Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande)."

Transkript

1 Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og referent Eva Bang-Hansen blev valgt som dirigent, og Felix Fredens blev valgt som referent. Eva konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 14 dages varsel. 2) Godkendelse af referat fra sidste år Godkendt uden bemærkninger. 3) Formandens beretning Perioden siden sidste generalforsamling har været rimeligt stille og roligt set ud fra et grundejerforeningssynspunkt. Vedligeholdelse af veje og fortove I 2012 blev der udført mindre vejreparationer. Alle reparationer vedrører indsigelse fra den gang, luftledningerne blev lagt i jorden (28/4 2011). I samarbejde med Rødovre Kommune fik entreprenøren endelig udført deres mangler med tilfredsstillende resultat. Der udestår kun én enkelt brønd, som skal justeres. Dette vedrører ikke arbejder ifm.,at luftledninger blev lagt i jorden. Rødovre Kommune har lovet, at de udfærdiger dette inden vinter. Der er indhentet tilbud på reparationer, som bestyrelsen anbefaler udført umiddelbart efter GF, hvis medlemmerne er enige. Reparationsarbejderne omfatter fortov på Bjørnevej 3-9 og fortov på Leopardvej 3-9 samt 4-6A. Vinteren 2012/2013 var mild, og der blev ikke tilkøbt snerydning. Bestyrelsen har pt. ikke tænkt sig at tilkøbe snerydning i næste sæson, da leverandørerne ønsker en abonnementsordning, hvorved udgiften hertil vil stige væsentligt. Bestyrelsen fik følgende har tilbud: Fastpris (kun snerydning af vej, ved snefald på over 3-4 cm. Uanset antal udrykninger. Uden saltning fast pris kr ekskl. moms) Fastpris (snerydning og saltning af vej, ved snefald på over 3-4 cm. Uanset antal udrykninger. Fast pris inkl. salt kr ekskl. moms Når vi ringer: Snerydning af veje uden saltning kr. pr. gang. Dog min. 5 gange. I alt kr. ekskl. moms. Bestyrelsen vurderer, at virkningen af snerydningen ikke stemmer med udgifterne hertil. Bestyrelsen gør opmærksom på, de enkelte medlemmer har pligt til at rydde sne ud til midten af vejen. Det glemmer de fleste.

2 Den 6. marts blev formanden kontaktet af en grundejer, da alarmen på hans højvandslukke var gået i gang. Den af grundejeren tilkaldte kloakmester kunne konstatere, at der var ophobet spildevand rundt i kvarteret, fordi HOFORs pumpestation ikke kørte. HOFORs tekniker kom ud og anerkendte ansvaret for fejlen, men HOFOR ville ikke dække udgiften til kloakmesteren, da grundejeren skulle have kontaktet HOFOR direkte og ikke en privat kloakmester. Bestyrelsen valgte i dette tilfælde at gå ind og dække grundejerens udgift på ca kr., da denne havde handlet snarrådigt og derved forhindret, at andre fik oversvømmet deres kældre. Bestyrelsen opfordrer til, at man kontakter HOFOR, hvis man oplever problemer med kloakken. Generelt om vejenes vedligeholdelse og renholdelse Det påligger jo den enkelte at overholde foreningens ordensbestemmelser, men der er nogle medlemmer, som er mere glemsomme end andre f.eks. i forhold til ukrudt ved kantstenen og hækklipning. Jordforurening Region Hovedstanden startede en supplerende undersøgelse af jordforureningen i november Undersøgelsen skyldes, at der er kommet ny viden om forureningen. Hvis de nye værdier er under grænseværdierne, vil grundene blive taget ud af kortlægningen. I alt 17 grunde i den sydlige del af Damhusdalen blev undersøgt. Heraf er de 3 i vores GF. I marts udvidede regionen deres undersøgelser med yderligere 24 grunde. Heraf de 15 i vores GF. Dette skyldes, at der ikke er lige forurenet overalt, og halvdelen af de tidligere undersøgte grunde var kun lettere forurenet og bliver derfor annulleret fra kortlægningen. Regionen forventer at have en konklusion i tredje kvartal Affaldsordning Pr. 1. maj startede Rødovre Kommune sin nye affaldssortering. Dette har medført en kildesortering (metal, papir, plast, glas, bio- og restaffald) i de 3 nye beholdere, som alle husejere har fået udleveret. Der er hertil mulighed for at vælge en affaldsbeholder til haveaffald. Ordning vedr. storskrald forsætter, men dog kun hver anden uge. Hvis man har svært ved og huske hvornår affaldet bliver hentet, så kan man på kommunene hjemmeside tilmelde sig en SMS service. Hvis man har rigtigt meget plast, så er det muligt og få en hel beholder. Sommerfest Den 18. august blev der i forlængelse af GF afholdt sommerfest. Den årlige sommerfest 2012 var igen en publikumssucces. Næsten 70 havde tilmeldt sig sommerfesten, og det dejlige vejr dannede igen en god ramme for en hyggelig dag med masser af aktiviteter for ungerne og grillbøffer og kolde øl/vand for den ældre generation.

3 Vi kan kun opfordre endnu flere af foreningens medlemmer til at deltage i dette arrangement det er ikke kun forbeholdt børnefamilier. Festudvalget har gjort en rigtig flot arbejdsindsats. Det skal de have stor tak for. For at kunne gennemføre arrangementer er der behov for nogle ekstra hænder til opstillingen og oprydning. Vi håber, at I vil støtte op om dette. Endvidere ønskes der gerne 1 eller 2 nye medlemmer til festudvalget, da Simon udtræder af udvalget. (Festudvalget består herefter af Eva Bang-Hansen!) Telt Foreningens festtelt har ikke været udlejet i den forløbne periode. Det er ellers billigt - kun 250 kr. for en weekend. Teltet fylder 5x8 meter og kan rumme ca. 50 personer. På foreningens hjemme side (www.bjoernsholm.net) kan man se billeder af teltet. 4) Fremlæggelse af regnskab (se nederst i dokumentet) Kassereren kunne igen i år konstatere, at foreningens økonomi var robust og uden problemer ville kunne dække de planlagte udgifter til vejreparationer på Leopardvej og Bjørnevej. Dette års regnskab afveg fra de forrige ved at dækker over 1½ år, da vi har fået nyt regnskabsår løbende fra juli til juli. Bestyrelsen anbefaler, at regnskabet godkendes. Godkendt. 5) Fastlæggelse af kontingent og vejbidrag Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet på 100 kr. og vejbidraget på 500 kr. fastholdes. Godkendt. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant Iflg. vedtægterne skal formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Simon Sparre Pinnau (formand) genopstiller. Genvalgt. Rene Koch er fraflyttet og nyt bestyrelsesmedlem for 1 år skal findes. Christian F. Gielstrup, Leopardvej 9 stillede op og blev valgt. Bjørn Olsen (bestyrelsesmedlemmer) genopstiller. Valgt. Som bestyrelsessuppleant blev Louise Marckmann Reitz, Damhusdalen 100. Valgt. 7) Valg af revisorer og revisorsuppleant Kim Jørgensen og Gert Holm (revisorer) er ikke på valg i år. Michael Johansson, Leopardvej 4, genopstiller som revisorsuppleant. Genvalgt. 8) Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer fremover helt fritages for medlemsbidrag samt at formandsposten og kasseren derudover godtgøres med et administrationshonorar på kr. hver. Forslaget skal ses i lyset af, at medlemsbidraget og derved bestyrelseshonoraret er blevet mere end halveret gennem de senere år. Forslaget blev vedtaget. 9) Eventuelt, herunder tilmelding til festudvalg Festudvalg: Eva Bang-Hansen har meldt sig. Nabohjælp:

4 Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vedlagt en folder omkring nabohjælp samt en opfordringsskrivelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Formanden opfordrede til man tilmeldte sig Nabohjælp på så vi kan støtte hinanden i og begrænse indbrud i området. Inden mødet havde formanden været i dialog med Politiet for og høre om vores område var mere udsat end det øvrige af Rødovre. Politiet har trukket en statistik og oplyst følgende: Indbrud Rødovre, indbrud i beboelse Damhuskvadrant, indbrud i beboelse Udefra kan statistikken, man se der i Rødovre har været et godt fald i indbrud. Desværre. Er der en mindre stigning i Damhuskvadrant. Det vides ikke nøjagtigt hvilke veje der er med i Damhuskvadrant, men formanden tolker vores område til og være mere udsat end resten af Rødovre. Hvis man er interesseret i at være med i foreningens lokale netværk men ikke kender de andre interesserede, så er man velkommen til at sende en mail til Simon Pinnau på Det samme gælder, hvis man er interesseret i (gratis) uvildig rådgivning omkring valg af tyverialarmsystemer. Simon Pinnau er uddannet elinstallatør og har bl.a. beskæftiget sig med opsætning af tyverialarmer. Det er dokumenteret, at huse med tyverialarmer får færre indbrud end huse uden. Efter denne opfordring takkede dirigenten for god ro og orden.

5

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere