Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler."

Transkript

1 Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Formand Henrik Kraglund bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent og referent. Advokat Torben Buur fra Advokatfirmaet Dahl i Herning blev valgt som dirigent. Holger Skott blev valgt som referent. Der var ingen modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne, samt at deltagerne ikke var beslutningsdygtig i forhold til punktet på dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer, idet dette kræver, at mindst halvdelen af andelshaverne skal være repræsenteret. Vedtægtsændringer forudsætter derfor både vedtagelse med 2/3 på den ordinære generalforsamling samt vedtagelse med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 2. Aflæggelse af formandsberetning. Formanden gennemgik ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen fremgår af det uddelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunne afhentes på værkets kontor før generalforsamlingen. Herudover blev der redegjort og vist Brande Fjernvarmes forslag til ny varmeplan for Brande by, planen er opdelt i 6 områder som p.t. har individuel naturgasopvarmning. Planen er områderne med tiden forsynes med fjernvarme. 1. etape er området ved Myl. Erichsensvej, der er udarbejdet et projektforslag som snarest bliver behandlet af Ikast-Brande byråd. Herudover blev redegjort for at den nye Fakta bygning på hjørnet af Østre Alle og Lærkevej bliver forsynet med fjernvarme. Steen Ingstrup gav udtryk for utilfredshed med at der skal betales fast afgift (effektbidrag) med 30 procent af kælderareal, som ikke anvendes til beboelse. Chr. Aaskov gav udtryk for at sammenligningen mellem de forskellige energiformer ikke var helt sammenlignelige, idet den beregnede pris for opvarmning med oliefyr nok tager udgangspunkt i et ældre oliefyr fra 1970`erne. Finn Mogensen gav udtryk for en urimelighed i at den faste afgift (effektbidrag) beregnes efter den enkelte ejendoms størrelse. Der burde have varet lavet en model med et fast beløb pr. ejendom samt en fast afgift

2 efter størrelse. Det blev begrundet med at det koster det samme for fjernvarmen at lægge rør ud uanset ejendommens størrelse. Arne Andersen ville have oplyst hvad det vil koste at få en ejendom på den anden side banen med i fjernvarme, altså en ejendom som p.t. ikke er i fjernvarmens forsyningsområde. Formanden svarede på de enkelte spørgsmål, men det gave ikke anledning til ændringer af de nuværende fremgangsmåder, bestyrelsen noterede sig de fremkomne bemærkninger. Formandsberetningen blev herefter godkendt. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik årsregnskabet herunder balancen, samt revisionspåtegningen fra Partner Revision tillige med påtegningen fra den kritiske revisor. Der henvises til følgende sider i det udleverede materiale, side 3, side 5, side 25, side 18 samt side 19. Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet som blev godkendt. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik budgettet og konstaterede at budgettet var anmeldt til Energitilsynet. Budgettet fremgår af det udleverede materiale side 25. Der var ingen bemærkninger til budgettet som blev godkendt. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplanen for kommende år. a. Investeringsplan for det kommende år. b. Bestyrelsen forslår ændringer i de nuværende vedtægter. Ændringerne består af en generel justering af vedtægterne til nutidig standard og lovgivning, samt at antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 6 til 5 og at funktionen som kritisk revisor nedlægges. c. Der var rettidigt indleveret forslag fra Chr. Aaskov den 12. september Forslaget indeholder: Ændring af vedtægterne til at et bestyrelsesmedlems funktionstid begrænses til 8 år. Det skal klart fremgå af regnskaberne hvad udgiften er til løn og pensioner, samt udgiften til kurser og generalforsamlinger. Det skal frem af regnskaberne hvilke kontraktslige forpligtigelser fjernmen har overfor tredjemand f.eks. teleselskaber, bredbåndsselskaber m.fl. Der skal angives investeringsforpligtigelse, løbetid med udløbsdato og opsigelsesregler.

3 Ad a. Investeringsplanen. Brande Fjernvarme står overfor/har allerede igangsat følgende investeringer: Ny akkumuleringstank på Myl. Erichsens Vej. Anlægsudgift kr. 3,7 mio. Brovægt på Myl. Erichsens Vej. Anlægsudgift kr. 0,5 mio. Ombygning af den nuværende kedelcentral. Anlægsudgift kr. 3,4 mio. Renovering af ledningsnet Lars Nielsens Vej. Anlægsudgift kr. 3,0 mio. Tilslutning af Fakta-butik Østre Alle/Lærkevej. Anlægsudgift kr. 0,4 mio. Tilslutning af beboere på Tranevej samt renovering af ledningsnet på Vibevej kr. 0,8 mio. Renovering af ledningsnet Åkvarteret. Samlet er der anlægsudgifter for kr. 14,8 mio. de næste 2 år. Efter ovennævnte investeringer er produktionsanlægget fuldt opdateret, men i de kommende år skal ske en større udskiftning af ledningsnet, både hovedledninger og stikledninger. Ad b. Ændringer af vedtægter. Forslaget til ændring af vedtægterne blev gennemgået og dirigenten redegjorde for proceduren omkring afstemning. Der blev stillet følgende spørgsmål til de nye vedtægter: Der er i 10 anført at eventuelt overskud ved opløsning af selskabet fordeles mellem andelshaverne, men ingen kan få større beløb end pågældendes andelskapital. I 4 er anført at selskabet ikke har nogen andelskapital. Hvordan hænger det sammen? I 6 er anført at ingen andelshaver kan afgive mere end 2 stemmer. Skal reglen tolkes som ingen person kan afgive mere en 2 stemmer, spørgsmålet kommer op, idet den nuværende formulering kan tolkes som at en andelshaver jo også kan være et selskab som repræsenteres af ejeren. D.v.s. en person kan have mange stemmer, idet pågældende repræsenterer flere selskaber som juridisk hver i sær er andelshaver?? I 6 er anført Ingen andelshaver kan dog.., samt Ingen andelshaver kan dog uanset hvor mange.. Er det ikke en gentagelse?? Der kunne ikke svares på de stillede spørgsmål, men det blev aftalt at Dansk Fjernvarme kontaktes for at få en juridisk vurdering på hvordan formuleringerne skal forstås. Bestyrelsen trak herefter forslaget om en generel justering af vedtægterne til nutidig standard og lovgivning tilbage med henblik på en nærmere undersøgelse af de stillede spørgsmål. Således blev alene de to forslag om ændring af bestyrelsesmedlemmernes antal til 5 samt nedlæggelse af kritisk revisor behandlet, og disse to forslag blev vedtaget enstemmigt. I øvrigt gælder de hidtidige vedtægter uændret.

4 Dirigenten gjorde opmærksom på at den endelige godkendelse kræver en ekstraordinær generalforsamling samt at vedtægterne skal godkendes af Ikast-Brande byråd, da byrådet har stillet kommunegaranti for Brande Fjernvarmes lån. Ad c. Indkomne forslag fra Chr. Aaskov. Chr. Aaskov redegjorde for baggrunden for de stillede forslag. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree redegjorde for at der regnskabsmæssigt ikke var noget problem i det stillede forslag vedr. at det fremgik af regnskaber hvad udgiften har været il lønninger og pensioner, kurser og generalforsamling. Hvorimod forslaget om kontraktslige forpligtigelser kraver en nærmere præcisering af hvad der forstås som kontraktslige forpligtigelser. Forslaget til vedtægtsændringer d.v.s. en 8 års funktionsperiode blev sat til afstemning. Der var 28 stemmer for og 21 stemmer imod, samt 2 blanke. Forslaget kræver 2/3 flertal af de fremmødte, det nåede forslaget ikke og forslaget falder dermed bort. Chr. Aaskov trak herefter de andre forslag tilbage, bestyrelsen har noteret sig Chr. Aaskovs holdning. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Det blev aftalt at valg af bestyrelsesmedlemmer og kritisk revisor skal følge forslaget til nye vedtægter. D.v.s. der skal vælges 2 til bestyrelsen og ingen kritisk revisor. En konsekvens heraf er at der på den kommende ekstraordinære generalforsamling optages punkter med Evt. valg af et 6. bestyrelsesmedlem, Evt. valg af suppleant samt Evt. valg af kritisk revisor. Punkterne kommer til anvendelse såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke kan godkende forslaget til ændring af vedtægterne. Henrik Kraglund og Eivin Joensen blev genvalgt for en 2 årig periode. Holger Skott ønskede ikke genvalgt. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der var genvalg, således følgende blev valgt: 1. suppleant Michael Møller. 2. suppleant Ebbe Glarborg. 9. Valg af statsaut. revisor. Partner Revision blev genvalgt. 10. Valg af kritisk revisor. Der blev ikke foretaget valgt, jf. punkt 7.

5 11. Eventuelt. Intet. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og overgav ordet til formanden. Formanden takkede dirigent for veludført arbejde med at lede aftenens forløb. Mødet blev hævet kl Den 30. september 2011 Den 30. september 2011 Torben Buur Dirigent Holger Skott referent

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere