. Neither permethrin nor the other pyrethroid, deltamethrin, proved particularly effective on the field-collected bed bugs. The pyrethroids had effect on only one of six tested field strains, and it was one of these strains that resulted in a 60% mortality in the topical application test. The micro- 9

10 10 encapsulated chlorpyriphos product was 100% effective a result obtained despite the fact that a dose of only 25% of the recommended was applied. Due to the fact that only 20 field collected bed bug strains were included in the test, it is not possible with certainty to conclude that the results represent the situation among all bed bug populations in Denmark. However, we do believe that some general considerations about the practical application of the available insecticides can be made based on the present results. Chlorpyriphos, in particular the micro-incapsulated formulation, has proved sufficiently effective against all the tested populations and can thus still be considered suitable for bed bug control. As all the tested populations showed moderate to high resistance against permethrin and deltamethrin there is a high risk that other bed bug populations in Denmark will also be resistant against synthetic pyrethroids. As chlorpyriphos probably disappears from the Danish market during the next couple of years, all that is left are the pyrethroids which, in many cases, might be inefficient according to this project. Consequently, it is very important to examine the possibilities of both new control methods and methods for preventing and detecting bed bugs.

11 1 Indledning 1.1 Baggrund I de seneste ca. 5 år er der sket en ganske væsentlig stigning i interessen for væggelus blandt forskere og skadedyrsbekæmpere i mange lande. Uden at der er lavet egentlige målinger af det, er det en udbredt opfattelse at problemerne med væggelus er stigende (Boase, 2001; Kramer, 2004; Doggett et al., 2004; Hwang et al., 2005). Der kan være flere årsager til denne stigning, men en mulighed er, at væggelusene er blevet resistente, dvs. modstandsdygtige, overfor nogle af de giftstoffer der bruges til bekæmpelsen. Det er netop denne mulighed som dette projekt har til formål at afklare Væggelusens biologi Væggelus henregnes til tægerne, underordenen Heteroptera, som bl.a. er karakteriseret ved at have et langt, leddelt stikkesugeapparat, som holdes op under kroppen, når det ikke bliver brugt. Der findes over 70 forskellige væggelusarter, hvoraf langt de fleste er tilknyttet fugle eller flagermus. Der findes to arter, Cimex Figur 1. Væggelus, Cimex lectularius. lectularius L., den almindelige væggelus, og C. hemipterus (F.), den tropiske væggelus, som er direkte knyttet til mennesker. Den tropiske væggelus findes dog kun i tropiske dele af verden men kan naturligvis bringes til Danmark herfra. Det kan forekomme, at andre væggelusarter, der i naturen er knyttet til dyr, forvilder sig ind i menneskeboliger. I Danmark drejer det sig specielt flagermusvæggelus, C. pipistrelli Jenyns, og duevæggelus, C. columbarius Jenyns (Hallas & Mourier 1987), men de kan ikke etablere sig med mennesket som vært. Der er ikke væsentlige forskelle på biologien af de forskellige væggelusarter, og da det normalt er C. lectularius som skaber problemer i Danmark, vil det i det efterfølgende være den, der omtales, medmindre andet er nævnt. I litteraturen er der flere gode og udførlige beskrivelser af væggelusens biologi (Usinger 1966, Reinhardt & Siva-Jothy 2007), og derfor vil der her kun blive givet en kort gennemgang baseret på disse kilder. Blodmåltid. Væggelus er en obligat blodsuger, som skal have blod jævnligt. Hvert af de 5 nymfestadier skal have mindst et måltid blod for at kunne udvikle sig videre, og den voksne hun skal også have blod, endog jævnligt, for at kunne producere æg. Ved stuetemperatur vil en voksen væggelus opsøge værten ca. en gang om ugen. Det vides ikke, hvordan væggelusen lokaliserer værten, men det er klart, at CO 2 og varme har stor betydning. En voksen hun bruger kun minutter på at indtage ca. 7-8 mg blod. Hannen suger også 11

12 blod, men kun ca. 1/3 af den mængde, hunnen indtager. Hvor ofte det sker, vides dog ikke. Væggelusen foretrækker at opsøge værten, når det er mørkt, men kan efter længere tids sult også komme frem, mens det er lyst. Når væggelusen ikke er på jagt efter en vært, sidder den stille i revner og sprækker tæt på det sted, hvor værten ofte opholder sig - det vil sige specielt på og omkring senge eller andre sovepladser. Det er i disse gemmesteder, at blodet fordøjes, og det meste udskilles som ekskrementer, der kan ses som sorte pletter omkring gemmestedet (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Ekskrementerne er tydelige tegn på, hvor væggelusene er eller har været. En mindre del af blodmåltidet udskilles meget hurtigt, måske næsten samtidig med indtagelsen, og kan ses som sorte pletter på sengetøjet. Figur 2. Væggelus og væggelusekskrementer under seng i kraftigt angrebet lejlighed Livscyklus. Ved 27 C kan en parret hun lægge ca. 3 æg om dagen i perioden fra 3 til 11 dage efter sidste blodmåltid, hvorefter hun er nødt til at have et nyt blodmåltid for at producere flere æg. Hunnen skal også parres jævnligt for at opretholde æglægningen, som stopper ca. en måned efter den sidste parring. En voksen hun, der har fri adgang til mad og parring, kan opnå en livstidsproduktion på æg. Selve parringen har været genstand for mange undersøgelser, fordi den i modsætning til de fleste andre insekter indebærer det, der kaldes traumatisk insemination, hvor hannen stikker gennem kropsvæggen på hunnen og ikke via en egentlig kønsåbning. En voksen hun, der lige har suget blod og returnerer til gemmestedet, kan bliver parret af op til 4-5 hanner, hvis der er så mange tilstede. Æggene lægges i gemmestederne og kan lige anes med det blotte øje. De er ca. 1 mm store, aflange og hvide, og klistrer til underlaget; ofte 3-5 sammen. Afhængigt af temperaturen klækker æggene efter dage. De nyklækkede nymfer er ca. 1,5 mm store og gullige. De skal inden for få dage have et måltid 12

13 blod for at kunne udvikle sig til 2. nymfestadie. Hudskiftet foregår også i gemmestedet, hvor man ofte kan finde de tomme huder som tegn på, at der er eller har været væggelus. Udviklingen fra æg til voksen afhænger både af temperaturen og tilgængeligheden af værter. Ved stuetemperatur kan udviklingen gennemføres på ca. 2 måneder og ved temperaturer under 15 C går udviklingen mere eller mindre i stå; æggene klækkes ikke, nymferne udvikler sig ikke, og de voksnes aktivitet stopper. Væggelus er meget modstandsdygtige over for sult. Ved stuetemperatur kan de voksne væggelus overleve i flere måneder uden mad og ved lavere temperaturer i over et år. Det er derfor meget vanskeligt at slippe af med væggelus ved at sulte dem. Den relativt lange udviklingstid sammen med evnen til at leve længe uden mad har væsentlig betydning for, at væggelus kan give så mange problemer. Forløbet af en infestation kan udvikle sig nærmest snigende, så det ikke så let opdages. Desuden kan man risikere genopblussen mange måneder efter en bekæmpelse, der ikke har været 100% effektiv, på et tidspunkt hvor opmærksomheden på væggelusene er mindsket. Risikoen er specielt udtalt hos personer, som ikke reagerer eller reagerer meget svagt på biddene. Skadevirkning. Til trods for, at væggelus under specielle omstændigheder kan overføre flere sygdomme, er der udbredt enighed om, at de i praksis ikke har nogen betydning som overførere af sygdomme. Den væsentligste skadevirkning er den store gene, som biddene kan påføre de udsatte personer (Ter Poorten og Prose, 2005). Der kan være stor forskel på, hvor meget forskellige personer reagerer på bid fra væggelus. Nogle mærker det ikke, mens andre får voldsom kløe og udslæt, som i visse tilfælde kan udvikle sig til sekundære infektioner Historisk og geografisk udvikling i væggelusproblematikken Væggelus har gennem nyere tid været årsag til problemer af varierende omfang. Hvis man ser på andelen af henvendelser til Skadedyrlaboratoriet, som drejer sig om væggelus (Figur 3) ser man flere større eller mindre udsving, der må tolkes med megen stor forsigtighed da disse data er påvirket af en masse ikke-biologiske faktorer som f.eks. megen presseomtale. Man kan f.eks. se, at andelen steg op gennem 1970 erne og første halvdel af 1980 erne. Denne stigning blev dengang bl.a. forklaret med øget indvandring af gæstearbejdere, som bragte væggelus med fra deres hjemlande i Sydeuropa. Faldet fra 1985 og 10 år frem kan bl.a. skyldes indførelsen af nye effektive insekticider med aktivstoffer som f.eks. pemethrin og deltamethrin og fra 1994 også mikroindkapslet chlorpyrifos. Fra 2000 og frem er der igen sket en stigning i det procentvise antal henvendelser om væggelus, hvilket falder sammen med rapporter fra andre lande (England: Boase, 2001; USA: Kramer, 2004; Australien: Doggett et al., 2004; Canada: Hwang et al., 2005), hvor tilsvarende stigninger er set. 13

14 Andel af henvendelser omhandlende væggelus 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Figur 3. Andelen af henvendelser til Skadedyrlaboratoriets konsultation som omhandler væggelus. Skadedyrlaboratoriet har kontakt til de største danske bekæmpelsesfirmaer, og deres erfaring er ligeledes, at problemerne er steget i de senere år. Et firma rapporterer således, at der i de seneste år er set stigninger i de store sager, som omfatter hoteller og lign. Væggelus er i øvrigt specielt til stor gene for f.eks. hotelbranchen, men der registreres også en del tilfælde i private hjem. Det er dog vigtigt at slå fast, at der ikke er lavet specifikke undersøgelser af omfanget af væggelusproblemer hverken i Danmark eller i andre lande. Derfor kan det være svært at sige noget med sikkerhed om udviklingen og hvilke faktorer, der kan have påvirket den Udvikling af resistens En væsentlig årsag til den øgede forekomst af væggelus i hele den vestlige verden kan være udvikling af resistens over for de mest anvendte bekæmpelsesmidler. Umiddelbart efter anden verdenskrig begyndte man at anvende DDT til bekæmpelse af bl.a. væggelus (Stenburg 1947, Barnes 1945). I 1950erne udviklede væggelus i USA hurtigt udbredt resistens over for DDT, som var meget vedholdende (Busvine 1958, Lofgren et al. 1958, Mallis og Miller 1964). Der er ligeledes anvendt og udviklet resistens over for lindan i Israel (Cwilich et al. 1957). Senere begyndte man at anvende organofosfater, og der er rapporteret resistens over for malathion fra Israel (Feroz 1971). I de seneste to årtier er der i det meste af verden primært anvendt organofosfater og pyrethroider til bekæmpelse af væggelus. Der findes i den videnskabelige litteratur meget lidt vedrørende resistens hos C. lectularis over for disse midler, som også de seneste år er anvendt mod væggelus i Danmark. Insekticidresistens hos væggelus er ikke tidligere beskrevet i Danmark, og på det europæiske plan er der en mindre undersøgelse, som påviser resistens over for carbamatet, bendiocarb, og pyrethroidet, α-cypermethrin, hos tre populationer indsamlet i Storbritannien (Hampshire, London, Wales) (Boase et al. 2006). Undersøgelsen blev gennemført ved diskriminerende dosis bioassay, hvor væggelus blev placeret på et behandlet stykke papir, som slog 99% af de følsomme væggelus ihjel. I USA er der foretaget en effektivitetsvurdering af insektmidler med pyrethroiderne, λ-cyhalothrin, bifenthrin, deltamethrin og permethrin over for følsomme væggelus (Moore og Miller 2006). Yderligere blev en population af 14

15 feltindsamlede væggelus testet for resistens mod deltamethrin. Undersøgelserne blev foretaget ved behandling af plader af hård masonit med insektgiftene i den koncentration, der blev anbefalet på etiketten. Væggelusene blev placeret på den tørrede behandlede overflade uden mulighed for at undgå kontakt med giften og det blev observeret hvornår væggelusene døde. For følsomme væggelus var LT 50 1 time (den tid, det tager, at dræbe 50% af population) på overflader behandlet med deltamethrin. Den feltindsamlede population (fra Arlington, Virginia, USA) havde derimod en LT 50 på 340 timer (Moore og Miller 2006). Den sammenlignende undersøgelse af pyrthroiderne på den følsomme væggelusstamme viste, at det hurtigst virkende stof var λ- cyhalothrin med LT 50 på 20 min. Bifenthrin, deltamethrin og permethrin havde LT 50 værdier på henholdsvis 53, 60 og 88 minutter. Undersøgelsen viste ligeledes, at ingen af de anvendte pyrethroider virkede repellerende på væggelus. Ved bekæmpelse af væggelus i USA observerede man problemer med effektiviteten, som førte til en undersøgelse af resistens (Romero et al. 2007). Undersøgelsen viste et meget højt niveau af pyrethroidresistens ved test på behandlet filterpapir. Fire populationer fra Kentucky-Ohio området var meget resistente, og den højeste mulige dosis (3,96 mg pr. cm 2 ), som blev testet, dræbte maksimalt 5% af de testede individer. Ligeledes var de samme fire populationer meget resistente over for λ-cyhalothrin, og den højeste mulige dosis (1,32 mg pr. cm 2 ), som blev testet, dræbte kun 21,6% af de testede individer. Der blev også gennemført et mindre survey med diskriminerende dosis bioassay. Filterpapir blev imprægneret med en deltamethrindosis (0,13 mg pr. cm 2 ), som var 10 gange højere end den dosis, der blev anbefalet på etiketten til bekæmpelse af væggelus. To laboratoriepopulationer og en feltpopulation fra Californien viste 100% dødelighed. Hos syv populationer indsamlet i henholdsvis Californien (1), Florida (1), Kentucky (1), Ohio (3) og Virginia (1) blev ingen individer dræbt (Romero et al. 2007). Hos væggelusens tropiske slægtning C. hemipterus er der påvist resistens i Tanzania over for pyrethroiderne permethrin og α-cypermethrin (Myamba et al. 2002). En undersøgelse af tropiske væggelus fra Sri Lanka med diskriminerende dosis bioassay viste udbredt resistens over for DDT, malathion og propoxur (Karunaratne et al. 2007). Desuden antydede den samme undersøgelse på tre srilankanske populationer, at der var mange forskellige resistensmekanismer på spil, som involverede både forøget nedbrydning af giftene såvel som ændringer i deres interaktion med bindingsstedet (Karunaratne et al. 2007). 1.2 Formål Dette projekt skal forsøge at klarlægge om væggelus indsamlet i Danmark har udviklet resistens mod de mest anvendte insekticider til bekæmpelse af væggelus. En udbredt forekomst af resistens kan have haft væsentlig betydning for den stigning i væggelusforekomsten som det tyder på at der er sket gennem de seneste 10 år. Udover forekomst af resistens kan det naturligvis også spille ind, at der er sket en stigning i rejseaktiviten eller ændrede bekæmpelsesstrategier mod andre skadedyr som f.eks. kakerlakker, der har betydet, at insekticider ikke længere sprøjtes bredt ud men snarere appliceres i en bait, der er specifikt rettet mod enkelte arter. Et bedre kendskab til forekomst af resistens vil have betydning for hvilke bekæmpelsesmetoder, der kan anbefales, specielt fordi der på markedet kun er bekæmpelsesmidler med to forskellige klasser af aktivstoffer som involverer forskellige virkningsmekanismer. Det har stor betydning, fordi resistens oftest 15

16 16 retter sig mod virkningsmekanismer, således at resistens over for f.eks. et syntetisk pyrethroid også betyder, at populationen kan være resistent over for andre syntetiske pyrethroider. Det langsigtede formål med projektet var således at forbedre mulighederne for forebyggelse og bekæmpelse af væggelus i Danmark, og det specifikke mål for projektet i løbet af projektperioden var at kortlægge udbredelse og betydning af insekticidresistens hos væggelus i Danmark. På den baggrund vil det være muligt at forbedre rådgivningen af såvel Miljøstyrelsen, som professionelle skadedyrsbekæmpere og den almindelige bruger vedrørende effektiviteten af de produkter, der i dag er godkendt til væggelusbekæmpelse.

17 2 Metodebeskrivelse 2.1 Væggeluspopulationer Indsamling Væggelus er over en periode på ca. 2 år blevet indsamlet fra privatpersoner, der har kontaktet Skadedyrlaboratoriets konsultation, eller via skadedyrsbekæmpelsesfirmaer. Det har ikke været så let som forventet at finde passende lokaliteter, hvilket også har betydet, at den geografiske fordeling ikke har været optimal. I de fleste tilfælde er det Skadedyrlaboratoriets personale, der har indsamlet dyrene, men i nogle få tilfælde er dyrene indsamlet af andre og indsendt til laboratoriet. I forbindelse med de fleste indsamlinger er der udfyldt et skema med oplysninger om lokaliteten, om der er behandlet med insekticider, indikationer af hvordan væggelusene kan være blevet introduceret, og hvordan de har påvirket beboerne Opformering På trods af, at der i litteraturen er beskrevet metoder til kunstig fodring af væggelus (Montes et al. 2002), har dette ikke kunnet implementeres. Skadedyrlaboratoriet har en såkaldt kunstig hund (Figur 4), som i sin tid blev udviklet til at fodring af kattelopper. Den består af et termostatstyret vandbad, hvorfra vandet strømmer igennem en messingbeholder som derved kan holdes på en bestemt temperatur. I messingbeholderen er der huller til at anbringe glasrør med blod i. Glasrøret lukkes i den ene ende med Parafilm eller Nescofilm Figur 4. "Den kunstige hund". og anbringes, med denne ende nedad, ovenpå netlåget til væggelusbeholderen, som væggelusene kan suge blod gennem. Temperaturen skal indstilles således, at temperaturen af blodet holdes mellem C, for at væggelusene er interesserede i at suge blod. Blodet, der anvendes, kommer fra nyslagtet kvæg. Som antikoagulant er afprøvet oxalsyre, citrat og heparin. Det har vist sig, at heparin er den bedste antikoagulant til dette formål. Selvom væggelusene gerne vil spise blod med oxalsyre, så dør de af det i løbet af et par dage. Desuden viste det sig, at blodet ikke må fryses ned, som man ellers kan gøre til andre blodsugere, men skal opbevares på køl, hvilket begrænser holdbarheden til 1 uge. På det optøede blod sugede væggelusene en lille smule blod, men tog aldrig et fuldt måltid. Når der blev anvendt blod, som ikke har været frosset, fyldte væggelusene sig helt med blod, nymferne skiftede hud, og der blev observeret æg, som også klækkede. Desværre viste det sig, at der var meget stor variation i, hvor villige væggelusene var til at spise på den kunstige hund. Dette er også 17

18 observeret i andre undersøgelser (Moore & Miller 2006). Desuden blev der observeret forholdsvis stor dødelighed (10-20% af de individer, der havde indtaget blod). I mindst ét tilfælde var der ekstra høj dødelighed efter en fodring, hvilket muligvis skyldtes rester af insekticider eller medicin (antibiotika) i blodet. Alle væggelus er afhængige af symbionte mikroorganismer for fordøjelse af det indtagne blod (Reinhardt og Siva-Jothy 2007), derfor kan de muligvis ikke tåle antibiotika. Selv meget lave restkoncentrationer af insekticider i blodet vil også være problematisk for væggelusene, som det kendes fra andre insekter (Sommer et al. 2001). Til sidst blev det besluttet at lade væggelusene spise på en frivillig person, og de blev anbragt i små glas med et finmasket net på. Glasset blev holdt mod huden i ca. 30 minutter, hvilket var nok til, at praktisk taget alle havde spist. Derefter var det tydeligt, at populationerne voksede meget hurtigt. Der var dog enkelte populationer bestående af få voksne hunner, som ikke lagde æg og derfor ikke kunne opformeres. Disse dyr blev testet alene. 2.2 Følsomhedstest Dråbetest I en dråbetest bliver testmidlet appliceret direkte på dyret i en nøje afmålt mængde. Fordelen ved dråbetest er, at den er let at udføre, og den anvendte mængde gift pr. væggelus kan bestemmes meget præcist. Til gengæld siger den ikke noget om, hvor meget gift dyret selv optager, når det bevæger sig hen over en behandlet overflade. Vi udviklede og tilpassede en dråbetest metode (Finney 1971), som vi anvender rutinemæssigt til insekter, bl.a. hovedlus (Kristensen et al. 2006). Testen blev udført ved at sætte 1 µl dråber med forskellige koncentrationer af chlorpyrifos eller permethrin i acetone på individuelle væggelus. Væggelusene blev derefter opbevaret i klimarum ved 26 C og 65% relativ fugtighed og antallet af døde væggelus blev opgjort efter 24 og 48 timer. Der blev kun observeret små forskelle mellem 24 og 48 timer data (Appendiks 1 og 2), og vi valgte derfor at arbejde med dødeligheden efter 24 timer. Sammenhængen mellem koncentration af gift og dødelighed (LD = lethal dose ) for populationen kunne efterfølgende beregnes ved hjælp af en probit-analyse. På denne måde blev det basalt toksikologiske niveau for chlorpyrifos og permethrin bestemt på en følsomme stamme fra USA, det vil sige det dosisområde, hvor dødeligheden er større end 0 og mindre end 100%. Da antallet af individer i de indsamlede populationer ikke var store nok til at lave egentlige følsomhedstest med flere doser, blev det besluttet at anvende en diskriminerende dosis til testene. Til det formål blev der anvendt en dosis af permethrin, som var 16 gange LD 50 for den følsomme population og for chlorpyrifos på 6 gange LD 50. For begge stoffer svarer dette til ca. 2 gange LD 99. Disse niveauer er så høje at selv enkelte overlevende individer viser at der er udviklet resistens Kontakttest - tarsal eksponering på kommercielle produkter I en kontakttest afprøves følsomheden over for insekticider som ved en praktisk bekæmpelse. Der vælges én eller flere relevante overflader, der kan repræsentere de overflader eller typer af overflader, som væggelus kan forventes at blive eksponeret på i praksis. Insekterne eksponeres på disse behandlede overflader, og dødeligheden følges i et tidsrum. Formålet med dette er at få et indtryk af, hvorledes en behandling vil virke i praksis, og hvorledes de resistente dyr vil modstå bekæmpelsen. 18

19 Det er velkendt, at de behandlede overfladers beskaffenhed kan have en meget stor indflydelse på effektiviteten af et produkt (Vagn-Jensen 1990). Visse overflademidler som lak, maling osv. kan i nogle tilfælde reagere med midlet og dermed ændre koncentrationen af det aktivstof, som insekterne udsættes for. Det kan derfor vise sig, at en relativt lav resistens kan blive forstærket, hvis de behandlede overflader delvist nedsætter et produkts effektivitet. Glas blev valgt til denne forsøgsrække som repræsentant for glatte og hårde overflader, og fordi det udgør en inert overflade, som ikke reagerer med bekæmpelsesmidlet. Da der som tidligere nævnt ikke har været ubegrænsede mængder af væggelus til rådighed, blev det prioriteret bedst at gennemføre de fleste test på glas. Kunne der fremskaffes flere individer fra en given stamme, blev der først foretaget en test på hård masonit, og var der yderligere insekter til rådighed blev der også testet på ubehandlet fyrretræ. Disse to overflader er gode repræsentanter for materialer, der anvendes i møbler, paneler m.m. steder hvor væggelus ynder at opholde sig. Til test på glasoverfladerne anvendtes 4 mm vinduesglas på cm. Glasset blev inden forsøget rengjort i en 5% Deconex-opløsning. Til behandling på masonit anvendtes plader på cm, og til test på træ 10 6,5 cm fyrretræ. Der blev anvendt 3 velkendte, kommercielt tilgængelige produkter beregnet til bekæmpelse af krybende og kravlende insekter. Produkterne indeholdt henholdsvis 25 % (w/w) deltamethrin (K-othrine SC25), 0,238% permethrin % bio-allethrin (Kvit mod myrer) og 20,8% (w/w) mikroindkapslet chlorpyrifos (Empire 20). Til behandlingen blev K-othrine 25SC-koncentratet og Empire 20 fortyndet med vand, så det gav en dose i overensstemmelse med etiketten ved behandling til run off (en mængde der svarer til, at det vil begynde at løbe af en lodret flade). Ved en fejl blev der kun brugt ca. 25 % af den anbefalede brugskoncentration af Empire 20. På trods af denne fejl fremlægges også disse data, da fejlen ikke har betydning for de væsentligste dele af konklusionen. Permethrin-produktet (Kvit mod myrer) var et Klar til brug produkt, der derfor blev anvendt ufortyndet i den anbefalede dosis. Doserne af aktivstofferne der blev brugt ved behandlingen var således henholdsvis 19,6 mg deltamethrin pr. m 2, 57,6 mg permethrin pr. m 2 (+12 mg d- trans allethrin pr. m 2 ) og 53 mg chlorpyrifos pr. m 2. De to første doser svarer nogenlunde til de doser, der anbefales til generel bekæmpelse af krybende og kravlende skadedyr med de respektive produkter (15 mg deltamethrin pr. m 2 eller 48 mg permethrin pr. m mg d-trans allethrin pr. m 2 ). Hvorimod anbefalingen for chlorpyrifos lyder på 208 mg/m 2. I alle tilfælde blev vand blev brugt som kontrolbehandling og til fortynding. Alle overflader blev behandlet ved hjælp af et Potter Precision Spray Tower (Burkard, Rickmansworth, UK). Dette er et sprøjtetårn, der er konstrueret til at overfladebehandle små arealer på ca cm 2 med en helt præcis mængde sprøjtemiddel udlagt i et helt jævnt lag. Efter at pladerne havde tørret et døgn ved stuetemperatur, blev væggelusene placeret på de behandlede overflader. Der blev brugt 5 voksne væggelus til hver gentagelse, undtagen hvor der ikke var tilstrækkeligt antal dyr i en stamme. I nogle tilfælde blev forsøgene suppleret med nymfer eller blot gennemført med det antal dyr, det var muligt at skaffe. Væggelusene blev eksponeret på overfladerne i 40 minutter hvor dødeligheden blev registreret hvert femte minut. Efter 40 minutter blev dyrene overført til rene bure, og dødeligheden blev registreret efter 2, 4, 24 og 48 timer. Alle væggelus var nyligt blodfodrede. 19

20 2.3 Statistisk analyse Til beregning af letale doser og til fastsættelse af de diskriminerende doser anvendtes en probit-analyse (SAS ver 9.1). På baggrund af en regressionsanalyse relateret til en standard normal fordeling, beregnes de relevante LD værdier. I de tilfælde hvor der var tilstrækkeligt antal doser med dødelighed over 0 og under 100% beregnedes også de tilhørende fiducial limits (grænserne, inden for hvilke en parameter med 95% sandsynlighed forventes at ligge). Disse data danner baggrund for udvælgelsen af de relevante diskriminerende doser og sammenligningerne mellem de enkelte stammers resistensmønster. I forbindelse med tarsaltestene er det valgt ikke at lave statistiske sammenligninger mellem de enkelte stammer og midler. Dette skyldes, at der langt overvejende er tale om 100% eller 0% dødelighed, hvilket betyder, at der ikke er nogen varians, hvorfor en statistisk sammenligning ikke er mulig. 20

Væggelus biologi. Væggelusarter

Væggelus biologi. Væggelusarter Væggelus biologi Da væggelus er så svære at komme til livs, kan det være en god ide at sætte sig lidt ind i hvordan de lever, for at kunne planlægge sin indsats for at komme af med dem, eller for at undgå

Læs mere

Kakerlakker og resistens

Kakerlakker og resistens Kakerlakker og resistens Karl-Martin Vagn Jensen Forskningsleder Skadedyrlaboratoriet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Århus Universitet Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) Påstande tilskrevet

Læs mere

Effektivitetsvurderinger Produkttyper 18 og 19

Effektivitetsvurderinger Produkttyper 18 og 19 Skadedyrlaboratoriet, Inst. for Plantebeskyttelse og Skadedyr er Produkttyper 18 og 19 Karl-Martin Vagn Jensen Forskningsleder Technical Notes for Guidance Kapitel 6: Resistens Vurdering af resistens type,

Læs mere

*******************************************************************************

******************************************************************************* Spørgsmål og svar Hvilke forholdsregler skal vi tage ved besøg? Vi har væggelus og er i behandling for det. Jeg mangler information om hvilke forholdsregler jeg/familie skal tage ved besøg eller når vi

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

I langt de fleste tilfælde er det bedste man kan gøre at kontakte et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma.

I langt de fleste tilfælde er det bedste man kan gøre at kontakte et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma. Bekæmpelse Har man først fået væggelus er det naturligvis vigtigt at få dem bekæmpet hurtigst muligt. Det er vigtigt at huske på, at de ikke forsvinder af sig selv. Jo længere tid man venter, jo større

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Guide til effektivitetsstudier, specielt for produktype 18 og 19.

Guide til effektivitetsstudier, specielt for produktype 18 og 19. Guide til effektivitetsstudier, specielt for produktype 18 og 19. Her er en kort præsentation af de krav, der skal være opfyldt for at Miljøstyrelsen kan tage stilling til et insekticids (PT18 og 19) effektivitet.

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Insekticidresistens hos danske hovedlus

Insekticidresistens hos danske hovedlus Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr Slutrapport for projektet Insekticidresistens hos danske hovedlus Michael Kristensen,

Læs mere

MOD LOPPER I OMGIVELSERNE

MOD LOPPER I OMGIVELSERNE MOD LOPPER I OMGIVELSERNE MOD LOPPER I OMGIVELSERNE Nyt patenteret produkt, baseret på en sammensætning af organisk silikone, til bekæmpelse af hunde- og kattelopper i omgivelserne Bekæmper lopper i alle

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vejledning om hovedlus til forældrene

Vejledning om hovedlus til forældrene Vejledning om hovedlus til forældrene Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Lopper. hos hund og kat. Loppefælden, der hurtigt og effektivt får bugt med lopperne i omgivelserne.

Lopper. hos hund og kat. Loppefælden, der hurtigt og effektivt får bugt med lopperne i omgivelserne. Lopper hos hund og kat Loppefælden, der hurtigt og effektivt får bugt med lopperne i omgivelserne. 1 Min hund / kat har lopper hvad gør jeg? Kattelopper (Ctenocephalides felis) er de lopper, der giver

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Detektion. Hvor skal man lede?

Detektion. Hvor skal man lede? Detektion Har man mistanke om man kunne have fået væggelus, f.eks. hvis man bliver bidt om natten eller man har overnattet et sted hvor der var væggelus, bør man undersøge specielt sengen for tegn på væggelus.

Læs mere

Skadedyr i korn- og frølagre. Karakteriseret ved: Stabilt klima ~ Beskyttet mod nedbør, vind, sol Lang tidsfaktor Mængder af tørre frø

Skadedyr i korn- og frølagre. Karakteriseret ved: Stabilt klima ~ Beskyttet mod nedbør, vind, sol Lang tidsfaktor Mængder af tørre frø AARHUS UNIVERSITET Skadedyr i korn- og frølagre Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet LiseS.Hansen@agrsci.dk Lagre med

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Lopper og flæskeklanner. Kim Søholt Larsen Biolog, KSL Consulting

Lopper og flæskeklanner. Kim Søholt Larsen Biolog, KSL Consulting Lopper og flæskeklanner Kim Søholt Larsen Biolog, KSL Consulting Lopper på minkfarme 1. Hvilke lopper finder man på mink? 2. Hvorledes påvirker lopper mink? 3. Hvordan bekæmper man lopper? Loppeproblemerne

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Rotternes liv i de danske kloakker

Rotternes liv i de danske kloakker Aarhus Universitet Rotternes liv i de danske kloakker Aarhus Universitet Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotte Påbegyndt sommeren 26 Afsluttet foråret 29 Finansieret

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11.

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11. LUS Lus Lus er en stor plage for mange børnefamilier, og især i de kolde måneder, hvor børn ofte leger inde, spredes lusene hurtigt. Der er flere måder at behandle lus på - den nyeste er med et lusemiddel,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus

Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus Det er ofte børn i alderen 3-10 år, der får lus. Tilfælde med hovedlus optræder hele året, men der er flest i august til november og februar til

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg?

Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg? Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg? Kirsten Thomsen (kth@sns.dk) og Henrik Knudsen (hgk@sns.dk), Statsskovenes Planteavlsstation, Skov- og Naturstyrelsen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Statens Skadedyrlaboratorium, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS

Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS Hvad er en mellus? 1-2 mm lang De voksne ses som hvide fluer på undersiden af blade de forstyrres let og flyver op Larverne er hovedsageligt immobile

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016 Indhold Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse... 2 Forord... 3 Resumé...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere