Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: xx SE Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Asta Ostrowski SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 26. januar 2014 Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 11. februar 2014 Sagens omstændigheder: Klageren var ankommet til København den 22. januar 2014, hvor hun havde anvendt et gult 2-klips kort som rejsehjemmel med kollektiv transport. Den 24. januar 2014 rejste klageren med metroen fra Kongens Nytorv st. i retning mod Lufthavnen st. og ifølge klageren stemplede hun sit 2-klips klippekort i en automat. Ved kontrol i metroen på Amager Strand st. kl blev hun imidlertid pålagt en kontrolafgift på 750 kr., idet der ikke var stemplet på det fremviste klippekortet, hvorfor hun ikke havde gyldig rejsehjemmel. Klagerens klippekort så således ud ved kontrollen:

2 Billede taget med stewardens PDA Klageren anmodede den 26. januar Metro Service om annullering af kontrolafgiften og gjorde følgende gældende: Kom med flyg från Sthlm onsd 22 jan. Köpte t o r biljett för tåg på flygplatsen. Efter studiebesök åkte jag tillsammans med kollegor med M till fpl den 24. Vi klev på Konggens Nytorv och jag stämplade biljetten. Vid kontroll visade det sig att stämplingen inte fungerat och jag fick böteslapp. Tre andra svenska deltagare i studiebesöket kan intyga att jag faktiskt stämplade.önskar få avgiften annullerad, tack. Metro Service fastholdt kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet, efter hvilket det er passagerens eget ansvar at sørge for gyldig rejsehjemmel inden rejsen påbegyndes. Klageren skulle derfor selv havde sikret sig, at klippekortet var korrekt stemplet og var gældende til hele rejsen. Endvidere bemærkede Metro Service, at det ikke efterfølgende kunne accepteres, at der fremvistes billetter eller klippekort, da disse er upersonlige og alene er gyldige af ihændehaveren på billetteringstidspunktet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende: Jag förstår mycket väl att metron ställer höga krav på att biljetter ska stämplas vid den höga graden av självservice som den Danska tunnelbanan har (till skillnad mot den i Stockholm). Men jag tycker det är helt orimligt att ni kräver att tillfälliga besökare från andra länder ska hinna skaffa sig en rutin kring hur det fungerar vid korta besök. Jag anlände till Kastrup onsdag den 22 januari på kvällen och inhandlade på stationen en tur och returbiljett för färden in till Köpenhamns centrum. Under torsdagen deltog jag i en konferens Välfärdens Innovationsdag till vilket det var gångavstånd från mitt hotell. Under fredagen var vi en större grupp från Stockholm representerande olika organisationer inom offentlig sektor som gjorde ett par studiebesök, Vi promenerade och åkte taxi till dessa platser varav den sista var Mind Lab inom ert regeringskansli. Jag hade således ingen anledning att bruka Metron och vänja mig vid hur stämpelsystemet fungerar.

3 Efter studiebesöket hastade vi till Metron vid Kungens Nytorg för att åka till Kastrup. Några av oss hade returbiljetter och andra hjälptes vi åt för att köpa biljett i automaterna. Jag liksom de andra med redan tidigare inhandlade biljetter stämplade så våra biljetter i de gula autometerna innan vi började färden. Under färden vid kontroll visade det sig att stämplingen (som jag genomfört på precis samma sätt som kollegorna) inte hade tagit på min biljett. Kontrollanten skrev ut avgiftsblanketten men tycktes mena att bara jag hänvände mig till så skulle det hela ordna sig. Jag tycker det är märkligt att man inte accepterar min förklaring, varför skulle jag vilja låta bli att nyttja en biljett som min arbetsgivare betalar och som jag knappast med tanke på mina mycket sällsynta besök i Köpenhamn ändå skulle ha någon nytta av framöver. En ogästvänlig attityd mot besökare från andra länder som inte förstår vare sig system för biljetter eller språket så bra. Jag har ju dessutom redan angivit att flera av mina medresenärer kan intyga att jag stoppade in biljetten i automaten, även om jag inte förstod att man tydligen alltid behöver kontrollera att det blivit stämplat. Kollegor som kan intyga är. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at metroen i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet kører efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passageren eget ansvar selv at sikre sig rejsehjemmel er gyldig og gælder til hele rejsen, og passageren skal ved billetkontrol kunne fremvise den gyldige rejsehjemmel på forlangende. I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. Ovenstående fremgår også af folderen Metroens rejseregler, som er tilgængelig på samt af informationstavlerne som er opsat på alle stationer, at klageren i den konkrete sag var udstyret med et 2-klips klippekort på 3 zoner og havde på sin udrejse benyttet det ene af de to klip. Det fremgår af det billede, stewarden har taget med sin PDA, at der er 1 klip tilbage, at det fremgår af klippekortets bagside, at man skal kontrollere at tid og zone er korrekt, samt at kortet er ugyldigt, hvis ikke det er stemplet ved rejsens begyndelse. at Metro Service kan forstå hendes ærgrelse, men såfremt hun havde kontrolleret klippekortet, ville den manglende stempling være endog meget tydelig at se. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Ifølge 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder loven også for metroen. Af 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort).

4 I henhold til 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. Den konkrete sag: Det fremgår af Metroens rejseregler, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af gyldig billet eller kort og selv skal kontrollere, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis passageren ikke har gyldig billet eller kort, når han/hun bliver kontrolleret, skal der betales en kontrolafgift på 750 kr. Billedet fra stewardens PDA viser tydeligt, at klippekortet ikke er stemplet i forbindelse med rejsen den 24. januar Der er alene stemplet på kortet den 22. januar Klageren kunne dermed ikke forevise gyldig rejsehjemmel, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette. Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at hun ikke undersøgte stemplingen af kortet, inden hun steg om bord på metroen. Hvis klageren imidlertid havde undersøgt klippekortet i forbindelse med stemplingen, således som det fremgår af bagsiden af klippekortet, at passageren er forpligtet til, ville det have været åbenbart for hende, at kortet ikke var stemplet og flappen ikke klippet af, hvorfor hun heller ikke havde betalt for sin rejse. Klageren ville dermed have haft mulighed for at stemple sit klippekort på ny eller i en af stationens andre klippemaskiner inden påstigning. Det af klageren anførte om, at klippekortet blev betalt af hendes arbejdsgiver, hvorfor hun ingen grund havde til at undlade at stemple, og at hun er overbevist om, at hun foretog korrekt stempling af klippekortet, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne, hvorfor Ankenævnet ikke finder, at der er grundlag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering. På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE:

5 Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal klageren betale inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets vedtægter 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 22. september 2014 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0236 Klageren: XX 1425 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0299 Klageren: XX 17006 Girona Spanien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0279 Klageren: XX 3770 Allinge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0075 Klageren: XX 8600 Silkeborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0266 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0114 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på NT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på NT klippekort i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0158 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Glemte at regne startzonen med.

Kontrolafgift på 750 kr. Glemte at regne startzonen med. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0151 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0272 Klageren: XX 8250 Egå Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0133 Klageren: XX 1809 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0319 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Ifølge klageren stemplede hun ved en fejl én gang på et 2-zoners børneklippekort i stedet for på et 2-zoners voksen klippekort.

Ifølge klageren stemplede hun ved en fejl én gang på et 2-zoners børneklippekort i stedet for på et 2-zoners voksen klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0296 Klageren: XX 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb.

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0087 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0289 Klageren: XX 2200 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere stempel.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere stempel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0260 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel.

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0295 Klageren: XX 7500 Holstebro Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort kr. i rykkergebyr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0391 Klageren: XX 1905 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0226 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metroselskabet A/S ved Metro Service I/S Cvr. nummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0358 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: Stathelle, Norge.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: Stathelle, Norge. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0113 Klageren: XX Stathelle, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kun at stemple én og ikke to gange på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for kun at stemple én og ikke to gange på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0361 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0460 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0221 Klageren: Indklagede: XX 2900 Hellerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0454 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0070 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0078 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0053 Klageren: Indklagede: XX D-10965 Berlin Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på i alt 850 kr. for manglende check ind af én person og én cykel.

Kontrolafgift på i alt 850 kr. for manglende check ind af én person og én cykel. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0382 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Cvr nummer:

Cvr nummer: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0202 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0422 Klageren: XX 3520 Farum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner. Hvor foregik kontrollen?

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner. Hvor foregik kontrollen? AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0282 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Havde taget kvittering i stedet for billet.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Havde taget kvittering i stedet for billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0336 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0166 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. For få zoner. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 600 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. For få zoner. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0109 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0456 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0081 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0027 Klageren: XX 1437 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund.

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0383 Klageren: XX 2000 Frederiksberg. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af Jojo-kort, som er upersonligt.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af Jojo-kort, som er upersonligt. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0278 Klageren: XX på vegne af YY Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0228 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: XX, 2800 Lyngby på vegne YY, 2770 Kastrup.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: XX, 2800 Lyngby på vegne YY, 2770 Kastrup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0142 Klageren: XX, 2800 Lyngby på vegne YY, 2770 Kastrup. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0280 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone, samt metro stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone, samt metro stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0340 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0118. Klageren: 1440 København K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0118. Klageren: 1440 København K 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0118 Klageren: XX 1440 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750. kr. for manglende stempling af klippekort samt stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750. kr. for manglende stempling af klippekort samt stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0200 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0359 Klageren: Indklagede: XX 1956 Frederiksberg C Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0081 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Henholdsvis 1360 København K og S-418 71 Göteborg, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører:

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0012 Klageren: XX på egne vegne og på vegne YY 2700 Brønshøj og 2100 København Ø Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: To kontrolafgifter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0421 Klageren: XX 2765 Smørum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt rykkergebyr på 100 kr. Klippekort stemplet oveni tidligere stempel.

Kontrolafgift på 750 kr., samt rykkergebyr på 100 kr. Klippekort stemplet oveni tidligere stempel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0019 Klageren: Københavns Retshjælp på vegne af XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler.

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0366 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende klip, da klippekortet var dobbeltstemplet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende klip, da klippekortet var dobbeltstemplet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0428 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende for manglende bekræftelse af SMS-klip. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende for manglende bekræftelse af SMS-klip. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0276 Klageren: Indklagede: XX 2880 Bagsværd Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende for manglende bekræftelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0222 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21293438 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at anvende Estonian-air flybillet i metroen som rejsehjemmel.

Kontrolafgift på 750 kr. for at anvende Estonian-air flybillet i metroen som rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0026 Klageren: XX 9210 Aalborg SØ Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb af klip på mobilklippekort i applikationen DOT.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende køb af klip på mobilklippekort i applikationen DOT. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0047 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0403 Klageren: Indklagede: XX 2300 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0102 Klageren: XX på vegne af sin datter YY, 2500 Valby Indklagede: Movia CVR. nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Ved kontrol umiddelbart efter påstigning i zone 04, blev deres rejsehjemmel kontrolleret.

Ved kontrol umiddelbart efter påstigning i zone 04, blev deres rejsehjemmel kontrolleret. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0398 Klageren: XX på vegne af YY 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0005 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0223 Klageren: Indklagede: XX 2765 Smørum Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

2 kontrolafgifter á 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

2 kontrolafgifter á 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0271 Klageren: XX og YY USA Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0041 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0178 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Klokken 08:40 mellem Christianshavn station og Kongens Nytorv station i zone 01 blev manden pålagt en kontrolafgift for manglende billet.

Klokken 08:40 mellem Christianshavn station og Kongens Nytorv station i zone 01 blev manden pålagt en kontrolafgift for manglende billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0307 Klageren: Indklagede: xx og yy 7012 Trondheim, Norge Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0271 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Klageren anmodede efterfølgende Metroservice om annullering af kontrolafgiften, idet han rejste efter anvisning fra Metros eget personale.

Klageren anmodede efterfølgende Metroservice om annullering af kontrolafgiften, idet han rejste efter anvisning fra Metros eget personale. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0097 Klageren: Indklagede: XX 2830 Virum Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr.grundet for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på sms-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0247 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Sealed station.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Sealed station. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0208 Klageren: XX Kbh. V. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet.

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere