Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Marts

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri og Børne- & Ungdomspsykiatri... 6 Nationale kriterier for at henvise fra hovedfunktion til regionsfunktion... 7 Pakkeforløb til udredning... 8 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09)... 9 RF Demens Skizofreni (DF20-29) HF Prævalent skizofreni HF Incident skizofreni RF Skizofreni og skizofrenilignende tilstande Affektive lidelser (DF30-39) HF Bipolar affektiv lidelse HF Depressiv enkeltepisode HF Periodisk depression RF Affektive lidelser samt manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse Angst og tvangslidelser (DF ) HF Angst og social fobi HF Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion HF OCD RF Angst og tvangslidelser PTSD (DF43.1) HF PTSD RF PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger og øvrige HSF PTSD pga. tjenesterelaterede belastninger Traumatiserede flygtninge (særligt DF43.1) HSF Traumatiserede flygtninge med somatisk komorbiditet Somatoforme lidelser (DF44.4-7, DF45, DF48.0) RF Somatoforme og dissociative lidelser Spiseforstyrrelser (DF og DF ) HF Spiseforstyrrelser RF Spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) HFS Spiseforstyrrelser Sexologiske lidelser (DF52, DF65, DF66) RF Sexologiske lidelser HSF Særligt komplicerede somatiske og psykiske tilstande med seksuelle forstyrrelser Personlighedsforstyrrelser (DF60 og DF61) HF Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse HF Evasiv personlighedsforstyrrelse RF Personlighedsforstyrrelser Oligofreni (DF70-79 og DF84) RF Oligofreni med samtidig psykisk lidelse Psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser (DF84) RF Diagnosticering af psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser ADHD (DF )

4 HF ADHD RF ADHD Retspsykiatri (Z0460-Z0462, Z0468-Z0469 og DF65) HF og RF Forløbsbeskrivelse for ambulant retspsykiatri RF Retspsykiatri HSF Behandling af sædelighedskriminelle jf. lovgivning Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet RF Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveau

5 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: National målgruppebeskrivelse for Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri Nationale kriterier for at henvise fra hovedfunktion til regionsfunktion Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionerne Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI. 5

6 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri og Børne- & Ungdomspsykiatri Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 6

7 Nationale kriterier for at henvise fra hovedfunktion til regionsfunktion Nedenstående kriterier anvendes for udvalgte regionsfunktioner til at skelne mellem, hvornår patienter kan behandles på hovedfunktion, og hvornår der skal henvises til regionsfunktionsniveau. I tilfælde, hvor disse kriterier anvendes, fremgår det af beskrivelsen af regionsfunktionen (jf. specialevejledningen). 1. Samlet vurdering af patientens sygdomsgrad tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienten er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interview som f.eks. SCAN/PSE. Patienter, der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforløb efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt. og/eller 4. Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. Når patienten er udredt og den fortsatte behandling kan varetages på hovedfunktionsniveau, kan regionsfunktionsniveauet tilbagehenvise patienten til hovedfunktionsniveauet. 7

8 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning - Voksenpsykiatri Ydelser i udredningsforløbet, eksempelvis: Tidsramme Registrering i PAS Anamnese Psykiatrisk undersøgelse Yderligere diagnosespecifik udredning Gradvurdering Afsluttende samtale Jf. udredningspakke Afklarende samtale 1 time AGA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 2-3 timer AGA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 4-8 timer AGA04A

9 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09) Hovedfunktionsniveau: Ældre med psykisk sygdom varetages på hovedfunktionsniveau Der er ikke udarbejdet nationalt pakkeforløb for ældrepsykiatri. Der henvises til sygdomsspecifikke pakkeforløb på hovedfunktionsniveau. Regionsfunktionsniveau: Demens med svær adfærdsforstyrrelse, skizofreni og skizofrenilignende tilstande hos ældre, affektive lidelser hos ældre samt angst- og tvangslidelser hos ældre, hvor et/flere af kriterierne 1-4 er opfyldt (funktionsbeskrivelse) Varetages af Region Nordjylland (BPS) Højt specialiseret niveau: Der findes ikke funktion på højt specialiseret niveau

10 Regionsfunktion: RF Demens I alt timer + behandling Funktionens målgruppe: Funktion: Demens med svær adfærdsforstyrrelse, skizofreni og skizofrenilignende tilstande hos ældre, affektiv lidelse hos ældre samt angst- og tvangslidelser hos ældre Hoveddiagnose: 65+årige med demens eller formodet demens kompliceret af psykiatriske symptomer (BPSD) 80+årige med demens eller formodet demens 75+årige med nyidentificeret psykisk lidelse 80+årige med alle psykiske lidelser, medmindre patienten mest hensigtsmæssigt fortsat behandles i almenpsykiatrisk regi Demensudredningen og behandlingen foregår i samarbejde med neurologisk og geriatrisk afdeling. Neurologisk afdeling udreder og behandler under 65-årige for demens og årige med psykiatrisk set ukompliceret demens. Geriatrisk afdeling udreder og behandler ældre med demens, hvor demens er led i multimorbiditet. Bidiagnose: Patienter vil ofte have psykiatriske symptomer svarende til flere psykiatriske sygdomme (f.eks. depressive eller psykotiske symptomer ved demenslidelse). Patienterne har en høj grad af somatisk komorbiditet. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Demens med svære adfærdsproblemer, f.eks. progredierende kognitiv svækkelse ledsaget af personfarlig aggressivitet, hypersexualitet, svære psykotiske symptomer, svær behandlelig afmagt/depression/angst. (BPSD) F20-29, som er svært behandlelige/kroniske med f.eks. systematiserede vrangforestillinger, hallucinationer og/eller tankeforstyrrelser. Vanskelige behandlelige tilstande på grund af f.eks. svær agitation, udadreagerende adfærd eller anden utilpasset adfærd. F30-39, hvor de affektive symptomer er kompliceret af at være svært behandlelige, idet forløbende er kroniske eller med hyppige recidiver trods tilsyneladende sufficient behandling med f.eks. antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin med forskellige receptorprofiler samt ECT-behandling. Sygdommene er af en sådan sværhedsgrad, at de medfører markant nedsat livskvalitet og store pleje- og omsorgsmæssige vanskeligheder for såvel pårørende som plejepersonale (høj care-giver burden"). Kompliceret differential diagnostik: Differentialdiagnostiske vanskeligheder efter udredning i hovedfunktion Patienter med demens med differentialdiagnostiske problemer overfor andre psykiske lidelser Betydelig somatisk komorbiditet kan bevirke differentialdiagnostiske problemer. Patienter med mistanke om demens og samtidigt misbrug Patienter med anden etnisk baggrund, og hvor det grundet sprogvanskeligheder kan være vanskeligt at foretage en demensudredning. Svær komorbiditet: 10

11 Patienter med komplicerende somatisk komorbiditet Patienter som behandles med polyfarmaci med stor interaktionsrisiko og delirrisiko til følge. Behandlingsresistens: Manglende behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau Patienter med svær behandlelig sindslidelse, der kan profitere af specialiseret ældrepsykiatrisk udredning og behandling Risikopatienter: Patienter med psykofarmakologisk polyfarmaci. Patienter med misbrug. Patienter med alvorlig somatisk komorbiditet Patienter der får kompliceret somatisk medicinering med stor risiko for interaktioner. Særlige patientgrupper: Komplicerede transkulturelle patienter Selvmordstruede ældre Patienter med senhjerneskader, kompliceret af demens med psykiatriske komplikationer Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktionsniveau eller andre relevante specialfunktioner (specielt neurologi, geriatri og psykiatri, herunder særligt ældrepsykiatrien, der varetager patienter indenfor målgruppen på hovedfunktionsniveau). Henvisningskriterier: Problemstilling på grund af diagnoser og af en sværhedsgrad, som ovenfor skitseret, og hvor behandling på hovedfunktionsniveau ikke er tilstrækkelig. Jf. endvidere afsnittet Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik Indhold Demens F00 F09: Ambulante patienter: Udredning og diagnostik kan indeholde følgende komponenter: Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og plejepersonale MMSE GDS (geriatric depression scale) ADL-test Andre relevante test eksempelvis Mocca, NPI, ACE m.fl. Neuropsykologisk undersøgelse Billeddiagnostisk undersøgelse Somatisk anamnese Medicinsanering Skizofreni F20-29: Som udgangspunkt er patienter udredt tidligere. Varighed 7-10 timer 11

12 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Der henvises til regionsfunktion for Skizofreni og andre psykoser. Dog lægges der særlig vægt på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. Affektiv lidelse F30-39: Der henvises til regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser. Dog lægges der særlig vægt på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. Der foretages KRAM-undersøgelse ved første eller anden samtale. Somatisk undersøgelse foretages ved egen læge. Vurdering af laboratorieprøver. BT/puls og EKG. Der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Behandlingen vil ofte være både medikamentelle tiltag kombineret med sygeplejefaglige tiltag. Der er særlig opmærksomhed på medicin, herunder bivirkninger og interaktioner, og herunder muligheden for ikke medikamentelle tiltag Vedr. F00-F09: Psykoedukation retter sig for denne målgruppe fortrinsvis mod pårørende og plejepersonale Vedr. F20-29 og F30-39: Patienten inkluderes som udgangspunkt i tilbuddet om psykoedukation. Vedr. F00-F09: Ved stabilitet i tilstanden. Patienter afsluttes ofte til demensfagpersoner i kommunen. Evaluering ved NPI. Vedr. F20-29 og F30-39: Afslutning i henhold til regionsfunktionsbeskrivelser. Demens med svær adfærdsforstyrrelse hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Udredningen varetages i tæt samarbejde med neurologi og intern medicin, geriatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1) Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2) Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere 1 time Måneder til år 1-5 timer 2 timer 12

13 semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3) Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4) Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau Senest opdateret den 12. december

14 Skizofreni (DF20-29) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for voksne med prævalent skizofreni Pakkeforløb for voksne med incident skizofreni Link til nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Skizofreni og skizofrenilignende tilstande, hvor et/flere af kriterierne 1-4 er opfyldt (funktionsbeskrivelse) Varetages af Region Nordjylland (BPS og APS) Højt specialiseret niveau: Der findes ikke funktion på højt specialiseret niveau

15 HF Prævalent skizofreni Pakkeforløb for patienter med prævalent skizofreni på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Udredningspakke Metode og indhold Tidsramme Registrering i PAS Indledende samtale inkl. indhentning af journaloplysning fra tidligere forløb, andre regioner el lign. Status på effekt af behandling og bivirkninger ifm. aktuelle og tidligere behandling Oplysninger fra pårørende Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Behandlingspakke Diagnostik og evalueringsmål Behandling Sammenhæng Afsluttende samtale KRAM og somatisk undersøgelse Fortsat løbende vurdering af psykopatologi og behandlingseffekt Medicingennemgang med stillingtagen til aktuelt og tidligere behandling, herunder effekt og bivirkninger Farmakologisk behandling - Ved opstart af psykofarmakologisk behandling tages relevante blodprøver og EKG - Behandling jf. nationale vejledninger - Systematisk opfølgning på effekt - Systematisk monitorering af bivirkninger Non-farmakologisk - Tilrettelægges individuelt, afhængig af behov for psykoterapi, psykoedukation, støttende samtaler mv. - Inddragelse af pårørende tilrettelægges individuelt Samarbejdsmøder afhængig af behov, herunder møder med socialpsykiatrien, egen læge, somatikken, jobcenter eller øvrige kommunale instanser Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 2 timer AAF22 ZZ0149AX Min 1 gang/måned i opstartsfasen Min 1 gang/år med lægefaglig vurdering I øvrigt efter behov Tilrettelægges efter behov Tilrettelægges efter behov AAF22 BVAA34A 1-2 timer pr. møde AAF22 BVAA34A BVAW2 AAF22 BVAA34A AGB99X1 AGB99X2

16 HF Incident skizofreni Pakkeforløb for patienter med incident skizofreni på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Udredningspakke Metode og indhold Tidsramme Registrering i PAS Forsamtale inkl. oplysninger fra pårørende Afsluttende samtale Inkl. information om tilstanden/sygdommens karakter og anbefalinger vedr. observation, behandling og plan for fortløbende udredning. Afklarende samtale: 1 time Standard udredning: 2-3 timer Udvidet udredning: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Udredes i henhold til Danske Regioners udredningspakke ( Behandlingspakke Danske Regioners behandlingspakke for incident skizofreni: Diagnostik og evalueringsmål Indledende samtale inkl. behandlingsplan Dybdegående beskrivelse af psykopatologi, f.eks. ved anvendelse af PSE KRAM screening og somatisk undersøgelse Fortløbende udredning og systematisk stillingtagen til - Psykopatologi - Somatiske symptomer og bivirkninger - Misbrug - Kognitiv funktion og behov for kognitiv udredning - Sociale, netværk og økonomiske forhold Behandling Farmakologisk behandling - Ved opstart af psykofarmakologisk behandling tages relevante blodprøver og EKG - Behandling jf. nationale vejledninger - Systematisk opfølgning på effekt - Systematisk monitorering af bivirkninger Non-farmakologisk behandling (tilrettelægges individuelt) - Løbende kontakt med primær behandler/kontaktlæge, herunder krisehåndtering, mestringsstrategier, psykoedukation og misbrug - Psykoedukation o Gruppeforløb o Individuel psykoedukation o Pårørende - Stilingtagen til behov for social færdighedstræning i grupper eller individuelt Min 1 gang/md i opstartsfase Ellers efter behov 1-2 timer/uge 2 timer ugentligt á fx 10 gange Ved møder med primær behandler fx 1 time hver 14. dag AAF22 ZZ0149AX AAF22 BVAA34A 16

17 Sammenhæng, evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Løbende tværsektorielle samarbejdsmøder, afhængig af behov, herunder behov for mentor, sociale støttebehov, bostøtte, uddannelsesstøtte, kommunale samarbejdspartnere mv. Tilrettelægges af individuelle afsluttende netværksmøde forud for overgang til andet ambulant tilbud Afsluttende samtale afholdes ifm. afsluttende netværksmøde Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 1-2 timer pr. møde efter behov 1 gang á 1-2 timer før afslutning af forløbet AAF22 BVAA34A BVAW2 AAF22 BVAA34A AGB99X1 AGB99X2 17

18 Regionsfunktion: RF Skizofreni og skizofrenilignende tilstande I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Udredning og behandling af kompliceret skizofreni og skizofrenilignende tilstande Hoveddiagnose: DF20-29 Bidiagnose: DF10 DF34 samt DF60.2 DF60.3 samt DF70 Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet Mindst en af følgende svære og komplicerede psykotiske lidelser skal foreligge efter vurdering af en speciallæge i psykiatri ansat i hovedfunktionen: Behandlingsresistent skizofreni og andre psykoser (jf. afsnittet vedr. Behandlingsresistens) Komplicerede bivirkninger til antipsykotika. F.eks. alvorlig tilfælde af tardiv dyskinesi, QTC-forlængelse eller kritisk vægtøgning Diagnostisk usikkerhed, herunder mistanke om komplicerende neurologiske/somatiske lidelser Vedr. patienter med graviditetsønske, gravide eller ammende: Der gives telefonisk rådgivning fra regions- til hovedfunktionsniveau og patienterne kan henvises til behandling på regionsfunktionsniveau efter vurdering fra regionsfunktionen. Komplicerende misbrug eller komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Behov for second opinion, efter forudgående aftale Kompliceret differential diagnostik: Der kan f.eks. være behov for specialiseret neuropsykiatrisk udredning på mistanke om komplicerende organisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Udredningen kan være særlig vanskelig på grund af komplicerende komorbiditet f.eks. massivt misbrug, somatisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse Svær komorbiditet: Eksempelvis: Patienter med samtidig somatisk sygdom, hvor der er behov for et samarbejde mellem specialer Svært psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug Psykotiske patienter med PTSD Psykotiske patienter med spiseforstyrrelse Behandlingsresistens: Hvis der, trods behandling som beskrevet i hovedfunktionen sv.t. to behandlingspakker, ikke er tilfredsstillende respons. Henvises patienterne primært mhp. optimering af den antipsykotiske behandling, bør man først i hovedfunktionen have forsøgt behandling med minimum tre forskellige antipsykotika inklusiv clozapin i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2014) samt National Klinisk Retningslinje for Skizofreni (2015)

19 Risikopatienter: Patienter med komplicerede neurologiske/ somatiske komplikationer, herunder: - Epilepsi - Dialyse - Diabetes - Endokrinologiske sygdomme - Hjertesygdomme - Andre særlige somatiske sygdomme Kompliceret graviditet og amning Kompliceret misbrug Overvægtig/undervægtig Patienter der får risikobehandling og komplicerende bivirkninger i relation hertil (f.eks. antipsykotika/leponex i forbindelse med somatisk sygdom) Særlige patientgrupper: Transkulturelle patienter Patienter med behov for eksempelvis kognitiv træning med neuropsykologisk specialkompetence. Henvisende instanser og henvisningskriterier: Patienter henvises som udgangspunkt fra hovedfunktionsniveau. Henvisninger fremsendes til Central Visitation, der vurderer henvisningen og viderevisiterer til relevante udrednings- og behandlingstiltag. Henvisningskriterier: Jf. beskrivelse af diagnose og symptomer. Udredning og diagnostik Indhold Dybdegående beskrivelse af psykopatologi, evt. understøttet af semistruktureret interview, fx PSE. Kan suppleres med neuropsykiatrisk og funktionel udredning. Grundig gennemgang af hidtidige behandlingsforløb. Oplysning fra pårørende Socialfaglig udredning og kognitiv udredning. Varighed 9-16 timer KRAM og somatisk undersøgelse Patienter med misbrug: Hvis udredning af tilstanden påviser, at behandling kan varetages på hovedfunktionsniveau (tilbage-)visiteres patienten dertil. Hvis det ved udredningen eller under det primære behandlingsforløb viser sig, at det ikke reelt er muligt at etablere en egnet behandlingsrelation til patienten, afsluttes patienten til hovedfunktionen subsidiært egen læge afhængig af indsatsmulighederne. KRAM og somatisk undersøgelse Objektiv undersøgelse Laboratorieprøver: Elektrolytstatus Blodglucose 1 time 19

20 Behandling Hæmoglobin L+D Lipider Lever- nyre og thyreoideafunktion På indikation: HIV, Syfilis og Borelia Efter behov: Vitamin og mineralstatus Ekg Blodtryk og vital værdier ifm. somatisk undersøgelse MR-scanning eller EEG efter lægelig vurdering Behandling i regionsfunktion sker på baggrund af grundig speciallægelig- og tværfaglig udredning. Med udgangspunkt i udredningen, udarbejdes der en individuel behandlingsplan for individuelog evt. gruppebehandling, - herunder psykoedukation. Behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2014) samt National Klinisk Retningslinje for Skizofreni (2015) Koordination til andre, eksterne, instanser Systematisk bivirkningsregistrering (skalaer) jf. RKKP dokumentalistrapport (2014) Hjemmebesøg efter behov afhænger af patientens tilstand Samarbejde med somatik ved somatiske symptomer Tæt samarbejde mellem personalet i ambulatorium og sengeafsnit, herunder visitation til brugerstyrede senge (Klinik Nord) Motivationsarbejde Jeg-støttende, opsøgende samtaler. Efter en konkret vurdering af den individuelle problematik tages stilling til, om behandlingen kan foregå ved: At patienten fortsætter på hovedfunktionsniveau med rådgivning og supervision fra regionsfunktionsniveauet Ambulante forløb Indlæggelsestilbud til patienter, som kræver tæt observation af psykopatologi og bivirkninger. Sværere adfærdsforstyrrelser danner ikke i sig selv grundlag for indlæggelse. Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. OPUS 2 år behandling. OPT min. 2 år behandling 20

21 Patienter med misbrug: Der er tale om et integreret behandlingsforløb af længere varighed typisk år afhængig af omfanget og betydningen af en række forhold: kompleksiteten af den psykiske lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af misbruget, herunder evt. retslig foranstaltning. Typisk vil der i den første del af behandlingen og evt. i længere tid fortsat foreligge et væsentligt komplicerende misbrug og svære sociale vanskeligheder. Formaliseret samarbejde med kommunale misbrugscentre eller ambulatorium for misbrug i psykiatrien. Behandlingen i ambulatorium for misbrug består i en tværfaglig teambaseret, fasespecifik integreret ambulant behandlingsindsats tilrettelagt i overensstemmelse med gældende guidelines, og således baseret på motivationsfremmende samtaler, kognitivt baseret samtalebehandling, kognitiv adfærdsterapi i samarbejde med den psykosociale indsats, der koordineres med kommunen. Psykoedukation og den terapeutiske behandling (individuelt eller i gruppe) har fokus på patientens misbrugssituation og den psykiske lidelse samtidig. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Særlige psykofarmakologiske og neuropsykiatriske problemstillinger udredes og evt. behandling iværksættes. Kan ved behov konfereres til regionsfunktion vedr. rådgivning ift. behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende. Behandlingen også den medikamentelle - skal ske i et formaliseret samarbejde med Familieambulatoriet, Gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med Familieambulatoriet som den koordinerende del. Evt Regionshospitalet Nordjylland jf. samarbejdsaftalen. Det er vigtigt, at behandlingen skifter fra hovedfunktions- til regionsfunktionsniveau under kompliceret graviditet (f.eks. misbrug); i hvert fald skal der laves formaliseret samarbejdsaftale mellem behandlere på de to niveauer. 21

22 Psykoedukation Afslutning og evaluering Ambulatorium for misbrug inddrages i formaliseret samarbejde konsulentfunktion i Familieambulatoriet. Manualiseret psykoedukation, individuel og/eller gruppebaseret med inddragelse af pårørende. Varigheden af behandlingen afgøres individuelt med udgangspunkt i de opstillede behandlingsmål. Intensiteten af behandlingen kan variere afhængigt af behovet på et givet tidspunkt i behandlingsforløbet. I OPUS sker afslutning efter 2 år. Opsøgende psykoseteam afslutter efter vurdering, dog efter min. 2 år, eller remission eller ophold i døgnbemandet institution. Pt. kan afsluttes til videre behandling hos egen læge, i primær sektor i en anden ambulant enhed, evt. i hovedfunktion. Stabilt forløb kan defineres med hjælp fra GAF og/eller PANSS eller CGI ved start og senere i forløbet. En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Typisk måneder fra ønske om graviditet til 3 måneder efter graviditet. I puerperiet varetages tilsyn/behandling af den psykiatriske afdeling, der har den almindelige tilsynsforpligtelse se ovenfor vedr. formaliseret samarbejde mellem Psykiatri og Familieambulatorium. Patienter med misbrug: Når tilstanden under behandling i samarbejde med ambulatorium for misbrug har udvist en mere vedvarende stabilitet bestående i misbrugsafholdenhed subsidiært en væsentlig reduktion i anvendelse af misbrugsstoffer, afsluttes patienten. I almindelighed vil patienten blive afsluttet til hovedfunktionen, men i enkelte tilfælde vil patienten kunne afsluttes til egen læge. 10 timer 2 timer Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Skizofreni og skizofrenilignende tilstande, hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Gravide patienter varetages i tæt samarbejde med gynækologi/obstetrik, mens forældre med spædbørn varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri/pædiatri - jf. 22

23 Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. Senest opdateret den 8. februar

24 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode Pakkeforløb for periodisk depression Link til nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Affektive lidelser, hvor et/flere af kriterierne 1-4 er opfyldt samt manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse (funktionsbeskrivelse) OBS! Manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse varetages udelukkende på regionsfunktionsniveau Varetages af Region Nordjylland (APS) Højt specialiseret niveau: Funktionen varetages ikke på højt specialiseret niveau 24

25 HF Bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for patienter med prævalent bipolar affektiv sindslidelse på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale/forvisitation som kan fx inkludere PSE, HAMD-17, YMRS, GAF/PSP (symptom og funktion), SCL-90R og WHO-5. Gerne inddragelse af pårørende Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Behandlingspakke Jf timer AGB03A Diagnostik og evalueringsmål Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Indledende samtale KRAM og somatisk undersøgelse Løbende stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling inkl. sundhedsmæssig støtte og vejledning Terapi tilbydes som individuelle sessioner inkl. psykoeducation og/eller gruppeterapi, herunder psykoterapi og psykoedukation med og uden pårørende Sammenhæng og kontinuitet, herunder netværksmøder Pårørendeinddragelse (herunder pårørendesamtaler. Desuden mulighed for deltagelse ved samtaler ifm. behandlingsforløb) Evaluering af behandlingsforløbet som kan fx inkludere PSE, HAMD-17, YMRS, GAF/PSP (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning. Gerne inddragelse af pårørende. Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 1 time ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted indenfor 30 dage 7-10 timer 2-5 timer 1 time 2 timer 1 time AAF22 BVAA34A 1 time AAF22 BVAA34A AGB99X1 AGB99X2 AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Sammenhæng: BVAA34A.

26 HF Depressiv enkeltepisode Pakkeforløb for patienter med depressiv enkeltepisode på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metode og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale som fx inkludere PSE, HAMD-17, GAF (symptom og funktion), SCL- 90R og WHO-5. Gerne inddragelse af pårørende. Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Behandlingspakke Jf timer AGB04A Diagnostik og evalueringsmål Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Indledende samtale KRAM og somatisk Løbende stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling: fx 4 lægesamtaler á 30 minutter og 3 sygeplejerskesamtaler á 30 minutter Psykoedukation i gruppe: fx 5 sessioner á 2 timer eller 12 sessioner á 90 minutter med 2 behandlere og 8 patienter Gruppeterapi: Fx 8 sessioner á 2 timer eller 12 sessioner á 90 minutter med 2 behandlere og 8 patienter Pårørendesamtaler: fx 3 samtaler á 30 minutter Evaluering af behandlingsforløbet som fx kan inkludere af PSE, HAMD-17, GAF (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning. Gerne inddragelse af pårørende. Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 2 timer ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted indenfor 30 dage 3,5 time 4,5 timer 4,5 time 1,5 time 1 time AAF22 BVAA34A 1 time AAF22 BVAA34A AGB99X1 AGB99X2 AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Sammenhæng: BVAA34A. 26

27 HF Periodisk depression Pakkeforløb for patienter med periodisk depression på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metode og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale som fx kan inkludere PSE, HAMD-17, GAF (symptom og funktion), SCL-90R og WHO-5. Gerne inddragelse af pårørende. Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Behandlingspakke Jf timer AGB05A Diagnostik og evalueringsmål Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng Indledende samtale KRAM og somatisk Løbende stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling Ugentlig gruppeterapi: fx 20 sessioner á 90 min. med 2 behandlere og 8 patienter Psykoedukation: 8 sessioner á 2 timer og 16 patienter med eller uden pårørende Pårørendesamtale 2 timer ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted indenfor 30 dage 3,5 time AAF22 Individuel terapi: BRSP1 7,5 time Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A 1 time Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Sammenhæng: BVAA34A. 1 time Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Evaluering af behandlingsforløbet kan fx inkludere PSE, HAMD-17, GAF (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning. Gerne inddragelse af pårørende. Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 2 timer AAF22 BVAA34A 1 time AAF22 BVAA34A AGB99X1 AGB99X2 27

28 Regionsfunktion: RF Affektive lidelser samt manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse I alt: 7 timer + Ugentlige terapisessioner á f.eks. 1 times varighed oftest i 6 mdr. Funktionens målgruppe: Målgruppe: Patienter med komplicerede affektive lidelser op til 75 år i forbindelse med nydiagnostik og op til 80 år ved kendt affektiv sygdom. Patienter over 80 år samt patienter med demens henvises til ældrepsykiatrien. Hoveddiagnose F 30: Manisk enkeltepisode F 31: Bipolar sygdom F 32: Depressiv enkeltepisode F 33: Periodisk depression F 34: Vedvarende (kroniske) affektive tilstande Evt. F. 38 Andre affektive sindslidelser eller tilstande Sværhedsgrad/kompleksitet Jf. Henvisningskriterier fra hovedfunktions- til regionsfunktionsniveau jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning for psykiatri: Affektive lidelser hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt: 1) Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau 2) Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning 3) Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt 4) Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. 5) Manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse. 6) Vedrørende behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende gives telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet. Patienten skal konfereres med regionsfunktion. Såfremt regionsfunktion vurderer, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau, skal patienten henvises til den relevante regionsfunktion Svær psykiatrisk og somatisk komorbiditet: Der er ikke opstillet inklusions-/eksklusionskriterier på baggrund af komorbiditet. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af speciallæge ved henvisning. Farmakologisk kompleksitet: Patienter der får risikobehandling. (f.eks. MAO-hæmmer eller ny kompliceret kombinationsbehandling). Henvisende instanser samt oplysninger henvisning skal indeholde Henvisningen skal følge målgruppebeskrivelse. Henvisning fra egen læge/praktiserende speciallæge skal indeholde: Psykiatrisk anamnese herunder disposition for psykisk lidelse Somatisk undersøgelse Oplysninger fra pårørende, netværk og evt. plejepersonale Klinisk psykiatrisk undersøgelse i henhold til ICD-10 Differentialdiagnostiske overvejelser Bedømmelse af lidelsens sværhedsgrad Vurdering af komorbiditet

29 Tidligere og aktuel misbrugsproblematik Selvmordsrisiko Oplysninger om tidligere afprøvet behandling samt vurdering af behandlingseffekt Arbejdsmarkedstilknytning og tidligere indsats mhp at genoptage arbejde/uddannelse (herunder varighed af evt. sygemelding) Ved henvisning fra hovedfunktion til regionsfunktion skal følgende være belyst og vurderet: Psykiatrisk anamnese herunder disposition for psykisk lidelse Somatisk undersøgelse Art og sværhedsgrad af affektiv sindslidelse Grundig beskrivelse af tidligere udredning samt differentialdiagnostiske overvejelser, hvis patienten er fortsat diagnostisk uafklaret, trods grundig udredning Oplysninger om tidligere afprøvet behandling samt vurdering af behandlingseffekt Oplysninger fra pårørende, netværk og evt. plejepersonale Vurdering af komorbiditet Tidligere og aktuel misbrugsproblematik Selvmordsrisiko Funktionsniveau og socialt (målt ved GAF), arbejdsmarkedstilknytning og tidligere indsats mhp at genoptage arbejde/uddannelse (herunder varighed af evt. sygemelding) Motivation og sygdomsindsigt Patienten skal Have modtaget behandling for den affektive lidelse svarende til hovedfunktionsniveau Om muligt være sufficient behandlet for eventuel somatisk lidelse Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Indhold Udredning og diagnostik Udvidet udredning v/ speciallæge/psykolog (fx PSE) efter behov Neuropsykiatrisk og neuropsykologisk udredning efter behov Udredning af funktions vanskeligheder grundet manglende bedring v/ ergoterapeut Afdækning og udredning af svær komorbiditet, eks. angst, misbrug, organiske diagnoser samt somatiske forhold der forhindrer behandling efter almindelig gældende retningslinier KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Somatisk anamnese og somatisk undersøgelse. Evt. udvidet somatisk og/eller biokemisk udredning i samarbejde med egen læge Screening vedrørende kost, rygning, motion og alkohol. Det forudsættes at intervention og opfølgning sker i primær sektor. Behandlingen tilrettelægges individuelt og foregår ambulant. Behandlingen er som udgangspunkt en psykofarmakologisk behandling kombineret med en specialiseret psykoedukation og evt. psykoterapi. Samt evt. anvendelse af nye evidensbaseret behandlings muligheder, som endnu ikke er almindelig klinisk praksis. Varighed 3 timer 1 time Ugentlige terapisessioner á fx 1 times varighed oftest i 6 mdr. 29

30 Afslutning og evaluering Behandlingen er tilrettelagt som en kombination af individuel og gruppebehandling v/ læge, psykolog og sygeplejerske med kompetencer på specialiseret niveau. Der er indlagt løbende evaluering af behandlingen med relevante screeningsinstrumenter og lægesamtaler. Ved afslutning til hovedfunktionsniveau udarbejdes fremadrettet behandlingsplan med beskrivelse af behandlingsbehov på hovedfunktionsniveau og evt. epikrise. Der overleveres informationer jvf. gældende regler og under hensyntagen til samtykke, til samarbejdspartnere vedrørende patientens behandling og beskrivelse af funktionsniveau, der kan danne grundlag for vurdering af støtteforanstaltninger i kommunalt regi. Patienten kan afsluttes til praksis når: Patienten er psykisk stabiliseret og ikke længere har brug for psykiatrisk speciallægeassistance eller tværfaglig indsats Patienten responderer og er stabil i behandling således at almen praksis kan varetager den videre opfølgning og kontrol efter 3 timer Patienten møder ustabilt og motivation samt compliance påvirker behandlingen således at udredning og behandling ikke skønnes at kunne gennemføres. Patienten forlanger sig afsluttet i behandlings-psykiatrien. Ved afslutning til praktiserende læge udarbejdes udførlig epikrise som indeholder vejledende behandlingsplan, herunder hvorledes den farmakologiske behandling skal håndteres, hvor længe den skal vare, og hvornår patienten bør genhenvises. Patienten kan afsluttes til hovedfunktionsniveau når: Patienten responderer på behandling med tilstrækkelig effekt og der ikke længere er behov for specialiseret eller særlig tværfaglig indsats Patienten vurderes ikke at kunne profitere af fortsat behandling på regionsfunktionsniveau. 30

31 Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Affektive lidelser hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt samt manisk enkeltepisode eller nyligt diagnosticeret bipolar lidelse. Som ikke er sekundær til anden lidelse - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier fra hovedfunktions- til regionsfunktionsniveau i specialevejledning for psykiatri: 1) Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2) Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning og/eller 3) Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4) Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. Senest opdateret den 16. marts

32 Angst og tvangslidelser (DF ) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for angst og social fobi Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for OCD Link til nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Angst og tvangslidelser, hvor et/flere af kriterierne 1-4 er opfyldt (funktionsbeskrivelse) Varetages af Region Nordjylland (APS) Højt specialiseret niveau: Der findes ikke funktion på højt specialiseret niveau 32

33 HF Angst og social fobi Pakkeforløb for patienter med angst og socialfobi på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale Hvis relevant kan følgende anvendes: PSE, ADIS-IV, BAI, GAF (Global Assessment of Functioning), CGI-sværhedsgrad af sygdom (Clinical Global Impressions) SCL-90R og WHO-5. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau. Behandlingspakke Jf. Jf. endvidere Referenceprogram for angstlidelser hos voksne (SST, 2007) Diagnostik Indledende samtale KRAM og stillingtagen til somatisk tilstand Behandlingsplan og behandlingsmål 15 timer AGB01A 1 time ZZ0149A hvis foretaget her. ZZV005B6 hvis foretaget andetsteds indenfor de seneste 30 dage Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Tilbagefaldsforebyggelse Sammenhæng Evaluering og afsluttende samtale Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling Gruppeterapi: 20 sessioner ugentligt á 90 min. med 2 behandlere og op til 8 patienter eller Individuel terapi: 10 individuelle terapisessioner á 45 min. Sammenhæng i behandlingsforløbet Psykoedukation: 8 sessioner á 2 timer med 16 patienter Tilbagefaldsforebyggelse Behovstilpasset individuel indsats Evaluering af behandlingsforløbet. Hvis relevant kan følgende anvendes: ADIS-IV, BAI, GAF (Global Assessment of Functioning), CGI-sværhedsgrad af sygdom (Clinical Global Impressions), SCL-90R WHO-5. Stillingtagen til evt. opfølgning 1 time 7½ time ½ time 1 time 1 time 1 time 2 timer AAF22 BVAA34A AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Tilbagefaldsforebyggelse: BVAA34A Sammenhæng: BVAA34A.

34 Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske Ingen yderligere registrering AGB99X1 AGB99X2 34

35 HF Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for patienter med svær belastning og tilpasningsreaktion på hovedfunktionsniveau i RN Metode og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale. Hvis relevant kan følgende anvendes: PSE, HTQ del IV, GAF (Global Assessment of Functioning), CGI (Clinical Global Impressions), PSP, SCL- 90R og WHO-5. Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau. Behandlingspakker Jf. Jf. endvidere Referenceprogram for angstlidelser hos voksne (SST, 2007) Diagnostik Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Tilbagefaldsforebyggelse Sammenhæng Evaluering og afsluttende samtale Indledende samtale KRAM og stillingtagen til somatisk tilstand Behandlingsplan og behandlingsmål Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling Individuel terapi: 20 sessioner á 45 minutter eller Gruppeterapi: 40 sessioner á 90 min. med 2 behandlere og op til 8 patienter Behandling af kompliceret forhold Psykoedukation: 8 sessioner á 2 timer med 2 behandlere og med 16 patienter Tilbagefaldsforebyggelse Evaluering af behandlingsforløbet. Hvis relevant kan følgende anvendes: HTQ del IV, GAF (Global Assessment of Functioning), WHO-5, CGI (Clinical Global Impressions), PSP. Stillingtagen til evt. opfølgning Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A 26 timer AGB02A 1 time ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted inden for 30 dage 2 timer 15 timer 3 timer 2 timer 1 time 2 timer AAF22 BVAA34A AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Tilbagefaldsforebyggelse: BVAA34A Sammenhæng: BVAA34A Ingen yderligere registrering AGB99X1 AGB99X2 35

36 HF OCD Pakkeforløb for patienter med OCD på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland OCD Metode og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale. Hvis relevant kan følgende anvendes: PSE, Y-BOCS, GAF (Global Assessment of Functioning), CGI-sværhedsgrad af sygdom (Clinical Global Impressions), SCL-90R og WHO-5. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau. Behandlingspakke Jf. Jf. endvidere Referenceprogram for angstlidelser hos voksne (SST, 2007) Diagnostik Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Tilbagefaldsforebyggelse Sammenhæng Evaluering og afsluttende samtale Indledende samtale KRAM og stillingtagen til somatisk tilstand Behandlingsplan og behandlingsmål Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling Ugentlig gruppeterapi: 20 sessioner á 90 min. med 2 behandlere og op til 8 patienter eller Individuel terapi: 10 sessioner á 45 minutter Psykoedukation: 8 sessioner á 2 timer med 16 patienter Tilbagefaldsforebyggelse Behovstilpasset individuel indsats 15 timer AGB06A 1 time ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted indenfor 30 dage 1,5 time 7,5 time 1 time 1 time 1 time Evaluering af behandlingsforløbet. 2 timer AAF22 BVAA34A AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Tilbagefaldsforebyggelse: BVAA34A Sammenhæng: BVAA34A 36

37 Hvis relevant kan følgende anvendes: Y-BOCS, GAF (Global Assessment of functioning), CGI-sværhedsgrad af sygdom (Clinical Global Impressions), SCL- 90R og WHO-5. Stillingtagen til evt. opfølgning. Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske Ingen yderligere registrering AGB99X1 AGB99X2 37

38 RF Angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Angst- og tvangslidelser, hvor et/flere af kriterie 1-4 er opfyldt Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede personer med Hoveddiagnoser: F40-42, angstlidelser og obsessiv/kompulsiv lidelse (OCD) F43.1 (undtaget personer med flygtningestatus, som har været udsat for traumer jf. målgruppen for regionsfunktionen Traumatiserede flygtninge) F43.2, tilpasningsreaktioner Bidiagnoser: Betydende comorbiditet vil ofte forekomme. Komorbide tilstande (herunder affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, Tourettes syndrom, ADHD og misbrug) skal være behandlede, og de comorbide symptomer må ikke være dominerende. Symptomer herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Symptomvarighed på mere end 1 år samt: Svære angstlidelser, hvor vedvarende symptomer svarende til agorafobi, socialfobi, panikangst og generaliseret angst er til stede ofte eller hele tiden og derved påvirker patientens hverdag i betydelig grad. Svære OCD-lidelser, hvor der er svære obsessive og/eller kompulsive symptomer i mange timer dagligt. Erhvervs- eller uddannelsesevne er påvirket. Svær belastningsreaktion Kompliceret differentialdiagnostik: Detaljeret angstudredning, evt. ADIS-IV Tidligere behandlingstiltag og effekt Somatisk udredning Vurdering af ressourcer i forhold til deltagelse i behandling Svær komorbiditet: Ved svær komorbiditet er angstlidelsen en sekundær lidelse. Behandlingen skal derfor rettes mod den primære lidelse, og angstbehandlingen indgå som et integreret led i behandlingsregimet for den primære lidelse. Ved psykiatriske lidelser så som skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelse med associeret angst skal behandlingen rettes mod den primære lidelse. Patienter med en primær angstlidelse kompliceret af svær komorbiditet skal behandles på regionsfunktion. Behandlingsresistens: Der har været utilstrækkelig effekt af tidligere behandlingsforløb i hovedfunktion Risikopatienter: Patienter med alvorlige somatiske lidelser, eksempelvis hjertelidelser, kronisk smertetilstand etc. Patienter med alvorlige tilknytningsforstyrrelser. Patienter med forhøjet suicidal og voldsrisiko Særlige patientgrupper: Patienter som ikke tåler behandling med tilgængelige, anvendelige psykofarmaka.

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Gerontopsykiatriske patienter Funktionens

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Generelt kan hovedfunktionsniveau varetages ambulant for moderate, svarende til primært grad 2-3.

Generelt kan hovedfunktionsniveau varetages ambulant for moderate, svarende til primært grad 2-3. Regionsfunktion: RF Spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) I alt: 21-40 timer Funktionens målgruppe: Funktion: Spiseforstyrrelser (voksne) Hoveddiagnose: F50.0, F50.1, F50.2, F50.3 Generelt kan hovedfunktionsniveau

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne)

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) Bilag 1 Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark ved Louise Schwartz Behandlingsleder og ledende psykolog Specialpsykolog,

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

I særlige tilfælde F specielt i forbindelse med udredning, hvor der ikke foreligger endelig diagnostisk afklaring.

I særlige tilfælde F specielt i forbindelse med udredning, hvor der ikke foreligger endelig diagnostisk afklaring. Regionsfunktion: RF Spiseforstyrrelse hos unge fra og med 12 år I alt: 14,5-32 timer + behandling Funktionens målgruppe: Funktion: Spiseforstyrrelse hos unge fra og med 12 år Hoveddiagnose: F50.0, F50.1,

Læs mere

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg

leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg N O T A T Bilag 11 til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg vedrørende voksenpsykiatrien 1.9.2014 1. Omfattede leverandører

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. depression i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. døgnbehandling af patienter med skizofreni under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Læs mere

Regionsfunktion nr.1. Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Generelt

Regionsfunktion nr.1. Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Generelt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Sekretariat Skovagervej 2 Indgang 81 DK-8240 Risskov Regionsfunktion nr.1 Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre Dato:

Læs mere

Manualen forholder sig til de regions-, og højtspecialiserede funktioner, som der pr. 1. juni 2017 varetages i Region Midtjylland.

Manualen forholder sig til de regions-, og højtspecialiserede funktioner, som der pr. 1. juni 2017 varetages i Region Midtjylland. Psykiatri og Social Administrationen Maj 2017 Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Manual for arbejdet med specialisering i psykiatrien

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere