Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst og godkendelse af dagsorden:"

Transkript

1 REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej Sorø Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer Separat dagsorden udsendes Kredsmøde for alle medlemmer Velkomst og godkendelse af dagsorden: Flemming bød velkommen, og undskyldte, at deltagerantallet ikke var så stor som oplyst, idet han havde talt generalforsamlingsdeltagerne med to gange. Frokost fremrykkes til kl , for at undgå trængsel omkring buffeten. Sven Urban Hansen orienterer om Sorø Brandvæsen: Brandstationen er opført i Der har været kommunalt brandvæsen siden Alle funktioner er samlet her, og er en stabsfunktion til Kommunaldirektøren. Brandvæsenet er opdelt i udrykningstjeneste, drift og administration. Der er to slukningstog i Sorø og ét i Ruds Vedby. Driften tager sig bl.a. af vedligeholdelse af hjemmeplejens køretøjer og telefoner, assisterer ved løft, tyverialarmer og akutte skader på bygninger. Administration består af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, personaleadministration, udarbejdelse af beredskabsplan, administration af skorstensfejervæsen, vagtcentral for hjemmepleje og brandvæsen, uddannelse af personale samt ekstern kursusvirksomhed. Der har i 2012 været 227 udrykninger - Sorø 179, Ruds Vedby 48. Der kørers til alle færdselsuheld på motorvej. Syv brandmænd deler nødbehandler vagten. Der er i gennemsnit én udrykning i døgnet. Ved tre hjertetilfælde er personerne blevet genoplivet. Svens præsentation Kredsmøde-FKB.ppt Information fra Formanden v/flemming Nygaard-Jørgensen: Aktiviteter i kredsen har bestået af bestyrelsesmøder, r, planlægning af kredsmøde og generalforsamling. Det er primært bestyrelsesmedlemmer, der er kontaktpersoner til FKB hovedbestyrelse/fagområder. Kreds 4 er den kreds, der har flest indlæg på hjemmesiden, Søren Lundhild, Slagelse er webmaster. 1

2 Strukturanalysen har fyldt meget. Der er ikke sket udskiftning i bestyrelsen. De der var på valg, er genvalgt på generalforsamlingen. Tur udvalg er nedsat. Sven Urban Hansen, Sorø og Søren Nielsen, Næstved arrangerer tur i foråret med vægt på det sociale. Information fra Beredskabsstyrelsen Sjælland v/bo Poulsen: Efter politisk ønske er værnepligten udvidet fra 6 til 9 måneder. Man har benyttet lejligheden til at redefinere syn på uddannelsen og dens samfundsmæssige rolle og betydning. Uddannelsen er en redningsspecialist uddannelse, som er nyttig for samfundet, redningsberedskabet og den enkelte. Værnepligten gennemføres som en egentlig uddannelse med tilknyttede beredskabsopgaver, som vil være en attraktiv uddannelse i sig selv. Det er visionen, at den kan give merit til redderuddannelse, fortrin ved ansøgning hos Falck, merit til metropoluddannelse, ansættelse i NGO er og fortrin ved optagelse i politiet. Specialuddannelsen giver adgang til at deltage i katastrofeberedskab som bl.a. nationalt USAR-beredskab, rednings- og eftersøgningsopgaver i vand og opretholde et højt beredskabsniveau. Der uddannes 420 værnepligtige om året. Uddannelsen er opdelt i moduler, som er kompetencegivende til brandmand og giver anvendelige kompetencer i andre sammenhænge. Efter forespørgsel om redningskranen oplyste Bo, at svejsninger ikke var gode nok. Mener den er under samling, og håber snart den er klar igen. Sven Urban Hansen, Sorø efterlyste orientering om, at den var ude af drift, da den er meget brugt. Bo lover at sende mail, når den er klar til drift. Bo oplyste, at seks mand skal stå for drift af koordineringscenter til brug for uddeling af nødhjælp i Filippinerne. Peter Wehler er tilbage i Næstved på fuld kraft. Bo s præsentation RedningsspecialistUDD-2-orientering-BRC-28-OKT-8-NOV-2013.pptx Information fra Falck v/sean Bisgaard: Omlægning af ambulanceuddannelsen har været drøftet. Uddannelsen til paramediciner tager syv år og består af sundhedsfaglig uddannelse og tre års praktisk erfaring som ambulancebehandler. Niels Nordskov er fratrådt som brandchef i region Sjælland. Lasse Bo Pedersen er ansat i stedet. Efter udbud har Falck vundet ambulancekørslen i Roskilde og Lejre området for en 2-årig periode og overtager dermed opgaven fra Roskilde Brandvæsen. Jobmulighed i regionen undersøges, så flest muligt kan ansættes. Køretøjer og station er der styr på. Der vil være tre stationer at rykke ud fra. Fra den 1/ skal helikopteren i Ringsted kunne flyve om natten. Seks mand er under uddannelse til dette. Pr. 1/ overgår driften af helikopterne i Danmark til Norsk Luftambulanse. 2

3 Strukturreform er igangsat. Medlemmer er udpeget. Opgaver i udlandet omfatter nu også Australien. Information fra Bestyrelsen v/sven Urban Hansen - herunder nyt vedr. strukturanalysen: Ny holdlederuddannelse fra 1/ Fem ugers uddannelse, hvor der er mulighed for tilvalgsmoduler. Nye retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) på vej. Udseende af markeringsveste opfylder ikke krav for værnemidler, derfor udkommer REFIL uden angivelse af markeringsvest. Rammeaftale på køretøjer for 5 år. Nye kontrakter indgås februar Der udarbejdes kravspecifikation på sprøjter og tankvogne som basismodel med mulige tilvalg. Strategi for anvendelse af sociale medier drøftes af bestyrelsen på kommende møde. Der afholdes chefseminar i foråret (januar og marts). Orientering om status på arbejdet i Strukturudvalget se præsentation på hjemmesiden Jan Kristiansen, Stevns spurgte, hvor forebyggelsen er henne. Sven oplyste, at det står nævnt med to ord, der fokuseres på det operative beredskab, men FKB gør ved enhver given lejlighed opmærksom på forebyggelse. Lasse Hansen, Odsherred oplyste, at Jacob Christensen, Tønder er med i arbejdet, og han er rette mand. Det blev nævnt, at det er svært at se, hvem der udsendes nyhedsbrev til. Hvis der er tale om noget fortroligt, vil det fremgå. Svens anden præsentation Konsulent Jesper Koch, Beredskabsforbundet orienterer om Bliv brandmand nu kampagnen og øvrigt nyt fra Beredskabsforbundet: 69 kommuner har anvendt konsulenttjenesten og fået bevilget materialer, og har gennemført eller planlagt kampagnen. 21 kommuner har ikke og 8 kommuner har fuldtidsbrandvæsener. Kampagnen kører på 3. år i Beredskabsforbundet. Der har været henvendelser på blivbrandmandnu.dk. Ca. 500 brandmænd er blevet ansat på baggrund af kampagne og hjemmeside. Der er udarbejdet to pjecer Fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk og Rekruttering af deltidsansatte og frivillige brandfolk. Pjecer udsendes til brandstationer i to eksemplarer indenfor den næste måned. Der er lavet statusoversigt over bevillinger til materialer. Kun Næstved og Faxe har klaret sig selv. 3

4 En sidegevinst ved kampagnen har været, at man har fået en del nye frivillige. Erfaringen viser, at der er rekrutteringsproblemer i udkantsområder. Enkelte har svært ved at holde tidsplan og gennemføre initiativer. Sørg for at processen er i orden, og brug pressen offensivt. En måde at rekruttere på kan være ved opsøgende besøg på virksomheder og opsætning af bannere. Udfordringen fremover bliver, at personaleomsætningen stiger blandt deltidsbrandmænd. Ledighedsproblematikken mærkes. Flere vil have svært ved at møde i dagtimerne. Samspil med hovedarbejdsgiver er vigtigt. Også familie og fritids skal hænge sammen med jobbet som deltidsbrandmand. Fødekæden begrænses, da reddere ikke branduddannes længere antallet af værnepligtige reduceres og færre kommunale frivillige uddannes. Fremtiden kan derfor være kommunalt ansatte med dobbelt beskæftigelse, faste folk i dagtimerne på hverdage, små respons enheder og samkørsel med nabostationer. Kun 12 har ungdomsbrandkorps som rekrutteringsgrundlag. 130 redningshundeførere overgår til statsligt regi 1/ Planer for en 3- årig overgangsperiode er på plads. Den 16/ er alle inviteret til seminar i Tinglev med hunde. 90 har meldt sig. Støttepunkter er nedlagt. Alle frivillige kredsledere har været indkaldt til møde. Der er fundet nye opgaver til de frivillige. Materiellet er overgået til styrelsen. Der afholdes stor aktion i Herning, hvor støttepunktsmateriel er til salg. Auktionshuset.dk har stort katalog. Arbejdet med ungdomsbrandkorps skal fremmes. Der har været faglig dag, hvor kun 7-8 deltog. Der er udarbejdet manual til hvordan man får ungdomsbrandkorps op at stå. Enhedstimebetalingens krav til dette kendes ikke endnu. Om 1 2 uger forventes det at fagplanen kan indsendes. Der afholdes forebyggelseskurser á 3 timer for almindelige borgere. Instruktører er på plads. Der afholdes 100 kurser á 15 personer i år. Der laves tillægsuddannelse næste år til 6 timer. Omstrukturering undervejs for styrkelse af kreds- og regionsledelser. Konsulent udpeges til de fem regioner. Der sker kontakt til kredsen via kredsleder. Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved oplyste, at han oplever at landskontoret kører udenom lokal kredsleder og dermed egen lederstruktur i forbundet. Der skal være et samarbejde med de kommunale beredskaber. Jespers præsentation Frokost Jurist Mads Kobberø fra Codex Advokater orienterer om lovgrundlag og regler for redningsberedskabets muligheder for opkrævning af betaling for vores indsats i forbindelse med miljøuheld og akutte 4

5 uheld med farlige stoffer: Lovgrundlaget for opkrævning af betaling findes i Jordforureningsloven (JFL) 68, stk. 2 og Miljøbeskyttelsesloven (MBL) 70, stk. 1. Forpligtelsen til at agere ved akut uheld ligger hos kommunen. Hvis der er risiko for væsentlig miljøskade, SKAL kommunen handle. En sag er akut, hvis situationen bliver værre af at vente på påbud. En akutforpligtigelse ændres til tilsynspligt, hvis afhjælpning er under udførelse på rette vis. Kommunalbestyrelsen kan kræve udgifter dækket af dem der er, eller kunne være, adressat for et påbud vedr. den pågældende ejendom. Har man ret til opkrævning, har man også pligt. Indsats efter Beredskabsloven er gratis. Særlove giver mulighed for opkrævning. Der er altid refusionsgrundlag i hht. JFL, hvis der kan udstedes et påbud. Ved vandforurening gælder MBL, og der skal kunne udpeges en ansvarlig. Er der overhængende fare for sundheden, foretages det nødvendige uden påbud for den ansvarliges regning. Undtagelse for refusion er ved krig/naturkatastrofer eller brand/hærværk (medmindre virksomheden kan lastes). Der skal træffes afgørelse om mulighed for påbud, hvis der skal kræves refusion. Kriteriet for opkrævning for uheld med villaolietank er, at anlæg skal have været anvendt umiddelbart før hændelsen og tanken under 6000 l. Der skal være ubetinget påbudsgrundlag overfor tankejer. Kapitel 5 virksomheder, autoværksteder og virksomheder/udlejningsejendomme med nedgravede olietanke over 6000 l er altid ansvarlige. Der blev stillet spørgsmål om opkrævning af olieforurening på veje. Dette reguleres af lov om trafiksikkerhed. Bo Poulsen, Beredskabsstyrelsen har eksempel om afvisning af refusion, som Mads ganske gratis vil se på, hvis den fremsendes til ham. Mads præsentation ppt Eventuelt: Sven Urban Hansen, Sorø gjorde opmærksom på, at i morgen er sidste frist for benyttelse af rammeaftaler. Tilkendegivelse SKAL fremsendes, hvis de ønskes benyttet. Bjarne Noer Larsen, Guldborgsun oplyste, at der er indsatslederøvelser sammen med Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi den 4/12 i Guldborgsund. Forslag til rækkefølge med deltagelse udsendes. Lasse Hansen, Odsherred har haft besøg af Arbejdstilsynet i 4½ timer. Asbestvejledning siger, at der skal omklædningsvogn med ud til indsats med asbest tag. Søren oplyste, at de har indskrevet i instruks, hvordan man skal forholde sig. Andre oplyste, at hvis man kan vaske ansigt og hænder på brandstedet og lægge dragter i poser, er det godt nok. Alle dagens power points lægges på hjemmesiden. 5

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning BEREDSKABSNYT Nr. 112 juni 2014 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning 112-dag i Herning Indhold mm. Nyt fra ledelsen Nyt fra ledelsen.... 3 OL holdet vandt GULD............... 4 Redning af druknet

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR.4 20. ÅRGANG 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere