Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse"

Transkript

1 Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012

2 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Orientering 1.1 Bygherre og rådgivere Orientering om byggesagen Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Licitation Åbning af de indkommne tilbud Konsortier Tildelingskriterier Kontraktgrundlag AB92 med tilføjelser og fravigelser Betaling Byggeplads 3.1 Adgangsforhold og parkering Transport, aflæsning og materialeoplag Oprydning og rengøring Sikkerhed og sundhed Arbejdsplatform, stillads, lift m.v Arbejdstider Kvalitetssikring 4.1 Kvalitetssikring og kvalitetssikringsplan Aflevering.. 18 Bilag 1 Tidsplan. 19

3 FÆLLES BETINGELSER Side 3 af Orientering 1.1 Bygherre Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia Rådgiver: Fredericia Kommune Ejendomscentret Prangervej Fredericia Kontaktperson: Charlotte A. Refsgaard,

4 FÆLLES BETINGELSER Side 4 af Orientering om byggesagen: Fredericia Kommune ønsker at etablere udvendig overvågningsudstyr på i alt 7 folkeskoler i Fredericia, som endnu ikke har denne sikring. Det i forvejen etablerede overvågningsudstyr skal være kompatibelt med det nye, som udføres. Eksisterende overvågningssystem er ført til vagtcentralen, og ligeledes skal fremtidige overvågninger udføres dertil. I forbindelse med tilbudsgivning er det nødvendigt med en besigtigelse på stedet. Der arrangeret besigtigelse iht. udbudsbrev. Økonomiske ekstrakrav eller krav om tidsfristforlængelse, som måtte fremkomme på grund af entreprenørens manglende kendskab til de stedlige forhold og anlægseller driftsforhold, vil ikke blive honoreret. Under forudsætning af licitationsresultatet godkendes, ønskes arbejdet igangsat uge og forventet aflevering uge 34, 2012.

5 FÆLLES BETINGELSER Side 5 af Udbudsbetingelser. 2.1 Udbudsform Udbudsforretning gennemføres som et begrænset udbud med det økonomisk mest fordelagtige bud med en prækvalifikation iht. tilbudsloven 2005 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.2 Formkrav Det samlede tilbudsmateriale samt evt.bilag skal afleveres i et skriftligt eksemplar. og et eksemplar på USB-stik eller cd-rom. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder den skriftlige anmodning. Den vedlagte tilbudsliste anvendes i den form som den er vedlagt. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. 2.3 Sprog Afgivelse af tilbud samt al kommunikation i kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk, engelsk eller tysk. Såfremt Udbyder anmoder om det, skal den anmodende Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale på svensk, norsk, engelsk eller tysk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af hverken anmodnings- eller tilbudsmateriale.

6 FÆLLES BETINGELSER Side 6 af Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal være skriftlige og rettes til Charlotte Refsgaard pr. med emnet: Spørgsmål til udbudsmaterialet på overvågning senest d. 10. april 2012 kl Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden afholdelse af licitation. Alle spørgsmål vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Fredericia Kommune hjemmeside. ( 20udbud%20til%20overvaagning.aspx) 2.6 Licitation Udbudsmateriale skal mærkes: LICITATION Udbud på overvågning og Må kun åbnes af Ejendomscenteret. Forsendelsen skal være lukket. Afholdelse af licitation d. 20. april 2012, tilbuddet afleveres senest kl på følgende adresse: Fredericia Kommune Ejendomscentret Prangervej Fredericia Att.: Charlotte Refsgaard Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidig frem, kvittering kan kun modtages, hvis man møder personligt op. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Såfremt de bydende måtte ønske at være til stede ved åbning af de indkomne tilbud, vil det finde sted på følgende adresse: Fredericia Kommune Ejendomscentret Prangervej Fredericia Licitation afholdes i mødelokale L1, 1.sal.

7 FÆLLES BETINGELSER Side 7 af Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne under udbudsbetingelser afsnit 2.9 Tildelingskriterier gives for hver deltager i konsortiet. 2.9 Tildelingskriterier Fredericia Kommune lægger vægt på, at den fremtidige entreprenør/leverandør er kompetent og generelt har en solid og veldokumenteret virksomhed. Tilbudsgivere skal indfri en række mindstekrav. Såfremt tilbudsgivere ikke kan synlig gør nedenstående kriterierne eller såfremt tilbudsgivers tilbud/dokumentation giver anledning til tvivl om tilbudsgivers produktkvalitet eller opgaveløsning, vil tilbudsgiver ikke komme i betragtning. Entreprenørens tilbud skal omfatte fuldt færdigt arbejde inkl. alle nødvendige bi-ydelser, selvom disse ikke udtrykkeligt er nævnt i nærværende materiale. De bydende skal besigtige eksist. forhold inden tilbudsafgivning. De bydende skal selv sætte sig ind i de på stedet aktuelle forhold. Der vil blive afholdt fælles besigtigelse for de bydende, dato og tidspunkt iht. udbudsbrev. Tilbuddet skal udfærdiges på udbudsmaterialets tilbudslister. Alle tilbudslistens poster skal udfyldes. Forbehold ved tilbudsafgivelsen skal anføres på selve tilbudslisten, for at blive anerkendt som gældende for tilbuddet. Der henledes til de bydendes opmærksomhed på, at der ikke må fortages forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, idet dette vil medføre kassation af tilbud som ukonditionsmæssigt. Det tilbud, der ud fra en helhedsvurdering anses for at være det mest økonomisk fordelagtige tilbud antages, eller alle tilbud forkastes, såfremt de ikke skønnes at opfylde alle bygherrens forventninger. Kriterierne der vægtes på: Økonomi 40% Produkt kvalitet 40% Opgavens løsning 20%

8 FÆLLES BETINGELSER Side 8 af 19 Økonomi. Tilbuddet skal for bygherren være det mest økonomiske og mest fordelagtige tilbud, som vurderes ud fra både prisen og kvaliteten. Det er vigtigt, at tilbudsgiveren gør sig umage for at synliggøre, i hvilket omfang tilbuddet opfylder som minimum kravspecifikationerne. Hvor der forlanges enhedspriser, skal disse direkte kunne anvendes til afregning af mer- og mindreydelser. Enhedsprisen skal omfatte den fuldt færdige ydelse inkl. alle nødvendige bi-ydelser, selvom de ikke udtrykkeligt er nævnt i nærværende beskrivelse. Produkt kvalitet. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på: At materialet skal være holdbart. Det er vigtigt, at materialet og systemet tåler slid og hærværk, samt sikrer, at produkt og system opfylder de kriterier, som minimum nævnt i kravspecifikation. Det er vigtigt, at tilbudsgiveren gør sig umage for at synliggøre, i hvilket omfang produktets kvalitet opfyldes udover kravspecifikationen. Opgavens løsning. I bedømmelsen bliver der lagt vægt på, at tilbudsgiveren har ideer til løsningselementer og demonstrerer faglig indsigt i løsning af opgaven. Endvidere lægges vægt på, at tilbudsgiveren har forståelse for de vigtigste udfordringer og har forslag til at tackle disse. Der vedlægges skitser og tekst, der beskriver det produkt, der anvendes og som ligeledes skal vise, at tilbudsgiveren har ideer og indsigt i, hvordan opgaven kan løses for hver enkel skole iht. kravspecifikationerne (skitserne og tilhørende tekst vil indgå i bedømmelsen af tilbuddene), og dels indgå i aftalerne, som grundlag for kontraktgrundlag.

9 FÆLLES BETINGELSER Side 9 af Kontraktgrundlaget. Nedenfor nævnte særlige og almengyldige dokumenter danner grundlag for såvel afgivelser af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet. 1. Udbudsbetingelserne. 2. Kontrakt. 3. Entreprenørens tilbud. 4. Udbudsmaterialet omfattende: 3.01 Gældende lovgivning og normer Evt. rettelsesblade med svar på spørgsmål, udsendt i udbudsperioden Udbudsbrevet Fællesbetingelse 3.05 Tilbudsliste Kravspecifikation 3.07 Arbejdsforholdene på stedet, som entreprenøren skal gøre sig bekendt med. 3.8 Hvor der er foreskrevet specifikke materialer, skal den pågældende leverandørs anvisninger til såvel oplagring som montering og anvendelse følges nøje. De under pkt. 3.2 nævnte rettelsesblade udsendes til de bydende i tilbudsperioden, såfremt der måtte være behov for dette. Rettelsesblad med svar på de indkommende spørgsmål vil være at finde på Fredericia Kommune hjemmeside. De bydende skal straks efter modtagelse af udbudsmaterialet sikre sig, at dette forefindes som angivet i udbudsbrevet, herunder kontrollere, at samtlige nummererede sider i udbudsmaterialet forefindes. Ansvaret for evt. for lavt tilbud, som følge af manglende sider eller tegning påhviler således alene den bydende.

10 FÆLLES BETINGELSER Side 10 af AB 92 med tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder (AB92) er gældende med nedenstående tilføjelser og afvigelser: A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1, stk. 3: AB 92 finder anvendelse på alle de omhandlede arbejder og leverancer med de nedenfor tilføjelser og fravigelser: Bygherrens udbud 2 stk. 1: Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud/alternative tilbud eller forkaste dem alle. Ligeledes kan bygherren evt. udtage punkter i tilbudslisten. 2 stk. 2: Det samlede udbudsgrundlag fremgår af Udbudsbrevet, fællesbetingelse, kravspecifikation, tilbudsliste Kontrakt og evt. rettelsesblade, som supplerer hinanden og gælder hver for sig, således at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de kun er angivet et af stederne. De bydende skal inden afgivelsen af tilbud selv gøre sig bekendt med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold og foretage besigtigelser, der er nødvendige for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold vil ikke blive honoreret. Stk. 6: Udbudsmaterialets tilbudsliste skal anvendes ordret. Samtlige poster i tilbudslisten skal være fuldstændigt udfyldt, da tilbuddet ellers vil blive kasseret som ukonditionsmæssigt.

11 FÆLLES BETINGELSER Side 11 af 19 Entreprenørens tilbud 3, stk. 1: Der betales ikke udregningsvederlag/gebyr. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelser, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Fredericia Kommune tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Stk. 5: Vedståelsesfristen ændres til 60 arbejdsdage fra Licitationsdagen / tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af udbudsbrevet. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 5, stk. 1: Tilbudsgiveren er kun berettiget til at udstede én transport på sit tilgodehavende hos bygherren. Transporten kan kun ske til bank eller sparekasse, som skal godkendes af bygherren. Stk. 4: Bygherren skal senest ved kontrakt/acceptforhandlingerne skriftligt orienteres om valg af underentreprenører og leverandører. Stk. 5: AB 92 med tilføjelser og fravigelser skal være gældende i forhold til entreprenørens underentreprenører uden fravigelse af 5, stk. 5. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6, stk. 1: Opfylder entreprenøren ikke denne frist kan bygherren efter påkrav ophæve entrepriseaftalen jf. 40. Bygherren accepterer ikke moderselskabsgarantier. Stk. 2 og 4: I henhold til bygherrens paradigme for garantistillelse, sker nedskrivning, når mangler er afhjulpet og dette er skriftligt dokumenteret.

12 FÆLLES BETINGELSER Side 12 af 19 Bygherrens sikkerhedsstillelse 7, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring 8, stk. 1: Entreprenøren og dens underentreprenør skal forvise dokumentation for en gældende ansvarsforsikring der er i kraft i udførelse periode. Ansvarsforsikring forlægges ved kontrakt.. Stk. 3: Bygherren accepterer ikke moderselskabsforsikringer. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft jfr. kontraktens pkt. 10. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9, stk. 1: Entreprenøren er pligtig til at fremkomme med de for arbejdsplanens udarbejdelse nødvendige oplysninger med hensyn til tidsforbrug, bemanding og metoder m.v., samt på forlangende at dokumentere disse oplysningers rigtighed. 9, stk. 2: Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om afsætningerne er foretaget i samråd med bygherrens tilsyn. Entreprenørens ydelse 10, stk. 1: Der tilføjes: Entreprenøren bærer ansvaret for, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes, om fornødent efter aftale med bygherrens koordinator og i overensstemmelse med loven om arbejdsmiljø og tilhørende bekendtgørelse.

13 FÆLLES BETINGELSER Side 13 af 19 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i Opstartsmøde hvor tidsplan og udførelsen gennemgås Entreprenøren er forpligtet til at gennemføre kvalitetssikring i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik. Stk. 4: Enhver entreprenør er uanset tidspunkt pligtig til at rette fejl begået af ham selv og egne folk og pligtig at betale for ændringer og reparationer på andre entreprenørers allerede udførte arbejder, der er en følge af hans egne eller hans folks fejl. Ved kassation af et stykke arbejde har entreprenøren pligt til at fremme arbejdet, således at tidsplanen overholdes. Eventuelle ekstraudgifter er bygherren uvedkommende. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse 12, stk. 1: Stilladser, byggeriet og andre byggepladsforanstaltninger skal sikres forsvarligt mod uautoriseret adgang, hærværk og tyveri. Ændringer i arbejdet 14, stk. 2: Jf. kontraktens pkt. 5. Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftaler i form af tillæg, såfremt denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i så god tid, at bygherren har mulighed for at tage stilling til kravet. Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er ikke at betragte som en skriftlig aftale om iværksættelse af ekstraarbejder.

14 FÆLLES BETINGELSER Side 14 af 19 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22, stk. 1: Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af elektronisk faktura, jf. kontraktens pkt. 7. Stk. 2: Ved forudbetaling af materialer kræver bygherren sikkerhedsstillelse. Stk. 10: Betalingsfristen ændres til 30 arbejdsdage. Stk. 11: Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra udløbet af ovenstående betalingsfrister. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23, stk. 1: Ved uenighed om entreprenørens betalingskrav må entreprenøren ikke standse arbejdet eller hæve aftalen inden entreprenøren har indhentet en sagkyndig beslutning jf. 46. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28, Stk. 2: Ved væsentlig mangel forstås bl.a.: - Manglende leverance eller arbejdsydelse af et vist omfang - Mangler, der hindrer sædvanlig brug af et eller flere lokaler og - Et samlet stort antal mindre mangler -KS- dokumentationsmateriale samt drift- og vedligeholdelsesspecifikationer, der ikke afleveres ved afleveringsforretning, fremsendes dagbod pr. dag. Stk. 3: Såfremt bygherren ikke indkalder, er entreprenøren forpligtet til at indkalde senest 10 arbejdsdage efter afsendelse af færdigmeldingen.

15 FÆLLES BETINGELSER Side 15 af 19 Afleveringsprotokol 29, stk. 1: Bygherres paradigme for afleveringsprotokol anvendes. Mangler påvist ved afleveringen 31, stk. 2: Indskrives i bygherres paradigme til afleveringsprotokol. Mangler påvist efter afleveringen 32, stk. 1: Afhjælper entreprenøren ikke efter et enkelt varsel, kan bygherre beslutte uden yderligere varsel, at entreprenørens afhjælpningsret bortfalder. Stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse, om væsentlig afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen med eventuel afhjælpning efter godkendt 1-års eftersyn. 5-års eftersyn 38, stk. 2: Har bygherre ikke indkaldt til 5-års eftersyn som nævnt i stk. 1, skal entreprenøren skriftlig indkalde bygherre til eftersyn med mindst 10 arbejdsdages varsel. J. Tvister Syn og skøn 45: Der tilføjes: Tvistigheder mellem bygherren og entreprenør berettiger ikke denne til at udskyde arbejdet, ej heller ved tvist mellem denne og en underentreprenør eller leverandør.

16 FÆLLES BETINGELSER Side 16 af Betaling. Betaling for udført arbejde sker iht. AB92 22, samt Fredericia Kommunes retningslinjer herfor. A conto begæring fremsendes elektronisk til bygherren med udgangen af måneden og senest den 3. hverdag i den efterfølgende måned. Fakturaen sendes elektronisk MÆRKET: Overvågning. Kontaktperson: Jan Møller EAN nr: Oplyses ved kontraktskrivning. Det accepteres ikke, at der udføres aftaler om merydelser direkte mellem entreprenør og byggeherre uden tilsynets accept. Merydelser, som er godkendt af tilsynet, skal faktureres særskilt. 3. Byggeplads 3.1 Adgangsforhold og parkering. Der anvendes de eksisterende p-pladser, der forefindes, med mindre andet er beskrevet. 3.2 Transport, aflæsning og materialeoplag. Materialer må først tilkøres byggepladsen i takt med arbejdets udførelse. Entreprenøren er ansvarlig for sine materialers forsvarlige oplagring. Lokalerne i institutionen må IKKE anvendes til materialeoplag. Entreprenøren er ansvarlig for, når taget blotlægges, at der foretages afdækning, når og hvis, der kommer nedbør. 3.3 Oprydning og rengøring. Oprydning samt evt. losseplads- og miljøafgifter skal være indeholdt i tilbuddet. 3.4 Sikkerhed og sundhed. Den enkelte entreprenør har alene det fulde ansvar for, at egne folk arbejder under forsvarlige sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i h.t. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni og nr af 27. december 2008 om byggepladser og lignende arbejdssteders indretning. Det forudsættes dog, at der på flere tidspunkter er mere end 10 personer tilknyttet byggepladsen.

17 FÆLLES BETINGELSER Side 17 af Arbejdsplatform, stillads, lift, m.v. Entreprenøren opstiller nødvendige stilladser til eget brug og skal være indeholdt i tilbuddet. Udgifter for tilvejebringelse, vedligeholdelse, leje og nedtagning af nødvendige lifte, hejs og kraner m.v. skal medtages i det omfang, det måtte være nødvendigt for opfyldelse af Arbejdstilsynets krav og vejledninger til materiel og sikkerhedsudstyr. 3.6 Arbejdstider. Der må dagligt arbejdes på pladsen mellem kl og Hvis der ønskes længere daglig arbejdstid end mellem kl og 17.00, skal dette meddeles. 4. Kvalitetssikring. 4.1 Kvalitetssikring og kvalitetssikringsplan. Entreprenøren skal kvalitetsmærke sin ydelse i overensstemmelse med god kvalitetsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. Marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejde er gældende. Alle udgifter til opfyldelse af byggeleveranceklausul, 5-års ansvar og kvalitetssikring, skal være indeholdt i tilbuddet. Der udover kræves der min. følgende garantier: 3 års garanti på recordere og kameraer. 6 års reservedelsgaranti 1 års garanti på skærme Entreprenørens tilbud skal inkludere en beskrivelse af den kvalitetsplan, som denne vil udarbejde og gennemføre. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på acontoudbetalinger og eventuelt i slutopgørelse med 30% af værdien af den pågældende aktivitet, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren. Der vil ikke blive prisreguleret på denne tilbageholdelse.

18 FÆLLES BETINGELSER Side 18 af Aflevering. Entreprenøren skal i forbindelse med afleveringsforretning udlevere 2 eksemplarer af KS- dokumentation samt 2 eksemplarer af driftsspecifikation og vedligeholdelsesvejledning til tilsynet / bygherren. Entreprenørens mangleafhjælpningsarbejde er efter endelig aflevering underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser. Såfremt entreprenøren ikke ved afleveringsforretning får afleveret KS-dokumentation samt driftsspecifikation og vedligeholdelsesvejledning, vil der blive fremsendt dagbod. Entreprenøren er pligtig til, uden særskilt vederlag, at medvirke ved 1 og 5-års eftersyn af det udførte arbejde.

19 FÆLLES BETINGELSER Side 19 af 19 Bilag 1 Tidsplan Udsendelse af udbudsmateriale den 20/ Bestigelse af de 7 skoler den 27/ , kl Såfremt man er forhindret vil der være en bestigelse den 28/ , kl Der skal gives besked hvilken dag man deltager Besvarelse af uddybende spørgsmål vil fremgå af hjemmesiden. Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 10/4-2012, kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 12/ Afholdelse af licitation den 20. april 2012 kl Under forudsætning af licitationsresultatet godkendes, forventes det at tidsplan er følgende. Forventet indgåelse af kontrakt uge 18 Forventet opstart uge 21 Forventet aflevering uge 34 Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt og samtidigt underrettet om licitationsresultatet.

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere