Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling(2012) - er tidligere udsendt og kan ses på under menuen Generalforsamling 3 Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 5 Indkomne forslag fra medlemmer: - der er ikke indkommet forslag (frist 15. juni) 6 Bestyrelsens forslag: - vedtægtsændringer (elektronisk kommunikation) - forsøg med DUSTEX støvbinding 7 Orientering - om bredbånd - om køb af kød - ajourføring af deklaration på hjemmesiden 8 Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse 9 Valg - af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år). Per Q. Ovesen (MA26), Otto Andreasen (FE66) og ArneLietzen (BA11) er villige til genvalg - af formand. Lars Ramhøj (BA12) er villig til genvalg - af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Kurt Langkær (NA7) er på valg 10 Valg af revisor. Karin Gade (NA17) er på valg Valg af suppleant 11 Eventuelt (evt. dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændring) Efter generalforsamlingen vil Antennemontøren, Per Balle Danielsen fra Hune fortælle om tilbud ved fælleskøb af varmeveksler og tyverialarmer. Formand Lars Ramhøj (BA12) bød velkommen og gav udtryk for glæde over det gode vejr og i særdeleshed glæde over vort unikke område, som er så velplanlagt og velgennemtænkt et område simpelthen et dejligt sted! Oplyste at der siden beretningen blev udsendt var sket ting, som generalforsamlingen burde oplyses om, hvorfor dagsordenens pkt. 3, Formandens beretning, ville blive udvidet med orientering om det skete. Viste også et par billeder fra branden, som i forbindelse med naturplejeprojektet ramte vores område i foråret. Alle slides fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden under Opslagstavlen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Marcussen (TU3). Leif Marcussen blev med akklamation valgt til dirigent. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Jørn-Ole Hesselvig, (BA9). Jørn-Ole Hesselvig blev med akklamation valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der blev optalt, at 48 parceller var repræsenteret. 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling. Referatet var tidligere udsendt og kan også ses på hjemmesiden. Der fremkom ikke 1

2 bemærkninger til referatet. Dirigenten erklærede herefter referatet for godkendt. 3. Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Lars Ramhøj henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Enkelte punkter blev uddybet yderligere. Græsningsprojektet er nu, som det kan ses, blevet etableret. I projektet indgår udover vort areal også dele af Klitgården, hvis ejer, Anders Obel, også har givet udtryk for tilfredshed med projektet. Dyreholder har stillet i udsigt, at der næste år kommer flere køer og færre heste. Projektets slutrapport er nu indsendt til NaturErhvervs styrelsen. Vi har lagt alle pengene ud, hvilket er betingelserne i denne slags projekter. Vi får godtgjort størsteparten af udgifterne, således at Ejerlaugets udgifter bliver maksimalt kr. som besluttet sidste år. De kr. er kun ca.1/8 af de samlede omkostninger til vand strøm hegning mv. Ferborg er under ombygning, men ejerlauget er ikke impliceret, idet Ferborg ikke er omfattet af deklarationen og således ikke underlagt de samme restriktioner, som vi er. Vi kan glæde os over, at farvevalg følger det, der gælder for naboområdet. Bestyrelsens Deklarationsvandring er foretaget efter, at beretningen er udsendt. Vi har været mere nidkære end tidligere, og nogle har allerede modtaget brev om forhold om antenner, græstørv og lignende. Nogle steder er farvevalg på huse kikset. Bestyrelsen vil nærmere drøfte disse ret alvorlige ting for at afklare sin stillingtagen hertil. Vi har jo deklarationen, for at den skal efterleves, så vores område kan bevare sit særpræg. Det håber bestyrelsen, at der bakkes op om. Bestyrelsen har besluttet at krydset Ferborgvej-Blåhvalen skal udbedres. Der skal etableres faskiner, som skal sikre bedre afvanding i krydset, så fremkomsten af huller i krydset forhåbentlig reduceres. Terrænreguleringer. Efter deklarationen må der ikke udføres terrænreguleringer på grundene. Går man rundt i området, kan det ses, at der med vekslende held er udført terrænreguleringer. I Ejerlaugets arkiv hos Svend Erik Hansen findes eksempler på, at tidligere bestyrelser også har drøftet forholdet og udarbejdet endda ganske detaljerede forskrifter. Kunstige klitter af overskudsjord fra byggeri - skulle udformes, som var de naturlige, og det daværende amt besluttede, at beplantningen kun måtte ske med græsser. Ønsker man fremover at anlægge kunstige klitter, er det hos Jammerbugt Kommune, der skal søges om tilladelse. Naturpleje Plejeplan Det er så nu, vi skal til at have glæde af den store naturplejeindsats, som vi i de seneste år har ladet udføre og har betalt til. Den rydning, der er udført og det græsningsprojekt, som er kommet op at stå gør, at vi nu får Jammerbugt Kommune aktivt på banen med hensyn til fremtidig pleje af vores område. Jammerbugt Kommune har lavet udkast til en plejeplan for området. Marianne Fisker, skov- og landskabsingeniør fra Jammerbugt Kommune vil nu selv om hun pt. har sommerferie fortælle om Kommunens forslag til plejeplanen for vores område. Marianne Fisker: Den fredning der er på området er en arealfredning, der har til formål at bevare området uændret, og det kan siges, at det har ejerlauget på det seneste været rigtig dygtige til. Hvis ejer af et område som dette ønsker det, (- og det gør ejerlauget) vil Kommunen gå ind i sagen og udarbejde en plejeplan for området. En plejeplan vil indeholde en beskrivelse af området naturtilstand, og vores område ligger i næst højeste klasse. For at blive i denne klasse skal der fortsat sørges for at 2

3 bekæmpe tilgroning med bjergfyr og rynket rose. Ved gennemgang af området er fundet en masse spændende planter. Plantelister herfra er nu tilgængelige på Miljøministeriets hjemmeside under Naturdata. Plejeplanen vil også indeholde beskrivelse af de behov, der er for området. Området skal holdes lysåbent, dvs. forekomster af bjergfyr og rynket rose skal bekæmpes. Området skal være offentlig tilgængeligt, dvs. stierne skal plejes ved slåning og udlægning af flis. Det kan oplyses, at omfanget af rynket rose på det klitfredede areal nord for Ferborgvej målt på luftfotos - er vokset ca m 2 de sidste 10 år. Rynket rose vil blive bekæmpet med slåning, opgravning eller sprøjtning. I Thy udføres pt. forsøg med bekæmpelsen, sprøjtning er formentlig den bedste løsning. I deklarationen er et delområde registreret som skov, ( plantagen mellem Grinden og Marsvinet ), men naturmæssigt er det registreret som hede. Deklarationen skal overholdes og området vil fortsat være at betragte som skov/ plantage. Peter Nielsen, FE73, oplyser, at der ved stien mellem FE69 og FE71- sti nr. 2 - er en kraftig erosion. Marianne Fisker foreslår, at bestyrelsen sender hende en mail om problemet. Hun vil så videreformidle til Naturstyrelsen, som er myndighed for dette. På forespørgsel oplyste Marianne Fisker at bekæmpelsen i Thy med sprøjtning anvendes en type roundup. På Jens Nielsens (TU) forespørgsel kunne Marianne Fisker bekræfte, at det tidligere omtalte skov/plantage fortsat skal henlægge og vedligeholdes som skov/plantage. Jens Møller Rasmussen (BA13) spurgte, om kommunen havde kendskab til det udtyndingsarbejde, som pt. foregår i plantagen øst for Bardehvalen. Marianne Fisker havde ikke kendskab til arbejdet. (Referenten har efterfølgende talt med ejeren, Peter Tetens Hald, som oplyste, at det var almindelig skovdrifts udtynding, der blev foretaget i plantagen.) Lars Ramhøj: Når vi i bestyrelsen har godkendt udkast til plejeplanen, overtager Kommunen naturplejen i vores område, også græsslåning langs stierne og ved p-pladser. Kommunen fastsætter niveauet for naturplejen. Ønsker vi et højere niveau, skal vi selv betale. Ønsker vi fx rydning af rynket rose i det klitfredede område, skal vi selv betale. Kommunen årlige udgift for naturplejen i vores område er estimeret til kr. Hvis vi lader kommunen nu de er i området - udføre udlægning af flis på stier og slåning ved skilte, postkasser mv. vil dette koste omkring kr. Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvornår og hvordan bekæmpelse af rynket rose skal igangsættes på fællesarealerne; man afventer resultater fra forsøget i Thy. Der er ligeledes ikke taget stilling til, om der i fremtiden skal/kan bruges af fællesskabets penge til bekæmpelse af rynket rose på parcellerne. K.E.Jacobsen (FE65) har rynket rose i 2 meters højde og vil gerne være fri for dem. Henviser til Skov- og Naturstyrelsens video om bekæmpelse. Forsamlingen takkede med applaus Marianne Fisker for hendes deltagelse i generalforsamlingen. Herefter var der ikke yderligere bemærkninger til beretningen. Dirigenten erklærede herefter beretningen for godkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 3

4 Otto Andreasen fremlagde regnskabet, som var udsendt med indvarslingen til generalforsamlingen, og gennemgik de enkelte poster, herunder noterne. Der fremkom en tak til kassereren for det store arbejde, han har udført med regnskabet. Applaus. Dirigenten erklærede herefter regnskabet for godkendt. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag. 6. Bestyrelsens forslag: Vedtægtsændring(elektronisk kommunikation) Bestyrelsen forslag til revision af vedtægterne var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Bestyrelsen havde en korrektion til det udsendte. I 14 er i andet afsnit, tredje linje nævnt denne. Dette skal rettes til 7. Der var fuld tilslutning og ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget kunne ikke endelig vedtages, da der ikke var repræsentation fra 2/3 af parcellerne. Forslaget behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling afholdes sammen med et bestyrelsesmøde den 26. august 2013, kl på Klintevej 9, 9000 Aalborg. Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring skal ejerlauget modtage oplysninger om mailadresser fra ejerne. Disse mailadresser skal sendes til Svend Erik Hansen, Forsøg med Dustex Otto Andreasen redegjorde for forsøget med Dustex. Forsøget er beskrevet i det udsendte materiale. Overslag for forsøget er kr. Forslaget blev vedtaget med akklamation. 7. Orientering Om bredbånd Svend Erik Hansen orienterede om 2 tilbud på etablering af fibernet fra BredbåndNord og et tilbud fra TDC om en udbygning af TDCs kabelforsyning i området. Fra forsamlingen blev orienteret om mange forskellige løsninger og erfaringer, som de enkelte havde gjort. Konklusionen var, at ingen af de nævnte løsninger kunne garanteres at være dækkende for hele området. Generalforsamlingen tilkendegav, at der var stor interesse for, at bestyrelsen arbejdede videre med tilbuddet fra TDC. Om køb af kød Som anført i beretningen kan der købes kød hos dyreholder. Der er 12 anparter, foreløbig er de 6 anparter solgt. Affaldsstativer ved postkasserne Der har været problemer med tømning af affaldsstativerne. De har været fyldt med almindeligt affald og ikke blot reklamer. Bestyrelsen har nu besluttet at fjerne stativerne, så modtagere af reklamer må fremover selv sørge for bortskaffelse. Udlejere skal påse, at de har tilstrækkelig affaldskapacitet. 4

5 Om ajourføring af deklaration på hjemmesiden Per Q. Ovesen har nu sammenskrevet deklarationen, så den fremstår som et dokument. Deklarationen er lagt på hjemmesiden. Svend Erik Hansen oplyser, at nu er alle generalforsamlingsreferater blevet lagt på hjemmesiden. Dog mangler referater fra årene 1981, 1986, 1989 og Har man et af disse referater liggende, vil Svend Erik gerne modtage en kopi af referatet. 8. Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse. Forslag til budget med udgift til Dustex indregnet - var udsendt sammen med indvarslingen. Kontingentet foresloges uændret til 700 kr. pr. parcel. Budgettet og kontingentet blev vedtaget med akklamation. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år). Per Q. Ovesen (MA26), Otto Andreasen (FE66) og Arne Lietzen (BA11) er villige til genvalg. Per Q. Ovesen, Otto Andreasen og Arne Lietzen blev alle genvalgt med akklamation. af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg. Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Kurt Langkær Jensen (NA7) var på valg. Ina Marcussen blev med akklamation valgt som 1. suppleant. Birthe Mortensen (FE75) blev med akklamation valgt som 2. suppleant. 10. Valg af revisor Karin Gade (NA17) er villig til genvalg. Karin Gade blev som revisor genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant. Rhona Kaad (FE32) blev som revisorsuppleant valgt med akklamation. 11. Eventuelt Det blev præciseret, at der bliver indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling den 26.august på sædvanlig måde. Vagn Sørensen (BL4) fortalte om sin korrespondance med kommunen om afhentning af affald og overlod kopi heraf til bestyrelsen. Lars Ramhøj takkede for det gode fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen sluttede ca. kl , hvorefter Ejerlauget var vært ved et let traktement. Ved afslutningen af traktementet fortalte Antennemontøren, Per Balle Danielsen, om varmevekslere og om tyverialarmer. 1. august 2013 Jørn-Ole Hesselvig, BA9, referent Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Formand: Lars Næstformand og sekretær: Svend Erik 5

6 Kasserer: Otto Vejudvalg: Arne og Lars Naturudvalg: Lars og Arne Deklarations- og byggeudvalg: Per og Svend Erik (Formand for udvalget er skrevet med kursiv) 6

7 Ferbæk Ejerlav - formandsberetning 2012/13 På generalforsamlingen i 2012 blev Svend Erik Hansen og Lars Ramhøj genvalgt, sidstnævnte også som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således (formand: kursiv): bygge- og deklarationsudvalget: Per Q Ovesen og Svend Erik Hansen, Naturplejeudvalget: Lars Ramhøj, Per Q Ovesen og Arne Lietzen, Vejudvalget: Otto Andreasen og Arne Lietzen. Græsningsprojektet Her i løbet af foråret blev der rejst hegn og etableret strøm- og vandforsyning via Klitgården. Dyrene blev udsat i løbet af maj måned. Det omfatter pt. 3 Dexterkøer og 22 islandske heste, der har taget arealet i besiddelse. De går hver for sig, flokvis. Dyreholder Claus Jensen, Blokhus Ridecenter har oplyst, at han yderligere vil sætte 3-4 køer ud. Antallet af heste kan variere omkring 20. Projektet er afrapporteret til NaturErhversstyrelsen således, at vi kan få udbetalt tilskuddet. Arbejdet er udført af Jammerbugt Kommune i et tæt samarbejde med Marianne Fisker, der har ydet en meget kompetent indsats for projektet. (Rapporten kan læses på hjemmesiden under NYHEDER). Jeg synes, at det opsatte hegn er diskret og enkelt. Det bliver spændende at følge, hvilken effekt græsningen får for plante- og dyrelivet. Jeg kan konstatere, at den Store Regnspove fortsat er på arealet. Umiddelbart efter hegnets opsætning blev der konstateret en sprængning af en tråd, men det vurderes, at det er ødelagt af vildtet, der endnu ikke havde noteret sig, at der var opsat hegn. Formålet med græsningen er naturpleje, herunder af fjerne næring fra arealet. Selv om det kan være fristende (for børnebørnene), vil jeg dog henstille, at man undlader af fordre dyrene med brød. Hedebranden I forbindelse med Jammerbugts kommunes afbrænding af afpudsningsmatriale opstod der er ildløs, som hurtigt bredte sig i den meget afsvedne vegetation (forsten og tørken hen over vinteren har været rigtig hård ved revlingen). Branden kom under kontrol, da den havde afbrændt et større areal (og ganske tæt ved klitgården) og havde antændt de yderste træer af skoven for enden af Bardehvalen. Takket være bandvæsenets indsats skete der ikke anden materiel skade. Ud fra et naturplejesynspunkt er det skete ikke nogen ulykke. Plejeplan 2013 Ejerlavets og Anders Obel rydningsarbejde gennem de seneste samt græsningsprojektet har medført, at Jammerbugt kommune her i år vil udarbejde en plejeplan for Ferbæk. Planen vil naturligvis respektere fredningsbestemmelserne. Når den er vedtaget, vil kommunen forestå rydningen på de ganske få grunde, hvorpå der findes bevoksning i strid med deklarationen. De pågældende grundejere vil derfor ikke få et påbud om rydning. Den langsigtede gevinst af plejeplanen er, at det fremover er kommunen, der forestår og bekoster naturplejen i området. Det er glædeligt, at vor indsats har fået dette resultat. Det udelukker ikke, at vi hver for sig forsat er aktive med at fjerne selvvækst på fællesarealer og på grundene. Bekæmpelse rynket rose Bestyrelsen følger et igangværende, større forsøg i Thy, der omfatter forskellige bekæmpelsesformer mod rynket rose, der også i Ferbæk er et voksende (!) problem. De findes såvel på fællesarealer som på grundene. På enkelte grunde er der store bevoksninger. Vi afventer pt. hvordan plejeplanen forholder sig til problemet. 7

8 Bygge- og deklarationssager Bygge- og deklarationsudvalget står vagt om deklarationen, såvel ved nybygge, f.eks. når der skal fastlægges en byggekote, som når der konstateres deklarationsstridige forhold. Vi har således påtalt etablering af terrasse og opsætning af et terrassehegn i større afstand end 5 meter fra huset. Det førte ikke til, at hegnet blev ændret. Først efter at kommunen havde varslet - og senere meddelt påbud iht. planloven - førte det til, at ejerene oplyste, at hegnet ville blive ændret. Tilfredsstillende udgang, men ærgerligt og tungt, at vi skal bruge tid og kræfter på det. Havmølleprojektet i Jammerbugten Der er planer om at etablere et havvindmølleprojekt i Jammerbugten, men på trods af møllernes højde, vil de forekomme små, når de iagttages fra kysten. Veje og stier Vejene har generelt været i pæn form hen over året. Men de er sårbare i vådt vejr. Så kør venligst ekstra langsomt, når det regner! Der ud over er der 2 problemer. Det ene er støv, det andet er krydset Ferborgvej/Blåhvalen. Mht. til støvgener, vil bestyrelsen på generalforsamlingen fremlægge et forslag til et forsøg med støvdæmpning på en udvalgt vejstrækning. Indtil da vil den tidligere vedtagelse om at udlægge støvbinder i juni, juli og august blive gennemført som sædvanlig. De mange huller, der opstår ved Blåhvalens udmunding i Ferborgvej kræver en ombygning og en teknisk forbedring af vejens udformning. Vi har kontakt til Jammerbugt Kommunes vejafdeling mhp. at få rådgivning om, hvordan vi kan afhjælpe problemet. Stiplejen er hidtil udført af HedeDanmark, men vil formentlig fremover blive varetaget af Jammerbugt kommune indenfor rammer, plejeplanen afstikker. Kviksand I det tidlige forår opstod der som følge af opstuvning af Ferbækken et mindre område med kviksand ved bækkens udløb på stranden. Elektronisk kommunikation Vi vil gerne i videst muligt omfang gå over til elektronisk kommunikation med medlemmerne. I dette øjemed har bestyrelsen udarbejdet et ændringsforslag til vedtægten, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Her bedes I også give oplysning jeres mail-adresser. I forbindelse med ovenstående har Per Q Ovesen sammenskrevet fredningsdeklarationerne og tillæg hertil til ét samlet dokument, der findes på hjemmesiden. Vandafgift Tilslutningen til Hune vandværk medførte som bekendt et tilslutningsbidrag, der skal betales over 10 år. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om beløbet skulle momses, det er nu afklaret bekræftende. Da vandværket som bekendt ikke driver bankvirksomhed, drøftes en taksnedsættelse nu i vandværkets bestyrelse (hvor Svend Erik har sæde), hvordan beløbet skal tilbageføres til (alle) vandværkets forbrugere. Her er det vores holdning, at det skal ske i form af en nedsættelse af den faste afgift (og ikke på forbrugsafgiften, som vi som sommerhusejere ikke får så megen glæde af). Tyverier og vore overvejelser om imødegåelse Der har igen været indbrud i nogle sommerhuse. I vinterhalvlåret ligger området meget øde, og der kan arbejdes uforstyrret. På den baggrund har vi undersøgt, om det kunne være en mulighed at foretage videoovervågning af indkørselsvejen. En sådan løsning er dog teknisk vanskelig og bekostelig. Vi må derfor henvise medlemmerne til at søge individuelle løsninger. Der vil efter generalforsamlingen blive præsenteret forskellige sikringsordninger. Hjertestarter På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge muligheden for at indkøbe en hjertestarter. Bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være teknisk og økonomisk muligt at etablere en fælles hjertestarter i området, og bestyrelsen vurderer, at der vil gå for lang tid at hente den fra en given position, bortset fra de få huse, der vil ligge lige op ad positionen. Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale, at der indkøbes en sådan. 8

9 Bredbåndsdækningen Der er tilsyneladende ikke interesse hos teleudbyderne for at forbedre mobildækningen. BredbåndNord har lagt fibernet i det tidligere Rødhus Feriecenter, der nu sælges som individuelle sommerhuse. Vi følger BredbåndNords planer om at tilbyde bredbånd også for bl.a. Ferbæk. Her er det specielt interessant, hvad tilslutningsafgiften vil blive (hertil komme så selve abonnementet for internet, TV og telefoni - fastnet). Køb af kød Dyreholder Claus Jensen er interesseret i at få tilkendegivelser fra medlemmer, der ønsker at aftage kød fra Dexterkvæget på vore eget areal. Kødet skal aftages i kvarte parter. Slagteren skærer ud og fordeler stege, mørbrad, hakket kød mv. lige. Der skal afhentes medio november på Hjallerup slagtehus på nogle bestemte tidspunkter på dagen. Kødet er økologisk. Prisen er 60 kr./kg. + moms. 1 part vejer ca. 50 kg. Dvs. herligheden koster omkring kr. pr. part. Der er kun 12 parter i år (først til mølle). Eventuelt interesserede bedes afgive bestilling til mig Aftagerne henter og afregner selv med slagteren. Nørresundby 23.juni 2013 Lars Ramhøj 9

10

11

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2014 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 19. juli 2014 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. DAGSORDEN: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2007 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere