Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej Slangerup. Sendt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail"

Transkript

1 Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej Slangerup Sendt pr. Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk A.m.b.a., Nybrovej 15, 3550 Slangerup, matr. nr. 1b, Slangerup By, Slangerup og etablering af nødforbindelse. Der meddeles hermed tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlægget på Nybrovejens Vandværk A.m.b.a., Nybrovej 15, 3550 Slangerup, matr. nr. 1b, Slangerup By, Slangerup og etablering af nødforbindelse. Kommunen meddeler denne tilladelse efter 21 i Vandforsyningsloven. Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har fra COWI på vegne af Nybrovejens Vandværk modtaget ansøgning af 22. december 2011 om tilladelse til ændring af værkets vandbehandlingsanlæg. Kommunen har efterfølgende modtaget supplerende skriftlige oplysninger den 20. januar og 23. februar og telefonisk den 21. februar Ligeledes har der været afholdt møde med vandværkets driftleder den 16. januar Behandlingsanlæg Nuværende behandlingstilstand Vandværket består i dag af 4 selvstændige sektioner som forsynes fra 8 forskellige boringer og Kvinderup Vandværk som har en indvindingsboring. Sektionerne i Nybrovejens Vandværk er dimensioneret til et væsentligt højere forbrug end der er i dag, det er således vanskeligt fortsat at opretholde god drift på alle sektioner. Vandværket har oplyst, middelforbruget i dagtimerne skønnes til, at være 38 m 3 /t og maksimumforbruget vurderes til, at være 63 m 3 /t. Maksimumforbruget indfinder sig 1 time i morgentimerne og 1 time i aftentimerne. Blandt andet på baggrund af en tilstandsrapport fra februar 2011 har vandværket vurderet, at det er nødvendigt at moderniserer værket, dels for at opnå en fortsat god drikkevandskvalitet, højne den hygiejniske standard og effektivisere energiforbruget. PLAN OG MILJØ Rådhuset Torvet Frederikssund Telefon Telefax CVR-nr.: Bank Åbningstider: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag Ansøgt modernisering Den ansøgte modernisering af vandbehandlingsanlægget vil omfatte: De to ældste sektioner (1+2) og filterdelen på sektion 3 nedlukkes. Vandværkets nyeste sektion (4) ombygges således der etableres to selvstændige behandlingslinjer. Behandlingslinje A vil få en kapacitet på ca. 70 m 3 /t og bestå af et iltningsspor, 1/5

2 2 dobbelte forfiltre og 2 dobbelte efterfiltre, hvorefter vandet ledes til rentvandstanken (297 m 3 ) under sektion 4. Behandlingslinje B vil få en kapacitet på ca. 35 m 3 /t og vil bestå af et iltningsspor, 1 dobbelt forfilter og 1 dobbelt efterfilter, hvorefter vandet ledes til rentvandstanken (274 m 3 ) under sektion 3. Åbne vandoverflader vil blive afskærmet, med aflåselige dæksler og vinduer. Der etableres terrorsikring (incl. tyverialarmer og stopalarmer) både på vandværksbygninger og boringer. Det samlede behandlingsanlæg etableres således, at hvert iltningsspor kan ledes til alle filtre i specielle situationer. Omkobling skal ske manuelt for at minimere fejlbetjening. Eksisterende afløbsrør fra de to tilbageværende rentvandstanke fjernes, ligeledes ændres overløb, således der ikke vil være direkte adgang til kloak. Skyllevandsafgangen sikres mod rotter, opstuvning og lugtgener. Der etableres to nye udpumpningsanlæg i henholdsvis sektion 3 og 4 som hver især vil kunne klare den samlede udpumpning. Udpumpningsanlæg består som udgangspunkt hver á 3 pumper med en ydelse på 33 m 3 /t og vil kunne udpumpe vand fra rentvandstanken i den sektion det er placeret. Alle åbninger til det fri vil blive lukket og luftindtag vil fremover ske gennem udskiftelige filtre, med høj filtreringsgrad. Der etableres ny eltavle og SRO-anlæg. På sigt forventes Nybrovejens Vandværk, at udfase Kvinderup Vandværk. Vandværket har oplyst, at under opbygningen af sektion 4, vil forsyningen kunne ske 100 % fra værkets sektion 1, 2 og 3. I indkøringsperioden vil der blive foretaget regelmæssig kontrol af vandkvaliteten. Vandet vil ikke blive ledt ud til forbrugerne før gældende vandkvalitetetskrav kan overholdes, dette betyder at behandlingsanlæggene i sektion 1, 2 og 3 ikke vil blive nedlagt før de nye behandlingslinjer i sektion 4 er fuldt fungerende. Nødforbindelse Der ønskes etableret nødforbindelse fra København Energis forsyningsledning fra Slangerupværket som passerer Nybrovejen Vandværks ledningsnet og tilslutningen ønskes foretaget i en af KE s eksisterende udluftningsbrønde. Tilslutningen ønskes etableret med manual betjening. Nybrovejens Vandværk etablerer en overjordisk pumpestation hvor der installeres en pumpe med en ydelse på 35 m 3 /t, der gøres ligeledes klar til montering af en ekstra pumpe, således det er muligt at den samlede ydelse kan komme op på 70 m 3 /t. På afgangsrøret i overfladestationen monteres aftapning, som kan anvendes til gennemskylning. Vandværket har oplyst, at det nødvendige afgangstryk via nødforbindelsen med en timeydelse på 70 m 3 /t pt. ikke er foreneligt med alderen af visse strækninger af ledningsnettet. Det er derfor nødvendigt, at der etableres en trykforøger på ledningsnettet, således de højestliggende områder kan forsynes samtidig med trykket i tilslutningspunktet (henholdsvis nødforbindelse og afgang vandværk) kan sænkes, uden det vil have en negativ virkning på resten af ledningsnettet. Vandværket oplyser, at såfremt der etableres den beskrevne trykforøgerstation, vil ledningsnettet kunne bære, at der pumpes op til 70 m 3 /t fra nødforbindelsen. Med én pumpe vil der med anvendelse af nødforbindelsen kunne leveres fuldt flow, hvis behandlingslinje A er ude af drift og behandlingslinje B kører. Etableres ekstra pumpe vil nødforbindelsen kunne levere fuldt flow til ledningsnettet, hvis både behandlingslinje A og B er ude af drift. Vandværket oplyser, at der ved etablering af den omtalte trykforøger forventes en energioptimering af driften og en mindskelse af lækagetabet på ledningsnettet. Kommunens vurdering Frederikssund Kommune vurderer, at den ansøgte ændring af behandlingsanlægget og etablering af den ønskede nødforbindelse vil fremtidssikre vandværket, således, at det fortsat er muligt at levere god drikkevandskvalitet. Ved ombygningen terrorsikres vandværket, der sikres en fleksibel produktion og en høj grad af hygiejne. Frederikssund Kommune vurderer, at der ved etablering af nødforbindelse til København Energis forsyningsledning skal sikres, at Nybrovejen Vandværks ledningsnet kan forsynet 100 % i spidsbelastningsperioder. 2/5

3 Naturbeskyttelse af områder og arter Ansøgningen er konsekvensvurderet efter Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af 1. maj 2007) til ikke, at påvirke Natura 2000 områder eller medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. Afgørelse På baggrund af vurdering af ansøgningen, samt i øvrigt foreliggende oplysninger i sagen meddeler Frederikssund Kommune, Plan og Miljø i medfør af 21 i Lov om Vandforsyning, LBK nr. 635 af 7. juni 2010, hermed tilladelse til: o o Renovering af behandlingsanlægget på Nybrovejens Vandværk, Etablering af nødforbindelse til Københavns Energis forsyningsledning, Vilkår Generelle 1. Behandlingsanlægget renoveres og nødforbindelse etableres inden 1 år, ellers bortfalder tilladelsen. 2. Behandlingsanlægget renoveres og nødforbindelse etableres som ansøgt, dog med de ændringer som fremgår af vilkårene i denne tilladelse. 3. Det er Nybrovejens Vandværks ansvar, at personer som skal etablere og udfører det ansøgte er bekendte med vilkårene i nærværende tilladelse. 4. Frederikssund Kommunes Foreskrift om støj 1 skal overholdes. 5. Bortskaffelse af filtermateriale fra eksisterende filtre, skal ske efter gældende regler. 6. Vandværket skal foretage en analyse af trykforholdene i ledningsnettet, således det sikres at trykket kan opretholdes over hele ledningsnettet, ved anvendelse af nødforbindelsen. 7. Senest 1. december 2014, skal Nybrovejen Vandværks ledningsnet være dimensioneret således, at det er muligt, at kunne opretholde normal vandforsyning via nødforbindelsen fra Københavns Energi. Behandlingsanlæg 8. Større ændringer i forhold til den indsendte ansøgning om ændring af behandlingsanlæg og nødforbindelse, skal forelægges Frederikssund Kommune til godkendelse. 9. Inden udpumpning fra nyt anlæg til eksisterende ledningsnet, skal der udtages en vandprøve til udvidet kontrol, organisk mikroforureningskontrol og sporstofkontrol. Vandprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. 10. Udpumpning fra nyt anlæg må først ske når vandkvalitet (mikrobiologisk og kemisk) er godkendt af Frederikssund Kommune. 11. Senest 1 måned efter ibrugtagning af behandlingsanlæg skal der udtages en vandprøve til 1 Frederikssund Kommunes Foreskrift for støj: 3/5

4 udvidet kontrol. Vandprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Nødforbindelse 12. Det skal sikres at der i forbindelse med etablering af nødforbindelsen ikke sker bakteriel kontaminering af henholdsvis København Energis forsyningsledning og Nybrovejen Vandværks ledningsnet. 13. Det skal sikres, at der ikke er døde rørender, således der er mulighed for stillestående vand og efterfølgende bakterievækst. 14. Når nødforbindelse er etableret skal der udtages en vandprøve til mikrobiologisk kontrol. Vandprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Vandprøve skal godkendes af Frederikssund Kommune inden ibrugtagning. Tilsyn Tilsynet påhviler Frederikssund Kommune. Erstatningsregler Ejer af vandværket er i henhold til Vandforsyningslovens 23 erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. Det er den som søger erstatning som skal indbringe sagen for taksations-myndigheden. Ibrugtagning I henhold til vandforsyningslovens 78, må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristen er udløbet da der er tale om bygge- og anlægsarbejde. Såfremt tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejdet ikke påbegyndes, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, med mindre nævnet bestemmer andet. Annoncering Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering på Frederikssund Kommunes hjemmeside under Miljøhøringer og tilladelser i 4 uger fra dags dato. Klagevejledning Frederikssund Kommunes afgørelse i denne sag kan påklages til Natur- og Miljø-klagenævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse private interesseorganisationer. Eventuel klage skal stiles skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet og fremsendes gennem Frederikssund Kommune, Plan og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune sender en eventuel klage videre til Natur- og Miljøklage-nævnet, ledsaget af det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefrist En eventuel klage, i henhold til ovenstående, skal være modtaget senest den 2. april Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til nævnet. Hvem der kan klage samt vejledning om gebyrordningen og størrelse af gebyr kan findes på nævnets hjemmeside 4/5

5 Med venlig hilsen Dani Mikkelsen Civilingeniør Kopi til: Sundhedsstyrelsen v/ Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København.dk, 5/5

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere