Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling(2012) - er tidligere udsendt og kan ses på under menuen Generalforsamling 3 Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 5 Indkomne forslag fra medlemmer: - der er ikke indkommet forslag (frist 15. juni) 6 Bestyrelsens forslag: - vedtægtsændringer (elektronisk kommunikation) - forsøg med DUSTEX støvbinding 7 Orientering - om bredbånd - om køb af kød - ajourføring af deklaration på hjemmesiden 8 Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse 9 Valg - af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år). Per Q. Ovesen (MA26), Otto Andreasen (FE66) og ArneLietzen (BA11) er villige til genvalg - af formand. Lars Ramhøj (BA12) er villig til genvalg - af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Kurt Langkær (NA7) er på valg 10 Valg af revisor. Karin Gade (NA17) er på valg Valg af suppleant 11 Eventuelt (evt. dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændring) Efter generalforsamlingen vil Antennemontøren, Per Balle Danielsen fra Hune fortælle om tilbud ved fælleskøb af varmeveksler og tyverialarmer. Formand Lars Ramhøj (BA12) bød velkommen og gav udtryk for glæde over det gode vejr og i særdeleshed glæde over vort unikke område, som er så velplanlagt og velgennemtænkt et område simpelthen et dejligt sted! Oplyste at der siden beretningen blev udsendt var sket ting, som generalforsamlingen burde oplyses om, hvorfor dagsordenens pkt. 3, Formandens beretning, ville blive udvidet med orientering om det skete. Viste også et par billeder fra branden, som i forbindelse med naturplejeprojektet ramte vores område i foråret. Alle slides fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden under Opslagstavlen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Marcussen (TU3). Leif Marcussen blev med akklamation valgt til dirigent. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Jørn-Ole Hesselvig, (BA9). Jørn-Ole Hesselvig blev med akklamation valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der blev optalt, at 48 parceller var repræsenteret. 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling. Referatet var tidligere udsendt og kan også ses på hjemmesiden. Der fremkom ikke 1

2 bemærkninger til referatet. Dirigenten erklærede herefter referatet for godkendt. 3. Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Lars Ramhøj henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Enkelte punkter blev uddybet yderligere. Græsningsprojektet er nu, som det kan ses, blevet etableret. I projektet indgår udover vort areal også dele af Klitgården, hvis ejer, Anders Obel, også har givet udtryk for tilfredshed med projektet. Dyreholder har stillet i udsigt, at der næste år kommer flere køer og færre heste. Projektets slutrapport er nu indsendt til NaturErhvervs styrelsen. Vi har lagt alle pengene ud, hvilket er betingelserne i denne slags projekter. Vi får godtgjort størsteparten af udgifterne, således at Ejerlaugets udgifter bliver maksimalt kr. som besluttet sidste år. De kr. er kun ca.1/8 af de samlede omkostninger til vand strøm hegning mv. Ferborg er under ombygning, men ejerlauget er ikke impliceret, idet Ferborg ikke er omfattet af deklarationen og således ikke underlagt de samme restriktioner, som vi er. Vi kan glæde os over, at farvevalg følger det, der gælder for naboområdet. Bestyrelsens Deklarationsvandring er foretaget efter, at beretningen er udsendt. Vi har været mere nidkære end tidligere, og nogle har allerede modtaget brev om forhold om antenner, græstørv og lignende. Nogle steder er farvevalg på huse kikset. Bestyrelsen vil nærmere drøfte disse ret alvorlige ting for at afklare sin stillingtagen hertil. Vi har jo deklarationen, for at den skal efterleves, så vores område kan bevare sit særpræg. Det håber bestyrelsen, at der bakkes op om. Bestyrelsen har besluttet at krydset Ferborgvej-Blåhvalen skal udbedres. Der skal etableres faskiner, som skal sikre bedre afvanding i krydset, så fremkomsten af huller i krydset forhåbentlig reduceres. Terrænreguleringer. Efter deklarationen må der ikke udføres terrænreguleringer på grundene. Går man rundt i området, kan det ses, at der med vekslende held er udført terrænreguleringer. I Ejerlaugets arkiv hos Svend Erik Hansen findes eksempler på, at tidligere bestyrelser også har drøftet forholdet og udarbejdet endda ganske detaljerede forskrifter. Kunstige klitter af overskudsjord fra byggeri - skulle udformes, som var de naturlige, og det daværende amt besluttede, at beplantningen kun måtte ske med græsser. Ønsker man fremover at anlægge kunstige klitter, er det hos Jammerbugt Kommune, der skal søges om tilladelse. Naturpleje Plejeplan Det er så nu, vi skal til at have glæde af den store naturplejeindsats, som vi i de seneste år har ladet udføre og har betalt til. Den rydning, der er udført og det græsningsprojekt, som er kommet op at stå gør, at vi nu får Jammerbugt Kommune aktivt på banen med hensyn til fremtidig pleje af vores område. Jammerbugt Kommune har lavet udkast til en plejeplan for området. Marianne Fisker, skov- og landskabsingeniør fra Jammerbugt Kommune vil nu selv om hun pt. har sommerferie fortælle om Kommunens forslag til plejeplanen for vores område. Marianne Fisker: Den fredning der er på området er en arealfredning, der har til formål at bevare området uændret, og det kan siges, at det har ejerlauget på det seneste været rigtig dygtige til. Hvis ejer af et område som dette ønsker det, (- og det gør ejerlauget) vil Kommunen gå ind i sagen og udarbejde en plejeplan for området. En plejeplan vil indeholde en beskrivelse af området naturtilstand, og vores område ligger i næst højeste klasse. For at blive i denne klasse skal der fortsat sørges for at 2

3 bekæmpe tilgroning med bjergfyr og rynket rose. Ved gennemgang af området er fundet en masse spændende planter. Plantelister herfra er nu tilgængelige på Miljøministeriets hjemmeside under Naturdata. Plejeplanen vil også indeholde beskrivelse af de behov, der er for området. Området skal holdes lysåbent, dvs. forekomster af bjergfyr og rynket rose skal bekæmpes. Området skal være offentlig tilgængeligt, dvs. stierne skal plejes ved slåning og udlægning af flis. Det kan oplyses, at omfanget af rynket rose på det klitfredede areal nord for Ferborgvej målt på luftfotos - er vokset ca m 2 de sidste 10 år. Rynket rose vil blive bekæmpet med slåning, opgravning eller sprøjtning. I Thy udføres pt. forsøg med bekæmpelsen, sprøjtning er formentlig den bedste løsning. I deklarationen er et delområde registreret som skov, ( plantagen mellem Grinden og Marsvinet ), men naturmæssigt er det registreret som hede. Deklarationen skal overholdes og området vil fortsat være at betragte som skov/ plantage. Peter Nielsen, FE73, oplyser, at der ved stien mellem FE69 og FE71- sti nr. 2 - er en kraftig erosion. Marianne Fisker foreslår, at bestyrelsen sender hende en mail om problemet. Hun vil så videreformidle til Naturstyrelsen, som er myndighed for dette. På forespørgsel oplyste Marianne Fisker at bekæmpelsen i Thy med sprøjtning anvendes en type roundup. På Jens Nielsens (TU) forespørgsel kunne Marianne Fisker bekræfte, at det tidligere omtalte skov/plantage fortsat skal henlægge og vedligeholdes som skov/plantage. Jens Møller Rasmussen (BA13) spurgte, om kommunen havde kendskab til det udtyndingsarbejde, som pt. foregår i plantagen øst for Bardehvalen. Marianne Fisker havde ikke kendskab til arbejdet. (Referenten har efterfølgende talt med ejeren, Peter Tetens Hald, som oplyste, at det var almindelig skovdrifts udtynding, der blev foretaget i plantagen.) Lars Ramhøj: Når vi i bestyrelsen har godkendt udkast til plejeplanen, overtager Kommunen naturplejen i vores område, også græsslåning langs stierne og ved p-pladser. Kommunen fastsætter niveauet for naturplejen. Ønsker vi et højere niveau, skal vi selv betale. Ønsker vi fx rydning af rynket rose i det klitfredede område, skal vi selv betale. Kommunen årlige udgift for naturplejen i vores område er estimeret til kr. Hvis vi lader kommunen nu de er i området - udføre udlægning af flis på stier og slåning ved skilte, postkasser mv. vil dette koste omkring kr. Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvornår og hvordan bekæmpelse af rynket rose skal igangsættes på fællesarealerne; man afventer resultater fra forsøget i Thy. Der er ligeledes ikke taget stilling til, om der i fremtiden skal/kan bruges af fællesskabets penge til bekæmpelse af rynket rose på parcellerne. K.E.Jacobsen (FE65) har rynket rose i 2 meters højde og vil gerne være fri for dem. Henviser til Skov- og Naturstyrelsens video om bekæmpelse. Forsamlingen takkede med applaus Marianne Fisker for hendes deltagelse i generalforsamlingen. Herefter var der ikke yderligere bemærkninger til beretningen. Dirigenten erklærede herefter beretningen for godkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 3

4 Otto Andreasen fremlagde regnskabet, som var udsendt med indvarslingen til generalforsamlingen, og gennemgik de enkelte poster, herunder noterne. Der fremkom en tak til kassereren for det store arbejde, han har udført med regnskabet. Applaus. Dirigenten erklærede herefter regnskabet for godkendt. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag. 6. Bestyrelsens forslag: Vedtægtsændring(elektronisk kommunikation) Bestyrelsen forslag til revision af vedtægterne var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Bestyrelsen havde en korrektion til det udsendte. I 14 er i andet afsnit, tredje linje nævnt denne. Dette skal rettes til 7. Der var fuld tilslutning og ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget kunne ikke endelig vedtages, da der ikke var repræsentation fra 2/3 af parcellerne. Forslaget behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling afholdes sammen med et bestyrelsesmøde den 26. august 2013, kl på Klintevej 9, 9000 Aalborg. Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring skal ejerlauget modtage oplysninger om mailadresser fra ejerne. Disse mailadresser skal sendes til Svend Erik Hansen, Forsøg med Dustex Otto Andreasen redegjorde for forsøget med Dustex. Forsøget er beskrevet i det udsendte materiale. Overslag for forsøget er kr. Forslaget blev vedtaget med akklamation. 7. Orientering Om bredbånd Svend Erik Hansen orienterede om 2 tilbud på etablering af fibernet fra BredbåndNord og et tilbud fra TDC om en udbygning af TDCs kabelforsyning i området. Fra forsamlingen blev orienteret om mange forskellige løsninger og erfaringer, som de enkelte havde gjort. Konklusionen var, at ingen af de nævnte løsninger kunne garanteres at være dækkende for hele området. Generalforsamlingen tilkendegav, at der var stor interesse for, at bestyrelsen arbejdede videre med tilbuddet fra TDC. Om køb af kød Som anført i beretningen kan der købes kød hos dyreholder. Der er 12 anparter, foreløbig er de 6 anparter solgt. Affaldsstativer ved postkasserne Der har været problemer med tømning af affaldsstativerne. De har været fyldt med almindeligt affald og ikke blot reklamer. Bestyrelsen har nu besluttet at fjerne stativerne, så modtagere af reklamer må fremover selv sørge for bortskaffelse. Udlejere skal påse, at de har tilstrækkelig affaldskapacitet. 4

5 Om ajourføring af deklaration på hjemmesiden Per Q. Ovesen har nu sammenskrevet deklarationen, så den fremstår som et dokument. Deklarationen er lagt på hjemmesiden. Svend Erik Hansen oplyser, at nu er alle generalforsamlingsreferater blevet lagt på hjemmesiden. Dog mangler referater fra årene 1981, 1986, 1989 og Har man et af disse referater liggende, vil Svend Erik gerne modtage en kopi af referatet. 8. Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse. Forslag til budget med udgift til Dustex indregnet - var udsendt sammen med indvarslingen. Kontingentet foresloges uændret til 700 kr. pr. parcel. Budgettet og kontingentet blev vedtaget med akklamation. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år). Per Q. Ovesen (MA26), Otto Andreasen (FE66) og Arne Lietzen (BA11) er villige til genvalg. Per Q. Ovesen, Otto Andreasen og Arne Lietzen blev alle genvalgt med akklamation. af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg. Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Kurt Langkær Jensen (NA7) var på valg. Ina Marcussen blev med akklamation valgt som 1. suppleant. Birthe Mortensen (FE75) blev med akklamation valgt som 2. suppleant. 10. Valg af revisor Karin Gade (NA17) er villig til genvalg. Karin Gade blev som revisor genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant. Rhona Kaad (FE32) blev som revisorsuppleant valgt med akklamation. 11. Eventuelt Det blev præciseret, at der bliver indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling den 26.august på sædvanlig måde. Vagn Sørensen (BL4) fortalte om sin korrespondance med kommunen om afhentning af affald og overlod kopi heraf til bestyrelsen. Lars Ramhøj takkede for det gode fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen sluttede ca. kl , hvorefter Ejerlauget var vært ved et let traktement. Ved afslutningen af traktementet fortalte Antennemontøren, Per Balle Danielsen, om varmevekslere og om tyverialarmer. 1. august 2013 Jørn-Ole Hesselvig, BA9, referent Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Formand: Lars Næstformand og sekretær: Svend Erik 5

6 Kasserer: Otto Vejudvalg: Arne og Lars Naturudvalg: Lars og Arne Deklarations- og byggeudvalg: Per og Svend Erik (Formand for udvalget er skrevet med kursiv) 6

7 Ferbæk Ejerlav - formandsberetning 2012/13 På generalforsamlingen i 2012 blev Svend Erik Hansen og Lars Ramhøj genvalgt, sidstnævnte også som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således (formand: kursiv): bygge- og deklarationsudvalget: Per Q Ovesen og Svend Erik Hansen, Naturplejeudvalget: Lars Ramhøj, Per Q Ovesen og Arne Lietzen, Vejudvalget: Otto Andreasen og Arne Lietzen. Græsningsprojektet Her i løbet af foråret blev der rejst hegn og etableret strøm- og vandforsyning via Klitgården. Dyrene blev udsat i løbet af maj måned. Det omfatter pt. 3 Dexterkøer og 22 islandske heste, der har taget arealet i besiddelse. De går hver for sig, flokvis. Dyreholder Claus Jensen, Blokhus Ridecenter har oplyst, at han yderligere vil sætte 3-4 køer ud. Antallet af heste kan variere omkring 20. Projektet er afrapporteret til NaturErhversstyrelsen således, at vi kan få udbetalt tilskuddet. Arbejdet er udført af Jammerbugt Kommune i et tæt samarbejde med Marianne Fisker, der har ydet en meget kompetent indsats for projektet. (Rapporten kan læses på hjemmesiden under NYHEDER). Jeg synes, at det opsatte hegn er diskret og enkelt. Det bliver spændende at følge, hvilken effekt græsningen får for plante- og dyrelivet. Jeg kan konstatere, at den Store Regnspove fortsat er på arealet. Umiddelbart efter hegnets opsætning blev der konstateret en sprængning af en tråd, men det vurderes, at det er ødelagt af vildtet, der endnu ikke havde noteret sig, at der var opsat hegn. Formålet med græsningen er naturpleje, herunder af fjerne næring fra arealet. Selv om det kan være fristende (for børnebørnene), vil jeg dog henstille, at man undlader af fordre dyrene med brød. Hedebranden I forbindelse med Jammerbugts kommunes afbrænding af afpudsningsmatriale opstod der er ildløs, som hurtigt bredte sig i den meget afsvedne vegetation (forsten og tørken hen over vinteren har været rigtig hård ved revlingen). Branden kom under kontrol, da den havde afbrændt et større areal (og ganske tæt ved klitgården) og havde antændt de yderste træer af skoven for enden af Bardehvalen. Takket være bandvæsenets indsats skete der ikke anden materiel skade. Ud fra et naturplejesynspunkt er det skete ikke nogen ulykke. Plejeplan 2013 Ejerlavets og Anders Obel rydningsarbejde gennem de seneste samt græsningsprojektet har medført, at Jammerbugt kommune her i år vil udarbejde en plejeplan for Ferbæk. Planen vil naturligvis respektere fredningsbestemmelserne. Når den er vedtaget, vil kommunen forestå rydningen på de ganske få grunde, hvorpå der findes bevoksning i strid med deklarationen. De pågældende grundejere vil derfor ikke få et påbud om rydning. Den langsigtede gevinst af plejeplanen er, at det fremover er kommunen, der forestår og bekoster naturplejen i området. Det er glædeligt, at vor indsats har fået dette resultat. Det udelukker ikke, at vi hver for sig forsat er aktive med at fjerne selvvækst på fællesarealer og på grundene. Bekæmpelse rynket rose Bestyrelsen følger et igangværende, større forsøg i Thy, der omfatter forskellige bekæmpelsesformer mod rynket rose, der også i Ferbæk er et voksende (!) problem. De findes såvel på fællesarealer som på grundene. På enkelte grunde er der store bevoksninger. Vi afventer pt. hvordan plejeplanen forholder sig til problemet. 7

8 Bygge- og deklarationssager Bygge- og deklarationsudvalget står vagt om deklarationen, såvel ved nybygge, f.eks. når der skal fastlægges en byggekote, som når der konstateres deklarationsstridige forhold. Vi har således påtalt etablering af terrasse og opsætning af et terrassehegn i større afstand end 5 meter fra huset. Det førte ikke til, at hegnet blev ændret. Først efter at kommunen havde varslet - og senere meddelt påbud iht. planloven - førte det til, at ejerene oplyste, at hegnet ville blive ændret. Tilfredsstillende udgang, men ærgerligt og tungt, at vi skal bruge tid og kræfter på det. Havmølleprojektet i Jammerbugten Der er planer om at etablere et havvindmølleprojekt i Jammerbugten, men på trods af møllernes højde, vil de forekomme små, når de iagttages fra kysten. Veje og stier Vejene har generelt været i pæn form hen over året. Men de er sårbare i vådt vejr. Så kør venligst ekstra langsomt, når det regner! Der ud over er der 2 problemer. Det ene er støv, det andet er krydset Ferborgvej/Blåhvalen. Mht. til støvgener, vil bestyrelsen på generalforsamlingen fremlægge et forslag til et forsøg med støvdæmpning på en udvalgt vejstrækning. Indtil da vil den tidligere vedtagelse om at udlægge støvbinder i juni, juli og august blive gennemført som sædvanlig. De mange huller, der opstår ved Blåhvalens udmunding i Ferborgvej kræver en ombygning og en teknisk forbedring af vejens udformning. Vi har kontakt til Jammerbugt Kommunes vejafdeling mhp. at få rådgivning om, hvordan vi kan afhjælpe problemet. Stiplejen er hidtil udført af HedeDanmark, men vil formentlig fremover blive varetaget af Jammerbugt kommune indenfor rammer, plejeplanen afstikker. Kviksand I det tidlige forår opstod der som følge af opstuvning af Ferbækken et mindre område med kviksand ved bækkens udløb på stranden. Elektronisk kommunikation Vi vil gerne i videst muligt omfang gå over til elektronisk kommunikation med medlemmerne. I dette øjemed har bestyrelsen udarbejdet et ændringsforslag til vedtægten, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Her bedes I også give oplysning jeres mail-adresser. I forbindelse med ovenstående har Per Q Ovesen sammenskrevet fredningsdeklarationerne og tillæg hertil til ét samlet dokument, der findes på hjemmesiden. Vandafgift Tilslutningen til Hune vandværk medførte som bekendt et tilslutningsbidrag, der skal betales over 10 år. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om beløbet skulle momses, det er nu afklaret bekræftende. Da vandværket som bekendt ikke driver bankvirksomhed, drøftes en taksnedsættelse nu i vandværkets bestyrelse (hvor Svend Erik har sæde), hvordan beløbet skal tilbageføres til (alle) vandværkets forbrugere. Her er det vores holdning, at det skal ske i form af en nedsættelse af den faste afgift (og ikke på forbrugsafgiften, som vi som sommerhusejere ikke får så megen glæde af). Tyverier og vore overvejelser om imødegåelse Der har igen været indbrud i nogle sommerhuse. I vinterhalvlåret ligger området meget øde, og der kan arbejdes uforstyrret. På den baggrund har vi undersøgt, om det kunne være en mulighed at foretage videoovervågning af indkørselsvejen. En sådan løsning er dog teknisk vanskelig og bekostelig. Vi må derfor henvise medlemmerne til at søge individuelle løsninger. Der vil efter generalforsamlingen blive præsenteret forskellige sikringsordninger. Hjertestarter På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge muligheden for at indkøbe en hjertestarter. Bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være teknisk og økonomisk muligt at etablere en fælles hjertestarter i området, og bestyrelsen vurderer, at der vil gå for lang tid at hente den fra en given position, bortset fra de få huse, der vil ligge lige op ad positionen. Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale, at der indkøbes en sådan. 8

9 Bredbåndsdækningen Der er tilsyneladende ikke interesse hos teleudbyderne for at forbedre mobildækningen. BredbåndNord har lagt fibernet i det tidligere Rødhus Feriecenter, der nu sælges som individuelle sommerhuse. Vi følger BredbåndNords planer om at tilbyde bredbånd også for bl.a. Ferbæk. Her er det specielt interessant, hvad tilslutningsafgiften vil blive (hertil komme så selve abonnementet for internet, TV og telefoni - fastnet). Køb af kød Dyreholder Claus Jensen er interesseret i at få tilkendegivelser fra medlemmer, der ønsker at aftage kød fra Dexterkvæget på vore eget areal. Kødet skal aftages i kvarte parter. Slagteren skærer ud og fordeler stege, mørbrad, hakket kød mv. lige. Der skal afhentes medio november på Hjallerup slagtehus på nogle bestemte tidspunkter på dagen. Kødet er økologisk. Prisen er 60 kr./kg. + moms. 1 part vejer ca. 50 kg. Dvs. herligheden koster omkring kr. pr. part. Der er kun 12 parter i år (først til mølle). Eventuelt interesserede bedes afgive bestilling til mig Aftagerne henter og afregner selv med slagteren. Nørresundby 23.juni 2013 Lars Ramhøj 9

10

11

Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG

Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2013) - er tidligere udsendt og kan ses på www.ferbaek.dk

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 19. juli 2014 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

2. bestyrelsesmøde januar 2017

2. bestyrelsesmøde januar 2017 2. bestyrelsesmøde 2016-2017 30. januar 2017 Til stede Svend Erik Hansen (SEH), Lars Ramhøj (), Per Q. Ovesen (), Knud Nørgaard (), Dorte Olsson () Afbud Sted Teknisk Forvaltning, Pandrup og efterfølgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 23. juli 2011 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 23. juli 2011 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2011 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 23. juli 2011 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Referat af generalforsamling 2012

Ferbæk Ejerlaug Referat af generalforsamling 2012 Ferbæk Ejerlaug Referat af generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2012 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2007 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen

OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2006 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Carsten Vestergaard. Carsten Vestergaard valgt. Carsten takkede

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

ali FERBÆK EJERLAUG Generalforsamling 2015

ali FERBÆK EJERLAUG Generalforsamling 2015 ali VELKOMMEN ali FERBÆK EJERLAUG Generalforsamling 2015 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2014) - er tidligere udsendt og kan ses på www.ferbaek.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand 1 Navn og hjemsted 1. Bådelaget Jammerbugt. 2. Bådelaget Jammerbugt har hjemsted i Slettestrand under organisationen Han Herred Havbåde.

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere