Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår"

Transkript

1 Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår December 2016

2 Generelle bevillingsvilkår 1 Lundbeckfonden og vilkår for bevillinger 1.1 Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der med sine uddelinger ønsker at gøre en betydende forskel for menneskers sundhed og tilværelse ved at styrke forskning på højeste videnskabelige niveau med tilknytning til Danmark, primært inden for det sundhedsvidenskabelige/biomedicinske område og med hjernesundhed som et særligt indsatsområde. Fondens vision er bedre liv gennem ny viden. 1.2 Disse generelle bevillingsvilkår ("Generelle Bevillingsvilkår") er gældende for Lundbeckfondens tildeling af bevillinger til sundhedsvidenskabelig/biomedicinske forskningsprojekter, medmindre vilkårene er fraveget ved skriftlig aftale med Lundbeckfonden. Alle modtagere af en sådan forskningsbevilling skal derfor underskrive nærværende dokument og herved forpligte sig på at være bekendt med de Generelle Bevillingsvilkår. 2 Overholdelse af love, regler og standarder 2.1 Lundbeckfonden forventer, at forskere, der modtager støtte, på ærlig vis udfører deres forskning på baggrund af almindeligt anerkendte standarder for god forskningspraksis, herunder "The Danish Code of Conduct for Research Integrity" fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, "Good Research Practice" fra Medical Research Council og "Guidelines for Good Pharmacoepidemiology Practices" fra International Society for Pharmacoepidemiology. Dette inkluderer interaktion med andre forskere, indsamling, generering og analyse af data, ansøgning om støtte til forskning, publicering af forskningsresultater samt anerkendelse af direkte og indirekte bidrag fra fagfæller, samarbejdspartnere og andre. Det forudsættes, at forskere, der modtager støtte til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra Lundbeckfonden, er tilknyttet institutioner, der har deres egne offentliggjorte standarder og retningslinjer for god forskningspraksis, og at forskerne er bekendt med og overholder disse. Yderligere forudsættes det, at institutionerne har formelle beskrevne procedurer, som følges i håndteringen af mistanke om videnskabelig uredelighed. 2.2 Det er desuden en forudsætning for modtagelse af bevilling fra Lundbeckfonden, at alle relevante love og regler i relation til forskningsprojektet overholdes af Bevillingshaver (se punkt 4.1), Værtsinstitutionen (se punkt 4.2) og de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet. Bevillingshaver, Værtsinstitutionen og de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet, forudsættes således at være bekendt med og følge de til enhver tid gældende: Nationale og internationale regler for sikkerhed og rettigheder for patienter og raske forsøgspersoner Nationale og internationale regler for dyrevelfærd Nationale og internationale regler for behandling af persondata, herunder persondataforordningen De ved Værtsinstitutionen og andre institutioner, hvor forskningen udføres, gældende regler for arbejdsforhold og arbejdsmiljø 2

3 2.3 Gennemførelse af visse forskningsaktiviteter kræver tilladelser eller godkendelse fra offentlige myndigheder, eksempelvis fra National Videnskabsetisk Komite, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Dyreforsøgstilsynet og Datatilsynet. Det er en forudsætning for modtagelse af bevilling fra Lundbeckfonden, at alle de nødvendige tilladelser og godkendelser for at den i ansøgningen beskrevne forskning kan påbegyndes, foreligger før projektet påbegyndes eller - i det omfang det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at indhente sådanne tilladelser eller godkendelser til dele af projektet allerede ved projektets start at Bevillingshaver overfor Lundbeckfonden på tilfredsstillende vis sandsynliggør, at nødvendige godkendelser vil kunne opnås før de pågældende dele af projektet i henhold til projektplanten skal påbegyndes. 3 Responsible Research and Innovation 3.1 Lundbeckfonden tilslutter sig, at forskning skal udføres i overensstemmelse med Responsible Research and Innovation jf. EU s HORIZON Lundbeckfonden forventer derfor, at Bevillingshaver og andre forskere tilknyttet projektet i deres forskning bestræber sig på at leve op til Responsible Research and Innovation. 4 Bevillingen 4.1 Bevillingshaver Lundbeckfonden tildeler bevillingen på grundlag af en ansøgning fra en eller flere ansøgere, og den person, som af Lundbeckfonden er udpeget som bevillingshaver ("Bevillingshaver"), er fondens kontaktperson og forestår den praktiske administration af bevillingen på vegne af det samlede projekt, herunder rapportering og regnskabsaflæggelse. 4.2 Værtsinstitution Lundbeckfonden udbetaler bevillingen for hvert forskningsprojekt til en forskningskonto tilhørende den institution, hvor den forsker, som har det overordnede ansvar for projektet (oftest Bevillingshaver) er ansat ("Værtsinstitutionen"). 4.3 Betingelser for bevillingen I forbindelse med tilsagn om bevilling til et forskningsprojekt kan Lundbeckfonden i bevillingsbrevet og/eller i separate aftaler fastsætte nærmere projektspecifikke vilkår for bevillingen ("Projektspecifikke Vilkår") Ved at modtage bevillingen erklærer Bevillingshaver og Værtsinstitution sig indforstået med i udførelse af projektet og i den praktiske administration af bevillingen at overholde Generelle Bevillingsvilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår Det er en desuden en udtrykkelig forudsætning for bevillingen, at Bevillingshaver og Værtsinstitution sørger for, at de retningslinjer, der er fastsat i Generelle Vilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår, overholdes af alle deltagere i projektet. 3

4 4.3.4 Bevillingshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de i projektbeskrivelsen anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer. Bevillingshaver er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf, herunder for tilvejebringelse af fornødent kontraktgrundlag Bevillingen må alene anvendes til det projekt, hvortil Lundbeckfonden på basis af indsendt ansøgning har bevilget midler. Hvis Bevillingshaver ønsker, inden for den bevilgede ramme, at ændre budgettet for bevillingen eller justere projektets indhold, skal Lundbeckfonden høres herom og skriftligt godkende et revideret budget, jf. punkt og en justeret projektplan Forsinkes projektet, eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med eventuelle aftalte ændringer, skal Lundbeckfonden straks orienteres herom via LANAS, og Bevillingshaver skal fremkomme med et forslag til løsning af de ændrede forudsætninger med henblik på indhentelse af Lundbeckfondens skriftlige accept Der må ikke være modtaget bevilling fra anden side til de budgetposter, der er omfattet af Lundbeckfondens bevilling Bevillingen må ikke anvendes til betaling af administrationsgebyr eller anden type overheads i statslige, regionale eller kommunale institutioner Værtsinstitutionen skal stille de nødvendige ressourcer til rådighed for forskningsprojektet som forudsat i ansøgningen og de eventuelle Projektspecifikke Vilkår Ved flerårige bevillinger er udbetaling af midler udover første rate betinget af, at der efter Lundbeckfondens vurdering opnås tilfredsstillende fremskridt i projektet Lundbeckfonden skal under og efter projektets gennemførelse gives adgang til indsigt i det støttede projekts forløb, via Bevillingshavers rapportering og regnskabsaflæggelse samt eventuelt nærmere kontrol som beskrevet under 5.3 Revision og kontrol. 4.4 Yderligere midler Lundbeckfonden er ikke forpligtet til at give støtte til projektet ud over, hvad der følger af bevillingen. Overskridelser i forhold til det samlede budget, f.eks. på grund af pris- og lønstigninger samt kursændringer eller merforbrug af arbejdstid, vil således ikke blive dækket. Det er muligt for Bevillingshaver at indsende motiveret ansøgning om yderligere midler til eller forlængelse af et allerede støttet forskningsprojekt til Lundbeckfondens ordinære ansøgningsfrister. 4.5 Udbetaling af bevillingen Udbetalinger under bevillingen vil ikke blive gennemført, før Bevillingshaver og Værtsinstitutionen har opfyldt betingelser for bevillingen, jf. pkt Ved flerårige bevillinger udbetales bevilling for 1 år ad gangen, med mindre andet er aftalt. Udbetaling af næste rate forudsætter, at Lundbeckfonden skriftligt har godkendt indsendt statusrapport og statusregnskab for det forløbne projektår. 4

5 4.5.3 Udbetalinger foretages til en særskilt forskningskonto. Denne konto skal være administreret af Værtsinstitutionen i henhold til Værtsinstitutionens regler Hvis Lundbeckfonden vurderer, at vilkårene for Lundbeckfondens bevilling af støtte ikke overholdes, kan Lundbeckfonden stoppe udbetalinger under bevillingen, indtil forholdet er afklaret. Lundbeckfonden har desuden ret til at få allerede udbetalte midler tilbagebetalt jf. afsnit Rapportering og regnskabsaflæggelse 5.1 Videnskabelig rapportering Bevillingshaver skal senest 3 måneder efter afslutningen af hvert projektår sende en faglig statusrapport, der redegør for projektets fremdrift, til Lundbeckfonden via LANAS Det påhviler bevillingshaver at indrapportere forskningsresultater til fonden via Researchfish, således at disse data kan anvendes i det løbende Research Impact Assessment arbejde Bevillingshaver skal senest 3 måneder efter projektets afslutning indsende faglig slutrapport for hele projektperioden til Lundbeckfonden Bevillingshaver og Værtsinstitutionen er forpligtet til efter projektets afslutning at registrere resultaterne af projektet, således at Lundbeckfonden fem år efter projektets afslutning kan indhente oplysning om publikationer, afhandlinger mm., som projektet har givet anledning til. 5.2 Budget og regnskabsaflæggelse Budgettet skal afspejle Bevillingshavers forventede omkostninger ved udførelse af de i ansøgningen foreslåede aktiviteter, medens regnskabsaflæggelsen skal afspejle de realiserede omkostninger. Regnskabet skal dokumentere, at de foretagne dispositioner er sket i overensstemmelse med betingelserne for bevillingen, herunder senest godkendte budget for bevillingen Budgettet skal løbende revideres, når særlige forhold opstår. Hvis det er fagligt begrundet inden for bevillingens betingelser, kan Bevillingshaver foretage ændringer i fordeling mellem de enkelte budgetposter og mellem de enkelte budgetår. Ændringer til det oprindelige budget skal meddeles til og godkendes af Lundbeckfonden. Dette kan ske i forbindelse med årlig rapportering og regnskabsaflæggelse, med mindre der er tale om omfordelinger mellem budgetposter, som overskrider 10% af den enkelte budgetpost. Dette skal i givet fald straks anmodet godkendt af Lundbeckfonden. Fonden skal derudover orienteres om tidsmæssige forskydninger i aktiviteter og afholdte omkostninger, som i givet fald anmodes godkendt af Lundbeckfonden Bevillingshaver skal senest 3 måneder efter hvert projektår indsende et regnskab for bevillingen til Lundbeckfonden. Endvidere skal Bevillingshaver senest 3 måneder efter projektets afslutning indsende et slutregnskab, som skal dække hele bevillingsperioden, til Lundbeckfonden. Regnskaberne skal udarbejdes efter nedenstående principper og skal indsendes via LANAS Regnskabet skal præsenteres således, at det følger det budget, Lundbeckfonden har modtaget i den oprindelige ansøgning og som danner grundlag for bevillingen eller det seneste af Lundbeckfonden 5

6 godkendte budget, og regnskabet skal aflægges på mindst samme detaljeringsniveau som det godkendte budget Regnskabet skal vise projektperiodens omkostninger sammenholdt med seneste godkendte budget og eventuelle afvigelser herimellem. Regnskabet skal præsentere den modtagne bevilling samt medfinansiering adskilt for hinanden. For bevillinger, der omfatter flere projektår, skal regnskabet omfatte det aktuelle projektår samt den akkumulerede projektperiode Hvis bevillingen vedrører projekter, som omfatter aktiviteter, der udføres af deltagere fra andre institutioner end Værtsinstitutionen, skal Bevillingshaver indhente delregnskaber/regnskabsrapportering fra sådanne øvrige deltagere i projektet, således at Bevillingshaver har grundlag for at udarbejde og indsende et samlet regnskab for hele bevillingen til Lundbeckfonden. Bevillingshaver har ansvar for at etablere instrukser og principper for regnskabsrapporteringen, således at der anvendes ensartede regnskabsformater og principper for alle deltagere under bevillingen, der indgår i rapporteringen Endvidere skal Bevillingshaver og andre deltagere i projektet følge de for staten gældende regler og på Værtsinstitutionen eller anden relevant samarbejdspartner gældende, normale vilkår for bogføring, bilagskontrol, udbetalinger med mere. Attestation af indtægter og udgifter skal foretages af Bevillingshaver eller personer, der er bemyndiget hertil af Bevillingshaver. 5.3 Revision og kontrol Lundbeckfonden eller en af Lundbeckfonden udpeget repræsentant skal have adgang til med rimeligt varsel og inden for almindelig kontortid at besigtige de faciliteter, hvor projektet udføres, samt gennemgå regnskabs- og anden dokumentation, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for vurdering af projektets status og overholdelse af vilkårene for bevillingen. Bevillingshaver og Værtsinstitutionen skal bistå i fornødent omfang i forbindelse med sådanne besøg og fremlægge al relevant dokumentation Lundbeckfonden kan ved tildeling af bevillingen eller indtil 1 år efter projektets afslutning stille krav om, at regnskab for de enkelte projektår og for slutperioden skal revideres af en eksternt udpeget statsautoriseret revisor i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Hvis revision ikke har været et krav på bevillingstidspunktet, vil Lundbeckfonden dække rimelige omkostninger til revision efter forudgående aftale Revisor skal kontrollere afholdte omkostninger og evt. modtaget medfinansiering til underliggende dokumentation, herunder love og andre forskrifter samt indgåede aftaler, og eftertælle og kontrollere for indre sammenhæng. Endvidere skal revisor kontrollere om afholdte omkostninger er godkendt i henhold til retningslinjer for godkendelse, om de er afholdt i overensstemmelse med betingelserne for bevillingen samt at dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne samt sædvanlig praksis Revisor skal konkludere på, om regnskabet giver et retvisende billede af de foretagne aktiviteter sammenholdt med budget. Ved bevillinger, der omfatter aktiviteter udført af deltagere fra andre institutioner end Værtsinstitutionen og/eller medfinansieringspartnere skal revisor kontrollere, at deltagernes oplyste omkostninger og medfinansiering for hver kategori er tilstrækkeligt 6

7 dokumenteret og korrekt medtaget i det samlede regnskab og kontrollere at omkostninger er placeret under samme kategorier Revisor skal afgive en erklæring med en beskrivelse af det udførte arbejde og konklusion herpå i overensstemmelse med gældende regler om revisors erklæringsarbejde. Den uafhængige revisors erklæring skal fremsendes til Lundbeckfonden sammen med det pågældende regnskab. 6 Medarbejderforhold og aftaler med Tredjemand 6.1 Ansættelsesforhold Bevillingshaver og Værtsinstitutionen skal sikre, at personer allokeret til projektet er ansat på vilkår, der opfylder den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer for Værtsinstitutionen eller anden institution, hvor den pågældende er ansat. 6.2 Orlov mv Bevillingen kan alene dække direkte omkostninger til løn til personer, der aktivt bidrager til projektet Bevillingen dækker således ikke løn til en person allokeret til projektet i det omfang, at den pågældende person ikke bidrager til projektet som følge af fravær pga. barsels- og fædreorlov eller anden orlov eller som følge af ophør af den pågældendes ansættelsesforhold. I tilfælde af at en person allokeret til projektet permanent eller midlertidigt ikke kan bidrage til projektet, kan Bevillingshaver efter orientering af Lundbeckfonden allokere en vikar til erstatning af den pågældende person. Bevillingshaver kan endvidere anmode om Lundbeckfondens samtykke til forlængelse af projektperioden, hvis det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at finde en vikar. 6.3 Tiltrædelse af vilkår Bevillingshaver og Værtsinstitutionen skal sikre, at de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet, er gjort bekendt med alle relevante dele af Generelle Bevillingsvilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår. 6.4 Ændring af forskningsgruppe Hvis ændringer i forskergruppens sammensætning omfatter personer, der er lønnet af Lundbeckfondens bevilling, skal Lundbeckfonden orienteres herom via LANAS og hvis der er tale om forskere med ledende/central rolle i projektet - skal Lundbeckfonden skriftligt godkende ændringen. 7 Udstyr 7.1 I det omfang bevillingen benyttes til indkøb af udstyr, skal Værtsinstitutionens regler for indkøb følges, og Værtsinstitutionen skal sikre, at udstyret mærkes tydeligt og entydigt som allokeret til det projekt, bevillingen er givet til. 7.2 Medmindre andet er særskilt aftalt, bliver Værtsinstitutionen ejer af udstyr, som indkøbes under bevillingen, og er som sådan ansvarlig for og afholder omkostninger til løbende vedligeholdelse og 7

8 forsikring af udstyret i projektets løbetid. Udstyr, der indkøbes til projektet for midler fra bevillingen, skal af Værtsinstitutionen stilles til rådighed for Bevillingshaveren og må ikke uden Lundbeckfondens forudgående skriftlige samtykke anvendes til andre formål end det projekt, bevillingen er givet til. Udstyr kan dog benyttes af andre i henhold til de sædvanlige "deleprocedurer" på Værtsinstitutionen. 7.3 Hvis Bevillingsmodtager, efter aftale med Lundbeckfonden og de berørte institutioner, skifter Værtsinstitution undervejs i projektforløbet, skal det indkøbte udstyr som udgangspunkt og hvis muligt flyttes med Bevillingsmodtager. Den nye Værtsinstitution overtager dermed forpligtigelserne i afsnit 7.2. Hvis det ikke er praktisk muligt at flytte udstyr med Bevillingshaver, skal Bevillingshaver ved skriftlig aftale med den institution, hvor udstyret er installeret, sikres brugsret og adgang på samme niveau som hvis Bevillingshaver fortsat var tilknyttet institutionen. 8 Immaterielle rettigheder 8.1 Lundbeckfonden anerkender, at beskyttelse af immaterielle rettigheder er et værdifuldt redskab til at skabe incitamenter for overførsel af forskningsresultater til produkter eller metoder, der gavner samfundet som helhed, og at forskere og forskningsinstitutioner så vidt muligt bør søge at kommercialisere opfindelser. Derfor forventer Lundbeckfonden, at opfindelser, der skabes i projekter støttet af Lundbeckfondens bevillinger, søges beskyttet bedst muligt. 8.2 Lundbeckfonden vil ved visse bevillinger forudsætte, at Lundbeckfonden opnår ret til at købe/licensere opfindelser på markedsvilkår. Sådanne krav vil i så fald fremgå af de Projektspecifikke Vilkår, der aftales med Bevillingshaver og Værtsinstitutionen. 9 Åbenhed i forskningen Publicering og deling af datagrundlag samt undervisning 9.1 Det er et basalt vilkår, at de forskningsresultater, der skabes i projektet, skal formidles ved publicering i henhold til internationalt anerkendt god publikationsskik. Det forventes, at det nævnes i "acknowledgements", at projektet er gennemført med støtte fra Lundbeckfonden (engelsk: Lundbeckfonden). 9.2 Publicering skal udskydes i rimeligt omfang af hensyn til beskyttelse af immaterielle rettigheder som nærmere fastsat i eventuelle Projektspecifikke Vilkår. 9.3 Lundbeckfonden forventer endvidere, at Værtsinstitutionen og de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet, uden unødigt ophold skal give størst mulig adgang til deres forskningsresultater og datagrundlag med så få restriktioner som muligt. 9.4 Lundbeckfonden kan stille krav om, at der som en del af forskningsprojektet udarbejdes en plan for opbevaring, sikring og deling af data. 9.5 Forskningsbaseret undervisning på de videregående uddannelser er afgørende for uddannelseskvaliteten. Det forventes derfor, at forskere, der har modtaget støtte fra Lundbeckfonden, engagerer sig i værtinstitutionens uddannelsesaktiviteter og lever op til deres undervisningsforpligtelse på bachelor, master eller ph.d.-niveau. 8

9 10 Bortfald af bevillingen og tilbagebetaling 10.1 Hvis Lundbeckfonden ikke har modtaget anmodning om bevillingens udbetaling senest 2 år efter bevillingsdatoen, anses bevillingen som bortfaldet. Hvis Lundbeckfonden ikke har modtaget anmodning om udbetaling af næste rate på en igangværende bevilling senest 2 år efter udbetaling af sidste rate, anses bevillingen som bortfaldet Ikke anvendte midler skal ved projektets afslutning tilbagebetales til Lundbeckfonden Hvis vilkårene for Lundbeckfondens bevilling ikke overholdes, bortfalder bevillingen, og Lundbeckfonden har ret til at få allerede udbetalte midler tilbagebetalt. 11 Ændring af vilkår 11.1 Lundbeckfonden forbeholder sig retten til at ændre Generelle Bevillingsvilkår med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne er meddelt til Bevillingshaver og Værtsinstitutionen. 12 Forrang 12.1 I tilfælde af modstrid mellem regulering af et forhold i Generelle Bevillingsvilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår, har sidstnævnte forrang for Generelle Bevillingsvilkår, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. 13 Lovvalg og tvister 13.1 Tvister vedrørende forskningsbevillingen er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, idet der skal ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler. Tvister vedrørende forskningsbevillingen skal afgøres af de almindelige danske domstole ved Lundbeckfondens hjemting. 9

10 Lundbeckfond bevilling (Lundbeckfondens journalnummer) Undertegnede (Navn, titel og institution) erklærer hermed (i) at have læst og være indforstået med at overholde Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår, samt (ii) at (Bevillingshavers institution) og eventuelle samarbejdspartnere i projektet er orienteret om og indforstået med at overholde vilkårene. By Dato Underskrift (Bevillingshaver) Denne erklæring underskrives og sendes til Lundbeckfonden på med teksten Erklæring vedr. ansøgning nr. [journalnr./ansøgningsnr. hos Lundbeckfonden] 10

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynet Kontoret for Analyser og Data Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle vilkår

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden December 2016 Indhold Indhold... 2 01. Novo Nordisk Fonden... 3 02. Afgrænsning... 3 03. Definitioner... 3 04. Generelle vilkår... 5 05. Kontakt...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Puljen 2012-2015 I. Indledning

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til flere sengepladser i psykiatrien Puljen 2012-2015 I. Indledning Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VUDP Uddelingsvilkår Skanderborg, den 21. december 2016 Projektnr. 00199 tn/hka 1 Grundlag for uddelingen fra DANVA VUDP 1.1 DANVA har etableret VUDP som

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning VUDP UDDELINGSVILKÅR DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: 00199 VUDP tn/hka 1 Indledning 1.1 VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - kan efter ansøgning uddele midler til udviklingsprojekter

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere