Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017"

Transkript

1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Transportkategori Stoffer eller genstande emballagegruppe eller klassifikationskode/gruppe eller UN-nummer Maksimal samlet mængde per transporterende enhed (1) (2) 0 Klasse 1: 1. 1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN Klasse 3: UN Klasse 4.2: Stoffer hørende til emballagegruppe I. Klasse 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 og Klasse 5.1: UN 2426 Klasse 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og Klasse 6.2: UN 2814 og Klasse 7: UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til Klasse 8: UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET) Klasse 9: UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt genstande indeholdende sådanne stoffer og blandinger. samt tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer fra denne transportkategori, bortset fra emballager henført til UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe I, og som ikke er tildelt transportkategori 0, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 1: 1.1B til 1.1J a), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5D a). Klasse 2: Grupperne T, TC a), TO, TF, TOC a) og TFC. Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC. Kemikalier under tryk: UN 3502, 3503, 3504 og Klasse 4.1: UN 3221 til 3224 og 3231 til 3240, 3533 og Klasse 5.2: UN 3101 til 3104 og 3111 til Stoffer hørende til emballagegruppe II, og som ikke er i transportkategori 0, 1 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 1: 1.4B til 1.4G og 1.6N. Klasse 2: Gruppe F. Aerosoler: gruppe F. Kemikalier under tryk: UN Klasse 4.1: UN 3225 til 3230, 3531 og Klasse 4.3: UN Klasse 5.1: UN Klasse 5.2: UN 3105 til Klasse 6.1: UN 1700, 2016 og 2017 og stoffer hørende til emballagegruppe III. Klasse 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480 og Stoffer hørende til emballagegruppe III, og som ikke er tildelt transportkategori 0, 2 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 2: Grupperne A og O. Aerosoler: grupperne A og O. Kemikalier under tryk: UN Klasse 3: UN 3473 Klasse 4.3: UN 3476 Klasse 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 og Klasse 9: UN 2990 og Klasse 1: 1.4S Klasse 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623 Klasse 4.2: UN 1361 og 1362 emballagegruppe III Klasse 7: UN 2908 til 2911 Klasse 9: UN 3268, 3499, 3508 og 3509 samt tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med undtagelse af det, som er tildelt transportkategori 0. (3) Ubegrænset a) For UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og 1017 er den maksimale samlede mængde per transporterende enhed 50 kg. 1-11

2 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 I ovenstående tabel forstås ved "maksimal samlet mængde per transporterende enhed": - For genstande, bruttovægt i kg (for genstande i klasse 1: nettovægt i kg af det eksplosive stof). For farligt gods i maskiner og udstyr nævnt i dette bilag: den samlede mængde farligt gods indeholdt heri i kg eller liter). - For faste stoffer, fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser, nettovægt i kg. - For væsker, den samlede mængde af farligt gods indeholdt heri i liter. - For komprimerede gasser, adsorberede gasser og kemikalier under tryk, beholderens vandkapacitet i liter Hvor farligt gods fra forskellige transportkategorier transporteres i samme transporterende enhed, må summen af - mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 1 multipliceret med "50", - mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 1 refereret til fodnote a) til tabellen i multipliceret med "20", - mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 2 multipliceret med "3" og - mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 3 ikke overstige "1000" Ved anvendelsen af dette underafsnit skal der ikke tages hensyn til farligt gods, der er undtaget i henhold til , og (d) til (f), til , , og Undtagelser vedrørende transport af lagrings- og produktionssystemer til elektrisk energi Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for lagrings- og produktionssystemer til elektrisk energi (f.eks. lithiumbatterier, elektriske kondensatorer, asymmetriske kondensatorer, metalhydridopbevaringssystemer og brændselsceller): der er monteret i et køretøj, der udfører en transportfunktion, og som er bestemt til køretøjets fremdrift eller til driften af en del af dets udstyr, der er indeholdt i udstyr med henblik på driften af dette udstyr, som anvendes eller er beregnet til anvendelse under transporten (f.eks. en bærbar pc) (Reserveret) Undtagelser vedrørende farligt gods, der anvendes som køle- eller konditioneringsmiddel under transport 1-12 Ved anvendelse i køretøjer eller containere med henblik på køling eller konditionering er farligt gods, som udelukkende er kvælningsfremkaldende (dvs. som fortynder eller erstatter den ilt, der normalt er i atmosfæren), kun underlagt bestemmelserne i afsnit

3 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser m.m. ADR Tankgodkendelse Bestemmelserne i finder anvendelse for tanke, der er forsynet med eller skal forsynes med additivsystemer, såfremt additivsystemet ikke indgår i den oprindelige typegodkendelse af tanken. (c) Anvendelse af opbevaringsmidler og additivsystemer (i) Der er ingen yderligere krav med hensyn til (i) ovenfor. (ii) Med hensyn til (ii) ovenfor må opbevaringsmidlets samlede kapacitet ikke overstige 400 liter pr. køretøj. (iii) Med hensyn til (iii) ovenfor finder og ikke anvendelse. Emballagerne må kun være forbundet til additivsystemet under tømning af tanken. Lukke- og forbindelsesanordninger skal være lukket under transport, så de er tætte. (d) Prøvning af additivsystemer Bestemmelserne i gælder for additivsystemet. Med hensyn til (ii) ovenfor skal additivsystemets opbevaringsmiddel dog kun gennemgå et udvendigt visuelt eftersyn og en tæthedsprøvning på tidspunktet for det første, mellemliggende eller periodiske eftersyn. Tæthedsprøvningen skal foretages ved et prøvningstryk på mindst 0,2 bar. Anm.: (e) Transportdokument De relevante bestemmelser i ADR finder anvendelse for de i (iii) ovenfor beskrevne emballager. Det er kun nødvendigt at anføre de oplysninger, der kræves i henhold til (d), i transportdokumentet for det pågældende additiv. I så fald skal bemærkningen "additivsystem" tilføjes i transportdokumentet. (f) Uddannelse af førere For førere, der er uddannet i henhold til med henblik på transport af dette stof i tanke, kræves ingen yderligere uddannelse for at transportere additiverne. (g) Mærkning Tilstedeværelsen af et additivsystem eller additiverne deri har ingen indflydelse på mærkningen af faste tanke (tankkøretøj) eller aftagelige tanke til transport af stoffer under denne betegnelse i henhold til kapitel Uformalet stenkul, koks og antracit, der opfylder klassifikationskriterierne for klasse 4.2, emballagegruppe III, er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR

4 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser m.m. ADR Køretøjer henført til UN 3166 eller UN 3171 og batteridrevet udstyr henført til UN 3171 i overensstemmelse med særlig bestemmelse 240, 312 og 385, samt eventuelt farligt gods, som disse indeholder, og som er nødvendigt for deres drift eller drift af deres udstyr, er, når de transporteres som last, ikke omfattet af andre bestemmelser i ADR, såfremt følgende betingelser er opfyldt: (c) (d) I tilfælde af flydende brændstoffer: Eventuelle ventiler mellem motoren eller udstyret og brændstoftanken skal være lukkede under transporten, medmindre det er afgørende, at udstyret forbliver funktionsdygtigt. Hvor det er relevant, skal køretøjerne lastes opretstående og sikret mod at vælte. I tilfælde af gasformige brændstoffer: Ventilen mellem gastanken og motoren skal være lukket, og den elektriske forbindelse skal være åben, medmindre det er afgørende, at udstyret forbliver funktionsdygtigt. Metalhydridopbevaringssystemer skal være godkendt af den kompetente myndighed i fremstillingslandet. Hvis fremstillingslandet ikke er en kontraherende part til ADR, skal godkendelsen være anerkendt af den kompetente myndighed i en kontraherende part til ADR. Bestemmelserne i og finder ikke anvendelse for køretøjer, som er tømt for flydende eller gasformige brændstoffer. Anm. 1: Et køretøj anses for at være tømt for flydende brændstof, når tanken til flydende brændstof er aftappet, og køretøjet ikke kan betjenes på grund af brændstofmangel. Køretøjskomponenter som f.eks. brændstofledninger, brændstoffiltre og injektorer behøver ikke at blive renset, aftappet eller skyllet for at blive anset for at være tømt for flydende brændstoffer. Desuden er det ikke nødvendigt at rense eller skylle tanken til flydende brændstof. Anm. 2: Et køretøj anses for at være tømt for gasformige brændstoffer, når tankene til gasformige brændstoffer er tømt for væske (i tilfælde af fordråbede gasser), trykket i tankene ikke overstiger 2 bar, og afspærrings- eller isolationsventilen er lukket og sikret

5 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2017 P200 EMBALLERINGSFORSKRIFT P200 fortsat Specifikke bestemmelser for gasser l: UN 1040 ethylenoxid kan også emballeres i hermetisk lukkede indvendige emballager af glas eller metal, der er tilstrækkeligt beskyttet af pap-, træ- eller metalkasser, som opfylder kravene for emballagegruppe I. En indvendig emballage af glas må højst indeholde 30 g, og en indvendig emballage af metal må højst indeholde 200 g. Efter påfyldning skal det ved nedsænkning i varmt vandbad påvises, at hver enkelt indvendig emballage er tæt. Badets temperatur og prøvningens varighed skal vælges således, at der opnås et indre tryk svarende til ethylenoxids damptryk ved 55 C. En ydre emballage må højst have en nettovægt på 2,5 kg. m: Trykbeholdere må højst fyldes til et arbejdstryk på 5 bar. n: Flasker og individuelle flasker i et batteri må højst indeholde 5 kg gas. Når batterier indeholdende UN 1045 fluor, komprimeret opdeles i grupper af flasker i overensstemmelse med særlig emballeringsbestemmelse "k", må hver gruppe højst indeholde 5 kg gas. o: De i tabellerne anførte værdier for arbejdstryk og fyldningsgrad må under ingen omstændigheder overskrides. p: For UN 1001 acetylen, opløst, og UN 3374 acetylen, uden opløsningsmiddel: Flaskerne skal fyldes med et ensartet monolitisk porøst materiale. Arbejdstrykket og mængden af acetylen må ikke overskride de i godkendelsen eller i ISO :2000, ISO :2000 eller ISO :2013 anførte værdier. For UN 1001 acetylen, opløst: Flaskerne skal indeholde en mængde acetone eller egnet opløsningsmiddel som anført i godkendelsen (se ISO3807-1:2000, ISO :2000 eller ISO :2013). Flasker, der er forsynet med trykaflastningsanordninger eller forbundet ved hjælp af manifolder, skal transporteres oprejst. Alternativt, for UN 1001 acetylen, opløst: Flasker, der ikke er UN-trykbeholdere, kan fyldes med et ikke-monolitisk porøst materiale. Arbejdstrykket, mængden af acetylen og mængden af opløsningsmiddel må ikke overskride de i godkendelsen anførte værdier. Prøvningsintervallet for periodisk eftersyn af flaskerne må højst være 5 år. Et prøvningstryk på 52 bar må kun anvendes i forbindelse med flasker, der er forsynet med smeltesikringer. q: Ventilåbningerne på trykbeholdere til pyrofore gasser eller brandfarlige blandinger af gasser, der indeholder mere end 1 % pyrofore forbindelser, skal være forsynet med gastætte propper eller hætter fremstillet af et materiale, der ikke angribes af trykbeholderens indhold. Når disse trykbeholdere samles i et batteri, skal hver enkelt af dem være monteret med en individuel ventil, der skal være lukket under transport, og manifoldventilens åbning skal være forsynet med en trykopretholdende gastæt prop eller hætte. Gastætte propper og hætter skal have gevind, der passer til ventilåbningerne. Transport i kapsler er ikke tilladt. r: Fyldningsgraden for denne gas skal begrænses, således at trykket ikke overstiger to tredjedele af trykbeholderens prøvningstryk ved fuldstændig dekomposition. ra: Gassen kan også emballeres i kapsler på følgende betingelser: Gassens vægt må ikke overstige 150 g pr. kapsel. Kapslerne skal være uden fejl, der kan reducere deres styrke. fortsættes 4-81

6 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2017 P200 EMBALLERINGSFORSKRIFT P200 fortsat (c) (d) Lukningens tæthed skal sikres ved hjælp af en ekstra anordning (hætte, krone, tætning, binding osv.), der kan forebygge lækage fra lukkesystemet under transport. Kapslerne skal anbringes i en ydre emballage med tilstrækkelig styrke. Et kolli må ikke veje mere end 75 kg. s: Trykbeholdere af aluminiumslegeringer skal være: ta: - forsynet med ventiler af messing eller rustfrit stål og - renset for forurening med carbonhydrider og ikke forurenet med olie. UNtrykbeholdere skal renses i henhold til ISO 11621:1997. Andre kriterier kan anvendes i forbindelse med fyldning af svejste stålflasker beregnet til transport af stoffer hørende til UN 1965 med samtykke fra de kompetente myndigheder i de lande, hvor transporten udføres, og i overensstemmelse med bestemmelserne i en national norm eller standard anerkendt af de kompetente myndigheder. Når kriterierne for fyldning er forskellige fra de i P200 (5) angivne, skal der i transportdokumentet indføjes følgende erklæring: "Transport i overensstemmelse med emballeringsforskrift P200, særlig emballeringsbestemmelse ta" samt angivelse af den referencetemperatur, der er anvendt til beregning af fyldningsgraden. Periodisk eftersyn u: Intervallet mellem de periodiske prøvninger kan forlænges til 10 år for trykbeholdere af aluminiumslegeringer. Dette gælder kun UN-trykbeholdere, hvor trykbeholderens legering er prøvet for spændingskorrosion ifølge ISO 7866:2012+Cor 1:2014. ua: Intervallet mellem de periodiske prøvninger kan forlænges til 15 år for flasker og flaskebatterier af aluminiumslegeringer, hvis bestemmelserne i punkt (13) i denne emballeringsforskrift anvendes. Dette gælder ikke flasker fremstillet af aluminiumslegering AA Med hensyn til blandinger kan denne bestemmelse "ua" finde anvendelse, såfremt alle de enkelte gasser i blandingen er henført til "ua" i tabel 1 eller tabel 2. v: (1) Intervallet mellem eftersyn af stålflasker, bortset fra genopfyldelige svejste stålflasker til UN 1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978 kan forlænges til 15 år: med samtykke fra den/de kompetente myndighed(er) i det/de land(e), hvor det periodiske eftersyn og transporten finder sted, og i overensstemmelse med kravene i en teknisk norm eller en standard anerkendt af den kompetente myndighed. (2) For genopfyldelige svejste stålflasker til UN 1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978 kan intervallet mellem eftersyn forlænges til 15 år, hvis bestemmelserne i punkt (12) i denne emballeringsforskrift er opfyldt. fortsat 4-82 fortsættes

7 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2017 P200 EMBALLERINGSFORSKRIFT P200 va: For sømløse flasker af stål med restgasventiler (se anmærkningen nedenfor), der er konstrueret og prøvet i henhold til EN ISO 15996: A1:2007, og for sømløse flaskebatterier af stål, der er forsynet med hovedventil(er) med en resttrykanordning, og som er prøvet i henhold til EN ISO 15996: A1:2007, kan intervallet mellem de periodiske prøvninger forlænges til 15 år, hvis bestemmelserne i punkt (13) i denne emballeringsforskrift anvendes. fortsat Med hensyn til blandinger kan denne bestemmelse "va" finde anvendelse, såfremt alle de enkelte gasser i blandingen er henført til "va" i tabel 1 eller tabel 2. Anm.: En restgasventil er en lukkeanordning, der er forsynet med en resttrykanordning, som forhindrer indtrængning af forurenende stoffer ved at opretholde en positiv forskel mellem trykket i flasken og i ventilåbningen. For at forhindre tilbagestrømning af væsker til flasken fra en kilde med et større tryk skal der enten inkorporeres en kontraventilfunktion i resttrykanordningen eller en særskilt anordning i flaskeventilen, f.eks. en regulator. For gasser under en n.o.s.-betegnelse samt blandinger z: De materialer, som trykbeholderne og deres tilbehørsdele er fremstillet af, skal være forenelige med indholdet og må ikke danne skadelige eller farlige forbindelser dermed. Prøvningstrykket og fyldningsgraden beregnes i henhold til de relevante krav i (5). Giftige stoffer med en LC50-værdi på 200 ml/m 3 eller derunder må ikke transporteres i rør, trykfade eller MEGC s og skal opfylde kravene i særlig emballeringsbestemmelse "k". UN 1975 nitrogenoxid og dinitrogentetraoxid, blanding må dog godt transporteres i trykfade. For trykbeholdere indeholdende pyrofore gasser eller brandfarlige blandinger af gasser, der indeholder mere end 1 % pyrofore forbindelser, skal kravene i særlig emballeringsbestemmelse "q" være opfyldt. De nødvendige skridt til at forebygge farlige reaktioner (f.eks. polymerisation eller dekomposition) under transport skal tages. Om nødvendigt kræves stabilisering eller tilsætning af en inhibitor. Blandinger indeholdende UN 1911 diboran påfyldes til et tryk, der sikrer, at to tredjedele af prøvningstrykket for trykbeholderen ikke overskrides ved fuldstændig dekomposition af diboranet. Blandinger indeholdende UN 2192 german, bortset fra blandinger af op til 35 % german i hydrogen eller nitrogen eller op til 28 % german i helium eller argon, påfyldes til et tryk, der sikrer, at to tredjedele af prøvningstrykket for trykbeholderen ikke overskrides ved fuldstændig dekomposition af germanet. Krav for stoffer, der ikke hører til klasse 2 ab: Trykbeholdere skal opfylde følgende betingelser: (i) (ii) (iii) Trykprøvningen skal omfatte eftersyn af den indvendige del af trykbeholderen og kontrol af tilbehørsdele. Endvidere skal beholdernes modstandsdygtighed over for korrosion kontrolleres hvert 2. år med egnede instrumenter (f.eks. ultralyd), og det skal kontrolleres, at tilbehørsdelene er intakte. Vægtykkelsen skal være mindst 3 mm. fortsættes 4-83

8 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2017 P200 EMBALLERINGSFORSKRIFT P200 ac: Prøvninger og eftersyn skal udføres under overvågning af en sagkyndig godkendt af den kompetente myndighed ad: Trykbeholdere skal opfylde følgende betingelser: (i) Trykbeholderne skal være konstrueret med et konstruktionstryk på mindst 2,1 MPa (21 bar) (overtryk). (ii) Foruden mærkningen på genopfyldelige beholdere skal trykbeholderne med letlæselig og holdbar skrift være forsynet med følgende oplysninger: - Stoffets UN-nr. og officielle godsbetegnelse ifølge Den maksimalt tilladte vægt i fyldt tilstand og trykbeholderens tara, inkl. Tilbehørsdele monteret under påfyldning, eller bruttovægt. (11) Kravene i denne emballeringsforskrift anses for at være opfyldt, hvis følgende standarder er anvendt (hvor relevant): Berørte krav Reference Dokumentets titel (7) EN 1919:2000 Transportable gas cylinders Cylinders for gases (excluding acetylene and LPG) Inspection at time of filling (7) EN 1920:2000 Transportable gas cylinders Cylinders for compressed gases (excluding acetylene) Inspection at time of filling (7) EN 13365:2002 +A1:2005 Transportable gas cylinders Cylinders bundles for permanent and liquefied gases (excluding acetylene) Inspection at time of filling (7) ISO 10691:2004 Gas cylinders Refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) Procedures for checking before, during and after filling. (7) ISO 11755:2005 Gas cylinders Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) Inspection at time of filling (7) ISO 24431:2006 Gas cylinders Cylinders for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) Inspection at time of filling (7) og (10) p ISO 11372:2011 Gas cylinders Acetylene cylinders Filling conditions and filling inspection Anm.: EN-udgaven af denne ISO-standard opfylder kravene og kan også anvendes. (7) og (10) p ISO 13088:2011 Gas cylinders Acetylene cylinder bundles Filling conditions and filling inspection Anm.: EN-udgaven af denne ISO-standard opfylder kravene og kan også anvendes. (7) og (10) ta EN 1439:2008 (undtagen 3.5 og annex G) LPG equipment and accessories - Procedures for checking LPG cylinders before, during and after filling (7) og (10) ta EN 14794:2005 LPG equipment and accessories - Transportable refillable aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Procedure for checking before, during and after filling (10) p EN 12755:2000 Transportable gas cylinders Filling conditions for acetylene bundles fortsættes fortsat (12) Et interval på 15 år mellem periodiske eftersyn af genopfyldelige svejste stålflasker kan tillades i

9 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR hvor beholderens diameter er over 150 mm: mindst 3 mm Trykbeholdernes ender skal have en halvkugleformet, elliptisk eller "kurvehank"-formet profil. De skal yde samme sikkerhed som beholderens cylindriske del Trykbeholdere fremstillet af kompositmaterialer Flasker, rør, trykfade og flaskebatterier fremstillet af kompositmaterialer, skal være konstrueret således, at sprængindekset (sprængningstryk divideret med prøvningstryk) er mindst: - 1,67 for ringomviklede trykbeholdere, og - 2,00 for fuldt omviklede trykbeholdere Lukkede kryobeholdere Nedenstående krav finder anvendelse på konstruktion af lukkede kryobeholdere til kølede, fordråbede gasser Hvis der anvendes andre materialer end metal, skal de kunne modstå sprødbrud ved den laveste arbejdstemperatur for trykbeholderen og dens tilbehør Sikkerhedsventilerne skal være konstrueret på en sådan måde, at de fungerer fejlfrit, selv ved den laveste arbejdstemperatur. Deres funktionsdygtighed ved denne temperatur skal påvises og kontrolleres ved prøvning af hver enkelt ventil eller af en prøve på ventiler af samme konstruktionstype Udluftningsåbninger og sikkerhedsventiler på beholdere skal være konstrueret således, at væsken ikke kan sprøjte ud Generelle bestemmelser for aerosolbeholdere og små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas Konstruktion og fremstilling Aerosolbeholdere (UN 1950 aerosoler), der kun indeholder en gas eller en blanding af gasser, og små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) (UN 2037) skal være fremstillet af metal. Dette krav gælder ikke aerosoler og små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) med en maksimal kapacitet på 100 ml for UN 1011 butan. Andre aerosolbeholdere (UN 1950 aerosoler) skal være fremstillet af metal, syntetisk materiale eller glas. Beholdere, der er fremstillet af metal og har en udvendig diameter på mindst 40 mm, skal have en konkav bund Beholdere, der er fremstillet af metal, må ikke have en kapacitet på over ml. Beholdere, der er fremstillet af syntetisk materiale eller glas, må ikke have en kapacitet på over 500 ml Alle beholdermodeller (aerosolbeholdere eller patroner) skal, inden de tages i brug, bestå en hydraulisk trykprøvning, der udføres i overensstemmelse med

10 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR Udløsningsventiler og spredningsanordninger på aerosolbeholdere (UN 1950 aerosoler) og ventiler på UN 2037 beholdere, små, indeholdende gas (gaspatroner) skal sikre, at beholderne lukker på en sådan måde, at de er tætte og beskyttet mod utilsigtet åbning. Ventiler og spredningsanordninger, der kun lukker ved hjælp af indre tryk, godkendes ikke Aerosolbeholderes indre tryk ved 50 C må hverken overstige to tredjedele af prøvningstrykket eller 1,32 MPa (13,2 bar). De skal fyldes således, at væskefasen ved 50 C ikke overstiger 95 % af deres kapacitet. Små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) skal opfylde kravene vedrørende prøvningstryk og fyldning i P200 i Desuden må produktet af prøvningstryk og vandkapacitet ikke overstige 30 bar liter for fordråbede gasser eller 54 bar liter for komprimerede gasser, og prøvningstrykket må ikke overstige 250 bar for fordråbede gasser eller 450 bar for komprimerede gasser Hydraulisk trykprøvning Det indre tryk, der påføres (prøvningstryk) skal være 1,5 gange det indre tryk ved 50 C, dog mindst 1 MPa (10 bar) Den hydrauliske trykprøvning skal udføres på mindst fem tomme beholdere af hver model: indtil det foreskrevne prøvningstryk er nået; der må på dette tidspunkt ikke være opstået utætheder eller synlig blivende deformation, og indtil beholderen bliver utæt eller sprænges; en eventuel konkav ende skal give efter først, og beholderen må først blive utæt eller sprænges ved et tryk på mindst 1,2 gange prøvningstrykket Tæthedsprøvning Hver enkelt fyldt aerosolbeholder, gaspatron og brændselscellepatron skal gennemgå en prøvning i et varmtvandsbassin i henhold til eller et godkendt alternativ til bassinprøvning i henhold til Prøvning i varmtvandsbassin Temperaturen i bassinet og prøvningens varighed skal være sådan, at det indre tryk når op på det tryk, som ville opstå ved 55 C (50 C, hvis væskefasen ikke overstiger 95 % af aerosolbeholderens, gaspatronens eller brændselscellepatronens kapacitet ved 50 C). Hvis indholdet er varmefølsomt, eller hvis aerosolbeholderne, gaspatronerne eller brændselscellepatronerne er lavet af et plastmateriale, som bliver blødt ved denne prøvningstemperatur, skal bassinets temperatur være mellem 20 C og 30 C, dog skal en aerosolbeholder, en gaspatron eller en brændselscelle ud af hver derudover prøves ved den højere temperatur Der må ikke forekomme lækage eller varig deformation af aerosolbeholdere, gaspatroner eller brændselscellepatroner undtagen aerosolbeholdere, gaspatroner eller brændselscellepatroner af plast, som godt må ændre form, når de blødgøres, forudsat at de ikke lækker. 6-86

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 1.1.1 Opbygning 1.1.2 Omfang KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Bilag A

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7 KAPITEL 6.7 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, FREMSTILLING, EFTERSYN OG PRØVNING AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm.: Mht. faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer.

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer. Bilag 1 - Kontrolklasser 1 Trykbeholdere 11 Almindelige bestemmelser Medmindre andet følger af pkt 12 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4 KAPITEL 6.4 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, PRØVNING OG GODKENDELSE AF KOLLI OG STOFFER I KLASSE 7 6.4.1 (Reserveret) 6.4.2 Generelle bestemmelser 6.4.2.1 Kolliet skal være konstrueret således i forhold

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1.1 Opbygning Bilag A og B til ADR

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2 At-VEJLEDNING Fyldestationer til fyldning af flasker At-vejledning B.4.5-2 April 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov givningen

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1.1 Opbygning Bilag A og B til ADR

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1.1 Opbygning Bilag A og B til ADR

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Rev Højtryksslange. Metal PTFE ETFE

Rev Højtryksslange. Metal PTFE ETFE Rev 170214 Højtryksslange Metal PTFE ETFE Højtryksslanger Højtryksslangen er specielt beregnet for meget høje tryk og rene gasser. Den anvendes bl. a. for fyldning af gasflasker, for transport af gasser

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

RID 2011. Generelle bestemmelser

RID 2011. Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Anm.: Med hensyn til dette kapitel defineres sikring (eng.: security) som foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

RID 2013. Generelle bestemmelser

RID 2013. Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning Branchevejledning sikker håndtering af trykflasker ved brand og redningsindsatser samt ved akutte uheld med farlige stoffer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Denne branchevejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark Side : 1 Etiket 2.1 : brandfarlige gasser. F+ : Yderst brandfarlig 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Altop Acetylen, Flamal Acetylen, Alphagaz Acetylen 1 Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

RID 2015 Corrigendum 2. Generelle bestemmelser

RID 2015 Corrigendum 2. Generelle bestemmelser RID 2015 Corrigendum 2 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2015 Corrigendum 2 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler,

Læs mere