Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: , kl Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc eller: Næ sb yholmvej 3 4,3 6,3 7,3 9,4 3 Sparresholmvej 2 0,3 1,3 2,3 3,4 3,4 5, T hu reb yholmvej 6,7,8,12 Engelholmvej 14,15,16,18,2 0,2 4. B est yrelsen: A nders L u ndst edt R ie M ø ller, T rine T horu p L ene L ø gst ru p ( dog var J an T homsen fravæ rende gru ndet sygdom) D ag s or den : V 2 F b 3 R V æ 5 B u K F t t F b H 7 V 8 V b T T A M ø B t 1. alg af dirigent og referent.. ormandens eret ning.. egnskab.. edt gt sæ ndringer. dget ont ingent for 6 6. ast sæ else af ormanden/ est yrelsens onorar. alg af formand.. alg af est yrelsesmedlemmer. rine horu p genopst iller ikke nnemarie ller indst illet på genvalg est yrelsen opfordrer medlemmer fra andre veje il at st ille op. 9 V b R T t å V M G K J F å V u. alg af est yrelses su ppleant. ikke opp sidder il 1. su ppleant for r sø ges 10. alg af revisor og revisor su ppleant. på valg som revisor er ikael rimming som revisor su ppleant er arin ensen, su ppl. or et r sø ges. 11. ejvedligeholdelse og forb edring af veje. 12. Event elt A d pk t. 1 J an J u hl J ø rgensen b lev valgt som dirigent. L ene L ø gst ru p skriver referat. D irigent en ku nne konst at ere at generalforsamlingen var indkaldt og afholdt i henhold t il lovene.

2 A d pk t.- 2 A n der s L u n ds tedt g j or de r ede f or det f or g an g n e å r. B er etn i n g en er g en g i v et i det f øl - g en de: B est yrelsen har i b est å et af mig selv, L ene ( i st edet for K irst en), J an, T rine og R ie. R ikke har som 2. su ppleant væ ret med t il en del af mø derne og akt ivit et erne. J eg synes jeg vil st art e med en t ak t il dem for deres indsat s i det forgangne å r. Ellers vil jeg læ gge u d med at sige velkommen t il de nye medlemmer på Sparresholmvej. O g så har vi mist et et medlem, da Næ sb yholmvej 3 2 og 3 4 er b levet sammat riku leret, så ledes at denne gru nd ku n har é t medlemskab. D et st ore emne i å r har, som de flest e vel kan gæ t t e, væ ret vejene., men inden jeg kommer t il dem, vil jeg lige fort æ lle lidt om de ø vrige akt ivit et er i å ret s lø b. V i gennemfø rt e i sommeren et loppemarked på Engelholmvej. D et var en st or su c c es og jeg vil lige vise et par b illeder fra dagen, så de få der ikke var med kan se hvad de gik glip af D et endt e i ø vrigt med en dejlig grillaft en ( I SO L SK I N) i det fri. J eg omsat t e for c a og mine b ø rn b ru gt e c a. det samme b elø b i nab oerne b oder, så det gik nogenlu nde op.. D eru dover har vi b ru gt lidt t id på at få en hjemmeside op at st å. V i har så ledes regist reret domæ - net w w w.b pf.dk og har få et en simpel hjemmeside op at st å. Svend skal her have en sæ rlig t ak for mange opmu nt rende mails med mange int eressant e hist orier og b illeder fra områ det. D er er så ledes st of nok t il en opgradering af siden, men det har t iden ( og mine evner som w eb -mast er) ikke rakt t il endnu. O g så t ilb age t il vejene: J an og jeg var t il et st ort informat ionsmø de om vejvedligehold arrangeret af V anlø se og B rø nshø j gru ndejersammenslu t ninger. P å mø det orient eredes om de erfaringer man har gjort sig med et st ø rre u db u d af vejvedligehold, som NCC har vu ndet. U db u det b et egnes som en su c c es og det er planen, at andre dele af K ø b enhavn kan komme med i aft alerne om enhedspriser, u dfø relsesmet o- der et c., men der er gå et u dvalg og D ansk St andard i den, så vi har ikke set noget mere konkret endnu. I forb indelse med mø det og i forlæ ngelse af disku ssionerne på sidst e generalforsamling b eslu t t ede vi at gå med i B rø nshø j G ru ndejerforening, som er en del af fæ llesforeningen af gru ndejerforeninger i K ø b enhavn. V i har hermed mu lighed for at t ræ kke på andre foreningers erfaringer med vejvedligehold, vedt æ gt sæ ndringer et c. V i havde ved sidst e generalforsamling delt agelse af P et er H art vig, der havde givet os lidt sparring med vejvedligehold og lavet et b u dget for t ot al renovering af alle veje og fort ove. B est yrelsen fø lt e dog ikke det t e ramt e plet med hensyn t il vores amb it ioner og midler, så vi har lagt hans forslag lidt i mø lpose og arb ejder lige nu videre med en mere simpel eft erkommelse af de forest å ende på b u d

3 M BRØNSHØJ PARCELFORENING om reparat ion af b elæ gninger omkring vandt å rnet. V i har ikke modt aget på b u det endnu, men er b levet mu ndt ligt advaret om at det er på vej. M ere herom, nå r vi nå r t il b u dget t et. O m P et er H art vigs rå dgivning er der dog at sige, at hans t al og forslag st adigvæ k indgå r som et vigt igt element, nå r vi i den kommende periode vil forsø ge at læ gge et mere langsigt et invest e- ringsb u dget for vejene. O g nå r vi nu er ved på b u d, så har V ej&p ark også varslet på b u d om reparat ion af en kø reb anen på hjø rnet af Sparresholmvej og T hu reb yholmvej. I fø rst e omgang gå r på b u det på at opgrave og u n- dersø ge å rsagerne t il en sæ t ning af kø reb anen omkring en vejb rø nd. F oreningen har på den på - gæ ldende gru ndejers vegne på t aget sig ansvaret for det t e og vil så snart vejret t illader det t e t age t ilb u d hjem på opgravning og eft erfø lgende u db edring, hvis det har noget med vores vejb rø nd at gø re. O g nå r vi nu er i gang med u db u dsmat erialet, så skal vi også have t ilb u d hjem på kloakrensning, da K T K har opsagt den nu væ rende aft ale. L ige overfor på det modsat t e hjø rne er K ø b enhavns V and i gang med at reparere en defekt afspæ rringsvent il. J eg har spu rgt t il deres proc edu rer ifm. O pgravningsarb ejder, men de har st å ende gravet illadelse og kan for så vidt gå i gang u den at spø rge nogen om lov og u den at varsle det t e. J eg vil t age det t e op med b est yrelsen og fæ llesforeningen, så vi må ske på denne b aggru nd kan få b edre b esked med hvad der foregå r på vores veje. M ed det eksist erende syst em har vi nemlig ikke en c hanc e for at væ re på forkant med en fø rregist rering inden de laver hu ller i vores veje og fort ove. O g nå r vi nu er ved regist rering, så var et par vå gne medlemmer ved at t age en last b il på fersk gerning i fæ rd med at plø je en fort ovsforkant op på Sparresholmvej. B est yrelsen modt og b illeder fra gerningsst edet t aget med en mob ilt elefon. B illederne vist e fort ovet og en last b il parkeret herpå. D esvæ rre var b illederne ikke helt skarpe og de vist e ikke last b ilens nu mmerplade eller navn, så da den formodede vognmand fort alt e os, at hans b iler havde en helt anden farve st od vi ikke sæ r- ligt godt i vores argu ment at ion og vi må t t e opgive at forfø lge sagen yderligere. en inden vi gå r i gang med st ø rre eller mellemst ore vejprojekt er har jeg og rest en af b est yrelsen fø lt, at det var på sin plads med en opgradering af vores vedt æ gt er, så de passer b edre t il den sit u at ion vi nu st å r i med 10 0 % ansvar for vedligehold af vores forfaldne veje og dermed og u dsigt t il nogle lidt st ø rre t al på b u dget t er og regnskab er, der dermed også kan give anledning t il st ø rre disku ssioner, hvis ikke reglerne og aft alerne er på plads inden igangsæ t ning. B est yrelsen fremlæ gger derfor i dag et b u d på, hvordan et så dant sæ t vedt æ gt er/ love kan se u d, der giver nogle klarere ret ningslinier for vores virke samt idigt med den giver den fornø dne fleksib ilit et t il f.eks. æ ndringer i kont ingent og vejb idrag, afst emning pr. fu ldmagt t il generalforsamlinger osv. O g dermed synes jeg det er t id t il spø rgsmå l og ellers t il næ st e pu nkt på dagsordenen. 3 R n s k R M ø å I æ u Pk t. eg ab ie ller gennemgik kort rsregnskab et. ndt gt er og dgift er fremgå r af vedlagt e regnskab, der er revideret og fu ndet i orden.

4 M ht. skyldigt kont ingent, så er st ort set alle rest anc er b et alt eft er nyt å r. D et har dog væ ret nø d- vendigt at afskrive kont ingent og vejb idrag, da opgø relse for P ilegå rdens rest anc er t idligere er sat for hø jt og da b est yrelsen har opgivet at inddrive gæ ld fra forhenvæ rende ejer på B rø nshø jvej 3 1. P roc edu ren for inddrivelse af rest anc er vil dog b live st rammet fremover, så det t e ikke gent ager sig. P å foranledning af spø rgsmå l fra forsamlingen kan det siges at H art vig Consu lt kost ede kr. for rå dgivning vedr. veje, delt agelse i generalforsamling m.v. T hu reb yholmvej 7 foreslå r, at regnskab et vedrø rende vejkassen fremover skal indeholde oplysninger om hvad der er lavet, hvilke firmaer der har givet t ilb u d og hvor st ore t ilb u dene var, hvem der har u dfø rt arb ejdet og hvad slu t regnskab et er b levet ( t ilb u ddet + ekst ra arb ejder). F ormanden havde allerede oplyst at næ st e å rs regnskab vil b live mere det aljeret på gru nd af vejvedligeholdelse og b est yrelsen lovede at t age forslaget med i overvejelserne. R egnskab et b lev godkendt. Pk t. 4 V edtæ g ts æ n dr i n g er. D er var omdelt forslag t il nye vedt æ gt er. Selvom der ikke var 2 / 3 t ilst ede, så der ku nne st emmes om vedt agelse b eslu t t ede G eneralforsamlingen at gennemgå forslaget for at se, hvad der var af komment arer som ku nne komme med i et revideret sæ t t il en ekst raordinæ r generalforsamling. V edt æ gt er med æ ndringsforslag fremkommet på generalforsamlingen er vedlagt. Pk t. 5 - B u dg et og K on ti n g en t B est yrelsen fremlagde b u dget for B u dget t et b lev gennemgå et og disku t eret. B est yrelsen point erede, at man vil b est ræ b e sig på at lave mere det aljeret opfø lgning og rapport ering t il generalforsamlingen fremover isæ r for midler anvendt t il vejvedligehold. B est yrelsen havde fremlagt forslag om, at kont ingent et t il foreningen fremover b liver 15 0 kr. å rligt samt at vejb idraget b liver kr. henholdsvis kr. å rligt for de parc eller der b et aler hert il ( fordeling i henhold t il t idligere generalforsamlingsb eslu t ning). F orslaget b lev vedt aget. Pk t. 6 F as ts æ ttel s e af h on or ar ti l f or m an d & b es ty r el s e B est yrelsen forslå r u æ ndret kr. V edt aget. Pk t. 7 V al g af F or m an d A nders L u ndst edt valgt for 2 å r u den modkandidat er. Pk t.8 V al g b es ty r el s es m edl em m er A nja J ensen, Sparresholmvej 4 5 valgt for 2 å r Clau s T horsen, Sparresholmvej 4 3 valgt for 2 å r B est yrelsen b est å r hereft er ( u dover ovennæ herom læ gges på hjemmesiden snarest. vnt e) af J an T homsen og L ene L ø gst ru p. O plysninger Pk t.9 B es ty r el s es s u ppl ean ter H elge Skramsø Næ sb yholmvej 3 7 valgt for 2 å r.

5 M BRØNSHØJ PARCELFORENING R ikke T opp er på valg i Pk t. 1 0 V al g af r ev i s or og r ev i s or s u ppl ean t. ic hael G rimmig var ikke t il st ede. P et er T ø t ru p, Sparresholmvej 2 0 b lev i st edet valgt t il revisor. A nnemarie M ø ller, Engelholmvej 15 og P ou l J ø rgensen, T hu reb yholmvej 6 b lev valgt som revisorsu ppleant er. Pk t. 9 V ej v edl i g eh ol del s e og f or b edr i n g af v ej e. D et vent es, at vejene omkring vandt å rnet samt Engelholmvej vil få på b u d om at få ny vejoverflade i V ent ede priser og ø vrige arb ejder er spec ific eret u nder pu nkt 2 og 5. T hu reb yholmvej gennemgik sit forslag. Pk t. 1 0 E v t. F ormanden spu rgt e om der var int eresse for at u ndersø ge, hvad det vil kost e at få sneryddet vejene. M an kan må ske kæ de det sammen med vedligehold af t rekant en. F orslaget b lev modt aget med b landede meninger og b est yrelsen vil mu ligvis gå videre med det t e. D er var ø nske om at lave et loppemarked igen i å r, men der b lev ikke nedsat noget u dvalg. I nt e- resserede kan henvende sig t il b est yrelsen. D er meldt e sig en W Sparresholmvej 3 3. eb mast er t il vedligeholdelse af den nye hjemmeside nemlig St effen B arfred, B est yrelsen b eder om, at man sender sin event u elle mail adresse t il formanden eller kassereren - se adressen på hjemmesiden P å Næ sb yholmvej er man meget ked af, at der t il t ider kø res meget st æ rkt. A nders oplyst e, at der nab o-foreningerne har lavet et samlet forslag for t rafiksanering for hele områ det med afspæ rring af flere veje for gennemkø rsel. F orslaget ligger p.t. hos V ej & P ark, der sender det t il hø ring t il b erø rt e foreninger, polit iet osv. D et b lev oplyst, at der for nyligt har væ ret indb ru d på Sparresholmvej 4 3. B redb å ndsspø gelset var lige oppe at vende igen. Carit ( Engelholmvej 2 0 ) har t idligere u ndersø gt hvad det vil kost e, men det vil b live meget dyrt, da T D C ikke selv graver mere. D a vi sandsynligvis heller ikke vil grave veje og fort ove op i st ø rre st il selv som led i en modernisering, så er der ikke den samme synergi. Endeligt b lev det anfø rt, at den t rå dlø se t eknologi vinder hu rt igt frem, så en st ø rre invest ering i kab ler kan må ske væ re mere eller mindre spildt indenfor en kort ere å rræ kke. A nja som er ny i b est yrelsen vil kigge lidt på det. D irigent en t akkede for god ro og orden og hæ vede mø det kl

6 J J u u J ø A V L u L L ø D F R an l rgensen nders. ndst edt ene gst ru p irigent ormand eferent V F t æ æ edlagt : orslag il nye vedt gt er med komment arer/ ndringer eft er generalforsamlingen.

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted 2 8//- 66 Karnapper eller e ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted Af Svend le Jensen AABYBRO: Skal en del af de ny ældreboliger ved Biersted Aktivitetscenter

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

P rojektbeskrivelse Form ål og dom æ ne for undersøgelsen O rganisering og tidsplan for undersøgelsen

P rojektbeskrivelse Form ål og dom æ ne for undersøgelsen O rganisering og tidsplan for undersøgelsen Tid til kerneydelsen Et samarbejde mellem N yremedicinsk afdeling C Anæ stesiologisk-intensiv Afdeling I på Århus U niversitetshospital, Skejby og Center for Kvalitetsudvikling, Arbejdsprocesser & Logistik

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Pools, webs eller hubs?

Pools, webs eller hubs? SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Pools, webs eller hubs? - der er mange former for brand communities Forbrugeren som producent Varen er slet ikke færdig, når den triller ud fra fabrikken. Den får sin sidste finish

Læs mere