JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT"

Transkript

1

2 JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

3

4

5

6

7

8 HVERDAGE

9 Trykt i 100 Eksemplarer.

10 JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone Marts

11 FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI

12 En af mine Sønner gav mig en Dag et stort Stilehefte og bad mig om i ledige Stunder at skrive mine Erindringer deri. Jeg har efterhaanden megen Respekt for mine Sønner, men denne Opfordring sagde jeg Nej til af mange gode Grunde, syntes jeg. Alligevel endte det med, at jeg tog fat. Selvfølgelig kunde der ikke blive store Ting at berette fra et Liv, der var saa jævnt og almindeligt som mit; men det vidste de jo i Forvejen, de som jeg skulde skrive for: Børnene, Slægten og Vennerne. Det kunde altsaa ikke skuffe dem. Og forresten, tænkte jeg... en jævn Tilværelse kunde vel ogsaa være værd at skrive om, blot Reskrivelsen blev sand og ærlig helt igennem. Jeg opdagede nu snart, at det krævede andre Evner end mine at skrive om et jævnt Liv og vel at mærke skrive saadan, at det virkelig for Alvor lignede, hvad det skulde. Og dog har jeg nu gennemført det saa godt, som jeg har kunnet. Det eneste, jeg selv vil sige om Arbejdet, er, at der ikke med min gode Villie staar noget galt deri. Min Mand plejede at sige for Spøg, naar han saa mig sidde ved min Stilebog:»Tys, Mor digter!«men det gjorde jeg ikke. Den Attest fik jeg af ham, da

13 jeg omsider var færdig; det var sandt og rigtigt nok, hvad der stod paa de mange Blade, saavidt han kunde skønne.»men hvordan vil du faa nogen til at læse det?«, spurgte han saa Og det er jo et Problem. Men nu sender jeg dette mit sidste Barn ud i Verden paa min 75 Aars Fødselsdag med en venlig Hilsen til hver Læser, og saa lader jeg Skæbnen raade for, hvad der videre sker.

14 Omkring 1860 var Virum, omtrent som nu, en lille Bondeby paa 6 7 Gaarde og en Snes Huse. Paa en af Gaardene tjente dengang min Mor. Hun hed Ingrid Olsen, men kaldtes altid Marie. Hun var en Fiskerdatter fra Hveen, men havde tjent paa Sjælland hver Sommer, siden hun var Barn. Hun var født 1837 og var altsaa midt i Tyverne omkring 1861, da hun lærte Far at kende. Far var Søn af en tidligere Mælkeforpagter paa Frederiksdal Slot, Niels Povlsen. Selv hed han Anders Nielsen. Ret meget over 20 Aar kan han næppe have været, da han kom til at tjene paa samme Gaard som Mor. De blev snart forlovede og senere gift, og hermed indstiftedes et Ægteskab, som fik et sjældent lykkeligt og harmonisk Forløb; der blev skabt et lille Hjem, som det blev en Lykke for os Børn at vokse op i. Som den førstefødte kom jeg til Verden den 2. Marts Kort Tid efter maa mine Forældre være flyttet fra Virum til et lille Landarbejderhus ved Vangede. Huset ligger der endnu ved Foden af Ræveskov Bakke paa højre Side af Lyngbyvej, naar man kommer fra København.»Højers Hus«hed det dengang, og saa pænt og hyggeligt, som det ser ud nu, har det set ud, saalænge jeg kan huske. Det ligger i et udgravet Tørveskær af den Slags, som der er saa mange af paa denne Egn. Nu er der Mose omkring Huset; dengang var der

15 8 Sø. Et herligt Sted for Børn; men lidt nervepirrende maa det have været for en Mor, naar Børnene fiskede efter Hundestejler om Sommeren og plumpede igennem Isen om Vinteren. Det sidste er hændt med mig i hvert Fald en Gang. Jeg mindes den velfortjente Huskekage, jeg fik, da jeg lykkelig og vel var kommet paa det tørre. Af lang Varighed blev mine Forældres første Lykke ikke. Den 14. December 1863 paa Mors 26 Aars Fød? selsdag maatte Far afsted i Krigen. Mor har fortalt, hvorledes hun en Dag samlede sine faa Ejendele sammen, pakkede dem ned i en gammel Barnevogn og kørte med Barn og alle sine Pakkenelliker ned til Kysten for at faa Skibslejlighed over til Hveen. Dengang var der livlig Forbindelse mellem Hveen og Skovshoved, Taarbæk og Skodsborg. Der var altid Trafik af Murstensbaade, saa det var ikke vanskeligt at komme over; men nogen bekvem Rejse med et lille Barn i en aaben Baad i Slud og Kulde har det næppe været, og nogen lykkelig Rejse kunde det jo vanskeligt blive for en ung Kone, som havde sin Mand paa Vej til Krigen. Imedens stod det lille Hjem stængt og øde paa Bakken. Mor hjalp til med at bøde Garn for sine Forældre, og hun tog Arbejde, naar der var Arbejde at faa hos Bønderne. Fra Far hørte hun saa ofte, det kunde lade sig gøre, og selv lærte hun sig at skrive for at kunne sende ham en Hilsen nu og da. Hun har fortalt, at hun ofte faldt i triste Tanker over, hvor meget ondt han maatte døje, og saa kunde hun søge Trøst i Fantasier om,»at dette dejlige Fad nykogt Fisk kunde flyve lige til Slesvig og træffe Anders«.»Aa, din Tåsing«, sagde saa Bedstemoder,»pas din Rok. Hvad hjælper den Snak«.

16 9 Om Fars Oplevelser i Krigen har der eksisteret en Beretning, som han selv har nedskrevet; men desværre er den forsvunden i Tidens Løb. Jeg husker nu kun, hvad han lejlighedsvis har fortalt om det haarde Tilbagetog fra Dannevirke.»Saa koldt, som det var, gik vi dog og sov og vaagnede kun hver Gang, Formanden gik i Staa, og vi rendte Næsen mod hans Tornyster.«De Krigsbegivenheder, vi som Børn hørte om, naar de gamle Soldater drøftede deres Oplevelser, handlede ellers mest om, hvorledes de havde forstaaet at skaffe sig Ekstraforplejning udover de knappe Rationer. Far blev snart udtaget til Ambulancesoldat. Han skulde sammen med en Kompagnikammerat, der hed Liikow, finde de saarede og bære dem til Lægekvar? teret. Det var et strengt Liv selv for en stærk ung Mand paa 22 Aar, mest fordi det var saa grufuldt at høre paa de lemlæstedes Klager. Selv blev han aldrig alvorligt ramt, skønt der, som han sagde, var Eksempler nok paa, at Kuglerne ikke vidste Besked om, hvad det hvide Armbind med det røde Kors betød. Ved Stormen paa Dybbøl blev han taget tilfange og let saaret bragt til et preussisk Lasaret. Undervejs sydpaa fik han Lejlighed til at skrive paa en Lap Papir, som var revet af en gammel Avis:»Jeg lever, men er fangen. Giv min Kone dette«. Denne Meddelelse fik han sendt til min Mor's Bror paa Skodsborg, og han sørgede for, at den kom til Hveen. Den var jo ment som en Beroligelse for min Mor, men den virkede anderledes. Hun troede, at nu han var i Fjendevold, vilde der overgaa ham al mulig Tortur; hun forstod ikke bedre, og hun led dobbelt. I Virkeligheden havde Fangerne det jo ikke slemt. Far blev ført til Fæstningen Komarn i Østerrig, hvor han sammen med sine Kammerater blev sat til at grave

17 10 Grøfter den ene Dag og fylde dem den næste. En Dag fik de Besøg af Kejseren eller en anden fyrstelig Person. Han sagde»brave Kerls!«til dem og gav dem Cigarer.»Der var nogle, som ikke vilde tage mod Cigarer af Fjendens Overherre«, sagde Far,»men jeg tog nu mine«. Han havde Bondens Sans for Realiteter. Hjemturen fra Fangenskabet var slem. I flere Døgn rejste Fangerne i Kreaturvogne, som de ikke maatte forlade. Men omsider kom de da igennem, og Far rejste over til Hveen. Han traf Mor, medens hun var paa Høstarbejde. Mor har aldrig villet fortælle os om sine Følelser, da hun saa Far igen. Saadant kan ikke fortælles, sagde hun, det kan kun opleves. * Saa rejste de tilbage til deres lille Hjem, og min Far blev Teglværksarbejder. Til mine første Minder hører, at min Søster og jeg om Lørdagen fik Fars Ugeløn, 2 Speciedaler, at lege med. I Timevis kunde vi more os med at trille med dem paa Bordpladen. Vi fik ellers tidligt Lov til at vide Besked om Penge og deres Værdi og Nytte. Legetøj fik vi aldrig, heller ikke Gaver til Jul; det var der ikke Raad til; men i Modsætning til andre Arbejderbørn fik vi altid festligt pyntet Juletræ. Mor gik ikke paa Arbejde for Fremmede; Far vilde det ikke; men med stor Sparsommelighed kom de igennem alligevel, skønt det gik rask med at forøge Børne? flokken. Præcis hvert andet Aar saagodt som altid i Marts kunde der opvises en ny Udgave. Det blev til 10 efterhaanden; men Forholdene forandrede sig jo paa forskellig Maade i Mellemtiden. Da jeg var 5 Aar gammel, blev jeg sat i Skole hos en Jomfru Nielsen, som underviste i Haandarbejde. Eleverne var Pigebørn i alle Aldre, og for de store,

18 11 som fik forskelligt Arbejde, var det jo ikke vanskeligt at faa 3 4 Timer til at gaa; men for en Størrelse paa 5 Aar, der skulde strikke og strikke og ikke andet end strikke, var det en drøj Omgang. Det evindelige stik ind... slaa om... lad Masken falde blev mig endelig en Dag for meget, og jeg gav mig til at græde bitterligt. Da jeg kom i Forhør om hvorfor, skammede jeg mig ved at tilstaa, at jeg kedede mig, og derfor fik jeg under megen Graad stammet frem, at jeg havde saa ondt i Ryggen. Lærerinden slog det hen som noget Snak med den Bemærkning, at naar man var saa lille, havde man slet ingen Ryg. Jeg blev saa forbavset, at jeg glemte at græde, og i lange Tider havde jeg nok at spekulere paa. Jeg holdt saa meget af Lærerinden, at jeg aldrig kunde tænke mig, at hun vilde give en forkert Besked; men sikker var jeg ikke. Mor kunde jeg ikke spørge, for saa var det jo kommet for Dagen, at jeg ikke havde opført mig i Skolen, som jeg skulde. Jeg var ilde stillet med dette mit første større Problem i Livet: Havde jeg en Ryg, eller havde jeg ingen? Da det langt om længe gik op for mig, at Lærerinden havde løjet, blev jeg først rigtig daarlig tilmode. Jeg tabte al den Hengivenhed, jeg havde næret for hende, at et voksent Menneske kunde lyve! og med Strikkelysten gik det saadan, at jeg ikke endnu, da jeg er højt oppe i Aarene, kan lide dette Arbejde. Maaske er det dog ikke alene den gamle Histories Skyld! Vore Forhold hjemme forandrede sig snart. Ikke langt fra Bagsværd laa et gammelt Teglværk, som hørte til»stengaarden«(nu bruges Gaarden som Optagelses? hjem for Værgeraadsdrenge). Dér søgte Far en Formands? eller Mesterplads, som vi kaldte det, og han fik den. Far havde hele Fabrikationen i Akkord, men saaledes at han hver Uge fik udbetalt Driftskapital og Ar-

19 12 bejdslønninger. Der blev gerne lavet 2 Millioner Mursten om Aaret paa de smaa Teglværker dengang. Jeg synes, det var dristigt af en aldeles fattig Mand at begynde paa; men han tog fat, og det gik godt. Mor fik flere Penge mellem Hænder; men ellers bragte Forandringen ikke meget godt med sig for hende. Vi kom fra det lille hyggelige Hus, som hun havde været saa lykkelig for, og skulde nu bo i en Lejlighed, der bestod af ét eneste Rum og et mørkt Køkken med aaben Skorsten. Hele Beboelsen var indrettet i selve Teglovnen, hvor Lopper og Mus og Rotter huserede i Mængde. Far maatte slaa en Krog op i Køkkenloftet, heri hængte Mor saa en Kurv med vore Madvarer; det var den eneste Maade, hvorpaa vi kunde havde dem i Fred for Rotterne. Saaledes var de Vilkaar, man i de Tider kunde byde en dygtig Mand med et ikke ringe Ansvar. Naar Vejret var godt, blev vi Børn sendt udenfor for at spise vor Mad. Det kneb med Pladsen i den ene Stue. De gamle Teglværker, hvor alt Arbejde foregik med Haandkraft, krævede nemlig mange Arbejdere; derfor maatte Far ofte antage løse Folk, som ikke selv havde Hus og Hjem, og dem maatte Mor have paa Kost. Somme Tider kunde der være indtil 12 saadanne Kostgængere. Blandt de løse Folk var en Del unge Mennesker fra Bagsværd, som blev kaldt for Gulvmaattedrengene. Om Sommeren arbejdede de paa Teglværkerne og i Tørvemoserne, om Vinteren gik de omkring og solgte Gulvmaatter, som Familierne sad hjemme og lavede. Det var nogle forsorne Fyre, som ikke tog det saa nøje i alle Dele, men de havde et straalende Humør, som fik Afløb paa mange pudsige Maader. Oftest gik det ud over de svenske Bønderkarle, som dengang kom hertil for at

20 13 skaffe sig en god Sommerfortjeneste. De var sparsommelige over alle Grænser. Store og stærke var de, men tunge og langsomme i Opfattelsen, og det var jo evige Løjer at pudse de godtroende Svenskere. Tit blev de lokkede til at trille det tunge Ler et forkert Sted hen eller endnu bedre: hen til et Sted, hvor en Gulvmaattedreng havde Fordel af det. Jeg husker ogsaa, at min Mor engang for Spøg spurgte en af sine svenske Kostgængere, som hed Jan, om han ikke vilde smage et af de pæne røde Hylstre spansk Peber, som laa og skin* nede i de syltede Agurker. Jo, Jan vilde overhovedet gerne spise alt, hvad der blev tilbudt, og før Mor kunde afværge det, var den kønne røde Frugt forsvunden.»hvordan smagte det saa?jag tyckar, Agurkor ar battre«, svarede Jan, men han fortsatte roligt sit Maaltid. Paa den Tid fik Far en Politisag, den eneste han havde i sit Liv. Dengang drak en nøgtern Arbejdsmand sine 3 Pægle Brændevin om Dagen, men det kunde jo ske, at det ikke forslog, og saa kom de ind til Mor og fik en Pægl til. Hun købte altid et stort Anker ad Gangen til alle sine Kostgængere, og hun tog ingen Fortje* neste paa det; men Købmændene i Bagsværd meldte det, og Far maatte møde og betale en lille Bøde. Ja, mærkeligt var det, at alt dette Drikkeri kunde gaa; men jeg mindes aldrig, at der af den Grund var nogen som helst Uregelmæssighed endsige Optøjer. Arbejdsdagen var fra 6 Morgen til 7 Aften, og praktisk talt alt Arbejde var Akkordarbejde, saa der var jo heller ikke megen Anledning til overflødigt Postyr. Vi Børn førte en lykkelig Tilværelse dér. Leret var vort Legetøj, det lod sig forme paa mangfoldige Maader; og efterhaanden som vi voksede op, fandt vi ogsaa vort Arbejde i Leret; vi maatte selvfølgelig hjælpe til,

21 14 hvor vi kunde. Saa det ud til Regn, og der var tørre Sten ude, blev ingen ledige Hænder sparet. Alle maatte med til at læsse paa Trillebøre og faa Stenene i Hus. Som den ældste af Flokken havde jeg dertil gerne Bestillingen som Barnepige. Stort Væsen blev der nu ikke gjort af de smaa Verdensborgere, de maatte krybe, til de lærte sig selv at gaa, og de maatte færdes ude og inde, hvor det passede dem, blot de ikke kom i Vejen for Arbejderne eller for Hestekoretøjerne, som hentede de færdige Mursten. Vi var altid gode Kammerater med Arbejderne, og skønt det var en broget Flok, var de altid flinke og hjælpsomme overfor os; jeg har aldrig hørt dem bruge et grimt Ord, naar vi Børn var tilstede. Min Far arbejdede selv med Dagen lang, saa han havde god Haand i Hanke med det hele. Kun Lørdag Eftermiddag var han i Pudset, saa kom Ejeren med Penge. Det var en Urtekræmmer Iversen fra København, som ikke selv havde Forstand paa Teglværksdrift, og som priste sit Held med at have faaet fat paa en Mand som Far. Efter Fyraften kom Folkene ind og fik Ugeløn. Jeg syntes altid, der var en egen højtidelig Stemning over den Timestid, det varede. Stille kom de, en eller to ad Gangen, fik deres Penge, vekslede maaske et Par Ord med Far om Arbejdet, der var gjort, eller som skulde gøres, og saa bød de stilfærdigt Godnat. Jeg var stolt af min pæne Far, som saaledes skaffede Udkommet til de mange Mennesker. Mellem 30 og 40 Mand kunde saadan et lille Værk bruge dengang. Naar Far var færdig med Folkene, spurgte han os Børn, om vi havde noget tilgode, og naar vi saa kom frem med vort Regnskab, fik vi vor Løn nøjagtigt efter Tariffen. Livet var enkelt dér. Da min Broder Svend var i Vente det var sidst i Marts 1871 havde vi saa

22 15 nugen Sne, at den laa kastet op i høje Skanser langs Vejene. Da vi jo boede ude paa Marken, hvor der var ufremkommeligt, mente Far, at han maatte skaffe no- Heil I ljælp i Huset, og han laante derfor en Kane for at køre til Virum efter Bedstemor. Da han skulde afsted, blev Mor imidlertid bange og vilde med, hun turde ikke være alene. Saa blev hun anbragt i Kanen, kom med til Virum og hjem igen med Bedstemor. Far vendte med det samme Kanen og kørte til Lyngby efter Jordemoder. Det er karakteristisk for Mor: Hellere paa Landevejen med Far end i sit Hjem alene. Medens vi boede paa Stengaardens Teglværk, indtraf min Mormors Død. Da Bedstefar var død, brød hun op fra Hveen og henlevede sine sidste Aar hos sin ældste Datter i Lyngby. Her kom Mor ofte og besøgte hende. Formodentlig har hun været svag, uden at jeg vidste om det, for en Dag sagde Mor stille og roligt til Tar-»I Dag kendte Mor mig ikke«. Jeg blev aldeles ude af mig selv og følte et Had til min Mor, som endnu kan forundre mig. At hun kunde tale saaledes om Bedstemor uden at græde og uden at vise nogen Sindsbevægelse! Jeg løb ud i en af Stenladerne og græd aldeles ubehersket; jeg vilde ikke, at nogen skulde se mig, og Mor vilde jeg hverken se eller tale med. Jeg havde altid holdt af den gamle svenske Kone, hun var saa blid og stille, og hun var altid retfærdig i sin Dom, naar hun skulde stifte Fred mellem os Børn. Kort efter døde hun, og da tog jeg mig det ikke nær. Børn er ikke saa lette at forstaa. Bedstemor døde i Hun var født i En anden Dag staar ogsaa præget stærkt i min Erindring fra denne Tid. Det var den 13. November 1872, den store Stormflodsdag. Min Søster og jeg syntes, det var en festlig Dag. Vi løb med Stormen og m o d den

23 16 paa en stor Mark, vi snurrede rundt som Toppe, medens vore stumpede Skørter flagrede os om Ørene, og vi hoppede saa højt, at vi syntes, Stormen virkelig kunde bære os lidt oppe fra Jorden. Det var den bedste Leg, vi nogensinde havde haft; vi har jo nok været et Par sunde og hærdede Unger, der kunde taale det. Senere kom jeg ind i den gamle Ovn og kiggede op i den høje Tagkonstruktion. Den svajede frem og tilbage, for mig saa det ud, som det var flere Alen. Pludselig blev jeg bange og løb min Vej. At Far ogsaa var bange, fik vi at vide, da vi skulde i Seng om Aftenen; thi alt vort Sengetøj blev flyttet hen i et lille Rum i Ovnen, hvor Far var sikker paa, at Overbygningen ikke vilde begrave os, hvis den blæste ned. Der sov vi saa allesammen store og smaa i en Klump den Nat; men Taget holdt. * I tre Aar var vi paa Stengaardens Teglværk, saa var der ikke mere Ler, og Værket blev nedlagt. Min Far fik herefter en lignende Stilling ved Jægersborg Teglværk. Det laa ved Enden af Alleen, omtrent hvor Garderhøj fortet senere blev anlagt. Fars Stilling var ikke meget forskellig fra den tidligere, men for Mor var det en stor Forandring. Vi boede ganske vist i selve Ovnen, eller rettere i Omgangen, som vi kaldte det; men her var indrettet to pæne Stuer og et Køkken med Komfur. Paa en Auktion havde Far købt en Sofa af de gammeldags stilfulde med sort Damaskbetræk og med en rund Pølle i hver Ende. Den var saa lang, at Far kunde ligge udstrakt paa den, naar han sov til Middag. Fra samme Auktion stammede ogsaa et Bord med massiv Mahogniplade. Jeg husker det, fordi det altid blev bemærket, naar der kom Venner og besøgte os. Gulvet var hvid-

24 17 >kuret og sandstrøet, der var Tapet paa Væggene og pæne Gardiner for Vinduerne. Over Sofaen hang et Hillede, som min Mor havde ført med sig i Ægteskabet. Det hed»austrias Brand«og skildrede en Søulykke, som jeg engang senere i Livet har læst noget om. Jeg saa tit med Gru paa dette Billede, hvorledes de Ombordværende sprang i Søen og svømmede omkring, inden de druknede. Maaske har det været det Sømandsblod, der vel nok flød i Mors Aarer, som havde faaet hende til at give sine smaa Penge ud til dette Billede allerede i sine Ungpigedage. Hun skilte sig aldrig fra det, skønt hun blev 93 Aar. I alle Henseender fik vi det bedre paa Jægersborg. Mor havde ingenting med Kostfolk at gøre, og det var en anderledes smuk og livlig Egn her end ude paa Marken ved Bagsværd. Hele Sommeren havde vi næsten daglig den Fornøjelse at neje for den gamle Enkedronning Caroline Amalie, naar hun kørte fra Sorgenfri for at besøge Slægtninge paa Bernstorff. Naar vi saa den røde Forrider, blev der stor Udrykning, navnlig gjaldt det for Drengene om at faa fat i en Hue, Pigerne havde det lettere. Det var utroligt, hvor hurtigt der kunde samles en lang Række ærbødigt hilsende l -ndersaatter. Den gamle Dame morede sig sikkert; hun smilede og nikkede igen til os. Forresten forstod vi til at begynde med slet ikke, at det var hende, vi var saa ærbødige for; vi troede, at det var den røde Kusk og Tjener paa Bukken, der betød noget. Da vi senere blev klare over, at Damen ikke var en ligegyldig Person, hed det blandt Børnene: Nu kommer Enkedronningen og hendes Mand. Her paa Jægersborg var Arbejderne ogsaa af en.inden Type end paa Stengaarden. Det var næsten allesammen gifte Mænd fra Omegnen, mest fra Vangede.

25 18 De begyndte Kl. 6 om Morgenen. Ved Frokosttid kom deres Koner, som ogsaa arbejdede paa Værket, og som havde de Børn med, der var for smaa til at gaa i Skole. De større Børn mødte efter Skoletid, og om Aftenen Kl. 7 fulgtes saa alle de smaa Flokke hjem. Jeg ser endnu dette Fyraftensbillede for mig. Faderen, tung og sindig, Moderen med Strikkestrømpen den halve Time, som Hjemturen varede, maatte jo ikke gaa tilspilde og de større Børn med Lillebror eller Søster i Barnevognen. Dengang var en Barnevogn et tohjulet Køretøj med en lang Stang i et nødvendigt og bestandig anvendt Stykke Udstyr i enhver Arbejderfamilie. Konerne var spændt godt for i de Tider. Oppe Klokken halvfem om Morgenen, for at Manden kunde være paa Arbejdspladsen Kl. 6, saa selv møde Kl. 8 og tage fat paa Murstenene; i Middagsstunden, som varede Time, igen sørge for Mand og Børn, komme hjem Klokken halvotte og fortsætte med husligt Arbejde til Sengetid, og saa det tør man jo nok forudsætte have adskillige søvnløse Nætter med de spæde Børn. Og saa fattige de Mennesker var. Jeg husker særlig et Par unge Folk, de var nok ikke 30 Aar, men de havde 5 Børn. Jeg husker dem, fordi de ikke lignede de sædvanlige robuste Arbejdsfolk; de var smaa og kønne, og Børnene lignede Dukker, stilfærdige og høflige, men altid barbenede og pjaltede. En Dag ser Mor den ældste i en ny pæn Bomuldskjole og siger:»nej, saa pæn hun er i Dag«.»Ja«, svarer Moderen,»bare jeg kunde faa til én Kjole til til hende, saa jeg kunde skifte paa hende, nu da hun skal begynde at gaa i Skole«.»Naa, jeg troede, De vilde ønske, De havde en til hver af dem allesammen«, sagde Mor.»Nej«, svarede hun med et lille Smil,»det falder mig nok ikke ind.«det Tøj husker jeg godt. Det kostede 30 Øre Alen, og jeg vil antage.

26 19 at hun med 12 Alen Tøj altsaa for en Udgift af 3 kr. 60 Øre kunde have faaet Overtræk til dem allesammen. Og det var altsaa et Ønske, hun ikke turde tænke paa at faa opfyldt. Jeg antager, de allesammen havde det saadan, at de købte paa Kredit hos Købmanden om Vinteren, og betalte Gælden af i Løbet af Sommeren. En Mand fik 3 Kr. i Dagløn, men i Akkord kunde det jo blive lidt mere. Konerne kunde tjene 1 Kr. De fik 33 Øre for at pudse 1000 halvvaade Mursten, d. v. s. befri dem for overflødige Kanter og stable dem op til Tørring Sten kunde de naa paa en Dag et solidt Ekstraarbejde for en Husmoder med en stor Børneflok. Fik vi en regnfuld Sommer, var det galt. Alt Arbejde skulde jo foregaa udendørs, og det standsede af sig selv i Regnvejr; Folkene tjente ingenting, men de blev alligevel gaaende, for man kunde jo aldrig vide, hvornaar det klarede op og blev Arbejdsvejr. Saa kom Flasken frem. Det satte undertiden Humøret op og Kræfterne i Vejret, saa der blev Opvisning i Livtag og Brydning. Kun én Gang husker jeg, der blev alvorligt Slagsmaal. Jeg ser endnu Far bane sig Vej, støt og roligt, igennem Tilskuerflokken og ordne en hel Bunke sprællende Arme og Ben. I en Haandevending var den Sag klaret og Slagsbrødrene sendt hjem med hele Lemmer. Paa Værket arbejdede der ogsaa en Kone, som jeg ikke kan lade være at omtale. Jeg har saa mange Gange i mit Liv tænkt med Beundring paa hende. Om hende kunde man med større Ret end om mange andre sige, at hun havde et Hjerte af Guld. Mod Sædvane havde hun ingen Børn selv, men i Tidens Løb havde luin samlet 2 Piger og en Dreng op paa forskellig Vis. Da jeg lærte hende at kende, var hun vel omkring 50 Aar. Hendes ældste Datter var da alt blevet Tjeneste-

27 20 pige, men da hun var noget vanfør, var det ikke let for hende; i de Tider var der jo Tjenestepiger nok at faa. Den anden Datter og jeg var lige gamle, og vi var gode Venner. Hun var en sund og stærk Pige, men det blev sagt, at hun var kommet til Verden i en Landevejsgrøft, født af en hjemløs og beruset Kvinde, og at M a r g r e- te havde samlet Barnet op og sørget for det; selv talte hun aldrig om det. Hun delte sin fattige Tilværelse med en Mand, som altid laa i Sengen, og med denne Pige og saa en ualmindelig køn lille Dreng; hvor hun havde ham fra; ved jeg ikke. Hver Middag, naar Maden var spist, samledes alle vi Børn fra Teglværket i en af Laderne, og saa begyndte Margrete at fortælle os Historier. Hun kunde en Masse. Eller ogsaa sang hun; hun lærte os Sange som»to Piger ganger sig ned til den Strand«og»I Hytten derhjemme vi dansed som smaa«. Der var en Andagt som i en Kirke, naar Margrete fortalte eller sang for os. Men hun kunde mere end det; hun var f. Eks. en Mester i at sy Dukker. Bare vi kunde komme med et Stykke nyt, stærkt Lærred men det skulde det ogsaa være saa klippede og syede hun os en Dukke i den nydeligste Form, man kunde ønske. Til Indmad brugte vi tørt Sand; det var der jo altid nok af. Men Margrete tog sig ogsaa af alle de Svaleunger, der fandtes under Taget i Laden. Fuglene kendte hende og var ikke Spor bange. Og med alle disse Sysler opnaaede hun at skaffe Ro til alle de Mænd, som skulde sove til Middag, og som ellers var blevet forstyrret af vor Støj og Leg. Da Kræfterne ikke mere slog til til det haarde Teglværksarbejde, fik hun Lov til at gaa omkring og sælge Garn og Traad. Det eneste uheldige ved alt dette var, at vi blev fyldt med en Masse Spøgelseshistorier. Far forklarede os det ufornuftige i at tænke paa saadant Tøjeri.»Naar Folk

28 21 ser Spøgelser, er det fordi de render med en halv Vind og ikke ser ordentlig efter, naar de møder noget, som de ikke straks er klar over, hvad er«. Det var hans Forklaring, jeg huskede paa den en Aften paa Landevejen, da jeg gik hjemad i Regn og Blæst og Mørke. Pludselig fo'r en stor, hvid Skikkelse forbi mig. Jeg blev rædselslagen, men i Tillid til Fars Ord gik jeg ind i en Pløjemark, hvor jeg syntes at kunne skimte det hvide. Med bange Hjerte nærmede jeg mig»synet«og fandt, at det var en stor Avis. Spøgelsesfrygt og Overtro var meget almindelig selv blandt fornuftige Mennesker. Hos en Tante og Onkel havde de faaet en lille Datter, og en Aften var anvendt til at finde et Navn til hende. Hun skulde hedde Anna Cecilie, opkaldt efter Bedstemor. Men om Natten blev der pludselig et voldsomt Spektakel i Soveværelset og dertil Ligstank. Det var, mente de, Onkels afdøde Mor, som protesterede imod at blive forbigaaet, og Barnet kom saa til at hedde Anna Cecilie Marie Frederikke. Vi havde mange gamle Heste paa Værket. Leret var efterhaanden gravet væk i Nærheden af Værket, saa det maatte i min Fars Tid hentes ret langt borte, ja, paa Slutningen maatte de køre til Jægersborg efter det. Desuden var der 3 4 Spand Heste til at køre de færdige Mursten til København og hente Kul hjem til Ovnen. Min Far var en stor Dyreven og taalte ingen I orsømmelse mod Hestene. For at være sikker paa, at Dyrene blev passet ordentlig, fik han Bedstefar fra Virum ud til os. Bedstefar, gamle Niels Povlsen, levede som en fattig Mand nu. Han havde ellers været en ret velstaaende og vel anset Mand som Mælkeforpagter paa Frederiksdal Slot, hvor han havde boet i mange Aar. Til Mælkehandelen kom ogsaa nogen Fragtkørsel. Dengang var

29 22 jo Forbindelsen med København baade sjælden og besværlig, og det var derfor meget almindeligt, at Mælkeforpagteren besørgede Ærinder for Folk. Imidlertid ramte Ulykken Familien i Kolera*Aaret Bedstefar havde været syg nogle Dage, og min Far, som da var 12 Aar gammel, havde maattet besørge Mælkekørslen. Hans Mor var lidt utilpas om Morgenen, da han kørte, og da han kom hjem om Eftermiddagen, døde hun, netop som han kom ind ad Døren. Han har fortalt, hvorledes han straks svøbte Liget ind i noget Sengetøj og kørte det til Lyngby Lighus. Fra nu af var det ude med Bedstefars gode Dage. Ingen kunde erstatte Bedstemors dygtige Ledelse af Mejeriet; ganske vist var der to unge Døtre, men de for uerfarne til selvstændigt at tage Styret. Saa tog Bedstefar en Husholderske; men Resultatet blev stadig daarligt. Endelig giftede han sig igen, men Følgen blev, at han helt maatte opgive Mejeriet. Saa forsøgte han sig som Vognmand i Virum, men det gik ogsaa galt; der var ikke mere nogen myndig Ledelse, og de 5 Børn maatte ud at tjene. Nu var Bedstefar altsaa Staldmester paa Jægersborg Teglværk hver Sommer. Han fik et lille Værelse paa Værket og havde fast Ugeløn for sit Arbejde. Han gik og passede sit, talte ikke meget med os og næsten aldrig med Arbejdsfolkene. Med Aarene havde han faaet den Tro, at alle gjorde Nar ad ham, kun til Mor havde han fuld Tillid. Hver Lørdag Aften gik han fra Jægersborg og hjem til Virum. Søndag Aften kom han igen, og saa havde han altid noget Frugt med til os Børn. Vejen kunde ellers let blive ham lang nok. Hans ene Ben var meget skævt en Hest havde engang slaaet det over, og saa var det sat daarligt sammen derfor haltede han, en halv Pægl var der ogsaa gerne blevet Raad til i Lyngby, det gjorde ikke Vejen lettere for ham.

30 23 Bedstefar døde et Aarstid efter, at vi var rejst fra Jægersborg, og et meget stort Følge fulgte ham til Graven. Alle Bønderne fra Virum var med; de havde ikke glemt, at han dog havde været en af deres egne. Paa Værket var der Tradition for, at alle Mand kørte ned til Stranden for at bade Set. Hans Aften. Et Par Arbejdsvogne med saa mange Agebrædder som muligt blev spændt for, og under megen Jubel drog Toget af Sted. Min Far tog altid med; han mente vel, at det var sikrest. Min Farbror, Onkel Johannes, kørte første Vogn; han havde været Herskabskusk hos Grosserer Schmedes i Gentofte Faderen til Erik og Hakon Schmedes ; saa han var jo nærmest til den Værdighed. De kom ikke hjem, medens vi Børn var oppe; men mange Dage efter var der Stof til Morskab fra denne Tur. En Gang i Dyrehavstiden havde vi hvert Aar en Tur til Bakken. En Arbejdsvogn blev gjort saa fin som muligt. Far var Kusk, og Mor og alle vi Unger blev anbragt bag i Vognen med en ordentlig Madkurv. Ved en bestemt Beværtning havde Far sat sin Søster og Svoger Stævne, og hvis hans ugifte Søster, der var Tjenestepige i København, ogsaa kunde være med, var alt som det skulde. I Madkurven havde vi altid en stor Steg med alt Tilbehør, Kartoflerne var pakket saaledes ind hjemmefra, at de ikke blev kolde, Sovsen fik vi varmet paa Stedet, men Service havde vi selv med. Jeg glemmer aldrig, hvorledes den Mad smagte, ejheller de festlige Omgivelser. Efter Maden fik vi Vand paa Maskine til Kaffen (Mor kunde nok ikke tænke sig at købe Kaffen færdig), og saa gik Turen op over Bakken. Det var ikke altid let at holde sammen paa hele Flokken.

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Spredte dagbogsoptegnelser og nedskrevne tanker fra Grønland 1977-1996 2 Til Jens, Troels, Ida og Jakob Mig, mig, mig Jeg fortæller det bare, som det er Det følgende

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere

DE FØRSTE TO KAPITLER

DE FØRSTE TO KAPITLER 1 Cecilie & Jacob Bugge DE FØRSTE TO KAPITLER de følgende sider viser de første to kapitler, som de fremstår i HELE VEJEN, den Første Bog i LANDET. Således begynder fortællingen. www.bugge.com BJERGENE

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen.

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Thisted Amts Tidende 23. Marts 1935. 25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Den 1. April kan

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere