Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben d. 19. feb. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013"

Transkript

1 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben d. 19. feb Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben Referent: Lasse Blænding af udgange i kældre. Det undersøges stadig, om det er tilladt, at der fra kælderen kun er én udgang (via opgangen). Spørgsmålet er blevet aktuelt, fordi byggesagen har blændet flere udgange til gårdene i kældre, hvor der ikke er gennemgang til nabokælderene. Uanset, om det er tilladt eller ej, kan afdelingsbestyrelsen ikke acceptere, at man ikke har udgang til gården via sin kælder. Både af sikkerhedsmæssige hensyn men bestemt også af praktiske. Ifølge arkitekten er der givet byggetilladelse på denne baggrund, og derfor er det ok som det er udført pt. Punkt 2 falder ud i stedet behandles de varslede huslejestigninger. Lejerklubben har nu kigget på materialet fra afdelingsmødet i 2008, som dannede grundlag for beslutningen om renovering, og mener ikke, at dette er i overensstemmelse med det varslede. Heller ikke efter at indexreguleringer mm. er regnet ind. LLO er inddraget i sagen, og er også ved at undersøge dette. Møde med LLO. Der afholdes d. 7. marts kl. 19:00 et møde mellem repræsentanter fra LLO, afdelingsbestyrelsen og Lejerklubbens bestyrelse. Dette har til formål at oplyse primært afdelingsbestyrelsen om, hvilke muligheder LLO kan tilbyde, og hvordan det vil komme til at fungere ved en evt. kollektiv indmeldelse af hele afdelingen i LLO. Afdelingsbestyrelsen er umiddelbart positivt indstillet i forhold til en kollektiv indmeldelse. Dette skal dog endeligt besluttes af beboerne ved en afstemning på afdelingsmødet d. 27. maj i år. Prisen pr. lejemål bliver ca. 20 kr. pr. måned ved en kollektiv indmeldelse. Aktuelle problemerstillinger samt løst og fast. Der har været brand i kælderen i Hareskovvej 23 d. 5. feb. Den er sandsynligvis påsat i en barnevogn i cykelkælderen, og er dermed en sag for politiet. Som følge af denne brand har Hareskovvej samt Tværvangen 1-19 været uden kælderlys og porttelefon i et par dage efterfølgende. Der var et par beboere, som blev indlagt til observation for røgforgiftning natten over. Det indskærpes, at man ved brand SKAL ringe til vagttelefonen ( ). Det er utrolig vigtigt, at en fra beboerrepræsentationen er med helt fra den spæde start (dvs. når politiet er på stedet første gang). Der blev desværre ikke ringet ved denne episode, hvorved vigtige oplysninger om mulige gerningsmænd ikke blev videregivet med det samme, hvilket kan være med til at vanskeliggøre politiets efterforskning og opklaringen. Det er også vigtigt i forhold til at få startet skadeservice på med det samme og i særdeleshed for at få slukket ventilationen, hvis dette skønnes nødvendigt.

2 2 Der er blevet tegnet en 5 årig servicekontrakt på vores ventilationsanlæg med Intervent, som, afdelingsbestyrelsen fandt, kunne levere den bedste service i forhold til prisen. Aftalen indeholder derudover også en 5-årig garanti på anlæggene. Alle 67 anlæg får et stort service 1 gang årligt og yderligere et filterskift halvårligt. Ønskes yderligere information om ventilationens specifikationer og serviceaftalens indhold, pris m.m., kan disse oplyses ved henvendelse på ejendomskontoret. Udover denne servicekontrakt arbejdes der på at få fast service på vaskerierne og på vores nye vinduer. Afdelingen har ikke tidligere haft servicekontrakter på andet end blødgøringsanlæget i varmecentralen, og det er afdelingsbestyrelsens ønske at få forhandlet disse manglende kontrakter på plads hurtigst muligt. Der er visse beboere, der er utilfredse over ventilationen og som tilsyneladende har fundet ud af, hvorledes man kan afbryde strømmen til anlæggene. Dette er naturligvis strengt forbudt!! Hvis det konstateres, at ventilationen ikke kører, bedes man melde det på ejendomskontoret hurtigst muligt, så det kan blive tændt igen, og evt. sikret med uautoriseret afbrydelse. Der tales igen om alle de kendte problemer ventilationen skaber for rigtig mange beboere. Man opfordres af afdelingsbestyrelsen til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis man mener, der er noget galt med ventilationen. Afdelingsbestyrelsen kan herefter sætte vores ventilationsfolk på sagen, så fejl kan blive konstateret og rettet. Der kan desværre ikke ændres på virkemåden, opbygningen og den måde, det hele kører på. Det ville kræve store summer, og det ville være forbundet med endnu flere huslejestigninger. Lasse nævner, at der er vidt forskellige opfattelser omkring ventilationen. I samme opgang kan der være både positive og negative holdninger til ventilationen. Det nævnes dog, at lejlighederne kan være meget forskellige, og dermed kan ventilationen have forskellig effekt i lejemålet. Problematikken om spartling omkring de ny-opsatte elkontakter og ved området bag den gamle eltavle i entreen i de renoverede lejemål tages op igen. Det er tilsyneladende en aftale indgået mellem byggesagen, Jan Storgård (tidligere projektleder fra AAB), og den forhenværende afdelingsbestyrelse. Sandsynligvis for at reducere omkostningerne. Problemet ligger i, at hvis afdelingen skulle stå for at udbedre dette på en gang, ville udgiften til dette arbejde være så stor, at det formentlig ville betyde en huslejestigning. Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og netop derfor er den gældende aftale, at beboeren selv udbedrer dette. Der udleveres spartelmasse, maling osv. ved henvendelse på ejendomskontoret. Det indskærpes igen fra afdelingsbestyrelsens side, at selvom udførslen ikke er håndværksmæssigt korrekt, vil man ikke skulle hæfte for dette ved fraflytning, men man opfordres uanset hvad til at få skrevet det på den endelige byggesags-fejl/ mangelseddel, der udleveres her i foråret. Hvis man vælger at få det udbedret af professionelle, vil dette være for egen regning. Standarden ved nybyggeri og renovering i dag er, at man opsætter stikkontakter med jord (3-ben) og uden afbryder. Hvis man ønsker at have stikkontakter med afbryder, skal man kontakte ejendomskontoret, som så kan rekvirere en elektriker til at udskifte disse. Dog for beboerens egen regning. Der opsættes KUN stikkontakter med jord (3- ben). Dobbeltstikkontakter er ulovlige at opsætte i nyrenoverede boliger, da der ikke er jordforbindelse i disse. Det er strengt forbudt selv at udskifte disse, og det er forbundet med livsfare, hvis det ikke udføres korrekt.

3 3 Lejerklubben opfordres til at udfærdige en liste over de ting i byggesagen, de mener generelt, er udført forkert eller kritisabelt. Disse ting vil blive overdraget til de ansvarlige med krav om dokumentation for eller en forklaring på, hvorfor dette er udført, som det nu engang er. Der er en fejl på elinstallationerne i afd. 29. Det er en midlertidig fejl, som kommer og går, og derfor er rigtig svær at lokalisere. Vores elektriker har opsat sikringer stratetiske steder i afd. 29, så han på den måde kan inddæmme fejlstedet for herefter at iværksætte egentlig fejlsøgning. Der kan derfor i denne forbindelse opstå gener i form af manglende kælderlys, opgangslys og dørtelefonfunktion. Der er informeret om fejlen via opslag på dørene i afd. 29. Derudover har der været - og er muligvis stadig - en fejl som gør, at lyset i gården kan stå og blinke. Hvis dette opleves, bedes man fejlmelde det via ejendomskontoret. Problematikken omkring det varme brugsvand er ved at være løst i takt med, at byggeriet bliver færdigt i flere og flere kældre samt på lofterne. Vi skal dog ikke forvente, at vi får et anlæg, hvor der kommer varmt vand med det samme dette tændes ved vandhanerne. Det nye system er et en-strengs baseret system med opvarmning af hoved-rørene til ca. 40 grader. Vandet skal derfor først fra disse hoved-rør, som løber i vores indbygningsskabe, via uisolerede og uopvarmede rør ud til vandhanen inden det bliver varmt. Det er måden man gør i dag i nybyggeri, da det er væsentligt mere energibesparende end vores gamle system, der var baseret på cirkulation. Det gamle cirkulationsanlæg hjalp dog til at holde vores badeværelser mm. varme, men dette med et gigantisk varmetab til følge. Det betyder så desværre nu, at mange oplever deres badeværelser som meget kolde. Vi har haft et væsentligt forhøjet vandforbrug i forbindelse med opbygningen af det nye anlæg, da man som bekendt har skulle lade vandet løbe længe, før dette blev varmt. Afdelingsbestyrelsen undersøger stadig, hvem der skal dække udgifterne for dette. Der afholdes nu et månedligt møde med Kim, formanden for Fællesklubben, for at få klubberne op at stå igen. Når der er ny information omkrig klubberne, vil dette blive sendt ud. Lejerklubben forespørger, om det er muligt at få en nøglebrik, som giver dem adgang til alle 65 opgange. Det ville hjælpe dem meget, når de omdeler materiale mm. til deres medlemmer. Det er aftalt, at der bliver lavet en sådan brik, som kan lånes på ejendomskontoret, når Lejerklubben ønsker dette. Hvis lejerklubben bliver etableret som en kollektiv klub, kan en permanent brik udleveres. Københavns Kommune mangler at opstille 4 lysmaster foran afd. 29 i Hyrdevangen. Disse vil blive opsat, så snart vejret tillader det, har kommunen oplyst. Reetablering af af Parkstykket. Der afholdes d. 5. marts kl. 10:00 et møde med byggeriet og afd. 27 for at finde ud af, hvorledes Parkstykket skal indrettes, efter skurbyen bliver nedtaget. Afdelingsbestyrelsen har kun fået få bud fra beboere, men arbejder med en plan om at gøre området mere praktisk og hyggeligt indrettet. Derudover ser afdelingsbestyrelsen gerne, at man skal kunne vende bilen ved de skrå parkeringspladser, så man slipper for at skulle hele vejen rundt i Parkstykket for at komme ud. Dette vil dog kræve, at 2x2 p-pladser i ind/udkørsles-enden op mod græsarealet inddrages.

4 4 Afsluttende infomøde om Helhedsrenoveringen. Afholdes d. 29. april kl. 19:00 forventeligt på Bellahøj skole. Der vil blive udsendt en officiel indbydelse ca. 1 måned forinden. Der vil på mødet blive mulighed for at stille spørgsmål til byggeledelsen, de ansvarlige fra AAB, afdelingsbestyrelsen m.fl. Det er et rent informationsmøde, så der vil ikke blive besluttet eller vedtaget noget. Der vil heller ikke blive udsendt referat fra mødet. Alle opfordres til at deltage, hvis de er interesserede i problematikkerne omkring helhedsrenoveringen Afdelingsmøde. Afholdes d. 27. maj. kl. 19:00 forventeligt på Bellahøj skole. Der udsendes en officiel indbydelse ca. 1 måned forinden. Der vil bl.a. andet blive afholdt valg til bestyrelsen. Følgende poster er på valg: Formandsposten (Lasse genopstiller forventeligt), bestyrelsesmedlem (Lone genopstiller forventeligt) og 1-2 ledige suppleantposter. Beboere, som ønsker at opstille, må meget gerne tage kontakt til bestyrelsen, så vi kan tage en snak om arbejdet, og hvad der forventes af medlemmer/suppleanter. Det er dog deltagerne på afdelingsmødet, der bestemmer, hvem der får posterne. Emner/spørgsmål omkring Helhedsplanen henvises til infomødet d. 27 april. Evt. AAB er blevet pålagt af Københavns Kommune at ommærke ca. 250 alm. boliger til ungdomsboliger fordelt på de afdelinger i København, som har 400 eller flere lejemål. Afd er derfor blevet spurgt om, i hvilket omfang vi ønsker at ommærke til ungdomsboliger. Kravet er, at boligen skal være mellem kvm. De vil blive udlejet via det, der hedder CIU (central indstillings udvalget). Unge studerende m.m., som eks. kommer til København for at læse, vil herigennem have mulighed for at søge, og det ligger altså uden for Boligforeningen AAB at tildele disse. Afdelingsbestyrelsen har meddelt Boligforeningen AAB, at vi naturligvis gerne tager vores del af ansvaret, og er villige til at ommærke i størrelsen boliger jævnt fordelt i afdeling 28-30, og hvis dette ikke er tilstrækkeligt, er vi åbne for dialog. Studerende anses for at være resursestærke lejere, og afdelingsbestyrelsen ser derfor ikke på ommærkningen som noget negativt. Tværtimod. Udsættelse ved restancer (manglende indbetaling af husleje): Før tog det ca. 7-8 måneder fra man helt stoppede med at betale husleje til man blev udsat af fogeden. Der er nu indført en forenklet proces i Boligforeningen AAB, der giver mulighed for at udsætte allerede efter ca. 2-3 måneder. Derudover registreres restance-ryttere nu hos Boligforeningen AAB og ved gentagne tilfælde af for sen/ manglende indbetaling af husleje, kan disse nu også udsættes væsentligt nemmere. Fremadrettet offentliggøre afdelingsbestyrelsen en gang om måneden det aktuelle beløb, der skyldes i husleje af x-antal beboere. Denne liste kan ses på opslagstavlen på ejendomskontoret. Det er afdelingsbestyrelsens håb derved at sætte fokus på problemet, samt at følge om den nye procedure har en positiv indvirkning på de penge, der skyldes i restancer, og som ofte ender med at blive afskrevet som et tab. Dette er en af de helt store udgiftsposter for alle afdelinger, og kan være en direkte årsag til huslejestigninger, hvilket ikke er acceptabelt. Indeværende år er der allerede afskrevet ca kr.

5 5 Strygerullerne i vaskeriet i PA og PA 2-4 er blevet gjort inaktive, da de stort set ikke benyttes. Alternativet er, at de skal vedligeholdes, og det koster penge. Hvis der er beboere, som stadig har et ønske om at kunne benytte disse, må de endelig henvende sig på ejendomskontoret eller til bestyrelsen. Der har været en sag omkring naftalindampe i luften i et lejemål. Naftalin kan benyttes i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af eks. væggelus og andre skadedyr. Det findes i bl.a. mølkugler og diverse sprøjtemidler. Naftalin er mistænkt for at være kræftfremkaldende og kan være generende for slimhinder, give hovedpine m.m. Det er ikke tilladt at bruge naftalin til bekæmpelse i boliger. Sagen har været særdeles bekostelig personligt for den berørte familie, der har været genhuset i 3 måneder, men også for afdelingen rent økonomisk. Det har nu vist sig, at årsagen til hele sagen formentlig skal findes i 6 mølkugler i et skab hos underboen. Det skal derfor nu indskærpes, at det er strengt forbudt og i strid med gældende dansk ret at udlægge mølkugler i lejemålene. Næste møde afholdes: Den 7. marts kl. 19:00 og bliver et info-møde mellem afdelingsbestyrelsen, Lejerklubbestyrelsen og LLO. Her besluttes det, hvornår næste Lejerklubmøde afholdes.

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere