BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed, i Toldunderudvalget og i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, i forbindelse med vedtagelsen af forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed, Toldunderudvalget og Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser DA DA

2 BILAG UDKAST TIL AFGØRELSE NR. 1/2015 TRUFFET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE SUNDHED OG PLANTESUNDHED EU-GEORGIEN af 2015 om vedtagelse af dets forretningsorden UNDERUDVALGET VEDRØRENDE SUNDHED OG PLANTESUNDHED EU- GEORGIEN HAR under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 65, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med aftalens artikel 431 anvendes visse dele af aftalen midlertidigt fra den 1. september (2) I aftalens artikel 65 fastslås det, at Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed ("SPS-Underudvalget") skal behandle ethvert spørgsmål vedrørende aftalens kapitel 4 (Sundheds- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger) i afsnit IV (Handel og handelsrelaterede anliggender). (3) Ifølge aftalens artikel 65, stk. 5, vedtager SPS-Underudvalget selv sin forretningsorden VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Forretningsordenen for SPS-Underudvalget som fastsat i tillægget vedtages hermed. Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i,.. På SPS-Underudvalgets vegne Formand DA 2 DA

3 Tillæg Forretningsorden for Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed EU-Georgien Artikel 1 Generelle bestemmelser 1. Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed ("SPS-Underudvalget"), der er nedsat i henhold til artikel 65, stk. 1, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side ("aftalen"), bistår Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens afsnit IV, artikel 408, stk. 4, i udførelsen af dets opgaver. 2. SPS-Underudvalget skal varetage de opgaver, der er fastsat i aftalens artikel 65, stk. 2, med henblik på målene i afsnit IV, kapitel 4, som fastsat i aftalens artikel SPS-Underudvalget består af repræsentanter for Europa-Kommissionen og for Georgien med ansvar for sundhed og plantesundhed. 4. En repræsentant for Europa-Kommissionen eller Georgien med ansvar for sundhed og plantesundhed fungerer som formand, jf. artikel 2 nedenfor. 5. Parterne i denne forretningsorden er defineret i aftalens artikel 428. Artikel 2 Formandskab Parterne varetager på skift formandskabet for SPS-Underudvalget i en periode på 12 måneder. Første periode begynder på datoen for afholdelse af Associeringsrådets første møde og slutter den 31. december samme år. Artikel 3 Møder 1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, mødes SPS-Underudvalget senest tre måneder efter aftalens ikrafttrædelse og herefter efter anmodning fra en af parterne, dog mindst én gang om året. 2. Formanden indkalder til møderne i SPS-Underudvalget, der afholdes på en dato og et sted, som aftales mellem parterne. Mødeindkaldelsen udsendes af formanden for SPS-Underudvalget senest 28 kalenderdage før mødet, medmindre parterne bestemmer andet. 3. Der vil så vidt muligt blive indkaldt til de ordinære møder i SPS-Underudvalget i god tid før det ordinære møde i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. 4. Møderne i SPS-Underudvalget kan afholdes ved hjælp af teknologiske hjælpemidler som f.eks. video- eller audiokonference. 5. Mellem møderne kan SPS-Underudvalget også behandle spørgsmål pr. korrespondance. DA 3 DA

4 Artikel 4 Delegationer Inden hvert møde underrettes parterne gennem sekretariatet om den planlagte sammensætning af parternes delegationer. Artikel 5 Sekretariat 1. En embedsmand fra henholdsvis Europa-Kommissionen og Georgien fungerer sammen som sekretærer for SPS-Underudvalget og udfører sekretariatsopgaverne i fællesskab, idet de udviser gensidig tillid og samarbejdsvilje. 2. Sekretariat for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning underrettes om alle SPS-Underudvalgets afgørelser, udtalelser, henstillinger, rapporter og andre aftalte foranstaltninger. Artikel 6 Korrespondance 1. Korrespondance stilet til SPS-Underudvalget sendes til sekretæren for en af parterne, som derpå underretter den anden sekretær. 2. Sekretariatet sørger for, at al korrespondance stilet til SPS-Underudvalget videresendes til SPS-Underudvalgets formand og om nødvendigt rundsendes som dokumenter, jf. artikel Korrespondance fra SPS-Underudvalgets formand sendes af sekretariatet til parterne på vegne af SPS-Underudvalgets formand. Sådan korrespondance rundsendes om nødvendigt, jf. artikel 7. Artikel 7 Dokumenter 1. Dokumenter rundsendes gennem SPS-Underudvalgets sekretærer. 2. Hver part sender sine dokumenter til sin sekretær. Sekretæren videresender dokumenterne til den anden parts sekretær. 3. Sekretæren for Unionen rundsender dokumenterne til de ansvarlige repræsentanter for Unionen og sætter systematisk sekretæren for Georgien og sekretærerne for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning i kopi. 4. Sekretæren for Georgien rundsender dokumenterne til de ansvarlige repræsentanter for Georgien og sætter systematisk sekretæren for Unionen og sekretærerne for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning i kopi. 5. Sekretærerne for SPS-Underudvalget fungerer som kontaktpunkter for udveksling af oplysninger, jf. aftalens artikel 58. Artikel 8 Fortrolig behandling af oplysninger DA 4 DA

5 Møderne i SPS-Underudvalget er ikke offentlige, medmindre parterne bestemmer andet. Når en part indgiver oplysninger til SPS-Underudvalget, der er angivet som fortrolige, behandler den anden part disse oplysninger fortroligt. Artikel 9 Dagsorden for møderne 1. SPS-Underudvalgets sekretariat udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde samt et udkast til praktiske konklusioner, jf. artikel 10. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som en part ved fremlæggelse af relevante dokumenter senest 21 kalenderdage før mødet har anmodet SPS-Underudvalgets sekretariat om at optage på dagsordenen. 2. Den foreløbige dagsorden rundsendes sammen med relevante dokumenter, jf. artikel 7, senest 15 kalenderdage før mødet. 3. Dagsordenen godkendes af SPS-Underudvalget ved hvert mødes begyndelse. Punkter, som ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom. 4. SPS-Underudvalgets formand kan ad hoc efter aftale med parterne indbyde repræsentanter for andre af parternes organer eller uafhængige eksperter på et bestemt område til at deltage i møderne for at give oplysninger om bestemte emner. Parterne sikrer, at sådanne observatører eller eksperter respekterer krav om fortrolighed. 5. Formanden for SPS-Underudvalget kan efter aftale med parterne afkorte de i stk. 1 og 2 nævnte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Artikel 10 Protokol og praktiske konklusioner 1. De to sekretærer udarbejder sammen et udkast til protokol for hvert møde. 2. Protokollen indeholder i almindelighed for hvert punkt på dagsordenen: a) en liste over mødedeltagere, en liste over embedsmænd, der ledsager dem, og en liste over eventuelle observatører eller eksperter, der deltager i mødet b) de dokumenter, der er forelagt SPS-Underudvalget c) erklæringer, som et medlem af SPS-Underudvalget har anmodet om at få optaget i protokollen, og d) praktiske konklusioner fra mødet, jf. stk Udkastet til protokol forelægges SPS-Underudvalget til godkendelse. Protokollen skal godkendes inden for 28 kalenderdage efter hvert møde i SPS-Underudvalget. Der sendes en kopi til hver af de i artikel 7 anførte adressater. 4. SPS-Underudvalgets sekretær for den part, der varetager formandskabet, udarbejder et udkast til praktiske konklusioner og rundsender det til parterne sammen med dagsordenen normalt senest 15 kalenderdage før mødets begyndelse. I takt med at mødet skrider frem, ajourføres udkastet, således at SPS-Underudvalget ved mødets afslutning kan vedtage de praktiske konklusioner, der afspejler parternes opfølgende foranstaltninger, medmindre parterne bestemmer andet. Når de praktiske DA 5 DA

6 konklusioner er godkendt, vedlægges de protokollen, og deres gennemførelse tages op til revision på et senere møde i SPS-Underudvalget. SPS-Underudvalget vedtager til det formål en model, som gør det muligt at sammenholde de enkelte foranstaltninger med en bestemt frist. Artikel 11 Afgørelser og henstillinger 1. SPS-Underudvalget vedtager afgørelser, udtalelser, henstillinger, rapporter og fælles foranstaltninger, jf. aftalens artikel 65. Vedtagelsen af sådanne afgørelser, udtalelser, henstillinger, rapporter og fælles foranstaltninger kræver enighed mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer for vedtagelsen. Disse afgørelser er bindende for parterne, der træffer passende foranstaltninger for at gennemføre dem. 2. Enhver afgørelse, udtalelse, henstilling eller rapport undertegnes af formanden og autentificeres af de to sekretærer. Formanden undertegner disse dokumenter i løbet af det møde, hvor den pågældende afgørelse, udtalelse, henstilling eller rapport vedtages, jf. dog stk SPS-Underudvalget kan træffe afgørelser, fremsætte henstillinger eller vedtage udtalelser eller rapporter ved skriftlig procedure efter aftale mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer. En skriftlig procedure består af udveksling af noter mellem de to sekretærer, der handler efter aftale mellem parterne. Til dette formål rundsendes forslagets ordlyd, jf. artikel 7, inden for en frist på mindst 21 kalenderdage, og eventuelle forbehold eller ændringer skal tilkendegives inden for denne frist. SPS-Underudvalgets formand kan efter aftale med parterne afkorte de i dette stykke angivne frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Når teksten er vedtaget, undertegnes afgørelsen, udtalelsen, henstillingen eller rapporten af formanden, og den autentificeres af de to sekretærer. 4. Retsakter vedtaget af SPS-Underudvalget betegnes henholdsvis "afgørelse", "udtalelse", "henstilling" eller "rapport". Enhver afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen, medmindre andet fastsættes i afgørelsen. 5. Afgørelser, udtalelser, henstillinger og rapporter rundsendes til begge parter. 6. Hver part kan træffe beslutning om at offentliggøre SPS-Underudvalgets afgørelser, udtalelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender. Artikel 12 Rapporter SPS-Underudvalget rapporterer til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning om sine aktiviteter og om aktiviteterne i de tekniske arbejdsgrupper eller ad hoc-grupper, der er nedsat af SPS-Underudvalget. Rapporten forelægges Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning 25 kalenderdage før dets ordinære årlige møde. Artikel 13 Sprog 1. SPS-Underudvalgets arbejdssprog er engelsk og georgisk. DA 6 DA

7 2. Medmindre der bestemmes andet, baserer SPS-Underudvalget sine forhandlinger på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog. Artikel 14 Udgifter 1. Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i SPS-Underudvalget møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation. 2. Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. 3. Udgifter til tolkning på møder og oversættelse af dokumenter til eller fra engelsk og georgisk, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1, afholdes af den part, der er vært for mødet. Tolkning og oversættelse til eller fra andre sprog afholdes direkte af den anmodende part. Artikel 15 Ændring af forretningsordenen Denne forretningsorden kan ændres ved afgørelse truffet af SPS-Underudvalget i overensstemmelse med aftalens artikel 65, stk. 5. Artikel 16 Tekniske arbejdsgrupper og ad hoc-grupper 1. SPS-Underudvalget kan ved en afgørelse i henhold til aftalens artikel 65, stk. 6, om nødvendigt nedsætte eller nedlægge tekniske arbejdsgrupper eller ad hocarbejdsgrupper, herunder videnskabelige grupper eller ekspertgrupper. 2. Medlemskab af ad hoc-grupperne er ikke begrænset til parternes repræsentanter. Parterne sikrer, at medlemmerne af alle grupper, der er nedsat af SPS-Underudvalget, respekterer krav om fortrolighed. 3. Medmindre andet bestemmes, arbejder grupper, der er nedsat af SPS-Underudvalget, under SPS-Underudvalget og aflægger rapport til dette. 4. Møder i arbejdsgrupperne kan afholdes efter behov personligt eller ved hjælp af video- eller audiokonference. 5. Ved rundsending af relevant korrespondance, dokumenter og kommunikation, der vedrører arbejdsgruppernes aktiviteter, sættes SPS-Underudvalgets sekretariat i kopi. 6. Arbejdsgrupperne har beføjelse til at fremsætte skriftlige henstillinger til SPS- Underudvalget. Henstillingerne kræver enighed i arbejdsgruppen og meddeles SPS- Underudvalgets formand, som rundsender henstillingerne, jf. artikel Medmindre andet er fastsat i artikel 7, finder denne forretningsorden tilsvarende anvendelse for alle tekniske arbejdsgrupper eller ad hoc-arbejdsgrupper, der er nedsat af SPS-Underudvalget. Henvisninger til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning forstås som henvisninger til SPS-Underudvalget. DA 7 DA

8 UDKAST TIL AFGØRELSE NR. 1/2015 TRUFFET AF TOLDUNDERUDVALGET EU-GEORGIEN af om vedtagelse af dets forretningsorden TOLDUNDERUDVALGET EU-GEORGIEN HAR under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 74, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med aftalens artikel 431 anvendes visse dele af aftalen midlertidigt fra den 1. september (2) I aftalens artikel 74 fastslås det, at Toldunderudvalget overvåger gennemførelsen og forvaltningen af aftalens kapitel 5 (Told og handelslettelser) i afsnit IV (Handel og handelsrelaterede anliggender) (3) Ifølge aftalens artikel 74, stk. 3, litra e), vedtager Toldunderudvalget selv sin forretningsorden VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Forretningsordenen for Toldunderudvalget som fastsat i tillægget vedtages hermed. Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i,.. På Toldunderudvalgets vegne Formand DA 8 DA

9 Tillæg Forretningsorden for Toldunderudvalget EU-Georgien Artikel 1 Generelle bestemmelser 1. Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold til artikel 74, stk. 1, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side ("aftalen"), udfører sine opgaver i henhold til aftalens artikel 74, stk. 2 og Toldunderudvalget består af repræsentanter for Europa-Kommissionen og for Georgien med ansvar for told og toldrelaterede spørgsmål. 3. En repræsentant for Europa-Kommissionen eller Georgien med ansvar for told og toldrelaterede spørgsmål fungerer som formand, jf. artikel Parterne i denne forretningsorden er defineret i aftalens artikel 428. Artikel 2 Formandskab Parterne varetager på skift formandskabet for Toldunderudvalget i en periode på 12 måneder. Første periode begynder på datoen for afholdelse af Associeringsrådets første møde og slutter den 31. december samme år. Artikel 3 Møder 1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, mødes Toldunderudvalget en gang om året eller efter anmodning fra en af parterne. 2. Formanden indkalder til møderne i Toldunderudvalget, der afholdes på en dato og et sted, som parterne er enige om. Mødeindkaldelsen udsendes af formanden for Toldunderudvalget senest 28 kalenderdage før mødet, medmindre parterne bestemmer andet. 3. Møderne i Toldunderudvalget kan afholdes ved hjælp af teknologiske hjælpemidler som f.eks. video- eller audiokonference. 5. Mellem møderne kan Toldunderudvalget også behandle spørgsmål pr. korrespondance. Artikel 4 Delegationer Inden hvert møde underrettes parterne gennem sekretariatet om den planlagte sammensætning af parternes delegationer. Artikel 5 Sekretariat DA 9 DA

10 1. En embedsmand med ansvar for told og toldrelaterede spørgsmål fra henholdsvis Europa-Kommissionen og Georgien fungerer sammen som sekretærer for Toldunderudvalget og udfører sekretariatsopgaverne i fællesskab, idet de udviser gensidig tillid og samarbejdsvilje. 2. Sekretariat for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning underrettes om alle Toldunderudvalgets afgørelser, udtalelser, henstillinger, rapporter og andre aftalte foranstaltninger. Artikel 6 Korrespondance 1. Korrespondance stilet til Toldunderudvalget sendes til sekretæren for en af parterne, som derpå underretter den anden sekretær. 2. Sekretariatet sørger for, at al korrespondance stilet til Toldunderudvalget videresendes til Toldunderudvalgets formand og om nødvendigt rundsendes som dokumenter, jf. artikel Korrespondance fra Toldunderudvalgets formand sendes af sekretariatet til parterne på vegne af Toldunderudvalgets formand. Sådan korrespondance rundsendes om nødvendigt, jf. artikel 7. Artikel 7 Dokumenter 1. Dokumenter rundsendes gennem Toldunderudvalgets sekretærer. 2. Hver part sender sine dokumenter til sin sekretær. Sekretæren videresender dokumenterne til den anden parts sekretær. 3. Sekretæren for Unionen rundsender dokumenterne til de ansvarlige repræsentanter for Unionen og sætter ved sådan korrespondance systematisk sekretæren for Georgien i kopi. Sekretæren for Unionen sender en kopi af de endelige dokumenter til sekretærerne for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. 4. Sekretæren for Georgien rundsender dokumenterne til de ansvarlige repræsentanter for Georgien og sætter ved sådan korrespondance systematisk sekretæren for Unionen i kopi. Sekretæren for Georgien sender en kopi af de endelige dokumenter til sekretærerne for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. DA 10 DA

11 Artikel 8 Fortrolig behandling af oplysninger Møderne i Toldunderudvalget er ikke offentlige, medmindre parterne bestemmer andet. Når en part indgiver oplysninger til Toldunderudvalget, der er angivet som fortrolige, behandler den anden part disse oplysninger fortroligt. Artikel 9 Dagsorden for møderne 1. Toldunderudvalgets sekretariat udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som en part ved fremlæggelse af relevante dokumenter senest 21 kalenderdage før mødet har anmodet Toldunderudvalgets sekretariat om at optage på dagsordenen. 2. Den foreløbige dagsorden rundsendes sammen med relevante dokumenter, jf. artikel 7, senest 15 kalenderdage før mødet. 3. Dagsordenen godkendes af Toldunderudvalget ved hvert mødes begyndelse. Punkter, som ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom. 4. Toldunderudvalgets formand kan ad hoc efter aftale med parterne indbyde repræsentanter for andre af parternes organer eller uafhængige eksperter på et bestemt område til at deltage i møderne for at give oplysninger om bestemte emner. Parterne sikrer, at sådanne observatører eller eksperter respekterer krav om fortrolighed. 5. Formanden for Toldunderudvalget kan efter aftale med parterne afkorte de i stk. 1 og 2 nævnte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Artikel 10 Protokol og praktiske konklusioner 1. Toldunderudvalgets sekretær for den part, der varetager formandskabet, udarbejder et udkast til protokol indeholdende praktiske konklusioner for hvert møde. 2. Udkastet til protokol indeholdende de praktiske konklusioner forelægges Toldunderudvalget til godkendelse. Protokollen og de praktiske konklusioner skal godkendes inden for 28 kalenderdage efter hvert møde i Toldunderudvalget. Der sendes en kopi til hver af de i artikel 7 anførte adressater. Artikel 11 Afgørelser og henstillinger 1. Toldunderudvalget vedtager praktiske ordninger, foranstaltninger, afgørelser og henstillinger, jf. aftalens artikel 74. Vedtagelsen kræver enighed mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer for vedtagelsen. Disse afgørelser er bindende for parterne, der træffer passende foranstaltninger for at gennemføre dem. DA 11 DA

12 2. Enhver afgørelse eller henstilling undertegnes af formanden og autentificeres af de to sekretærer. Formanden undertegner disse dokumenter i løbet af det møde, hvor den pågældende afgørelse eller henstilling vedtages, jf. dog stk Toldunderudvalget kan træffe afgørelser eller fremsætte henstillinger ved skriftlig procedure efter aftale mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer. En skriftlig procedure består af udveksling af noter mellem de to sekretærer, der handler efter aftale mellem parterne. Til dette formål rundsendes forslagets ordlyd, jf. artikel 7, inden for en frist på mindst 21 kalenderdage, og eventuelle forbehold eller ændringer skal tilkendegives inden for denne frist. Toldunderudvalgets formand kan efter aftale med parterne afkorte de i dette stykke angivne frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Når teksten er vedtaget, undertegnes afgørelsen eller henstillingen af formanden, og den autentificeres af de to sekretærer. 4. Retsakter vedtaget af Toldunderudvalget betegnes henholdsvis "afgørelse" eller "henstilling". Enhver afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen, medmindre andet fastsættes i afgørelsen. 5. Afgørelser og henstillinger rundsendes til begge parter. 6. Hver part kan træffe beslutning om at offentliggøre Toldunderudvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender. Artikel 12 Rapporter Toldunderudvalget rapporterer til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning ved hvert ordinært årligt møde i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. Artikel 13 Sprog 1. Toldunderudvalgets arbejdssprog er engelsk og georgisk. 2. Medmindre der bestemmes andet, baserer Toldunderudvalget sine forhandlinger på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog. Artikel 14 Udgifter 1. Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i Toldunderudvalget møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation. 2. Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. 3. Udgifter til tolkning på møder og oversættelse af dokumenter til eller fra engelsk og georgisk, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1, afholdes af den part, der er vært for mødet. Tolkning og oversættelse til eller fra andre sprog afholdes direkte af den anmodende part. DA 12 DA

13 Artikel 15 Ændring af forretningsordenen Denne forretningsorden kan ændres ved afgørelse truffet af Toldunderudvalget i overensstemmelse med aftalens artikel 74, stk. 3, litra e). DA 13 DA

14 UDKAST TIL AFGØRELSE NR. 1/2015 TRUFFET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER EU-GEORGIEN af om vedtagelse af dets forretningsorden UNDERUDVALGET VEDRØRENDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER EU-GEORGIEN HAR under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 179, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med aftalens artikel 431 anvendes visse dele af aftalen midlertidigt fra den 1. september (2) I aftalens artikel 179 fastsættes det, at Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser ("GB-Underudvalget") overvåger udviklingen af aftalen for så vidt angår geografiske betegnelser og fungerer som et forum for samarbejde og dialog om geografiske betegnelser. (3) Ifølge aftalens artikel 179, stk. 2, vedtager GB-Underudvalget selv sin forretningsorden VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Forretningsordenen for GB-Underudvalget som fastsat i tillægget vedtages hermed. Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i, På GB-Underudvalgets vegne Formand DA 14 DA

15 Tillæg Forretningsorden for GB-Underudvalget EU-Georgien Artikel 1 Generelle bestemmelser 1. Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser ("GB-Underudvalget"), der er nedsat i henhold til artikel 179 i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side ("aftalen"), bistår Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens afsnit IV, artikel 408, stk. 4, i udførelsen af dets opgaver. 2. GB-Underudvalget udfører sine opgaver som fastsat i aftalens artikel GB-Underudvalget består af repræsentanter for Europa-Kommissionen og for Georgien med ansvar for geografiske betegnelser. 4. Parterne udpeger hver deres delegationsleder, der fungerer som kontaktperson for alle spørgsmål vedrørende GB-Underudvalget. 5. Delegationslederen fungerer som formand i overensstemmelse med artikel Hver delegationsleder kan uddelegere alle eller en del af delegationslederens funktioner til en udpeget stedfortræder, hvorefter alle henvisninger til delegationslederen skal forstås som tilsvarende henvisninger til den udpegede stedfortræder. 7. Parterne i denne forretningsorden er defineret i aftalens artikel 428. Artikel 2 Formandskab Parterne varetager på skift formandskabet for GB-Underudvalget i en periode på 12 måneder. Første periode begynder på datoen for afholdelse af Associeringsrådets første møde og slutter den 31. december samme år. Artikel 3 Møder 1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, mødes GB-Underudvalget efter anmodning fra en af parterne skiftevis i EU og i Georgien og under alle omstændigheder senest 90 kalenderdage, efter at anmodningen er fremsat. 2. Formanden indkalder til møderne i GB-Underudvalget, der afholdes på en dato og et sted, som parterne er enige om. Mødeindkaldelsen udsendes af formanden for GB- Underudvalget senest 28 kalenderdage før mødet, medmindre parterne bestemmer andet. 3. Der vil så vidt muligt blive indkaldt til de ordinære møder i GB-Underudvalget i god tid før det ordinære møde i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning. 4. Hvis parterne er enige, kan møderne i GB-Underudvalget undtagelsesvist afholdes ved hjælp af teknologiske hjælpemidler som f.eks. videokonference. DA 15 DA

16 Artikel 4 Delegationer Inden hvert møde underrettes parterne gennem sekretariatet om den planlagte sammensætning af parternes delegationer. Artikel 5 Sekretariat 1. En repræsentant for henholdsvis Europa-Kommissionen og Georgien, der udpeges af delegationslederne, fungerer sammen som sekretærer for GB-Underudvalget og udfører sekretariatsopgaverne i fællesskab, idet de udviser gensidig tillid og samarbejdsvilje. 2. Sekretariat for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning underrettes om alle GB-Underudvalgets afgørelser, rapporter og andre aftalte foranstaltninger. Artikel 6 Korrespondance 1. Korrespondance stilet til GB-Underudvalget sendes til sekretæren for en af parterne, som derpå underretter den anden sekretær. 2. Sekretariatet sørger for, at al korrespondance stilet til GB-Underudvalget videresendes til GB-Underudvalgets formand og om nødvendigt rundsendes som dokumenter, jf. artikel Korrespondance fra GB-Underudvalgets formand sendes af sekretariatet til parterne på vegne af GB-Underudvalgets formand. Sådan korrespondance rundsendes om nødvendigt, jf. artikel 7. Artikel 7 Dokumenter 1. Dokumenter rundsendes gennem GB-Underudvalgets sekretærer. 2. Hver part sender sine dokumenter til sin sekretær. Sekretæren videresender dokumenterne til den anden parts sekretær. 3. Sekretæren for Unionen rundsender dokumenterne til de ansvarlige repræsentanter for Unionen og sætter systematisk sekretæren for Georgien og sekretærerne for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning i kopi. 4. Sekretæren for Georgien rundsender dokumenterne til de ansvarlige repræsentanter for Georgien og sætter systematisk sekretæren for Unionen og sekretærerne for Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning i kopi. Artikel 8 Fortrolig behandling af oplysninger Møderne i GB-Underudvalget er ikke offentlige, medmindre parterne bestemmer andet. Når en part indgiver oplysninger til GB-Underudvalget, der er angivet som fortrolige, behandler den anden part disse oplysninger fortroligt. DA 16 DA

17 Artikel 9 Dagsorden for møderne 1. GB-Underudvalgets sekretariat udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde samt et udkast til praktiske konklusioner, jf. artikel 10. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som en part ved fremlæggelse af relevante dokumenter senest 21 kalenderdage før mødet har anmodet GB-Underudvalgets sekretariat om at optage på dagsordenen. 2. Den foreløbige dagsorden rundsendes sammen med relevante dokumenter, jf. artikel 7, senest 15 kalenderdage før mødet. 3. Dagsordenen vedtages af formanden og den anden delegationsleder ved hvert mødes begyndelse. Punkter, som ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom. 4. GB-Underudvalgets formand kan ad hoc efter aftale med parterne indbyde repræsentanter for andre af parternes organer eller uafhængige eksperter på et bestemt område til at deltage i møderne for at give oplysninger om bestemte emner. Parterne sikrer, at sådanne observatører eller eksperter respekterer krav om fortrolighed. 5. Formanden for GB-Underudvalget kan efter aftale med parterne afkorte de i stk. 1 og 2 nævnte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Artikel 10 Protokol og praktiske konklusioner 1. De to sekretærer udarbejder sammen et udkast til protokol for hvert møde. 2. Protokollen indeholder i almindelighed for hvert punkt på dagsordenen: a) en liste over mødedeltagere, en liste over embedsmænd, der ledsager dem, og en liste over eventuelle observatører eller eksperter, der deltager i mødet b) de dokumenter, der er forelagt GB-Underudvalget c) erklæringer, som et medlem af GB-Underudvalget har anmodet om at få optaget i protokollen, og d) om nødvendigt de praktiske konklusioner fra mødet, jf. stk Udkastet til protokol forelægges GB-Underudvalget til godkendelse. Protokollen og de praktiske konklusioner skal godkendes inden for 28 kalenderdage efter hvert møde i GB-Underudvalget. Der sendes en kopi til hver af de i artikel 7 anførte adressater. 4. GB-Underudvalgets sekretær for den part, der varetager formandskabet, udarbejder et udkast til praktiske konklusioner og rundsender det til parterne sammen med dagsordenen normalt senest 15 kalenderdage før mødets begyndelse. I takt med at mødet skrider frem, ajourføres udkastet, således at GB-Underudvalget ved mødets afslutning kan vedtage de praktiske konklusioner, der afspejler parternes opfølgende foranstaltninger, medmindre parterne bestemmer andet. Når de praktiske konklusioner er godkendt, vedlægges de protokollen, og deres gennemførelse tages op til revision på et senere møde i GB-Underudvalget. GB-Underudvalget vedtager til det formål en model, som gør det muligt at sammenholde de enkelte foranstaltninger med en bestemt frist. DA 17 DA

18 Artikel 11 Afgørelser 1. GB-Underudvalget har beføjelse til at vedtage afgørelser i de i aftalens artikel 179, stk. 3, nævnte tilfælde. Vedtagelsen kræver enighed mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer for vedtagelsen. Disse afgørelser er bindende for parterne, der træffer passende foranstaltninger for at gennemføre dem. 2. Enhver afgørelse undertegnes af formanden og autentificeres af de to sekretærer. Repræsentanterne undertegner disse dokumenter i løbet af det møde, hvor den pågældende afgørelse vedtages, jf. dog stk GB-Underudvalget kan træffe afgørelser eller vedtage rapporter ved skriftlig procedure efter aftale mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer. En skriftlig procedure består af udveksling af noter mellem de to sekretærer, der handler efter aftale mellem parterne. Til dette formål rundsendes forslagets ordlyd, jf. artikel 7, inden for en frist på mindst 21 kalenderdage, og eventuelle forbehold eller ændringer skal tilkendegives inden for denne frist. GB- Underudvalgets formand kan efter aftale med parterne afkorte de i dette stykke angivne frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Når teksten er vedtaget, undertegnes afgørelsen eller rapporten af formanden, og den autentificeres af de to sekretærer. 4. Retsakter vedtaget af GB-Underudvalget betegnes henholdsvis "afgørelse" eller "rapport". Enhver afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen, medmindre andet fastsættes i afgørelsen. 5. Afgørelser rundsendes til begge parter. 6. Hver part kan beslutte at offentliggøre GB-Underudvalgets afgørelser i deres respektive officielle tidende. Artikel 12 Rapporter GB-Underudvalget rapporterer om sit virke til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning ved hvert ordinært årligt møde i sidstnævnte udvalg. Artikel 13 Sprog 1. GB-Underudvalgets arbejdssprog er engelsk og georgisk. 2. Medmindre der bestemmes andet, baserer GB-Underudvalget sine forhandlinger på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog. Artikel 14 Udgifter 1. Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i GB-Underudvalget møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation. DA 18 DA

19 2. Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. 3. Udgifter til tolkning på møder og oversættelse af dokumenter til eller fra engelsk og georgisk, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1, afholdes af den part, der er vært for mødet. Tolkning og oversættelse til eller fra andre sprog afholdes direkte af den anmodende part. Artikel 15 Ændring af forretningsordenen Denne forretningsorden kan ændres ved afgørelse truffet af GB-Underudvalget i overensstemmelse med aftalens artikel 179, stk. 2. DA 19 DA

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2013 COM(2013) 86 final 2013/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere