CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet."

Transkript

1

2 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus. Laboratorietests og feltforsøg har vist, at Cimex Eradicator behandling med tør mættet damp opvarmet til 180 C er i stand til at fjerne 100% af æg og larver, samt en høj procentdel af voksne insekter. Det specielle damp desinfektions komponent har en ydeevne, der giver mulighed for damp ved en temperatur på op til 180 C. Damp desinfektions komponentet er udstyret med en kontrolleret ekspansionsvarmeveksler, Polti s verdenspatent, opvarmer dampen fra Cimex Eradicator kedlen til de ovenfor nævnte temperaturer. På denne måde dør æg, larver og insekter i løbet af et par sekunder af varmechok. Ved udbringning er dampen blandet med desinfektionsmidlet HPMED, en vand alkohol opløsning, der fjerner væggelus lugten og kan udbringes, mens der er mennesker til stede. Vores team af eksperter har designet Cimex Eradicator med specialværktøjer til at gøre dit arbejde sikrere og mere effektiv. Sikkerhedshætte - et unikt Polti patent, forhindrer åbning, mens der er stadig er tryk i beholderen. vandbeholderen er fremstillet af rustfrit stål 18/10, som modstår kalk og korrosion og so forlænger apparatets levetid. Cimex Eradicator er bygget i henhold til IEC internationale standarder, og det er derfor udstyret med en ventil, en sikkerhedstemperatur-kontakt og en ekstra temperatur-kontakt for ekstra beskyttelse mod tørløb. Alle komponenter og tilbehør er lavet i højkvalitets-, varmeresistente materialer. 2

3 GENERATOR A ) Tilbehør tænd / sluk B) Patenteret sikkerhedshætte C) Bærehåndtag D) Dampreguleringskontrol E ) Trykindikator F) Generator tænd / sluk G ) Damptryk indikator H) "Ingen vand" indikatoren I) Strømforsyningskabel P) Centralstikdåse med stænksikker dæksel U) Stænksikker dæksel til centralstikdåse DAMP PISTOL J ) Sikkerhedskontakt K) Trykknap til damp L ) Varme lampe M ) HPMED flaske fitting / indsæt N) Afstandsbøjle / support O ) udgangsdyse Q) lås R ) slangestik S ) Låse knap til dampslange T) dampslange TILBEHØR 1 ) Lige forlænger 2 ) HPMED engangsflaske 3 ) væge til flaske (2) 4) buet forlænger 5 ) Hjul 6) børste 7) Påfyldnings flaske 8) Beskyttelseshandsker CIMEX ERADICATOR EKSTRA TILBEHØR SKAFFEVARE - hører ikke med til standard udstyr(rengørings udstyr) 9) damp pistol 10) Forlængerrør 11 ) Rundt mundstykke 12 ) 120 tilbehør 13 ) Lille børste 14) Stortmundstykke 15) Bomulds klude 16) vinduesskraber værktøj 17) Reservedele skiver til tilbehør tilslutninger Dette apparat overholder direktiv 2004/108/EF (EMC ) og direktiv 2006/95/EF ( lavspænding). Polti S.p.A. forbeholder sig ret til at ændre udstyr eller tilbehørs specifikationer uden forudgående varsel. 3

4 FORHOLDSREGLER GEM DISSE INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Et hvert brug, som ikke overholder disse anvisninger vil ophæve garantien. SIKKERHEDSADVARSLER : Fare for elektrisk stød og / eller kortslutning : - Det ledningssystem, som apparatet tilsluttes, skal altid overholde gældende love. - Før apparatet tilsluttes, skal du sørge for, at net-spændingen er den samme som den spænding, der er angivet på typeskiltet på apparatet og, at stikkontakten er tilsluttet til jord - Sluk altid for apparatet på on/off(tænd/sluk) knappen, før du fjerne stikket fra stikkontakten. - Hvis apparatet ikke bruges, skal du altid fjerne stikket fra kontakten. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn med kablet tilsluttet el-nettet. - Sørg altid for, at stikket er taget ud, inden der foretages vedligeholdelsesarbejde af nogen art. - Træk ikke i kablet, men tag fat i selve stikket for at undgå beskadigelse af stikket. - Strømkablet må ikke vrides, knuses, strækkes, eller komme i kontakt med skarpe eller varme overflader. - Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller andre vigtige dele er beskadiget. I stedet kontaktes et Autoriseret servicecenter. - Brug ikke elektriske forlænger ledninger, der ikke er godkendt af producenten, da dekan forårsage skade eller brand. - Berør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder, når kablet er tilsluttet elnettet. - Brug ikke apparatet med bare fødder - Brug ikke apparatet i nærheden af håndvaske, badekar, brusere eller beholdere fyldt med vand. - Apparatet, kablet eller stikkene må ikke nedsænkes i vand eller anden væske. - Ret ikke dampstråle på strømførende og / eller elektronisk udstyr eller på apparatet selv. SIKKERHEDSMEDDELELSER : Risiko for kvæstelser og / eller forbrændinger ved brug af apparatet: - Det er forbudt at anvende apparatet på steder, hvor der er fare for eksplosioner. - Brug ikke produktet med giftige stoffer. - Lad aldrig børn eller personer, som ikke er fortrolige med, hvordan apparatet fungerer bruge det. - Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Hvis apparatet tabes/falder ned, er det nødvendig at få det kontrolleret af et autoriseret Polti Servicecenter, da interne sikkerhedsfunktioner kan være blevet påvirket. - I tilfælde af nedbrud eller svigt, sluk for apparatet. Forsøg ikke at skille det ad, men henvis til et autoriseret servicecenter. - Dette apparat er udstyret med sikkerhedsanordninger, som kun må udskiftes af en behørigt kvalificeret tekniker. - Før rengøring eller opbevaring af apparatet, skal du altid først sikre, at den er afkølet fuldstændigt. - Ret ikke dampstrålen mod mennesker, dyr eller service (kopper, tallerkner, glas m.m.). - Højtryks-stråler kan være farlige, hvis de anvendes forkert. Ret ikke dampstråle på folk,strømførende elektrisk udstyr eller apparatet selv. - Anbring aldrig dine hænder inde i dampstrålen. OBS:Fare for forbrændinger! - Genfyld ikke tanken, mens den stadig er varm, lad det køle ned i et par minutter før opfyldning. - Hold ansigtet væk, hvis du fylder kedlen, mens den stadig er varm, da et par dråber vand kan fordampe ved kontakt med den varme kedel, og forårsager en dampstråle. - Sluk og fjern stikket fra stikkontakten, mens der efterfyldes med vand. 4

5 - Tøm ikke maskinen, når vandet i kedlen stadig er varmt. - Forsøg ikke at skrue hætten af, når apparatet er i drift. - Kontroller regelmæssigt sikkerhedshættens og forseglingens tilstand, og udskift med originale dele, hvis det er nødvendigt. - Må ikke anvendes, hvis apparatet er blevet tabt, har synlige tegn på skader eller lækager. - Sørg for, at sikkerhedshætten er skruet rigtigt på, ellers kan det medføre damplækager. ADVARSEL: Høj temperatur. Fare for forbrændinger! Må ikke berøre de dele, der er angivet på produktet SIKKERHEDSMEDDELELSER : Ved brug af apparatet: - Vand indeholder naturligt magnesium, mineralsksalte og andre aflejringer, der fremmer dannelsen af kedelsten. For at undgå skader på apparatet, brug KALSTOP FP 2003 et specielt naturligt afkalkningsmiddel, der fjerner kedelsten. Dermed undgås dannelse af kedelsten og beskyttelse af kedlens metalvægge. KALSTOP FP 2003kan findes i isenkram/hårde hvidevare butikker og Polti Servicecentre. Alternativt kan du bruge en50/50 blanding af postevand og demineraliseret vand. - Brug aldrig destilleret vand eller duftende vand. - Du må ikke tilsætte rengøringsmidler eller kemiske stoffer i kedlen. - Vi anbefaler, at du kun bruger originale Poltiprodukter, da varer fra andre mærker muligvis ikke er egnede til brug i Polti produkter og kan forårsage skader. - Udsæt aldrig apparatet for vejrlig. - Anbring ikke apparatet i nærheden af et strømførende element, en elektrisk ovn eller anden varmekilde. - Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 0 C og over 40 C. - Tryk kun på knapperne med fingeren, uden overdreven kraft, undgå at bruge et pege objekt, såsom en kuglepen. - Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet, især når apparatet stadig er varmt. - Brug kun originale reservedele for ikke at skade apparatets sikkerhed ved reparation eller udskiftning af tilbehør - Lad apparatet køle af inden det rengøres. - Før apparatet stilles væk, skal du sikre, at det har fuldstændigt afkølet. KORREKT ANVENDELSE AF PRODUKTET Dette apparat er beregnet til professionelt brug som en dampgenerator, i overensstemmelse med beskrivelser og instruktioner, der er indeholdt i denne manual. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligtog opbevar dem til fremtidig henvisning. Polti S.p.A. frasiger sig ansvar for skade eller ulykke afledt fra enhver brug af dette apparat, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i dette hæfte. BEMÆRK Information til brugere Direktiv 2002/96/EF ( Waste Electrical and Electonic Equipment - WEEE) : Dette produktoverholder EUdirektiv 2002/96/EF. Den overstregede affaldsspand på apparat betyder, at produktet skal bortskaffes adskilt fra andet affald. Brugeren er ansvarlig for at bortskaffe apparatet i henhold til gældende lov. VIGTIGT: Alle vore produkter er blevet grundigt testet, før de forlader vores fabrik. Derfor kan der være lidt vand fra testen i kedlen på din Cimex Eradicator. HPMED HPMED s karakteristika giver en ideel støttevirkning til den tørre mættede damp ved høje temperaturersom Cimex Eradicator frembringer. Ved at tilføje HPMED til dampstrømmen fra Cimex Eradicator fjernes æg, organiske spor fra væggelus 5

6 ekskrementer samt fuldstændige eliminering af den karakteristiske væggelus lugt fra overflader. Brugsvejledning : Monter engangsflasken i fittingen ved at følge instruktionerne i afsnittet " BRUGSVEJLEDNING. Tænd maskinen iht. Producentens instruktioner. Når systemet er klar, åbnes for damp og HPMED. Blandet med damp, vil produktet normalt tørre inden for 30 sekunder til ét minut, afhængig af de miljømæssige betingelser. Advarsler: Opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke indtages. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles med masser af vand og læge kontaktes. HPMED er et rengøringsprodukt til hårde overflader. Indeholder < 5 % non - ionisk overfladeaktivt middel. (EØF Reg.648/2004) KLARGØRING Før du bruger Cimex Eradicator for første gang, skal drejehjulene (5) monteres, som angivet i fig. A. FORBEREDELSE: Skru sikkerhedshætte (B) af, og fyld kedlen med 2 liter vand ved hjælp af påfyldningsflasken (7)( fig. 1 ). Almindeligt postevand kan også anvendes. Da vandet naturligt indeholder kalksten, som i det lange løbe kan forårsage aflejringer, anbefaler vi at bruge en 50/50 blanding ledningsvand og demineraliseret vand. Ved brug af ledningsvand alene, anbefaler vi at tilsætte det særlige naturlige afkalkningsmiddel KALSTOP FP 2003 for at undgå kedelsten. Skru omhyggeligt hætten på igen (fig. 2).Sørg for, at sikkerhedshætten (B) er korrekt spændt. Hvis ikke, kan dampen slippe ud a fåbning. Sæt strømledningen (I) i en egnet stikkontakt med jordforbindelse. ADVARSEL: Under ingen omstændigheder må vand-påfyldningsflasken sættes i eller efterlades i apparatets påfyldningsåbning, når apparat er tilsluttet el-nettet. Fare for forbrændinger. BRUGSANVISNING Tryk generatorens tænd/sluk knap(f) og tilbehørets tænd/sluk knap (A) ned, og lampen vil lyse sammen med damptrykindikatoren (G). Vent til damptrykindikator lampen(g) går ud. Cimex Eradicator er nu klar til brug. Åbn dækslet til centralstikdåsen ( P), og indsæt det centrale stik(r) ved at trykke knappen (S) ned og sikre sig at låsetappen (Q) er korrektplaceret i taphullet (U)på centralstikdåsen (fig. 3). Skru hætten af engangsflaske(2) (fig. 5). Sæt vægen (3) ned i engangsflasken (fig. 6), indtil den hviler på bunden af flasken, mens du sikrer dig, at det forbliver så ligesom muligt (fig. 7). Skru flasken i flaske-fittingen, idet du sikrer, at vægen kommer direkte ind i fitting hullet uden at blive bøjet (fig. 8). ADVARSEL : Du må ikke skrue flasken på pistolen uden væge (3). Hvis der ikke forbruges HPMED når maskinen anvendes, betyder det, at vægen ikke er sat rigtigt i, eller har foldet sig i flasken. Skru flasken af og gentag indsættelsesprocedure, vær omhyggelig med at indsætte vægen korrekt. Undlad at genopfylde engangsflasken. Vent til varmelampe (L) slukkes. Reguler dampen ved at dreje knappen(d) til medium. (se " Dampregulering "afsnittet). Tryk på trykknappen til damp (K ), så dampen kommer ud af dysen. Note: Håndtaget er udstyret med en sikkerhedskontakt (J), for forhindrer utilsigtet aktivering af dampen af børn eller folk uvidende om dens funktion. Hvis apparatet står ubevogtet, flyttes sikkerhedsafbryderen (J) til den slukkede position. For at fortsætte dampen, flyttes kontakten tilbage til sin oprindelige position. Den første dampstråle kan indeholde nogle vanddråber på grund af mangelfuld termisk stabilisering i den fleksible slange. Vi anbefaler derfor, at den første dampstråle rettes mod en gammel klud indtil et konstant damptryk er opnået. 6

7 7

8 Under brug tænder og slukker varmelampe (L) og damptryk indikator (G). Dette indikerer, at den elektriske modstand er begyndt at arbejde for at holde temperaturen stabil. Dette er en normal forekomst, og det er derfor muligt at fortsætte standard operationer. Før behandling af overflader, er det tilrådeligt at rette den første dampstråle mod en klud eller nedad i cirka 30 sekunder UDEN tilslutning af engangsflaske (2) til fitting. Dermed opnås optimal temperatur og tryk. TIPS ved ANVENDELSE: Før behandling af sarte eller usædvanlige overflader med damp -systemet, skal du følge producentens anvisninger og altid udføre en prøve på en skjult del eller på en prøve af materialet. Lad den dampede prøve tørre for at sikre, at der ikke er opstået farveændringer eller deformeringer. Ret dampstrålen nedad i 2 sekunder for at bringe alle komponenterne i maskinen til deres korrekte temperatur og dermed undgå kondens. Damppistolen holdes i en vinkelret position til overfladen, der skal behandles, og holdes på den afstand som afstandsbøjlen (N) giver. Undgå direkte kontakt i tilfælde af sarte materialer (fig. 11). Påfør dampen kontinuerligt ved at anvende " børstning " bevægelser til at dække overfladen, som skal behandles. På denne måde vil strømmen af tør damp ved høje temperaturer dræbe væggelus og deres æg på alle behandlede overflader. Cimex Eradicator leverer tør mættet damp ved høje temperaturer, der vil tørre uden at efterlade rester inden for 30 sekunder til 1 minut, afhængigt af miljøforhold. Vær sikker på, at det behandlede materiale er modstandsdygtigt over for høje temperaturer. Damp regulering Cimex Eradicator er udstyret med en damp-regulator kontrol (D) (fig. 4). Du kan øge dampstrålen ved at dreje på knappen mod uret. Drejes den i urets retning reduceres dampstrålen. TRYK INDICATOR Cimex Eradicator er udstyret med en indikator(e), der viser driftstryk. PATENTERET SIKKERHEDSHÆTTE Mangler vand Apparatet er forsynet med en sikkerhedshætte, som forhindrer åbning af generatoren, så længe der er stadigvæk er tryk tilbage. Dette er en vigtig og uundværlig sikkerhedsanordning, og det er nødvendigt at følge bestemte procedurer, når tanken genfyldes. Mangler vand meddeles af indikatoren (H)og en akustisk advarsel ( hvis det findes) inde i apparatet. Når du har brugt alt vandet i tanken, skal du følge følgende procedurer: Sluk maskinen ved generatorens tænd/sluk (F). Brug damp-trykknappen (K) indtil dampstrålen ophører. Sluk for tilbehøret tænd/sluk (A). Afbryd strømforsynings kablet (I)fra elnettet. Skru den patenterede sikkerhedshætte (B)mod uret. Vent et par minutter for at lade generatortanken køle ned. Når den er kold, skal du fortsætte med omhyggeligt at genopfylde tanken, som beskrevet i punkt 1 i afsnittet " Forberedelse ". Hvis generatoren påfyldes igen, inden den er helt afkølet, anbefaler vi, at du omhyggeligt kun hælder meget små mængder vand i ad gangen for at undgå sprøjt på frabeholder og hætte samt dækker ansigt og udsat hud under påfyldning. OPBEVARING AF APPARATET Når du er færdig at bruge apparatet, afbrydes det fra elnettet og sættes til opbevaring på et rent og tørt sted, væk fra varmekilder og beskyttet mod vejrlig. VEDLIGEHOLD Fjern altid stikket fra el-nettet og lad apparatet køle ned, før der udføres nogen form for vedligeholdelse på apparatet. Vi anbefaler en fugtig klud til rengøring af apparatets yderside. Brug ikke opløsningsmidler eller 8

9 rengøringsmidler, da disse kan beskadigeoverfladerne. Hvis dampslangen er revet itu, skal den udskiftes af et autoriseret servicecenter. RENGØRING AF PISTOL DYSE Rengør dysen efter hver timers brug. Rens dysen ved hjælp af børste (6 medfølger i tilbehør), som skubbes ind i røret for at fjerne eventuelle rester af kedelsten ( fig.10 ). FORØG CIMEX ERADICATORs ANVENDELSESMULIGHEDER VED AT KØBE DET EKSTRA TILBEHØR Cimex Eradicator kan blive til en fremragende grøn rengøring, takket være dens ekstraudstyr. Dette er en skaffevare. FORHOLDSREGLER Før behandling af læder, særlige stoffer og træoverflader, skal producentens anvisninger læses, og der bør altid foretages en test på en skjult del eller på en prøve af materialet. Tillad teststedet at tørre for at sikre, at der ikke er opstået deformeringer eller farveændringer. Vær meget omhyggelig ved rengøring af træ (møbler, døre osv.) og behandlede terracotta gulve, da langvarig brug afdamp kan beskadige voks, polish eller farve på de overflader, der skal rengøres. Vi anbefaler derfor kun at dampbehandle disse overflader i korte perioder, eller rengøre med en forud dampbehandlet klud. På særligt sarte overflader (f.eks. syntetiskmaterialer, lakerede overflader osv.) anbefales det altid at dække mundstykket meden klud og at bruge et minimum af damp. Til rengøring af glasoverflader i særligt kolde årstider, forvarmes vinduerne ved at holdedamppistol på en afstand af ca. 50 cm fra overfladen. Til pleje af dine planter, anbefaler vi sprøjtning af dem fra en afstand på mindst 50cm. TIPS Her er nogle tips til brug af dampstyring: Stærk damp: at fjerne kedelsten, pletter, fedt og desinficere; medium damp: til tæpper, vinduer, gulve; Skånsom damp: til dampning af planter, rengøring af sarte tekstiler, vægbeklædning, sofaer mv Brug af ekstra tilbehør: Alt Cimex Eradicator tilbehør kan tilsluttes direkte til damp pistol eller udvidelsesrør som følger (fig. 12) : Bring låseknappen (10a) (på alt tilbehør)til åben stilling. Sæt det ønskede tilbehør på håndtaget eller forlængerrøret. Bring knappen (10a) til den lukkede position. Kontroller at tilbehøret er låst fast. Den fleksible slange til Cimex Eradicator tilsluttes på samme måde som tilslutning af slange til damp. EKSTRA TILBEHØR består af: DAMP PISTOL (9) Damppistol kan anvendes direkte på alle steder, der kræver en stærkere, tættere behandling uden at tilslutte mundstykke. Jo mere modstandsdygtig plet, jo tættere skal du holdepistolen, damptryk og temperaturer højere ved kilden. Tør altid med en tør klud (eller en let slibende svamp, hvis pletten er vanskelig at fjerne) efter brug af pistolen. Damppistolen er særlig effektivt til at: nedbryde tæppepletter, før de behandles med det store mundstykke ; rengøring af overflader af rustfrit stål, ruder,spejle, emaljerede overflader; rengøring af vanskeligt tilgængelige hjørner, såsom trapper, vindueskarme, dørstolper; rengøring af komfur drejeknapper, vandhanesamlinger rengøring af vinduesskodder, varmeapparater, bilinteriør ; sprøjtning af planter (fra en vis afstand) ; 9

10 fjernelse af lugt og folder fra tøj. For at nå højere steder, kan damppistolen forbindesmed det ene eller begge forlængerrør. Damppistolen (9) har en sikkerhedskontakt (9b), der forhindrer utilsigtet start af dampstrålen af børn eller personer, der ikke ved, hvordan apparatet virker. Med knappen (9b) i " OFF " position, er løftestangen, der styrer dampen låst( fig.13b). Hvis du forlader apparatet momentant uden opsyn, mens det kører, anbefales det at dreje sikkerhedsafbryderen til"off " position. For at begynde dampning, skal du trykke på knappen (9b) til "ON"og drej dampstyringsløftestangen (9a)(fig. 13a). Forlængerrør (10) De to forlængerrør er perfekte for nem adgang til fjerne overflader, fra gulve til lofter. 120 DAMP Tilbehør (12) 120 tilbehør (som kan tilsluttes direkte til pistol eller sammen med forlængerrør) giver dig mulighed for at koncentrere en kraftfuld dampstråle på ellers utilgængelige steder, såsom radiatorer, dørstolper, tærskler og skodder, samt til sterilisering toiletkummer. Det er et meget nyttig og uundværlig værktøj. Ved at tilføje den runde børste (11) kan du rense små flader. Lille børste (13) Den lille børste anvendes, når anvendelse af det store mundstykke er umulig eller upraktisk. Børsten kan tilsluttes direkte til damppistol eller et eller to forlængerrør.den lille børste kan anvendes til: møbelstoffer (efter et par forsøg på skjulte dele) ; fløjl og læder (fra afstand) ; bil interiør, forrude med fastgroet snavs ; små glasflader ; fliser og andre små overflader. Til rengøring af træ (stel, gulve mv). Spray ikke direkte på overfladen direkte, men dæk børsten(enten stor eller lille) med en bomuldsklud foldet flere gange. For at rengøre møbler, spray på en tør bomuldsklud og rengør. Den varme fugtige klud fjerner støv, snavs pletter og statisk elektricitet,således at møblerne forbliver rene længere uden brug af skadelige produkter. Stort mundstykke (14) For at rengøre gulve, placer mundstykket på en ren, tør klud og tør frem og tilbage uden at trykke.når den ene side er beskidt, vend kluden. Brug mundstykke uden klud over snavsede eller plettede områder og over flisefuger med sidelæns bevægelser for at løsne snavs Til vanskelige punkter og pletter, skal du bruge damppistol direkte. Tør derefter med en klud over de behandlede steder. Ved lodrette vaskbare overflader eller polstring og lofter dæk mundstykket med en tør klud og fortsæt som ved rengøring af gulv. Vi anbefaler at bruge en svampet klud (f.eks gamle håndklæder). For at rengøre glasoverflader, pak mundstykket i en fnugfri bomuldsklud, lås det med de relevante håndtag/kroge (14a), kør det over vinduerne for at affedte og fjerne alle spor af vaskemiddelprodukter.afslut ved dampning med pistol og tørring af overfladen. I meget kolde årstider, forvarmes vinduerne ved at holde pistolen på 50 cm fra overfladen før rengøring. På alle typer af syntetiske eller uldtæpper/ vægtæpper, samt løse tæpper, sikrer Cimex Eradicator maksimal hygiejne, hvilket giver dem deres oprindelige udseende tilbage og frisker farverne op. Kør mundstykke uden klud over overfladen for at løsne snavs fra tæppet, dæk mundstykket med en bomuldsklud låst fast med håndtagene (14a) og tør derefter overfladen igen for at indsamle snavs. Afhængig af, hvor sart gulvtæppet er, foldes kluden to eller tre gange. Arbejd hurtigt, og uden at presse, hen over tæppet med fremad-, bagud- og sidelænsbevægelser, uden at holde mundstykket for lang tid på det samme sted. Behandlingen kan gentages så ofte som du vil, uden nogen fare for overfladerne. Tørring sker næsten øjeblikkelig. Hvis tæppet er meget snavset eller mættet med rengøringsprodukter, skal du ikke overdrive behandlingen. Resultaterne vil først være tydelige efter nogle få behandlinger med Cimex Eradicator. Til rengøring af genstridige pletter, før du fortsætter til ovennævnte behandling, behandles pletten direkte meddamp pistol ( i en afstand af 5 til 10 cm) og tørres grundigt med en klud. Vinduesskraber (16) 10

11 Vinduesskraber udstyret giver dig mulighed for at rengøre alle glasoverflader effektivt og hurtigt uden anvendelse af rengøringsmidler. Glasset forbliver længere rent, da der ikke sidder film fra kemiske rengøringsprodukter hvor nyt støv og fedt kan sætte sig. Tilbehøret er udstyret med to skrabere : kort skraber(16a), lang skraber (16b). Rengøring af glas sker i to faser: dampning af overfladen, der skal renses, for at opløsesnavs, ved at åbne for damptilførsel (9a) ved hjælp af skraber til at fjerne snavs, uden brug af damp. For at rengøre især store glasflader, sættes vinduesskraber på forlængerrør (10). EKSTRA TÆTNING til tilbehør (17) Kontroller regelmæssigt status den farvede skive som er placeret i slangestikket(r). Udskift om nødvendigt med passende reservedel (17). Udfør den samme kontrol på forbindelsen af forseglinger af damppistol (9) og udvidelsesrør (10). BRUG AF HOLDER TIL TILBEHØR Denne holder gør det muligt at fastsætte røret med påsat mundstykke på apparatet, ved at lade rillen på bagsiden af mundstykket glide i holderen (fig. 14). 11

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere