nlands Biodiversitet - et landestudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nlands Biodiversitet - et landestudie"

Transkript

1 Gr nlands Biodiversitet - et landestudie Maj 1999

2 Pinngortitalerifik, Gr nlands Naturinstitut Titel Gr nlands Biodiversitet - et landestudie Redakt r Dorte Bugge Jensen Udgiver Forside Pinngortitalerifik, Gr nlands Naturinstitut Maud Margrethe Pedersen Layout ISBN ISSN Rekvireres hos Gr nlands Naturinstitut Postboks Nuuk Gr nland Tlf (+299) Fax (+299)

3 Forord

4 Oversigt over forfattere og andre bidragydere Redakt r Dorte Bugge Jensen Forfattere AnnDorte Bur meister: Pri m rproduktionen (2.3.2), zooplankton (2.3.3), diversiteten af marin phytoplankton ( ) fjeld rred (4.22) og stor gr nlandsk krabbe (4.24). Aqqalu Rosing- Asvid: Rings l (4.9), sp ttet s l (4.10), re mmes l (4.11), gr nlandss l (4.12) og klap myds (4.13) Christian Bay: Plantesa mfund (2.1.4), floristiske provinser (2.1.5), diversiteten af karplanter (3.1.4) og diversiteten af vandplanter (3.2.2). Christine Cuyler: Vildren (4.5) og moskusokse (4.6) Claus Si monsen: Hellefisk (4.18) Dorte Bugge Jensen: Introduktion til det gr nlandske landestudie (1), diversiteten af kosyste mer (2), introduktion (3, 4), diversiteten af fugle (3.1.6), diversiteten af pattedyr (3.1.7 og 3.3.4), diversiteten af li mniske invertebrater (3.2.3), diversiteten af fisk (3.2.4 og 3.3.3), v gehval (4.16) og finhval (4.17). Erik W. Born: Isbj rn (4.7) og atlantisk hvalros (4.8). Fle mming Ravn Merkel: Al mindelig ederfugl (4.1), kongeederfugl (4.2), polarlo mvie (4.3) og havterne (4.4).

5 Jens Jacob Engelstoft: Torsk (4.19), r dfisk (4.20) og ka mmusling (4.25). Jens J. B ö cher: Terrestriske leddyr (2.1.6) og diversiteten af leddyr (3.1.5). J rgen Kristiansen: Diversiteten af ferskvandsalger (3.2.1). Lone Thorbj rn: Diversiteten af marine invertebrater (3.3.2) Mads-Peter Heide-J rgensen: Hvidhval (4.14) og narhval (4.15). Ole Fol mer: Dybhavsreje (4.23) Per Kanne worff: Atlantisk laks (4.21) Peter Nielsen: Forord Pipaluk M ller Lund: Diversiteten af laver (3.1.2) og diversiteten af mosser (3.1.3). Poul M ller Pedersen: Diversiteten af fastsiddende havalger ( ) Thorbj rn Borgen: Diversiteten af sva mpe (3.1.1) F lgende personer takkes for at have bidraget p anden m de Anders Mosbech, Bent Muus, Carsten Hvingel, Christian Glahder, Dany Eiby-Jacobsen, David Boert mann, Don Mc Allister, Dorte Yde mann, Fle mming Ravn Merkel, Frank Sonne, G. H pner Petersen, Helle Siegstad, Henrik Levinsen, Jean Laurialt, Jens H eg, Jens Nyeland Kristiansen, J rgen L ü tzen, J rgen Kristiansen, Kirsten Rydahl Nielsen, Kurt Ockel mann, Lisbeth B. Andersen, Niel Bruce, Per Hangaard, Peter Nielsen, Reinhardt M bjerg Kristensen, To m Schi tte og Vibeke Rosbach??

6 Indholdsfortegnelse 0. Resu m é 1. Introduktion til det gr nlandske landestudie 1.1. Biodiversitetskonventionen 1.2. Det gr nlandske landestudie 1.3. Introduktion til Gr nland Geografi og kli ma Befolkning Erhverv

7 2. Diversiteten af kosystemer 2.1. Diversiteten af terrestriske kosystemer Landskaber og landskabsdannelse Jordbundsforhold Primrproduktion og omstning af ddt organisk materiale Plantesamfund Hede Krat Skov Sneleje Urteli Kr Grsli og steppe Fjeldmark Varme kilder Floristiske provinser Terrestriske leddyr Detritusdere Plantedere og bestvere Rovdyr, pasitoider og parasitter Bestandstthed og produktion Terrestriske fugle og pattedyr Fldningsomrder for gs Klvingsomrder for rensdyr Klvingsomrder for moskusokse

8 Rovdyr 2.2. Diversiteten af limniske kosystemer Grnlands ferske vande Ferskvandskologi Rindende vande Elve Bkke Aflb fra ser Kilder Stillestende vande Nringsfattige ser Nringsrige ser og damme Saltser 2.3. Diversiteten af marine kosystemer De grnlandske farvande og havstrmme Primrproduktionen Zooplankton Benthos Marine fugle, fisk og pattedyr Kysten Fuglekolonier Fldningsomrder for kongederfugl og ederfugl Landgangssteder for hvalros Landgangssteder for spttet sl Tidevandszonen Fjorde

9 Havisen Ikkafjorden Samfund i tilknytning til isen 3. Diversiteten af arter i Gr nland Diversiteten af terrestiske arter Diversiteten af sva mpe (Fungi) Diversiteten af laver ( Lichener) Diversiteten af mosser ( Bryophyta) Diversiteten af karplanter ( Tracheophyta) Plantegeografi Status over den grnlandske flora Vurdering af arternes status Endemiske taxa Sjldne ikke-endemiske arter Endemer og sjldne arters fordeling i de florisktiske provinser Trusler for en menneskeskabt ndring af Grnlands karplantediversitet Diversiteten af leddyr (Arthropoda) Tusindben ( Myriapoda) Insekter (Insecta) Spindlere ( Arachnida) Diversiteten af fugle ( Aves) Diversiteten af pattedyr ( Ma mmalia)

10 3.2. Diversiteten af li mniske arter Diversiteten af alger Diversiteten af vandplanter ( Li mnophytter) Diversiteten af invertebrater Diversiteten af fisk ( Osteichthyes) 3.3. Diversiteten af marine arter Diversiteten af alger Diversiteten af phytoplankton Diversiteten af fastsiddende havalger Diversiteten af invertebrater Diversiteten af fisk (Pisces) Diversiteten af pattedyr ( Ma mmalia) 4. Udnyttelsen af de levende ressourcer 4.1. Al mindelig ederfugl ( So materia mollissi ma) 4.2. Kongeederfugl ( So materia spectabilis) 4.3. Polarlo mvie ( Uria lo mvia) 4.4. Havterne ( Sterna paradisaea) 4.5. Vildren ( Rangifer tarandus groenlandicus) 4.6. Moskusokse ( Ovibus moschatus) 4.7. Isbj rn ( Ursus mariti mus) 4.8. Den atlantiske hvalros ( Odobenus ros marus ros marus) 4.9. Rings l ( Phoca hispida)

11 Sp ttet S l ( Phoca vitulina concolor) Re mmes l ( Erignathus barbatus) Gr nlands l ( Phoca groenlandica) Klap myds ( Cystophora cristata) Hvidhval ( Delphinapterus leucas) Narhval ( Monodon monoceros) V gehval ( Balaenoptera acutorostrata) Finhval ( Balaenoptera physalus) Hellefisk ( Reinhardtius hippoglossoides) Torsk ( Gadus morhus) R dfisk ( Sebaste spp.) Atlantisk laks ( Sal mo salar) Fjeld rred ( Salvelinus alpinus) 5. Litteratur Dybhavsreje (Pandalus borealis) Stor grnlandsk krabbe (Chionoecetes opilio) Kammusling (Clamys islandica) 5.1. Introduktion til det grnlandske landestudie 5.2. Diversiteten af kosystemer Diversiteten af terrestriske kosystemer Diversiteten af limniske kosystemer Diversiteten af marine kosytemer 5.3. Diversiteten af arter

12 Diversiteten af terrestiske arter Diversiteten af sva mpe (Fungi) Diversiteten af laver ( Lichener) Diversiteten af mosser ( Bryophyta) Diversiteten af karplanter ( Tracheophyta) Diversiteten af leddyr (Arthropoda) Diversiteten af fugle ( Aves) Diversiteten af pattedyr ( Ma mmalia) Diversiteten af li mniske arter Diversiteten af alger Diversiteten af vandplanter ( Li mnophyta) Diversiteten af invertebrater Diversiteten af fisk ( Osteichthyes) Diversiteten af marine arter Diversiteten af phytoplankton Diversiteten af fastsiddende havalger Diversiteten af invertebrater Diversiteten af fisk (Pisces) Diversiteten af pattedyr ( Ma mmalia) 5.4. Udnyttelsen af de levende ressourcer Introduktion

13 Al mindelig ederfugl ( So materia mollissi ma) Kongeederfugl ( So materia spectabilis) Polarlo mvie ( Uria lo mvia) Havterne ( Sterna paradisaea) Vildren ( Rangifer tarandus groenlandicus) Moskusokse ( Ovibos moschatus) Isbj rn ( Ursus mariti mus) Den atlantiske hvalros ( Odobenus ros marus ros marus) S ler Hvidhval ( Delphinapterus leucas) Narhval ( Monodon monoceros) V gehval ( Balaenoptera acutorostrata) Finhval ( Balaenoptera physalus) Hellefisk ( Reinhardtius hippoglossoides) Torsk ( Gadus morhus) R dfisk ( Sebaste spp.) Atlantisk laks ( Sal mo salar) Fjeld rred ( Salvelinus alpinus) Dybhavsreje (Pandalus borealis) Stor grnlandsk krabbe (Chionoecetes opilio) Kammusling (Clamys islandica)

14 14

15 15 0. Resu m é Det gr nlandske landestudie er udarbejdet p baggrund af anbefalinger givet i biodiversitetskonventionen, underskrevet i Rio, Brasilien i Landestudiet skal ligge til grund for Gr nlands strategi og handleplan o mkring bevarelse og udnyttelse af biodiversiteten og ligeledes fungere so m opslagsv rk for politikere, forvaltere, l rere og andre interesserede. Det o mfatter 17 tabeller og 45 kort ( GIS-kort) sa mt databaser over visse taxono miske grupper. Biodiversiteten eller den biologiske mangfoldigheden er bl.a. betinget af de forskellige fysiske forhold der hersker, og dyr, planter og mikroorganis mers mulighed for at sprede sig og tilpasse sig nye forhold. Gr nlands beliggenhed i de arktiske kli mazoner (kort 1) er afg rende for de fysiske forhold de levende organis mer uds ttes for. At n sten alt liv i landet blev udryddet under sidste istid og siden har skulle genindvandre, er af stor betydning for hvilke arter, der findes i de forskellig kosyste mer i dag. B de p land og i havet findes der o mr der, karakteriseret ved en relativt h j pri m rproduktion i forhold til andre o mr der f.eks. birkeskov og iskant. Dette g r o mr derne attraktive for en r kke arter, der lever fast knyttet til disse eller ops ger de m p beste mte tider af ret. Andre o mr der, f.eks polar rken og salts er, er mere artsfattige og huser kun organis mer, so m er specielt tilpasset de givne fysiske ra mmer. I genne mgangen af diversiteten af kosyste mer er der lagt v gt p o mr der, der er s rligt s rbare over for forstyrrelser. Af s rligt s rbare terrestriske o mr der kan n vnes var me kilder, f ldningso mr der for g s sa mt k lvingso mr der for rensdyr og moskusokse (hhv. kort 15, 16, 9, 11, 13). I de kystn re o mr der findes bla. s rbare o mr der med kolonirugende havfugle og landgangssteder for hvalros og sp ttet s l (hhv. kort 19 og 22). Under landestudiet er der registreret ca arter (tabel 3). Tallet o mfatter kun de arter der er behandlet, hvorfor det reelle artstal er h jere. Ligeso m det g lder for andre lando mr der p den nordlige halvkugle, falder diversiteten af arter fra den sydlige del af Gr nland mod de nordligere egne. Arternes udbredelse og tilstedev relse i de gr nlandske farvande er betinget af havstr mmene, so m bla. er beste mmende for havte mperatur, saltholdighed og havisens udbredelse. Til de mest artsrige grupper h rer marine invertebrater, li mnisk phytoplankton og terrestriske sva mpe, laver og leddyr (hhv. tabel 17, 15, 4, 5, 12 og 13). Der er kun registreret f ende miske arter (alger, karplanter og en enkelt vand mide). Blandt fuglene findes der nogle enkelte underarter, der kun yngler i Gr nland, men overvintrer andre steder. Udnyttelsen af de levende ressourcer er af funda mental betydning for den gr nlandske kono mi og kultur, idet fiskeri er hovederhvervet, mens fangst har direkte eller indirekte betydning for o mtrent 20 %af befolkningen (kort 4). Den ko mmercielle udnyttelse er i dag koncentreret o m f enkelte arter so m dybhavsreje og hellefisk (kort 43, 41 og 42), mens fangernes udnyttelse og udnyttelsen til privat husholdning o mfatter flere arter af hav- og landpattedyr sa mt fugle og fisk. I alt 25 udnyttede arter genne mg s. Der g res rede for arternes udbredelse, fangst metode, brug af arten,

16 16 regulering af udnyttelsen, fangstst rrelse og bestandsstatus, herunder hvorvidt udnyttelsen er b redygtig. 1. Introduktion til det gr nlandske landestudie 1.1. Biodiversitetskonventionen Ved FN konferencen o m milj og udvikling ( United Nations Conference on Environ ment and Develop ment) i Rio, Brasilien i 1992 underskrev 155 lande, deriblandt Dan mark, biodiversitetskonventionen. Gr nland tog ikke forbehold for konventionen og forpligtede sig derved, so m de vrige underskrivere, til at bevare og forvalte biodiversiteten p en b redygtig m de. Biodiversitetskonventionens hovedfor m l er bevarelse af den biologiske diversitet og b redygtig udnyttelse af dens ko mponenter sa mt en retf rdig og ligelig fordeling af de fordele, der m tte v re ved brug af genetiske ressourcer ( Artikel 1, Anon., 1994). Ved biodiversitet eller biologisk mangfoldighed forst s mangfoldigheden af levende organis mer i alle milj er, b de p land og i vand, sa mt de kologiske sa mspil, so m de indg r i. Biologisk mangfoldighed o mfatter s vel variation indenfor og melle m arterne so m mangfoldigheden af kosyste mer ( Artikel 2, Anon., 1994). Biologisk mangfoldighed o mfatter variationen blandt alle levende organis mer og kan generelt dels op i tre niveauer: Diversiteten af arter, so m o mfatter hvor mange arter der findes i et givent geografisk o mr de. Oftest defineres en art so m en gruppe af organis mer, der er i stand til at yngle og f yngledygtigt afko m under naturlige forhold. Genetisk diversitet, so m o mfatter variationen i det genetiske materiale indenfor den enkelte art. Den genetiske diversitet g r det muligt for arter at udvikle sig og tilpasse sig til ndringer i det o mgivende milj. Diversitet af kosyste mer, so m o mfatter variationen indenfor de sa mspil de levende organis mer har med hinanden og de fysiske o mgivelser. Et andet af konventionenes hovedpunkter er b redygtig udnyttelse af biodiversiteten. Med b redygtig udnyttelse menes brug af den biologiske mangfoldighed p en m de, so m ikke f rer til langvarig nedgang i biodiversiteten og derved bibeholder potentialet for at i m deko mme behovet hos de nuv rende og ko mmende generationer ( Artikel 2. Anon., 1994). I praksis er der tale o m b redygtig udnyttelse af de biologiske ressoucer, i daglig tale kaldet de

17 levende ressourcer. De levende ressourcer o mfatter if lge biodiversitetskonventionen genetiske ressourcer, organis mer eller dele af disse, bestande eller enhver anden biotisk ko mponent af et kosyste m, so m har en faktisk eller potentiel anvendelse eller v rdi for menneskeheden ( Artikel 2. Anon., 1994). Biodiversiteskonventionens artikel 6 p byder landene at udvikle nationale strategier og handleplaner for bevarelse og udnyttelse af den biologiske mangfoldighed ( Anon., 1994). P konferencen i Rio blev der ogs vedtaget et globalt handlingsprogra m for milj o mr det kaldet Agenda 21. En af de anbefalinger, der gives i Agenda 21 er at landestudierskal ligge til grund for landenes udarbejdelse af nationale strategier og handleplaner Det gr nlandske landestudie 17 For m let med det gr nlandske landestudie er at danne grundlag for landets strategi og handleplan for bevarelse og udnyttelse af biodiversiteten. Landestudiet er ligeledes t nkt so m et opslagsv rk for politikere, forvaltere, l rere og andre interesserede. Litteratur og viden o mkring den gr nlandske natur er af meget spredt karakter og mange infor mationer befinder uden for landet. Der har derfor v ret fokuseret p at f indsa mlet s mange infor mationer so m muligt og f fre mstillet de m p en overskuelig m de. P den baggrund er der indhentet oplysninger og hj lp hos en lang r kke eksperter. Bidragene fra de o mkring 20 forfattere er siden redigeret sa mmen til herv rende rapport. Der er fre mstillet te makort ( GIS-kort), so m kan bruges i forvaltningen af den gr nlandske biodiversitet og i for midling af viden o mkring naturen. Der er desuden lavet artsdatabaser over nogle af de taxono miske grupper. Rapporten o mfatter en kort introduktion og derefter tre kapitler o m hhv. diversiteten af kosyste mer, diversiteten af arter og udnyttelsen af de levende ressourcer. Kapitlernes indhold er et resultat af hvilke oplysninger, der forefindes indenfor de enkelte o mr der sa mt hvilken eksperthj lp, der har kunne fre mskaffes, hvorfor nogen afsnit fre mst r mere udf rlige end andre. Der er lavet en o mfattende litteraturliste, so m er inddelt i afsnit for at lette opslag. Opbygningen af rapporten er valgt med henblik p, at g re den let at sl op i for at finde netop de infor mationer, der m tte v re af interesse. Derfor kan der i enkelte tilf lde foreko mme gentagelser. Det havde v ret nskv rdigt at medtage et kapitel o m bevarelse og forvaltning af den gr nlandske biodiversitet, men det har desv rre ikke kunne lade sig g re indenfor ra mmerne af dette projekt. 1.3 Introduktion til Gr nland Geografi og kli ma Gr nland er verdens st rste. Landet str kker sig fra Nunap Isua/ Kap Farvel i syd (59,46 N) til Odaap Qeqertaa/ Odak Ø (83,40 N), so m er det nordligste beliggende lando mr de i verden. Landet sk res af Polarcirklen (66,33 N), hvilket betyder, at man nord for denne oplever dage p ret med

18 18 hhv. m rke og midnatssol. Jo l ngere mod nord, des l ngere er m rketiden og perioden med midnatssol. Hele landets areal er k m2. Kun ca 15 %af landet er isfrit, idet resten er d kket af verden n stst rste isskjold; Indlandsisen. Den ru mmer ca. 9 %af hele jordens ferskvand og er p det tykkeste sted ca m. Nogle steder ved kysten rager fjeldtoppene op over isen, og danner er af land, de s kaldte nunatakker. De steder hvor gletschere n r helt ud til havet br kker der isbjerge af og f res bort med havstr mmen. Gr nlands ca k m lange kyststr kning m betegnes so m sk rg rdskyst med et utal af store og s m er og fjorde. Gr nland er beliggende i Arktis hvilket indeb rer; at genne msnitste mperaturen o m so mmeren aldrig overstiger 10 C, at der er per mafrost, s kun de verste jordlag n r at t o m so mmeren, at landet kun har en ringe nedb rs m ngde og at der ikke findes egentlige skove, men kun enkelte tr er og mandsh je krat i Sydgr nland. Landet kan deles i kli mazonerne subarktis, arktis og h jarktis (kort 1). Der er mindst nedb r i Nordgr nland, hvor der nogen steder findes arktisk rken. Sydgr nland modtager mere nedb r og er s frodigt, at der kan praktiseres et begr nset landbrug. Flere syste mer af havstr mme m des i de gr nlandske farvande (kort 2). De har bl.a. indflydelse p havets te mperatur og saltholdighed og der med p de marine organis mers udbredelse. Havstr mmene er ligeledes beste mmende for havisens udbredelse. Havisen betyder, at o mr derne fra Qeqertarsuup Tunua/ Disko Bugt og nordp sa mt stkysten kun kan besejles f m neder o m so mmeren. Ved Vestgr nland, fra Paa miut/ Frederiksh b til Sisi miut/ Holsteinsborg Ko mmuner, er der et s kaldt bentvandso mr de, hvor kun fjorde og kystn re farvande af og til fryser til o m vinteren Befolkning Gr nland er inddelt i 17 ko mmuner med hver deres hovedby og i alt 59 bygder (kort 3). Befolkningen udgjorde i 1996 ca mennesker, heraf boede ca. 80 %i byerne og ca. 20 %i bygderne. Langt st rstedelen af befolkningen bor i Vestgr nland i Paa miut/ Frederiksh b, Nuuk/ Godth b, Maniitsoq/ Sukkertoppen og Sisi miut/ Holsteinsborg Ko mmuner, mens de sydgr nlandske ko mmuner og fangerregionerne, so m o mfatter Uu mmannaq, Upernavik, Qaanaaq sa mt Tasiilaq/ Ammassalik og Ittoqqortoor miit/ Scoresbysund Ko mmuner, er de tyndest befolkede Erhverv Fiskeri er hovederhvervet og sk nnes at besk ftige o mkring personer direkte og yderligere ca i fiskeindustrien. Desuden arbejder en del personer i afledte erhverv med tilknytning til fiskeriet. Fangst har direkte eller indirekte betydning for o mkring 20 %af befolkningen, mens det i Qaanaaq, Upernavik, Uu mmannaq, Tasiilaq/ Ammassalik og Ittoqqortoor miit Ko mmuner er det b rende erhverv (kort 4). I Sydgr nland drives der f reavl og rensdyravl (kort 5). Det ventes, at turis me og r stofudvinding i fre mtiden vil blive b rende erhverv i supple ment til fiskeriet.

19 19 2. DI VERSI TETEN AF Ø KOSYSTE MER Et kosyste m best r af en dyna misk vekselvirkning melle m ikke-levende (abiotiske) og levende (biotiske) faktorer. De abiotiske faktorer, f.eks. te mperatur, nedb r og n ringsstoffer, danner ra mmen indenfor hvilken forskellige dyr, planter og mikroorganis mer kan virke i sa mspil med hinanden. Afgr nsningen af kosyste mer kan foretages p mange niveauer. Et kosyste m kan s ledes v re mere eller mindre ko mpliceret afh ngig af, hvordan det v lges afgr nset. Diversiteten eller mangfoldigheden af kosyste mer er bl.a. betinget af de forskellige fysiske forhold der hersker, og dyr, planter og mikroorganis mers mulighed for at sprede sig og tilpasse sig nye forhold. Gr nlands beliggenhed i de arktiske kli mazoner (kort 1) er afg rende for de fysiske forhold de levende organis mer uds ttes for. Det faktu m, at n sten alt liv i landet blev udryddet under sidste istid og siden har skulle genindvandre, er af stor betydning for hvilke levende organis mer, der findes i de forskellig kosyste mer i dag. Generelt kan man sige, at organis merne, der indg r i de gr nlandske kosyste mer, er tilpasset perioder med konstant m rke eller konstant lys, perioder med begr nset m ngde n ringsstoffer til r dighed og til tider meget lave te mperaturer. Forholdene er selvf lgelig forskellige afh ngig af, hvilket milj der er tale o m. B de p land og i havet findes der o mr der, karakteriseret ved en relativt h j pri m rproduktion i forhold til andre o mr der, f.eks. birkeskov og iskant. Dette g r o mr derne attraktive for en r kke organis mer, der lever fast knyttet til disse eller ops ger de m p beste mte tider af ret. Andre o mr der, f.eks polar rken og salts er, er mere artsfattige og huser kun organis mer, der er specielt tilpasset de givne fysiske ra mmer. Visse o mr der er s rligt s rbare overfor forstyrrelser. Af s rligt s rbare terrestriske o mr der kan n vnes var me kilder, f ldningso mr der for g s sa mt k lvingso mr der for rensdyr og moskusokse. I de kystn re o mr der findes bla. s rbare o mr der med kolonirugende havfugle og landgangssteder for hvalros og sp ttet s l. I det f lgende er diversiteten af kosyste mer behandlet s ledes, at det f rst n vnes, hvilke fysiske

20 faktorer der hersker i det enkelte milj. Derefter o mtales milj ets generelle kologi, og til slut n vnes en r kke habitater, der findes i det enkelte milj med v gten lagt p s rligt s rbare o mr der DIVERSITETEN AF TERRESTRISKE ØKOSYSTEMER Landskabet og landskabsdannelse Grnland er det landomrde i Arktis, der har den strste nordsydgende udstrkning. Dette skaber en stor variation i de fysiske forhold; geologi, jordbund, klima og terrn og dermed mangfoldighed i levevilkrene for de terrestriske organsimer. Det mest ijenfaldende er, at kun 15% af landet er isfrit, mens resten er dkket af Indlandsisen. De strste isfrie landomrder findes i Peary Land i Avanersuaq, Jameson Land ved Ittoqqortoormiit/Scoresbysund og i baglandet ved Sisimiut/Holsteinsborg. De hjeste fjelde findes ved kysterne og nogle steder rager de op over Indlandsisen som er af land midt i isen. Disse kaldes nunatakker. De har raget op over isen gennem flere istider og har muligvis fungeret som refugier for dyr og planter under sidste istid (Böcher, 1981). Landskabet er formet, og formes til stadighed, ved ispvirkninger af overfladen. Gletchere har banet sig vej gennem landskabet og dannet dalomrder, der ofter ender i fjorde og fugtige omrder med ser, kr og moser. Nr isen trkker sig tilbage, efterlades morneaflejringer af sten, ler, grus og sand. Aflejringerne danner bakker og volde samt opdmninger for ser. Det blotlagte landskab pvirkes af vand, vind og frost. Nr store mngder af smeltevand frigives om forret, tilfres eksisterende ser og elve vand, og der dannes desuden nye ferskvandsomrder. Smeltevandet eroderer grundfjeldet, som ogs nedbrydes af vindens og frostens pvirkning. Dette er starten p jorddannelse, som yderligere hjlpes p vej ved, at nogle laver nedbryder klipperne. Nr det eroderede grundfjeld tilfres organisk stof, der nedbrydes af mikroorganismer, er den egentlige jorddannelse startet (Stonehouse, 1989) Jordbundsforhold Permafrost forekommer i hele Grnland i hhv. en kontinuer, dis-kontinuer og sporadisk form som vist p kort 6. Laget af permafrost kan i Nordgrnland n en tykkelse af 500 m Laget bliver tyndere jo lngere sydp man bevger sig og forsvinder i nrheden af havet, ser og elve p grund af den varme, der afgives fra vandet. Landskabets hjde over havets overflade er ligeledes af betydning for tykkelsen af permafrostlaget (Weidick, 1981). Om sommeren er det kun det verste jordlag, det skaldte aktive lag, der tr. Hvor tykt et lag der tr afhnger af breddegraden og lokale forhold. Tykkelsen af det aktive lag er i det hjarktiske Nordgrnland kun f cm, mens det i Sydgrnland kan vre et par m tykt. P sydvendte solbeskinnede skrninger vil jorden t i strre dybde end p skyggefulde steder. De jorddannende processer, hvor organisk materiale nedbrydes af bakterier, svampe og detritusdere, er begrnset til det aktive lag, hvorfor der er stor forskel p jordens sammenstning i Syd- og Nordgrnland. Permafrost forhindrer nedbr og smeltevand i at trnge ned i de dybere liggende jordlag, hvorved det aktive lag bliver vandmttet. P skrnende terrn kan der dannes skaldt flydejord, nr det aktive lag vandmttes og begynder at flyde p grund af terrnets hldning. 20

21 Skift mellem frost og t bevirker ligeledes at jorden og stenene i denne arbejder og flyttes rundt. Herved dannes der polygonjorde i terrnet. Jordens stabilitet har betydning for, hvilke plantearter der kan etablere sig (Stonehouse, 1989) Primrproduktion og omstning af ddt organisk materiale Primrproduktionen danner grundlag for al andet liv i kosystemerne. Alger, laver, mosser og karplanter er landjordens primrproducenter. Ved hjlp af solens lys og optagelse af kuldioxid (CO 2 ) og nringsstoffer, produceres der ilt (O 2 ) og kulhydratforbindelser, som kan udnyttes af plantedere (herbivore). Planternes produktion afhnger bl.a. af mngden af lys og optagelsen af vand og nringsstoffer. Den rlige fotosyntetiske produktion i Grnland er lav sammenlignet med sydligere omrder. Produktionen er meget skvt fordelt over ret p grund af den lange mrke vinter. Omkring midsommer kan fotosyntesen dog n op p betragtelige vrdier. De forskellige plantearters evne til at fotosyntetisere variere, hvorfor der kan vre forskel p fotosyntesens strrelse fra art til art (Eckardt, 1987). Indholdet af nringsstoffer i jorden, og dermed planternes vkstbetingelser, varierer med terrnet og landskabets historie. Steder hvor isen nyligt har blotlagt landet er golde, og her vokser kun f njsomme pionerarter, mens f.eks de indre fjorde i Sydgrnland, som har vret isfrie i rtusinder, er frodige og giver ophav til krat og skov. Bakketoppe er ofte fattige p nringsstoffer, mens man for foden af disse kan finde omrder srdeles rige p nringsstoffer (Eckardt, 1987). Nr jorden tr, frigives der nringstoffer i zonen lige over permafrosten, mens humuslagets nringsstoffer er hrdt bundet og kun frigives ved nedbrydning af humussen. I jorden omsttes ddt organisk stof fra bde dyr og planter. Omstningen er langsom p grund af lave temperaturer og frost i den aktive del af jorden en stor del af ret. De heterotrofe bakterierne og svampe kan absorbere frie organiske molekyler direkte gennem overfladen, mens jordlevende invertebrater der det dde organiske stof. Aktiviteten af jordorme er sammen med planternes rdder med til at lufte jorden og blande den. De vigtigste grupper af nedbrydere (saprofager) er regnorme, enchytrer (Oligochaeta), rundorme (Nematoda), pansermider (Oribatida), springhaler (Collembola) og forskellige insektlarver Plantesamfund Grnlands store udstrkning fra syd til nord over mere end km, og fra oceaniske yderkystomrder til kontinentale indlandsomrder (kort 7), skaber en stor variation i plantesamfundenes artssammenstning og udbredelse. En af de vigtigste plantefordelende faktorer i landet, ud over sommertemperaturen, er snedkket. Planterne er mere eller mindre snedkket i 9-11 mneder om ret, og snedkkets tykkelse og varighed har indflydelse p vkstssonens lngde og p mngden af vand, som frigres til planterne i lbet af sommeren. Generelt forges snedkket, nr man bevger sig fra et indlandsomrde til et kystomrde og fra Nord- til Sydgrnland. Diversiteten af de terrestriske habitater kan illustreres ved at beskrive de plantesamfund, der optrder i forskellige geografiske omrder. Alle plantearter stiller 21

22 forskellige krav til voksested, og forekommer kun hvor disse er opfyldt. Da der selv i sm omrder kan vre store forskelle p jordbundsforhold bde med hensyn til nringssalte og vandindhold samt mikroklima, fordeler planterne sig ikke ligeligt i terrnet, men grupperer sig i forskellige typer af plantesamfund efter de kologiske forhold. Den arktiske vegetation inddeles i en rkke plantesamfund efter artssammenstning, livsform, plantedkningsgrad og relation til fysiske parametre som jordens tekstur og vandindhold, snedkket og terrnets orientering og hldning. Artssammenstningen ndres fra syd mod nord og fra kystomrder til indlandsomrder. Nedenfor gives en beskrivelse af de forskellige plantesamfund. En samlet oversigt over plantesamfundene gives i tabel Hede Vegetation domineret af dvrgbuske, dvs. vedplanter mindre end en halv m hje, betegnes hede. Hede er den mest udbredte vegetationstype, isr i lavarktisk Grnland. I den sydlige del af Grnland er blgr pil (Salix glauca) og smbladet moseblle (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum) vidt udbredte, mens andre dvrgbuskarter har en mere begrnset udbredelse, idet deres kologiske amplitude med hensyn til krav til klima og jordbund er mere snver. Fjeld-revling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) dominerer i kystnre omrder, mens dvrg-birk (Betula nana) og tyttebr (Vaccinium vitis-idaea ssp. minus) overtager den dominerende rolle i det varmere og nedbrsfattige indland. Sammen med dvrgbuskene, som er cm hje, flger en rkke urter, mosser og laver. I Mellemarktis er kantlyng (Cassiope tetragona) den helt dominerende art p steder med et beskyttende snedkke hver vinter, mens fjeldsimmer-heder findes p mere vindudsatte steder i terrnet med et tyndt og mere ustabilt snedkke. Arktisk pil (Salix arctica) optrder i stort set alle plantesamfund i Hjarktis, men isr p fugtig eller svagt tr jordbund. I Nordstgrnland er den karaktérplante for en speciel type af snelejer med et middellangt snedkke, som indtil videre kun kendes herfra Krat Langs vandlb og p beskyttede skrninger med et stort snedkke om vinteren findes i Lavarktis meterhje krat af blgr pil, og i indlandet i Sydvestgrnland er bjerg-el (Alnus crispa) kratdannende. Blgr pil kan ligesom arktisk pil gro i nsten alle plantesamfund fra trre skrninger til tuer i vde kr Skov Skov hrer sammen med krat til de mest produktive terrestriske habitater. Birkeskov findes kun i de mest sommervarme indlandsomrder i Sydgrnland, og her findes en rkke boreale arter, som i Grnland kun kendes herfra. Trer af dun-birk (Betula pubescens) kan blive op til 7 m hje. Til dun-birk knytter sig en lang rkke svampe som f.eks store mykorrhizadannende svampe og rdsvampe. Birke- og pilekrat er ogs rige p laver. 22

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Strandengsplejebogen. Pleje og drift af strandenge. Marian Wiirtz Jensen. Skov-og Naturstyrelsen 1988

Strandengsplejebogen. Pleje og drift af strandenge. Marian Wiirtz Jensen. Skov-og Naturstyrelsen 1988 Strandengsplejebogen Pleje og drift af strandenge Marian Wiirtz Jensen 85 Skov-og Naturstyrelsen 1988 Strandengsple jebogen - Pleje og drift af strandenge Udgivet 1988 af: Mul jøministeriet Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Klimaudviklingen gennem Pleistocæn

Klimaudviklingen gennem Pleistocæn 1 Klimaudviklingen gennem Pleistocæn Indhold: Generelle betragtninger for hele periode 1 Nye udvikling (fra 800.000 år før nu) 4 Opdeling (Cromer, Elster, Saale, Weichel) 5 Klimaet i den isfrie del af

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 599, 2007 Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer 2.udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Læs mere

Sneleopardens hemmeligheder. Uden svampe - ingen skove. Læs side 12-17. Læs side 4-7

Sneleopardens hemmeligheder. Uden svampe - ingen skove. Læs side 12-17. Læs side 4-7 Sneleopardens hemmeligheder Læs side 12-17 Uden svampe - ingen skove Læs side 4-7 Falc.k harvilde,, ' :.: ~~-. -, -. - p:laner meddin bil Tegn et Bilabonneme.._t inden 30. september og støt med 50 kr.

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

9yleIiv pa overdrev. Kapitel

9yleIiv pa overdrev. Kapitel 2 Kapitel 7 9yleIiv pa overdrev gui biomsterbuk nedbydning plantecedende dyr YDer findes vilde dyr af utallige grupper pa overdrev. Fielles for este er at de er tilpasset livet pa land uden direkte kontakt

Læs mere

BIOINVASIONER ET GLOBALT PROBLEM

BIOINVASIONER ET GLOBALT PROBLEM NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN BIOINVASIONER ET GLOBALT PROBLEM Af Ole Hamann Centrale budskaber Bioinvasioner, dvs. introduktion og spredning af invasive, ikke-hjemmehørende

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere