Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport."

Transkript

1 Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald, der er farligt gods Beredskabsstyrelsen har som opfølgning på bl.a. et møde afholdt i styrelsen den 4. december 2009 udarbejdet vedhæftede udkast til et nyt bilag til Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods indeholdende særlige bestemmelser for vejtransport af affald, der er farligt gods. Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Der er tale om et foreløbigt bud på, hvordan bilaget kan tage sig ud, hvorfor styrelsen tager forbehold for, hvordan reglerne endeligt måtte blive. Beredskabsstyrelsen CFO Datavej Birkerød Tlf Sagsnr.: 2009/ Sagsbehandler: MSR Bestemmelserne i bilaget fraviger ADR-konventionen (ADR) på punkter, der går ud over det, som Danmarks affaldsderogation RO-a-DK-1, der indgår som et bilag til direktiv 2008/68/EF, giver hjemmel til. Det er pt. uvist, om og i givet fald hvornår Danmark kan få godkendt en udvidet derogation. Beredskabsstyrelsen vil gerne give jer mulighed for at kommentere udkastet, der som nævnt er et foreløbigt bud på, hvordan reglerne kan tage sig ud. Først når I har haft lejlighed til at kommentere udkastet, og når en udvidet derogation måtte være godkendt, vil Beredskabsstyrelsen udarbejde sin endelige indstilling til Justitsministeriet. Det vil herefter være op til Justitsministeriet, hvornår og i hvilken form bilaget kan indgå i en bekendtgørelse. Revisionen af bilaget baserer sig bl.a. på dokumenter fremsendt til styrelsen op til mødet den 4. december 2009 samt på dokumentation fremsendt af affald danmark den 16. april Kommentarer skal være Beredskabsstyrelsen i hænde senest mandag den 3. september Beredskabsstyrelsen foreslår, at bilaget opdeles i 6 kapitler. Hvert kapitel opstilles med en punktnummerering. Det nuværende punkt 1 foreslås opdelt i et kapitel 1 om emballager med mindre mængder affald i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 og 9 og et kapitel 3 om affaldsaerosolbeholdere.

2 Der foreslås indført et nyt kapitel 2 om emballager med større mængder affald i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 og 9. Det foreslåede kapitel 4 om affald fra laboratorier og klinikker svarer i hovedtræk til det nuværende punkt 2. Det foreslåede kapitel 5 om problemkasser svarer i hovedtræk til det nuværende punkt 3. Det foreslåede kapitel 6 om trykbeholdere svarer i hovedtræk til det nuværende punkt 4. Branchen har efterspurgt et revideret og mere forståeligt bilag. Styrelsen finder, at den foreslåede form bidrager hertil. Det ændrer dog ikke på, at afsender skal have et indgående kendskab til reglerne for transport af farligt gods for at kunne anvende bilaget. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at transport af affald i henhold til det foreslåede kapitel 1-4 forudsætter, at bl.a. afsender har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods, jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Desuden skal personer ansat hos bl.a. afsender, og som har opgaver i relation til transport (f.eks. klassificerer eller pakker), være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR. Transport i henhold til det foreslåede kapitel 5 og 6 vil som oftest også indebære, at afsender skal have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods. Beredskabsstyrelsen skal i øvrigt knytte følgende bemærkninger omhandlende hovedparten af de foreslåede ændringer til de enkelte kapitler: Ad. kapitel 1: Det præciseres, at anvendelsesområdet for kapitel 1 er transport af indsamlet affald fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. Beredskabsstyrelsen foreslår, at det i punkt 1.1 præciseres, hvilke bestemmelser i ADR der fraviges, hvorved det også tydeliggøres, at ADR i øvrigt finder anvendelse. Kapitlets efterfølgende bestemmelser er med udgangspunkt heri revideret, således at alene særlige betingelser nævnes, og altså ikke betingelser, der i forvejen gælder i henhold til ADR. 2/2

3 Anvendelsesområdet for disse lempelige regler har hidtil været indskrænket til affald indsamlet fra husstande, der kan henføres til klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9 og ikke er tildelt koden LQ0, men foreslås ændret som beskrevet i de næste tre afsnit: Affald, der henføres til visse klasser (bl.a. ikke klasse 5.1) Beredskabsstyrelsen finder på det foreliggende grundlag, at affald, der henføres til klasse 5.1, eller som har sekundære oxiderende egenskaber, skal transporteres i henhold til ADR uden særlige nationale vilkår. Der er tale om farligt gods, som ikke generelt bør tillades transporteret på afvigende betingelser af hensyn til risikoen for, at det blandes med brandfarligt affald. Endvidere forekommer gods med oxiderende egenskaber efter styrelsens opfattelse kun i mindre mængder, som det bør være muligt at transportere i fuld overensstemmelse med ADR. Kapitel 1 foreslås derfor indskrænket til at omfatte indvendige emballager med affald, der henføres til klasse 3, 4.1, 6.1, 8 og 9, og som ikke har oxiderende sekundære egenskaber, jf. det foreslåede punkt 1.3. Opfyldelse af dette punkt indebærer ligesom også før ændringerne, at der skal foretages en klassificering af hver indvendig emballage i henhold til bestemmelserne i del 2 i ADR, eventuelt under anvendelse af punkt i ADR. Affald indsamlet fra erhverv Anvendelsesområdet foreslås på det foreliggende grundlag ændret til også at omfatte affald indsamlet fra erhverv, hvis det er af en type, der forekommer eller har forekommet i detailhandlen, jf. det foreslåede punkt 1.2. Dette omfatter ikke spild- eller restprodukter fra virksomheders produktion eller kemikalier, hvis brug forudsætter professionelt kendskab. Sådant gods skal transporteres i overensstemmelse med ADR uden særlige nationale bestemmelser eller, hvis der er tale om affald fra laboratorier og klinikker, og det i øvrigt er tilladt, i overensstemmelse med det foreslåede kapitel 4. Læg i øvrigt mærke til, at der ikke må være tale om indvendige emballager med affald, der henføres til klasser andre end klasse 3, 4.1, 6.1, 8 og 9, jf. ovenstående afsnit, og punkt 1.3. Affald, der er tildelt koden LQ0 Anvendelsesområdet foreslås endvidere udvidet til at omfatte farligt gods, der er tildelt koden LQ0. Dette skyldes, at flere af de samlebetegnelser, som affald, der er farligt gods, erfaringsmæssigt henføres til, er tildelt koden LQ0. 3/3

4 Farligt gods, der kan forekomme i detailhandlen, må forventes at tillades distribueret under anvendelse af ADR s bestemmelser om farligt gods emballeret i begrænsede mængder (er ikke tildelt koden LQ0). Imidlertid vil det kunne være sådan, at når selv samme gods er afleveret til et indsamlingssted, vil der kunne være tvivl om klassificeringen. Disse indvendige emballager med affald, der er farligt gods, skal klassificeres så specifikt som muligt, jf. punkt i ADR. Ikke desto mindre må det indrømmes, at man i højere grad end for nye produkter kan være nødsaget til at henføre til generelle samlebetegnelser, f.eks. efter klassificering i henhold til punkt Det er dette forhold, der indebærer, at farligt gods, der reelt ikke er tildelt koden LQ0, i affaldssammenhæng overklassificeres til et UN-nummer (typisk en generel samlebetegnelse), der er tildelt koden LQ0. Emballering Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at bestemmelser om anvendelse af emballager i kapitel 4.1 i ADR som udgangspunkt finder anvendelse, når affald transporteres i henhold til bilagets bestemmelser. På det foreliggende grundlag finder styrelsen kun, at de i bilagets punkt 1.1 nævnte punkter fraviges. Styrelsen skal understrege vigtigheden af bl.a. punkt om anvendelse af egnede emballager, underafsnit om anbringelse af indvendige emballager i en ydre emballage og punkt i ADR om, at der kun må sammenpakkes affald, der ikke på farlig måde kan reagere indbyrdes. Styrelsen finder, at også indvendige emballager skal opfylde punkt i ADR, hvorfor eventuelle uegnede indvendige emballager skal anbringes i egnede indvendige emballager, inden der kan ske pakning i den ydre emballage. I de foreslåede punkter foreslår styrelsen en række yderligere og i visse tilfælde skærpede vilkår i forhold til ADR vedr. emballering. Vilkårene skal godtgøre de fravigelser, der gives, jf. punkt 1.1. Særligt det forhold, at ydre emballager i henhold til bilaget tillades anvendt til et andet indhold, f.eks. indvendige emballager med væsker, end de er prøvet med, er en væsentlig fravigelse. Denne forudsætter efter styrelsens opfattelse, at de indvendige emballager pakkes med omhu og under anvendelse af pakkemateriale, bl.a. sådan at overskydende plads udfyldes, og at indholdet af de to emballager, der indeholder den største mængde væske, kan absorberes, jf. det foreslåede punkt 1.6. Det fremgår som udgangspunkt, at pakning i en ydre emballage skal ske i overensstemmelse med klassificeringen af det farlige gods. Dette indebærer bl.a., at farligt gods i emballagegruppe I skal pakkes i en X-mærket emballage, mens farligt gods i emballagegruppe II skal pakkes i en X- eller Y-mærket emballage. Farligt gods i embal- 4/4

5 lagegruppe III ville i henhold til ADR kunne pakkes i såvel X-, Y- og Z-mærkede emballager, men med punkt og i bilag 3, udelukkes brugen af Z-mærkede emballager. Emballagetyper Beredskabsstyrelsen vurderer umiddelbart, at emballagetypen 4H2 er lige så velegnet til transport af tomme, urensede indvendige emballager og indvendige emballager med indtil 5 kg fast affald, som de i forvejen tilladte emballagetyper, hvorfor den foreslås tilføjet i punkt Emballagetyperne krydsfinerkasse (4D) og papkasse (4G) foreslås slettet fra de i punkt tilladte typer med henvisning til, at emballager af stål og plast vurderes at være de mest hensigtsmæssige, når affald skal transporteres på sikker måde. Det er desuden styrelsens opfattelse, at 4D emballager slet ikke anvendes, og at 4G emballager kun anvendes i begrænset omfang, i denne sammenhæng. Affaldsbranchen synes således i vidt omfang selv at have fravalgt de mindre egnede emballagetyper. Klassificering af det samlede indhold med henblik på forenklet mærkning og dokumentation De foreslåede punkter 1.9 og 1.10 indeholder de særlige bestemmelser for henholdsvis mærkning af kolli og dokumentation, der baserer sig på, at der udover klassificeringen af de enkelte indvendige emballagers indhold foretages en overordnet klassificering af det samlede indhold af den ydre emballage, jf. punkt 1.8. Når kapitel 1 finder anvendelse, sammenpakkes der som oftest to eller flere typer farligt gods i samme ydre emballage. Idet afsnit i ADR fraviges, jf. punkt 1.1, skal kolli ikke være mærket i henhold til bestemmelserne for hvert af disse stoffer. I stedet foretages en overordnet klassificering af den ydre emballages samlede indhold med udgangspunkt i bestemmelserne i afsnit i ADR, altså som om de forskellige typer farligt gods var sammenhældt til en blanding. På tilsvarende vis tillades forenklet dokumentation. Der kræves til gengæld en særlig etiket på kolli og særlige oplysninger i transportdokumentet. For så vidt angår transportdokumentet, skal det bemærkes, at der lægges op til, at der tages udgangspunkt i punkt i ADR og blot tilføjes en særlig oplysning, hvilket er en ændring i forhold til de nuværende bestemmelser. Læg mærke til, at teksten på den særlige etiket og i transportdokumentet foreslås ændret. Ændringen skyldes bl.a., at anvendelsesområdet foreslås udvidet til at omfatte transport af indsamlet farligt affald fra erhverv. Vedr. den overordnede klassificering, jf. punkt 1.8, er det Beredskabsstyrelsens opfattelse, at såfremt det skulle forekomme, at der sammenpakkes så mange typer farligt 5/5

6 gods, at ikke alle fareegenskaber kan dækkes af en samlebetegnelse, skal de væsentligste fareegenskaber dækkes af den valgte samlebetegnelse. Styrelsen finder, at den særlige etiket sikrer dokumentation/information til beredskabet om, at der kan være øvrige, men mindre væsentlige, farer. Af punkt 1.8 fremgår det i øvrigt, at der skal vælges en betegnelse for væsker, hvis der sammenpakkes indvendige emballager med faste stoffer med indvendige emballager med væsker. Dette er nødvendigt, bl.a. fordi der ved emballering af indvendige emballager med væsker vil kunne være krav om mærkning af den ydre emballage med retningspile, ligesom der i underafsnit stilles yderligere krav til placering af indvendige emballager med væsker i den ydre emballage. Ad. kapitel 2 Anvendelsesområdet for kapitel 2 er også transport af indsamlet affald fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. Hvis kapitel 2 indføres, muliggøres transport af indvendige emballager med et større indhold af farligt gods (op til 30 liter eller 30 kg) på vilkår, der i store træk svarer til vilkårene i kapitel 1. Henset til, at større indvendige emballager med flydende affald bedre pakkes i en kasse end i en tromle mv., finder styrelsen det hensigtsmæssigt at tillade anvendelsen af emballagetypen 4H2 også til indvendige emballager med flydende affald, hvis disse indeholder over 5 liter og kun pakkes i ét lag, jf. det foreslåede punkt 2.1 (b). Henset til de større mængder farligt gods, som de ydre emballager i henhold til kapitel 2 indeholder, og til, at dette måske i højere grad hidrører fra erhverv, finder Beredskabsstyrelsen, at de ydre emballager skal være X-godkendte. Det bemærkes dog samtidig, at affaldet skal være af en type som forekommer i detailhandlen, hvorfor der ikke må være tale om spild- eller restprodukter fra produktion mv., jf. beskrivelsen under ovennævnte afsnit om kapitel 1. Ad. kapitel 3 Anvendelsesområdet for kapitel 3 er transport af indsamlede affaldsaerosolbeholdere fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. Det synes mere overskueligt at have bestemmelser for transport af aerosolbeholdere i et kapitel for sig, idet de alligevel ikke, når reglerne i kapitlet finder anvendelse, tillades pakket sammen med andet farligt gods. 6/6

7 Endvidere er der behov for fravigelse af færre bestemmelser i ADR, når der er tale om aerosolbeholdere. Der er to grunde hertil: Dels er der i særlig bestemmelse 327 i kapitel 3.3 i ADR fastsat særlige vilkår for emballering mv. af affaldsaerosolbeholdere. Dels synes der ikke behov for fravigelse af afsnit i ADR om mærkning af kolli ved indhold af to eller flere typer farligt gods, når der alene transporteres et UN-nummer (UN 1950 Aerosoler). Der resterer da alene et behov for fravigelse af kravet i ADR om angivelse i transportdokumentet af oplysninger om alle farlige stoffer, der transporteres, herunder om de faresedler, der er angivet i kolonne 5 i tabel A i kapitel 3.2 i ADR. På de i punkt nævnte vilkår vil det være rimeligt at tillade denne fravigelse. Bestemmelserne tillades ikke længere anvendt til aerosoler med oxiderende egenskaber. Ad. kapitel 4 Anvendelsesområdet for kapitel 4 er transport af indsamlet affald fra laboratorier og klinikker. Der vil typisk være tale om transport til slutbehandlingsanlægget. Der er ikke indført substantielle ændringer i kapitel 4, udover konsekvensændringer på grundlag af kapitel 1-3. Ad. kapitel 5 Kapitel 5 gælder for transport til et midlertidigt forarbejdningsanlæg af farligt gods pakket af private personer typisk i såkaldte problemkasser. Styrelsen opfatter et midlertidigt forarbejdningsanlæg som værende en genbrugsplads, en modtagestation eller lignende, hvor der kan ske sortering og emballering af affaldet, og som ligger i nærheden af/nærmest muligt de husstande, som der indsamles fra. Det foreslås præciseret, at indsamleren er at betragte som afsender. Indsamleren skal i henhold til punkt 5.5 sikre opfyldelsen af en række vilkår, der har at gøre med pakningen af godset, hvilket bl.a. må indebære en form for instruktion af de private personer, der pakker godset. Der er alene krav om medbringelse af det, der svarer til første side af den fire siders model for skriftlige anvisninger (sikkerhedskort), jf. punkt i ADR, dvs. de generelle anvisninger. Dette skyldes, at de såkaldte problemkasser ikke er mærkede med faresedler, ligesom der ikke medbringes et transportdokument med oplysninger herom, hvorfor side 2-3 i modellen for sikkerhedskortet ikke kan anvendes, mens side 4 vurderes at kunne undværes henset til afsnit i ADR og det foreslåede punkt /7

8 Idet der ikke er oplysninger om faresedler, kan det ikke vurderes, hvilket sikkerhedsudstyr der skal medbringes, jf. fodnote 2 og 4 i afsnit 8.1.5, hvorfor styrelsen har fundet det nødvendigt at fastlægge dette i det foreslåede punkt Ad. kapitel 6 Det foreslås, at der kun må pakkes trykflasker henført til samme UN-nummer i samme ekstra ydre emballage. Baggrunden herfor er, at fravigelsen fra kravet om mærkning af hver enkelt trykbeholder er en mindre fravigelse, når der ikke er blandede fraktioner i den ekstra ydre emballage. Desuden har styrelsen fået oplyst, at branchen i forvejen fraktionerer. Virksomheders transport til indsamlingssteder Endvidere påtænker Beredskabsstyrelsen at indstille, at der indføres en bestemmelse i bekendtgørelsen om virksomheders transport af affald, der er farligt gods, til genbrugspladser og lignende indsamlingssteder. Som reglerne er i dag, skal transport af erhvervsaffald til genbrugspladser foregå i henhold til ADR. Affaldet skal således være klassificeret og mærket, ligesom der skal medbringes transportdokument, føreren skal være uddannet mv. i overensstemmelse med ADR. Disse vilkår for transport synes ikke at stå mål med øvrige lempelige bestemmelser i ADR: I henhold til punkt (c) i ADR kan virksomheder under visse forudsætninger medbringe farligt gods i mindre mængder til og fra et arbejdssted, uden at bestemmelserne i ADR finder anvendelse. Denne undtagelsesbestemmelse anvendes typisk af håndværkere, men finder ikke anvendelse i forbindelse med transport af rester af det selv samme farlige gods til en genbrugsplads. I henhold til kapitel 3.4 i ADR kan farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ) transporteres på lempelige vilkår. Når det selv samme gods skal bortskaffes, vil det imidlertid typisk være i form af indvendige emballager taget ud af kombinationsemballagen, hvorfor det ikke længere opfylder kravene til transport som LQ-gods. Det skal sikres, at der kun transporteres mindre mængder, at der alene er tale om affald af en type, som forekommer eller har forekommet i detailhandlen, at bestemmelsen ikke anvendes af professionelle transportører til transport af andres affald, og at transporten kun sker til indsamlingssteder såsom genbrugspladser, batterikuber og detaillister. Beredskabsstyrelsen foreslår således, at der indsættes en bestemmelse som følger: xx. Med undtagelse af 2 og 3, stk. 1, og 37, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på virksomheders vejtransport med et køretøj registreret i Danmark af eget affald, der er farligt gods, til nærmeste mulige affaldsindsam- 8/8

9 lingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, når transporten sker i overensstemmelse med stk Stk. 2. Affaldet skal være af en type, som forekommer eller har forekommet i detailhandlen. Stk. 3. Affaldet må ikke være eksplosive stoffer og genstande eller radioaktive stoffer, jf. kriterierne herfor i del 2 i ADR. Dog tillades eksplosive stoffer og genstande, der i henhold til disse kriterier er klassificeret som 1.4S, samt røgalarmer, jf. dog stk. 1. Stk. 4. Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg (brutto) pr. transporterende enhed, dog højst 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) eksplosive stoffer og genstande. Ved transport af komprimerede ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser må den samlede mængde dog udgøre op til 70 liter (vandkapacitet). Stk. 5. Brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23 o C, herunder benzin, må højst udgøre 60 liter pr. transporterende enhed. Stk. 6. Affaldet skal emballeres i emballager af god kvalitet, som kan modstå de påvirkninger, der kan forventes under normale transportforhold, og som er udformet og lukket på en måde, der forebygger udslip af indholdet under normale transportforhold. Eksplosive stoffer og genstande skal emballeres i originalemballagen. Stk. 7. Det farlige gods må ikke pakkes sammen med andet farligt gods eller andet gods, hvis godset på farlig måde kan reagere indbyrdes. Med venlig hilsen Majken Strange 9/9

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 15112007 Revision: 15112007 / HBN Erstatter den: 02122004 Anvendelse: Rustløsner,

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15-11-2007 Udarbejdet den: 15-11-2007 / HBN Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 200-827-9 232-455-8

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 200-827-9 232-455-8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 19112007 Revision: 19112007 / HBN Erstatter den: 12092006 Anvendelse: Fødevaregodkendt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995 Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/6 juni 995. Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: Revideret den: 08--2000/ JRØ Leverandør: Henkel Byggeteknik A/S Rørhaven 4 700

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. juni 2017 2017-1911 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sterling Textil Imprægnering 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Nybrovej 95

Sikkerhedsdatablad. Sterling Textil Imprægnering 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Nybrovej 95 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 07-09-2007 Sterling Polish Company A/S Udarbejdet den: 17-06-2010

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 02352 Revideret den: 502006 / JST Anvendelse: Lim til limning af bl.a. PVC. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Opbevaring og transport af Trykflasker

Opbevaring og transport af Trykflasker Opbevaring og transport af Trykflasker TU har, på foranledning af spørgsmål om opbevaring og transport af dykkerflasker, udarbejdet et dokument for at redegøre for de gældende regler på området. Følgende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Revideret den: 302005 / DL Erstatter den: 3042005 Anvendelse: Rusbeskyttende maling på jern.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1922198 Udarbejdelsesdato: 14-04-2003 Revision: 23-10-2008 / LT Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 69027 Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Tætningsmasse til tag. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 440

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 302005 / DL Anvendelse: Gundmaling af små emner før slutlakering 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 203-550-1 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 203-550-1 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 3097 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Til rengøring og desinficering. Frostsikringsmiddel.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods. Samrådsspørgsmål K

Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods. Samrådsspørgsmål K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 434 Offentligt Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods Samrådsspørgsmål

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: til biler. Fjerner snavs, insekter, trafikfilm og is. Sikkerhedsdatablad I henhold til 2001/58/EF

Læs mere