Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:"

Transkript

1 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, indsættes] ved kontaktperson: [indsættes] i det følgende kaldet entreprenøren, har indgået følgende aftale Dennes underentreprenør er [firma] vedr. [entreprise]. (medtages hvis relevant og gentages afhængig af antal underentreprenører.) 2. Opgaven: Aftalen forpligter entreprenøren til at udføre entreprisen vedrørende renoveringen i ejendommen beliggende Sjællandsgade 40, G mv. Ombygningen andrager berørte områder af 8 toiletgrupper med 2 toiletrum og 1 forrum hver, samt 2 bad/wcgrupper med 1 toiletrum, 1 baderum og forrum i hver. I alt ca. 120 m2 i hovedentreprise i henhold til AB Aftalegrundlag: 3.1. Aftalegrundlaget mellem bygherren og entreprenøren: Nærværende entreprisekontrakt inkl. alle bilag. Københavns Kommunes sociale klausuler: o Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal fremme integration og fastholdelse af langvarigt ledige, praktikanter og personer i støttet beskæftigelse. Den skal mindst gælde for den tidsperiode, som det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. o Leverandøren skal på Københavns Kommunes anmodning orientere om personalepolitikken og dens udmøntning. o Hvis leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, kan Københavns Kommune stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren. o Hvis leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, kan Københavns Kommune hæve kontrakten med leverandøren. Side 1

2 3.2. Følgende forbehold er gældende: Dansk Byggeri s Standardforbehold af maj 2008 er en integreret del af aftalen ILO Konvention nr. 94, Arbejdsklausul: Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de lønog ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Københavns Kommune kan på ethvert tidspunkt kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Overholder entreprenøren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Københavns Kommune tilbageholde betaling til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav Udenlandske entreprenører er forpligtet til at dokumentere overfor Københavns Kommune, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentation skal være tilgået Københavns Kommune senest 3 dage efter, at virksomheden er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Københavns Kommune ikke modtager dokumentation indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at virksomheden har angivet urigtige oplysninger, er Københavns Kommune forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. For yderligere oplysninger om Registret om Udenlandske Tjenesteydere se Arbejdstilsynets hjemmeside Evt. udskiftning af medarbejdere, herunder hos evt. underentreprenører på sagen skal ske med mindst lige så kvalificerede medarbejdere. Bygherren skal underrettes skriftligt, inden der sker evt. udskiftning af medarbejdere/underentreprenører 4. Entreprisesummen: 4.1 Bygherren betaler for fuldt færdig entreprise den samlede entreprisesum, der fremkommer således: Tilbud af [dato] Tillæg, jf. bilag 14 af [dato] + Fradrag, jf. bilag 14 af [dato] - Samlet entreprisesum ekskl. moms 25 % moms Entreprisesum i alt inkl. moms 4.2 Entreprisen udføres jf. cirkulære nr. 174 af om fast pris og tid. Fastprisperioden udløber 12 måneder efter tilbudsdatoen, hvorefter der vil ske prisregulering i overensstemmelse cirkulæret efter byggeomkostningsindekset i alt for boliger etageboliger Side 2

3 (ved flere plans byggeri) med udgangspunkt i indeks [1. kvartal og år 2012 indeks 129,4]. Se 4. Ekstraarbejde: Ingen forandringer i arbejdet, som medfører krav om ændring af betaling, må igangsættes uden forudgående skriftlig godkendelse af bygherren. Tilkøb af ekstraarbejder skal ske på paradigmet, jf. Bilag Tidsfrister: 6.1 Hovedtidsplan af er gældende. Entreprenøren udarbejder og fremsender detaljeret tidsplan til bygherrens godkendelse senest den I denne skal indarbejdes afleveringsdatoer, med samt førafleveringsdato*. *Føraflevering foregår principielt som aflevering, hvor alle mangler oplistes og udbedres frem til endelig aflevering. Således søges mangellisten ved endelig aflevering minimeret. Såfremt, der holdes byggemøde med andet interval end 1 uge, skal dette anføres her. Se AB stk Der er aftalt dagbod ved entreprenørens forsinkelse af sine arbejder med 2 af entreprisesummen, dog mindst kr ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsdag, hvormed fristen overskrides. Dagbodudløsende dato(-er) er foruden afleveringsdatoen: for fase 1. Afleveringsdato er Der henvises til udbudstidsplanen. 6.3 Manglende udbedring af mangler inden for aftalt tid efter aflevering medfører dagbod, indtil manglerne er udbedret. Størrelsen indføjes i afleveringsprotokollen og er 0,5 promille af den endelige entreprisesum, medmindre andet aftales. 6. Betaling: Betaling sker i henhold til enten AB 92 22, stk. 1 (ratebetalingsplan/a conto betalingsplan) eller jf. stk. 4 (betalingsplan) Begæring om udbetalinger skal fremsendes til bygherren som E-fakturering og til rådgiveren digitalt. EAN nr , Sagsnavn.: SUF Toiletter Bygn. G: og projektlederens navn: Rikke Bilenberg/Ann Marie Vestergård påføres fakturaen. Fakturaer på a conto beløb og aftalesedler skal sendes særskilt. Alle fakturaer skal sendes i kopi til rådgiver, til attestering. Følgende procedure er gældende: Side 3

4 1. Entreprenøren stiler regningen til bygherre og sender den til Læs Indbureau samt en kopi af fakturaen som pdf fil til rådgiver. 2. Rådgiver anviser regningen ved at påføre den dato, stempel og underskrift. Rekvisitionsnummer kontrolleres af rådgiver. 3. Rådgiver sender den anviste regning til Københavns Kommune. 4. Hvorefter Københavns Kommune modtager den pr. web betaling og betaler, når den anviste regning modtages fra rådgiver. Bygherren betaler ikke gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-fakturering. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 7.1 Ved hovedentreprise: Hvis underentreprenører af entreprenøren tillægges mere end 10 % til dækning af egne omkostninger og dækningsbidrag mv, skal dette anføres her. Se AB stk Sikkerhedsstillelse: Sikkerhedsstillelsen skal udstedes ordret i overensstemmelse med paradigme for garantistillelse (Bilag 11, 1. del). Såfremt sikkerhedsstillelsen ikke stilles som bygherrens paradigme, vil denne kunne ophæve kontrakten jf. AB Når nedskrivning finder sted, forstås entreprisesummen som summen af kontrakt- og ekstraarbejder, som de er opgjort på afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 2, 2. pkt. Sikkerhedsstillelsen nedskrives først, når samtlige de ved afleveringen påtalte mangler er udbedret, jf. AB 92 6, stk. 2, 2. pkt. Ved nedskrivning skal Bilag 11, 2. del ordret anvendes. 8. Ansvar: Entreprenørens ansvar reguleres efter nærværende aftale med bilag. 9. Forsikringer: 10.1 Entreprenøren har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring (Bilag xx) med dækningssummer på kr ,- for person- og tingsskade. Forsikringsselskab: Policenr.: [firma] [nr.] Entreprenøren skal samtidig med kontraktens indgåelse dokumentere, at forsikringen er i kraft og betalt. Bygherren tegner entrepriseforsikring. Side 4

5 10. Tvister: I forsikringen er indeholdt all risk, brand- og stormskadeforsikring. Eventuelle tvister søges først løst ved forhandling mellem parterne. Kan tvisten ikke afgøres herved inddrages en evt. styregruppe eller en mediator. Ellers afgøres tvisten i henhold til AB Til aftalen hører følgende bilag: Bilag 1: AB 92 med tilføjelser og fravigelser af * Bilag 2: Udbudsbrev af med udbudsmateriale og øvrige bilag. Bilag 3: Afleveringsprocedure for entreprenøren og rådgiveren, 2008 * Bilag 4: Krav om partikelfiltre, 2008 * Bilag 5: Miljø i Byggeri og anlæg, 2010 * Bilag 6: Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination, 2007 * Bilag 7: Entreprenørens tilbud af [dato] Bilag 9: Hovedtidsplan af Bilag 11: Garantistillelse - bygherrens paradigme, 2009 * Bilag 12: Entreprenørens ansvarsforsikring inkl. forsikringsbetingelser og dokumentation for seneste præmiebetaling. De bilag, der er markeret med * sendes ikke med kontrakten, men entreprenøren forventes at finde dem på Kommune.dk/indkob-og-udbud/udbud. Underskrifter: København, den Københavns Kommune v/projektleder. (Blokbogstaver), den.. Entreprenøren v/direktør/chef.. (Blokbogstaver) Stempel: Stempel: Side 5

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning

Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning Entreprisekontrakt Kørebaneafmærkning 2018-2020 Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune. På nedenstående vilkår, er der den XX.XX 2018 indgået kontrakt

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer

ENTREPRISEKONTRAKT. 04. Murer Gefionsbakken Renovering af mur Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr.: 17/23637 Sagsnr.: 17/23637 Dato: 04.12.2017 Vers.: 01 Projektleder: FLP ENTREPRISEKONTRAKT 04. Murer SIDE

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Totalentreprisekontrakt Almene boliger på Gammel Nybyvej

Totalentreprisekontrakt Almene boliger på Gammel Nybyvej Mellem Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenørens navn Sag 1/5 1 Entreprisens art Mellem bygherre: Handelsfirmaet JMT ApS Skelhøjvej 2 Veksø, 3670 Danmark og entreprenøren:

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6720 Tønder (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

CTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt

CTR 80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt CTR 80MW Elkedel Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel Totalentreprisekontrakt Projekt nr. 20180010 Version 1.0 Udarbejdet for: CTR Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Att.: Peer Jespersen

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 mellem Aarhus Kommune v/arealudvikling Aarhus Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C v/kontaktperson

Læs mere

AFTALE. 1. Parterne. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej Støvring

AFTALE. 1. Parterne. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej Støvring Side 1 af 5 26. april 2018 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring i det følgende kaldet Kommunen, ved ansvarlig kontaktperson:

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Entreprisekontrakt. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Facadeudskiftning etape 4, bygning C1-2. Hovedentreprise Entreprenør (udfyldes ved tildeling)

Entreprisekontrakt. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Facadeudskiftning etape 4, bygning C1-2. Hovedentreprise Entreprenør (udfyldes ved tildeling) Entreprisekontrakt Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Facadeudskiftning etape 4, bygning C1-2 Hovedentreprise Entreprenør (udfyldes ved tildeling) 17. november 2016 ENTREPRISEKONTRAKT Hovedentreprise Facadeudskiftning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1 Entreprise. 2 Parterne. Strækning: Hldv. 451, km 35,109 35,355, inkl. rundkørsel. Entreprise: 44 Entrepriseform: Entreprise

Entreprisekontrakt. 1 Entreprise. 2 Parterne. Strækning: Hldv. 451, km 35,109 35,355, inkl. rundkørsel. Entreprise: 44 Entrepriseform: Entreprise Dato 17. juli 2019 Sagsbehandler Peter Jørgen Andersen Mail pja@vd.dk Telefon 7244 7505 Dokument 17/06308-944 Side 1/5 Entreprisekontrakt 1 Entreprise Strækning: Hldv. 451, km 35,109 35,355, inkl. rundkørsel.

Læs mere

BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT

BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 9. juni 2017 BETINGET ENTREPRISEKONTRAKT MELLEM OG FREDERIKSSUND VAND A/S MT HØJGAARD A/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af rammeaftalen.

Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af rammeaftalen. Bilag Arbejdsklausul Frederiksberg kommune Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold,

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) 1. Parterne 1.1 Undertegnede Slagelse Kommune Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Rev. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune UDKAST TIL Entreprisekontrakt

Rev. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune UDKAST TIL Entreprisekontrakt Rev. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i UDKAST TIL Entreprisekontrakt 2018-2021 Ikast Brande Kommune; Drift og anlægsafdelingen Side 1/9 Vedrørende Drift af Regionale Kommuneveje i 2018-2021. På nedenstående

Læs mere

Hovedentreprisekontrakt

Hovedentreprisekontrakt Hovedentreprisekontrakt om levering og opsætning af speedgates Side 1 af 8 Indhold 1. Kontraktens genstand og parter... 4 2. Generelle betingelser... 4 3. Aftalegrundlag... 4 4. Vederlag... 5 5. Betaling...

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Rådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand

Rådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Rådgiveraftale Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Region Midtjylland 24. Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Parterne... 3 2 Opgaven... 3 3 Aftalegrundlag... 4 4

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Skovservice Særlige Betingelser Side 1 af 7 Særlige Betingelser Side 1 af 7 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyders tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Odense Kommunes udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Aftale om levering og udekiftning af gaemotoranlæg på Heleingør Reneeanlæg

Aftale om levering og udekiftning af gaemotoranlæg på Heleingør Reneeanlæg Aftale om levering og udekiftning af gaemotoranlæg på Heleingør Reneeanlæg April 2019 Sagenr.2019/FHS-000910 Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Spildevand A/S Energivej 25 3000 Helsingør

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93

Bilag 20 TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 ABT 93 Bilag 20 Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8000 Aarhus C info@clemenslaw.dk www.clemenslaw.dk TILFØJELSER OG FRAVIGELSER TIL ABT 93 Tlf. 87 32 12 50 Fax 86 12 50 12 CVR-nr. 32 67

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning mellem [Rådgiver] og House of Energy

Rammeaftale om teknisk rådgivning mellem [Rådgiver] og House of Energy Rammeaftale om teknisk rådgivning mellem [Rådgiver] og House of Energy Den [dato] oktober 2018 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Parterne... 3 2. Opgaven... 3 3. Aftalegrundlag... 3 4.

Læs mere

+BUS Aalborg Udbud af rammeaftaler til Ressourcepersoner PARADIGME TIL RAMMEAFTALE (RA-P) RAMMEAFTALE <indsæt nr. og betegnelse> 29.

+BUS Aalborg Udbud af rammeaftaler til Ressourcepersoner PARADIGME TIL RAMMEAFTALE (RA-P) RAMMEAFTALE <indsæt nr. og betegnelse> 29. +BUS Aalborg Udbud af rammeaftaler til Ressourcepersoner PARADIGME TIL RAMMEAFTALE (RA-P) RAMMEAFTALE 29. maj 2018 2 af 7 Rammeaftale 1. PARTERNE Mellem

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne. Mellem

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne. Mellem HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne Mellem 1.1. Frederiksberg Kommune, Rådhuset By, Byggeri og ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/navn, som er kontraktberettiget Direkte tlf.: XXXXXXXX

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Nykøbing Falster 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Entreprisekontrakt December 2016 1 Indhold 1. Parterne 3 2. Opgaven 3

Læs mere

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S Dato 03-2016 Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S RAMMEUDBUD AF SPU- LING, TV-INSPEKTION, STIK-TV, BRØNDRAP- PORTER, INDMÅLING AF BRØNDE OG STIK, RODSKÆRING, FRÆS- NING AF FASTE

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX NGF Nature Energy A/S Aftale vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX Projekt nr.: 6070-ANL-XXX XXXXXX 2017 Content 1. Aftalegrundlag... 3 2. Entreprenørens forpligtelser... 4 3. Samarbejde og koordinering

Læs mere

Leveranceaftale. Bilag Mobil fødekasse med stakkebånd

Leveranceaftale. Bilag Mobil fødekasse med stakkebånd Bilag 5 31-01-2017 Leveranceaftale Mobil fødekasse med stakkebånd AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk Indhold 1 Aftalegrundlag 3 2 Leverandørens ydelser

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

3 Aftalen Denne aftale er en aftale mellem ordregiver på den ene side og tilbudsgiver på den anden. Aftalen løber i 4 år.

3 Aftalen Denne aftale er en aftale mellem ordregiver på den ene side og tilbudsgiver på den anden. Aftalen løber i 4 år. INDSAMLING AF STORSKARLD I ETAGEEJENDOMME BILAG 5 UDKAST TIL AFTALE 1 Parterne Mellem Undertegnede Hillerød Affaldshåndtering A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Cvr. Nr. 31592593 i det følgende kaldet ordregiver,

Læs mere

Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H APRIL 2019 SOCIALE KLAUSULER. Side 1

Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H APRIL 2019 SOCIALE KLAUSULER. Side 1 Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H SOCIALE KLAUSULER APRIL 2019 Side 1 1. Grundlæggende principper i ILO-konventionen er gældende. Som en del af koncernen Aalborg

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO

RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO [dato] RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: BSB Svendborg, afd. 7502 [eller] afd. 7504 c/o Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Høje Taastrup CVR: 56 71 01

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

NOTAT. FAB 104 Haarby Lund. Fravigelser AB 18. Bemærkninger vedrørende fravigelser. Entreprenørens tilbud

NOTAT. FAB 104 Haarby Lund. Fravigelser AB 18. Bemærkninger vedrørende fravigelser. Entreprenørens tilbud FAB 104 Haarby Lund NOTAT DAB mrk. PRJ-2017-00023 Dato 21. maj 2019 9853 / Lejer Fravigelser AB 18 AB 18 Entreprenørens tilbud 5, stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Projekt Skole i Bymidten

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Projekt Skole i Bymidten Helsingør Kommune Center for Ejendomme Skt. Anna gade 5a 3000 Helsingør Acadrenr. 11/ 28745 Dato 19.09.2013 Vers. 03 Projektleder kdi11 mellem Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 6 Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014 83.00.00P22-0013 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 13-05-2014 15 Kommunalbestyrelsen 22-05-2014 6 Hvem beslutter

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Entrepriseaftale. Entreprenør:»AdresseAdresse« Carsten Niebuhrs Gade København. "Angiv evt. navn på byggesag"

Entrepriseaftale. Entreprenør:»AdresseAdresse« Carsten Niebuhrs Gade København. Angiv evt. navn på byggesag Entrepriseaftale "Angiv evt. navn på byggesag" Entreprenør:»NavnAdresseAdresse«Bygherre: Bygningsstyrelsen Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København Indhold_Toc532902085 1 Parterne... 3 2 Opgaven... 3 3

Læs mere

[Bilag x] - Sociale og etiske hensyn i bygge- og anlægsopgaver. [Titel på byggeriet]

[Bilag x] - Sociale og etiske hensyn i bygge- og anlægsopgaver. [Titel på byggeriet] [Bilag x] - Sociale og etiske hensyn i bygge- og anlægsopgaver [Titel på byggeriet] [Dato] GENERELLE SOCIALE OG ETISKE HENSYN... 2 ANSVAR FOR UNDERENTREPRENØRER... 3 LÆRLINGEKLAUSUL [kun hvis det er relevant]...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bemærk: læs Horsens Kommune Retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere