KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,"

Transkript

1 KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN Udgivet november 2012 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Syddansk Universitet

2 INDLEDNING Denne e-bog er skrevet i samarbejde med studerende ved Syddansk Universitet i Kolding. I løbet af foråret 2012 har 11 studerende deltaget på kurset Danmarkshistorie og karikaturtegninger, og de har alle leveret korte artikler til e-bogen. De har haft til opgave at skrive nogle artikler fra et tiår inden for perioden fra omkring 1880 til midten af 1940 erne, der har været baseret på femti karikaturtegninger. Det er der kommet en e-bog ud af med 52 artikler og 90 forskellige karikaturtegninger. Målet har ikke været at skrive en samlet danmarkshistorie fra den valgte periode, men derimod at præsentere en række mindre historier. Historierne hænger nok sammen kronologisk, men emnemæssigt varierer de meget. Næsten alle retninger inden for historiefaget er repræsenteret i bogen. Der er således mange artikler, som bedst kan betegnes som politisk historie, hvilket især skyldes, at mange af tegningerne er af politikere eller vedrører politiske begivenheder. Der er dog også en række artikler inden for kultur-, økonomisk-, social- og kønshistorie, og på den måde præsenterer bogen mange forskellige historiske vinkler. Vi har valgt at benytte karikaturtegninger fra nogle få tidsskrifter, og der er ingen tegninger fra samtidige aviser. I den første del af perioden er det især tidsskriftet Punch, som udkom i årene , der er benyttet. Bladet udkom hver uge med tegninger og tilhørende tekst, og samlet har der således været rigtig mange tegninger at vælge imellem. I Raunkjærs konversationsleksikon fra 1952 beskrev historieprofessor Harald Jørgensen Punch som... udpræget konservativt, og de politiske karikaturer havde stærk brod imod forskellige venstrepolitikere. [1]. Det skal man naturligvis være klar over, når man bruger karikaturtegninger fra bladet som kilder til at skrive historie ud fra. Mange af tegningerne i Punch havde et kunstnerisk udtryk, der ikke blot drejede sig om samtidens politiske forhold, men også i høj grad vedrørte for eksempel litteratur,

3 Karikaturtegninger er traditionelt ikke noget faghistorikere har benyttet som kunst og videnskab. Der var også tit en tilhørende tekst, som i nutiden ofte kan forekomme noget lavkomisk. Vi har benyttet mange forsidebilleder fra Punch, og vi har hver gang valgt at vise hele den dekorative forside. Blæksprutten udkom første gang i under navnet Oldfux, men siden 1889 er det udkommet en gang om året som Blæksprutten. Tidsskriftet har leveret rigtig mange af de tegninger, som er benyttet i denne e-bog. I forhold til Punch var Blæksprutten i højere grad kendetegnet ved at præsentere politiske karikaturer, og også dette tidsskrift var i årtierne omkring 1900 konservativt. Som Stine Godsk Pedersen har vist i sine artikler var især tegneren Alfred Schmidt der var bladets helt centrale tegner på dette tidspunkt meget polemisk i forhold til partiet Venstre i almindelighed og politikeren I. C. Christensen i særdeleshed. Det politisk-satiriske ugeblad Klods Hans udkom ugentligt i perioden , og mange af tegnerne blandt andet Alfred Schmidt og Herluf Jensenius leverede karikaturer til både Klods Hans og Blæksprutten. Tegnernes og bladenes politiske tendens er det vigtigt at være klar over, når tegningerne benyttes som kildemateriale. Svikmøllen er det fjerde store tidsskrift, hvorfra vi har hentet mange tegninger. Det udkom første gang i 1914 og er siden udkommet årligt. Ligesom i Blæksprutten og Klods Hans kan mange af tegningerne karakteriseres som politiske karikaturtegninger, idet motiverne typisk er af politikere eller af politiske begivenheder fra de respektive år. Bladet havde fra starten knap så klar politisk tendens som Blæksprutten og Klods Hans, og det var i hvert fald mindre udpræget konservativt. For alle de benyttede tidsskrifter skal man gøre sig klart, at de i høj grad henvendte sig til et bedrestillet publikum i København og i de større provinsbyer. Det var især udtalt frem til begyndelsen af 1900-tallet, mens læserskaren derefter efterhånden blev udvidet til andre grupper. Derved repræsenterer tidsskrifterne også i nogen grad en modsætning mellem København og provinsen, idet flere af tegnerne præsenterede karikerede københavnerbeskrivelser af provinsen.

4 Karikaturtegninger er traditionelt ikke noget faghistorikere har benyttet som kildemateriale. Når vi anvender karikaturer er det typisk som illustration, men i hvert fald ikke noget, vi bygger den historiske analyse op omkring. I denne e-bog har vi netop forsøgt at basere analysen på karikaturtegningerne, hvilket har været en stor udfordring for de studerende og for mig selv. Vi har været nødt til at benytte nogle forholdsvis enkle metoder til at afkode tegningerne, og til det har vi valgt at anvende to artikler skrevet af henholdsvis Morten Thing og Anne Magnussen i antologien Historiefagets teoretiske udfordring. [2]. Både Thing og Magnussen har lagt vægt på, at historikere kan anvende karikaturtegninger som kildemateriale, hvis man anvender en simpel model til at analysere billederne. De tager afsæt i den amerikanske semiotiker C. S. Peirces ramme til analyse af tegn. Historikeren sammenlignes her med jægeren, der må finde og fortolke dyrespor, idet den historiske analyse netop er en udvælgelse og fortolkning af forskellige fortidige kilder. Når man analyserer tegninger kan man benytte Peirces simple analyseramme, hvor der fokuseres på tre forskellige tegn; 1) ikon, 2) indeks og 3) symbol. Når tegnet ligner objektet er der tale om et ikon; når tegnet plejer at henvise til et objekt, fordi det er en aftalt konvention blandt en gruppe mennesker for eksempel i form af bogstaver og noder er der tale om et symbolsk tegn. Kausalitet ligger bag indeks-tegnet, idet man eksempelvis ud fra fodsporet kan se, i hvilken retning dyret er gået, og dermed regne ud, hvordan man skal opspore dyret. Ofte indeholder tegningerne elementer af alle tre typer tegn, og analyserammen skal ikke benyttes for firkantet. Det er denne analyseramme, der ligger bag afkodningen af karikaturtegningerne, selv om det ikke eksplicit fremgår af artiklerne. Vi har således valgt at se på tegningerne som historikere og ikke som kunsthistorikere. Dermed menes, at vi ikke har vurderet tegningernes kunstneriske udformning eller kvalitet, dels fordi formålet har været et helt andet, og dels fordi vi ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne gøre det. Vi har ydermere forudsat, at karikaturtegningerne i samtiden kunne afkodes og forstås af læserne. Hvis ikke læserne kunne forstå tegnerens budskab, forsvandt hele formålet med tegningen. Logisk set må det betyde, at motiverne og begivenhederne har været genkendelige og af en vis betydning i samtiden. Men at samtidens læsere kunne forstå budskabet, er bestemt ikke det samme, som at vi i dag kan afkode, hvad der henvises til på billederne. Det har derfor været helt

5 dag kan afkode, hvad der henvises til på billederne. Det har derfor været helt afgørende at skaffe en stor baggrundsviden om den samtid, hvor tegningerne blev til. Bag mange af artiklerne ligger der således en stor detektivindsats, hvor budskaberne på tegningerne først efterhånden er blevet afdækket under analysen. Vi må naturligvis også erkende, at vore fortolkninger af tegningerne kan være problematiske eller direkte forkerte, fordi vi af gode grunde analyserer ud fra nutidige forudsætninger. Vi har dog hele tiden forsøgt at lægge fortolkningerne åbent frem, så læserne selv kan vurdere analysens lødighed. Vi har forsøgt at skrive artiklerne i et sprog, der både er fængende og forståeligt. Men vi har samtidig lagt vægt på, at det er korte faghistoriske artikler. Derfor er der noter, og artiklerne afsluttes med en kort litteraturliste. Baggrunden er, at vi på den måde både fortæller, hvorfra vi har vores viden, samtidig med at vi tilkendegiver, hvordan interesserede læsere selv kan gå videre. Der er dog også flere artikler, der præsenterer ny viden om et emne, som ikke tidligere er beskrevet i historiske fremstillinger eller fagartikler. Derfor er der enkelte artikler, hvor der er få eller ingen litteraturhenvisninger. Da indholdet er leveret af studerende, der har deltaget i kurset Danmarkshistorie og karikaturtegninger, kan der være stor forskel mellem de enkelte artikler. Det gælder både i omfang, med hensyn til emnevalg og i måden, hvorpå artiklen er skrevet. Vi har forsøgt at hindre emnemæssige overlap mellem artiklerne, men da vi i alt er 12 forskellige bidragydere, har det ikke helt kunne undgås. Bogen er ikke kommerciel. Formålet har været at give de studerende nogle faglige kompetencer, de forhåbentlig kan anvende i fremtiden. Vi har forsøgt bedst muligt at undgå at krænke nogle rettigheder, og har indgået nogle meget favorable aftaler med rettighedshaverne til tegningerne tegnet af Herluf Jensenius, Herluf Bidstrup og Carl Jensen, hvilket vi gerne vil takke for. Vi har forsøgt at finde frem til Chr. Hoff s efterkommere, men det har desværre ikke været muligt at finde ud af, hvem der har rettighederne til hans tegninger. Hvis Chr. Hoff s efterkommere eller andre, som mener, at vi fejlagtigt er kommet til at krænke nogle rettigheder, beder vi rettighedshaverne om at kontakte os, hvorefter de pågældende tegninger og artikler vil blive fjernet.

6 Bogen er kronologisk opbygget. Vi begynder med tiårene fra omkring 1880 og slutter med 1940 erne. Hvert tiår udgør et kapitel, som startes med en kort historisk baggrundsbeskrivelse af, hvad der skete politisk, økonomisk og socialt i løbet af denne periode. Bogen er udgivet i EPUB-formatet. Det betyder, at man som læser kan ændre bl.a. skriftstørrelse og skrifttype ved hjælp af indstillingerne i ebogslæseren. Visningen af billeder og muligheden for at bruge links er forskellig fra e-bogslæser til e-bogslæser. Vi har ikke afprøvet e-bogen i alle e-bogslæsere, men bl.a. ipad'ens ibooks giver en god visning af bogen. God læselyst! Flensborg, november 2012 Mogens Rostgaard Nissen

7 Henvisninger [1] Raunkjærs Konversationsleksikon, [Retur] [2] Morten Thing, Tegnene og historien og Anne Magnussen, Politisk karikatur som kilder og tegn. En semiotisk fortolkning af et bombeattentat. Begge artikler er fra Per H. Hansen og Jeppe Nevers, 2004: Historiefagets teoretiske udfordring. [Retur]

8 Landbrugets produktionsomlægning i slutningen af 1800-tallet fik stor betydning for industrialiseringen i Danmark. Ud over det direkte behov for maskiner til mejerier, slagterier, sukkerroefabrikker med mere, så var der behov for jern- og metalvirksomheder, der kunne lave ting som staldinventar og redskaber til bønderne. Derfor blev der etableret jernværker i de fleste større danske KAPITEL ERNE Danmark gennemgik som det øvrige Nordvesteuropa store politiske, økonomiske og sociale forandringer i de sidste årtier af 1800-tallet. Forandringer, der hang meget tæt sammen. [1]. I 1882 blev det første danske andelsmejeri etableret i Hjedding ved Ølgod, og frem til 1894 blev der etableret mere end 900 andelsmejerier ud over hele landet. Det var startskuddet til det, der inden for dansk historieskrivning kaldes andelsbevægelsen, og som i flere historiebøger slet og ret kaldes andelstiden. Selv om Danmark ikke var først ude med etableringen af andelsselskaber, så var det her i landet, at denne organisationsform blev mest udbredt. Med etableringen af de mange andelsmejerier og senere fra 1890 erne, hvor der skød privatejede svineslagterier og andelssvineslagterier op blev det danske landbrug fuldstændig omstillet til produktion og salg af mælkeprodukter og svinekød, mens produktionen af korn og andre afgrøder primært blev benyttet som foder. Denne omlægning førte til en kraftig eksportvækst af landbrugsprodukter, især til Storbritannien. [2].

9 bønderne. Derfor blev der etableret jernværker i de fleste større danske provinsbyer i disse årtier. Samtidig blev der anlagt veje, jernbaner og havne med det formål, at især landbrugets produkter let kunne transporteres over længere afstande. [3]. Demografisk var hele århundredet kendetegnet ved en meget kraftig befolkningsvækst. Særligt i de sidste årtier voksede bybefolkningen kraftigt, fordi mange mennesker flyttede fra landet til byerne. Dermed voksede også arbejderbefolkningen, idet mange fik arbejde inden for industri og håndværk i byerne, særligt i København. [4]. Dette kan fortsat ses i byerne ved, at mange industri- og arbejderkvarterer i København og de større provinsbyer i disse årtier blev anlagt uden for de gamle bymure. Politisk var Danmark i 1880 erne i en meget fastlåst situation. Grundloven fra 1849 havde åbnet op for visse liberale politiske rettigheder, men i 1866 blev der gennemført en ny Grundlov, der rullede demokratiet tilbage. Rigsdagen bestod af to kamre Folketinget og Landstinget og fra 1872 havde forskellige Venstrepartier flertal i Folketinget, mens godsejerpartiet Højre havde flertal i Landstinget. Kongen besluttede, at det var Landstingets Højre-flertal, der skulle danne regering. Fra 1877 og op gennem 1880 erne blev Venstre ved med stemme imod regeringens finanslove, hvorfor disse såkaldt provisoriske love blev gennemført imod Folketingets flertal. Det var næsten udelukkende landmænd og liberale i byerne, der stemte på Venstre-partierne. I takt med landbrugets stigende økonomiske magt, steg også kravet om politisk indflydelse. Det skete både i Rigsdagen, men også med etableringen af folkehøjskoler ud over hele landet, hvor mange mænd og kvinder fra landet havde kortere eller længere ophold. Samtidig blev der etableret en række Venstre-aviser, især af den førende Venstre-leder, Christen Berg. Det er i den sammenhæng, at man skal vurdere Det moderne gennembrud inden for litteraturen, som Jette Vibeke Madsen skriver om i dette kapitel. Det var netop et udtryk for, at nye tanker og nye ideer var i opposition til det gamle, traditionelle samfund. En samfundsform, der var under opbrud i denne periode.

10 Henvisninger [1] Læs for eksempel Kristian Hvidt, 1990 for en god gennemgang af forandringerne i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. [Retur] [2] Læs for eksempel Claus Bjørn, red., [Retur] [3] Læs for eksempel Ole Hyldtoft m.fl., red., [Retur] [4] Angående demografisk udvikling: Læs for eksempel Hans Christian Johansens opgørelser i Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. [Retur]

11 Litteratur Claus Bjørn, m.fl., red., 1988: Det danske landbrugs historie. Bind Landbohistorisk Selskab. Kristian Hvidt, 1990: Det folkelige gennembrud og dets mænd, Bind 11 i Olaf Olsen, red.: Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. Ole Hyldtoft, m.fl. red., : Dansk industris historie efter Odense Universitetsforlag. Hans Chr. Johansen, 1991: Danmark i tal. Bind 16 i Olaf Olsen, red.: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie.

12 GEORG BRANDES ER TIL GRIN Af Jette Vibeke Madsen Det reaktionære satireblad Punch brugte op igennem 1870 erne og 1880 erne enhver anledning til at bekæmpe og latterliggøre den kontroversielle dr. Georg Brandes. Brandes var fortaler for en ny og moderne litteratur, som satte kønsroller og religion til debat. I Punch stilles han til regnskab både for sine egne og sine tilhængeres udtalelser og optræden.

13 Allerede fra februar 1872 er det svært for Brandes, at få sine tekster udgivet i den danske presse. Han bliver af Carl Ploug skarpt kritiseret i de nationalliberales blad Fædrelandet og vil svare denne i en artikel, som han sender til Dagbladet, men han får artiklen retur, og fra det øjeblik føler Brandes sig udelukket fra dansk presse. [3]. Dagbladet var den af de københavnske aviser, der politisk og "Verdens Börn, Punch nr. 10, onsdag den 10. marts 1875 Georg Brandes gav anledning til forargelse og diskussion i toppen af dansk åndsliv i 1870 erne og 1880 erne. Han var litteraturforsker med en doktorgrad og stod klar til at overtage stillingen som professor i æstetik ved Københavns Universitet, da han i 1871 forargede det konservative borgerskab med sine forelæsninger, Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur. Han kritiserede skarpt de danske digtere, som han beskyldte for at være gået i stå. Litteratur, som ikke satte problemer under debat, havde ingen betydning. Brandes var fortaler for den frie tanke, hvilket indebar, at man skulle frigøres fra traditionens snævre bånd. Religion, kønsroller og ægteskab skulle til debat. Samtidig var han begejstret for Darwins teorier og naturalismen. [1]. Efter sin forelæsningsrække smækkede dørene i foran ham. Han måtte vinke farvel til stillingen som professor, og det ene dagblad efter det andet nægtede at bringe hans artikler. [2]. Brandes var en farlig og kontroversiel mand.

14 presse. [3]. Dagbladet var den af de københavnske aviser, der politisk og ideologisk stod Brandes nærmest. Han havde tidligere fået artikler afvist af Berlingske og Illustreret Tidende. I 1874 kom Gyldendals forlægger Frederik W. Hegel Brandes til undsætning. Hegel var som forlægger interesseret i at få de dygtigste forfattere på sit forlag, og Brandes havde sans for at finde dem. Hegel finansierede tidsskriftet Det 19de Aarhundrede, som Georg Brandes og dennes yngre bror Edvard Brandes kunne bruge som talerør. [4]. Samarbejdet mellem Hegel og Brandesbrødrene var ikke uproblematisk, men Hegel fik ved Georg Brandes' hjælp rettighederne til at oversætte den tyske forfatter Paul Heyses nye bog Kinder der Welt. Georg Brandes kendte Heyse personligt fra sine rejser i Tyskland. Han besøgte blandt andet Heyse den juni 1874 i München. [5]. I de første to numre af Det 19de Aarhundrede, oktober og novembernummeret fra 1874, skrev Georg Brandes et stort portræt af Paul Heyse. Gyldendal udgav samme år Heyses roman med den danske titel, Verdens Børn: Roman i sex Bøger. [6]. Karikaturtegneren må være inspireret af titlen på denne bog. Heyses noveller var i blevet oversat til dansk af journalisten og forfatteren Carl Richard Johannes Kaufmann. [7]. Kaufmann udgav sine egne noveller i 1874 på Immanuel Rées forlag. Det må have været oplagt at udgive Heyses nye roman på Immanuel Rées forlag med Kauffmann som oversætter, og Rée konkurrerede også med Gyldendal om rettighederne, som Gyldendal som nævnt vandt ved Brandes mellemkomst. [8]. Kauffmann havde været ivrig tilhænger af Brandes. Den 18. februar 1872 skamroser han under dæknavnet Paul Pry Brandes Emigrantlitteraturen i Dagens Nyheder. Brandes siger selv om dette:... Hans fjantede begejstring lod sig bruge til at latterliggøre os med. [9]. I marts 1872 var Kaufmann med til et møde, hvor man stiftede Litteratursamfundet, som var en forening af fritænkere, der ville fremme den humane oplysning og dannelse. Brandes talte til indledning og blev sammen med blandt andet Holger Drachmann og J. P. Jacobsen valgt ind i bestyrelsen. Kauffmann skulle have stået i døren og sikret sig, at de ankomne benægtede troen på Gud, men kunne svare ja til, at de troede på Brandes. De andre havde

15 troen på Gud, men kunne svare ja til, at de troede på Brandes. De andre havde prøvet at skjule for Kauffmann, hvor mødet skulle holdes, da de tilsyneladende helst var fri for ham. [10]. Punch illustrerer den vrede, som Immanuel Rée og Richard Kauffmann kan have følt over, at Hegel og Brandes stjal Heyse fra dem. Rée er tegnet og omtalt som keruben Rée, og Richard Kauffmann optræder som kerubens skjold, som bærer bogstaverne Rich. K. Karikaturtegningen gør grin med Brandes, der i skikkelse af en nøgen kvinde Eva drives ud af Edens have. Her bliver Brandes skydeskive for sin egen kønsdiskussion. Hun Brandes har tilbudt Hegel æblet, som bærer navnet Heyse, og Hegel har bidt af æblet. Derfor forvises de begge to fra Edens have. Kauffmann og Rée er også til grin, for i virkeligheden har Kauffmann og Rée ikke magt over Hegel og Brandes. De påtager sig i tegningen en guddommelig autoritet, som de ikke har, og tegningen peger på, at der er splid i egne rækker hos det moderne gennembruds mænd. Tegningen er religiøs, og deri ligger der en symbolik, som giver anledning til et ekstra fortolkningslag. Som Adam og Eva syndede mod Gud, således har også Brandes syndet mod Gud og har endda forledt Hegel, så Gud må kaste dem ud af haven. Således kan karikaturen handle om mere end blot den konkrete sag om Heyses roman, men også om Brandes generelle religionskritik.

16 Banebryderen, Punch nr. 5, torsdag den 3. februar 1881 Karikaturtegningen Banebryderen er en kommentar til Sophus Schandorphs udsagn i Morgenbladet den 25. januar Morgenbladet var Venstres politiske organ fra De var i opposition til de nationalliberale, som Punch støttede. Georg Brandes bror, Edvard Brandes, var medredaktør på Morgenbladet i årene Den anden redaktør var venstremanden Viggo Hørup. Georg Brandes leverede 45 artikler til Morgenbladet i løbet af 1881, selvom han på dette tidspunkt var bosat i Berlin. [11]. Baggrunden for tegningen er, at Edvard Brandes, som redaktør for Morgenbladet, har bedt forfatteren Sophus Schandorph om at forsvare Georg Brandes. Denne er nemlig blevet stærkt kritiseret af Carl Ploug, som var redaktør for Fædrelandet. Plougs skarpe kritik kommer i anledning af en artikel, som Georg Brandes har skrevet om Ernest Renan. Da Edvard ikke synes, Schandorph går hårdt nok til værks over for Ploug, beder han Erik Skram om at skrive et nyt indlæg, som han så sætter Schandorphs navn under. Både Schandorph og Skram er blandt Brandes støtter. I artiklen står der blandt andet: Der er ikke én mand i Danmark, hvis ord har litterær og videnskabelig betydning, der ikke ved, at dr. Georg Brandes er Danmarks største nulevende litterærhistoriske kritiker, og som ikke

17 Danmarks største nulevende litterærhistoriske kritiker, og som ikke har vidst dette nu i omtrent 10 år. [12]. Nu gjorde han i København mit personlige bekendtskab og viste mig en så påtrængende hengivenhed, at han gerne stillede om morgenen tidligt, før jeg havde gjort mit toilette, og derefter fulgte mig som min skygge, når jeg gik ud. Han efterlignede til mine brødres moro min klædedragt, så jeg i reglen ved hvert påfølgende besøg i København traf ham klædt i de bukser, jeg havde båret under det forrige. [17]. Plovmanden i karikaturtegningen er Georg Brandes, og bag ham går den høje Holger Drachmann. Den lidt mindre kan være Karl Gjellerup. Drachmann var både kunstmaler og forfatter. I november 1871 opsøger Brandes Drachmann, som bliver hans ivrige tilhænger. Drachmann har selv beskrevet mødet med Brandes, og i den forbindelse siger han... han ville hverve Kriger; og han fik til at begynde med mig. [13]. Drachmann udgiver i 1877 Sange ved Havet. Ranker og roser: en samling sange. I 1879 udgiver han Ungdom i Digt og Sang. Det er netop sangproduktionen, der latterliggøres i tegningen. Brandes og Gjellerup er tegnet i bondeklæder, træsko og sutsko. Drachmann har lange fiskerstøvler og sydvest på. Det er en tendens hos Punch at latterliggøre bønder og folk fra samfundets nedre lag, og det at fremstille Brandes og de to digtere traskende bag ploven, er en ydmygelse i sig selv. Drachmann besøgte Skagen første gang i 1872 og besøgte derefter Skagens kunstnerkoloni flere gange. Det er højst sandsynligt her, han inspireres til at skrive sine sømandshistorier. I 1878 udgiver han Paa sømands tro og love og i 1879 Lars Kruse: en skildring fra virkelighedens og sandets regioner. [14]. Sømandshistorierne, sømandssangene og Drachmanns tilknytning til Skagen må være baggrunden for fremstillingen af Drachmann i sømandstøj. Fra januar 1879 brevveksler Gjellerup med Georg Brandes, som på dette tidspunkt har forladt Danmark, hvor han møder så meget modstand, og har bosat sig i Berlin. [15]. Gjellerup bliver i en periode en ivrig tilhænger af Georg Brandes og skriver i 1879 digtet Ave, som er et hyldestdigt til denne. Digtet trykkes i 1881 i Rødtjørn. Sange og Fantasier. [16]. I efteråret 1879 er Georg Brandes i København og opsøges af Gjellerup. Brandes skriver længe efter om Gjellerup:

18 [17]. I lyset af dette kan Punch med rette tegne Gjellerup traskende i hælende på Georg Brandes, men for Brandes må denne tegning være særdeles ydmygende. Forfatteren J. P. Jacobsen, som er med i kredsen om Brandes, skriver til denne, efter at han har læst Gjellerups bog Det unge Danmark fra 1879: er der noget, jeg er bange for, så er det disse yngre gardister fra vor egen side. De gør gemenligen sagen, os der skal noget og sig selv megen skade, de andre gør de virkelig ingen fortræd. Der er så mange der vender om og fritænker sig røde i kampen og tror sig forpligtet til at være raske på det og sparke meget videre end de kan skræve og går og radikaliserer sig op ved alle lejligheder.... [18]. Brevet bliver dog aldrig sendt, muligvis er J. P. Jacobsen bange for at skabe splid i egne rækker. Gjellerup vender sig senere fra Georg Brandes, da denne kritiserer hans roman Romulus fra [19]. Gjellerup var søn af en sognepræst fra landsbyen Roholte ved Fakse. Drachmann var derimod født i København og var søn af en læge. Ingen af de to efterfølgere af Brandes var altså bogstaveligt talt fra den jyske hede. Skrams udtryk Han har med sin Kritik brudt Vejen ind over Heden, hvor Digterne nu syngende følge efter må være ment metaforisk. Der er tale om et åndeligt nybrydningsarbejde. Men i Punch tages udsagnet bogstaveligt og bruges til at latterliggøre Brandes med. På den måde rammes Brandes af sine egne tilhængeres ord, på samme måde som han tidligere var blevet ramt af Kauffmanns overbegejstrede ros. Han må have følt sig nedgjort af denne form for satire. Han ville forny dansk åndsliv. Han var højtuddannet akademiker og havde været på nippet til at få stillingen som professor i æstetik ved Københavns Universitet. Hans tanker rakte meget højere end til, at et par digtere traskede syngende efter ham på en pløjemark. Det var ikke bønderne på heden, Brandes ville have i tale, det var toppen af dansk åndsliv. I den lille tekst i øverste højre hjørne står: Motto: En pløjer. Anden saar. Punch ved nok, hvem der faar. På tegningen er det Brandes, der pløjer. Ingen sår, og hvem der får, fremgår ikke, men Punch ved det, og går vel ud fra, at læserne også kan regne den ud. Det kunne de måske i 1883, men i dag bliver det gætværk.

19 Brandes tegnes i Punch som lille af vækst med en stor underlæbe. Den store underlæbe går ofte igen i magasinets tegninger af jøder. Punch s latterliggørelse af Georg Brandes må ses som et forsøg på at holde ham uden for indflydelse i den Københavnske presse og hos det konservative borgerskabs mænd, som er Punch s læsere. En strategi ser ud til at være denne, at udnytte uoverensstemmelser hos Brandes efterfølgere og være med til at så splid imellem dem. Derved kunne man håbe, at de mistede gennemslagskraft og brandesianismen døde ud. Det, at Georg Brandes overhovedet gøres til genstand for karikaturtegning i Punch, og dét gentagne gange, må dog ses som et udtryk for, at han var en indflydelsesrig person, der ikke var til at komme uden om. Selv mens han er i eksil i Berlin, lever bevægelsen omkring ham videre, og det samme gør karikaturtegningerne.

20 Henvisninger [1] Jens Anker Jørgensen, red., 2005, s [Retur] [2] Jørgen Knudsen, 1985, s.250. [Retur] [3] Ibid, s [Retur] [4] Jørgen Knudsen, 1985, s [Retur] [5] ningspublikationer/arbejdspapirer/arbejdspapir18.pdf [Retur] [6] [Retur] [7] s [Retur] [8] Jørgen Knudsen, 1985, s [Retur] [9] Ibid, s [Retur] [10] Ibid, s [Retur] [11] Jørgen Knudsen, 1988, s [Retur] [12] Ibid, s [Retur] [13] Jørgen Knudsen, 1985, s [Retur] [14] [Retur] [15]

21 [15] ningspublikationer/arbejdspapirer/arbejdspapir18.pdf [Retur] [16] Jørgen Knudsen, 1988, s [Retur] [17] Ibid, s [Retur] [18] Ibid, s [Retur] [19] Ibid, s [Retur]

22 Litteratur eratur/forfatter/georg_brandes ningspublikationer/arbejdspapirer/arbejdspapir18.pdf Klaus Bruhn Jensen, red., 2001: Dansk Mediehistorie, Forlaget Samfundslitteratur. Jens Anker Jørgensen, red., 2005: Hovedsporet, Dansk litteraturs historie. Gyldendal. Jørgen Knudsen, 1985: Georg Brandes, Frigørelsens vej Gyldendal. Jørgen Knudsen, 1988: Georg Brandes. I modsigelsens tegn Gyldendal. Lars Peter Rømhild, 1996: Georg Brandes og Goethe. Museum Tusculanum Press.

23 J. P. JACOBSEN ER INGENS SKRIVERKARL Af Jette Vibeke Madsen Forfatteren J. P. Jacobsen kom tidligt med i kredsen omkring litteraturforskeren dr. Georg Brandes, der er manden bag det fænomen i dansk litteratur, som betegnes det moderne gennembrud. Jacobsen var uddannet naturvidenskabsmand. Han var naturalist og ateist og havde oversat Darwin til dansk. Georg Brandes og broderen Edvard Brandes anerkendte Jacobsens evner som forfatter, men de var utilfredse med, at Jacobsen ikke holdt sig til skildringer af samtiden.

24 Skriver I, Karle!, Punch nr. 7, torsdag den 17. februar J. P. Jacobsen var dansk digter og naturvidenskabsmand. Han blev kendt, da han oversatte Charles Darwins Arternes oprindelse og Menneskets Afstamning til dansk. Hans artikler om Darwins hovedtanker blev udgivet i Nyt Dansk Maanedsskrift, igennem hvilket han mødte Brandes-brødrene. [1]. Jacobsen blev en nær ven af Edvard Brandes, og brevvekslede ofte med ham, når de ikke mødtes i København. Derimod var forholdet til Georg Brandes mere reserveret. [2]. Af karikaturtegningens tekst fremgår, at den vedrører Jacobsens roman Niels Lyhne fra Tegningen fremstiller Jacobsen i samtale med Georg Brandes på en regnfuld Skindergade. I baggrunden ses Københavns Domkirke. Jacobsen havde påbegyndt sin roman Niels Lyhne i 1874 [3], og allerede i 1875 talte han med Georg Brandes om sine videre planer med romanen. [4]. Georg Brandes fortæller selv om mødet i sin anmeldelse af Niels Lyhne i Morgenbladet den 9. februar Det er fra denne anmeldelse Punch henter sit skyts til

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen Leonardo da Vinci Fortællinger om mennesket og naturen Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Nummer 2 2007 Skrift nr.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp F O A F A G O G A R B E J D E 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström Jette Rantorp Illustration: Otto Dickmeiss Tekst og ide: Jette Rantorp Grafisk tilrettelægning: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri:

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED OVER FOR EN NY VIRKELIGHED thykierindhold.indd 1 02/03/11 13.48 thykierindhold.indd 2 02/03/11 13.48 AFTER 33 HAND MIKKEL THYKIER OVER FOR EN NY VIRKELIGHED edition after hand marts 2011 thykierindhold.indd

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Til lands, til vands, i luften... og på lærredet. Forsvarets medvirken i danske spillefilm fra Soldaterkammerater til Sommerkrig

Til lands, til vands, i luften... og på lærredet. Forsvarets medvirken i danske spillefilm fra Soldaterkammerater til Sommerkrig Sven Methlings komediesucces Soldaterkammerater (1958). Til lands, til vands, i luften... og på lærredet Forsvarets medvirken i danske spillefilm fra Soldaterkammerater til Sommerkrig A f Jonas Grunnet

Læs mere

Litteraturstøtte i praksis. 14 essays af Jo Hermann 2011

Litteraturstøtte i praksis. 14 essays af Jo Hermann 2011 Litteraturstøtte i praksis 14 essays af Jo Hermann 2011 Litteraturstøtte i praksis 14 essays af Jo Hermann Jo Hermann og Forlaget Arzig 2011 Sat med Minion Pro Tilgængelig på http://arzig.dk/litteraturstoette_i_praksis.pdf

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt:

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt: FREM- TIDENS DANMARK - TILBAGE PÅ PLADS Af Niels Vium Olesen På baggrund af en analyse af Socialdemokratiets efterkrigsprogram Fremtidens Danmark i Årbog for arbejderhistorie 1993 diskuteres programmets

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Selviscenesættelse gennem medier

Selviscenesættelse gennem medier Selviscenesættelse gennem medier Et projekt om menneskers behov for offentliggørelse af det private Roskilde Universitet HUMANISTISK BASISSTUDIUM 45.3 Efterårssemesteret 2008 Gruppe 7 Amalie Østergaard

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

Fagbevægelsen og det moderne Danmark

Fagbevægelsen og det moderne Danmark Fagbevægelsen og det moderne Danmark Af Lars K. Christensen Det forrige århundredes sidste halvdel er kendetegnet ved et omfattende opgør med traditionelle måder at producere, organisere og tænke på. Resultatet

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere