LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013"

Transkript

1 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune den 18. december 2013

2 Indholdfortegnelse 1. Indledning Orientering om forhold med betydning for kvalitetsstyringssystemet Orientering om organisatoriske forhold Orientering om lovgivningsmæssige forhold Orientering om tekniske forhold Status for korrigerende og forebyggende handlinger Kvalitetsworkshop Intern audit Tidligere afvigelser og forbedringsforslag registret og afsluttet Samlet vurdering af interne audit Vurdering af ekstern audit 2009, ekstern audit 2010, ekstern audit 2011 og ekstern audit i Brugerundersøgelser... 4 Dialogmøder Vurdering af kvalitetsstyringssystemets funktion Teknisk funktion af systemet Praktisk funktion af systemet Opfølgning på politik og mål... 6 Service... 6 Sagsbehandling... 6 Formidling... 6 Personalet... 7 Vidensindsamling... 7 Samarbejder Forslag til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Ledelsens beslutninger med indflydelse på kvalitetsstyringssystemet... 7 Fælles proceduredag... 7 Flytning af medarbejdere og opgaver... 7 Snitflader og opgavefordeling på spildevandsområdet Samlet konklusion... 8

3 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet som den årlige samlede evaluering af Skanderborg Kommunes kvalitetsstyringssystem. Rapporten beskriver de væsentligste forhold vedr. kvalitetsstyringssystemet. Der er opstillet en række krav til hvilke forhold ledelsens evaluering skal indeholde. Kort beskrevet skal evalueringen indeholde alle væsentlige forhold med relation til, eller med påvirkning af kvalitetsstyringssystemet. Det drejer sig blandt andet om beskrivelse og vurdering af organisation, lovgivning, teknik, intern audit og ekstern audit, brugertilfredshedsundersøgelse, indsats ved registreringer af forbedringsforslag og afvigelser samt en redegørelse for ledelsens beslutninger med konsekvens for kvalitetsstyringssystemet. Endeligt skal der tages stilling til eventuel opfølgning og evaluering af systemet. Kvalitetshåndbogen er under betydelig forandring dels fordi flere afdelinger er ved at blive inddraget og dels fordi der er ved at ske en transformation fra fokus på kvalitetsstyring til fokus på kvalitetsledelse. I foråret 2013 iværksatte Skanderborg Kommune et effektiviseringsprojekt, hvor samtlige ledere var på en LEAN uddannelse på diplomuddannelsen. Det fælles arbejde med kvalitetshåndbogen ligger i naturlig forlængelse af det fælles LEAN projekt. 2. Orientering om forhold med betydning for kvalitetsstyringssystemet 2.1 Orientering om organisatoriske forhold Inddragelse af andre afdelinger og sagsområder udover Natur og Miljø: Vej Byg Sekretariatet Kultur, Borger og Plan 2.2 Orientering om lovgivningsmæssige forhold Kvalitetsstyringsloven er ophævet. 2.3 Orientering om tekniske forhold SCHULTZ lovinfo Overvågning af lovstof sker via tilmeldinger til diverse nyhedstjenester ex. fra Shultz lovinfo. ACADRE journalsystem Skanderborg Kommune har indkøbt en styringsreol til journaliseringssystemet Acadre. Med styringsreolen er det muligt bedre at styre OBS datoer og sagsfrister på ved hjælp af acadre. Systemet har dog hidtil kun i begrænset omfang implementeret i organisationen. Side 1 af 8

4 D4 systemet Kvalitetshåndbogen er placeret i et IT system, der hedder D4. Der har været en række tekniske problemer med tilknytning til bestemte versioner af internet explorer og google chrome. Af hensyn til Skanderborg kommunes IT sikkerhedspolitik, er det ikke længere muligt at give adgang til eksterne brugere til håndbogen i digital form. 3. Status for korrigerende og forebyggende handlinger Forslag til forbedringer og ændringer indrapporteres løbende i Requestmodulet og der bliver tildelt en ansvarlig sagsbehandler på opgaven samt en tidsfrist for hvornår opgaven skal være afsluttet. 3.1 Kvalitetsworkshop Den 29. oktober 2013 gennemførte hele Teknik- og Miljøområdet sammen med nøgle medarbejdere fra Kultur, Borger og Plan en fælles proceduredag med deltagelse af ca. 60 medarbejder. Formålet var at få opstartet arbejdet at se på teknik og miljøområdet som er helhed og at få afklaret snit- og samarbejdsflader på tværs i organisationen. Konkret blev arbejdet med en række nye fælles procedurer opstartet. Den 7. november 2013 blev der afholdt en intern kvalitetsworkshop for samtlige sagsbehandlere på natur og miljøområdet med deltagelse fra Byg & Ejendom og fra Vej & Trafik. På workshoppen blev håndbogen gennemgået og de registrerede mangler, fejl og forbedringsforslag blev rettet i kvalitetshåndbogen det vil sige, at de forhold der kunne rettes med det samme, blev rettet med det samme, og det var kun de forhold der ikke umiddelbart kunne løses, der blev tastet ind i Kvalitetshåndbogens registrerings modul (request-modulet). 4. Intern audit Intern audit Der er i uge 48 og uge 49, 2013 er der gennemført internt audit på kvalitetshåndbogen på natur og miljøområdet. Proceduren for intern audit er beskrevet i håndbogens procedure T5. Opgavebeskrivelse intern audit: Den interne audit er gennemført efter følgende opgave beskrivelse: Planlægningsmøde intern audit Procedurer udvalgt iht. auditplan (systemansvarlig i samarbejde med auditorer) Stikprøve den interne auditor har udvalgt de punkter, hvor det ser mest kritisk ud / sværest at få til at fungere eller hvor der er sket ændringer i lovgivningen. Den interne auditor har booket tid med de relevante sagsbehandlere. Uge 48-49, 2013 gennemførelse af intern audit. Der er anvendt tjekskema fra kvalitetshåndbogen (bilag til procedure T5 T05.1) De interne auditskemaer er afleveret håndskrevet/maskinskrevet til Lotta Boe Efterfølgende er der af Brian Bødker udført intern audit på intern audit. Side 2 af 8

5 Forbedringsforslag og afvigelser er registreret af den interne auditor i Request modulet. Auditplan Den interne audit er gennemført efter den udarbejdede plan for intern audit.. Følgende medarbejdere har udført den interne audit i 2013: Brian Bødker intern audit på intern audit Lotta Boe teamleder for de interne auditorer Lasse Kristiansen Hanne Linnet Hanne Medum Tue Skov Rikke Sørensen Andrea Høj Plejdrup Charlotte Valløe Martin Simonsen (Vej) Mikkel Lindskov (Plan) Louise Friis Hansen (Byg og Ejendom) Alle registreringerne er blevet indrapporteret i Requestmodulet. 4.1 Tidligere afvigelser og forbedringsforslag registret og afsluttet Tidligere afvigelser og forbedringsforslag registret og afsluttet I perioden fra certificeringsaudit i november 2009 til intern audit i uge 50, 2013 er der af brugerne løbende indmeldt forbedringsforslag og afvigelser i alt 710 stk. Disse indrapporteringer er indgået i den løbende proces med forbedringer og udvikling af systemet og er for afvigelsernes vedkommende lukket. For enkelte af registreringerne har det være nødvendigt og / eller hensigtsmæssigt at udskyde behandlingen til den kommende fælles proceduredag i 2014 eller til den interne workshop i Natur og Miljøafdelingen i efteråpret Processen og forløbet vurderes til at være tilfredsfredsstillende. 4.2 Samlet vurdering af interne audit 2013 Det vurderes, at den interne audit er nødvendig og gavnlig for at sikre vedligeholdelse og udvikling af systemet. Intern audit 2013 har afdækket, at der bør sættes fokus på de processer, der går på tværs af grupper, på tværs af afdelinger og på tværs af fagsekretariater og stabe, da det vurderes at der her forsat vil være gevinster at hente ift. tidsforbrug og kvalitet i opgaveløsningen. Udviklingen omkring intern audit vurderes til at være tilfredsstillende. 5. Vurdering af ekstern audit 2009, ekstern audit 2010, ekstern audit 2011 og ekstern audit i Den 23. november 2009 blev den første eksterne audit gennemført. Forud for certificeringsaudit var der forløbet en proces med en række interne workshops, interne audits, en screeningsaudit og en præaudit. Side 3 af 8

6 Ved den eksterne audit i 2009 satte auditor fokus på afrapportering af ledelsens evaluering samt afklaring af kompetenceforhold vedr. VVM proceduren. Omkring ledelsens evaluering, så skal denne rapport tjene som en opsamling på ledelsens evaluering vedr. kvalitetsstyringssystemet. Kompetenceforholdene vedr. VVM proceduren blev allerede umiddelbart i forlængelse af den eksterne audit i 2009 præciseret, og der har efterfølgende været nedsat en tværgående projektgruppe om VVM med en projektleder fra Natur- og Miljøafdelingen. Proceduren og rutiner omkring VVM er således blevet gennemgået og proceduren er løbende blevet justeret til i flere omgange siden 2009 og senest i efteråret Den eksterne audit i 2010 blev udført den 2. november Konklusionen på audit blev at systemet overholder kravspecifikationen og er implementeret i tilfredsstillende omfang samt at systemet virker egnet og effektivt i forhold til de opgaver Skanderborg Kommune skal løse på natur og miljøområdet. Ekstern auditor fandt ingen afvigelser men kom med en række forbedringsforslag. Forbedringsforslagene gik på implementering af håndbogen i Acadre, forhold vedr. afvikling af intern audit samt udbygning af enkelte konkrete procedurer. Ved den eksterne audit i den 29. november 2011 konstaterede den eksterne auditor en afvigelse i forhold til anvendelse af VVM proceduren på vejområdet, samt 3 mindre afvigelser formuleringer vedr. intern audit og udformningen af plan for intern audit. Afvigelserne er efterfølgende blevet lukket. Den 6. og 10. december 2012 blev der gennemført ekstern audit på kvalitetsstyringssystemet i Skanderborg Kommune. Fokus var meget på hvordan kvalitetsstyringssystemet fremadrettet kan og skal anvendes og udvikles. Generelt vurderes det, at de eksterne audits i 2009, 2010, 2011 og 2012 ud over at være nødvendige for certificering - har haft en gavnlig virkning på vedligeholdelsen og udviklingen af kvalitetsstyringssystemet og dermed på kvaliteten af det myndighedsarbejde, der udføres på natur og miljøområdet. Den eksterne audit vurderes til at være af afgørende betydning for vedligeholdelsen af systemet. Det er derfor vigtigt at der fremadrettet findes en erstatning for certificeringen efter kvalitetsstyringsloven. Samlet vurderes det, at ekstern audit er nødvendig og gavnlig for at sikre vedligeholdelse og udvikling af systemet. 6. Brugerundersøgelser Skanderborg Kommune har valgt at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser som dialogmøder med udvalgte interessenter. Der er tidligere gennemført efteråret brugerundersøgelser i form af en borgerpanelundersøgelse samt en omdømmeanalyse i 2010 begge dele for hele fagsekretariatet Teknik og Miljø. Side 4 af 8

7 Dialogmøder Skanderborg Kommune afholder hvert år en række dialogmøder med relevante interessenter. Hvert år afholdes der dialogmøder med repræsentanter fra landbruget, håndværkere og industrivirksomheder. I 2013 er der afholdt dialogmøder med Vandrådet samt Det Grønne Råd med deltagelse af medlemmerne fra Miljø og Planudvlaget. Hvert år inviter vi landmænd, lystfiskere og naturfolk til offentlige vandløbsyn. Et vandløbssyn er et møde ude ved de vandløb vi vedligeholder. Ved vandløbssynet deltager medarbejder fra Natur og Miljø, de involverede vandløbsmedarbejdere og entreprenører, lodsejerne og de interessenter der lyst til at deltage og interesse i vandløb. Dialogmøderne giver en meget direkte og brugbar tilbagemelding på hvordan kunder og borgere oplever den service Skanderborg Kommune leverer. I forhold til andre former for indsamling af informationer om brugertilfredshed, giver dialogmøderne mulighed for at spørge ind til den feedback vi som kommune modtager. Dialogmøderne vurderes til at være en brugbar måde til at indsamle feedback på brugertilfredshed. Dialogmøderne kan suppleres med andre former for indsamling af informationer. 7. Vurdering af kvalitetsstyringssystemets funktion 7.1 Teknisk funktion af systemet Alle sagsbehandlere på natur og miljøområdet - samt relevante sagsbehandlere i de andre afdelinger i Skanderborg Kommune, har adgang til den digitale kvalitetshåndbog via brugernavn og login. Der arbejdes pt. på at etablere integreret login for alle medarbejderne, hvilket vil være en lettelse for brugerne af håndbogen. Teknikken fungerer og der har været ganske få tekniske fejl vedr. datering af dokumenter. De få fejl der har været er blevet løst relativt hurtigt enten via assistance fra Skanderborg Kommunes it teknikere eller via telefonsupport fra leverandøren af systemet. D4 systemet giver den systemansvarlige en række muligheder for at overvåge brugen af håndbogen via systemets registreringer af brugeraktiviteten af håndbogens enkelte dokumenter. Ved udgangen af december 2013 viser brugerstatistikken, at der har været mere end dokumentvisninger i håndbogen af de ca dokumenter, der nu er langt ind i håndbogen. En anden stærk funktion er registreringer af forbedringsforslag og afvigelser i Requestmodulet, der gør det muligt at dokumentere løbende udvikling af systemet. Samlet set vurderes det, at systemet er funktionsdueligt og brugbart. Side 5 af 8

8 7.2 Praktisk funktion af systemet Procedurebeskrivelserne og de udarbejdede paradigmaer, vurderes til at være en god støtte i sagsbehandlingen, især i situationer med spidsbelastninger, ferier eller ved indkøring af nye medarbejdere. Den gennemførte proces med interne kvalitetsworkshops, fælles proceduredag og intern audits har ligeledes medført, at alle sagsbehandlere har været nødt til at forholde sig til feedback fra kollegaer. Dette har medført, at der er blevet registreret en række afvigelser og blevet fremført en masse forbedringsforslag. Samlet set vurderes dette at have haft en gavnlig effekt på kvaliteten af det myndighedsarbejde, der leveres på natur og miljøområdet. 8. Opfølgning på politik og mål Skanderborg Kommune har på natur og miljøområdet opstillet mål indenfor områderne service overfor kunder, sagsbehandling, formidling, personale, vidensindsamling og samarbejder. Service Omkring service overholdes de lovpligtige tilsynsfrekvenser på landbrugsområdet og på virksomhedsområdet. De udmeldte vurderede sagsbehandlingstider vurderes stort set at blive overholdt. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de fleste sagsområdet er dog ikke faldet i 2013, hvilket ikke er en tilfredsstillende udvikling. Årsagen til de øgede sagsbehandlingstider er blandt andet en øget arbejdsbelastning på grund af overtagelsen af en række opgaver på spildevandsområdet, der forsat fylder en del samt arbejdet med Natura2000 handleplaner, vandhandleplanen og en række store sagskomplekser med grundvandsbeskyttelse. Sagsbehandling Omkring sagsbehandling vurderes det at kvalitetssystemet er integreret i sagsbehandlernes dagligdag. Formidling Vedr. formidling via blå flag er der etableret nye blå flag strande ved hhv. Skanderborg Sø (2009) og ved Mossø (2010) og ved Stilling Sø (2012) samt ved Knudsø i Skanderborg Kommune har i deltaget i en række informations- og formidlingsprojekter. Eksempler herpå er deltagelsen i etablering af fælleshjemmeside for Gudenåen og udviklingen af nyskabende formidling af natur, kultur og historie ved hjælp af smartphones (ex. 2d koder ved StoRyTouren), samt udført en sammenhængende skiltning for de kanosejlende i Ry området samt med formidling af viden om naturen ved en række grønne partnerskaber, blandt andet Lyngbygaard Å, Tåstrup Sø og Himmelbjergruten fra Ry til Silkeborg. Via grønne partnerskaber med lodsejere, foreninger og interesseorganisationer har Skanderborg Kommune deltaget i mere end 15 partnerskaber de seneste år, hvor Side 6 af 8

9 en af grundpillerne blandt andet har været formidling af kultur, natur og miljøinformationer. Personalet Blandt andet med henblik til udvikling af personalet, gennemføres der systematiske udviklingssamtaler med de ansatte, ligesom der foreligger opdaterede CV er for sagsbehandlere på natur og miljøområdet. I 2013 er samtalerne gennemført som en almindelige medarbejderudviklingssamtale. Vidensindsamling Vidensindsamling er blandt andet sket via en forsættelse af projektet med systematisk kortlægning af kommunes naturområder og kortlægningsprojektet af samtlige vandhuller i Skanderborg Kommune. Derudover er der i udført en ekstra indsats med at få indsamlet viden om gamle boringer og brønde, samt kortlægning af eksisterende jordvarmeanlæg. Samarbejder Og endeligt har Skanderborg Kommune på natur og miljøområdet deltaget aktivt i tværkommunale samarbejder, især omkring Gudenåen, i en række grønne partnerskaber, i det grønne råds arbejde samt i udvalgte møder i vandrådet. Seneste nye tiltag, hvor Skanderborg Kommune deltager aktivt er Gudenå partnerskaber og OplevGudenaa samarbejdet. Samlet set vurderes det, at de opstillede mål i stort omfang er opfyldt. 9. Forslag til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Der arbejdes pt. på at etablere en integeret login for medarbejderne. Der er ligeledes fokus på at udbrede brugen af kvalitetshåndbogen samt at flytte fokus fra styring til ledelse. 10. Ledelsens beslutninger med indflydelse på kvalitetsstyringssystemet Fælles proceduredag I 2013 har ledelsen i Fagsekretariatet for Teknik og Miljø gennemført en fælles proceduredag for at styrke og udvikle samarbejdet på tværs i organisationen. Flytning af medarbejdere og opgaver I 2013 er medarbejdere og opgaver fra grøn drift flyttet fra natur og Miljøafdelingen til Vej og Trafik, hvor de oprindeligt kom fra. Snitflader og opgavefordeling på spildevandsområdet Den formelle udskillelse af Vand- og Kloakforsyningen som et selvstændigt kommunalt A/S den 1. januar 2010 kræver forsat en del ledelsesmæssig involvering i forhold til afklaring af snitflader og opgavefordeling på spildevandsområdet. De fleste snitflader og opgaver er faldet på plads, men Forsyningens oprydning i deres ledningsregister er kilden til en del diskussioner, for hvis det ikke er Forsyningen der Side 7 af 8

10 skal vedligeholde en regnvandsledning så er det enten kommune eller en privat lodsejer der skal, og det medfører en del drøftelser med Forsyningen. Overordnet set varetages alle myndighedsopgaver af sagsbehandlere i Natur- og Miljøafdelingen. Det drejer sig om blandt andet påbud separatkloakering, tilslutninger, tilladelser til regnvandsbassiner, planlægningsopgaver med mere. Især klimaplanarbejdet har i 2013 fyldt en del. Det er forsat nødvendigt at rette fokus på området for at få snitflader og samarbejdsprocesser på plads. Skanderborg Kommunes ledelse har sat fokus på effektivisering, blandt andet LEAN, hvilket kvalitetsledelse spiller fint sammen med. 11. Samlet konklusion Den samlede vurdering af Skanderborg Kommunes kvalitetsstyringssystem på natur og miljøområdet er at: Systemet er funktionsdueligt og brugbart Systemet anvendes og er integreret i den daglige sagsbehandling Systemet understøtter politik og mål Der ledelsesmæssigt forsat bør sættes fokus på processer og procedurer der går på tværs i organisationen. Ekstern audit og certificering er af afgørende betydning for vedligeholdelse og udviklingen af systemet. Ry den 18. december 2013 Hans Brok-Brandi Systemansvarlig Luise Pape Rydahl Teknisk Chef Side 8 af 8

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Præsentation & Politikkontrol DISPOSITION 1) Kort introduktion til Natur og Miljøområdet 2) Politikkontrol på udvalgte områder: status

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Kvalitetsstyring i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Ledelsens evaluering september 2012

Kvalitetsstyring i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Ledelsens evaluering september 2012 Kvalitetsstyring i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Lelsens evaluering september 2012 August 2012 Indhold Indledning og handleplan Denne evaluering tager udgangspunkt i følgen hovedpunkter: Opfølgning

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere