Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger"

Transkript

1 September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer er steget med 9,2 % i perioden 1997 til I takt med den stigende transport følger imidlertid også problemer med øget trængsel på transportvejene, øget energiforbrug og påvirkning af miljøet. 89% peger i undersøgelsen på, at den kollektive trafik som et område, der i særlig grad bør opprioriteres fremover. Det gælder især den banebaserede del af den offentlige transport i form af tog, s-tog og metro, hvor kun hver tiende mener at indsatsen i dag har et passende niveau. I alt peger 75 % af de adspurgte trafiksagkyndige på, at renovering og udskiftning af banenettet, bør være blandt de tre højest prioriterede investeringsområder. Virkeligheden står imidlertid i grel modsætning til dette. Set over ti år fra steg investeringerne i anlægsudgifter i vejnettet med 197%, mens investeringerne i Banedanmarks skinnenet steg med blot 11%. Blandt de vigtigste tiltag for fremtidens trafik peger de trafiksagkyndige på, at det skal være lettere at komme til toget fra oplandet og hurtigere at komme frem med toget. Den kollektive transport skal sikres større regelmæssighed og hyppigere afgange. Ligeledes spiller trafiksikkerhed og en reducering af CO2 udslippet en vigtig rolle. IDAs anbefalinger Undersøgelsen bekræfter andre af IDAs analyser vedr. trafik. IDA anbefaler på den baggrund, at Der bør årligt investeres godt 6,6 mia. kr. til renovering og udbygning af banenettet. De sidste 10 år har gennemsnittet været 2.6 mia. kr. Der bør udarbejdes en plan for nedbringelse af pendlertid med tog mellem byerne, herunder højhastighedstog og parker og rejs konceptet. Der bør indføres en øget brug af ITS for at forbedre trafiksikkerhed og mindske spildtid i bilkøerne.

2 Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca km årligt. Sammenlagt blev det i 2006 til 79,9 mia. personkilometer. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Varebiler og taxier tegner sig for yderligere 11 % af de tilbagelagte kilometer. Omfanget af tilbagelagte personkilometer er steget med 9,2 % i perioden 1997 til I takt med den stigende transport følger imidlertid også problemer med øget trængsel på transportvejene, øget energiforbrug og påvirkning af miljøet. Dermed stiger også behovet for at finde løsninger, der kan mindske disse uønskede effekter. Det stiller store krav til den fremtidige planlægning og optimering af persontransporten i Danmark. En væsentlig aktør i dette arbejde bliver den store gruppe af tekniske og naturvidenskabelige eksperter, som til dagligt er beskæftiget med, eller forsker i, transport- og infrastrukturrelaterede problemstillinger. En betydningsfuld del af Ingeniørforeningens medlemmer er netop uddannet indenfor, eller arbejder til daglig med, planlægning, analyse og rådgivning vedrørende transport, planlægning og trafikrelaterede opgaver. I denne analyse er disse sagkyndige blevet bedt om at vurdere den nuværende og fremtidige struktur for persontransport i Danmark. Udvikling i persontransporten Nedenstående tabel viser udviklingen i persontransporten i Danmark. 1. Persontransport i Danmark (mio. personkilometer) Transportform Cykler/knallert Personbiler og varebiler under kg. Varebiler over kg Taxier Motorcykler Knallert Rutebusser Turistbusser og andre busser Tog Skib Fly I alt Kilde: Danmarks statistik Side 2

3 I prioriteret rækkefølge fordeler persontransporten på hovedområder sig i 2006 således: 2. Fordeling af persontransport (personkilometer) Procent 81,3 % Bil 9,8 % Bus 8,2 % Tog 0,4 % Fly 0,3 % Skib Transportform Biltrafikken tegner sig for den klart største del af den samlede transport. Denne fordeling har været stort set konstant siden Indsatsområder Dernæst peges der (af 64 %) på byplanlægning som et vægtigt indsatsområde for transportinfrastrukturen. 3. Indsatsområder for transportinfrastrukturen Hvordan syntes du, at følgende områder tilgodeses i dag Bør Passende opprioriteres niveau i dag Bør nedprioriteres Motorveje 33% 51% 15% 100% Øvrige vejnet 47% 49% 4% 100% Flyforbindelser og lufthavne indenrigs 4% 60% 36% 100% Kollektiv trafik med tog, S-tog eller metro 89% 10% 0% 100% Kollektiv trafik med bus 62% 34% 4% 100% Færgeforbindelser 11% 79% 10% 100% Byplanlægning 64% 35% 1% 100% Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver (n=569). "Ved ikke" svar er udeladt I alt Halvdelen af de adspurgte finder at vejnettet, i form af motorveje og det øvrige vejnet, tilgodeses på et passende niveau i dag. Kun flyforbindelser og lufthavne udpeges reelt som det eneste område af den danske transportinfrastruktur, der bør nedprioriteres. 36 % tilkendegiver at der bør ske en nedprioritering heraf. Side 3

4 Prioritering af trafikinvesteringer Tog og bane bør prioriteres højest Når det gælder den konkrete prioritering af mulige trafikinvesteringer fremover, peges der ubetinget på tog og bane, som det område der bør prioriteres højest. Halvdelen (49 %) har renovering og udskiftning af banenettet som 1. prioritet. 4. Prioritering af trafikinvesteringer Hvilke af følgende trafikinvesteringer vil du prioritere som nr. 1, 2, 3, 4 eller 5. Renovering og udskiftning af banenettet (Skinner, signaler mv.) så hastighed og regularitet øges. Elektrificering og udvidelse af banenettet til brug for højhastighedstog. Etablering af letbaner i og omkring Århus og København. Udvidelse af jernbanekapaciteten fra Ringsted Køge og Roskilde til København. Prioritet Ikke prioriteret som 1-5. I alt 49% 15% 10% 5% 7% 14% 100% 11% 14% 10% 10% 7% 48% 100% 9% 11% 13% 12% 7% 47% 100% 11% 16% 14% 7% 7% 45% 100% Fast forbindelse over Kattegat. 2% 2% 4% 5% 10% 77% 100% Ny fast forbindelse over Øresund (fx tunnel mellem Helsingør og Helsingborg). Højhastighedstog mellem de største byer i Danmark. Højhastighedsforbindelse til Sverige og Tyskland. 1% 2% 4% 4% 7% 82% 100% 7% 7% 11% 10% 10% 54% 100% 4% 3% 6% 5% 8% 75% 100% Etablering af nye motorvejsforbindelser. 4% 5% 7% 6% 7% 71% 100% Indførelse af ITS, intelligente trafiksystemer på vejnettet. Udvidelse af kapaciteten på S-tognettet i/omkring København. 8% 10% 13% 10% 11% 49% 100% 7% 10% 11% 8% 7% 57% 100% Yderligere udbygning af Metroen. 8% 8% 10% 7% 11% 56% 100% Udvidelse af motorveje der i dag har kapacitetsproblemer. 14% 11% 8% 9% 8% 50% 100% Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver (n=569). I alt peger 75 % af de adspurgte trafiksagkyndige på, at renovering og udskiftning af banenettet, bør være blandt de tre højest prioriterede investeringsområder. De øvrige højest prioriterede investeringsområder er Udvidelse af jernbanekapaciteten fra Ringsted, Køge og Roskilde til København, som 41 % nævner, som et af de tre højeste prioriterede investeringsområder. Dernæst peges på yderligere to konkrete investeringer i den togmæssige infrastruktur i form af en elektrificering af banenettet til brug for Side 4

5 højhastighedstog samt etablering af letbane i og omkring Århus og København. 5. Prioriteret liste af investeringsområder, der nævnes som 1., 2. eller 3. vigtigst Andel der har prioriteret som 1-3. Område 75% Renovering og udskiftning af banenettet (skinner, signaler mv.) så hastighed og regularitet øges. 41% Udvidelse af jernbanekapaciteten fra Ringsted Køge og Roskilde til København. 35% Elektrificering og udvidelse af banenettet til brug for højhastighedstog. 34% Etablering af letbaner i og omkring Århus og København. 33% Udvidelse af motorveje der i dag har kapacitetsproblemer. 31% Indførelse af ITS, intelligente trafiksystemer på vejnettet. 28% Udvidelse af kapaciteten på S-tognettet i/omkring København. 26% Højhastighedstog mellem de største byer i Danmark. 25% Yderligere udbygning af Metroen. 16% Etablering af nye motorvejsforbindelser. 13% Højhastighedsforbindelse til Sverige og Tyskland. 8% Fast forbindelse over Kattegat. 7% Ny fast forbindelse over Øresund (fx tunnel mellem Helsingør og Helsingborg). Som de lavest prioriterede områder peges der på en mulig fast forbindelse over Kattegat samt en ny fast forbindelse over Øresund. Trafikinvesteringer sker i vejnettet Investeringerne i den danske trafikinfrastruktur udgjorde i 2006 godt 16,2 mia. kr. Langt størsteparten af investeringerne tilfaldt vejnettet, som med 14,1 mia. i 2006 udgjorde 87 % af de samlede investeringer. Investeringer i det samlede banenet udgjorde i ,3 mia. kr. Nedenstående tabel viser i detaljeret form de årlige trafikinvesteringer fra 1997 til Udviklingen i denne 10-års periode har været ganske markant. Side 5

6 De samlede trafikinvesteringer var i % højere end i 1997 (16,2 mia. kr i 2006 og 13,8 mia. kr. i 1997). Investeringerne er opgjort i årets priser. Udviklingen er derfor inklusiv inflation og ikke udtryk for en realvækst. 6. Trafikinvesteringer (årets priser millioner kroner) VEJNETTET I ALT Anlægsudgifter Drift og vedligehold BANENETTET I ALT BANEDANMARKS NET I ALT METROEN ANDRE BANER Storebæltsforbindelsen Øresundsforbindelsen HAVNE LUFTHAVNE I alt Kilde: Danmarks statistik Anm.: Der er ikke tal for 2006 investeringerne i Havne og Lufthavne. Niveauet antages at være identisk med tallene fra 2005, som derfor er gengivet i tabellen. I 10-års perioden 1997 til 2006 er der i gennemsnit hvert år investeret 9,4 milliard kr. i vejnettet og 2,6 milliarder til det samlede banenet. Tæt ved halvdelen af investeringerne i banenettet er gået til etablering af den københavnske metro. For banedanmarks net alene har de årlige investeringer i gennemsnit været på 1,3 milliard kr. De gennemsnitlige tal for de årlige investeringer dækker over en markant differentieret udvikling siden 2002, hvor investeringerne i vejnettet stiger markant, mens investeringerne i banenettet falder mærkbart. Side 6

7 Nedenstående figur viser udviklingen i trafikinvesteringerne fra 1997 til Trafikinvesteringer i vej og bane (årets priser millioner kroner), Danmarks Statistik Vejnettet Banenettet i alt Banedanmarks net Som det er illustreret, er der for de enkelte investeringsområder tale om en meget varierende udvikling mellem 1997 og Fra et udgangspunkt i 1997 på 6,8 mia. kr. er investeringerne i vejnettet eksempelvis vokset til 14,1 mia. kr. i Tilsvarende har investeringerne i Banedanmarks udviklet sig fra 0,85 mia. kr i 1997 til 0,95 mia. kr. i Forskellen mellem investeringerne i 1997 og 2006 er vist i følgende tabel. 8. Forskel mellem investeringer i 1997 og 2006 (årets priser) Forskel Investeringsområde 108 % Vejnettet i alt 197 % Anlægsudgifter, vejnettet 38 % Drift og vedligehold, vejnettet 11 % Banedanmarks net 62 % Havne og lufthavne (forskel ) 95 % Ovenstående områder i alt Således er investeringerne anlægsudgifter til vejnettet steget med 197 % mens investeringerne i Banedanmarks skinnenet blot er steget 11 %. Side 7

8 Da investeringernes omfang er opgjort i årets priser, er den procentvise udvikling er ikke udtryk for en realvækst på områderne. Hvis alle områder havde udviklet sig i samme grad skulle forskellen fra 1997 til 2006 samlet set være på 95 %. Det kan dermed konstateres, at de danske investeringer de seneste år især er sket i anlæg og vedligehold af veje og i betydelig mindre grad i banenettet. De sagkyndige peger i undersøgelsen på, at investeringerne fremover bør vægtes omvendt, så en udvidelse og renovering af banenettet prioriteres højere fremover. Målsætninger for fremtidens persontransport Det skal være nemmere at komme til toget og toget skal være hurtigere fremme mod målet. Det er to af de mål, som de trafikkyndige ingeniører mener, er vigtige at sætte for den fremtidige transportinfrastruktur i Danmark. 90 % vurderer det som afgørende vigtige eller vigtige mål. 9. Mål for fremtidens persontransport Hvor vigtigt mener du, det er at sætte følgende mål for Danmarks fremtidige transportinfrastruktur. Nedbringelse af transporttid til pendling med tog mellem de større danske byer. Nedbringelse af transporttiden med tog mellem Danmark og de større byer i vores nabolande. Nedbringelse af transporttid til pendling med bil til og fra de større danske byer. Mindske og forebygge trængsel på vejene omkring og i de større byer. Nemmere adgang fra opland til togstationer (nem adgang med bil/bus, gode parkeringsmuligheder). Reduktion af energiforbrug og CO2 udledning. Afgørende vigtighed Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt I alt 44% 46% 9% 1% 0% 100% 9% 37% 42% 10% 2% 100% 11% 31% 39% 15% 4% 100% 29% 45% 20% 4% 2% 100% 44% 46% 10% 0% 0% 100% 50% 34% 11% 3% 1% 100% Billigere offentlig transport. 36% 34% 22% 7% 1% 100% Udbygning af den kollektive transport så der sikres større regelmæssighed og flere 57% 37% 5% 1% 100% afgange. Reduktion af antal dræbte og tilskadekomne i trafikken. 54% 34% 9% 2% 0% 100% Reducere omfanget af persontransport i bil til fordel for togtransport. Reducere omfanget af persontransport i fly til fordel for togtransport. 35% 39% 18% 4% 3% 100% 26% 35% 25% 10% 5% 100% Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver (n=569). "Ved ikke" svar er udeladt Side 8

9 For den kollektive transport som helhed, er der bred enighed (94 %) om, at det er vigtigt, med en målsætning om at udbygge den kollektive transport, så der sikres større regelmæssighed og flere afgange. Blandt de mål, der udpeges som mindre vigtige er især nedbringelse af transporttid til pendling med bil til og fra de større danske byer. 58 % mener ikke, at det er et vigtigt mål (summen af dem der svarer mindre vigtigt, ikke vigtigt eller slet ikke vigtigt ). Persontransport skal flyttes fra bil og fly til tog Tre ud af fire (74 %) mener, at det er af afgørende vigtighed eller vigtigt at der sættes mål for reduktion af persontransport i bil til fordel for togtransport. En stor gruppe (61 %) mener at der bør sættes tilsvarende mål for en reduktion af persontransport i fly til fordel for togtransport. I det følgende afsnit peges der på mulige konkrete initiativer, som kan fremme disse mål. Side 9

10 Ændring af transportform fra bil og fly til tog Der peges primært på initiativer, som på en positiv måde kan gøre det mere attraktivt at benytte toget i stedet for bilen. Gulerod frem for pisk skal få flere til at tage toget Størst opbakning er der til et initiativ om at reducere rejsetiden med tog gennem etablering af hurtige og regelmæssige togforbindelser. 72 % er meget enige og 25 % er enige i at det kan flytte persontransport fra bil til tog. 10. Ændring af transportform fra bil til tog Hvilke initiativer skal der efter din vurdering til, for at flytte persontransport fra bil til tog. Meget Hverken Meget Enig Uenig enig eller uenig I alt Stop for udbygning af indfaldsvejene til de større byer. 13% 30% 33% 20% 3% 100% Betalingsring for biltrafik omkring de større byer. 37% 35% 14% 11% 4% 100% Trængselsafgift for transport på de stærkt trafikerede veje. Etablering af hurtige og regelmæssige togforbindelser, så rejsetiden reduceres markant. 35% 30% 19% 14% 3% 100% 72% 25% 2% 1% 100% Reduktion af billetpriser for togtransport. 40% 34% 21% 5% 0% 100% Hyppigere togafgange. 47% 42% 11% 0% 100% Omlægning af befordringsfradrag så togtransport tilgodeses til fordel for biltransport. "Easy acces" til togstationer (nem adgang med bil/bus, gode parkeringsforhold). 29% 32% 26% 9% 3% 100% 44% 49% 7% 0% 100% Øget brændstofafgift på benzin og diesel. 14% 26% 33% 19% 7% 100% Øget komfort i togene med mulighed for at arbejde undervejs (fx gratis adgang til 23% 51% 24% 2% 0% 100% internet). Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver. ""Ved ikke"" svar er udeladt Kun besvaret af personer som mener det er vigtig at reducere omfanget af persontransport i bil til fordel fra togtansport (n=414). Side 10

11 Nedenfor er de positive tiltag, der gør toget mere attraktivt, og de negative tiltag, der gør transport i bil mindre attraktivt, vist i oversigt. 11. Vurdering af initiativer der kan flytte persontransport fra bil til tog Andel der er meget enige eller enige. 97% 93% Positive initiativer Etablering af hurtige og regelmæssige togforbindelser, så rejsetiden reduceres markant. "Easy acces" til togstationer (nem adgang med bil/bus, gode parkeringsforhold). 72% 65% 89% Hyppigere togafgange. 61% 74% 74% Øget komfort i togene med mulighed for at arbejde undervejs (fx gratis adgang til internet). Reduktion af billetpriser for togtransport. 45% 40% Negative initiativer Betalingsring for biltrafik omkring de større byer. Trængselsafgift for transport på de stærkt trafikerede veje. Omlægning af befordringsfradrag så togtransport tilgodeses til fordel for biltransport. Stop for udbygning af indfaldsvejene til de større byer. Øget brændstofafgift på benzin og diesel. Blandt de negative initiativer der er med til at gøre biltransport mindre attraktivt, peges især på betalingsring for biltrafik omkring de større byer (72 %) og indførelses af trængselsafgifter for transport på de stærkt trafikerede veje (65 %). Fra fly til tog I relation til at flytte transport fra fly til tog peges der også på forhold, som kan gøre togtransporten mere attraktivt. 60 % er således meget enige og 38 % er enige i at hurtigere og mere regelmæssige togforbindelser mellem byer og landsdele kan få flere til at tage toget i stedet for flyet. 12. Ændring af transportform fra fly til tog Hvilke initiativer skal der efter din vurdering til, for at flytte persontransport fra fly til tog. Meget Hverken Meget Enig Uenig enig eller uenig I alt Omlægning af befordringsfradrag så togtransport tilgodeses til fordel for flytransport. 25% 30% 31% 11% 4% 100% Hurtigere og mere regelmæssige togforbindelser mellem byer og landsdele. "Easy acces" til togstationer (nem adgang med bil/bus, gode parkeringsforhold). 60% 38% 2% 0% 100% 45% 46% 8% 1% 0% 100% Hyppigere togafgange. 38% 45% 14% 2% 0% 100% Øget komfort i togene med mulighed for at arbejde undervejs (fx gratis adgang til internet). 35% 47% 16% 1% 0% 100% Øget brændstofafgift på flybrændstof. 34% 30% 25% 8% 3% 100% Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver. ""Ved ikke"" svar er udeladt Kun besvaret af personer som mener det er vigtig at reducere omfanget af persontransport i fly til fordel fra togtransport (n=338)". Side 11

12 Godt 50 procent peger på økonomiske virkemidler, som initiativer, der kan flytte persontransport fra fly. 55 % er meget enige eller enige i, at befordringsfradraget skal omlægges så togtransport tilgodeses til fordel for flytransport. 54 % er meget enige eller enige i at brændstofafgiften til flybrændstof skal øges. Højhastighedstog Der har i den seneste tid været nogen offentlig debat om, hvorvidt der skal etableres højhastighedstog i Danmark. For at belyse denne mulighed nærmere, at de trafiksagkyndige i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere aktuelle udsagn om etablering af højhastighedstog. Størst enighed (60 % er enige eller meget enige) om at Regeringen bør udarbejde en handlingsplan for etablering af højhastighedstog i Danmark og at et kommende dansk højhastighedstog hurtigst muligt forbindes med det europæiske højhastighedsnet (62 % er enige eller meget enige). 13. Højhastighedstog Hvad er din vurdering af følgende udsagn om højhastighedstog. Meget Hverken Enig enig eller Højhastighedstog er en fremtidssikret løsning, som binder byer og landsdele bedre sammen og muliggør vækst derimellem. Det er alt for dyrt at etablere højhastighedstog mellem de største byer i Danmark. Pengene er bedre brugt på andre investeringer i transportinfrastruktur. Regeringen bør udarbejde en handlingsplan for etablering af højhastighedstog i Danmark. Et dansk højhastighedstog bør hurtigst muligt forbindes med det europæiske højhastighedsnet. De nuværende toge (IC3 og kommende IC4) er hurtige nok, hvis banenettet optimeres så togenes max hastighed kan udnyttes. Uenig Meget uenig I alt 20% 36% 31% 10% 4% 100% 18% 28% 22% 24% 8% 100% 22% 38% 22% 14% 4% 100% 25% 37% 26% 10% 3% 100% 27% 32% 19% 17% 5% 100% Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver (n=569). "Ved ikke" svar er udeladt Der er imidlertid også en større gruppe, som vurderer (59 % er enige eller meget enige), at de nuværende toge er hurtige nok, hvis banenettet optimeres således, at togenes maksimale hastighed kan udnyttes. Side 12

13 Infrastrukturkommisionen Endelig viser undersøgelsen, at der fra de trafikkyndige medlemmer af Ingeniørforeningen er bred opbakning til de overordnede initiativer, som regeringens infrastrukturkommision har fremsat. 14. Infrastrukturkommisionen Hvordan vurderer du følgende initiativer fra Infrastruktukommisionen. Meget Hverken Enig enig eller Ringforbindelserne skal sluttes i Hovedstadsområdet på bane og vej. Der skal sikres en effektiv opkobling af alle landsdele til de overordnede trafikknudepunkter. Intelligente teknologiske løsninger (ITS) skal sikre optimal udnyttelse af infrastrukturen. Der skal udvikles en samlet plan for infrastrukturen i Østjylland med Århus som midtpunkt for en ""fingerplan"" som i Hovedstadsområdet. Transportens miljø- og klimapåvirkninger skal begrænses. Danmarks porte mod udlandet skal indgå som en central del af et effektivt transportnet. Uenig Meget uenig I alt 31% 53% 14% 1% 0% 100% 24% 61% 14% 0% 100% 35% 45% 17% 2% 1% 100% 23% 41% 29% 5% 1% 100% 46% 44% 10% 0% 1% 100% 25% 51% 21% 2% 0% 100% Kilde: Spørgeundersøgelse blandt IDA-medlemmer, som til dagligt arbejder med transport og trafikrelaterede opgaver (n=569). "Ved ikke" svar er udeladt Side 13

14 Anbefalinger Ingeniørforeningen har tidligere gennemført undersøgelser, der belyser flere af de forhold, som også berøres i denne analyse. Intelligent Trafik Styring Således viser en IDA Analyse, Transportundersøgelse vurdering og anbefalinger til regulering, januar 2008, at de stigende trængselsproblemer i specielt byerne kan afhjælpes ved øget brug af Intelligent Trafik Styring (ITS). Syv ud af ti i IDAs ekspertpanel mener, at ITS kan benyttes til at forebygge trængsel, og at dette er en bedre strategi end at bygge flere og bredere veje. Rambøll Management har for Ingeniørforeningen beregnet, at indførelse af Intelligente Trafik Styring (ITS) i hovedstadsområdet har betydelige samfundsøkonomiske gevinster i form af reduceret transporttid og færre dræbte og tilskadekomne i trafikken (De samfundsøkonomiske gevinster ved indførelse af ITS i Hovedstadsområdet, oktober 2007). Beregningen viser, at indførsel af ITS i hovedstadsområdet vil kunne spare op imod 4,5 million spildtimer i trafikken om året og nedsætte antallet af trafikdræbte med omkring 10 personer om året og antal kvæstede med omkring 300 personer. I samfundsøkonomiske termer svarer dette til en årlig besparelse ved indførsel af ITS på omkring 1,1 mia. kr. De samlede investeringsbehov for indførelse af ITS skønnes at være omkring to milliarder penge der med de skønnede besparelser vil være betalt i løbet af få år. 200 mia. til banettet I Ingeniørforeningens Energiplan 2030 peges der for transportsektorens vedkommende på, at der over de næste mange år er behov for markant flere investeringer i jernbanen, hvis denne skal være en reelt og attraktivt alternativ til den vejbårne transport. Det vurderes i Energiplanen, at der over de næste 30 år skal investeres ca. 200 milliarder kr. for at gennemføre en gennemgribende renovering af det danske banenet. Med en investering i det omfang er det muligt at gennemføre en gennemgribende renovering af det danske banenet og signalsystemer, elektrificere primærnettet, samt udbygge med højhastighedstog, letbaner og udvidet Metro i København. Investeringsbehovet svarer i runde tal til, at der årligt skal investeres godt 6,6 milliarder kr. i banenettet. De seneste 10 år er der i gennemsnit investeret 2,6 milliarder kr. Der er altså behov for at det hidtidige investeringsniveau forøges med ca. 2,5 gang, så der årligt tilføres yderligere 4. milliarder kr. til banenettet. Side 14

15 På denne baggrund peger IDA på, at der bør årligt investeres godt 6,6 mia. kr. til renovering og udbygning af banenettet. De sidste 10 år har gennemsnittet været 2.6 mia. kr. Samtidig bør der udarbejdes en plan for nedbringelse af pendlertid med tog mellem byerne, suppleret med tiltag for at gøre det nemmere at kombinere bil og togtransport. Det såkaldte parker og rejs koncept. Det bør også undersøges om højhastighedstog kan give markante fordele. ITS kan for relativt små investeringer være med til at sikre både bedre fremkommelighed i trafikken og dermed mindske spildtid i bilkøerne og til at forbedre trafiksikkerheden. Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulent: Grit Munk telefon , presserådgiver Ole Haun, telefon eller presserådgiver Ulrik Frandsen Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et udsnit af IDAs medlemmer som beskæftiger sig med planlægning, analyse og rådgivning vedrørende transport, byplanlægning og trafikrelaterede opgaver. Undersøgelsen er foretaget i perioden: 22. juli 19. august personer har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 41 procent af de i alt 1300 inviterede paneldeltagere. Side 15

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Roadpricing danskernes holdning

Roadpricing danskernes holdning maj 2009 Roadpricing danskernes holdning Resume Regeringen foreslår i Bæredygtig transport Bedre infrastruktur fra december 2008 at indføre en grøn kørselsafgift, der skal omfatte personbiler, fra 2015,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Der udpeges en gruppeansvarlig for hver arbejdsgruppe, som skal være fra kommissionen.

Der udpeges en gruppeansvarlig for hver arbejdsgruppe, som skal være fra kommissionen. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 20. juni 2012 2012-732 Forslag til temaer og arbejdsgrupper I forbindelse

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Hvilke virkemidler og initiativer mener du er de vigtigste at prioritere/benytte i forbindelse med udviklingen af fremtidens transportsektor?

Hvilke virkemidler og initiativer mener du er de vigtigste at prioritere/benytte i forbindelse med udviklingen af fremtidens transportsektor? Baggrund om IDAs trafikundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af Ingeniørforeningens analyseafdeling, og blev afsluttet 11. oktober 2006. Deltagerne i undersøgelsen er medlemmerne (ca. 1000 i alt) af

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

25. August 2008 møde i KKU INFRASTRUKTUR. Syddansk Mobilitetsråd. Principper for bustrafik

25. August 2008 møde i KKU INFRASTRUKTUR. Syddansk Mobilitetsråd. Principper for bustrafik 25. August 2008 møde i KKU INFRASTRUKTUR Syddansk Mobilitetsråd Principper for bustrafik INFRASTRUKTUR I SYDANMARK De væsentligste udfordringer: Stigende trængsel Stigende udledning af CO2 fra trafikken

Læs mere

Væksten forsvandt men trængslerne fortsatte

Væksten forsvandt men trængslerne fortsatte Organisation for erhvervslivet oktober 2009 Væksten forsvandt men trængslerne fortsatte AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Hvis den økonomiske vækst fremover ikke skal gå i stå i trafikken,

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN Per Homann Jespersen, Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik, Roskilde Universitet Trafikdage, 26.8.2013 Spørgsmål 1. Hvad siger

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Trafik. Introduktion. National transport. Busser

Trafik. Introduktion. National transport. Busser Trafik Introduktion Infrastruktur er afgørende for udvikling og vækst i både Danmark og resten af verden. Forestil dig blot, at der var hverken tog, bus eller asfalterede veje til dit arbejde eller skole.

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Vejforum. Trængselskommissionens arbejde

Vejforum. Trængselskommissionens arbejde Vejforum 6. december 2012 Trængselskommissionens arbejde v. kommissionens formand Leo Larsen Baggrund Betalingsringen forkastet men fortsat vigtigt at afdække mulighederne for at begrænse trængsel og luftforurening

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen er et projekt med et enormt potentiale Hvorfor? Fordi det modsat næsten alle andre infrastrukturprojekter ikke kun handler om at opgradere en eksisterende

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har derfor stor fokus på

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Regeringen vil fremtidssikre hovedstadens offentlige transport

Regeringen vil fremtidssikre hovedstadens offentlige transport Regeringen vil fremtidssikre hovedstadens offentlige transport Med regionernes udtræden af den kollektive trafik justeres organiseringen af de kollektive trafikselskaber i hele landet, således at trafikselskaberne

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends På vej mod en fossilfri transportsektor Workshop, 22. november 213 Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Overordnede trends

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere