4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt"

Transkript

1 Uddrag fra Interreg Deutschland-Danmark-programmets håndbog, version 1.0. Henvisningerne i teksten er til kapitlerne i denne håndbog. 4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt Kriterier for en støtteberettiget ansøgning For at få bevilget tilskudsmidler fra Interreg-udvalget, skal projektansøgninger opfylde bestemte kriterier i medfør af forordningerne eller fastlagt af Interreg-udvalget. Der findes tre kategorier af kriterier, der indgår i vurderingen af en ansøgning: formelle kriterier, kvalitative kriterier og horisontale kriterier. De formelle kriterier udgør en grundlæggende forudsætning for alle støtteberettigede ansøgninger. Vurderingen af de kvalitative og horisontale kriterier indgår med forskellig vægtning i et vurderingsskema baseret på point, som dels skal sikre en lige behandling af alle ansøgninger og dels gøre det muligt at sammenligne ansøgningerne. Vurderingens resultater er det væsentligste grundlag for Interreg-udvalgets beslutning om, hvorvidt projektet skal modtage støtte. Interreg-udvalget kan endvidere lægge andre hensyn til grund for dets afgørelse som fx samarbejdsprogrammets indhold og mål, sammenligning med tidligere lignende støttede projekter samt de disponible støttemidler. Der er derfor ingen garanti for, at et projekt med en god vurdering tildeles støttemidler. Vurderingsskemaet kan downloades til orientering på (oversigt udvælgelseskriterier). Andre specifikke kriterier, som beskrives i dette kapitel, er med til at afgøre, om et projekt skal indplaceres som turisme- eller kulturprojekt, hvilket er nødvendigt for at opnå en støttesats på 75 %. Endvidere angives de kriterier, som skal være opfyldt, hvis projektperioden varer over 36 måneder Formelle kriterier De formelle kriterier checkes før den kvalitative vurdering af projektansøgningen og vedrører på den ene side rene formaliteter (fx at ansøgningsdokumenterne er komplette) eller følger af projektaktiviteterne (fx additionalitet eller grænseoverskridende merværdi). En støtteberettiget ansøgning skal opfylde alle nedenstående kriterier: Fuldstændighed: Ansøgningsdokumenterne skal være komplette og foreligge på dansk og tysk. Dette gælder alle obligatoriske formularer (ansøgningsformular, budgetformular). Desuden skal underskriftsbladet med alle projektpartneres retsgyldige underskrifter foreligge. Grænseoverskridende samarbejde: Aktiviteterne skal være grænseoverskridende og inddrage mindst en dansk og en tysk partner. Partnere fra programregionen: Projektpartnerne skal have sæde i programregionen eller være omfattet af undtagelserne som beskrevet i kapitel Leadpartner: En af partnerne påtager sig rollen som leadpartner og opfylder forudsætningerne for at kunne varetage denne rolle som beskrevet i kapitel Finansiering: Projektets medfinansiering skal være sikret.

2 Legalitet: De planlagte aktiviteter skal være i overensstemmelse med regional, national og EU-lovgivning, samarbejdsprogrammet og de relevante forordninger. Ingen dobbeltstøtte: Der anvendes eller ansøges ikke om yderligere EU-tilskudsmidler til projektet. Nytteværdi for programregionen: Projektaktiviteterne gavner i altovervejende grad programregionen og finder i altovervejende grad sted i programregionen. Programstrategi: Projektet er i overensstemmelse med programstrategien og er henført til en programprioritet og et specifikt mål. Additionalitet: Projektet er additionelt, dvs. projektaktiviteterne omfatter ingen obligatoriske opgaver og vedrører ikke en projektpartners daglige drift og er endnu ikke blevet gennemført i denne form i programregionen. Start efter indsendelse af ansøgning: De ansøgte aktiviteter påbegyndes først, når ansøgningen er indsendt til Interreg-sekretariatet. Grænseoverskridende merværdi: Projektet har en grænseoverskridende merværdi (jf. kapitel 4.2). Horisontale mål: Projektet har i det mindste neutral effekt for de horisontale mål. Projekter med negativ effekt for de horisontale kriterier er ikke støtteberettigede. Interventionslogik: Projektet skal have en klar interventionslogik (effektkæde, jf. kapitel 4.4.2), dvs. det skal bidrage målbart til det specifikke programmål, som det er henført til. Projektperiode: Projektet gennemføres inden for den normale projektperiode på 36 måneder eller opfylder kriterierne for en længere periode (jf. kapitel ) som beskrevet nedenfor Kvalitative kriterier I vurderingsskemaet er de kvalitative kriterier inddelt i fem forskellige kriterieblokke, som indgår i den samlede vurdering af projektansøgningen med forskellig vægtning. Hver kriterieblok indeholder flere kriterier med et eller flere tilknyttede spørgsmål vedrørende aspekter af projektansøgningen, som bliver vurderet med pointtal. På grundlag heraf bliver der udregnet et gennemsnitligt antal point for hver kriterieblok, som så bliver vægtet i forhold til de øvrige kriterieblokke. Vægtningen af de enkelte blokke i den samlede vurdering og beregningen af det vægtede maksimalt muligt gennemsnitligt samlet antal point:

3 Kriterieblok Maks. muligt gennemsnitligt samlet antal point Vægtning Vægtet maks. muligt gennemsnitligt samlet antal point Effektkæde 4 32,5 % 1,3 Projektets struktur 4 25 % 1,0 Projektets effekter og forankring 4 27,5 % 1,1 Horisontale mål 4 5 % 0,2 Bidrag til det specifikke mål 4 10 % 0,4 I alt % 4,0 Vægtningen tager højde for den betydning, som de forskellige vurderede aspekter har for et Interregprojekt. I Vurderingsskemaet henvises der også til, hvilke afsnit i ansøgningen de pågældende kriterier refererer til Kriterieblok: Projektets effektkæde Der henvises i denne forbindelse også til forklaringerne omkring effektkæden i kapitel Kriterier A: Projektets relevans Generelt sagt vurderes projektansøgningens relevans for programmet i denne kriterieblok. Her spiller både de behov, der er beskrevet i ansøgningen og som projektet ønsker at afhjælpe, og deres relevans for det valgte specifikke programmål, projektets grænseoverskridende karakter og forskellige aspekter af projektets nyhedsværdi en rolle. Sidstnævnte kan opnås på forskellig vis, fx gennem nye idéer, en ny fremgangsmåde eller nye samarbejder/partnerskaber. De såkaldte samarbejdskriterier udgør et andet ankerpunkt for vurderingen: Fælles udvikling: Udkast til og planlægning af projektet skal gennemføres af projektpartnerne i fællesskab. Ansøgningen skal i den forbindelse inddrage idéer, prioriteter og aktiviteter fra alle partnere på begge sider af grænsen. Udviklingen af projektet koordineres af leadpartneren. Fælles gennemførelse: Projektaktiviteterne på begge sider af grænsen skal foregå i fællesskab og som en koordineret indsats. Ved et fuldstændigt samarbejde forstås, at partnerne rent faktisk arbejder sammen og afstemmer aktiviteterne, så disse ikke kun foregår som parallelle aktiviteter hos de enkelte partnere. Ansvaret for koordineringen påhviler leadpartneren. Fælles personale: Anvendelsen af personale skal svare til opgavefordelingen i projektet. Overordnet set skal der være en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem alle projektpartnere, således at personalefunktionerne inden for projektet ikke skal besættes dobbelt på begge sider af grænsen. Fælles finansiering: Finansieringen af projektet skal være afbalanceret, og alle projektpartnere skal bidrage inden for rammerne af deres opgaver og muligheder. For hvert

4 projekt udarbejdes et gældende samlet budget. Dette samlede budget er opdelt i delbudgetter til de enkelte partnere. Hver partner er ansvarlig for sit eget budget, mens administrationen af det samlede budget påhviler leadpartneren. Leadpartneren opretter en konto for projektet og modtager alle støtteudbetalinger og finansielle meddelelser, som så videregives til partnerne. Kriterier B: Sammenhæng mellem projektmålene, arbejdspakkerne/aktiviteterne og deres resultater I denne kriterieblok bliver projektets målstruktur vurderet, altså om den beskrevne sammenhæng mellem programmålene og projektmålene og projektresultaterne er plausibel, herunder sammenhængen mellem projektmål og projektresultater. Derudover bliver den plausible sammenhæng mellem arbejdspakkerne og resultaterne af de pågældende aktiviteter vurderet. Kriterier C: Outputindikatorernes plausibilitet Her ses der på, hvorvidt de valgte outputindikatorer passer til de pågældende projektresultater, og om de indholdsmæssigt er velbegrundede og målbare Kriterieblok: Projektets struktur Kriterier D: Projektets administrationsstrukturer I denne forbindelse bliver det bedømt, om der (set i forhold til det respektive projekts omfang) er planlagt tilstrækkelige og plausible ledelses- og kommunikationsstrukturer for projektet. Der bør tages højde for tilstrækkelige ressourcer til projektledelse og de administrative krav til et Interregprojekt. Dette gælder i særdeleshed for leadpartneren, og det optimale ville være, hvis den projektinterne kommunikation fremgik af en kommunikationsplan, som også kan beskrives allerede i ansøgningen. Kriterier E: Arbejdsplan Denne blok vurderer, om aktiviteterne supplerer hinanden, om der er en plausibel sammenhæng mellem de budgetterede omkostninger og aktiviteterne i projektet, og om de er i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk styring. Det vurderes desuden, om tidsplanen for projektet er velbegrundet, og om de anslåede perioder til gennemførelse af aktiviteterne er plausible. Kriterier F: Evaluering af projektet samt risiko- og kvalitetsstyring Her bliver det vurderet, om der er planlagt en passende evaluering inden for projektet. Projektevalueringer kan både udføres projektinternt og af eksterne tjenesteudbydere, såfremt det måtte være nødvendigt. Det er meget individuelt, hvilke metoder og specifikke evalueringer der er passende for et projekt og afhænger bl.a. af et projekts omfang, eventuelle risikofaktorer og de specifikke aktiviteter. Ved planlægningen af en intern evaluering i projektet skal der tages hensyn til den obligatoriske eksterne projektevaluering. Her bliver samtidig risiko- og kvalitetsstyringen vurderet, således som den er beskrevet i ansøgningen. Det er vigtigt, om der er identificeret mulige risici som led i projektets gennemførelse, og om der er planlagt foranstaltninger til imødegåelse heraf. Med hensyn til kvalitetsstyringen bliver

5 det vurderet, om der er planlagt tilstrækkelige og plausible foranstaltninger til kvalitetssikring af projektet. Kriterier G: PR-arbejde Denne blok vurderer PR-arbejdet i projektet, herunder om de planlagte foranstaltninger er passende for projektet og dets mål og indhold, og om man henvender sig tilstrækkeligt og på passende vis til de væsentlige målgrupper. Desuden ses der på, om de planlagte aktiviteter står i et rimeligt forhold til projektaktiviteterne Kriterieblok: Projektets effekter og forankring Kriterier H: Partnerskabets relevans I denne blok bliver projektets partnerstruktur vurderet. Her spiller flere væsentlige aspekter en rolle, som er vigtige at tage hensyn til under planlægningen af projektpartnerskabet: Er alle aktører i programregionen inddraget, som er relevante i forhold til projekttemaet og aktiviteterne? Er partnerskabet særligt bredt funderet, og dækker det hele eller dele af programregionen? Her er det især afgørende, at partnerskabet fremstår plausibelt og hensigtsmæssigt set i forhold til projektet, dets mål og indhold, og at der så vidt muligt hersker et afbalanceret forhold mellem dansk og tysk side. I programmet ønskes udtrykkeligt projekter med partnerskaber, der dækker hele regionen, og særligt i forbindelse med omfattende emner af strategisk betydning for den samlede region skal der tilstræbes et så bredt partnerskab som muligt. Hvad mange emner af mere regional betydning (fx Vesterhavsturisme) angår, vil et regionalt begrænset partnerskab være langt mere hensigtsmæssigt og muligt under programmet. Spiller alle projektpartnere en væsentlig og aktiv rolle ved gennemførelsen af projektet? Supplerer projektpartnerne hinanden godt mht. kompetencer og erfaringer? Er alle kompetencer og erfaringer, der er nødvendige for projektet, til stede i partnerskabet? Har alle partnere en plausibel nytteværdi af projektet? Kan erfaringer fra EU- eller andre internationale projekter med fordel inddrages i projektet? Kriterier I: Målgrupper I denne blok bliver det vurderet, om projektet henvender sig til alle relevante målgrupper, og om det sker på passende måde. Kriterier J: Resultaternes bæredygtighed I denne blok bliver projektresultaternes vedvarende effekt vurderet, herunder både i forhold til målgrupperne og projektpartnerne selv. Her spiller det ind, hvorvidt og på hvilket plan resultaterne fortsat kan anvendes eller institutionaliseres efter projektets afslutning, og om de kan overføres til andre enheder, regioner, sektorer etc. Omvendt indgår det også i vurderingen, om der tages udgangspunkt i forarbejde, viden og erfaring fra tidligere projekter, som videreudvikles. Et andet aspekt er projektets bidrag til regionale, nationale og internationale strategier som fx Østersøstrategien.

6 Kriterier K: Grænseoverskridende merværdi Den grænseoverskridende merværdi er en af de grundlæggende forudsætninger for et støtteberettiget projekt. Der kan genereres en grænseoverskridende merværdi på forskellige måder: ved at udarbejde løsninger på basis af fælles udfordringer, som kan løses bedre, hurtigere og billigere ved et grænseoverskridende samarbejde, ved at skabe en kritisk masse ved sammenføring af ressourcer med henblik på at opnå et større fælles potentiale, end det ville være muligt i den enkelte region eller det enkelte land, ved at etablere vedvarende administrative eller institutionelle strukturer for samarbejdet eller sammenholdet eller ved at lære af hinanden og overføre metoder, modeller, data, viden, idéer eller visioner Kriterieblok: Horisontale mål Kriterier L, M, N: Horisontale kriterier Europa-Kommissionen har fastlagt tre horisontale mål, som projekterne skal bidrage til så aktivt som muligt (jf. samarbejdsprogrammet s. 61): bæredygtig udvikling lige muligheder og bekæmpelse af diskrimination ligestilling mellem kønnene Bidraget skal som minimum opfylde lovbestemmelserne og have neutral indflydelse på de horisontale kriterier. Projekter med en negativ effekt på de horisontale kriterier, fx en miljøskadelig virkning, er ikke støtteberettigede. Det ønskes dog udtrykkeligt, at projekter aktivt er med til at udforme disse horisontale mål i det omfang, de har mulighed for det, og i et hensigtsmæssigt samspil med projektets indhold, og at de så vidt muligt har en fremmende og positiv indvirkning på disse Kriterieblok: Bidrag til det specifikke mål Kriterier O, P, Q, R, S, T, U: Bidrag til programmets specifikke mål I disse kriterieblokke bliver projektansøgningens bidrag til det valgte specifikke programmål vurderet. Da hvert projekt skal indplaceres under et specifikt mål, er det kun den pågældende vurderingsblok, der er relevant. Vurderingsblokkene vedrørende de andre specifikke mål indgår ikke i vurderingen af ansøgningen. For hvert specifikt mål ses her på projektets bidrag til de væsentlige aspekter og forventede resultater af målet. Hvert projekt, som er indplaceret under dette specifikke mål, behøver ikke nødvendigvis at yde et bidrag til hvert aspekt. Det forudsættes dog under alle omstændigheder, at der som minimum ydes et bidrag til et af aspekterne, hvis ansøgningen skal være støtteberettiget, da projektets forbindelse til det specifikke måls kernepunkter ellers ikke vil være synlig.

7 Nogle af de specifikke mål vedrører de fælles styrkepositioner i regionen. De er identificeret som følger i programudviklingsprocessen (jf. samarbejdsprogrammet s. 14 f.): Miljø og cleantech, herunder vedvarende energi og energieffektivitet Sundhedsøkonomi, sundhedsinnovation, medicinalteknik og velfærdsteknologi Maritime erhverv Fødevarer Turisme Mobilitet og logistik Helt konkret drejer det sig om følgende aspekter/forventede resultater, som projekter skal yde et bidrag til i forbindelse med de specifikke mål: Prioritet 1 Kriterier O: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet Projektet yder et bidrag til etablering og videreudvikling af grænse- og sektoroverskridende netværk og klynger inden for styrkepositionerne i programområdet. Projektet yder et bidrag til øget anvendelse og videreudvikling af test- og co-creationfaciliteter i programområdet. Projektet yder et bidrag til nyudvikling af produkter og serviceydelser inden for styrkepositionerne i regionen. Prioritet 2 Kriterier P: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål A: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder Projektet yder et bidrag til udvikling af nye, miljøvenlige, økoinnovative løsninger, som kan optimere og reducere energi- og ressourceforbruget hos virksomheder i programområdet. Projektet yder et bidrag til i højere grad at synliggøre kompetencer og styrker på området grøn teknologi uden for regionen. Projektet yder et bidrag til større bevidsthed og øget viden i regionens virksomheder, især SMV, i forhold til muligheder for at optimere energi og ressourcer. Kriterier Q: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål B: Øge bæredygtigheden inden for den maritime kultur- og naturturisme med fokus på aktiv ferie. Projektet yder et bidrag til øget grænseoverskridende strategisk orientering af den samlede region hen imod bæredygtig turisme, som forener beskyttelse og udnyttelse af de kulturelle og naturlige ressourcer optimalt.

8 Projektet yder et bidrag til et øget antal og en kvalitativ forbedring af grænseoverskridende produkter inden for bæredygtig maritim kultur- og naturturisme. Projektet yder et bidrag til et stærkere grænseoverskridende samarbejde mellem turismeaktører, især miljøuddannelsessteder og kulturelle institutioner. Prioritet 3 Kriterier R: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål A: Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked Projektet yder et bidrag til øgede muligheder for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft inden for styrkepositionerne. Projektet yder et bidrag til at øge arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænsen. Projektet yder et bidrag til nedbrydning af barrierer på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Kriterier S: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål B: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner Projektet yder et bidrag til udvikling og afprøvning af uddannelsestiltag for at styrke de grænseoverskridende kompetencer især inden for styrkepositionerne. Projektet yder et bidrag til udvikling af kompetencer hos ung arbejdskraft. Projektet yder et bidrag til øget mobilitet hos lærlinge og medarbejdere under videreuddannelse. Projektet yder et bidrag til nedbrydning af barrierer ved meritoverførsel for aflagte eksamener. Prioritet 4 Kriterier T: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål A: Øge den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed Projektet yder et bidrag til at øge samarbejdet mellem offentlige institutioner og til at forbedre grundlaget for det grænseoverskridende samarbejde i form af fælles statistiske databaser. Projektet yder et bidrag til udvikling af fælles strategier, koncepter og handlingsplaner for centrale områder og sektorer i programregionen (turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab, sundhed, arbejdsmarked). Projektet yder et bidrag til at forbedre grænseoverskridende koordinering på områder som offentlig transport, beredskab og sundhedsfremme.

9 Kriterier U: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål B: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur Projektet yder et bidrag til øget viden hos menneskerne i regionen om den danske og tyske levevis og kultur og den fælles historie på tværs af grænsen. Projektet yder et bidrag til at forbedre forudsætningerne for at lære det danske og det tyske sprog. Projektet yder et bidrag til øget samkvem mellem borgere på begge sider af grænsen. Projektet yder et bidrag til i højere grad at synliggøre grænseregionen som et sted, der er attraktivt at bo, arbejde og investere i, og til at øge den intraregionale attraktivitet Definition af turisme- og kulturprojekter Turisme- og kulturprojekter kan opnå en støttesats på 75 %. Derfor skal de afgrænse sig klart fra projekter, som modtager den normale støttesats. Vær opmærksom på, at der også kan gælde en anden støttesats end 75 % for partnere i turisme- og kulturprojekter, hvis aktiviteterne falder ind under statsstøtte (særligt gruppefritagelsesforordningen)(jf. kapitel ). Principielt kan turisme- og kulturprojekter alt afhængig af det indholdsmæssige fokuspunkt forekomme inden for alle fire prioriteter. De forventes dog primært under prioritet 2B eller prioritet 4. Der gælder følgende kriterier for definitionen af turismeprojekter: Projektpartnere: I størstedelen af projektets arbejdspakker deltager projektpartnere, der har en klar forbindelse til turismeområdet. Indholdsmæssigt sigte: Hovedparten (over 50 %) af projektaktiviteterne og -resultaterne har en klar forbindelse til et turismetema. Projektets hovedeffekt (over 50 %) ligger inden for turisme i programregionen. Der gælder følgende kriterier for definitionen af kulturprojekter: Projektpartnere: I størstedelen af projektets arbejdspakker deltager projektpartnere, der har en klar forbindelse til kulturområdet. Indholdsmæssigt sigte: Hovedparten (over 50 %) af projektaktiviteterne og -resultaterne har en klar forbindelse til et kulturelt tema. Projektets hovedeffekt (over 50 %) ligger inden for kulturområdet i programregionen Projektløbetid Den normale projektperiode udgør maksimalt 36 måneder. En projektperiode på over 36 måneder kan kun undtagelsesvis bevilges, og kun såfremt følgende betingelser er opfyldt: Projektet skal yde et ekstraordinært bidrag til programmet. Således skal alle betingelserne i a) til d) opfyldes.

10 a) Projektet skal mindst opfylde et af de under den pågældende prioritet anførte kriterier 1 (O til U) med meget høj. b) Projektansøgningen skal for kriterierne, der udtrykker et ekstraordinært bidrag til programmet (de såkaldte must-have -kriterier, se nedenfor), tilsammen opnå mindst 67 point, og c) alle must-have -kriterierne skal mindst være vurderet til 3 (af 4) point, og d) projektet skal alt i alt opnå et afvejet samlet antal point på mindst 3,45. Must-have -kriterier 1. Bidrag til programmet Projektet skal fremvise innovative aspekter samt dokumentere en logisk sammenhæng med de beskrevne specifikke programmål og resultater. Et projekt skal bidrage målbart til opfyldelsen af de specifikke mål, resultatindikatorerne samt de angivne outputindikatorer for den pågældende prioritet i samarbejdsprogrammet. Relevante kriterier: a) Græseoverskridende udfordringer (A1, A4) b) Sammenhæng specifikke programmål/projektmål (B1) c) Sammenhæng projektmål/resultatmuligheder/arbejdspakker/aktiviteter (B2, B3, C1) 2. Partnerskab Et partnerskab skal give mening rent geografisk og bestå af både strategisk relevante og nye partnere (projektpartnere såvel som netværkspartnere). Strategiske partnere er især partnere, der øge projektets effekt, og som giver det en særlig tyngde (eksempelvis private virksomheder, ministerier). Relevante kriterier: a) Partnerskabets relevans (H1, H2) 3. Bæredygtighed og grænseoverskridende merværdi Projektet skal efter støtteperiodens udløb være forankret i projektpartnernes institutionelle struktur for at sikre en varig samarbejdsstruktur og en grænseoverskridende merværdi. Relevante kriterier: a) Projektresultaternes bæredygtighed (J1) 1 Iht. udvalgskriterier fra programmets vurderingssystem

11 b) Grænseoverskridende merværdi (K1, K2) c) Grænseoverskridende udfordringer (A2, A5) 4. Forvaltning og PR Ud over omfattende kommunikationsaktiviteter stilles der store krav til risikostyring og kvalitetssikring samt til projektets organisatoriske strukturer. Relevante kriterier: a) Projektets ressource- og forvaltningsstrukturer (D1,D2) b) Arbejdspakker/arbejdsplan (E3) c) Evalueringsaktiviteter - Risikostyring og kvalitetssikring (F) d) Projektets PR (G1) En projektperiode på under 36 måneder er principielt mulig, idet man dog skal være opmærksom på, at de organisatoriske og indholdsmæssige krav til et Interreg-projekt er høje, og at der også forventes dokumenterede bidrag til programmålene fra et projekt af kortere varighed. Det arbejde, der er forbundet med projektansøgning og -gennemførelse, skal derfor stå i et rimeligt forhold til de gennemførte aktiviteter og resultaterne heraf.

Resultatorientering og målbare effekter

Resultatorientering og målbare effekter Resultatorientering og målbare effekter 1. Måling af programresultater I de EU-støttede programmer er der for støtteperioden 2014-2020 kommet større fokus på programresultaterne og den logiske sammenhæng

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark

Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark Vejledning Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark Vigtige generelle oplysninger Bemærk venligst, at nærværende dokument er en vejleding i, hvorledes det foreløbige ansøgningsskema

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagte tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

FACT Sheet: Projektændringer

FACT Sheet: Projektændringer FACT Sheet: Projektændringer I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne,

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Kort vejledning til projektudvikling

Kort vejledning til projektudvikling Developed by CAPACITY Building Project Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Kort vejledning til projektudvikling 1. Projektide 2. Målgruppe 3. Mål 4. Arbejdsplan 5.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Fact sheet outputindikatorer

Fact sheet outputindikatorer Fact sheet outputindikatorer 1. Baggrund Nærværende fact sheet er tænkt som en hjælp til at få en mere præcis forståelse af outputindikatorerne for et projekt. Det skal opfattes som supplement til håndbogen,

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020. Håndbog for ansøgere og projektpartnere

Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020. Håndbog for ansøgere og projektpartnere Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 Håndbog for ansøgere og projektpartnere Version 1.0/24.09.2015 1 Indhold 0. Oplysninger om håndbogens brug... 6 A. Programmet... 8 1. Introduktion... 8 2. Programmet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

Grænseoverskridende samarbejde

Grænseoverskridende samarbejde Grænseoverskridende samarbejde 1. Udkast: Work in progress Introduktion Når man spørger folk, hvad de mener om "grænseoverskridende samarbejde", så vil man opleve, at udtrykket for manges vedkommende er

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Programmets årsrapport for 2014/2015

Programmets årsrapport for 2014/2015 Årsrapport 2014- Programmets årsrapport for 2014/ 1. Oplysninger til den årlige gennemførelsesrapport CCI-nr. 2014TC16RFCB056 Betegnelse Interreg V-A Deutschland-Danmark Udgave 1 Rapporteringsår 2014/

Læs mere

Samarbejdsprogram for INTERREG 5A Danmark Tyskland

Samarbejdsprogram for INTERREG 5A Danmark Tyskland Samarbejdsprogram for INTERREG 5A Danmark Tyskland 1 Indhold 1. Programstrategi... 5 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program... 5 1.1.1. Programregionens geografi

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter

FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter Generelle oplysninger Budgetplanlægningen går hånd i hånd med den konkrete planlægning af aktiviteterne. Der skal være en synlig sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence Tak for jeres interesse! Det glæder os, at I har fået en idé til et People-to-People (p2p) projekt, og at I lyst til at ansøge kulturlink Femern Bælt om støtte til den videre udvikling af projektet. Disse

Læs mere

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark 1 Indhold Indhold... 1 1. Programstrategi... 5 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program 5 1.1.1. Programregionens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle Bemærkninger...

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere