CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet."

Transkript

1

2 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus. Laboratorietests og feltforsøg har vist, at Cimex Eradicator behandling med tør mættet damp opvarmet til 180 C er i stand til at fjerne 100% af æg og larver, samt en høj procentdel af voksne insekter. Det specielle damp desinfektions komponent har en ydeevne, der giver mulighed for damp ved en temperatur på op til 180 C. Damp desinfektions komponentet er udstyret med en kontrolleret ekspansionsvarmeveksler, Polti s verdenspatent, opvarmer dampen fra Cimex Eradicator kedlen til de ovenfor nævnte temperaturer. På denne måde dør æg, larver og insekter i løbet af et par sekunder af varmechok. Ved udbringning er dampen blandet med desinfektionsmidlet HPMED, en vand alkohol opløsning, der fjerner væggelus lugten og kan udbringes, mens der er mennesker til stede. Vores team af eksperter har designet Cimex Eradicator med specialværktøjer til at gøre dit arbejde sikrere og mere effektiv. Sikkerhedshætte - et unikt Polti patent, forhindrer åbning, mens der er stadig er tryk i beholderen. vandbeholderen er fremstillet af rustfrit stål 18/10, som modstår kalk og korrosion og so forlænger apparatets levetid. Cimex Eradicator er bygget i henhold til IEC internationale standarder, og det er derfor udstyret med en ventil, en sikkerhedstemperatur-kontakt og en ekstra temperatur-kontakt for ekstra beskyttelse mod tørløb. Alle komponenter og tilbehør er lavet i højkvalitets-, varmeresistente materialer. 2

3 GENERATOR A ) Tilbehør tænd / sluk B) Patenteret sikkerhedshætte C) Bærehåndtag D) Dampreguleringskontrol E ) Trykindikator F) Generator tænd / sluk G ) Damptryk indikator H) "Ingen vand" indikatoren I) Strømforsyningskabel P) Centralstikdåse med stænksikker dæksel U) Stænksikker dæksel til centralstikdåse DAMP PISTOL J ) Sikkerhedskontakt K) Trykknap til damp L ) Varme lampe M ) HPMED flaske fitting / indsæt N) Afstandsbøjle / support O ) udgangsdyse Q) lås R ) slangestik S ) Låse knap til dampslange T) dampslange TILBEHØR 1 ) Lige forlænger 2 ) HPMED engangsflaske 3 ) væge til flaske (2) 4) buet forlænger 5 ) Hjul 6) børste 7) Påfyldnings flaske 8) Beskyttelseshandsker CIMEX ERADICATOR EKSTRA TILBEHØR SKAFFEVARE - hører ikke med til standard udstyr(rengørings udstyr) 9) damp pistol 10) Forlængerrør 11 ) Rundt mundstykke 12 ) 120 tilbehør 13 ) Lille børste 14) Stortmundstykke 15) Bomulds klude 16) vinduesskraber værktøj 17) Reservedele skiver til tilbehør tilslutninger Dette apparat overholder direktiv 2004/108/EF (EMC ) og direktiv 2006/95/EF ( lavspænding). Polti S.p.A. forbeholder sig ret til at ændre udstyr eller tilbehørs specifikationer uden forudgående varsel. 3

4 FORHOLDSREGLER GEM DISSE INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Et hvert brug, som ikke overholder disse anvisninger vil ophæve garantien. SIKKERHEDSADVARSLER : Fare for elektrisk stød og / eller kortslutning : - Det ledningssystem, som apparatet tilsluttes, skal altid overholde gældende love. - Før apparatet tilsluttes, skal du sørge for, at net-spændingen er den samme som den spænding, der er angivet på typeskiltet på apparatet og, at stikkontakten er tilsluttet til jord - Sluk altid for apparatet på on/off(tænd/sluk) knappen, før du fjerne stikket fra stikkontakten. - Hvis apparatet ikke bruges, skal du altid fjerne stikket fra kontakten. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn med kablet tilsluttet el-nettet. - Sørg altid for, at stikket er taget ud, inden der foretages vedligeholdelsesarbejde af nogen art. - Træk ikke i kablet, men tag fat i selve stikket for at undgå beskadigelse af stikket. - Strømkablet må ikke vrides, knuses, strækkes, eller komme i kontakt med skarpe eller varme overflader. - Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller andre vigtige dele er beskadiget. I stedet kontaktes et Autoriseret servicecenter. - Brug ikke elektriske forlænger ledninger, der ikke er godkendt af producenten, da dekan forårsage skade eller brand. - Berør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder, når kablet er tilsluttet elnettet. - Brug ikke apparatet med bare fødder - Brug ikke apparatet i nærheden af håndvaske, badekar, brusere eller beholdere fyldt med vand. - Apparatet, kablet eller stikkene må ikke nedsænkes i vand eller anden væske. - Ret ikke dampstråle på strømførende og / eller elektronisk udstyr eller på apparatet selv. SIKKERHEDSMEDDELELSER : Risiko for kvæstelser og / eller forbrændinger ved brug af apparatet: - Det er forbudt at anvende apparatet på steder, hvor der er fare for eksplosioner. - Brug ikke produktet med giftige stoffer. - Lad aldrig børn eller personer, som ikke er fortrolige med, hvordan apparatet fungerer bruge det. - Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Hvis apparatet tabes/falder ned, er det nødvendig at få det kontrolleret af et autoriseret Polti Servicecenter, da interne sikkerhedsfunktioner kan være blevet påvirket. - I tilfælde af nedbrud eller svigt, sluk for apparatet. Forsøg ikke at skille det ad, men henvis til et autoriseret servicecenter. - Dette apparat er udstyret med sikkerhedsanordninger, som kun må udskiftes af en behørigt kvalificeret tekniker. - Før rengøring eller opbevaring af apparatet, skal du altid først sikre, at den er afkølet fuldstændigt. - Ret ikke dampstrålen mod mennesker, dyr eller service (kopper, tallerkner, glas m.m.). - Højtryks-stråler kan være farlige, hvis de anvendes forkert. Ret ikke dampstråle på folk,strømførende elektrisk udstyr eller apparatet selv. - Anbring aldrig dine hænder inde i dampstrålen. OBS:Fare for forbrændinger! - Genfyld ikke tanken, mens den stadig er varm, lad det køle ned i et par minutter før opfyldning. - Hold ansigtet væk, hvis du fylder kedlen, mens den stadig er varm, da et par dråber vand kan fordampe ved kontakt med den varme kedel, og forårsager en dampstråle. - Sluk og fjern stikket fra stikkontakten, mens der efterfyldes med vand. 4

5 - Tøm ikke maskinen, når vandet i kedlen stadig er varmt. - Forsøg ikke at skrue hætten af, når apparatet er i drift. - Kontroller regelmæssigt sikkerhedshættens og forseglingens tilstand, og udskift med originale dele, hvis det er nødvendigt. - Må ikke anvendes, hvis apparatet er blevet tabt, har synlige tegn på skader eller lækager. - Sørg for, at sikkerhedshætten er skruet rigtigt på, ellers kan det medføre damplækager. ADVARSEL: Høj temperatur. Fare for forbrændinger! Må ikke berøre de dele, der er angivet på produktet SIKKERHEDSMEDDELELSER : Ved brug af apparatet: - Vand indeholder naturligt magnesium, mineralsksalte og andre aflejringer, der fremmer dannelsen af kedelsten. For at undgå skader på apparatet, brug KALSTOP FP 2003 et specielt naturligt afkalkningsmiddel, der fjerner kedelsten. Dermed undgås dannelse af kedelsten og beskyttelse af kedlens metalvægge. KALSTOP FP 2003kan findes i isenkram/hårde hvidevare butikker og Polti Servicecentre. Alternativt kan du bruge en50/50 blanding af postevand og demineraliseret vand. - Brug aldrig destilleret vand eller duftende vand. - Du må ikke tilsætte rengøringsmidler eller kemiske stoffer i kedlen. - Vi anbefaler, at du kun bruger originale Poltiprodukter, da varer fra andre mærker muligvis ikke er egnede til brug i Polti produkter og kan forårsage skader. - Udsæt aldrig apparatet for vejrlig. - Anbring ikke apparatet i nærheden af et strømførende element, en elektrisk ovn eller anden varmekilde. - Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 0 C og over 40 C. - Tryk kun på knapperne med fingeren, uden overdreven kraft, undgå at bruge et pege objekt, såsom en kuglepen. - Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet, især når apparatet stadig er varmt. - Brug kun originale reservedele for ikke at skade apparatets sikkerhed ved reparation eller udskiftning af tilbehør - Lad apparatet køle af inden det rengøres. - Før apparatet stilles væk, skal du sikre, at det har fuldstændigt afkølet. KORREKT ANVENDELSE AF PRODUKTET Dette apparat er beregnet til professionelt brug som en dampgenerator, i overensstemmelse med beskrivelser og instruktioner, der er indeholdt i denne manual. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligtog opbevar dem til fremtidig henvisning. Polti S.p.A. frasiger sig ansvar for skade eller ulykke afledt fra enhver brug af dette apparat, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i dette hæfte. BEMÆRK Information til brugere Direktiv 2002/96/EF ( Waste Electrical and Electonic Equipment - WEEE) : Dette produktoverholder EUdirektiv 2002/96/EF. Den overstregede affaldsspand på apparat betyder, at produktet skal bortskaffes adskilt fra andet affald. Brugeren er ansvarlig for at bortskaffe apparatet i henhold til gældende lov. VIGTIGT: Alle vore produkter er blevet grundigt testet, før de forlader vores fabrik. Derfor kan der være lidt vand fra testen i kedlen på din Cimex Eradicator. HPMED HPMED s karakteristika giver en ideel støttevirkning til den tørre mættede damp ved høje temperaturersom Cimex Eradicator frembringer. Ved at tilføje HPMED til dampstrømmen fra Cimex Eradicator fjernes æg, organiske spor fra væggelus 5

6 ekskrementer samt fuldstændige eliminering af den karakteristiske væggelus lugt fra overflader. Brugsvejledning : Monter engangsflasken i fittingen ved at følge instruktionerne i afsnittet " BRUGSVEJLEDNING. Tænd maskinen iht. Producentens instruktioner. Når systemet er klar, åbnes for damp og HPMED. Blandet med damp, vil produktet normalt tørre inden for 30 sekunder til ét minut, afhængig af de miljømæssige betingelser. Advarsler: Opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke indtages. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles med masser af vand og læge kontaktes. HPMED er et rengøringsprodukt til hårde overflader. Indeholder < 5 % non - ionisk overfladeaktivt middel. (EØF Reg.648/2004) KLARGØRING Før du bruger Cimex Eradicator for første gang, skal drejehjulene (5) monteres, som angivet i fig. A. FORBEREDELSE: Skru sikkerhedshætte (B) af, og fyld kedlen med 2 liter vand ved hjælp af påfyldningsflasken (7)( fig. 1 ). Almindeligt postevand kan også anvendes. Da vandet naturligt indeholder kalksten, som i det lange løbe kan forårsage aflejringer, anbefaler vi at bruge en 50/50 blanding ledningsvand og demineraliseret vand. Ved brug af ledningsvand alene, anbefaler vi at tilsætte det særlige naturlige afkalkningsmiddel KALSTOP FP 2003 for at undgå kedelsten. Skru omhyggeligt hætten på igen (fig. 2).Sørg for, at sikkerhedshætten (B) er korrekt spændt. Hvis ikke, kan dampen slippe ud a fåbning. Sæt strømledningen (I) i en egnet stikkontakt med jordforbindelse. ADVARSEL: Under ingen omstændigheder må vand-påfyldningsflasken sættes i eller efterlades i apparatets påfyldningsåbning, når apparat er tilsluttet el-nettet. Fare for forbrændinger. BRUGSANVISNING Tryk generatorens tænd/sluk knap(f) og tilbehørets tænd/sluk knap (A) ned, og lampen vil lyse sammen med damptrykindikatoren (G). Vent til damptrykindikator lampen(g) går ud. Cimex Eradicator er nu klar til brug. Åbn dækslet til centralstikdåsen ( P), og indsæt det centrale stik(r) ved at trykke knappen (S) ned og sikre sig at låsetappen (Q) er korrektplaceret i taphullet (U)på centralstikdåsen (fig. 3). Skru hætten af engangsflaske(2) (fig. 5). Sæt vægen (3) ned i engangsflasken (fig. 6), indtil den hviler på bunden af flasken, mens du sikrer dig, at det forbliver så ligesom muligt (fig. 7). Skru flasken i flaske-fittingen, idet du sikrer, at vægen kommer direkte ind i fitting hullet uden at blive bøjet (fig. 8). ADVARSEL : Du må ikke skrue flasken på pistolen uden væge (3). Hvis der ikke forbruges HPMED når maskinen anvendes, betyder det, at vægen ikke er sat rigtigt i, eller har foldet sig i flasken. Skru flasken af og gentag indsættelsesprocedure, vær omhyggelig med at indsætte vægen korrekt. Undlad at genopfylde engangsflasken. Vent til varmelampe (L) slukkes. Reguler dampen ved at dreje knappen(d) til medium. (se " Dampregulering "afsnittet). Tryk på trykknappen til damp (K ), så dampen kommer ud af dysen. Note: Håndtaget er udstyret med en sikkerhedskontakt (J), for forhindrer utilsigtet aktivering af dampen af børn eller folk uvidende om dens funktion. Hvis apparatet står ubevogtet, flyttes sikkerhedsafbryderen (J) til den slukkede position. For at fortsætte dampen, flyttes kontakten tilbage til sin oprindelige position. Den første dampstråle kan indeholde nogle vanddråber på grund af mangelfuld termisk stabilisering i den fleksible slange. Vi anbefaler derfor, at den første dampstråle rettes mod en gammel klud indtil et konstant damptryk er opnået. 6

7 7

8 Under brug tænder og slukker varmelampe (L) og damptryk indikator (G). Dette indikerer, at den elektriske modstand er begyndt at arbejde for at holde temperaturen stabil. Dette er en normal forekomst, og det er derfor muligt at fortsætte standard operationer. Før behandling af overflader, er det tilrådeligt at rette den første dampstråle mod en klud eller nedad i cirka 30 sekunder UDEN tilslutning af engangsflaske (2) til fitting. Dermed opnås optimal temperatur og tryk. TIPS ved ANVENDELSE: Før behandling af sarte eller usædvanlige overflader med damp -systemet, skal du følge producentens anvisninger og altid udføre en prøve på en skjult del eller på en prøve af materialet. Lad den dampede prøve tørre for at sikre, at der ikke er opstået farveændringer eller deformeringer. Ret dampstrålen nedad i 2 sekunder for at bringe alle komponenterne i maskinen til deres korrekte temperatur og dermed undgå kondens. Damppistolen holdes i en vinkelret position til overfladen, der skal behandles, og holdes på den afstand som afstandsbøjlen (N) giver. Undgå direkte kontakt i tilfælde af sarte materialer (fig. 11). Påfør dampen kontinuerligt ved at anvende " børstning " bevægelser til at dække overfladen, som skal behandles. På denne måde vil strømmen af tør damp ved høje temperaturer dræbe væggelus og deres æg på alle behandlede overflader. Cimex Eradicator leverer tør mættet damp ved høje temperaturer, der vil tørre uden at efterlade rester inden for 30 sekunder til 1 minut, afhængigt af miljøforhold. Vær sikker på, at det behandlede materiale er modstandsdygtigt over for høje temperaturer. Damp regulering Cimex Eradicator er udstyret med en damp-regulator kontrol (D) (fig. 4). Du kan øge dampstrålen ved at dreje på knappen mod uret. Drejes den i urets retning reduceres dampstrålen. TRYK INDICATOR Cimex Eradicator er udstyret med en indikator(e), der viser driftstryk. PATENTERET SIKKERHEDSHÆTTE Mangler vand Apparatet er forsynet med en sikkerhedshætte, som forhindrer åbning af generatoren, så længe der er stadigvæk er tryk tilbage. Dette er en vigtig og uundværlig sikkerhedsanordning, og det er nødvendigt at følge bestemte procedurer, når tanken genfyldes. Mangler vand meddeles af indikatoren (H)og en akustisk advarsel ( hvis det findes) inde i apparatet. Når du har brugt alt vandet i tanken, skal du følge følgende procedurer: Sluk maskinen ved generatorens tænd/sluk (F). Brug damp-trykknappen (K) indtil dampstrålen ophører. Sluk for tilbehøret tænd/sluk (A). Afbryd strømforsynings kablet (I)fra elnettet. Skru den patenterede sikkerhedshætte (B)mod uret. Vent et par minutter for at lade generatortanken køle ned. Når den er kold, skal du fortsætte med omhyggeligt at genopfylde tanken, som beskrevet i punkt 1 i afsnittet " Forberedelse ". Hvis generatoren påfyldes igen, inden den er helt afkølet, anbefaler vi, at du omhyggeligt kun hælder meget små mængder vand i ad gangen for at undgå sprøjt på frabeholder og hætte samt dækker ansigt og udsat hud under påfyldning. OPBEVARING AF APPARATET Når du er færdig at bruge apparatet, afbrydes det fra elnettet og sættes til opbevaring på et rent og tørt sted, væk fra varmekilder og beskyttet mod vejrlig. VEDLIGEHOLD Fjern altid stikket fra el-nettet og lad apparatet køle ned, før der udføres nogen form for vedligeholdelse på apparatet. Vi anbefaler en fugtig klud til rengøring af apparatets yderside. Brug ikke opløsningsmidler eller 8

9 rengøringsmidler, da disse kan beskadigeoverfladerne. Hvis dampslangen er revet itu, skal den udskiftes af et autoriseret servicecenter. RENGØRING AF PISTOL DYSE Rengør dysen efter hver timers brug. Rens dysen ved hjælp af børste (6 medfølger i tilbehør), som skubbes ind i røret for at fjerne eventuelle rester af kedelsten ( fig.10 ). FORØG CIMEX ERADICATORs ANVENDELSESMULIGHEDER VED AT KØBE DET EKSTRA TILBEHØR Cimex Eradicator kan blive til en fremragende grøn rengøring, takket være dens ekstraudstyr. Dette er en skaffevare. FORHOLDSREGLER Før behandling af læder, særlige stoffer og træoverflader, skal producentens anvisninger læses, og der bør altid foretages en test på en skjult del eller på en prøve af materialet. Tillad teststedet at tørre for at sikre, at der ikke er opstået deformeringer eller farveændringer. Vær meget omhyggelig ved rengøring af træ (møbler, døre osv.) og behandlede terracotta gulve, da langvarig brug afdamp kan beskadige voks, polish eller farve på de overflader, der skal rengøres. Vi anbefaler derfor kun at dampbehandle disse overflader i korte perioder, eller rengøre med en forud dampbehandlet klud. På særligt sarte overflader (f.eks. syntetiskmaterialer, lakerede overflader osv.) anbefales det altid at dække mundstykket meden klud og at bruge et minimum af damp. Til rengøring af glasoverflader i særligt kolde årstider, forvarmes vinduerne ved at holdedamppistol på en afstand af ca. 50 cm fra overfladen. Til pleje af dine planter, anbefaler vi sprøjtning af dem fra en afstand på mindst 50cm. TIPS Her er nogle tips til brug af dampstyring: Stærk damp: at fjerne kedelsten, pletter, fedt og desinficere; medium damp: til tæpper, vinduer, gulve; Skånsom damp: til dampning af planter, rengøring af sarte tekstiler, vægbeklædning, sofaer mv Brug af ekstra tilbehør: Alt Cimex Eradicator tilbehør kan tilsluttes direkte til damp pistol eller udvidelsesrør som følger (fig. 12) : Bring låseknappen (10a) (på alt tilbehør)til åben stilling. Sæt det ønskede tilbehør på håndtaget eller forlængerrøret. Bring knappen (10a) til den lukkede position. Kontroller at tilbehøret er låst fast. Den fleksible slange til Cimex Eradicator tilsluttes på samme måde som tilslutning af slange til damp. EKSTRA TILBEHØR består af: DAMP PISTOL (9) Damppistol kan anvendes direkte på alle steder, der kræver en stærkere, tættere behandling uden at tilslutte mundstykke. Jo mere modstandsdygtig plet, jo tættere skal du holdepistolen, damptryk og temperaturer højere ved kilden. Tør altid med en tør klud (eller en let slibende svamp, hvis pletten er vanskelig at fjerne) efter brug af pistolen. Damppistolen er særlig effektivt til at: nedbryde tæppepletter, før de behandles med det store mundstykke ; rengøring af overflader af rustfrit stål, ruder,spejle, emaljerede overflader; rengøring af vanskeligt tilgængelige hjørner, såsom trapper, vindueskarme, dørstolper; rengøring af komfur drejeknapper, vandhanesamlinger rengøring af vinduesskodder, varmeapparater, bilinteriør ; sprøjtning af planter (fra en vis afstand) ; 9

10 fjernelse af lugt og folder fra tøj. For at nå højere steder, kan damppistolen forbindesmed det ene eller begge forlængerrør. Damppistolen (9) har en sikkerhedskontakt (9b), der forhindrer utilsigtet start af dampstrålen af børn eller personer, der ikke ved, hvordan apparatet virker. Med knappen (9b) i " OFF " position, er løftestangen, der styrer dampen låst( fig.13b). Hvis du forlader apparatet momentant uden opsyn, mens det kører, anbefales det at dreje sikkerhedsafbryderen til"off " position. For at begynde dampning, skal du trykke på knappen (9b) til "ON"og drej dampstyringsløftestangen (9a)(fig. 13a). Forlængerrør (10) De to forlængerrør er perfekte for nem adgang til fjerne overflader, fra gulve til lofter. 120 DAMP Tilbehør (12) 120 tilbehør (som kan tilsluttes direkte til pistol eller sammen med forlængerrør) giver dig mulighed for at koncentrere en kraftfuld dampstråle på ellers utilgængelige steder, såsom radiatorer, dørstolper, tærskler og skodder, samt til sterilisering toiletkummer. Det er et meget nyttig og uundværlig værktøj. Ved at tilføje den runde børste (11) kan du rense små flader. Lille børste (13) Den lille børste anvendes, når anvendelse af det store mundstykke er umulig eller upraktisk. Børsten kan tilsluttes direkte til damppistol eller et eller to forlængerrør.den lille børste kan anvendes til: møbelstoffer (efter et par forsøg på skjulte dele) ; fløjl og læder (fra afstand) ; bil interiør, forrude med fastgroet snavs ; små glasflader ; fliser og andre små overflader. Til rengøring af træ (stel, gulve mv). Spray ikke direkte på overfladen direkte, men dæk børsten(enten stor eller lille) med en bomuldsklud foldet flere gange. For at rengøre møbler, spray på en tør bomuldsklud og rengør. Den varme fugtige klud fjerner støv, snavs pletter og statisk elektricitet,således at møblerne forbliver rene længere uden brug af skadelige produkter. Stort mundstykke (14) For at rengøre gulve, placer mundstykket på en ren, tør klud og tør frem og tilbage uden at trykke.når den ene side er beskidt, vend kluden. Brug mundstykke uden klud over snavsede eller plettede områder og over flisefuger med sidelæns bevægelser for at løsne snavs Til vanskelige punkter og pletter, skal du bruge damppistol direkte. Tør derefter med en klud over de behandlede steder. Ved lodrette vaskbare overflader eller polstring og lofter dæk mundstykket med en tør klud og fortsæt som ved rengøring af gulv. Vi anbefaler at bruge en svampet klud (f.eks gamle håndklæder). For at rengøre glasoverflader, pak mundstykket i en fnugfri bomuldsklud, lås det med de relevante håndtag/kroge (14a), kør det over vinduerne for at affedte og fjerne alle spor af vaskemiddelprodukter.afslut ved dampning med pistol og tørring af overfladen. I meget kolde årstider, forvarmes vinduerne ved at holde pistolen på 50 cm fra overfladen før rengøring. På alle typer af syntetiske eller uldtæpper/ vægtæpper, samt løse tæpper, sikrer Cimex Eradicator maksimal hygiejne, hvilket giver dem deres oprindelige udseende tilbage og frisker farverne op. Kør mundstykke uden klud over overfladen for at løsne snavs fra tæppet, dæk mundstykket med en bomuldsklud låst fast med håndtagene (14a) og tør derefter overfladen igen for at indsamle snavs. Afhængig af, hvor sart gulvtæppet er, foldes kluden to eller tre gange. Arbejd hurtigt, og uden at presse, hen over tæppet med fremad-, bagud- og sidelænsbevægelser, uden at holde mundstykket for lang tid på det samme sted. Behandlingen kan gentages så ofte som du vil, uden nogen fare for overfladerne. Tørring sker næsten øjeblikkelig. Hvis tæppet er meget snavset eller mættet med rengøringsprodukter, skal du ikke overdrive behandlingen. Resultaterne vil først være tydelige efter nogle få behandlinger med Cimex Eradicator. Til rengøring af genstridige pletter, før du fortsætter til ovennævnte behandling, behandles pletten direkte meddamp pistol ( i en afstand af 5 til 10 cm) og tørres grundigt med en klud. Vinduesskraber (16) 10

11 Vinduesskraber udstyret giver dig mulighed for at rengøre alle glasoverflader effektivt og hurtigt uden anvendelse af rengøringsmidler. Glasset forbliver længere rent, da der ikke sidder film fra kemiske rengøringsprodukter hvor nyt støv og fedt kan sætte sig. Tilbehøret er udstyret med to skrabere : kort skraber(16a), lang skraber (16b). Rengøring af glas sker i to faser: dampning af overfladen, der skal renses, for at opløsesnavs, ved at åbne for damptilførsel (9a) ved hjælp af skraber til at fjerne snavs, uden brug af damp. For at rengøre især store glasflader, sættes vinduesskraber på forlængerrør (10). EKSTRA TÆTNING til tilbehør (17) Kontroller regelmæssigt status den farvede skive som er placeret i slangestikket(r). Udskift om nødvendigt med passende reservedel (17). Udfør den samme kontrol på forbindelsen af forseglinger af damppistol (9) og udvidelsesrør (10). BRUG AF HOLDER TIL TILBEHØR Denne holder gør det muligt at fastsætte røret med påsat mundstykke på apparatet, ved at lade rillen på bagsiden af mundstykket glide i holderen (fig. 14). 11

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Ideel til rengøring og desinficering i een arbejdsgang Serien af Nilfisk-ALTO damprensere dækker mange anvendelsesområder inden for en lang

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com

H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS www.tvins.com THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere