EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål om forslag til Kommissionens forordning (EF) nr. /.. om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsindustrien (2000/0743(INC)) Rådgivende ordfører: Maria Berger PA\ doc PE

2 PE /10 PA\ doc

3 PROCEDURE På mødet den valgte Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Maria Berger til rådgivende ordfører. På mødet/møder den... behandlede det udkastet til udtalelse. På dette/sidstnævnte møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for:...; imod:...; hverken/eller:...)/vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag. Til stede under afstemningen var: (formand/mødeformand), (næstformand),... (rådgivende ordfører), (for ), (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), og. PA\ doc 3/10 PE

4 KORT BEGRUNDELSE Den procedure, Kommissionen har valgt i forbindelse med forelæggelse af en ny gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer, er principielt glædelig. De øvrige alternativer - uændret fortsættelse af de hidtidige bestemmelser eller ophævelse af disse uden erstatning og deraf følgende anvendelse af den almindelige gruppefritagelsesforordning ville ikke have løst problemerne. Også selv om Kommissionen "frivilligt" konsulterer Europa-Parlamentet, bør det overvejes, om bestemmelser, der har så vidtrækkende konsekvenser for industri, handel og forbrugere og så absolut kan sammenlignes med liberaliseringsprocesserne inden for telekommunikations- og energisektoren, ikke fremover bør træffes ved fælles beslutningsprocedure. Ud fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Markeds synspunkt er Kommissionens forslag i vid udstrækning glædelige. Fremover gives der ikke fritagelse for de overvældende begrænsninger og den overvældende afhængighed, producenterne og leverandørerne udsætter forhandlerne for. Adfærd, der strider mod bestemmelserne for det indre marked og for konkurrence, tolereres i denne gruppefritagelsesforordning ikke længere i det hidtidige omfang. Der må også erindres om de konkurrencesager, Kommissionen måtte rejse mod visse producenter for at bekæmpe praksis inden for bilbranchen, der stred mod bestemmelserne for det indre marked og for konkurrence. Mere detaljeret er navnlig følgende ændringer positive: Forhandlerne kan selv fastsætte prisen, leverandørerne må nu kun fastsætte maksimalpriser eller vejledende priser, der imidlertid ikke må anvendes som mindstepriser eller faste priser; frigivelse af, om forhandlerne selv vil drive værksted eller vil anvise kunderne et godkendt værksted, frigivelse af krydsleverancer mellem forhandlere og/eller værksteder, distribution og reparation af flere mærker, uafhængige markedsdeltageres (uafhængige værksteder, vejhjælp, automobilklubber osv.) adgang til tekniske oplysninger, diagnosticerings- og andre apparater etc., liberalisering af handelen med originale reservedele, komponentleverandørers ret til at anbringe deres vare- eller firmamærke, ingen fritagelse for direkte og indirekte konkurrencebegrænsninger, frigivelse af forhandlernes leasingtjenesteydelser etc. Med disse og de øvrige foreslåede ændringer skulle det være sikret, at principperne for det indre marked også gælder inden for bilbranchen og navnlig, at forbrugerne kan nyde godt af mere konkurrence. Ud fra et juridisk synspunkt er navnlig også de løsningsforslag positive, der kan findes på spørgsmålene om ophavsret og mønsterbeskyttelsesret. Principielt tillader forordningen såvel "kvalitative selektive distributionssystemer" som "kvantitative selektive distributionssystemer" og eksklusiv distribution. I forbindelse med selektive distributionssystemer bortfalder "områdebeskyttelsen" i modsætning til hidtil. Dette er på den ene side et afgørende instrument af konkurrenceårsager og med henblik på at opfylde de stillede målsætninger, på den anden side kan det skabe risiko for, at økonomisk stærke forhandlere og grupper af forhandlere fortrænger mindre virksomheder fra markedet, og at der derved styrkes en koncentrationsproces, der ikke nødvendigvis ender med øget konkurrence. Uløst er også spørgsmålet om beskyttelse af investeringer i forbindelse med opsigelse af kontrakter, selv om indførelsen af en opsigelsesperiode på to år med pligt til begrundelse og den obligatoriske bestemmelse om en uvildig sagkyndig eller voldgift bør støttes. I betragtning af de omfattende ændringer, der er gennemført på andre økonomiske områder med en væsentligt længere forberedelsestid, er den noget længere overgangstid til fuld anvendelse af den nye forordning passende med henblik på en vis forbrugerbeskyttelse og på retssikkerheden. PE /10 PA\ doc

5 ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked opfordrer Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 10 a (ny) (10a) Under bestemte begrænsede omstændigheder skal en forkortelse af opsigelsesvarslet til mindst et år være mulig. I sådanne tilfælde skal forhandlerne eller værkstederne altid have ret til en passende godtgørelse. I forbindelse med leverandørers omstrukturering af distributionsnettet bør forhandleres og værksteders tab som følge heraf godtgøres, som det er tilfældet efter artikel 3, stk. 6, litra a. Ændringsforslag 2 Betragtning 25 (25) For at beskytte den effektive konkurrence på markedet for reparationer og vedligeholdelse og for ikke at udelukke uafhængige reparatører fra markedet, skal producenterne give alle interesserede uafhængige aktører fuld adgang til alle tekniske oplysninger, diagnosticeringsprogrammer og andet udstyr, værktøjer, herunder alt relevant software, og den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer. De uafhængige aktører, der skal have en sådan adgang, omfatter bl.a. uafhængige reparatører, producenter af reparationsudstyr eller værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, (25) For at beskytte den effektive konkurrence på markedet for reparationer og vedligeholdelse og for ikke at udelukke uafhængige reparatører fra markedet, skal producenterne give alle interesserede uafhængige aktører fuld adgang til alle tekniske oplysninger, diagnosticeringsprogrammer og andet udstyr, værktøjer, herunder alt relevant software, og den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer. De uafhængige aktører, der skal have en sådan adgang, omfatter bl.a. uafhængige reparatører, producenter af reparationsudstyr eller værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, 1 Endnu ikke offentliggjort i EFT. PA\ doc 5/10 PE

6 vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Adgangsbetingelserne må især ikke indebære forskelsbehandling mellem autoriserede og uafhængige aktører; der bør efter anmodning gives adgang inden for en rimelig frist; prisen for oplysningerne bør afspejle, i hvilken udstrækning den uafhængige aktør benytter dem. En producent bør give uafhængige reparatører adgang til tekniske oplysninger om nye motorkøretøjer samtidig med, at de autoriserede reparatører får adgang dertil, og bør ikke forpligte en uafhængig reparatør til at købe flere oplysninger, end han behøver til den type reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres. Det er dog lovligt og rimeligt, at leverandørerne ikke giver adgang til tekniske oplysninger, der kunne give tredjemand mulighed for at frakoble eller afmontere installerede tyverialarmer. Desuden skal der ved udstedelse af licenser til tredjemand tages hensyn til motorkøretøjsproducentens berettigede interesse i at bestemme, hvordan hans immaterialrettigheder og knowhow skal udnyttes. Disse rettigheder skal dog udnyttes på en sådan måde, at enhver form for misbrug undgås. vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Adgangsbetingelserne må især ikke indebære forskelsbehandling mellem autoriserede og uafhængige aktører; der bør gives adgang i anvendelig form efter markedsføringen af den respektive model, hurtigst muligt og til fair og rimelige priser. En producent bør give uafhængige reparatører adgang til tekniske oplysninger om nye motorkøretøjer samtidig med, at de autoriserede reparatører får adgang dertil, og bør ikke forpligte en uafhængig reparatør til at købe flere oplysninger, end han behøver til den type reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres. Det er dog lovligt og rimeligt, at leverandørerne ikke giver adgang til tekniske oplysninger, der kunne give tredjemand mulighed for at frakoble eller afmontere installerede tyverialarmer. Der bør findes en sikker måde til at give adgang til pålidelig og anerkendt tredjemand, der har en berettiget interesse i at reparere sikkerhedsmæssige defekter (f.eks. rednings-, nødhjælps- og vejtjenester). Desuden skal der ved udstedelse af licenser til tredjemand tages hensyn til motorkøretøjsproducentens berettigede interesse i at bestemme, hvordan hans immaterialrettigheder og knowhow skal udnyttes. Disse rettigheder skal dog udnyttes på en sådan måde, at enhver form for misbrug undgås. For at undgå indirekte diskriminering af navnlig mindre og uafhængige værksteder bør betingelserne for adgang til de tekniske oplysninger fastlægges nøje. Desuden bør det sikres, at der, trods den specifikke beskyttelse af tyverialarmer, i bilejernes interesse i nødtilfælde også kan gribes ind udefra. Ændringsforslag 3 Artikel 1, litra u a (nyt) PE /10 PA\ doc

7 u)a forstås ved "tekniske oplysninger" alle oplysninger, der er nødvendige for eftersyn, regelmæssig kontrol, diagnose, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, og som producenten giver til sit net af forhandlere og værksteder. Hertil hører navnlig oplysninger, der er nødvendige for adgangen til motorkøretøjers elektroniske styrings- og diagnosesystemer og nyprogrammering af disse systemer i overensstemmelse med leverandørens krav, samt reparations- og uddannelsesvejledning og oplysninger om udformning af diagnosticeringsudstyr og andet udstyr samt værktøj. "Anvendelig form" betyder, at alle diagnosesignaler og datainformationer i elektroniske styringssystemer, inklusive alle anvendte fejlkoder og freeze-frameoplysninger, skal fremstilles i overensstemmelse med de i Fællesskabet foreskrevne industristandarder. "Ubegrænset adgang" indebærer disposition over alle data via en seriel interface, inklusive alle anvendte fejlkoder og freeze-frame-oplysninger, der kræves til eftersyn, diagnose, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, navnlig adgang uafhængigt af en adgangskode, som kun producenten kan levere, eller tilsvarende foranstaltninger og navnlig en adgang, der muliggør evaluering af opnåede data uden specielle afkodningsoplysninger eller -apparater, medmindre disse oplysninger eller apparater er standardiserede. Skal der tages hensyn til kravene i art. 4, stk. 2, uden mulighed for omgåelse, må visse begreber, der anvendes dér, defineres mere præcist. Ændringsforslag 4 Artikel 3, stk. 6, litra b PA\ doc 7/10 PE

8 (b) leverandøren opsiger aftalen, fordi dette er nødvendigt af hensyn til en reorganisering af hele eller en væsentlig del af netværket. (b) leverandøren opsiger aftalen, fordi dette er nødvendigt af hensyn til en reorganisering af hele eller en væsentlig del af netværket; der udbetales i så fald en passende godtgørelse til forhandleren eller værkstedet. I forbindelse med leverandørers omstrukturering af distributionsnettet bør forhandleres og værksteders tab som følge heraf godtgøres, som det er tilfældet efter artikel 3, stk. 6, litra a. Ændringsforslag 5 Artikel 4, stk Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke, hvis leverandøren af motorkøretøjer nægter at give uafhængige aktører adgang til tekniske oplysninger, dianogsticeringsudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant software, og den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af disse motorkøretøjer eller til gennemførelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Uafhængige aktører skal gives adgang dertil på en rimelig måde uden forskelsbehandling. Hvis der i det pågældende tilfælde er tale om en immaterialrettighed eller knowhow, må der ikke nægtes adgang uden rimelig grund. 2. Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke, hvis leverandøren af motorkøretøjer nægter at give uafhængige aktører ubegrænset adgang til tekniske oplysninger, dianogsticeringsudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant software, og den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af disse motorkøretøjer eller til gennemførelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Uafhængige aktører skal gives adgang dertil på en rimelig måde, hurtigt, i anvendelig form og uden forskelsbehandling. Hvis der i det pågældende tilfælde er tale om en immaterialrettighed eller knowhow, må der ikke nægtes adgang uden rimelig grund. Skal der tages hensyn til kravene i art. 4, stk. 2, uden mulighed for omgåelse, må visse begreber, der anvendes dér, defineres mere præcist. Ændringsforslag 6 Artikel 12 Forbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. oktober 2002 til den 30. september 2003 for aftaler, der allerede er i kraft den 30 september Forbuddet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. oktober 2002 til den 30. september 2003 for aftaler, der allerede er i kraft den 30 september PE /10 PA\ doc

9 2002, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter nærværende forordning, men som opfylder betingelserne for fritagelse efter forordning (EF) nr. 1475/ , og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter nærværende forordning, men som opfylder betingelserne for fritagelse efter forordning (EF) nr. 1475/95. Bestemmelserne i art. 5, litra f, træder uanset artikel 14 tidligst i kraft den 1. oktober 2005, og først efter at Kommissionen har konstateret, at betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, ikke er opfyldt uden disse bestemmelsers gyldighed. Af hensyn til pålideligheden og retssikkerheden bør der fastsættes en længere tilpasningsfrist for områdebeskyttelsens bortfald. Dette bør desuden gøres afhængigt af en evaluering i Kommissionen. Ændringsforslag 7 Artikel 13 Kommissionen udarbejder senest den 31. maj 2008 en evalueringsrapport om denne forordning. Kommissionen udarbejder senest den 31. maj 2005 en evalueringsrapport om denne forordning. På baggrund af den forventede tekniske udvikling, der hurtigt kan føre til nye markedsbegrænsninger, og af den her foreslåede ændring af artikel 12 vil det være hensigtsmæssigt at fremskynde Kommissionens evalueringsrapport. Ændringsforslag 8 Artikel 14, stk. 2 Denne forordning anvendes indtil den 31. maj Denne forordning anvendes indtil den 31. maj Fremskyndelse af pligten til at aflægge en evalueringsrapport vil give Kommissionen mulighed for hurtigere at reagere på nye udviklinger og forelægge en ny forordning PA\ doc 9/10 PE

10 PE /10 PA\ doc

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere