Mål- og resultatplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og resultatplan"

Transkript

1 Mål- og resultatplan

2 Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering 10 Påtegning 10 Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan 11

3 Side 3 af 15 Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen Den overordnede retning for Digitaliseringsstyrelsen tager afsæt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision. Digitaliseringen af det offentlige Danmark har siden 2001 været drevet af de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. En ny strategisk retning for er nu fastlagt og vil få stor betydning for Digitaliseringsstyrelsens opgaver de kommende år. Styrelsens arbejder som facilitator af fællesoffentlig digitalisering og driver af fremtidens digitale samfund. Mål- og resultatplanen 2017 skal læses i lyset af dette. Mission Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Vision Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Som følge af udnævnelsen af en minister for offentlig innovation og målsætninger i regeringsgrundlaget kan der forekomme justeringer til mål- og resultatplanen i løbet af 1. halvår.

4 Side 4 af 15 Strategiske pejlemærker Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at indfri Finansministeriets mission og vision er operationaliseret i seks strategiske pejlemærker, som frem mod 2020 skal bidrage til at modernisere den offentlige sektor og dermed understøtte de politiske mål for fremtidens offentlige service. De flerårige pejlemærker skal bidrage til at sætte en strategisk retning for styrelsens arbejde med digitalisering af den offentlige sektor. Flere af pejlemærkerne udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , der i afgørende grad vil få betydning for styrelsens arbejde frem mod Effektiv og brugervenlig offentlig sektor Digitaliseringsstyrelsen skal være drivkraft i arbejdet med at mindske unødigt bureaukrati og gøre den offentlige sektor mere effektiv og sammenhængende. Borgere og virksomheder skal møde en brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor, hvor myndighederne samarbejder og genbruger relevante data på tværs. Og offentlig digitale service skal opleves som let, hurtig og tryg. Digitaliseringsstyrelsen skal: arbejde for, at myndighederne i højere grad anvender objektive kriterier og genbruger relevante oplysninger fra borgere og virksomheder, så sagsbehandlingen kan automatiseres. arbejde for, at love og regler bag sagsgangene tilpasses den digitale tidsalder. Eksisterende lovgivning skal smidiggøres og digitalisering skal tænkes ind, når der udformes nye love. levere på initiativer i digitaliseringsstrategien, der har fokus på at sikre en mere brugervenlig, gennemsigtig og koordineret offentlig digital service og kommunikation. arbejde for, at en række digitale velfærdsløsninger med dokumenteret effekt (øget kvalitet og mere effektiv service) udbredes nationalt. 2. Professionaliseret styring af it-projekter og it-drift Den høje digitaliseringsgrad af den offentlige sektor i Danmark stiller store krav til effektive it-systemer, herunder behovet for opgradering og modernisering af ældre it-systemer samt til økonomisk rentabel og sikker, stabil drift. Digitaliseringsstyrelsen skal: Fortsat understøtte professionel styring af myndighedernes arbejde med itdrift og it-projekter, så statens midler til it anvendes effektivt. udarbejde en stærkere og mere koordineret it-styringsmodel for staten. arbejde for en øget konsolidering af it-driften og flere fælles it-løsninger på tværs af staten.

5 Side 5 af Fremtidssikring af Danmarks fælles it-infrastruktur Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for en velfungerende og sammenhængende fællesoffentlig it-infrastruktur, som anvendes af så godt som alle danskere. Samtidig er den teknologiske udvikling massiv. Digitaliseringsstyrelsen skal: løbende forvalte og udvikle den digitale infrastruktur (og de enkelte itsystemer), så den følger med den teknologiske udvikling og imødekommer brugernes forventninger til brugervenlighed og til effektiv, sammenhængende, sikker og stabil drift. de kommende år gennemføre udbud og udvikling af de næste generationer NemID, Digital Post, NemLogin og NemKonto samt gennemføre udbud af drift og forvaltning af borger.dk. 4. Øget deling af data af høj kvalitet i den offentlige sektor. Effektiv brug af data vil være afgørende for, at der kan sikres en god, effektiv og mere sammenhængende offentlig service. Derfor arbejder Digitaliseringsstyrelsen for at skabe bedre rammer for, at de offentlige myndigheder effektivt kan indsamle, anvende og dele data af høj kvalitet. Borgere og virksomheder skal i videst muligt omfang kun afgive den samme oplysning én gang til den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen skal: arbejde for øget genbrug af data på tværs af den offentlige sektor, blandt andet ved fælles datamodeller, dataarkitektur og standarder. sikre eksekvering af Grunddataprogrammet. Det aftalte grunddataprogram skal implementeres, parallelregistre udfases og gevinsterne realiseres. Desuden skal nye potentielle grunddata identificeres. bidrage aktivt i arbejdet med at fortolke og implementere Databeskyttelsesforordning i Danmark, så dataudveksling og sammenhængende borgerforløb muliggøres i størst mulig grad. 5. Styr på it-sikkerheden i den offentlige sektor En nøgle til øget offentlig digitalisering er, at borgere og virksomheder er trygge ved, at myndighederne håndterer deres data sikkert og har styr på informationssikkerheden. Derfor skal informationssikkerheden i den offentlige sektor fortsat styrkes. Digitaliseringsstyrelsen skal: bidrage til, at ISO27001 udbredes i alle myndigheder i både stat, regioner og kommuner. Styrelsen har en særlig opgave i forhold til at følge op på de statslige myndigheders implementering af ISO27001 i de kommende år have et strategisk fokus på at øge cybersikkerheden hos både myndigheder og virksomheder.

6 Side 6 af Danmarks bedste styrelse Digitaliseringsstyrelsen arbejder aktivt med at blive Danmarks bedste styrelse og har som ambition at være drivkraft for fremtidens digitale samfund. Med afsæt i Finansministeriets vision og mission arbejder styrelsen for at sikre udvikling og effektivisering af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen skal: understøtte, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi eksekveres frem mod 2020 i et godt og tæt samarbejde med de øvrige offentlige parter og andre eksterne interessenter. have fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling af dygtige chefer og kompetente medarbejdere. troværdigt gå i front, kommunikere klart og tage egen medicin, når det fx kommer til styring af projekter, høj informationssikkerhed, implementeringsopgaver mv.

7 Side 7 af 15 Mål for 2017 Nedenfor fremgår et antal udvalgte kerneopgaver, som styrelsen skal løse i Mål for kerneopgaver A. Eksekvering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Det er målet, at initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der er planlagt igangsat i 2017, er igangsat ved udgangen af året. Digitaliseringsstyrelsen skal yderligere sikre, at der kan dokumenteres fremdrift og effekt på strategiens initiativer, og at rammerne er lagt for senere dokumentation af gevinstrealisering. En effektiv styring af økonomien for den samlede strategi i 2017 skal give de fællesoffentlige parter mulighed for en løbende strategisk prioritering og vurdering af eventuelle behov for omfordeling af strategiens midler. B. De næste generationer af centrale it-infrastrukturløsninger I 2017 skal en række af de store fællesoffentlige infrastrukturløsninger, som Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for, fortsat videreudvikles, og NemID, Digital Post og NemLog-in skal alle genudbydes. Det bliver en stor og væsentlig opgave i 2017 og i årene efter. Desuden skal der gennemføres et udbud af forvaltning og drift af borger.dk. I udviklingen af de næste generationer bliver der øget fokus på brugernes behov og samspil mellem løsningerne samt på at sikre tilpasningsdygtige systemer. I den forbindelse skal der træffes beslutning om etablering af et fællesoffentligt supporttilbud. C. Bedre styr på de store statslige it-projekter I forlængelse af kasseeftersynet igangsættes et arbejde med at forbedre styringen af det statslige it-område, der giver bedre overblik over porteføljen af it-systemer og -projekter, understøtter prioritering og planlægning af it-udgifter samt styrker kontrakt- og leverandørstyring mv. Der skal i 2017 træffes beslutning om at igangsætte en række tiltag, herunder bl.a. en fælles statslig it-strategi, styrket opfølgning på store, samfundskritiske it-projekter samt tiltag, der skal sikre bedre styring af it-drift. I forlængelse af evalueringen af Statens it-projektråd udarbejdes og godkendes desuden et nyt kommissorium, der styrker rådets rolle og understøtter, at statens store it-projekter kommer godt i mål. D. Indsatser for afbureaukratisering og fornyelse af den offentlige sektor Digitaliseringsstyrelsen skal bidrage til fornyelse af den offentlige sektor. Der skal derfor blandt andet leveres et katalog med initiativforslag, der skal spille ind til regeringens plan om fornyelse af den offentlige sektor. Desuden skal en handleplansanalyse bidrage til arbejdet med blandt andet afbureaukratisering og regelforenkling. En væsentlig forudsætning for, at samfundet kan gribe de digitale muligheder er desuden, at lovgivningen i højere grad gøres digitaliseringsklar. I 2017 skal Digitaliseringsstyrelsen derfor analysere tværgående juridiske udfor-

8 Side 8 af 15 dringer samt udarbejde løsningsforslag til, hvordan de bedst håndteres. Der skal desuden være truffet beslutning om regeringsinitiativer, der kan fremme digitaliseringsklar lovgivning. E. Øget deling af data af høj kvalitet i den offentlige sektor Bedre brug af data af høj kvalitet vil de kommende år være afgørende for, at der kan sikres en god og mere sammenhængende offentlig service. Det er målet i 2017, at det aftalte grunddataprogram eksekveres og implementeres, parallelregistre udfases, nye potentielle grunddata identificeres og gevinsterne realiseres. Desuden vil styrelsen bidrage til, at der i forhold til databeskyttelsesforordningen sker en hensigtsmæssig implementering af forordningen i samarbejde med Justitsministeriet. For det tredje skal der udarbejdes en Hvidbog for itarkitektur, der fastlægger, hvordan data effektivt kan genbruges og udveksles. F. Styrket arbejde med informationssikkerhed Informationssikkerheden og privatlivsbeskyttelse i den offentlige sektor skal styrkes. I 2017 er styrelsens væsentligste arbejdsopgaver på området defineret af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og aktiviteter i forbindelse med cyberog informationssikkerhedsstrategien. I regi af digitaliseringsstrategien skal der gennemføres en opfølgning på efterlevelse af ISO27001-principperne inden for de statslige myndigheder, der skal give en måling af, i hvilken grad ISOprincipperne følges. Resultater fra denne undersøgelse skal indgå i udarbejdelse af vejledning(er), der understøtter implementeringen. Initiativer, der forventes iværksat i forbindelse med en ny periode for cyber- og informationssikkerhedsstrategien, vil overvejende fokusere på at øge cybersikkerheden hos både myndigheder og virksomheder. Mål for intern administration G. Effektiv og leverancedygtig organisation Drift og systemforvaltning er en integreret del af og en nødvendig forudsætning for videreudvikling af it-systemer. Forvaltningen af den samlede systemportefølje, herunder NemID, Digital Post, NemKonto og borger.dk, skal også i 2017 fortsat forbedres. Der skal leveres en ny koncernfælles webplatform, der skal bidrage til mere effektiv drift og bedre muligheder for at understøtte koncernens kommunikationsbehov. Styrelsen vil arbejde aktivt for at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere som led i bestræbelsen på at være en attraktiv arbejdsplads og Danmarks bedste styrelse. Endvidere skal der skabes et godt internt samarbejde på tværs af kontorerne, der skal understøtte styrelsens rolle som facilitator af fællesoffentlig digitalisering og driver af fremtidens digitale samfund. H. God koncernstyring Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige institutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Digitaliseringsstyrelsen i 2017 har bidraget til, at Finansministe-

9 riets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for prognosepræcision, sygefravær og indkøbs-compliance. Side 9 af 15

10 Side 10 af 15 Gyldighedsperiode og rapportering Mål- og resultatplanen træder i kraft pr. 1. januar 2017 og er gældende indtil 31. december Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten opfyldt eller ikke opfyldt ; et mål kan endvidere være delvist opfyldt, hvis kriterierne for opfyldelsen giver mulighed herfor. I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene og milepælene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer. Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på. Påtegning København, den / 2016 København, den / 2016 Departementschef Martin Præstegaard Finansministeriets departement Direktør Lars Frelle-Petersen Digitaliseringsstyrelsen

11 Side 11 af 15 Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Digitaliseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem departementschefen og direktøren for Digitaliseringsstyrelsen og således bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i mål- og resultatplanen opstillede strategiske mål. Efter første kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: A1. Der er forelagt en opsamlende statusrapport for 2016 vedr. fremdrift, resultater og økonomi for initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for strategiens porteføljestyregruppe. Rapporten skal give mulighed for overblik over fremdrift og fremadrettet strategisk prioritering. B1. Projektet vedr. fremtidens digitale postløsning (næste generation Digital Post) er risikovurderet og godkendt af Statens it-projektråd. E1. Hvidbogen for it-arkitektur (den fælles rammearkitektur for datadeling i digitaliseringsstrategien) er godkendt af de fællesoffentlige parter til ekstern høring. F1. Det er fastlagt, hvilke kriterier myndighederne skal leve op til i forbindelse med den første opfølgning på implementering af ISO27001 i G1. Direktionen har godkendt en plan for det fremadrettede arbejde med systemforvaltning af den samlede systemportefølje, der bygger videre på arbejdet (programmet) vedr. professionalisering af systemforvaltningen. G2. Der er gennemført et review af styrelsens implementering af ISO27001 på tværs af systemporteføljen med henblik på at fokusere det fortsatte arbejde med standarden. Efter andet kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: A2. Der er godkendt udmøntning af midler i 2018 til Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi på FFL18. B2. De fællesoffentlige parter har truffet beslutning om etablering af et fællesoffentligt supporttilbud.

12 Side 12 af 15 B3. Projekterne vedr. næste generation NemID borger og erhverv samt NemLogin er risikovurderet og godkendt af Statens It-projektråd. B4. Der er udsendt udbudsmateriale for næste generation NemID til borgere. B5. Der er ved ØA18 indgået aftale om finansiering af udbudsprojekterne (vedrørende næste generation NemID, næste generation NemLogin og næste generation Digital Post) med de fællesoffentlige parter. C1. Der er udarbejdet og godkendt et nyt kommissorium for Statens itprojektråd, der styrker rådets nuværende rolle i forhold til de store samfundskritiske projekter og som skal understøtte, at statens store it-projekter kommer godt i mål. C2. Der er udarbejdet og godkendt et færdigt beslutningsoplæg, der lægger rammere for bedre styring af det statslige it-område, herunder professionaliserer arbejdet med udviklingsprojekter og drift af it-systemer i staten og etablerer grundlaget for en mere langsigtet planlægning af den samlede itportefølje. D1. Styrelsen har aktivt bidraget med initiativforslag til fornyelse af den offentlige sektor. D2. Der er gennemført en handleplansanalyse, der indgår i ØA18. D3. Der er truffet beslutning om minimum tre regeringsinitiativer, som kan fremme digitaliseringsklar lovgivning. E2. Der er afholdt 1-2 stormøder for den offentlige sektor om håndtering af databeskyttelsesforordningens væsentligste udfordringer og den praktiske betydning heraf. E3. Fælles regler for modellering af begreber og data (der skal understøtte en fælles rammearkitektur for data og datadeling) er godkendt af de fællesoffentlige parter. F2. Der er, på baggrund af de fastlagte kriterier for myndighedernes implementering af ISO27001, gennemført en måling af, i hvilken grad de statslige myndigheder efterlever kriterierne. Efter tredje kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende:

13 Side 13 af 15 B6. For minimum 3 myndigheder er der identificeret forretningsområder og udarbejdet prototyper for, hvordan data udstilles på borger.dk s Min Side. B7. Der er udsendt udbudsmateriale vedr. NemLogin. B8. Der er udsendt udbudsmateriale vedr. den erhvervsrettede løsning af næste generation NemID. C3. En differentieret udviklingsmodel til de store samfundskritiske itprojekter, der sikrer en tættere opfølgning over for den projektejende myndighed bl.a. via it-projektrådet, er forelagt regeringen. C4. Med henblik på at realisere besparelsespotentialer og forbedre kvaliteten af den leverede it-service er en række forpligtende tiltag, rettet mod myndighedernes arbejde med driften af it-systemer og it-kontrakter, forelagt regeringen. E4. Der er tilfredshed med styrelsens bidrag til Justitsministeriets arbejde med databeskyttelsesforordningen, herunder tilfredshed med styrelsens bidrag til styregruppemøder og at myndighederne oplever, at vejledningsmateriale mv. er praktisk anvendeligt. E5. Hvidbog for it-arkitektur, der fastlægger, hvordan data effektivt kan genbruges og udveksles blandt digitaliseringsstrategiens initiativer, er endeligt godkendt af de fællesoffentlige parter. F3. Ny koncernfælles webplatform taget i brug af minimum én institution i koncernen. Efter fjerde kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: B9. Der er indgået og underskrevet kontrakt om forvaltning og drift af borger.dk med ny(e) leverandør(er). B10. Borger.dk har implementeret skræddersyet indhold til i alt fire veldefinerede målgrupper. B11. Projektet vedr. fremtidens digitale postløsning (næste generation Digital Post) har udsendt udbudsmaterialer. C5. En fælles statslig it-strategi, som sætter en fælles retning for arbejdet med it i staten og opstiller en række overordnede, fællesstatslige principper og retningslinjer for it-området, er godkendt.

14 Side 14 af 15 E6. Referencegruppen blandt Grunddataprogrammets anvendere godkender anvenderrettet dokumentation/informationsmateriale. F4. Der er i samarbejde med de fællesoffentlige parter udarbejdet vejledningsmateriale til myndighedernes arbejde med ISO F5. Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed er godkendt. G3. Benchmark udført i 4. kvartal viser en stigning på, hvor attraktive styrelsen opleves, fra 12 pct. (2016) til 16 pct. (2017). H1. Digitaliseringsstyrelsen har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for prognosepræcision, sygefravær og indkøbscompliance.

15 digst.dk

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014

Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014 Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014 Moderniseringsstyrelsens strategiske målbillede Moderniseringsstyrelsens mission og vision Moderniseringsstyrelsen arbejder inden for Finansministeriets

Læs mere