Til medlemmerne af pensionskassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmerne af pensionskassen"

Transkript

1 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401 København K. Dagsordenen er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af revision 8. Sted for næste års generalforsamling 9. Eventuelt Ad 2-3. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i Årsrapport Resumé af Årsrapport 2009 er vedlagt indkaldelsen. Ad 4. Ad 5. Ad 6. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægten og pensionsregulativerne. Forslag og begrundelser er vedlagt. Der er ét medlemsforslag. Forslaget og bestyrelsens bemærkninger er vedlagt. I henhold til vedtægten er Michael Sten Johnsen på valg og ønsker ikke genvalg. Endvidere skal der vælges et fjerde medlemsvalgt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller til valg af Geert Ahrends og Ole Bjørn Petersen. Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning: Jean-Pierre van Tittelboom, formand, udpeget af AA Mette Carstad, næstformand, udpeget af Arkitektforbundet Niels Olsen, udpeget af de faglige organisationer Cecilie Therese Hansen, medlemsvalgt Michael Sten Johnsen, medlemsvalgt Lars Thiis, medlemsvalgt Ad 7. Ad 8. Bestyrelsen indstiller til valg af statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i København. Venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes medlemmerne tilmelde sig via mail til Pensionskassen refunderer transportomkostninger (uden for København) for medlemmer svarende til billigste offentlige transport. Årsrapport 2009 kan ses på eller rekvireres på tlf.:

2 Generalforsamling 2010 Arkitekternes Pensionskasse 26. april 2010 Forslag til vedtægtsændringer (Dagsordenens punkt 4) Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen fremsætter 6 forslag til ændringer af vedtægterne til generalforsamlingens vedtagelse. De enkelte forslag bliver nærmere gennemgået nedenfor. Under de generelle bemærkninger gennemgås forslaget og formålet hermed. Efterfølgende fremgår forslaget til selve paragrafteksten. Generelle bemærkninger Forslag 1: Hjemstedskommune Vedtægtens 1 Pensionskassen har hjemsted i Københavns Kommune. Pensionskassens flytning fra København til Gentofte nødvendiggør en ændring af hjemstedskommunen. I henhold til den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) er det imidlertid ikke længere nødvendigt at oplyse hjemstedskommune i vedtægten, idet denne oplysning fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, som der er offentlig adgang til. Selskabsloven er i skrivende stund imidlertid ikke trådt i kraft, hvorfor bestyrelsen foreslår, at hjemstedskommunen ændres til Gentofte Kommune indtil selskabsloven træder i kraft, hvorefter oplysningen om hjemstedskommune vil udgå af vedtægten. Forslag 2: Frister Vedtægtens 8 og 9, stk. 3 Medlemmer, der ønsker at stille et forslag til generalforsamlingen, skal skriftligt give pensionskassen besked i så god tid, at emnet kan tages på dagsordenen. Er forslaget modtaget inden 1. februar, vil det altid kunne medtages. Det fuldstændige forslag til ændring af vedtægt, regulativer m.v. skal være til gennemsyn på pensionskassens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) sætter forskellige nye frister for afholdelse af generalforsamlinger. Som konsekvens heraf foreslås det, at de fuldstændige forslag til vedtægts- og regulativændringer m.v. skal være tilgængelige på pensionskassens kontor senest 2 uger før generalforsamlingen. De fuldstændige forslag vil samtidig fremgå af pensionskassens hjemmeside. Det foreslås endvidere, at medlemsforslag skal være pensionskassen i hænde 6 uger før. Forslagene kan gyldigt vedtages, uafhængig af om selskabsloven er trådt i kraft. Forslag 3: Indkaldelse til generalforsamlingen Vedtægtens 9 Efter de nuværende regler skal det fuldstændige forslag til ændringer i vedtægten og pensionsregulativerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Da forslag om vedtægts- og regulativændringer kan være meget omfangsrige, foreslås af administrative hensyn, at der ved ændringer i vedtægten og regulativer alene skal angives det væsentligste indhold i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det fuldstændige forslag kan rekvireres i pensionskassen og vil fremgå af hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag 4: Bestyrelsens sammensætning Vedtægtens 13 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamling. 1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening, og 1 medlem udpeges af Arkitektforbundet. Hvis ikke der blandt de valgte og udpegede medlemmer findes et bestyrelsesmedlem, som har de sagkyndige kvalifikationer til at være i revisionsudvalget, udpeger organisationerne endnu et medlem, og samtidig vælges et 4. medlem af og blandt medlemmerne. Der foreslås en sproglig tilretning af bestemmelsen samt to indholdsmæssige ændringer. Som følge af lovkrav skal bestyrelsen nedsætte et revisionsudvalg med et særligt revisionskyndigt bestyrelsesmedlem. Det har vist sig, at det i praksis er vanskeligt at finde medlemmer af pensionskassen, som opfylder de helt særlige krav, der stilles til dette bestyrelsesmedlem. Det foreslås derfor, at det revisionssagkyndige bestyrelsesmedlem altid vælges af organisationerne efter indstilling fra bestyrelsen. 1

3 Som konsekvens heraf vil bestyrelsen altid bestå af 7 medlemmer, idet mindst halvdelen af bestyrelsen altid skal vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. Forslag 5: Præciserende og redaktionelle ændringer Vedtægtens 11, 20 og 22 Det fremgår af 11, at afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer og pensionskassens opløsning som skal vedtages med 2/3 flertal. Der henvises i 20 og 22 til lov om forsikringsvirksomhed. Det præciseres, at også regulativændringer skal vedtages med 2/3 flertal, jf. 24. Lov om forsikringsvirksomhed er afløst af lov om finansiel virksomhed, hvorfor der foreslås en ændring af henvisningen. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 6: Ikrafttræden Vedtægtens 26 Det foreslås, at ændringerne i vedtægten træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Bemyndigelse Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne måtte kræve. Forslag til regulativændringer (Dagordenens punkt 4) Bestyrelsen fremlægger 7 forslag til ændringer af Pensionsregulativet. Bestyrelsen fremlægger endvidere et forslag (Forslag 7) til ændring i det pensionsregulativ, som er gældende for medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig ydelsesrettigheder efter det nye pensionsregulativ. Forslag til ændringer i Pensionsregulativets 9-13 vil herudover ikke være gældende for disse medlemmer. De enkelte forslag bliver nærmere gennemgået nedenfor. Under de generelle bemærkninger gennemgås forslaget og formålet hermed. Efterfølgende fremgår forslaget til selve paragrafteksten. Generelle bemærkninger Forslag 1: Den fleksible pensionsordning og den gamle pensionsordning Pensionsregulativets overskrift og 20 Af kommunikationsmæssige årsager foreslås det, at pensionsregulativet, som gælder for alle medlemmer optaget efter 30. april 2004 eller som har omvalgt, benævnes den fleksible pensionsordning. Medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og ikke senere har tilvalgt sig dette pensionsregulativs ydelsesbestemmelser, er fortsat omfattet af ydelsesbestemmelserne 8 11 i regulativet, som blev vedtaget på generalforsamlingen 24. april For at skelne mellem de to grupper af medlemmer, foreslås det af kommunikationsmæssige grunde, at disse medlemmer er omfattet af den gamle pensionsordning. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Forslag 2: Opsparingsafdelingen Pensionsregulativet 1, stk. 5, 8, stk. 4 og 16, stk. 2 Medlemmer, der ved optagelsen er over 60/62 år eller er ansat i fleksjob, optages i opsparingsafdelingen. Det samme gælder medlemmer, som ikke er omfattet af reglerne om karens ved optagelsen, men som ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. I opsparingsafdelingen oprettes en opsparingskonto, hvortil pensionsbidrag indbetales. Opsparingskontoen kan udbetales på grund af alder, død eller invaliditet. Ud fra et overordnet forsikringsmæssigt synspunkt om ikke at kunne blive dækket for en allerede indtrådt begivenhed foreslås det, at også medlemmer, der har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen allerede på optagelsestidspunktet, bliver optaget i opsparingsafdelingen. Det foreslås endvidere præciseret, at også medlemmer af opsparingsafdelingen har mulighed for at vælge forhøjet startpension. Det foreslås endeligt, at bestyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte detailregler for opsparingsafdelingen. Disse regler vil blive optrykt i et bilag i Regler & Paragraffer. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. 2

4 Forslag 3: Bidragsfri dækning Pensionsregulativets 6, stk. 1 Medlemmer under 60/62 år kan ved fratrædelse overgå til bidragsfri dækning. Under perioden med bidragsfri dækning, fortsætter medlemmets risikodækninger på det hidtidige niveau. Betalingen herfor tages fra medlemmets opsparede depot. Det foreslås, at også medlemmer over 60/62 år får mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Forslag 4: Ægtefælle- og samleverpension Pensionsregulativets 11 For at være berettiget til ægtefælle- og samleverpension stilles forskellige krav til indgåelsen af ægteskabet og samlivsforholdet. Det er således et krav, at ægteskabet/samlivet skal være påbegyndt før invalidepensionering. For at være berettiget til samleverpension er der yderligere krav, idet man skal have boet sammen i mindst 2 år på dødstidspunktet og skrevet testamente til fordel for samleveren. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så det ikke er muligt at modtage ægtefælle-/samleverpension, hvis ægteskabet/samlivet er indgået efter alderspensionering. Med den nuværende regel er det muligt at spekulere imod pensionskassen ved at indgå pro forma ægteskab som alderspensionist eventuelt med en betydeligt yngre person. Det foreslås endvidere, at muligheden for tilkendelse af samleverpension udvides til også at omfatte samlevere, man bor sammen med på dødsfaldstidspunktet og har børn sammen med. Udvidelsen muliggøres som følge af en ændring i pensionsbeskatningsloven samt statens krav til pensionsordninger. Forslag 5: Opsparingsordningerne Pensionsregulativets 15, stk. 2 og 3 Medlemmer kan frivilligt indbetale bidrag til opsparingsordningerne. Der er efter de gældende regler mulighed for at indbetale til en ophørende 10-årig alderspension, en ratepension eller en kapitalpension. Der foreslås en sproglig tilretning af bestemmelserne, som har til formål at beskrive reglerne mere præcist. Det foreslås endvidere, at det også bliver muligt at tilbyde livsvarig alderspension med og uden alderssum - som en opsparingsordning. Dette kan især være en fordel for medlemmer, som ønsker at indbetale ekstra til alderspension, men allerede indbetaler kr. til ratepension eller ophørende livrente og derfor ikke kan få fradrag for indbetalinger hertil. Den livsvarige alderspension har en sikringsperiode på 10 år. Det betyder, at hvis medlemmet afgår ved døden, inden den livsvarige alderspension har været udbetalt i 10 år, udbetales der i stedet til ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, indtil sikringsperioden udløber. Efterlader medlemmet sig hverken ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, tilfalder opsparingen kollektivet. De nærmere regler fastsættes af bestyrelsen. Det foreslås endvidere præciseret, at en samlever skal være pensionsberettiget for at modtage udbetalingen. Forslag 6: Præciseringer og redaktionelle ændringer Pensionsregulativets 12, stk. 1, 13, 15, stk. 3 og 20 Der findes enkelte steder i pensionsregulativet, hvor reglerne er uklart beskrevet og bør præciseres. Det foreslås præciseret, at adoptivbørn er berettiget til børnepension på helt samme vilkår som biologiske børn. Det foreslås endvidere præciseret, at det er muligt at ændre på begunstigelsen af dødsfaldssummen og rate- /kapitalpension indenfor lovgivningens regler så udbetaling sker til andre end medlemmets nærmeste pårørende eller boet. For medlemmer optaget inden 1. maj 2004, og som ikke senere har tilvalgt sig det nye pensionsregulativs ydelsesbestemmelser, foreslås det endeligt præciseret, hvilke paragraffer i Pensionsregulativet der erstattes af de gamle regler. Der tilsigtes ingen realitetsændringer med de foreslåede præciseringer. Forslag 7: Ægtefælle- og samleverpension for medlemmer optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig det nye pensionsregulativs ydelsesrettigheder Særregler for visse ældre ordninger 10 For at være berettiget til ægtefælle- og samleverpension stilles forskellige krav til indgåelsen af ægteskabet og samlivsforholdet. Retten til ægtefællepension kan bibeholdes efter separation/skilsmisse efter nærmere regler i lovgivningen. 3

5 For at være berettiget til samleverpension er der yderligere krav, idet man skal have boet sammen i mindst 2 år på dødstidspunktet og skrevet testamente til fordel for samleveren. Det foreslås, at bestemmelserne for separation og skilsmisse tilrettes som følge af, at enkepensionsloven er erstattet med ægtefællepensionsloven. Der tilsigtes ingen realitetsændringer. Det foreslås endvidere at udvide muligheden for tilkendelse af samleverpension til også at omfatte samlevere, man bor sammen med på dødsfaldstidspunktet og har børn sammen med. Udvidelsen muliggøres som følge af en ændring til pensionsbeskatningsloven samt statens krav til pensionsordninger. Forslag 8: Ikrafttræden Pensionsregulativet 20 Det foreslås, at ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2011, og ikrafttrædelsesbestemmelsen tilrettes som konsekvens heraf. Bemyndigelse Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter samt foretage sådanne ændringer i forslagene, som myndighederne eller de faglige organisationer måtte kræve. 4

6 Forslag fra medlemmerne (Dagsordenens punkt 5) Forslag om at der udarbejdes en redegørelse om administrationen af AP s ejendomme. AP s ejendomme har nu i ca. 2 år været administreret af Dan-Ejendomme. Jeg vil hermed anmode om at der udarbejdes en redegørelse over administrationens effektivitet, service og pris sat i forhold til hvad administrationen var før ejendommene blev overdraget til Dan-Ejendomme. Min erfaring med Dan-Ejendomme er ikke overbevisende god: Moderniseringen af en lejlighed har taget ca. 1½ år fra fraflytning, forekommer som spild af pensionskassens midler. Hvordan er grænsefladerne mellem AP, det arkitektfirma der projekterer ombygningen og Dan-Ejendomme, hvem fører tilsyn? og hvor ligger ansvaret for det færdige resultat? Vi har haft 3 kontaktpersoner/projektledere der ikke har videregivet de aftaler vi havde truffet om fremtidig vedligeholdelse, det forekommer ikke serviceorienteret eller effektivt. I forbindelse med en mindre huslejestigning vedr. opsætning af postkasser fik vi varsling med en kalkulation, der dels havde en fejl (der blev rettet); men også en post på administrationsudgifter der var baseret på håndværkerudgifter inkl. moms. Det blev forklaret at den kalkulation var ifølge et cirkulære vedr. almennyttige udlejningsboliger. Så det må vi grave videre i. Det er ikke beløbets størrelse denne gang, men er det samme løsagtige beregningsmetode, der anvendes ved store omkostninger? Et andet spørgsmål i den forbindelse er om AP har aktier i Dan-Ejendomme, og hvad giver de i udbytte? Med venlig hilsen Hans-Christian Vejby Bestyrelsens bemærkninger: Bestyrelsen har allerede planlagt at gennemføre en evaluering i løbet af i år af erfaringerne med Dan Ejendomme, som administrationen overgik til i Bestyrelsen kan derfor inden for disse rammer tilslutte sig medlemsforslaget. Forslag til vedtægtsændringer (Forslag til paragraftekst vedr. dagsordenens punkt 4) 1. NAVN OG HJEMSTED Pensionskassens navn er Arkitekternes Pensionskasse. Pensionskassens hjemsted er Københavns Kommune. 1. NAVN Pensionskassens navn er Arkitekternes Pensionskasse. Pensionskassens hjemsted er Gentofte Kommune. Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således: 1. NAVN Pensionskassens navn er Arkitekternes Pensionskasse. 8. EMNER TIL DAGSORDENEN Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen, såfremt vedkommende i så god tid, at emnet kan tages på dagsordenen, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt bestyrelsen senest den 1. februar det pågældende år. 8. EMNER TIL DAGSORDENEN Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på en ordinær generalforsamlings dagsorden. For at et emne kan sættes på en ordinær generalforsamling, skal begæring herom være pensionskassen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. 9. DAGSORDENENS OFFENTLIGGØRELSE Stk. 1. Dagsordenen sammen med de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionspåtegning, fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk. 2. Indkaldelsen til generalforsamling, der bekendtgøres i organisationernes blade, skal indeholde 9. DAGSORDENENS OFFENTLIGGØRELSE Stk. 1. Dagsordenen sammen med det væsentligste indhold af de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionspåtegning, fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk. 2. Indkaldelsen til generalforsamling, der bekendtgøres i organisationernes blade, skal indeholde 5

7 dagsorden og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Stk. 3. Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionspåtegning, til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor. dagsorden og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægts- eller regulativændringer. Stk. 3. Senest 2 uger før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionspåtegning, til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor. 11. AFSTEMNINGER Kun medlemmer af pensionskassen har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægtsændringer og pensionskassens opløsning, jfr. 24 og 25. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. 11. AFSTEMNINGER Kun medlemmer af pensionskassen har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægts- og regulativændringer og pensionskassens opløsning, jfr. 24 og 25. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. 13. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen. 1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening, og 1 medlem udpeges af Arkitektforbundet. Stk. 2. Organisationerne udpeger bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 år. De medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges efter tur for 3 år ad gangen. Genudpegning og genvalg kan finde sted. Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. I det omfang, der ikke gennem valg og udpegning iflg. stk. 1 findes et bestyrelsesmedlem med de af lovgivningen krævede kvalifikationer, udpeger organisationerne et yderligere bestyrelsesmedlem med de nødvendige kvalifikationer efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Udpeges et sådant sagkyndigt bestyrelsesmedlem, skal der på den kommende ordinære generalforsamling vælges et yderligere bestyrelsesmedlem for samme periode som udpegningen. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 13. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. Stk bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges efter tur for 3 år ad gangen. Stk bestyrelsesmedlem udpeges af Akademisk Arkitektforening for en periode på 3 år. Stk bestyrelsesmedlem udpeges af Arkitektforbundet for en periode på 3 år. Stk bestyrelsesmedlem udpeges af organisationerne i fællesskab efter indstilling fra bestyrelsen for en af bestyrelsen fastsat periode. Bestyrelsesmedlemmet skal opfylde de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget. Stk. 6. Genudpegning og genvalg kan finde sted. Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Stk. 9. Bestyrelsens medlemmer må ikke være knyttet til kassens administration. Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer må ikke være knyttet til kassens administration. 20. ÅRSRAPPORT Stk. 1. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om forsikringsvirksomhed. Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret. 20. ÅRSRAPPORT Stk. 1. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret. 22. MIDLERNES ANBRINGELSE Midler til dækning af de pensionsmæssige hensættelser anbringes og registreres i overensstemmelse med reglerne i lov om forsikringsvirksomhed. 22. MIDLERNES ANBRINGELSE Midler til dækning af de pensionsmæssige hensættelser anbringes og registreres i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. 6

8 24. VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Beslutning om ændring i vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Beslutning om ændring i regulativet om medlemmernes rettigheder og pligter træffes af generalforsamlingen, medmindre denne i specielle tilfælde giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutningen. Stk. 2. Beslutninger ifølge stk. 1 er kun gyldige, hvis de tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 24. ÆNDRINGER AF VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Stk. 1. Beslutning om ændring i vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Stk. 2. Beslutning om ændring i pensionsregulativer om medlemmernes rettigheder og pligter træffes af generalforsamlingen, medmindre denne i specielle tilfælde giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutningen. Stk. 3. Beslutninger ifølge stk. 1 og 2 er kun gyldige, hvis de tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 26. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. oktober 1983 og er senest ændret på generalforsamlingen den 21. april Stk. 2. På generalforsamlingen den 21. april 2009 er 13 ændret med ikrafttræden fra vedtagelsen. 26. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. oktober Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 26. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsen. Stk. 2. [udgår] Forslag til regulativændringer (Forslag til paragraftekst vedr. dagsordenens punkt 4) PENSIONSREGULATIV (gældende fra 2010) 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 2, der efter en helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages i opsparingsafdelingen. PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 1, der varigt har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen på optagelsestidspunktet, optages i opsparingsafdelingen. Et medlem optaget efter stk. 2, der efter helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages også i opsparingsafdelingen. Se bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget før den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration, mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit 2. 7

9 8. PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10 eller 15 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10, 15 eller 16 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. 11. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering, og 3. ægteskabet er indgået før medlemmets alderspensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på alders- eller invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension eller 4. der var fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet, eller der tidligere har været fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 8

10 5. samlever venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, og 6. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. 12. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 24. år. Denne ret tilkommer også adoptiv- og stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. 12. BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn, herunder adoptivbørn, ret til pension indtil deres fyldte 24. år. Denne ret tilkommer også stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets bo. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum efter stk. 3. Stk. 3. Udbetaling Udbetalingen tilkommer medlemmets nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftaleloven 105 b, medmindre medlemmet ved skriftlig meddelelse til pensionskassen har indsat en særlig begunstiget - herunder bestemt at der ikke skal være nogen begunstigelsesbestemmelse i overensstemmelse med lovgivningens regler. 15. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes invalidepension. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: udbetaling over en 10- årig periode samt alderssum, 2. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 3. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død Afgår medlemmet ved døden, efterladende sig pensionsberettiget ægtefælle, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 1 i stedet til ægtefællen. Efterlades ingen ægtefælle eller afgår ægtefællen ved døden, finder udbetaling sted til børn, indtil de fylder 24 år. For samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. 15. OPSPARINGSORDNINGER Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes hel invalidepension, jf. 10, stk. 1. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: livsvarig udbetaling samt alderssum, 2. løbende udbetaling: udbetaling over en 10- årig periode samt alderssum, 3. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 4. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død af løbende udbetalinger Afgår medlemmet ved døden, før udbetalingen efter stk. 2, pkt. 1 og 2 er påbegyndt, udbetales den løbende pension i stedet i 10 år til en pensionsberettiget ægtefælle. Afgår medlemmet ved døden efter udbetalingen er påbegyndt, fortsætter udbetalingen til en pensionsberettiget ægtefælle, indtil der i alt er 9

11 Afgår medlemmet ved døden, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 2 og 3 til nærmeste pårørende subsidiært boet. udbetalt løbende pension i 10 år. Efterlades ingen ægtefælle, eller afgår ægtefællen ved døden inden udbetalingen er afsluttet, udbetales den løbende pension i lige deling til medlemmets børn, indtil der i alt er udbetalt løbende pension i 10 år, dog længst indtil børnene fylder 24 år. For pensionsberettigede samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. Stk. 4. Udbetaling ved død af rate- og kapitalpension Afgår medlemmet ved døden, udbetales værdien af opsparingen til rate- og kapitalpension, jf. stk. 2, pkt. 3 og 4 efter reglerne i 13, stk. 3. Stk. 4. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. Stk. 5. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper, som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for opsparingsafdelingen. Se bilag B 20. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2009 og er gældende fra 1. januar Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af ydelsesbestemmelserne 8-11 i regulativet fastsat af generalforsamlingen den 24. april 2002 i stedet for dette regulativ. Se bilag E. 20. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2010 og er gældende fra 1. januar Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. maj 2004 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af ydelsesbestemmelserne 8-11 i regulativet fastsat af generalforsamlingen den 24. april 2002, med senere ændringer, i stedet for dette regulativs 9-13 (den gamle pensionsordning). Se bilag E. 10

12 Særregler for visse ældre ordninger 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 2. Separation og skilsmisse I tilfælde af separation eller skilsmisse gælder for de mandlige medlemmer, at hustruen har ret til pension i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. 10. ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 2. Separation og skilsmisse I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende regler i lovgivning om bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse anvendelse for ægtefæller til såvel et mandligt som et kvindeligt medlem. For de kvindelige medlemmer gælder, at manden ved separation eller skilsmisse bevarer ret til pension efter de samme regler, som angivet i den til enhver tid gældende lovgivning om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. Stk. 4. Samleverpension Når et ugift medlem afgår ved døden, og ikke har fravalgt ægtefællepensionen, vil medlemmets samlever være berettiget til ægtefællepension. Pensionen til samlevere udbetales efter bestemmelserne i 10, idet etablering af fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. Udbetaling af pension til samlevere er desuden betinget af, at a) medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle. b) den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. c) der på udbetalingspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. d) medlemmet har meddelt samleverens navn til pensionskassen. Stk. 4. Samleverpension Når et ugift medlem afgår ved døden og ikke har fravalgt ægtefællepensionen, vil medlemmets samlever være berettiget til ægtefællepension. Pensionen til samlevere udbetales efter bestemmelserne i 10, idet etablering af fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. Udbetaling af pension til samlevere er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle. 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. 3. der på udbetalingspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension eller 5. der var fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet, eller der tidligere har været fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og 6. samlever venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, og 7. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. 11

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Generalforsamling i din pensionskasse

Generalforsamling i din pensionskasse April 2013 Generalforsamling i din pensionskasse Mandag den 22. april 2012 kl. 17.00 er der generalforsamling i pensionskassen. På www.arkitektpension.dk/apgf2013 kan du læse og downloade dokumenter, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup CVR-nr. 22078615 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere