Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling(2012) - er tidligere udsendt og kan ses på under menuen Generalforsamling 3 Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 5 Indkomne forslag fra medlemmer: - der er ikke indkommet forslag (frist 15. juni) 6 Bestyrelsens forslag: - vedtægtsændringer (elektronisk kommunikation) - forsøg med DUSTEX støvbinding 7 Orientering - om bredbånd - om køb af kød - ajourføring af deklaration på hjemmesiden 8 Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse 9 Valg - af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år). Per Q. Ovesen (MA26), Otto Andreasen (FE66) og ArneLietzen (BA11) er villige til genvalg - af formand. Lars Ramhøj (BA12) er villig til genvalg - af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Kurt Langkær (NA7) er på valg 10 Valg af revisor. Karin Gade (NA17) er på valg Valg af suppleant 11 Eventuelt (evt. dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændring) Efter generalforsamlingen vil Antennemontøren, Per Balle Danielsen fra Hune fortælle om tilbud ved fælleskøb af varmeveksler og tyverialarmer. Formand Lars Ramhøj (BA12) bød velkommen og gav udtryk for glæde over det gode vejr og i særdeleshed glæde over vort unikke område, som er så velplanlagt og velgennemtænkt et område simpelthen et dejligt sted! Oplyste at der siden beretningen blev udsendt var sket ting, som generalforsamlingen burde oplyses om, hvorfor dagsordenens pkt. 3, Formandens beretning, ville blive udvidet med orientering om det skete. Viste også et par billeder fra branden, som i forbindelse med naturplejeprojektet ramte vores område i foråret. Alle slides fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden under Opslagstavlen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Marcussen (TU3). Leif Marcussen blev med akklamation valgt til dirigent. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Jørn-Ole Hesselvig, (BA9). Jørn-Ole Hesselvig blev med akklamation valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der blev optalt, at 48 parceller var repræsenteret. 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling. Referatet var tidligere udsendt og kan også ses på hjemmesiden. Der fremkom ikke 1

2 bemærkninger til referatet. Dirigenten erklærede herefter referatet for godkendt. 3. Formandens beretning om Ejerlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Lars Ramhøj henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Enkelte punkter blev uddybet yderligere. Græsningsprojektet er nu, som det kan ses, blevet etableret. I projektet indgår udover vort areal også dele af Klitgården, hvis ejer, Anders Obel, også har givet udtryk for tilfredshed med projektet. Dyreholder har stillet i udsigt, at der næste år kommer flere køer og færre heste. Projektets slutrapport er nu indsendt til NaturErhvervs styrelsen. Vi har lagt alle pengene ud, hvilket er betingelserne i denne slags projekter. Vi får godtgjort størsteparten af udgifterne, således at Ejerlaugets udgifter bliver maksimalt kr. som besluttet sidste år. De kr. er kun ca.1/8 af de samlede omkostninger til vand strøm hegning mv. Ferborg er under ombygning, men ejerlauget er ikke impliceret, idet Ferborg ikke er omfattet af deklarationen og således ikke underlagt de samme restriktioner, som vi er. Vi kan glæde os over, at farvevalg følger det, der gælder for naboområdet. Bestyrelsens Deklarationsvandring er foretaget efter, at beretningen er udsendt. Vi har været mere nidkære end tidligere, og nogle har allerede modtaget brev om forhold om antenner, græstørv og lignende. Nogle steder er farvevalg på huse kikset. Bestyrelsen vil nærmere drøfte disse ret alvorlige ting for at afklare sin stillingtagen hertil. Vi har jo deklarationen, for at den skal efterleves, så vores område kan bevare sit særpræg. Det håber bestyrelsen, at der bakkes op om. Bestyrelsen har besluttet at krydset Ferborgvej-Blåhvalen skal udbedres. Der skal etableres faskiner, som skal sikre bedre afvanding i krydset, så fremkomsten af huller i krydset forhåbentlig reduceres. Terrænreguleringer. Efter deklarationen må der ikke udføres terrænreguleringer på grundene. Går man rundt i området, kan det ses, at der med vekslende held er udført terrænreguleringer. I Ejerlaugets arkiv hos Svend Erik Hansen findes eksempler på, at tidligere bestyrelser også har drøftet forholdet og udarbejdet endda ganske detaljerede forskrifter. Kunstige klitter af overskudsjord fra byggeri - skulle udformes, som var de naturlige, og det daværende amt besluttede, at beplantningen kun måtte ske med græsser. Ønsker man fremover at anlægge kunstige klitter, er det hos Jammerbugt Kommune, der skal søges om tilladelse. Naturpleje Plejeplan Det er så nu, vi skal til at have glæde af den store naturplejeindsats, som vi i de seneste år har ladet udføre og har betalt til. Den rydning, der er udført og det græsningsprojekt, som er kommet op at stå gør, at vi nu får Jammerbugt Kommune aktivt på banen med hensyn til fremtidig pleje af vores område. Jammerbugt Kommune har lavet udkast til en plejeplan for området. Marianne Fisker, skov- og landskabsingeniør fra Jammerbugt Kommune vil nu selv om hun pt. har sommerferie fortælle om Kommunens forslag til plejeplanen for vores område. Marianne Fisker: Den fredning der er på området er en arealfredning, der har til formål at bevare området uændret, og det kan siges, at det har ejerlauget på det seneste været rigtig dygtige til. Hvis ejer af et område som dette ønsker det, (- og det gør ejerlauget) vil Kommunen gå ind i sagen og udarbejde en plejeplan for området. En plejeplan vil indeholde en beskrivelse af området naturtilstand, og vores område ligger i næst højeste klasse. For at blive i denne klasse skal der fortsat sørges for at 2

3 bekæmpe tilgroning med bjergfyr og rynket rose. Ved gennemgang af området er fundet en masse spændende planter. Plantelister herfra er nu tilgængelige på Miljøministeriets hjemmeside under Naturdata. Plejeplanen vil også indeholde beskrivelse af de behov, der er for området. Området skal holdes lysåbent, dvs. forekomster af bjergfyr og rynket rose skal bekæmpes. Området skal være offentlig tilgængeligt, dvs. stierne skal plejes ved slåning og udlægning af flis. Det kan oplyses, at omfanget af rynket rose på det klitfredede areal nord for Ferborgvej målt på luftfotos - er vokset ca m 2 de sidste 10 år. Rynket rose vil blive bekæmpet med slåning, opgravning eller sprøjtning. I Thy udføres pt. forsøg med bekæmpelsen, sprøjtning er formentlig den bedste løsning. I deklarationen er et delområde registreret som skov, ( plantagen mellem Grinden og Marsvinet ), men naturmæssigt er det registreret som hede. Deklarationen skal overholdes og området vil fortsat være at betragte som skov/ plantage. Peter Nielsen, FE73, oplyser, at der ved stien mellem FE69 og FE71- sti nr. 2 - er en kraftig erosion. Marianne Fisker foreslår, at bestyrelsen sender hende en mail om problemet. Hun vil så videreformidle til Naturstyrelsen, som er myndighed for dette. På forespørgsel oplyste Marianne Fisker at bekæmpelsen i Thy med sprøjtning anvendes en type roundup. På Jens Nielsens (TU) forespørgsel kunne Marianne Fisker bekræfte, at det tidligere omtalte skov/plantage fortsat skal henlægge og vedligeholdes som skov/plantage. Jens Møller Rasmussen (BA13) spurgte, om kommunen havde kendskab til det udtyndingsarbejde, som pt. foregår i plantagen øst for Bardehvalen. Marianne Fisker havde ikke kendskab til arbejdet. (Referenten har efterfølgende talt med ejeren, Peter Tetens Hald, som oplyste, at det var almindelig skovdrifts udtynding, der blev foretaget i plantagen.) Lars Ramhøj: Når vi i bestyrelsen har godkendt udkast til plejeplanen, overtager Kommunen naturplejen i vores område, også græsslåning langs stierne og ved p-pladser. Kommunen fastsætter niveauet for naturplejen. Ønsker vi et højere niveau, skal vi selv betale. Ønsker vi fx rydning af rynket rose i det klitfredede område, skal vi selv betale. Kommunen årlige udgift for naturplejen i vores område er estimeret til kr. Hvis vi lader kommunen nu de er i området - udføre udlægning af flis på stier og slåning ved skilte, postkasser mv. vil dette koste omkring kr. Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvornår og hvordan bekæmpelse af rynket rose skal igangsættes på fællesarealerne; man afventer resultater fra forsøget i Thy. Der er ligeledes ikke taget stilling til, om der i fremtiden skal/kan bruges af fællesskabets penge til bekæmpelse af rynket rose på parcellerne. K.E.Jacobsen (FE65) har rynket rose i 2 meters højde og vil gerne være fri for dem. Henviser til Skov- og Naturstyrelsens video om bekæmpelse. Forsamlingen takkede med applaus Marianne Fisker for hendes deltagelse i generalforsamlingen. Herefter var der ikke yderligere bemærkninger til beretningen. Dirigenten erklærede herefter beretningen for godkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 3

4 Otto Andreasen fremlagde regnskabet, som var udsendt med indvarslingen til generalforsamlingen, og gennemgik de enkelte poster, herunder noterne. Der fremkom en tak til kassereren for det store arbejde, han har udført med regnskabet. Applaus. Dirigenten erklærede herefter regnskabet for godkendt. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. Der er ikke indkommet forslag. 6. Bestyrelsens forslag: Vedtægtsændring(elektronisk kommunikation) Bestyrelsen forslag til revision af vedtægterne var udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Bestyrelsen havde en korrektion til det udsendte. I 14 er i andet afsnit, tredje linje nævnt denne. Dette skal rettes til 7. Der var fuld tilslutning og ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget kunne ikke endelig vedtages, da der ikke var repræsentation fra 2/3 af parcellerne. Forslaget behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling afholdes sammen med et bestyrelsesmøde den 26. august 2013, kl på Klintevej 9, 9000 Aalborg. Som konsekvens af forslag til vedtægtsændring skal ejerlauget modtage oplysninger om mailadresser fra ejerne. Disse mailadresser skal sendes til Svend Erik Hansen, Forsøg med Dustex Otto Andreasen redegjorde for forsøget med Dustex. Forsøget er beskrevet i det udsendte materiale. Overslag for forsøget er kr. Forslaget blev vedtaget med akklamation. 7. Orientering Om bredbånd Svend Erik Hansen orienterede om 2 tilbud på etablering af fibernet fra BredbåndNord og et tilbud fra TDC om en udbygning af TDCs kabelforsyning i området. Fra forsamlingen blev orienteret om mange forskellige løsninger og erfaringer, som de enkelte havde gjort. Konklusionen var, at ingen af de nævnte løsninger kunne garanteres at være dækkende for hele området. Generalforsamlingen tilkendegav, at der var stor interesse for, at bestyrelsen arbejdede videre med tilbuddet fra TDC. Om køb af kød Som anført i beretningen kan der købes kød hos dyreholder. Der er 12 anparter, foreløbig er de 6 anparter solgt. Affaldsstativer ved postkasserne Der har været problemer med tømning af affaldsstativerne. De har været fyldt med almindeligt affald og ikke blot reklamer. Bestyrelsen har nu besluttet at fjerne stativerne, så modtagere af reklamer må fremover selv sørge for bortskaffelse. Udlejere skal påse, at de har tilstrækkelig affaldskapacitet. 4

5 Om ajourføring af deklaration på hjemmesiden Per Q. Ovesen har nu sammenskrevet deklarationen, så den fremstår som et dokument. Deklarationen er lagt på hjemmesiden. Svend Erik Hansen oplyser, at nu er alle generalforsamlingsreferater blevet lagt på hjemmesiden. Dog mangler referater fra årene 1981, 1986, 1989 og Har man et af disse referater liggende, vil Svend Erik gerne modtage en kopi af referatet. 8. Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent til godkendelse. Forslag til budget med udgift til Dustex indregnet - var udsendt sammen med indvarslingen. Kontingentet foresloges uændret til 700 kr. pr. parcel. Budgettet og kontingentet blev vedtaget med akklamation. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år). Per Q. Ovesen (MA26), Otto Andreasen (FE66) og Arne Lietzen (BA11) er villige til genvalg. Per Q. Ovesen, Otto Andreasen og Arne Lietzen blev alle genvalgt med akklamation. af formand. Lars Ramhøj er villig til genvalg. Lars Ramhøj blev genvalgt med akklamation. af 2 suppleanter. Ina Marcussen (TU3) og Kurt Langkær Jensen (NA7) var på valg. Ina Marcussen blev med akklamation valgt som 1. suppleant. Birthe Mortensen (FE75) blev med akklamation valgt som 2. suppleant. 10. Valg af revisor Karin Gade (NA17) er villig til genvalg. Karin Gade blev som revisor genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant. Rhona Kaad (FE32) blev som revisorsuppleant valgt med akklamation. 11. Eventuelt Det blev præciseret, at der bliver indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling den 26.august på sædvanlig måde. Vagn Sørensen (BL4) fortalte om sin korrespondance med kommunen om afhentning af affald og overlod kopi heraf til bestyrelsen. Lars Ramhøj takkede for det gode fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen sluttede ca. kl , hvorefter Ejerlauget var vært ved et let traktement. Ved afslutningen af traktementet fortalte Antennemontøren, Per Balle Danielsen, om varmevekslere og om tyverialarmer. 1. august 2013 Jørn-Ole Hesselvig, BA9, referent Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Formand: Lars Næstformand og sekretær: Svend Erik 5

6 Kasserer: Otto Vejudvalg: Arne og Lars Naturudvalg: Lars og Arne Deklarations- og byggeudvalg: Per og Svend Erik (Formand for udvalget er skrevet med kursiv) 6

7 Ferbæk Ejerlav - formandsberetning 2012/13 På generalforsamlingen i 2012 blev Svend Erik Hansen og Lars Ramhøj genvalgt, sidstnævnte også som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således (formand: kursiv): bygge- og deklarationsudvalget: Per Q Ovesen og Svend Erik Hansen, Naturplejeudvalget: Lars Ramhøj, Per Q Ovesen og Arne Lietzen, Vejudvalget: Otto Andreasen og Arne Lietzen. Græsningsprojektet Her i løbet af foråret blev der rejst hegn og etableret strøm- og vandforsyning via Klitgården. Dyrene blev udsat i løbet af maj måned. Det omfatter pt. 3 Dexterkøer og 22 islandske heste, der har taget arealet i besiddelse. De går hver for sig, flokvis. Dyreholder Claus Jensen, Blokhus Ridecenter har oplyst, at han yderligere vil sætte 3-4 køer ud. Antallet af heste kan variere omkring 20. Projektet er afrapporteret til NaturErhversstyrelsen således, at vi kan få udbetalt tilskuddet. Arbejdet er udført af Jammerbugt Kommune i et tæt samarbejde med Marianne Fisker, der har ydet en meget kompetent indsats for projektet. (Rapporten kan læses på hjemmesiden under NYHEDER). Jeg synes, at det opsatte hegn er diskret og enkelt. Det bliver spændende at følge, hvilken effekt græsningen får for plante- og dyrelivet. Jeg kan konstatere, at den Store Regnspove fortsat er på arealet. Umiddelbart efter hegnets opsætning blev der konstateret en sprængning af en tråd, men det vurderes, at det er ødelagt af vildtet, der endnu ikke havde noteret sig, at der var opsat hegn. Formålet med græsningen er naturpleje, herunder af fjerne næring fra arealet. Selv om det kan være fristende (for børnebørnene), vil jeg dog henstille, at man undlader af fordre dyrene med brød. Hedebranden I forbindelse med Jammerbugts kommunes afbrænding af afpudsningsmatriale opstod der er ildløs, som hurtigt bredte sig i den meget afsvedne vegetation (forsten og tørken hen over vinteren har været rigtig hård ved revlingen). Branden kom under kontrol, da den havde afbrændt et større areal (og ganske tæt ved klitgården) og havde antændt de yderste træer af skoven for enden af Bardehvalen. Takket være bandvæsenets indsats skete der ikke anden materiel skade. Ud fra et naturplejesynspunkt er det skete ikke nogen ulykke. Plejeplan 2013 Ejerlavets og Anders Obel rydningsarbejde gennem de seneste samt græsningsprojektet har medført, at Jammerbugt kommune her i år vil udarbejde en plejeplan for Ferbæk. Planen vil naturligvis respektere fredningsbestemmelserne. Når den er vedtaget, vil kommunen forestå rydningen på de ganske få grunde, hvorpå der findes bevoksning i strid med deklarationen. De pågældende grundejere vil derfor ikke få et påbud om rydning. Den langsigtede gevinst af plejeplanen er, at det fremover er kommunen, der forestår og bekoster naturplejen i området. Det er glædeligt, at vor indsats har fået dette resultat. Det udelukker ikke, at vi hver for sig forsat er aktive med at fjerne selvvækst på fællesarealer og på grundene. Bekæmpelse rynket rose Bestyrelsen følger et igangværende, større forsøg i Thy, der omfatter forskellige bekæmpelsesformer mod rynket rose, der også i Ferbæk er et voksende (!) problem. De findes såvel på fællesarealer som på grundene. På enkelte grunde er der store bevoksninger. Vi afventer pt. hvordan plejeplanen forholder sig til problemet. 7

8 Bygge- og deklarationssager Bygge- og deklarationsudvalget står vagt om deklarationen, såvel ved nybygge, f.eks. når der skal fastlægges en byggekote, som når der konstateres deklarationsstridige forhold. Vi har således påtalt etablering af terrasse og opsætning af et terrassehegn i større afstand end 5 meter fra huset. Det førte ikke til, at hegnet blev ændret. Først efter at kommunen havde varslet - og senere meddelt påbud iht. planloven - førte det til, at ejerene oplyste, at hegnet ville blive ændret. Tilfredsstillende udgang, men ærgerligt og tungt, at vi skal bruge tid og kræfter på det. Havmølleprojektet i Jammerbugten Der er planer om at etablere et havvindmølleprojekt i Jammerbugten, men på trods af møllernes højde, vil de forekomme små, når de iagttages fra kysten. Veje og stier Vejene har generelt været i pæn form hen over året. Men de er sårbare i vådt vejr. Så kør venligst ekstra langsomt, når det regner! Der ud over er der 2 problemer. Det ene er støv, det andet er krydset Ferborgvej/Blåhvalen. Mht. til støvgener, vil bestyrelsen på generalforsamlingen fremlægge et forslag til et forsøg med støvdæmpning på en udvalgt vejstrækning. Indtil da vil den tidligere vedtagelse om at udlægge støvbinder i juni, juli og august blive gennemført som sædvanlig. De mange huller, der opstår ved Blåhvalens udmunding i Ferborgvej kræver en ombygning og en teknisk forbedring af vejens udformning. Vi har kontakt til Jammerbugt Kommunes vejafdeling mhp. at få rådgivning om, hvordan vi kan afhjælpe problemet. Stiplejen er hidtil udført af HedeDanmark, men vil formentlig fremover blive varetaget af Jammerbugt kommune indenfor rammer, plejeplanen afstikker. Kviksand I det tidlige forår opstod der som følge af opstuvning af Ferbækken et mindre område med kviksand ved bækkens udløb på stranden. Elektronisk kommunikation Vi vil gerne i videst muligt omfang gå over til elektronisk kommunikation med medlemmerne. I dette øjemed har bestyrelsen udarbejdet et ændringsforslag til vedtægten, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Her bedes I også give oplysning jeres mail-adresser. I forbindelse med ovenstående har Per Q Ovesen sammenskrevet fredningsdeklarationerne og tillæg hertil til ét samlet dokument, der findes på hjemmesiden. Vandafgift Tilslutningen til Hune vandværk medførte som bekendt et tilslutningsbidrag, der skal betales over 10 år. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om beløbet skulle momses, det er nu afklaret bekræftende. Da vandværket som bekendt ikke driver bankvirksomhed, drøftes en taksnedsættelse nu i vandværkets bestyrelse (hvor Svend Erik har sæde), hvordan beløbet skal tilbageføres til (alle) vandværkets forbrugere. Her er det vores holdning, at det skal ske i form af en nedsættelse af den faste afgift (og ikke på forbrugsafgiften, som vi som sommerhusejere ikke får så megen glæde af). Tyverier og vore overvejelser om imødegåelse Der har igen været indbrud i nogle sommerhuse. I vinterhalvlåret ligger området meget øde, og der kan arbejdes uforstyrret. På den baggrund har vi undersøgt, om det kunne være en mulighed at foretage videoovervågning af indkørselsvejen. En sådan løsning er dog teknisk vanskelig og bekostelig. Vi må derfor henvise medlemmerne til at søge individuelle løsninger. Der vil efter generalforsamlingen blive præsenteret forskellige sikringsordninger. Hjertestarter På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge muligheden for at indkøbe en hjertestarter. Bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være teknisk og økonomisk muligt at etablere en fælles hjertestarter i området, og bestyrelsen vurderer, at der vil gå for lang tid at hente den fra en given position, bortset fra de få huse, der vil ligge lige op ad positionen. Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale, at der indkøbes en sådan. 8

9 Bredbåndsdækningen Der er tilsyneladende ikke interesse hos teleudbyderne for at forbedre mobildækningen. BredbåndNord har lagt fibernet i det tidligere Rødhus Feriecenter, der nu sælges som individuelle sommerhuse. Vi følger BredbåndNords planer om at tilbyde bredbånd også for bl.a. Ferbæk. Her er det specielt interessant, hvad tilslutningsafgiften vil blive (hertil komme så selve abonnementet for internet, TV og telefoni - fastnet). Køb af kød Dyreholder Claus Jensen er interesseret i at få tilkendegivelser fra medlemmer, der ønsker at aftage kød fra Dexterkvæget på vore eget areal. Kødet skal aftages i kvarte parter. Slagteren skærer ud og fordeler stege, mørbrad, hakket kød mv. lige. Der skal afhentes medio november på Hjallerup slagtehus på nogle bestemte tidspunkter på dagen. Kødet er økologisk. Prisen er 60 kr./kg. + moms. 1 part vejer ca. 50 kg. Dvs. herligheden koster omkring kr. pr. part. Der er kun 12 parter i år (først til mølle). Eventuelt interesserede bedes afgive bestilling til mig Aftagerne henter og afregner selv med slagteren. Nørresundby 23.juni 2013 Lars Ramhøj 9

10

11

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere