ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel"

Transkript

1 Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. Denne analyse belyser gruppen af unge (16-29 år), der i mindst seks måneder hverken har været i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Der er umiddelbart tale om 9.7 i 21, svarende til knap 1 pct. af de årige. Gruppen er meget sammensat. Derfor er mulighederne og perspektiverne for at komme i uddannelse eller beskæftigelse også meget forskellige for de unge i gruppen. Der vil således være brug for reformer på en række områder, hvis gruppen af inaktive unge skal nedbringes. Knap halvdelen af gruppen (43.4) er overførselsmodtagere. Kun et mindretal er ledige, hvoraf en stor andel hurtigt afgår til beskæftigelse eller uddannelse. Hovedparten af overførselsmodtagerne uden for arbejdsstyrken er kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Det er unge, hvor der som hovedregel kræves en særlig indsats for at få dem i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet af de inaktive unge er ikke offentligt forsørget. Heraf er 22.4 udlændinge, som vurderes at være midlertidigt i Danmark. Forskellige indikatorer tyder bl.a. på, at gruppen omfatter AU pairs og andre udenlandske unge, som er her midlertidigt. I forhold til en diskussion af bl.a. uddannelsesmålsætningerne for den danske befolkning bør man rimeligvis se bort fra unge udlændinge, der kun er midlertidigt i Danmark. Tilbage er en restgruppe på ca. 25. inaktive unge, som er forsørget af andre, fx forældre, eller er selvforsørgende. I restgruppen har ca. 16. højst gennemført grundskolen, svarende til godt 1½ pct. af alle årige. Hvis flere i gruppen løftes ind i uddannelse, vil det være et vigtigt bidrag til at nå målsætningerne på uddannelsesområdet. En ungdom med uddannelse eller beskæftigelse har stor betydning for, at man senere i livet får en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. I oktober 21 var 84 pct. i alderen år enten i uddannelse eller beskæftigelse. Frem til 18 års alderen er de fleste unge under uddannelse. Herefter stiger andelen i beskæftigelse bl.a. i takt med, at flere og flere færdiggør deres uddannelse, jf. figur 1. Økonomisk Analyse August 212 1

2 Figur 1 Andel unge i beskæftigelse eller ordinær uddannelse, Øvrige Uddannelse Beskæftigelse Alder Anm.: Opgørelsen vedrører primo oktober 21. Uddannelsessøgende med bibeskæftigelse indgår i Uddannelse. Opgørelsesmetoden er beskrevet i bilag pct. af de unge var hverken i gang med en ordinær uddannelse eller i beskæftigelse i oktober 21, svarende til 151. personer. En stor del er det dog kun kortvarigt. Fx fordi de er arbejdsløse i kort tid eller venter på at skulle i gang med en ny uddannelse eller et nyt arbejde, er på barselsorlov eller ude at rejse. Hvis man alene ser på unge, som hverken har været i uddannelse eller beskæftigelse inden for de seneste seks måneder, så reduceres gruppen til 9.7 personer eller knap 1 pct. af de årige, jf. figur 2. Det er denne gruppe, der er i fokus i analysen. Hvem er de, kommer de i beskæftigelse eller uddannelse, og hvor mange er ikke omfattet af den indsats, der er rettet mod unge modtagere af overførselsindkomst? 2 Økonomisk Analyse August 212

3 Figur 2 Unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, personer 1. personer pct. 1 pct. 8 4 Øjebliksbillede Mindst seks måneder Ikke offentligt forsørget Øvrige overførselsmodtagere Bruttoledige Anm.: Øjebliksbillede er unge, som hverken var i beskæftigelse eller ordinær uddannelse primo oktober 21. Mindst seks måneder er unge, som fra april-september hverken var i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Ikke offentligt forsørget er personer, som ikke modtog overførsler i første uge i oktober (uge 39). Gruppen af længerevarende inaktive unge fordelt på ydelser Unge, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse over en længere periode, er en meget sammensat gruppe. Derfor er mulighederne og perspektiverne for at komme i uddannelse eller beskæftigelse også meget forskellige for personerne i gruppen. Knap halvdelen af gruppen (43.4) personer er overførselsmodtagere, jf. figur 3. Kun en mindre del af overførselsmodtagerne er arbejdsmarkedsparate (bruttoledige). Hovedparten af overførselsmodtagerne er ikke en del af arbejdsstyrken, men typisk kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, hvor der kræves en særlig indsats for at løfte dem ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. De unge kontanthjælpsmodtagere er en del af målgruppen for den aktive indsats rettet mod unge modtagere af overførselsindkomst (ungeindsatsen). Det understreges også af, at halvdelen af de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere er i aktivering. Derudover er der 6.6 førtidspensionister i gruppen. Det er unge, hvis arbejdsevne er nedsat. Den brede aftale om en reform af førtidspension og fleksjob fra 3. juni 212 sigter bl.a. på at forebygge, at unge ender på førtidspension. Økonomisk Analyse August 212 3

4 Figur 3 Unge, som i mindst seks måneder hverken har været i beskæftigelse eller ordinær uddannelse, 21 Bruttoledige ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Førtidspension Barselsorlov Midlertidigt i Danmark Restgruppe Heraf aktiverede I alt Ikke offentligt forsørget personer Anm.: Modtagelse af overførselsindkomst vedrører første uge i oktober (uge 39). Ikke offentligt forsørget er personer, som ikke modtog overførsler i første uge i oktober. 7 pct. i denne gruppe modtog overførselsindkomst på et tidspunkt fra april-september af de årige er hverken i beskæftigelse, ordinær uddannelse eller offentligt forsørget. Det er som udgangspunkt inaktive unge, der er forsørget af andre, fx forældre, ægtefælle eller samlever, eller som er selvforsørgende, herunder unge som lever af sort arbejde mv. samt indsatte i fængsler. Der er imidlertid flere forhold, der peger på, at næsten halvdelen i denne gruppe er udlændinge, som opholder sig midlertidigt i Danmark. Nogle af dem er her for at arbejde eller uddanne sig. Mange opholder sig midlertidigt i Danmark Personerne i gruppen, som ikke er offentligt forsørget, skiller sig blandt andet ud, når det gælder sammensætning på herkomst. 66 pct. har en anden etnisk herkomst end dansk, og 35 pct. er indvandrere fra vestlige lande, jf. figur 4. 4 Økonomisk Analyse August 212

5 Figur 4 Gruppen af længerevarende inaktive unge fordelt på herkomst Bruttoledige Øvrige overførselsmodtagere Ikke offentligt forsørget Alle årige Dansk oprindelse Efterkommere Indvandrere, vestlig Indvandrere, ikke vestlig Samtidig er der en stor del, som udvandrer. Af personerne i gruppen, der ikke er offentligt forsørget, var det 12 pct., der udvandrede fra 29 til 21. Af overførselsmodtagerne i gruppen var det kun omkring 1 pct., jf. figur 5. Figur 5 Andel af gruppen, der er udvandret året efter Bruttoledige Øvrige overførselsmodtagere Ikke offentligt forsørget Anm.: Andel af gruppen i 29, der var udvandret året efter. Økonomisk Analyse August 212 5

6 Ser man nærmere på sammensætningen på oprindelsesland, er det med til at understøtte billedet af, at mange i gruppen er udlændinge, som er her midlertidigt. Det er således lande som Filippinerne, Polen, Tyskland og Spanien, der topper listen blandt personerne, der ikke er offentligt forsørget, jf. tabel 1. Tabel 1 Personerne, som ikke er offentligt forsørget, fordelt på oprindelsesland Danmark 16. Filippinerne 2.8 Tyskland 1.7 Polen 1.7 Spanien 1.5 Tyrkiet 1.3 Frankrig 1.3 Kina 1.2 USA 1.2 Ukraine 1.1 Norge 1.1 Øvrige vestlige lande 8.3 Øvrige ikke-vestlige lande 8.2 I alt 47.3 Anm.: Tallene er afrundet til nærmeste 1, hvorfor summen afviger fra totalen. De anvendte registerdata giver ikke mulighed for at identificere formålet med det midlertidige ophold i Danmark. Forskellige indikatorer tyder dog på, at gruppen bl.a. omfatter AU pairs og udenlandske studerende. I gruppen er der fx 2.1 enlige filippinske kvinder, der bor i en husstand med to familier. I gruppen er der også 4.2 udlændinge, som bor på kollegium, jf. tabel 2. Tabel 2 Udvalgte grupper blandt personerne, som ikke er offentligt forsørget Enlige filippinske kvinder, som bor i en husstand med to familier 2.1 Udlændinge, som bor på kollegium Økonomisk Analyse August 212

7 I forhold til de langsigtede konsekvenser af en inaktiv ungdom bør man se bort fra personer, som kun er her midlertidigt. Det samme gælder i forhold til en diskussion af uddannelsesmålsætningerne for den danske befolkning. Det er ikke muligt præcist at fastslå, hvor stor en del af de ikke offentligt forsørgede, som kun har en midlertidig tilknytning til Danmark. Ser man nærmere på uddannelsesbaggrund og opholdstid, kan det dog konstateres, at over halvdelen er indvandrere, som ikke har gennemført en almen dansk uddannelse (dvs. folkeskole eller gymnasium), samt at knap halvdelen er indvandrere, som har opholdt sig mindre end 3 år i Danmark. Kombineres de to kriterier, drejer det sig om 47 pct. eller af de 47.3 personer i 21, jf. figur 6. Figur 6 Ingen almen dansk uddannelse og opholdstid under 3 år Ingen almen uddannelse i DK Opholdstid < 3 år Både og 54 pct. 48 pct. 47 pct. Anm.: Andele af de 47.3 inaktive unge i 21, som ikke er offentligt forsørget. Ser man bort fra de 47 pct., der formentlig opholder sig midlertidigt i Danmark, reduceres gruppen af ikke offentligt forsørgede til 24.9 personer (restgruppen), jf. figur 7. 1 Tidligere års vandringsdata viser, at omkring en fjerdedel er udvandret året efter, hvilket understøtter, at gruppen opholder sig midlertidigt i Danmark. Økonomisk Analyse August 212 7

8 Figur 7 Ikke offentligt forsørget og restgruppen 1. personer 1. personer Opholdstid < 3 år og ingen almen dansk uddannelse Ikke offentligt forsørget Restgruppen Restgruppen betegner i den resterende del af analysen de længerevarende inaktive unge uden overførselsindkomst, som har en almen dansk uddannelse eller har opholdt sig i Danmark i mindst 3 år. Afgang til beskæftigelse og uddannelse I løbet af et år er der en betydelig afgang fra gruppen af unge, som hverken har været i beskæftigelse eller ordinær uddannelse i mindst seks måneder. Blandt arbejdsmarkedsparate (bruttoledige) var det over halvdelen, som afgik fra 29 til 21. Enten fordi de kom i beskæftigelse eller gik i gang med en uddannelse, jf. figur 8. 8 Økonomisk Analyse August 212

9 Figur 8 Andel som har forladt gruppen fra 29 til Bruttoledige Ikke-jobklare kontanhjælpsmodt. Førtidspens. Restgruppen Beskæftigelse Uddannelse Udvandret mv. Stadig i gruppen Anm.: De, som er afgået, har været i uddannelse eller beskæftigelse i hele eller en del af perioden fra aprilseptember 21. Heraf vil nogle være tilbage på overførselsindkomst i oktober 21, men de opfylder ikke længere kriteriet om at have været uden beskæftigelse eller uddannelse de seneste seks måneder. Blandt overførselsmodtagerne uden for arbejdsstyrken er der også en relativt stor afgang, men afgangen er forventeligt noget mindre, fordi hovedparten har andre problemer end ledighed. Af de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i gruppen i 29 var det omkring en fjerdedel, som ikke indgik i gruppen i 21. Blandt førtidspensionisterne var afgangen under 1 pct. Afgangen blandt førtidspensionisterne skyldes, at nogle førtidspensionister får et arbejde på få timer om ugen, herunder skånejobs. De vil dog som hovedregel stadig modtage førtidspension efter modregning for arbejdsindtægter. Af personerne i restgruppen var det knap 4 ud af 1, der forlod gruppen fra 29 til 21. Det vil sige en større afgang end blandt overførselsmodtagerne uden for arbejdsstyrken. Uddannelsesniveau Unge, der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse i længere tid, har i gennemsnit et lavere uddannelsesniveau end alle i aldersgruppen år. Det gælder navnlig blandt overførselsmodtagerne uden for arbejdsstyrken, hvor over 8 pct. har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, jf. figur 9. Økonomisk Analyse August 212 9

10 Figur 9 Gruppens fordeling på højest fuldførte uddannelse Bruttoledige Øvrige overførselsmodtagere Restgruppen Alle årige Grundskole inkl. uoplyst Gymnasium Erhvervsfaglig Videregående Anm.: Gennemsnitsalderen i de tre undergrupper er højere end for alle årige. Forskellen i uddannelsesniveau i forhold til alle årige er dermed reelt større. Personerne i restgruppen har også et lavere uddannelsesniveau end alle i alderen år. 22 pct. har en kompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig eller videregående) og 13 pct. en gymnasial uddannelse. Blandt alle i alderen år er det hhv. 34 pct. og 19 pct., når der er taget højde for forskel i alderssammensætning. Af de 24.9 personer i restgruppen er det således personer eller 1,7 pct. af alle årige, der højst har gennemført grundskolen og hverken er i gang med en ordinær uddannelse, i beskæftigelse eller omfattet af den indsats, der er rettet mod unge modtagere af overførselsindkomst. Nærmere karakteristik af restgruppen Restgruppen er spredt på alle alderstrin i alderen år, men med en overvægt af personer over 23 år. Der er også relativt mange på 17 og 18 år. Det skyldes bl.a., at restgruppen omfatter 2.8 unge, som er på højskole mv., samt 5 unge i alderen år, som ikke er hjemmeboende, jf. figur 1. 2 Inkl. 3.8 med uoplyst uddannelse. 1 Økonomisk Analyse August 212

11 Figur 1 Restgruppen fordelt på alder Personer Personer Øvrige Elever på højskoler mv. Udeboende børn Anm.: Unge, som hverken har været i beskæftigelse eller ordinær uddannelse i mindst seks måneder, og som ikke er offentligt forsørget. Der er set bort fra indvandrere, der ikke har gennemført en almen dansk uddannelse, og som har opholdt sig mindre end 3 år i Danmark, jf. figur 7. For stort set alle i restgruppen er det mere end 1 år siden, de afsluttede deres højest fuldførte uddannelse, og for næsten 14. er der gået mere end 3 år, jf. figur 11. Figur 11 Restgruppen fordelt efter højest fuldførte uddannelse og varighed siden afslutning heraf 1. personer 1. personer Under 1 år 1-2 år 2-3 år Over 3 år Grundskole Gymnasium Kompetencegivende uddannelse Anm.: Figuren er ekskl. de 3.8 i restgruppen, som har uoplyst uddannelse. Økonomisk Analyse August

12 Hovedparten af de i restgruppen, som højest har gennemført grundskolen, har efterfølgende været i beskæftigelse eller i uddannelse. Der er dog også en stor del, der har været inaktive i den mellemliggende periode. Blandt personerne, hvor der er gået mere end 3 år, siden de afsluttede grundskolen, har knap en tredjedel været inaktive de seneste tre år, jf. figur 12. Figur 12 Andel, som har været i beskæftigelse og/eller uddannelse siden afslutning af højest fuldførte uddannelse < 2 år 2-3 år Over 3 år Varighed siden afslutning af højest fuldførte uddannelse Inaktiv Uddannelse Beskæftigelse Både udd. og besk Anm.: Figuren vedrører alene de i restgruppen, som har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Figuren viser andelen heraf, der har været i beskæftigelse, ordinær uddannelse eller begge dele siden afslutningen af højest fuldførte uddannelse, dog ikke tidligere end 1. januar 28, da det ikke er muligt at opgøre beskæftigelsesaktiviteten på månedsbasis længere tilbage i tid. 12 Økonomisk Analyse August 212

13 Bilag 1. Opgørelsesmetode Opgørelsen af unge (16-29 år), som hverken er i ordinær uddannelse eller beskæftigelse, er foretaget på følgende måde: 1. Fra befolkningen i alderen år frasorteres først unge, som har haft lønindkomst i september måned (oplysninger om e-indkomst fra DREAM-registeret). 2. Dernæst frasorteres unge, som pr. 1. oktober er under uddannelse. Det gælder dog ikke unge, som pr. 1. oktober (ugen hvor 1. oktober indgår) modtager andre overførselsindkomster end SU eller SVU samtidig med, at de er indskrevet på en uddannelse. Denne betingelse er indført for at sikre, at der er tale om ordinær uddannelse. Oplysningerne om uddannelse hentes fra tre kilder og udgør foreningsmængden heraf. Det drejer sig om Danmarks Statistiks elevregister, Danmarks Statistiks voksen- og efteruddannelsesregister samt modtagelse af SU eller SVU ifølge DREAM-registeret. Af voksen- og efteruddannelse ses der bort fra grupperne 1512 (Danskundervisning v. Sprogcentre) og 39 (Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte), som typisk er korte kurser, der i mange tilfælde er målrettet overførselsmodtagere. 3. Til sidst frasorteres selvstændige. Det er unge, som ikke modtager overførselsindkomst pr. 1. oktober, og som har indkomst som selvstændige i løbet af året. Tilbage er unge, som hverken er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Gruppen udgjorde 151. personer primo oktober 21, jf. bilagstabel 1. Hvis man betinger på, at personerne hverken må have været i uddannelse eller haft lønindkomst i de seneste seks måneder (april-september 21), reduceres gruppen til 9.7 personer. Opgørelsesmetoden svarer i store træk til den, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) har benyttet i en tidligere analyse 3. Bilagstabel 1 Personer i alderen år som hverken er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse Øjebliksbillede primo oktober 21 Mindst seks måneder, april-september Anm.: Alder vedrører ultimo året. Fra 28 til 21 er gruppen af længerevarende inaktive unge steget med 18. personer i lyset af den økonomiske krise, jf. bilagsfigur 1. Stigningen skyldes hovedsageligt, at der er kommet flere bruttoledige og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i gruppen. 3 AE-rådet (januar 212), Knap 8. unge hverken i job eller i uddannelse i mere end seks måneder. Økonomisk Analyse August

14 Bilagsfigur 1 Antal unge, som i mindst seks måneder hverken er i beskæftigelse eller uddannelse 1. personer 1. personer Ikke offentligt forsørget Øvrige overførselsmodtagere Bruttoledige Anm.: Serien kan ikke føres længere tilbage end Økonomisk Analyse August 212

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Tårnby Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lyngby-Taarbæk Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lejre Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 203.

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Hillerød Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Frederiksberg Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Bornholm Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Vordingborg Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ishøj Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013. Notatet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Næstved Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Holbæk Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere