husforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 husforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr Gælder fra februar 2009

2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1A om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34, i. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 6o, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dages fristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette If om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller mail skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. 2

3 et par ord om husforsikringen Husforsikringen er den forsikring, der skal dække de økonomiske tab, du kan blive udsat for ved, at der sker skade på de forsikrede bygninger og bygningsdele. De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye (nyværdi) medmindre andet fremgår af disse forsikringsvilkår eller policen. Herudover dækker forsikringen det erstatningsansvar, du som husejer/bruger af ejendommen kan pådrage dig ved at påføre andre personer eller andres ting skade. Endelig dækker forsikringen også omkostninger ved visse retssager, du kan blive involveret i som husejer. Bemærk at denne indledende information alene er en kortfattet oversigt, og at skader altid opgøres i henhold til de fuldstændige vilkår side 8-3o. hvad består forsikringen af? Husforsikringen indeholder følgende: bygningsbrandforsikring Hvis der er lån i din ejendom, vil panthaver normalt stille krav om, at der tegnes en bygningsbrandforsikring. anden bygningsbeskadigelse* Dækker bl.a. stormskade, vandskade, tyveri, hærværk, anden pludselig skade, brud på glas og sanitet, brud på skjulte rør, kabler og stikledninger og som noget helt særligt indeholder din Husforsikring hos If også en Entrepriseforsikring. Denne dækker hvis du bygger nyt hus, samt hvis du bygger til eller om i dit nuværende hus. husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring Husejeransvarsforsikringen hjælper dig, hvis du som husejer pådrager dig et ansvar som følge af skade på andre personer eller ting. Ved visse retssager du kan blive involveret i som husejer, dækker retshjælpsforsikringen dine omkostninger. Desuden kan du vælge en eller begge af følgende tillægsforsikringer: svampe-, insekt- og rådskadeforsikring hus-super Inkl. bygningsmæssig tilpasning ved handicap, kosmetiske forskelle, skadedyrsbekæmpelse samt en række fordele med nedsat selvrisiko og maksimal afskrivning. (Hus-Super kan kun tilkøbes, hvis du samtidigt forsikrer dit hus med en svampe-, insektog rådskadeforsikring). 3

4 hvordan skal vilkårene læses? Husforsikringen dækker mange forskellige slags skader på de forsikrede bygninger og bygningsdele, men den kan naturligvis ikke dække enhver skade eller alle tab, du kan komme ud for. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke skader den dækker og hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad en Husforsikring kan omfatte i ét vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt at have forsikringspolicen ved hånden, så du samtidig kan se, præcis hvilke dækninger du har købt. ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og en *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen, som du finder på side 28. hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide: hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. om den/de ting, som er blevet skadet, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten. om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten. om der er selvrisiko se afsnit 6. Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. hvad gør du, hvis skaden sker? 1. Du skal efter bedste evne begrænse skaden. 2. Ring til os så hurtigt som muligt og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. 3. Smid ikke skadede genstande ud og lad dem heller ikke reparere, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os, fx hvis du bygger til, se afsnit 1.9. Anmeldelsen skal ske inden forandringen foretages. hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det, som vi har aftalt eller, hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt vilkårenes afsnit se også vores hjemmeside Her finder du bl.a. gode råd om skadeforebyggelse begrænsning af skader klagevejledning Du kan også anmelde skader på vores hjemmeside. 4

5 5

6 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Mangelfuld eller forkert vedligeholdelse Besigtigelse Betaling, gebyr m.v Indeksregulering Ændring af pris, forsikringsvilkår, forsikringssummer og selvrisici Forsikringens varighed og opsigelse Ejerskifte og øvrige risikoændringer Forhold i skadetilfælde Forsikring i andet selskab Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Klagemuligheder Voldgift Dækningsoversigt Entrepriseforsikring Hvad dækker forsikringen? Forudsætninger for dækning Hvad dækker forsikringen ikke? Garantiperiode Erstatningsopgørelse Sådan beregner If erstatningen Afskrivningstabeller Svampe-, råd- eller insektskade Særlige erstatningsregler for Hus-Super Haveskulpturer, kunstnerisk udsmykning og haveanlæg Bygninger eller bygningsdele bestemt til nedrivning Forladte bygninger Byggeadministration Restværdierstatning Metode til reparation eller udskiftning samt anvisning af reparatør Øvrige erstatningsberettigede omkostninger Redning og bevaring Oprydning Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse Flytteudgifter samt andre udgifter i for bindelse med midlertidig fraflytning

7 indholdsfortegnelse 6. Selvrisiko Generelt vedr. selvrisici Særlige selvrisici, hvis forsikringen er udvidet til at omfatte Hus-Super Særlig selvrisiko for Entrepriseforsikringen Særlig selvrisiko for Retshjælpsforsikringen Erstatningens udbetaling Hvornår udbetales erstatningen? Erstatning til fri rådighed Husejeransvarsforsikring Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækkes? Hvilket ansvar dækkes ikke? Skadeopgørelse Retshjælpsforsikring Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen? Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? Fri proces Klagenævn Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Forsikringsperioden Valg af advokat A. Særlige regler for småsager sager med en sagsgenstand under kr. samt anerkendelsessøgsmål Anmeldelse til selskabet Generelle bestemmelser A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) Ordforklaring

8 Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for husforsikring 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om finansiel virksomhed. 1.1 hvem dækker forsikringen? Når der i vilkårene står du eller dig, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt herunder: Ejeren eller brugeren af forsikringsstedet* er sikret Medhjælp, der passer forsikringsstedet* er også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen Ny ejer er sikret i indtil 4 uger efter ejerskifte (se punkt 1.9.1) Byggeriets entreprenører under entreprisearbejder på forsikringsstedet* (se punkt 3 om Entrepriseforsikring) 1.2 hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker forsikringsstedet*. 1.3 mangelfuld eller forkert vedligeholdelse For at opnå fuld forsikringsdækning skal forsikringsstedet*, herunder udhuse, garager osv., løbende vedligeholdes Det er en betingelse for Ifs erstatningspligt, at sådan vedligeholdelse af forsikringsstedet* udføres. Hvis forsikringsstedet* ikke løbende vedligeholdes - eller hvis det vedligeholdes forkert - og der som følge heraf opstår en skade, der under normale forhold ville være dækningsberettiget, nedsættes erstatningen eller bortfalder helt. 1.4 besigtigelse If har til enhver tid ret til at besigtige forsikringsstedet* med henblik på at vurdere risikoforholdene Hvis If ved besigtigelsen konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan If fastsætte en tidsfrist til at bringe forholdene i orden. If kan også med 14 dages varsel vælge at opsige forsikringen, forhøje prisen, ændre forsikringens vilkår, fx begrænse dækningen, indføre selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring, opsige bygningsbrandforsikringen med øjeblikkelig virkning, hvis forsikringsstedet* er forladt eller ikke forsvarligt indrettet mod brandfare (se punkt 1.8.5). 1.5 betaling, gebyr m.v Forsikringen betales forud. Opkrævning sendes til den adresse, du har givet os I forbindelse med opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso, samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af opkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel Betales forsikringen ikke i henhold til 1. opkrævning, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at betalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist Hvis forsikringen først betales efter, at dækningen er ophørt, og hvis forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto If kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betaling, men har udpantningsret og kan foretage udlæg med påløbne renter og andre omkostninger. 1.6 indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer, vilkårsbestemte beløbsgrænser og priser sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsvilkårene anførte beløb er gældende i 2oo Dækningssummerne og selvrisikobeløb for Husejeransvars- og Retshjælpsforsikringerne indeksreguleres ikke Hvis udgivelsen af det anvendte indeks op hører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 8 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

9 1.7 ændring af pris, forsikringsvilkår, forsikringssummer og selvrisici Såfremt If, ud over bestemmelserne i punkt 1.6, ønsker at foretage ændringer af pris, forsikringsvilkår, forsikringssummer og selvrisici, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode og med mindst 1 måneds varsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade gælder fristen angivet i punkt Ændring af Ifs bygningsbrandforsikringsvilkår kan kun gennemføres efter Finanstilsynets godkendelse Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, dog jævnfør punkt Har Finanstilsynet godkendt, at ændrede bygningsbrandforsikringsvilkår kan anvendes for løbende forsikringsaftaler, uden at dette i øvrigt medfører ændringer i det bestående forsikringsforhold, kan forsikringen kun opsiges under iagttagelse af normalt opsigelsesvarsel Opsigelse af bygningsbrandforsikringen kan kun ske under iagttagelse af punkt forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af både dig og If med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade kan såvel du som If i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje prisen Forsikringstager kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen inden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har tilladelse til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i punkt omhandlede rettighedshavere ophører Ifs ansvar dog med 14 dages varsel. 1.9 ejerskifte og øvrige risikoændringer Ejerskifte skal straks meddeles If, da forsikringen ophører ved ejerskifte. Dog er den nye ejer dækket i indtil 4 uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i punkt Det er en forudsætning ved installation af ny energikilde som fx brændeovn eller fastbrændselsfyr, at du skriftligt kan dokumentere, at denne er godkendt af skorstensfejer eller autoriseret vvsinstallatør For at If kan tage stilling til om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte, skal følgende forhold anmeldes til If forinden igangsættelse: Ændring af det i policen anførte boligareal ved ny- eller tilbygning Forandring af bygningernes anvendelse - Ændring af tagtype, fx fra hårdt til blødt tag eller omvendt Etablering af nedgravet svømmebassin Hel eller delvis rømning eller hvis ejendommen ligger ubenyttet hen Såfremt du ikke kan dokumentere ovenstående forhold som nævnt i punkt eller ikke anmelder ovenstående forhold som nævnt i punkt kan det medføre hel eller delvis bortfald af erstatningen forhold i skadetilfælde 1.1o.1 Afværgelse af skade I skadetilfælde er du forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden. 1.1o.2 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal du snarest anmelde skaden til If indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Det kan du gøre via vores hjemmeside eller ved at ringe til os på tlf. nr. 7o Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet. 1.1o.3 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning og/eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før If har givet sit samtykke dertil. Har If ikke givet sit samtykke kan det medføre hel eller delvis bortfald af erstatningen. Husforsikring, forsikringsvilkår

10 1.1o.4 Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til If, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. If træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte. Hvis du anerkender et erstatningsansvar forpligter det kun dig selv ikke If. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring således, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Naturkatastrofer, fx jordskælv, jordskred, oversvømmelse, stormflod mv Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i punkt dækkes skader, som direkte eller indirekte, er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside klik på Privat/Klagemuligheder. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo, kl. 1o-13. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen Lovgivning For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, lov om Forsikringsaftaler i det omfang den ikke er fraveget, samt lov om finansiel virksomhed voldgift Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelser 10 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

11 ne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af den stedlige civildommer Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Husforsikring, forsikringsvilkår

12 2. Dækningsoversigt dækker dækker ikke 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: A. Brand*, herunder bortkomne genstande og brandslukningsskade Lynnedslag* direkte i boligen Eksplosion* Tørkogning af kedler til rumopvarmning, Sprængning af dampkedler til rumopvarmning. Pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning. Det er en betingelse, at anlægget er indrettet efter de gældende forskrifter. Nedstyrtning fra eller af fly El-skade* B. Storm* Nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen, er også dækket. 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport*, der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. El-skade*, der sker under reparation eller som er en følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk fejl/ødelæggelse, slid eller tæring. Skade, der ikke kan anses som brand*, fx svidning, forkulning, overophedning og smeltning, fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet er ikke dækket af forsikringen. Skade forårsaget af medførte sprængstoffer i fly, medmindre der er tale om terrorisme. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Forsikringen omfatter: 3. Bygninger De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Haveskulpturer og havelamper er kun dækket, såfremt de er opført på støbt eller muret sokkel eller sokkelsten. Markiser, baldakiner, solafskærmning, ikke murede hegn og skilte er ikke dækket. Plankeværker, stakitter og hobbydrivhuse* er kun dækket, såfremt de er opført på støbt eller muret sokkel eller sokkelsten. Plankeværker og stakitter skal desuden være omstøbte. 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* 12 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

13 dækker dækker ikke C. Vand- og frostskader Skade som følge af, at vandet efter voldsomt skybrud* og tøbrud* ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet*. Udstrømning af væsker og damp Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Det er en betingelse, at udstrømningen sker fra røranlæg, akvarier og andre beholdere på 20 liter eller derover, herunder vandsenge, installationer, som er knyttet til røranlæg, fx amerikanerkøleskabe. Frostsprængning af bygningens indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer hertil. D. Tyveri og hærværk*, der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet*. E. Brud på glas* og sanitet* Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader, der skyldes dryp og udsivning. Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg og akvarier. Skade som følge af opstigning af grundvand eller kloakvand, samt ved vand fra tagrender og nedløbsrør. Vandskade som følge af frostsprængning af rør i utilstrække ligt opvarmede lokaler*, herunder loft og skunk, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade som følge af, at installationsarbejder er udført fagligt ukorrekt. Skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. Udgifter til optøning dækkes ikke. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skade på kummer i erhvervslokaler, brud på glas* eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler eller drivhuse, ridser, afspringning af splinter og fliser, beskadigelse af emalje, punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder, skader sket i forbindelse med ombygning, reparation eller vedligeholdelse af de forsikrede genstande. Ikke frostsprængning i rør, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering. Ikke frostsprængning af udekøkkener og tilhørende installationer samt af rør placeret uden for bygning. Glaskeramiske kogeplader er dækket. Ikke frostsprængning. Ikke frostsprængning. Ikke frostsprængning. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Dækkes også, hvis skaden er forårsaget af forurening som følge af udstrømning fra olietank, dog ikke hvis skaden er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Hvis eksisterende toiletsæde og vandhane ikke kan genbruges af konstruktionsmæssige årsager, dækker forsikringen også nyt sæde/haner i samme standard. Husforsikring, forsikringsvilkår

14 2. Dækningsoversigt dækker dækker ikke 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: F. Anden pludselig skade Ved en anden pludselig skade skal skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Kun skade der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under punkt A - E. Påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger ejendommens bygninger og øvrige omfattede genstande. G. Skade på skjulte rør og kabler* Utætheder i rørinstallationer og fejl i el- og svagstrømskabler. I forbindelse med en dækningsberettiget rørskade dækkes rimelige udgifter til fejlfinding, der er godkendt af If. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at du har vedligeholdelsespligten for rørene eller kablerne. 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport*, der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, fx revnedannelser på grund af frost, bygningens sætning, tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v., rystelser fra trafik, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede, regnes ikke for pludselige skader. Skader opstået ved almindelig brug og slid såsom tæring, ridser, skrammer, tilsmudsning spild, stænk o. lign. Forsikringen dækker ikke skader på/fra drænrør, kedler, varmevekslere, radiatorer og solfangere samt rør i disse genstande, tanke og brønde. Reparation af utætheder i afløbsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bedømmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut). Dog dækkes reparation af utætheder, der medfører skade på forsikrede bygninger - uanset fejlklasse. Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*. Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandlereller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. Forsikringen omfatter: 3. Bygninger De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele Kun rørinstallationer, der er i drift. Skade på skjulte rør og kabler* i udhuse på nedlagte landbrug er ikke meddækket. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne og som konstateres samtidigt med den dækningsberettigede utæthed. 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* 14 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

15 dækker dækker ikke H. Skade på stikledninger* Skade på stikledninger* mellem hovedledning regnet fra ejendommens skel og de forsikrede bygninger, mellem de forsikrede bygninger og fra bygningerne til udvendigt tapsted. I forbindelse med en dækningsberettiget rørskade dækkes rimelige udgifter til fejlfinding, der er godkendt af If. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at du har vedligeholdelsespligten for stikledningerne. I. Svamp* og Insekt (Tillægsforsikring - gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Skade på træ og murværk som følge af aktive svampeangreb. Skade på træ som følge af aktivt træødelæggende angreb af husbukke, herkulesmyrer eller den almindelige borebille, hvis skaden har medført en svækkelse af træets funktionsevne. Ved angreb af husbukke dækker vi også bekæmpelsen af disse. Svampe- og insektangreb skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. J. Råd* (Tillægsforsikring - gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Skade på træ og murværk som følge af svamp, som bliver karakteriseret som råd*. Rådangrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikrings tiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke skader på/fra drænrør og brønde, skader på tagbrønde er dog dækket. Reparation af utætheder i afløbsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bedømmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut). Dog dækkes reparation af utætheder, der medfører skade på forsikrede bygninger uanset fejlklasse. Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandlereller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. Skade, der skyldes lukning eller tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Skade, der kun indvirker på det forsikredes udseende (skade af kosmetisk art), fx misfarvning på grund af blåsplint, mug og skimmel. Skade i sternbeklædning, vindskeder og tilhørende dæk- og udhængslister, uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender*. Skade på udvendige trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter. Skade i træfundamenter og træpilotering samt skade, som udbreder sig fra disse. Skade i bindingsværkskonstruktioner. Skade i kælderbeklædning, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre og under terræn. Skade forårsaget af rådborebillen (tømmersvampens borebille). Skade, der skyldes lukning eller tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Skade, der kun indvirker på det forsikredes udseende (skade af kosmetisk art), fx misfarvning på grund af blåsplint, mug og skimmel. Skade i sternbeklædning, vindskeder og tilhørende dæk- og udhængslister, uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender*. Skade på udvendige trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter. Skade i træfundamenter og træpilotering samt skade, som udbreder sig fra disse. Skade i kælderbeklædning, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre og under terræn. Skade i bindingsværkskonstruktioner. Skade på bygninger, der ikke er opført på støbt eller muret fundament samt garager, carporte og andre udhuse, fx udestuer, der ikke er/kan godkendes af de offentlige myndigheder som beboelse. Kun rørinstallationer, der er i drift. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne og som konstateres samtidigt med den dækningsberettigede utæthed. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Kun stikledningsinstallationer, der er i drift og ikke stikledninger* i og mellem udhuse på nedlagte landbrug. Husforsikring, forsikringsvilkår

16 2. Dækningsoversigt dækker dækker ikke 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: K. Hus-Super (Tillægsforsikring - gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap Forsikringen dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af helårsboligen for at få bedre bevægelsesmuligheder, hvis du under forsikringstiden bliver ramt af en ulykke og som følge heraf bliver kørestolsbruger eller nedkommer med barn, som pga. fysisk handicap har behov for kørestol. Kravet skal være anmeldt inden 5 år efter ulykken eller nedkomsten og invaliditeten må være varig, hvilket skal fremgå af lægeerklæring. Erstatning ydes kun til den bolig, som er forsikret på ulykkes- eller nedkomsttidspunktet. Kosmetiske forskelle Ved en dækningsberettiget skade under rørskadeforsikringen udvides dækningen med delvis erstatning for kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker i samme bad/toilet i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden forefindes. Ved en dækningsberettiget skade under glas og sanitetsforsikringen udvides denne dækning med delvis erstatning for kosmetiske forskelle i glas i samme vindues-/dørparti og sanitet i samme bad/toilet (dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar/fodbadekar og spabad). Skadedyrsbekæmpelse If foretager i samarbejde med et af If valgt skadedyrsbekæmpelsesfirma i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter hjælp til bekæmpelse af skadedyr*, som kan udgøre sanitært besvær, indenfor i det forsikrede beboelseshus (dog dækkes bekæmpelse af hvepsebo på hele forsikringsstedet*). 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport*, der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Forsikringen omfatter: 3. Bygninger De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele Skadedyrsbekæmpelse Forsikringen dækker ikke bekæmpelse af skadedyrsangreb, der eksisterede ved forsikringens ikrafttrædelse. I forsikringen indgår ikke byggetekniske foranstaltninger såsom oprettelse af vægge og gulv eller udbedringer af skader på bygninger. Ej heller dækker forsikringen opbrud af gulve eller lign., som evt. er nødvendige for at bekæmpe skadedyrene. Rottebekæmpelse er en kommunal opgave. Du skal derfor rette henvendelse til din bopælskommune, hvis du konstaterer rotter på din ejendom. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* 16 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

17 Husforsikring, forsikringsvilkår

18 3. Entrepriseforsikring (All risk forsikring*) Entrepriseforsikringen gælder ved nyopførelse af hus, tilbygning til og ombygning*, der ikke har karakter af vedligeholdelse, af eksisterende hus i tillæg til øvrige vilkår. 3.1 hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker arbejdsobjektet*, de materialer, der er indføjet eller er beregnet til indføjelse i arbejdsobjektet* samt de midlertidige anlæg, der anvendes til udførelse af entreprisen mod tab og beskadigelse af en hvilken som helst årsag, mens de forsikrede genstande befinder sig på forsikringsstedet*, dog med undtagelse af de i punkt 3.3 nævnte tilfælde. Dækningen er begrænset til max. 4.ooo.ooo kr. 3.2 forudsætninger for dækning Det er en forudsætning for forsikringens dækning: at der i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, nedrivningsarbejder og lignende samt ved sektionsvis udgravning langs eksisterende fundamenter og understøbning af fundamenter og sokler udarbejdes anvisninger, beregninger og projekt af en rådgivende ingeniør at de af den rådgivende ingeniør givne anvisninger, beregninger og projekt for midlertidige afstivninger i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, nedrivningsarbejder og lignende og/eller sektionsvis udgravning og understøbning af fundamenter/sokler nøje overholdes at den rådgivende ingeniør giver entreprenøren/bygherren anvisninger i, hvorledes de midlertidige afstivninger, sektionsvis udgravning og understøbning skal udføres og hvilke fornødne forholdsregler, der skal træffes til sikring af eksisterende bygninger, fx tagkonstruktion, bærende konstruktioner og fundamenter mod skade, kollaps eller sammenstyrtning som følge af vindlast, manglende stabilitet/bæreevne og/eller svigt i fundamenter, og at entreprenøren/bygherren nøje overholder disse anvisninger og forholdsregler at den rådgivende ingeniør under og ved afslutning af opbygningen af den midlertidige afstivning/konstruktion samt den sektionsvise udgravning og understøbning fører tilsyn med og kontrollerer afstivningen/konstruktionen samt den sektionsvise udgravning og understøbning at alt arbejde i forbindelse med indgreb i bærende konstruktioner, nedrivningsarbejder og lignende samt ved sektionsvis udgravning og understøbning af fundamenter/sokler udføres af professionelle håndværkere at tagentrepriser udføres etapevis således, at der ikke findes uretablerede arealer på over 100 m2 i alt, samt at alle åbne arealer altid er forsvarligt dækket med presenninger, når dette er nødvendigt pga. vejret at der i forbindelse med udgravning ved eksisterende fundamenter ikke graves dybere end, hvad der svarer til undersiden af de eksisterende fundamenter, medmindre der er tale om sektionsvis udgravning, se punkt at der etableres nødvendig afmærkning og afdækning i forbindelse med udførelse af de enkelte entreprisearbejder, herunder afskærmning af eksisterende bygninger, fx via støvvægge samt afskærmning mod tredje mand at entreprenøren/bygherren inden opstart af evt. gravearbejde kontakter ledningsejere og undersøger, hvilke kloakker, dræn, ledninger og kabler (inkl. interne ledningsanlæg), der findes på arealet. Såfremt der skal udgraves i nærheden af disse, foretages håndgravning for lokalisering o at varmt arbejde* udføres af professionelle håndværkere med certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde*. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Derudover skal sikrede kunne fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet inden varmt arbejde* påbegyndes at følgende sikkerhedsforhold opfyldes (ved tyveri): For nedenstående materialer og genstande er det en betingelse, at disse opbevares i en forsvarligt aflåst (klasse RØD*) stålcontainer uden vinduer: hårde hvidevarer inventar, herunder køkkeninventar, garderobeskabe og badeelementer VVS-materialer, - anlæg, -fittings og sanitet el-tekniske materialer, herunder armaturer og belysning gulvbelægning og tæpper svagsstrømstekniske anlæg og materialer vinduer, døre, tagpap, isoleringsmaterialer, plastfolier og lignende Der er ingen dækning såfremt containeren står på blokvogn eller anden form for køretøj. 18 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

19 Alternativt kan disse genstande opbevares i den af forsikringen omfattede bygning. Det er en betingelse, at alle byggeriets udvendige døre er aflåst med min. 1 solid forsikringsgodkendt dirkefri lås og beslag, samt at alle vinduer og døre er monteret med glas. Andre udvendige åbninger skal være forsvarligt og solidt lukket/afdækket med min. 2o mm tykke træplader på solidt skelet. Dette gælder også, når ovennævnte genstande er monteret og installeret i den forsikrede bygning. Ved nybyggeri må ovennævnte genstande kun opbevares i de mængder, der kan indbygges i en periode på max. 14 dage. 3.3 hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: Tab eller beskadigelse hidrørende fra årsager, der er opstået inden policens ikrafttrædelsesdato Tab eller beskadigelse af entreprenørmateriel, arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stillads, containere, forbrugsgods m.v Tab eller beskadigelse af modeller og tegninger udover disses genfremstillingsværdi Tab eller beskadigelse, der skyldes slitage, gradvis forringelse, mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse samt mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning, konstruktion og arbejde. Denne undtagelse vedrører kun den del af arbejdsobjektet*, som bliver direkte ramt af skaden, men ikke andre dele af arbejdsobjektet* eller genstande, der bliver beskadiget som sekundær følge af den primære skade Tab eller beskadigelse, der skyldes driftstab af enhver art, herunder bøder for forsinkelser eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser Tab eller beskadigelse, der skyldes hel eller delvis standsning af arbejdet Tab eller beskadigelse, der viser sig ved manko, når sådant tab kun konstateres ved opgørelse af regnskab og beholdninger Tab eller beskadigelse som følge af pilotering, spunsning, grundvandssænkning og sprængningsarbejder Tab eller beskadigelse af de dele eller enheder af arbejdsobjektet*, som er afleveret eller taget i brug o Skade på bygherrens eksisterende bygning og anlæg, som på grund af arbejdets natur må anses som uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet Tab eller beskadigelse som følge af simpelt tyveri*. 3.4 garantiperiode Når entreprisearbejdet er afsluttet, gælder der en garantiperiode på 12 måneder. I denne garantiperiode dækkes pludseligt opståede tab og beskadigelser som følge af skade forårsaget i opførelsesperioden, men først konstateret i garantiperioden. Derudover dækkes skade opstået under afhjælpning af garantifejl. 4. Erstatningsopgørelse 4.1 sådan beregner if erstatningen: Det forsikrede er dækket til nyværdi medmindre andet er nævnt i disse vilkår eller i policen samt i de tilfælde, hvor vi afskriver efter afskrivningstabellerne i punkt Erstatningen opgøres til det beløb, det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Hvor intet andet er nævnt tager skadeopgørelsen udgangspunkt i Forsikring & Pensions vejledning om Opgørelse af bygningsskader. Er en bygning forsikret til dagsværdi tager skadeopgørelsen ligeledes udgangspunkt i Forsikring & Pensions levetidstabeller Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer end dem, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. Dog gives der tilskud til kosmetiske forskelle i visse tilfælde, hvis forsikringen er udvidet til at omfatte Hus-Super, se dækningsoversigtens punkt 2.1.K. 4.2 afskrivningstabeller For følgende nævnte installationer, bygningsdele, bygningsoverflader og skadetyper bliver erstatningen fastsat til nyværdi (arbejdsløn og materialer), hvori der foretages et fradrag bestemt ud fra det beskadigedes alder på skadetidspunktet. Hvis intet andet er nævnt i nedenstående punkter foretages fradraget for alder på hele reparationsudgiften, dog eksklusiv udgifter til redning og bevaring, samt følgeudgifter for den skete skade. Husforsikring, forsikringsvilkår

20 4.2.1 Olie-, gas- og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere samt solvarmeog jordvarmeanlæg: Alder indtil Erstatning 10 år 100 % 15 år 70 % 20 år 50 % 25 år 40 % Herefter 20 % Hårde hvidevarer og el-drevne genstande: Alder indtil Erstatning 2 år 100 % 3 år 80 % 4 år 70 % 5 år 60 % 6 år 40 % 10 år 20 % Hårde hvidevarer og el-drevne genstande over 1o år erstattes ikke Denne afskrivningstabel gælder kun for skader dækket under 2.1.G, Skjulte rør og kabler*: Alder indtil Erstatning 20 år 100 % Herefter 70 % Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning og retablering. Er forsikringen udvidet til at omfatte Hus-Super vil afskrivningen højst blive 3.ooo kr Denne afskrivningstabel gælder kun for skader dækket under 2.1.H, Stikledninger*: Alder indtil Erstatning 20 år 100 % 30 år 70 % 35 år 60 % 40 år 50 % 45 år 40 % 50 år 30 % Herefter 20 % Erstatningen vil blive opgjort pr. rørstrækning*. Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning og retablering. Er forsikringen udvidet til at omfatte Hus-Super vil afskrivningen højst blive 3.ooo kr Antenner og paraboler med tilbehør og tagbelægning af plast, PVC og lignende: Alder indtil Erstatning Tagbelægning af pap samt undertage af plast og lignende: Alder indtil Erstatning 15 år 100 % 20 år 70 % 25 år 50 % 30 år 30 % Herefter 20 % Tagbelægning af strå, rør og andet blødt tag: Alder indtil Erstatning 20 år 100 % 25 år 70 % 30 år 60 % 35 år 50 % 40 år 40 % 45 år 30 % Herefter 20 % Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl og andre lignende produkter, herunder laminat: Alder indtil Erstatning 10 år 100 % 15 år 70 % 20 år 60 % 25 år 40 % Herefter 20 % Ved erstatningsberegningen kan der dog tages udgangspunkt i det beskadigedes kvalitet på anskaffelsestidspunktet og dets stand på skadetidspunktet Vinduer, døre og facadepartier (kun ved svampe- og rådskader, se dækningsoversigtens punkt 2.1.I og 2.1.J): Alder indtil Erstatning 5 år 100 % 10 år 95 % 15 år 87 % 20 år 82 % 25 år 79 % 30 år 75 % 35 år 61 % 40 år 50 % Herefter 0 % Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ og ikke pr. skade. Er forsikringen udvidet til at omfatte Hus-Super vil afskrivningen højst blive 3.ooo kr. pr. genstand. 4.3 svampe-, råd- eller insektskade Ved svampeskade, herunder råd* eller angreb af trænedbrydende insekter, betaler vi for nødvendig reparation eller afstivning af det angrebne træværk, således at træets bæreevne sikres. For rådskader og insektskader gælder det dog, at der kun ydes erstatning, hvis det har betydning for træet bære- og funktionsevne. 5 år 100 % 7 år 70 % 10 år 40 % Herefter 20 % 20 Husforsikring, forsikringsvilkår 41-04

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere