Politiker spørgsmål Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiker spørgsmål Budget 2016-2019"

Transkript

1 Politiker spørgsmål Budget

2 Økonomiudvalget

3 Økonomiudvalget Titel Bemandingen på arbejdsmarkedsområdet Nr. P101 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter januar 2016 Indtægter Indenfor servicerammen? Netto ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har anmodet om en vurdering af bemandingen på arbejdsmarkedsområdet. Resumé af besvarelse Forvaltningen vurderer, at der - med de i handlingsplanen for arbejdsmarkedsområdet besluttede opnormeringer - på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig bemanding til driften af arbejdsmarkedsområdet. Dog med et vist pres på rehabiliteringsteamet og vejledningsindsatsen for unge. Fra 2015 og frem vil der blive et betydeligt behov for at øge kapaciteten på arbejdsmarkedsområdets til understøttelse af udviklingsopgaver fx ifbm. implementering af nye reformer, omstilling af arbejdsgange m.m. Det vurderes derfor, at der på såvel kort som på længere sigt er behov for at styrke arbejdsmarkedsområdets bemanding til udvikling, men at det samtidig ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre behovet. Det vil afhænge af, hvilke ressourcer der kan frigøres indenfor de nuværende normeringsrammer, samt hvilke investeringsstrategier der kan sættes i værk. Forvaltningens uddybende besvarelse Balance i den daglige drift Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny arbejdsmarkedspolitik og en handlingsplan for arbejdsmarkedsområdet. I forlængelse af handlingsplanen besluttede kommunalbestyrelsen endvidere at opnormere området. Arbejdsmarkedsområdet er som følge heraf opnormeret med i alt 7 stillinger. Hertil kommer opnormering med en direktør samt en styrkelse af ledelsen. Beslutningerne betyder, at der skal ske en lang række udviklings- og omstillingstiltag på arbejdsmarkedsområdet herunder en ændret organisering, ændrede arbejdsgange m.v.. Med opnormeringen og en udvikling og omstilling af driften vurderes det, at der alt andet lige på nuværende tidspunkt er ressourcer nok på området til varetagelse af den løbende drift i form af sagsbehandling, administration m.m.. Det vil sige, at der indenfor de nuværende ressourcerammer kan skabes både rimelige og gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt en forbedret og hen- 1

4 Økonomiudvalget sigtsmæssig sagsgang for borgerne. Der vil dog være behov for at flytte på ressourcerne indenfor forvaltningen. Der er imidlertid to områder som vil være under et ekstraordinært pres: 1. Kapaciteten i rehabiliteringsteamet. Som følge af arbejdsmarkedsreformerne er der nedsat et rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet har deltagere på tværs af arbejdsmarked- og velfærdsforvaltningen. Tilrettelæggelsen af rehabiliteringsteamets arbejde forudsætter, at møderne om de enkelte sager afholdes særdeles effektivt. Det kræver grundig forberedelse. Det har dog vist sig, at den budgetterede tid til forberedelse har været for lille. 2. Vejledning af et uventet højt antal ikke-uddannelsesparate unge. I forbindelse med folkeskolereformen vurderede regeringen, at antallet af ikkeuddannelsesparate elever i folkeskolen ville være ca. 20%. I Norddjurs Kommune har lærerne på de enkelte skoler ved en konkret vurdering opgjort, at 37,5% ikke er uddannelsesparate. Det betyder væsentligt ændrede forudsætninger i omfanget af Ungeindsatsens vejledningsopgave for de ikke-uddannelsesparate. Det kan overvejes, om der skal afsættes ekstra ressourcer hertil. Behov for ressourcer til udvikling og omstilling Handlingsplanen fordrer en omstilling og udvikling af arbejdsmarkedsområdet. Hertil kommer så de behov for udvikling der følger af de reformer folketinget vedtager og som skal implementeres i de kommende år. Og endelig skal igangsættes en udvikling af området som følge af kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitik. Samlet set vil det betyde et vedvarende pres for tilpasning til en ny virkelighed fra 2015 og frem. Det kræver at arbejdsmarkedsområdet har de nødvendige ressourcer til at understøtte udvikling. Det gælder såvel styringen af udviklingen som frirum hos medarbejderne til at arbejde med og implementere udvikling. Det kan fx være i form af fagkonsulenter i lovgivningen, analysekompetencer, procesunderstøttelse af organisatoriske og faglige udviklingsprocesser, proces- og faglig understøttelse til politisk prioriterede projekter som fx socialøkonomiske virksomheder o.l. Alt sammen noget der ikke umiddelbart kan løses af de medarbejdere, der skal sikre en stabil daglig drift. I betragtning af det betydelige omstillingsbehov, der er på arbejdsmarkedsområdet, vurderes det at området mangler ressourcer til udvikling og omstilling. Hvad enten disse skal hentes som ekstern konsulentbistand eller i form af ansættelse af de nødvendige kompetencer. Der er formentlig behov for en kombination heraf. Det er ikke utænkeligt at der kan frigøres ressourcer hertil indenfor områdets nuværende rammer. De vil imidlertid skulle hentes fra den ramme til den daglige drift, der som nævnt alt andet lige på nuværende tidspunkt vurderes at kunne bringes i ressourcemæssig balance. En frigørelse af ressourcer indenfor rammen vil dog formentlig mest hensigtsmæssigt kunne gå til den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne i forbindelse med udvikling og omstilling. Det anbefales, at forvaltningen i første omgang, på baggrund af en optimering af driften, afklarer, i hvilket omfang der indenfor forvaltningens nuværende rammer kan frigøres normeringsmæssige ressourcer til at understøtte de fremtidige udviklingsbehov. Og at det heref- 2

5 Økonomiudvalget ter vurderes, hvilke ressourcer der eventuelt er behov for ny bevilling til. Det kan være som tillægsbevilling i 2016 eller indgå som en del af budgetdrøftelsen for 2017 og frem. Endvidere anbefales det, at forvaltningen på sigt arbejder med en investeringsstrategi, således at investeringer i udvikling skal frigøre ressourcer, fx i driften, i indsatserne eller i forsørgelsen, der efterfølgende kan finansiere udviklingen. 3

6 Økonomiudvalget Titel Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Nr. P102 (P203) (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,850 0,850 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0,850 0,850 0,850 0 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 1,0 1,0 1,0 Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendt det til høring. Strategien vil efter høringsperioden komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget har stillet spørgsmål vedrørende budget for strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Herunder eventuelt behov for reservering af grunde m.m. Strategien vil have økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget, mens de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget fremgår af P203 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Resumé af besvarelse Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder indeholder en 3 årig projektperiode, hvor der skal ansættes en virksomhedskonsulent eller alternativt købes tilsvarende kompetencer fra rådgivningsvirksomheder. Konsulenten skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Virksomhedskonsulenten skal have kompetencer til at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private og kommunale aktører og skal kunne medvirke til realiseringen heraf. De forventede udgifter hertil udgør 0,850 mio. kr. i perioden Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende, idet det vil afhænge af analysen af forretningspotentialerne. Forvaltningens uddybende besvarelse Besvarelsen tager udgangspunkt i den strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder, som arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at sende i høring. 4

7 Økonomiudvalget Strategien indebærer, at Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en række private socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Som led i strategien ansættes en virksomhedskonsulent i en 3-årig projektperiode, der skal: 1. Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 2. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 3. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m. 4. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. 5. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere. Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at prioritere projektet højt og har derfor allerede i 2015 afsat midler af udvalgets aktivitetspulje til dette. Udvalget har således afsat i alt 0,600 mill. kr. til opstarten i 2015, herunder ansættelsen af virksomhedskonsulenten allerede fra efteråret Ansættelsen vil dog være afhængig af, at kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer i årene Ligeledes vil det videre projektforløb være afhængig af de indkomne høringssvar til strategien. Arbejdsmarkedsudvalget har sendt et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i høring. I den sammenhæng er socialøkonomiske virksomheder defineret som: Selvstændige private virksomheder, der med et socialt sigte arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og geninvesterer overskuddet i virksomheden. Strategien understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder ved at anvende to metoder: Afknopning fra kommunal virksomhed Udvikling af erhvervspotentialer Strategien er således baseret på at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private aktører uden kommunal medfinansiering. Det er forventningen, at en eller flere private samarbejdspartnere vil indgå i virksomhedsudviklingen sammen med Norddjurs Kommune, herunder med en større eller mindre grad af investeringer. På den baggrund kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende. Økonomien i projektet forventes for økonomiudvalget at se således ud i perioden : Indsats Udgift pr. år (mio. kr.) Virksomhedskonsulent, løn 0,600 Virksomhedsunderstøttende aktiviteter, kørsel m.v. 0,200 Administration 0,050 I alt i 2016 og overslagsårene 0,850 5

8 Økonomiudvalget Alle driftsudgifter og indtægter forventes at påhvile en privat virksomhedsejer af de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Dog bortset herfra eventuelle beslutninger om kommunale driftstilskud i en kortere eller længere periode, herunder rådighed over kommunale grunde eller bygninger. Eventuelle beslutninger herom vil blive forelagt kommunalbestyrelsen særskilt. Udgifterne medvirker derfor primært til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder og ikke til selve driften af disse. Projektet vil betyde, at der etableres jobmuligheder for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I takt med at projektet rulles ud forventes det, at 2 ledige vil finde beskæftigelse i 2018, og at 4 ledige vil være i beskæftigelse i 2019 og fremover. Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Besparelsen i forsørgelsesudgifterne falder indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse fremgår af P203. 6

9 Økonomiudvalget Titel Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet Nr. P103 (P202) (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,500 0,500 0,500 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen? Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsen har, som led i udmøntningen af Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser for 2015, godkendt, at der i 2015 foretages en analyse for afdækning af hvilke opgaver, der kan udføres i kommunalt regi som nyttejobs målrettet flygtninge og indvandrere. Baggrunden er regeringens ønske om, at flere flygtninge og indvandrere integreres via en virksomhedsrettet indsats. Nyttejobs kan her anvendes som introduktion til arbejdsmarkedet for at forbedre sprogkundskaberne. Iværksættelse af nyttejob og skal overholde kravene til beskæftigelse på særlige vilkår og vil derfor blive etableret i dialog med de faglige organisationer. Nyttejobs må således ikke erstatte ordinært arbejde. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for stillet spørgsmål til, udgifterne til etableringen af de nye nyttejobs i perioden Resumé af besvarelse Det forventes, at Norddjurs Kommune kan oprette op til 50 nyttejob til flygtninge og indvandrere årligt. De årlige udgifter hertil vil i budgetperioden være 0,948 mio. kr. Forvaltningens uddybende besvarelse Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontanthjælp skal ud og arbejde for ydelsen i et nyttejobs. Nyttejobs er således et redskab i arbejdsmarkedsindsatsen. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at den enkelte skal arbejde for sin kontanthjælp. Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst 13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob. Nyttejob kan alene oprettes i kommunalt regi. Med udgangspunkt i den analyse kommunalbestyrelsen har besluttet gennemført i 2015, kan der efterfølgende i samarbejde med integrationsmedarbejdere og sprogskolen visiteres borgere til de nyttejobs, der etableres. Den iværksatte analyse skal være afsluttet i efteråret 2015, således at der kan etableres nyttejob med virkning i hele Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med iværksættelse 7

10 Økonomiudvalget af analysen stillet spørgsmål til hvordan etablering af nyttejob for budgetperioden for målgruppen af flygtninge og indvandrere i integrationsperiode kan gennemføres. Etablering af nye nyttejobs har økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget De økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget fremgår også af P202 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet. Etableringen af nyttejobs vil eventuelt helt eller delvist kunne finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje til indsatser for , afsat i budgetlægningen for Puljen udgør i ,000 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der etableret nyttejob på Entreprenørgården for målgruppen af unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og er tilmeldt uddannelse inden for en overskuelig periode. I forbindelse med analysen af muligheden for at udvide antallet af nyttejobs i Norddjurs Kommune har der været rettet henvendelse til den øvrige del af forvaltningen med henblik på at afklare eventuelle områder, hvor der ville kunne etableres nyttejobs. Tilbagemeldingen har været meget positiv, og der er umiddelbart muligheder for at oprette nyttejob for flygtninge og indvandrere på følgende områder: Dagtilbudsområdet (i daginstitutioner) Skoleområdet (medhjælp for pedel) Sundheds- og omsorgsområdet (medhjælp i aktivitetscentrene samt medhjælp til rengøringspersonalet og pedeller på plejecentrene) Administrationen (medhjælp til rådhusbetjent) Vej og park (Entreprenørgården) Alle steder vurderes det, at der vil være gode muligheder for at understøtte den enkeltes sprogudvikling og få indblik i den danske kultur. Det forventes, at der på årsbasis kan etableres 50 nyttejob i de forskellige områder i Norddjurs Kommune. Deltagelse i nyttejob skal foregå parallelt med sprogundervisning og iværksættes samtidig med påbegyndelsen af sprogundervisningen i integrationsperioden. Deltagelse i nyttejob skal være på 10 timer ugentligt. Der vil skulle ansættes en tovholder, med kendskab til målgruppen, til at understøtte lokale mentorer på de enkelte arbejdspladser samt lave aftaler om oprettelse af nyttejob på forskellige arbejdsplader. Endvidere skal tovholderen sikre, at det sker et match mellem den enkelte borger og de nyttejobs, der er tilgængelige. (1 årsværk á 0,500 mio.kr.). Der skal afsættes midler til lokale mentorer på arbejdspladserne i alt 0,248 mio. kr. (110 kr. pr. person i nyttejob pr. uge i 45 uger). I forbindelse med opstart af et nyttejob vil der i mange tilfælde skulle indkøbes f.eks. arbejdstøj, sko eller forskellige hjælpemidler. Der skønnes en gennemsnitsudgift til dette på kr. pr. person i alt 0,200 mio. kr. Det forventes, at hver person er i nyttejob i 3 måneder, dvs. at der kan komme 200 personer i nyttejob på et år. Fordeling af udgifter på udvalg: (mio. kr.) Økonomiudvalget (P103) 0,500 0,500 0,500 0,500 Arbejdsmarkedsudvalget 0,448 0,448 0,448 0,448 (P202) Udgifter ialt 0,948 0,948 0,948 0,948 8

11 Økonomiudvalget Titel Hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen Nr. P104 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller SF Mads Nikolajsen Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen Forvaltningens uddybende besvarelse Der arbejdes i øjeblikket på hvilken juridiske konstruktion, som vil være mest hensigtsmæssig for Sydhavnen, herunder hvad de økonomiske konsekvenser vil være for Grenaa Havn og for den nye konstruktion som Sydhavnen skal indgå i. Skal der ske fysiske ændringer på Sydhavnen, vil det ske via kommunal finansiering eller via eksterne fonde. Der vurderes ikke i den nye konstruktion at være ressourcer til ansættelse af en projektleder for Sydhavnen. Når konstruktionen er på plads undersøges det om Grenaa Lystbådehavn skal være en del af organiseringen, herunder hvilke fordele/ulemper det kan have. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget

13 Arbejdsmarkedsudvalget Titel Ekstra virksomhedspladser til personer med særlige behov Nr. P201 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,201 0,176 0,176 0, Indtægter -0,101-0,088-0,088-0,088 Indenfor servicerammen? Netto 0,100 0,088 0,088 0,088 Nej - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2015 arbejdsmarkedsudvalgets forslag til at udvide antallet af virksomhedspladser med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaring. I forbindelse med behandling af forslaget i Arbejdsmarkedsudvalget stillede udvalget spørgsmål til budgetlægningen for mht. en beregning af de økonomiske konsekvenser for 2016 og fremover. Resumé af besvarelse En udvidelse af antallet af virksomhedspladser med yderligere 5 pladser i 2016 samt fastholdelse af de i alt 10 nye pladser fremover vil medføre nettoudgifter på 0,100 mio. kr. i 2016 og 0,088 mio. kr. i overslagsårene. Forvaltningens uddybende besvarelse Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter. Virksomhedscentrene indgår som en del af den virksomhedsrettede indsats og giver mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere med udfordringer ud over ledighed kan komme ud på arbejdsmarkedet. Er der etableret en samarbejdsaftale med en virksomhed som virksomhedscenter yder Norddjurs Kommune råd og vejledning samt giver hjælp og støtte til, at virksomheden fx kan have borgere i virksomhedspraktik. Det kan eksempelvis ske i form af mentorvejledning til virksomheden og borgeren. I forbindelse med implementeringen af arbejdsmarkedspolitikken for en bredere gruppe af borgere med udfordringer har kommunalbestyrelsen besluttet, at antallet af virksomhedspladser udvides, og at målgruppen for indsatsen udvides. De nye virksomhedspladser udvides til at omfatte sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. I 2015 er afsat midler til 5 nye pladser fra arbejdsmarkedsudvalgets pulje. Ledighedsydelse er en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, men som fortsat er ledige. 1

14 Arbejdsmarkedsudvalget Et ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Et jobafklaringsforløb, kan etableres når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Forløbene kan fx bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor). Såfremt de besluttede 5 pladser ønskes fastholdt fremover samtidig med, at der sker yderligere en udvidelse på 5 pladser fra og med 2016 vil det medføre en udgift til virksomhedscentrenes mentorer på 0,176 mio. kr. pr. år (375 kr. pr. deltager i 47 uger), samtidig med, at der yderligere i 2016 forventes udgifter på 0,025 mio.kr. til kompetenceudvikling af mentorer til at varetage opgaven for de nævnte målgrupper. Staten yder 50 pct. refusion af udgifter til mentor indenfor et driftsloft, hvorefter den kommunale udgift vil være 0,100 mio. kr. i 2016 og 0,088 mio. kr. i 2017 og fremover. Beløbene kan eventuelt finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje for

15 Arbejdsmarkedsudvalget Titel Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet Nr. P202 (P103) (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,448 0,448 0,448 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0,448 0,448 0,448 0,448 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Kommunalbestyrelsen har, som led i udmøntningen af Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser for 2015, godkendt, at der i 2015 foretages en analyse for afdækning af hvilke opgaver, der kan udføres i kommunalt regi som nyttejobs målrettet flygtninge og indvandrere. Baggrunden er regeringens ønske om, at flere flygtninge og indvandrere integreres via en virksomhedsrettet indsats. Nyttejobs kan her anvendes som introduktion til arbejdsmarkedet for at forbedre sprogkundskaberne. Iværksættelse af nyttejob og skal overholde kravene til beskæftigelse på særlige vilkår og vil derfor blive etableret i dialog med de faglige organisationer. Nyttejobs må således ikke erstatte ordinært arbejde. Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for stillet spørgsmål til, udgifterne til etableringen af de nye nyttejobs i perioden Resumé af besvarelse Det forventes, at Norddjurs Kommune kan oprette op til 50 nyttejob til flygtninge og indvandrere årligt. De årlige udgifter hertil vil i budgetperioden være 0,948 mio. kr. Forvaltningens uddybende besvarelse Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at de jobparate modtagere af kontanthjælp skal ud og arbejde for ydelsen i et nyttejobs. Nyttejobs er således et redskab i arbejdsmarkedsindsatsen. Arbejdet behøver ikke at opkvalificere eller bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet. Formålet er, at den enkelte skal arbejde for sin kontanthjælp. Et nyttejob er karakteriseret ved at omfatte samfundsmæssige opgaver på en offentlig arbejdsplads, der skaber nytte. Jobbet må ikke tage arbejde fra andre. Et nyttejob varer højst 13 uger, men kan afløses af et nyt nyttejob. Nyttejob kan alene oprettes i kommunalt regi. Med udgangspunkt i den analyse kommunalbestyrelsen har besluttet gennemført i 2015, kan der efterfølgende i samarbejde med integrationsmedarbejdere og sprogskolen visiteres borgere til de nyttejobs, der etableres. 3

16 Arbejdsmarkedsudvalget Den iværksatte analyse skal være afsluttet i efteråret 2015, således at der kan etableres nyttejob med virkning i hele Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med iværksættelse af analysen stillet spørgsmål til hvordan etablering af nyttejob for budgetperioden for målgruppen af flygtninge og indvandrere i integrationsperiode kan gennemføres. Etablering af nye nyttejobs har økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget. De økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget fremgår også af P103 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet. Etableringen af nyttejobs vil eventuelt helt eller delvist kunne finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje til indsatser for , afsat i budgetlægningen for Puljen udgør i ,000 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der etableret nyttejob på Entreprenørgården for målgruppen af unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og er tilmeldt uddannelse inden for en overskuelig periode. I forbindelse med analysen af muligheden for at udvide antallet af nyttejobs i Norddjurs Kommune har der været rettet henvendelse til den øvrige del af forvaltningen med henblik på at afklare eventuelle områder, hvor der ville kunne etableres nyttejobs. Tilbagemeldingen har været meget positiv, og der er umiddelbart muligheder for at oprette nyttejob for flygtninge og indvandrere på følgende områder: Dagtilbudsområdet (i daginstitutioner) Skoleområdet (medhjælp for pedel) Sundheds- og omsorgsområdet (medhjælp i aktivitetscentrene samt medhjælp til rengøringspersonalet og pedeller på plejecentrene) Administrationen (medhjælp til rådhusbetjent) Vej og park (Entreprenørgården) Alle steder vurderes det, at der vil være gode muligheder for at understøtte den enkeltes sprogudvikling og få indblik i den danske kultur. Det forventes, at der på årsbasis kan etableres 50 nyttejob i de forskellige områder i Norddjurs Kommune. Deltagelse i nyttejob skal foregå parallelt med sprogundervisning og iværksættes samtidig med påbegyndelsen af sprogundervisningen i integrationsperioden. Deltagelse i nyttejob skal være på 10 timer ugentligt. Der vil skulle ansættes en tovholder, med kendskab til målgruppen, til at understøtte lokale mentorer på de enkelte arbejdspladser samt lave aftaler om oprettelse af nyttejob på forskellige arbejdsplader. Endvidere skal tovholderen sikre, at det sker et match mellem den enkelte borger og de nyttejobs, der er tilgængelige. (1 årsværk á 0,500 mio.kr.). Der vil skulle afsættes midler til lokale mentorer på arbejdspladserne i alt 0,248 mio. kr. (110 kr. pr. person i nyttejob pr. uge i 45 uger). I forbindelse med opstart af et nyttejob vil der i mange tilfælde skulle indkøbes f.eks. arbejdstøj, sko eller forskellige hjælpemidler. Der skønnes en gennemsnitsudgift til dette på kr. pr. person i alt 0,200 mio. kr. Det forventes, at hver person er i nyttejob i 3 måneder, dvs. at der kan komme 200 personer i nyttejob på et år. 4

17 Arbejdsmarkedsudvalget Fordeling af udgifter på udvalg: (mio. kr.) Økonomiudvalget (P103) 0,500 0,500 0,500 0,500 Arbejdsmarkedsudvalget 0,448 0,448 0,448 0,448 (P202) Udgifter ialt 0,948 0,948 0,948 0,948 5

18 Arbejdsmarkedsudvalget Titel Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Nr. P203 (P102) (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0 0-0,250-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0 0-0,250-0,500 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller F Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune og sendt det til høring. Strategien vil efter høringsperioden komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen og arbejdsmarkedsudvalget har stillet spørgsmål vedrørende budget for strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Herunder eventuelt behov for reservering af grunde m.m. Strategien vil have økonomiske konsekvenser for både økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. I tabellen er medtaget de økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsudvalget, mens de økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget fremgår af P102 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Resumé af besvarelse Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder indeholder en 3 årig projektperiode, hvor der skal ansættes en virksomhedskonsulent eller alternativt købes tilsvarende kompetencer fra rådgivningsvirksomheder. Konsulenten skal understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Virksomhedskonsulenten skal have kompetencer til at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private og kommunale aktører og skal kunne medvirke til realiseringen heraf. De forventede udgifter hertil udgør 0,850 mio. kr. i perioden Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende, idet det vil afhænge af analysen af forretningspotentialerne. 6

19 Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningens uddybende besvarelse Besvarelsen tager udgangspunkt i den strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder, som arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at sende i høring. Strategien indebærer, at Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en række private socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Som led i strategien ansættes en virksomhedskonsulent i en 3-årig projektperiode, der skal: 1. Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 2. Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. 3. Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m. 4. Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. 5. Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere. Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at prioritere projektet højt og har derfor allerede i 2015 afsat midler af udvalgets aktivitetspulje til dette. Udvalget har således afsat i alt 0,600 mill. kr. til opstarten i 2015, herunder ansættelsen af virksomhedskonsulenten allerede fra efteråret Ansættelsen vil dog være afhængig af, at kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer i årene Ligeledes vil det videre projektforløb være afhængig af de indkomne høringssvar til strategien. Arbejdsmarkedsudvalget har sendt et oplæg til strategi for etableringen af socialøkonomiske virksomheder i høring. I den sammenhæng er socialøkonomiske virksomheder defineret som: Selvstændige private virksomheder, der med et socialt sigte arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og geninvesterer overskuddet i virksomheden. Strategien understøtter etableringen af socialøkonomiske virksomheder ved at anvende to metoder: Afknopning fra kommunal virksomhed Udvikling af erhvervspotentialer Strategien er således baseret på at finde bæredygtige forretningspotentialer i samarbejde med private aktører uden kommunal medfinansiering. Det er forventningen, at en eller flere private samarbejdspartnere vil indgå i virksomhedsudviklingen sammen med Norddjurs Kommune, herunder med en større eller mindre grad af investeringer. På den baggrund kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget endeligt om, hvilke facilliteter Norddjurs Kommune skal stille til rådighed for nye socialøkonomiske virksomheder fx i form af grunde, bygninger eller lignende. 7

20 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomien i projektet forventes for økonomiudvalget at se således ud i perioden : Indsats Udgift pr. år (mio. kr.) Virksomhedskonsulent, løn 0,600 Virksomhedsunderstøttende aktiviteter, kørsel m.v. 0,200 Administration 0,050 I alt i 2016 og overslagsårene 0,850 Alle driftsudgifter og indtægter forventes at påhvile en privat virksomhedsejer af de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Dog bortset herfra eventuelle beslutninger om kommunale driftstilskud i en kortere eller længere periode, herunder rådighed over kommunale grunde eller bygninger. Eventuelle beslutninger herom vil blive forelagt kommunalbestyrelsen særskilt. Udgifterne medvirker derfor primært til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder og ikke til selve driften af disse. Projektet vil betyde, at der etableres jobmuligheder for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I takt med at projektet rulles ud forventes det, at 2 ledige vil finde beskæftigelse i 2018, og at 4 ledige vil være i beskæftigelse i 2019 og fremover. Den afledte besparelse på forsørgelsesudgifterne skønnes at være 0,250 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i 2019 og fremover. Besparelsen i forsørgelsesudgifterne falder indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. 8

21 Børne- og ungdomsudvalget

22 Børne- og ungdomsudvalget Titel Etablering af pladser mere i Norddjurs Børnecenter Nr. P301 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,083-1,000-1,000-1, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,083-1,000-1,000-1,000 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Børne- og ungdomsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at skabe pladser mere i Norddjurs Børnecenter med henblik på at reducere udgiften til køb af dyre pladser til anbragte børn og unge uden for kommunen. Resumé af besvarelse Det vil være muligt at oprette nye pladser og udvide målgruppen for Norddjurs Børnecenter, hvis Familiehusets og sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til lokaler på Åboulevarden. Etableringen af yderligere pladser vil medføre en helårlig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. I 2016 vil driftsbesparelsen være på 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. Der må påregnes en anlægsudgift/etableringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. i Der vil til budget 2017 blive foretaget en ny vurdering af indfrielsen af den økonomiske besparelse. Forvaltningens uddybende besvarelse Norddjurs Kommune har i løbet af de sidste tre år oplevet et betydeligt udgiftspres på området for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge som følge af en stigning i antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. En del af disse børn og unge er blevet anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder uden for Norddjurs Kommune som følge af, at der har været fuld belægning på Norddjurs Børnecenter i Grenaa. Norddjurs Børnecenter er på nuværende tidspunkt en døgninstitution for børn i aldersgruppen 0-12 år. Der er tale om børn, som er særlig sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede eller har lettere psykiatriske handicap. Der er i alt 22 pladser på Norddjurs Børnecenter, der anvendes både, når der er tale om længerevarende anbringelser, og i situationer, hvor der er behov for akutte anbringelser, aflastningsophold og observationsforløb.

23 Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Børnecenter er placeret i velegnede lokaler på Trekanten i Grenaa. Ud over børnecentret rummer byggeriet også lokaler til Familiehuset og sundhedsplejen. Ved at anvende hele byggeriet på Trekanten til Norddjurs Børnecenters aktiviteter vil det være muligt at udvide med døgnpladser, så der fremover vil være pladser i institutionen. Herved vil antallet af børn, der falder inden for Norddjurs Børnecenters nuværende målgruppe, men som følge af manglende pladser må anbringes i døgninstitutioner og på opholdssteder uden for kommunen, kunne reduceres. En udvidelse af antallet af pladser medfører ligeledes, at der er grundlag for at opnå en væsentlig styrkelse af medarbejdernes faglige bredde og kompetencer. Dette vil gøre det muligt at udvide Norddjurs Børnecenters nuværende målgruppe til også at omfatte børn med f.eks. mere komplekse psykiatriske problemstillinger, alvorlige tilknytningsforstyrrelser, tidlige følelsesmæssige skader, stærk seksualiseret adfærd og aggressiv adfærd. Disse børn er hidtil blevet anbragt på dyre regionale og kommunale døgninstitutioner og private opholdssteder. Ved at anvende Norddjurs Kommunes egne døgninstitutionspladser vil det være muligt at spare udgiften til de omkostninger, der er indregnet i taksterne ved køb af pladser hos Region Midtjylland, i andre kommuner og hos private opholdssteder. Den gennemsnitlige, årlige besparelse vil være på ca. 0,1 mio. kr. pr. plads. Hertil kommer, at det vil være muligt at spare i gennemsnit kr. pr. plads som følge af, at der ikke skal betales for overhead-omkostninger i forbindelse med køb af skoletilbud i andre kommuner. Dvs. at der i gennemsnit vil være en samlet årlig besparelse på ca. 0,1 mio. kr. pr. plads. Ved etablering af yderligere pladser svarer dette til en årlig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. Det må forventes, at besparelsen i 2016 kun vil være på ca. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr., idet de nye pladser først forventes at være klar til brug den 1. juni Der vil til budget 2017 blive foretaget en ny vurdering af indfrielsen af den økonomiske besparelse. Anlægskonsekvenser En udvidelse af antallet af pladser i Norddjurs Børnecenter forudsætter, at der findes andre lokaler til de aktiviteter, som Familiehuset og sundhedsplejen har placeret på Trekanten. En mulig løsning kan være at flytte aktiviteterne til ledige lokaler i vuggestuen Åboulevarden, når vuggestuebørnene ultimo 2015 flyttes til den nye daginstitution i Grenaa. Bygningen på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets bygninger på Gymnasievej. Da de to matrikler grænser op til hinanden, vil det således være muligt at etablere en kort stiforbindelse mellem bygningerne. En flytning af aktiviteterne til Åboulevarden kræver, at der foretages en mindre indvendig istandsættelse og ombygning af lokalerne, ligesom der vil være behov for at foretage mindre istandsættelsesarbejder i forhold til klimaskærmen. Desuden vil der være en udgift til stiforbindelse og reetablering af udenomsarealer. Hertil kommer, at der i forbindelse med en udvidelse af antallet af døgnpladser på Trekanten vil være behov for at indkøbe yderligere inventar og istandsætte/male de nye lokaler. Samlet set forventes det, at anlægsudgiften (inkl. inventar) vil blive på ca. 0,5 mio. kr. i 2016.

24 Børne- og ungdomsudvalget Det skal bemærkes, at Familiehusets nuværende døgnobservationsplads på Trekanten ikke flyttes til lokalerne på Åboulevarden. I stedet flyttes denne aktivitet til en mindre, selvstændig bygning på Trekanten. Dette medfører, at der fremover skal etableres et tæt samarbejde mellem Familiehuset og Norddjurs Børnecenter i forhold til løsningen af denne opgave.

25 Børne- og ungdomsudvalget Titel Effekt ved nedbringelse af sagsantallet hos sagsbehandlere i myndighedsafdelingen Nr. P302 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Indenfor servicerammen? Netto Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Børne- og ungdomsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at opnå en besparelse på området for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (konto 5), der som minimum svarer til investeringen i en udvidelse af personalenormeringen med f.eks. 3 sagsbehandlere (konto 6), så antallet af sager pr. medarbejder reduceres, og det dermed bliver muligt at foretage en tidligere og tættere sagsopfølgning. Forvaltningens uddybende besvarelse Der henvises til den tekniske korrektion T303 Myndighedsafdelingen - Foranstaltninger for udsatte børn og unge.

26 Børne- og ungdomsudvalget Titel Udvikling i elevtal og børnetalsprognose opdelt efter skoledistrikter Nr. P303 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Indenfor servicerammen? Netto = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Parti/spørgsmålsstiller Børne- og ungdomsudvalget Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen Der ønskes en opdatering af den tidligere oversigt over udviklingen i antallet af elever på de enkelte skoler og en børnetalsprognose for de kommende år opdelt efter skoledistrikter. Resumé af besvarelse Oversigten er udarbejdet for hvert enkelt skoledistrikt på baggrund af befolkningsprognosen for og det faktiske elevtal primo august Forvaltningens uddybende besvarelse Der er udarbejdet et dokument med udviklingen i antallet af elever for hvert enkelt skoledistrikt, som tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for og det faktiske elevtal opgjort primo august 2015.

27 Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter

28 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre Skole Kattegatskolen Auning Skole Toubro Børneby Børneby Mølle

29 Tabeller for skoledistrikterne 1. Allingåbro Børnebys skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** Faktisk elevtal i specialklasse klasse *** *Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. **Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Fra skoleåret 2012/13 flyttede overbygningen fra Allingåbro Børneby til Auning Skole. Det faktiske elevtal i almenskolen for 2010 og 2011 er højere end antallet af 6-16 årige i skoledistriktet. Det skyldes, at Allingåbro Børneby på daværende tidspunkt var overbygningsskole for Ørsted Børneby og Vivild Børneby. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Specialklasserne flyttede til Auning Skole fra skoleåret 2013/14. Allingåbro Børnebys skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

30 2. Anholt Skole og Børnehaves skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Anholt Skole og Børnehavens skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal

31 3. Auning Skoles skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** Faktisk elevtal i specialklasse klasse *** * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Auning Skole er overbygningsskole for Ørsted Børneby, Vivild Børneby og Allingåbro Børneby. Fra skoleåret 2012/13O flyttede overbygningen fra Allingåbro Børneby til Auning Skole. Det faktiske elevtal i almenskolen er højere end antallet af 6-16 årige i skoledistriktet. Det skyldes primært, at 10. klasse i hele perioden har været placeret på Auning Skole for elever med bopæl i primært Ørsted Børneby, Allingåbro Børneby og Vivild Børneby. Derudover er der elever, som har valgt Auning Skole frem for distriktsskolen. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Specialklasserne fra Allingåbro Børneby blev flyttet til Auning Skole fra skoleåret 2013/14. Auning Skoles skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

32 4. Børneby Glesborgs skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Børneby Glesborgs skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal

33 5. Kattegatskolens skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** Faktisk elevtal i specialklasse klasse *** * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Kattegatskolen er overbygningsskole for Børneby Mølle og Toubro Børneby. Østre- og Søndre Skole blev sammenlagt til Kattegatskolen fra skoleåret 2012/13. I det faktiske elevtal for 2015 er der indregnet 42 elever i modtagerklasse. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Kattegatskolens skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

34 6. Vivild Børnebys skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** Faktisk elevtal i specialklasse klasse *** * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Vivild Børnebys skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

35 7. Børneby Mølles skoledistrikt 6-12 årige i skoledistriktet * årige i skoledistriktet * Faktisk elevtal i almenskolen klasse ** Faktisk elevtal i specialklasse klasse *** * Antallet af 6-16 årige i skoledistriktet er fra befolkningsprognosen for opgjort pr. 1. januar i det pågældende år. ** Det faktiske elevtal i almenskolen er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. *** Det faktiske elevtal i specialklasserne er opgjort pr. 1. august i det pågældende år. Børneby Mølles skoledistrikt År 6-12 årige årige Almenskolen - elevtal Specialklasser - elevtal

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår 2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Investeringsforslag 2017

Investeringsforslag 2017 [1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension. Teknisk baggrundsnotat

Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension. Teknisk baggrundsnotat Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension Teknisk baggrundsnotat 2012 0 1. Introduktion Dette notat er et teknisk baggrundsnotat, som er knyttet til mploys analyse af økonomiske potentialer

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302

Læs mere