Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat til salg 4 Regnskab på Økonomiudvalgets område Overførsler fra regnskab 2007 til budget 2008 på ØU s område 7 Program til Aprilkonferencen Principper for økonomistyring i Årsplan 2008 Økonomiudvalgets område - profiler fra sekratariaterne 13 Budget Perspektivnotat på Økonomiudvalgets område 15 Revision af regulativ for gaver til foreninger 16 Samarbejdsaftale mellem det frivillige beredskab i Hørsholm og Rudersdal Kommuner 18 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 50 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelser Resume Der fremlagdes skrivelse af fra Movia. Det blev vedtaget, at indstille Jesper Sperling (V) til suppleant i Movia s repræsentantskab. Indstillingen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Punkt: 51 Acadre sagsnr.: 08/7490 Journalnr.: Sagsforløb: Ø20 ØU - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Punkt: 52 Acadre sagsnr.: 08/5891 Journalnr.: Sagsforløb: P20 ØU - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Kristiansen Domkontoret sat til salg Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Punkt: 53 Acadre sagsnr.: 08/6852 Journalnr.: Sagsforløb: S08 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Regnskab på Økonomiudvalgets område 2007 Resume På Økonomiudvalgets område udviser regnskabet netto mindreindtægter/merudgifter på 60,4 mio. kr. På driften er der en merindtægt/mindreudgift på 19,9 mio. kr. Anlæg udviser en merindtægt/mindreudgift på 3,0 mio. kr, mens finansieringssiden udviser en mindreindtægt/merudgift på 83,4 mio. kr. Heraf hidrører 77,4 mio. kr. fra områder uden bevillingsmæssig funktion. Af merindtægt/mindreudgift på drift og anlæg søges 15,2 mio. kr. overført til 2008 fordelt med 12,9 mio. kr. på drift og 2,4 mio. kr. på anlæg. Se særskilt sag. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-4. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Hovedtallene for Økonomiudvalgets område fordeler sig således: kr., - for indtægter Vedt. budget Till. bev. Korr. budget Regnskab Afv. i kr. Afv i % Økonomiudvalget i alt ,0% Drift ,7% Administration og planlægning ,2% Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Finansiering ,1% Anlæg ,1% Administration og planlægning ,1% Køb og salg af jord og ejendomme ,4% Finansiering ,3% Renteindtægter ,6% Renteudgifter ,8% Renter uden bevillingsmæssig funktion Finansforskydninger, udgifter ,5% Afdrag på lån ,3% Uden bevillingsmæssig funktion ,3% Udligningsordninger ,1% Skatter ,1% Drift: Der er en mindreudgift på driften på 19,9 mio. kr. Det fordeler sig med en merudgift på 1,4 mio. kr. til finansiering, dvs. ejendomsleasing, som har fået en ekstraregning som følge af rentestigningen, og en mindreudgift til administrationen på 21,3 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. til En stor del af den resternede mindreudgift vedrører en uforbrugt lønpulje, der ikke overføres til Anlæg: Der er i alt en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Hovedparten af anlæggene vedrører køb og salg af jord og ejendomme, hvor afvigelsen skyldes forskydninger mellem de enkelte salgsområder. Der er en meget stor tillægsbevilling på området, der hovedsageligt hidrører fra beslutningen om tilbagekøb af 5 af de ejendomme, kommunen leaser. Købssummen var 32,2 mio. kr. Finansiering: Der er en merudgift/mindreindtægt på hele finansieringsområdet på 83,4 mio. kr. Heraf hidrører 77,4 mio. kr. fra områder uden bevillingsmæssig funktion, d.v.s. finansforskydninger, som omfatter mellemregningskonti, kortfristede tilgodehavender mv. For nærmere detaljer om de øvrige områder under finansiering henvises til bilag 3. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 - Bilag 1. Mål og økonomiopfølgning, Administration og planlægning - Bilag 2. Mål og økonomiopfølgning, Køb og slag af jord og ejendomme - Bilag 3. Mål og økonomiopfølgning, Finansiering - Bilag 4. Anlægsoversigt Beslutning Økonomiudvalget den Bilag 1-4 til det trykte regnskab blev godkendt, med modifikation til teksten ad bilag 2, 6 og 8 afsnit f.s.v.a. Rungsted Havn A/S og med den korrektion, at Rungsted Havn A/S ikke har betalt renter af lånet. Administrationen bearbejder såvel talopstilling som tekst, således at det bliver så læsevenligt som muligt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Punkt: 54 Acadre sagsnr.: 08/6852 Journalnr.: Sagsforløb: S08 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Overførsler fra regnskab 2007 til budget 2008 på ØU s område Resume Administrationen har beregnet overførsler til 2008 på Økonomiudvalgets område til i alt 15,2 mio. kr. Heraf vedrører de 12,9 mio. kr. driftsoverførsler og 2,4 mio. kr. anlæg. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter overførslerne på drift og anlæg og indstiller dem til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførslerne vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Driftsoverførslerne i Hørsholm Kommune er reguleret af reglerne for totalrammestyring. Reglerne for totalrammestyring er som følger: Egen ramme omfatter hovedsageligt udgifter til løn og personalerelaterede udgifter. Der kan overføres max. 5 pct. af over/underskuddet til det følgende år. Det overførte beløb kan af den budgetansvarlige leder frit disponeres til udgifter inden for egen ramme. Fælles ramme omfatter udgifter indtægter på enkeltprojekter med styrbare udgifter. Der er 100 pct. overførselsadgang, og overførslen sker projekt for projekt. De overførte beløb kan derfor kun anvendes til det projekt de oprindeligt er disponeret til. I forbindelse med overførslerne på fælles ramme undersøger administrationen, om nogle af enkeltprojekterne på fælles ramme er ophørt eller ikke har brug for overførslen. I disse tilfælde vil der ikke blive søgt nogen overførsel. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Uden for ramme er udgifter, der ikke (eller kun i ringe omfang) er styrbare. Det kan f.eks. være udgifter til snerydning, der jo i sagens natur ikke kan forudsiges på forhånd. Der er ikke overførselsadgang udenfor rammen. Ud over disse regler kan der forelægges yderligere overførsler til politisk godkendelse. Det kan være indenfor totalrammestyringsområdet eller det kan være på den række områder, der endnu ikke er kommet ind under reglerne for totalrammestyring. Der skal i disse tilfælde altid foreligge en forudgående direktørgodkendelse. Overførsler efter reglerne for totalrammestyring findes i bilag 1. og overførsler ud over reglerne for totalrammestyring findes i bilag 2. Anlægsoverførslerne findes i bilag 3. Hovedtallene for overførsler fra regnskab 2007 til 2008 fremgår af følgende oversigt: kr./- for overførsel af underskud og ell. indtægt Totalramm e Øvrig drift Drift i alt Anlæg Overførsle r i alt Økonomiudvalge t i alt Administration og planlægning Køb og salg af jord og ejendomme Finansiering Driftsoverførslerne: Indenfor totalrammestyringsområdet søges 9,4 mio. kr. overført. Se bilag 1. Sidste år blev der overført 12,4 mio. kr. Der har generelt været en mindreudgift til løn som følge af vakancer. Løn og personale har en overførsel på 3,0 mio. kr. som bl.a. er til projektet "fremtidens arbejdsplads" og til ansættelse af 2 elever yderligere. Plan og byg har en overførsel på 1,4 mio. kr. til bl.a. digitalisering af ejendomsarkivet. Der søges om overførsler udenfor reglerne i totalrammestyring på 3,5 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i sidste år. Forklaringerne til de enkelte overførsler fremgår af bilag 2. Anlægsoverførsler: På etablering af Borgerservicecenter søges overført en merforbrug på kr. Denne merudgift skal ses i sammenhæng med den overførte mindreudgift på driftsudgifter til samme projekt på kr. (se bilag 2) På køb og salg af jord og ejendomme søges overført en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. Dette beløb dækker over temmeligt store betalingsforskydninger mellem de enkelte projekter. Således overføres en merindtægt til salg af Breeltegård på 25,2 mio. kr., hvor beløbet kom ind allerede i 2007, men er budgetteret i På den anden side er salg af Askehavegård, Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Trekanten ved Breelte, Grønnegadegrundene og Bloustrødboligerne budgetteret med indtægter i 2007 på i alt 23,0 mio. kr. der forventes at komme ind i Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1. Driftsoverførsler, totalrammestyring, ØU s område - Bilag 2. Driftsoverførsler, øvrig drift, ØU s område - Bilag 3. Anlægsoverførsler, ØU s område Beslutning Økonomiudvalget den Overførslerne blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse, med den modifikation, at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets område skal reduceres med kr. som følge af Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den om opnormering af IT-afdelingens ressourcer. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: Sagsforløb: S01 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Nielsen Program til Aprilkonferencen 2008 Resume Administrationen har udarbejdet udkast til program for Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference, som afholdes den 25. april 2008 på Rungstedgaard. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender konferenceprogrammet. Sagsfremstilling Som fastlagt i tidsplanen for budgetproces afholder Kommunalbestyrelsen strategi- og budgetkonference den 25. april Administrationen har udarbejdet programudkast til konferencen. Bilag - Programudkast - Til Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den Konferenceprogrammet blev godkendt med den ændring, at konferencen afholdes fra kl , således at der indarbejdes mulighed for en fremlæggelse af Cash-flow vedr. Bymidten. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Punkt: 56 Acadre sagsnr.: 08/7018 Journalnr.: Sagsforløb: S00 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Nielsen Principper for økonomistyring i 2008 Resume Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance har i forbindelse med finansloven for 2008 besluttet at indføre foranstaltninger som skal sikre, at kommunerne under ét overholder de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). På den baggrund redegør administrationen for, hvilke tiltag der anses for nødvendige for at sikre Hørsholm Kommunes budgetoverholdelse i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender det fremlagte notat med principper for økonomistyring i Sagsfremstilling Som led i kommunernes vedtagelse af budgetterne for 2008, blev den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2008 overskredet med 0,9 mia. kr. på serviceudgifterne. For at undgå yderligere overskridelser, har regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance i forbindelse med finansloven for 2008 besluttet at indføre en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). På den baggrund finder administrationen det nødvendigt at udbygge kommunens eksisterende principper for økonomistyring med en række yderligere tiltag som skal sikre Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 budgetoverholdelse i Hvad angår serviceudgifterne, fremkommer administrationen med anbefalinger omkring tillægsbevillinger, udvidet budgetopfølgning samt forbrug af overførte mindreforbrug fra 2007, mens der for anlægsudgifterne er anbefalinger omkring udvidet budgetopfølgning. Administrationens anbefalinger er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Med udgangspunkt i bilaget samt Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen forelægge principperne for økonomistyring i 2008 for Kommunalbestyrelsen på strategi- og budgetkonferencen den 25. april Kommunikation Efter Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen videreformidle principperne for økonomistyring i 2008 til den øvrige organisation. Desuden vil administrationen udarbejde en pressemeddelelse, hvor der overordnet redegøres for, hvilke tiltag Hørsholm Kommune iværksætter for at sikre budgetoverholdelse i Bilag - Principper for økonomistyring i 2008 Beslutning Økonomiudvalget den Det fremlagte notat blev godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Punkt: 57 Acadre sagsnr.: 07/505 Journalnr.: Sagsforløb: P16 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Årsplan 2008 Økonomiudvalgets område - profiler fra sekratariaterne Resume Der foreligger profiler for 2008 fra de selvbærende enheder på Økonomiudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslåes at Økonomiudvalget tager profilerne til efterretning. Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra Kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen behandles politisk i maj 2008 og udviklingsplanen er til administrativt brug. Årsplanen består af tre dele: Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Profil Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for de res udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til ori entering i det politiske udvalg i marts Målopfølgning Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2007 i dokumentet Beretning og regnskab, som behandles politisk i maj Udviklingsplan De selvbærende enheder beskriver, hvilke egne mål som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det hvordan de selv bærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Bilag - Profil 2008 UDO - Profil 2008 PAS - Profil 2008 ØSE - profil 2008 IT - Profil 2008 BOF - Profil 2008 LOP Beslutning Økonomiudvalget den Profilerne blev taget til efterretning, idet der i UDO s plan indarbejdes en formulering om indsats vedr. fysisk-/psykisk arbejdsmiljø. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Punkt: 58 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: Sagsforløb: S01 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Budget Perspektivnotat på Økonomiudvalgets område Resume Perspektivnotat for politikområde 80, Administration og Finansiering, budget forelægges udvalget til orientering. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at tage perspektivnotatet til efterretning. Sagsfremstilling I den politiske evaluering blev der udtrykt ønske om, at perspektivnotaterne bliver sendt til orientering på fagudvalgene inden afholdelse af Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april Bilag - Politikområde 80 - perspektivnotat - Administration og Finansiering Beslutning Økonomiudvalget den Perspektivnotatet blev taget til efterretning, idet administrationen undersøger, hvilke hensyn, der ligger bag fastlæggelsen af sammenligningsgruppen f.s.v.a. kommunerne, fv. bilag 1, side 2 note 1. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Punkt: 59 Acadre sagsnr.: 08/5538 Journalnr.: Sagsforløb: P21 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Kristiansen Revision af regulativ for gaver til foreninger Resume Administrationen har efter anmodning fra Økonomiudvalget udarbejdet forslag til revision af regulativ for gaver fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til foreninger i Hørsholm Kommune. Udover gaver til foreninger i forbindelse med jubilæer muliggøres tildeling af gaver i helt ekstraordinære anledninger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender det reviderede regulativ for Hørsholm Kommunalbestyrelses gaver til foreninger. Sagsfremstilling Det nuværende gaveregulativ, der blev vedtaget den 30. maj 2005 af Kommunalbestyrelsen, regulerer alene jubilæumsgaver til foreninger, der i deres formål lever op til støtte via Folkeoplysningsloven. Økonomiudvalget gav den 25. august 2007 tilslutning til, at der blev afsat en pulje til gaver til foreninger og organisationer, og at administrationen forelægger Økonomiudvalget et udkast til revideret gaveregulativ, der bemyndiger borgmesteren og viceborgmester til i helt særlige anledninger at afholde udgifter til foreninger og organisationer i Hørsholm Kommune. Administrationen har på den baggrund udarbejdet udkast til et revideret regulativ for Hørsholm Kommunalbestyrelses gaver til foreninger og organisationer. Regulativet muliggør, at der i helt ekstraordinære anledninger kan ydes gaver ud over jubilæumsgaver Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 til foreninger og organisationer i Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår yderligere, at regulativets takstskriterier forenkles. Vedrørende en særskilt pulje til sådanne formål, vil administrationen under Kommunalbestyrelsens konto oprette en underkonto under ekstern repræsentation, hvor der budgetteres med kr. til formålet. Beløbet afholdes inden for Kommunalbestyrelsens nuværende budget. Kommunikation Administrationen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse orienteret om det reviderede regulativ via kommunens intranet. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 30. maj Økonomiudvalget den 25. august Bilag - Regulativ af 30. maj Udkast til revideret gaveregulativ Beslutning Økonomiudvalget den Det reviderede regulativ blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse, med den modifikation, at forudsætningen jf. punkt 2 er, at jubilæumsgaver alene gives, hvis foreningen markerer sit jubilæum og inviterer kommunen. Det blev vedtaget, at administrationen laver udkast til regulativ for interne gaver til egne selvbærende enheder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Punkt: 60 Acadre sagsnr.: 07/3026 Journalnr.: Sagsforløb: P15 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Frank Steen Samarbejdsaftale mellem det frivillige beredskab i Hørsholm og Rudersdal Kommuner Resume Med udgangspunkt i det etablerede beredskabsmæssige partnerskab mellem Hørsholm og Rudersdal Kommuner har det frivillige beredskab i henholdsvis Hørsholm og Rudersdal kommuner foreslået, at der etableres en samarbejdsaftale mellem de to frivillige beredskaber med henblik på at styrke det samlede beredskab samt tiltrække yderligere frivillige til beredskabet Det skal bemærkes, at juridisk kontor i Hørsholm Kommune har gennemgået aftalen og de herfra forslåede justeringer er foretaget. Sammenlægningen medfører ingen økonomiske ændringer for kommunerne. På et møde den 18. september 2007 har Den Fælles Beredskabskommissionen godkendt aftalen. Forslag Det indstilles at godkende aftalen. Sagsfremstilling I danske redningsberedskab indgår det frivillige beredskab, som et vigtigt element. Dette afspejler sig også i den gældende politiske aftale om redningsberedskabet, idet der her anføres, at de frivillige udgør et væsentligt potentiale, som der bør arbejdes målrettet med gennem en dialog med de frivillige. I Hørsholm Kommune og den tidligere Birkerød Kommune har der gennem en årrække været etableret et frivilligt beredskab, som udfører forskellige aktiviteter til støtte for Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 beredskabet og borgerne i kommunen. I den tidligere Søllerød Kommune har der ikke været tilknyttet frivillige til beredskab, idet Søllerød Kommune har været omfattet af den såkaldte Stor-københavnske ordning, hvor kommunernes frivillige har været samlet centralt under Beredskab Storkøbenhavn. Dette beredskab er nu overgået til staten. I forbindelse med kommunesammenlægningen har beredskabet i Rudersdal Kommune fået tilført 30 aktive frivillige fra Birkerød. Det frivillige beredskab er organiseret i kredse under Beredskabsforbundet, hvor kredsen normalt dækker en kommune. I forbindelse med kommunalreformen samt etableringen af det beredskabs-mæssige partnerskab mellem Hørsholm og Rudersdal Kommuner besluttede Beredskabsforbundets kreds i Hørsholm og Rudersdal at sammenlægge kredsene til en kreds benævnt Rudersdal Hørsholm Kreds. Med udgangspunkt i denne sammenlægning har de frivillige i Rudersdal Hørsholm Kredsen udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale (vedlagt) Det skal bemærkes, at aftalen er udarbejdet på baggrund af en tidligere aftale, som var indgået mellem det frivillige beredskab i Birkerød og Birkerød Kommune, hvor der ud fra et aftalt aktivitetsniveau blev stillet et årligt beløb til rådighed for det frivillige beredskab. Beløbet var i 2006 på kr Den udarbejdede samarbejdsaftale beskriver hvilke opgaver det frivillige beredskab forpligtiger sig til at løse, samarbejdsformen samt økonomi, herunder budget. Af det afsatte budget til det frivillige beredskab er der bundne midler, som skal anvendes til husleje, anskaffelse af større materiel m.m., hvilket fremgår at det i aftalen udarbejdede budget. I den udarbejdede samarbejdsaftales budgetdel for 2008 fremgår, at Rudersdal Kommunes andel beløber sig kr og Hørsholm Kommunes andel til kr Det skal bemærkes, at beløbene er indenfor den budgetramme, der i de respektive kommuner er afsat til det frivillige beredskab. Samarbejdet mellem det frivillige beredskab i Hørsholm og Rudersdal Kommuner vil medføre en styrkelse af det samlede beredskab samt danne en platform for aktiviteter, der kan tiltrække yderligere frivillige til beredskabet. Bilag - Samarbejdsaftale - frivillig beredskab Hørsholm/Rudersdal Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

21 Beslutning Økonomiudvalget den Aftalen blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget Torsdag den Side 21

22 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Refnr. Titel nr. 53 Åben Bilag 1. Mål og økonomiopfølgning, Administration og planlægning Åben Bilag 1. Driftsoverførsler, totalrammestyring, ØU s område Åben Programudkast - Til Økonomiudvalget Åben Principper for økonomistyring i Åben Profil 2008 UDO Åben Politikområde 80 - perspektivnotat - Administration og Finansiering Åben Regulativ af 30. maj Åben Samarbejdsaftale - frivillig beredskab Hørsholm/Rudersdal Åben Bilag 2. Mål og økonomiopfølgning, Køb og slag af jord og ejendomme Åben Bilag 2. Driftsoverførsler, øvrig drift, ØU s område Åben Profil 2008 PAS Åben Udkast til revideret gaveregulativ Åben Bilag 3. Mål og økonomiopfølgning, Finansiering Åben Bilag 3. Anlægsoverførsler, ØU s område Åben Profil 2008 ØSE Åben Bilag 4. Anlægsoversigt Åben profil 2008 IT Åben Profil 2008 BOF Åben Profil 2008 LOP Økonomiudvalget Torsdag den Side 22

23 s møde Torsdag den 03. april 2008 Uffe Thorndahl (up) Kjeld Holm (V) Isabella Meyer (C) Morten Slotved (C) Jens Frederiksen (C) Michael Medom Hansen (V) Peter Antonsen (T) Hanne Lommer (A) Henrik Klitgaard (B) Økonomiudvalget Torsdag den Side 23

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere