2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET"

Transkript

1 Oktober BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN

2 Indhold 1 INDLEDNING FOKUS OG INDHOLD RESULTATOPGØRELSE MV GENNEMGANG AF VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Indtægtsside Udgiftsside PRÆSENTATION AF RESULTATOPGØRELSE PRÆSENTATION AF LIKVIDITETSPROGNOSE SERVICERAMME PRÆSENTATION AF BRØNDBY KOMMUNES SERVICERAMME PRÆSENTATION AF ØKONOMIUDVALGETS SERVICERAMME ANLÆGSRAMME/ANLÆGSNIVEAU PRÆSENTATION AF BRØNDBY KOMMUNES ANLÆGSRAMME/ANLÆGSNIVEAU NØGLETAL FOR BUDGETLÆGNINGSPROCESSEN INDSTILLING TIL ØKONOMIUDVALGET

3 1 Indledning Budgetbilagene er Centralforvaltningens løbende orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om den igangværende budgetlægningsproces, og er desuden en opsamling på beslutninger med betydning for budgetlægningen. Budgetbilagene følger budgetlægningen fra start til slut, og leverer generel information om såvel den politiske som den administrative del af budgetlægningen. Den primære information i budgetbilagene vedrører overordnede forudsætninger for budgetlægningen og overordnede konsekvensberegninger i forhold til balancen mellem indtægter og udgifter i kommunens budget (resultatopgørelse, finansiel balance og likviditetsprognose mv.) samt konsekvensberegninger i forhold til kommunens overholdelse af de aftaler, som indgås mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen (serviceramme, anlægsramme/anlægsniveau mv.). 1.1 Fokus og indhold På Kommunalbestyrelsens møde d. 14. oktober behandles budgetforslaget for behandlingen af budgetforslaget tager udgangspunkt i beslutningen om at indarbejde det af Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2015 samt diverse administrative korrektioner, jf. afsnit 2.1 samt administrative korrektioner oplistet i tidligere budgetbilag. På Økonomiudvalgets møde onsdag d. 7. oktober 2015 præsenteres de af partierne indsendte ændringsforslag samt eventuelle budgetaftaler partierne imellem. Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget for d. 14. oktober 2015 udarbejdes et afstemningsskema på baggrund af partiernes ændringsforslag og eventuelle budgetaftaler partierne imellem. I forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget for i Kommunalbestyrelsen foretages der afstemning om partiernes ændringsforslag på baggrund af det udarbejdede afstemningsskema. Det primære fokus i nærværende Budgetbilag VI er således 2. behandlingen af budgetforslaget for Siden Budgetbilag V og 1. behandlingen af budgetforslaget for i Kommunalbestyrelsen d. 16. september 2015 er der foretaget ændringer vedrørende: Administrative korrektioner Disse ændringer er indregnet i resultatopgørelse, serviceramme og øvrige talopstillinger i nærværende budgetbilag. Ændringsforslag fra partierne og eventuelle budgetaftaler partierne imellem er ikke indregnet i resultatopgørelse, serviceramme og øvrige talopstillinger i nærværende budgetbilag. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget for træffe beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundet i forhold til kommunens indtægtsbudgettering af skat, tilskud og udligning. I Underbilag C til Budgetbilag V, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde d. 16. september 2015 (i forbindelse med 1. behandlingen) blev valget mellem statsgaranti og selvbudgettering behandlet. Centralforvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i

4 2 Resultatopgørelse mv. I nærværende kapitel præsenteres en resultatopgørelse inkl. balanceforskydninger for budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og Endvidere indeholder kapitlet en likviditetsprognose for perioden 2015 og Indledningsvis præsenteres på et overordnet niveau ændringerne i budgetforslaget fra Budgetbilag V til nærværende Budgetbilag VI. Ændringsforslag fra partierne og eventuelle budgetaftaler partierne imellem er ikke indregnet i resultatopgørelsen og likviditetsprognosen nedenfor. 2.1 Gennemgang af væsentligste ændringer I nedenstående afsnit præsenteres på et overordnet niveau de ændringer, som er indarbejdet i budgetforslaget fra Budgetbilag V til nærværende Budgetbilag VI Indtægtsside Indtægtssiden er ikke opdateret. Der anvendes således den samme prognose for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning som i Budgetbilag V. Der henvises til det Underbilag C vedr. indtægtsbudgettering, som var vedlagt Budgetbilag V, idet der heri behandles valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, som Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Som tidligere nævnt, anbefaler Centralforvaltningen, at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Udgiftsside Udgiftssiden er opdateret med administrative korrektioner, jf. tabel 1 nedenfor. 3

5 Tabel 1. Administrative korrektioner indarbejdet mellem Budgetbilag V og VI, drift, refusion, anlæg og balanceforskydninger. Opgjort i kr. (2016-pl, Bå priser) BF2016 BO2017 BO2018 BO Drift Børneudvalget 600 Engangsbeløb til folkeskolens drift i 2016, jf. Budgetbilag V 600 Social- og Sundhedsudvalget Omplacering af Socialtilsyn til de enkelte tilbud Omkostningsbaseret takster tilretning af diverse ændringer Omkostningsbaseret takster tilretning af løn- og prisfremskrivninger Ny kontoplan refusionsomlægning Tilpasning i forbindelse med takster Tilretning af art 7.7 omkostningsbaseret takster (omplacering, går i nul) Tilretning af art 9.4 omkostningsbaseret takster (omplacering, går i nul) Tilretning af art 7.7 og 9.4 omkostningsbaseret takster (omplacering, går i nul) Økonomiudvalget Omplacering af Socialtilsyn til de enkelte tilbud Forøgelse af servicepuljen, jf. Budgetbilag V Tilpasning af overheadsindtægter vedr. VSK Tilretning af art 9.4 omkostningsbaseret takster (omplacering, går i nul) Beskæftigelsesudvalget Ny kontoplan refusionsomlægning (omplacering, går i nul) Tilretning af art 7.7 omkostningsbaseret takster (omplacering, går i nul) Tilretning af art 9.4 omkostningsbaseret takster (omplacering, går i nul) Drift i alt Statsrefusion Beskæftigelsesudvalget Ny kontoplan refusionsomlægning (omplacering, går i nul) Statsrefusion i alt Anlæg Teknik- og Miljøudvalget 15 Projektnr Broer og tuneller, fejlrettelse/nulstilling 15 Økonomiudvalget Fordeling af provenu fra salg af KMD-Ejendomme* Projektnr Rådhuset, istandsættelse af gulv, flyttet til Projektnr Kommunale Ejendomme, energirenovering af klimaskærme, flyttet til Anlæg i alt Balanceforskydninger Økonomiudvalget 0 Kirkeskat Forskudsbeløb Kirkekasser 2016, jf. Glostrup Provsti Balanceforskydninger i alt TOTAL heraf service *Opgøres til 0 kr., da indtægterne fra salget af KMD-Ejendomme pt. er budgetlagt som en anlægsindtægt på samme anlægsprojekt (stednummer). 4

6 2.2 Præsentation af resultatopgørelse Tabel 2 nedenfor viser en opdateret resultatopgørelse inkl. balanceforskydninger (herunder finansiel balance, dvs. tilgang/forbrug af likvide aktiver) for budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og Ændringerne fra Budgetbilag V til Budgetbilag VI er i hovedtræk beskrevet i afsnittene ovenfor. For en gennemgang af tabellens rækker henvises til Budgetbilag I. 5

7 Tabel 2. Resultatopgørelse inkl. balanceforskydninger for budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og A B Indtægter Opgjort i kr. (netto) Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, driftsudgifter Driftsudgifter i alt C Driftsresultat før finansiering D Renter mv E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F G Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Driftsudgifter Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg Jordforsyning i alt H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER J RESULTAT I ALT K Balanceforskydninger**** Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt L BALANCE (TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER) Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver 6

8 2.3 Præsentation af likviditetsprognose Tabel 3 nedenfor viser en likviditetsprognose for 2015 og perioden Tabel 3. Likviditetsprognose for 2015 samt perioden opgjort i kr. (netto) KORR. VEDT. B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 A LIKVIDITET PRIMO B Resultat C D E F Balanceforskydninger mv. Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger mv. i alt Balanceforskydninger udenfor budget* Optagelse af lån, mulig (skønnet/anslået) Afdrag på lån, mulig (skønnet/anslået) Øvrige balanceforskydninger (skønnet/anslået) Balanceforskydninger udenfor budget i alt Renter udenfor budget* Renter Renter udenfor budget i alt Korrektioner mv. Indbetaling vedr. frikøb af hjemfaldspligt Tillægsbevillinger til budget 2015 på indeværende ØU-/KB-møde Korrektioner mv. i alt G LIKVIDITET ULTIMO *Rente- og afdragsprofil anslået (beregnet) ud fra 25-årige aftalelån med fast rente på pålydende 0,9 pct. hos KommuneKredit. Lånemuligheder er skønnet/anslået med udgangspunkt i pt. gældende lånebekendtgørelse. Det bemærkes, at der i række F for 2015 er indregnet 59,7 mio. kr., som kommunen har modtaget i indbetalinger fra boligselskabernes frikøb af hjemfaldspligten, jf. Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol d. 3. december 2014, pkt Det bemærkes endvidere, at rækkerne D, E og F ikke er en del af selve budgetforslaget (som det foreligger i økonomisystemet). For en gennemgang af tabellens øvrige rækker henvises til Budgetbilag I Der gøres opmærksom på, at anlægsprojekt Vejbelysningsanlæg, overtagelse på 13,208 mio. kr. ikke er indregnet i hverken korr. vedt. budget 2015 eller budgetforslag 2016 (jf. resultatopgørelsen ovenfor), og således heller ikke i ovenstående likviditetsprognose. Projektet indgår således pt. udelukkende som en del af budgetaftalen. 7

9 3 Serviceramme I nærværende kapitel præsenteres en opdateret beregning og opgørelse af servicerammen for I forhold til Budgetbilag IV, som blev behandlet på det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget d. 26. august (umiddelbart efter temadagen for KB), er servicerammeopgørelse opdateret med følgende forhold: Administrative korrektioner Med henvisning til sanktionsmekanismerne, jf. ovenfor og Budgetbilag I, gøres der opmærksom på, at kommunerne skal overholde servicerammen både ved budgetvedtagelse og ved regnskabsaflæggelse. Sker dette ikke, vil kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner i form af beskæring af bloktilskuddet, som både rammer kollektivt og individuelt, hvilket giver den enkelte kommune et stærkt incitament til ikke at bidrage til en eventuel overskridelse af rammen på landsplan. Der gøres opmærksom på, at sanktioner kun kommer på tale, såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede ramme på landsplan, og derfor kan én eller flere kommuner gode overskride, såfremt én eller flere andre kommuner underskrider med et tilsvarende eller større beløb. For en gennemgang af beregningen af servicerammen henvises til tidligere budgetbilag. Ændringsforslag fra partierne og eventuelle budgetaftaler partierne imellem er ikke indregnet i opgørelsen af servicerammen nedenfor. 8

10 3.1 Præsentation af Brøndby Kommunes serviceramme Tabel 4 nedenfor viser den udvalgsfordelte serviceramme for 2016 sammenholdt med det udvalgsfordelte budgetforslag for 2016 (for serviceudgifter). For en gennemgang af beregningen af servicerammen samt de enkelte kolonner i servicerammen henvises til tidligere budgetbilag. Tabel 4. Serviceramme for 2016 for Brøndby Kommune, fordelt efter politiske udvalg mv. A B C D E F G H I J K Opgjort i kr. (netto) Opr. vedt. budget 2015 (serviceudgifter) Demografi korrektion Fordeling af merudgiften, jf. demografikorrektion Omplaceringer** Løft fra budget 2015 til aftale 2015 Korrektioner før plfremskrivning (bl.a. ændrede PLforudsætninger i 2015) Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 Korrektioner efter plfremskrivning Serviceramme for 2016 (A+B+C+D +E+F+G+H ) Budgetforslag for 2016 (serviceudgifter) Forskel (J- I)* Økonomiudvalget Løn- og barselspuljer (fkt ) Tjenestemandspension (fkt ) Servicepulje + energipulje (Generelle reserver, fkt ) DUT-pulje Transportbesparelse, jf. økonomiaftale Teknik- og Miljøudvalg Børneudvalg Idræts- og Fritidsudvalg Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg I alt *Bemærk, at plus/positiv betyder rammeoverskridelse, og minus/negativ (-) betyder rammeunderskridelse. **Omplacering under hhv. TMU og ØU er teknisk nulstillet i servicerammeberegningen, idet at omplaceringer ikke kan løfte kommunens serviceramme. 9

11 3.2 Præsentation af Økonomiudvalgets serviceramme Tabel 5 nedenfor viser Økonomiudvalgets serviceramme for 2016, fordelt i henhold til kommunens forvaltninger. For en gennemgang af beregningen af servicerammen samt de enkelte kolonner i servicerammen henvises til tidligere budgetbilag. Tabel 5. Økonomiudvalgets serviceramme for 2016, fordelt efter forvaltninger. A B C D E F G F G H Opgjort i kr. (netto) Opr. vedt. budget 2015 (serviceudgifter) Fordeling af merudgiften jf. demografi Omplaceringer Løft fra budget 2015 til aftale 2015 Korrektioner før plfremskrivning (bl.a. ændrede PLforudsætninger i 2015) Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 Korrektioner efter plfremskrivning Serviceramme for 2016 (A+B+C+D +E+F+G) Budgetforslag for 2016 (serviceudgifter) Forskel (G-F)* Personaleafdelingen og Kommunaldirektøren Løn- og barselspuljer (fkt ) Tjenestemandspension (fkt ) Servicepulje + energipulje (Generelle reserver, fkt )) DUT-pulje Transportbesparelse, jf. økonomiaftale Social- og Sundhedsforvaltningen Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Teknisk Forvaltning Centralforvaltningen I alt *Bemærk, at plus/positiv betyder rammeoverskridelse, og minus/negativ (-) betyder rammeunderskridelse. 10

12 4 Anlægsramme/anlægsniveau I nogle år underlægges kommunerne en anlægsramme (også omtalt som et anlægsloft) i økonomiaftalen, som kan udløse en sanktion i form af en beskæring af bloktilskuddet, hvis rammen overskrides, når budgettet er lagt. I loven hedder det, at finansministeren kan beslutte, at en andel af bloktilskuddet på op til 1 mia. kr. kun udbetales til kommunerne, såfremt kommunernes budgetterede bruttoanlægsudgifter efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet (bloktilskuddet, red.). Loven indeholder umiddelbart ikke bestemmelser i forhold til bruttoanlægsudgifterne ved regnskabsaflæggelsen. Som omtalt i Budgetbilag IV er der i Økonomiaftalen for 2016 ikke fastlagt en egentlig ramme/loft over anlægsudgifterne. Men der er fastsat et anlægsniveau på 16,6 mia. kr. på landsplan, og der er givet håndslag på, at kommunerne overholder niveauet gennem en koordineret budgetlægning. 4.1 Præsentation af Brøndby Kommunes anlægsramme/anlægsniveau Tabel 6 nedenfor viser en skønnet opgørelse over Brøndby Kommunes andel af anlægsniveauet på landsplan sammenholdt med niveauet i budgetforslaget for Selve rammen er skønnet ud fra anlægsniveauet i Økonomiaftalen for 2016, som det indgår i KL s skatte- og tilskudsmodel. Heraf opgøres Brøndby Kommunes andel af det samlede anlægsniveau, som kommunens andel af det samlede befolkningstal i hele landet. Der gøres opmærksom på, at der i modsætning til servicerammen ikke er nogen som helst præcedens for, hvorledes den samlede ramme fordeles mellem kommunerne. Dette er i høj grad overladt til politisk forhandling, og tabellen nedenfor er således kun af vejledende karakter. Ændringsforslag fra partierne og eventuelle budgetaftaler partierne imellem er ikke indregnet i opgørelsen af anlægsrammen/anlægsniveauet nedenfor. Tabel 6. Anlægsramme/anlægsniveau Opgjort i kr A Anlægsudgifter, landsplan B Bloktilskudsnøgle 0,6233% C Anlægsudgifter, landsplan - Brøndby Kommunes andel (A*B) D Anlægsudgifter, hkt. 0-6, brutto E Anlægsudgifter, hkt. 1 (forsyningsvirksomheder), brutto F Anlægsudgifter, fkt (ældreboliger), brutto 500 G Anlægsudgifter, underlagt anlægsramme (D-E-F) H Forskel (G-C) 977 Note: Anlægsudgifterne opgøres her (ift. økonomiaftalen) som bruttoanlægsudgifterne på hkt. 0 og 2-6 (dvs. ekskl. forsyningsvirksomheder) fratrukket bruttoanlægsudgifterne på fkt (ældreboliger) 11

13 5 Nøgletal for budgetlægningsprocessen Tabel 7 nedenfor viser udvalgte nøgletal for budgetlægningen fra opr. vedt. budget 2015 til Budgetbilag VI. Tabel 7. Nøgletal for budgetlægningen. Driftsresultat** Opgjort i kr Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Anlægsudgifter* Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Resultat** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Finansiel balance** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI Serviceramme*** Opr. vedt. budget Budgetbilag I Budgetbilag II Budgetbilag III Budgetbilag IV Budgetbilag V Budgetbilag VI *Bruttoanlægsudgifter, hkt. 0 og 2-6 ekskl. ældreboliger **Negativ (-) betyder overskud, positiv betyder underskud. ***Negativ (-) betyder rammeunderskridelse, positiv betyder rammeoverskridelse. 12

14 6 Indstilling til Økonomiudvalget Centralforvaltningen indstiller, at at at at Budgetbilag VI godkendes, administrative korrektioner, jf. Budgetbilag VI, afsnit 2.1, tabel 1, modtaget efter Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2015, indarbejdes i budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019, Brøndby Kommune i 2016 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. samt de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb, og Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet. Rasmus Møller / Johan Lorentzen 13

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2015 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2013 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2014-2017 BUDGETBILAG V Inkl. Borgmesterens ændringer BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD...

Læs mere

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Forudsætninger for beregningen af servicerammen mv. I nærværnede underbilag gøres der rede for de bagvedliggende forudsætninger og præmisser,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Februar 2016 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG I DEL A Budgetproces og tidsplan Håndtering af omprioriteringsbidraget Regler og retningslinjer Forudsætninger BRØNDBY KOMMUNE

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

ØKONOMIAFTALEN FOR 2016 Budgetforslag

ØKONOMIAFTALEN FOR 2016 Budgetforslag August 2015 ØKONOMIAFTALEN FOR 2016 Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG IV Hovedpunkterne i økonomiaftalen Indtægtsbudgettering i henhold til statsgarantien og økonomiaftalen Serviceramme i henhold til

Læs mere

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN

GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Februar 2014 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG I DEL A Resultatopgørelse (hovedoversigt) Likviditetsprognose Serviceramme BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold KALENDER

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014 August 2013 ØKONOMIAFTALEN FOR 2014 Budgetforslag 2014 BUDGETBILAG IV Endelig indtægtsbudgettering Serviceramme i henhold til økonomiaftale BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere