DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument"

Transkript

1 Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ /05/06 PE DA DA

2 Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge: 1. Tredjebehandling - Den fælles beslutningsprocedure (***III) til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer 2. Samstemmende udtalelse - Proceduren med samstemmende udtalelse (***) et flertal blandt Parlamentets medlemmer i de i EU-traktatens artikel 49 og EF-traktatens artikel 190 nævnte tilfælde for at vedtage eller forkaste afgørelsen om samstemmende udtalelse 3. Andenbehandling - Den fælles beslutningsprocedure (***II) et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning; et flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning - Samarbejdsproceduren (**II) et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning; et flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 4. Europa-Parlamentets forretningsorden - Ændringer af forretningsordenen et flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse 5. Førstebehandling - Den fælles beslutningsprocedure (***I) et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning - Samarbejdsproceduren (**I) et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning 6. Samstemmende udtalelse - Proceduren med samstemmende udtalelse (***) et flertal af de afgivne stemmer i de i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 nævnte tilfælde for at vedtage eller forkaste afgørelsen om samstemmende udtalelse 7. Andre procedurer - Høringsprocedure (*) et flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning - Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet) et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse

3 3 Oversigt 3 Oversigt Onsdag den 31. maj :00-17: Forhandling om Europas fremtid med deltagelse af den belgiske premierminister, medlem af Det Europæiske Råd :30-20:00, 21:00-24: Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Situationen for fangerne i Guantanamo...5 Forhandling under et - Forbindelserne EU/USA...5 Betænkning Elmar Brok (A6-0173/2006) - Transatlantisk partnerskabsaftale...5 Betænkning Erika Mann (A6-0131/2006) - Transatlantiske økonomiske forbindelser...5 Afslutning af forhandlingen under et...5 Betænkning Helmuth Markov (A6-0179/2006) - Handel og fattigdom...5 Indstilling ved andenbehandling Françoise Grossetête (A6-0171/2006) - Lægemidler til pædiatrisk brug...5 Betænkning Jorgo Chatzimarkakis (A6-0180/2006) - Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation ( )6 Betænkning Werner Langen (A6-0191/2006) - Udvidelsen af euro-zonen...6 Betænkning Louis Grech (A6-0188/2006) - Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret Betænkning Erna Hennicot-Schoepges (A6-0168/2006) - Det europæiske år for interkulturel dialog (2008)...6 Betænkning Alejo Vidal-Quadras (A6-0160/2006) - Energieffektivitet...6 Betænkning Bogusław Sonik (A6-0068/2006) - Seksuelle lovovertrædelser begået mod børn...6 Torsdag den 1. juni :00-10: Indstilling ved andenbehandling Angelika Niebler (A6-0165/2006) - Ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv...7 Betænkning Lívia Járóka (A6-0148/2006) - Romakvinders situation...7 Betænkning Véronique De Keyser (A6-0159/2006) - Kvinders situation under væbnede konflikter :00-12: Afstemninger...7 Betænkninger opført efter forretningsordenens artikel 131:...7 Betænkning Hans-Peter Martin (A6-0177/2006) - Virksomhedsregistre til statistiske formål...7 Betænkning Jürgen Schröder (A6-0151/2006) - Små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene...7 Betænkning Borut Pahor, Ingeborg Gräßle (A6-0135/2006) - Gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen8 Betænkning Stephen Hughes (A6-0137/2006) - Beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler...8 Forslag til beslutning - Humanitær krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle...8 Færdigforhandlede tekster (rækkefølge: se side 2)...8

4 4 Oversigt 4 Taletid (forretningsordenens artikel 142)...11 Frister...13 Frister for indgivelse for et givet punkt på dagsordenen fremgår af følgende symbol:. Fristerne står anført punktvis på dagsordenens sidste sider.

5 5 Onsdag den 31. maj Onsdag den 31. maj :00-17:30 85 Forhandling om Europas fremtid med deltagelse af den belgiske premierminister, medlem af Det Europæiske Råd 17:30-20:00, 21:00-24:00 83 Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Situationen for fangerne i Guantanamo Forhandling under et - Forbindelserne EU/USA 61 Betænkning Elmar Brok (A6-0173/2006) - Transatlantisk partnerskabsaftale Forbedring af forbindelserne mellem EU og USA inden for rammerne af en transatlantisk partnerskabsaftale [2005/2056(INI)] Udenrigsudvalget 62 Betænkning Erika Mann (A6-0131/2006) - Transatlantiske økonomiske forbindelser De transatlantiske økonomiske forbindelser mellem EU og USA [2005/2082(INI)] Udvalget om International Handel Afslutning af forhandlingen under et 67 Betænkning Helmuth Markov (A6-0179/2006) - Handel og fattigdom Handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitiske tiltag, der maksimerer handelens bidrag til bekæmpelsen af fattigdom [2006/2031(INI)] Udvalget om International Handel 89 II Indstilling ved andenbehandling Françoise Grossetête (A6-0171/2006) - Lægemidler til pædiatrisk brug Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 [15763/3/ C6-0087/ /0217(COD)] Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

6 6 Onsdag den 31. maj I Betænkning Jorgo Chatzimarkakis (A6-0180/2006) - Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation ( ) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation ( ) [KOM(2005) C6-0098/ /0050(COD)] Udvalget om Industri, Forskning og Energi 92 Betænkning Werner Langen (A6-0191/2006) - Udvidelsen af euro-zonen Udvidelsen af euro-zonen [2006/2103(INI)] Økonomi- og Valutaudvalget 66 Betænkning Louis Grech (A6-0188/2006) - Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007 [2006/2022(BUD)] Budgetudvalget 68 I Betænkning Erna Hennicot-Schoepges (A6-0168/2006) - Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008) [KOM(2005) C6-0311/ /0203(COD)] Kultur- og Uddannelsesudvalget 69 Betænkning Alejo Vidal-Quadras (A6-0160/2006) - Energieffektivitet Energieffektivitet eller hvordan vi kan få mere ud af mindre - Grønbog [2005/2210(INI)] Udvalget om Industri, Forskning og Energi 70 Betænkning Bogusław Sonik (A6-0068/2006) - Seksuelle lovovertrædelser begået mod børn Initiativ fra Kongeriget Belgien med henblik på Rådets vedtagelse af en rammeafgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af forbud, der er en følge af dom for seksuelle lovovertrædelser begået mod børn [14207/ C6-0244/ /0818(CNS)] Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

7 7 Torsdag den 1. juni Torsdag den 1. juni :00-10:50 71 II Indstilling ved andenbehandling Angelika Niebler (A6-0165/2006) - Ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv [15623/7/ C6-0089/ /0084(COD)] Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 72 Betænkning Lívia Járóka (A6-0148/2006) - Romakvinders situation Romakvinders situation i Den Europæiske Union [2005/2164(INI)] Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 73 Betænkning Véronique De Keyser (A6-0159/2006) - Kvinders situation under væbnede konflikter Kvinders situation under væbnede konflikter og deres rolle i forbindelse med genopbygningen og den demokratiske proces i lande i post-konfliktsituationer [2005/2215(INI)] Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11:00-12:00 74 Afstemninger Betænkninger opført efter forretningsordenens artikel 131: 102 I - Betænkning Hans-Peter Martin (A6-0177/2006) - Virksomhedsregistre til statistiske formål Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 [KOM(2005) C6-0089/ /0032(COD)] Økonomi- og Valutaudvalget Forretningsordenens artikel Betænkning Jürgen Schröder (A6-0151/2006) - Små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene Små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene [2005/2207(INI)] Udviklingsudvalget Forretningsordenens artikel 131

8 8 Torsdag den 1. juni Betænkning Borut Pahor, Ingeborg Gräßle (A6-0135/2006) - Gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen Udkast til Kommissionens forordning (EF, Euratom) om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [SEK(2005) C6-0355/ /0904(CNS)] Budgetkontroludvalget Betænkning Stephen Hughes (A6-0137/2006) - Beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler Henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler [2006/2015(INI)] Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Forretningsordenens artikel Forslag til beslutning - Humanitær krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle B6-0301/2006, B6-0302/2006, B6-0303/2006, B6-0304/2006, B6-0305/2006, B6-0306/2006 Forhandling: den 5. april Færdigforhandlede tekster (rækkefølge: se side 2)

9 9 9 Taletid (forretningsordenens artikel 142) Frister

10

11 11 Taletid (forretningsordenens artikel 142) 11 Taletid (forretningsordenens artikel 142) Onsdag den 31. maj :00-17:30 Indledning ved Guy Verhofstadt : 15' De politiske gruppers formænd PPE-DE: 7, PSE: 6, ALDE: 4, Verts/ALE: 3, GUE/NGL: 3, UEN: 2, IND/DEM: 2, NI: 3 : 30' Svar : 5' Andre talere fra de politiske grupper PPE-DE: 12, PSE: 10, ALDE: 6, Verts/ALE: 4, GUE/NGL: 4, UEN: 3, IND/DEM: 3, NI: 3 : 45' Svar : 5' Catch the Eye : 20' Svar : 10' 17:30-20:00, 21:00-24:00 Rådet (inkl. svar) : 20' Kommissionen (inkl. svar) : 60' Ordførere (10 x 5') : 50' Ordførere for udtalelser (21 x 1') : 21' Medlemmer : 90' PPE-DE : 29 PSE : 22 ALDE : 11 Verts/ALE : 6 GUE/NGL : 6 UEN : 5 IND/DEM : 5 NI : 6 Torsdag den 1. juni :00-10:50 Ordførere (3 x 5') : 15' Ordførere for udtalelser (2 x 2') : 4' Kommissionen (inkl. svar) : 15' Medlemmer : 60' PPE-DE : 18 PSE : 14 ALDE : 7 Verts/ALE : 4,5 GUE/NGL : 4,5 UEN : 4 IND/DEM : 4 NI : 4

12

13 13 Frister 13 Onsdag den 31. maj 2006 Frister 83 Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Situationen for fangerne i Guantanamo - Forslag til beslutning udløbet - Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag udløbet 61 Betænkning Elmar Brok (A6-0173/2006) - Transatlantisk partnerskabsaftale 62 Betænkning Erika Mann (A6-0131/2006) - Transatlantiske økonomiske forbindelser 67 Betænkning Helmuth Markov (A6-0179/2006) - Handel og fattigdom 89 Indstilling ved andenbehandling Françoise Grossetête (A6-0171/2006) - Lægemidler til pædiatrisk brug - Ændringsforslag; forkastelse udløbet 92 Betænkning Werner Langen (A6-0191/2006) - Udvidelsen af euro-zonen 66 Betænkning Louis Grech (A6-0188/2006) - Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret Betænkning Erna Hennicot-Schoepges (A6-0168/2006) - Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) 69 Betænkning Alejo Vidal-Quadras (A6-0160/2006) - Energieffektivitet 70 Betænkning Bogusław Sonik (A6-0068/2006) - Seksuelle lovovertrædelser begået mod børn Torsdag den 1. juni Indstilling ved andenbehandling Angelika Niebler (A6-0165/2006) - Ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv - Ændringsforslag; forkastelse udløbet 72 Betænkning Lívia Járóka (A6-0148/2006) - Romakvinders situation 73 Betænkning Véronique De Keyser (A6-0159/2006) - Kvinders situation under væbnede konflikter

14 14 Frister Betænkning Borut Pahor, Ingeborg Gräßle (A6-0135/2006) - Gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen 104 Betænkning Stephen Hughes (A6-0137/2006) - Beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler 108 Forslag til beslutning - Humanitær krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle - Forslag til beslutning udløbet - Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag Onsdag den 31. maj, 15:00 Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb - Tekster, der sættes under afstemning torsdag Onsdag den 31. maj, 17:00

juli 2019 Strasbourg

juli 2019 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2019 2024 Mødedokument DAGSORDEN 15. - 18. juli 2019 Strasbourg 17/07/19 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

september 2019 Strasbourg

september 2019 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2019 2024 Mødedokument DAGSORDEN 16. - 19. september 2019 Strasbourg 18/09/19 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse,

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. maj 2017 17/05/17 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. december 2014 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0081/2019 21.2.2019 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

maj 2017 Strasbourg

maj 2017 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument FORSLAG TIL DAGSORDEN 15. - 18. maj 2017 Strasbourg 08/05/17 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Mødedokument DAGSORDEN Torsdag den 7. april 2011 07/04/11 461.047 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter FORELØBIG 2000/0291(COD) 8. maj 2001 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI(2014)1105_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 5. november 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 6. november

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.10.2009 2009/0806(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ fra Kongeriget Sverige og Kongeriget Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2003/0064(COD) 13. november 2003 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 8. og 10. november 2017 (10.00, 11.

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 8. og 10. november 2017 (10.00, 11. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 8. og 10. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0324/2006 9.10.2006 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI(2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD)

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD) Europa-Parlamentet 2014-2019 Plenarmøde A8-0369/2017(COD) 23.11.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORELØBIG 2002/0254(COD) 18.2.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORSLAG TIL GSORDEN LIBE(2017)0928_1 Møde Torsdag den 28. september 2017 kl. 9.00-12.30 og 14.00-18.00 Bruxelles

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget (2015)0226_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale: József Antall (4Q1) Kl. 9.00-9.45 Fælles udvalgsmøde

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0349(CNS) 28.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel FORSLAG TIL GSORDEN INTA(2018)0321_1 Møde Onsdag den 21. marts 2018 kl. 9.00-10.00 (fælles møde) og 10.00-11.30 og 11.30-12.30 (koordinatormøde)

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 FORELØBIG 2002/0189(CNS) 26. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/0193(NLE) 13.11.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions

Læs mere

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 31. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2018 (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 14. og 16.

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. september 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2599. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 28. september 2016

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 17/18 2018 Indhold Kommissionen... 2 Uge 17... 2 Møde i Kommissionen... 2 Præsentation af Whistleblower initiativ...

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2016)1109_1 Møde Onsdag den 9. november 2016 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.00 og 18.00-18.30 (koordinatormøde) Torsdag den 10.

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE(2015)0330_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 30. marts 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 31. marts

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0012/2018 30.1.2018 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Lissabontraktatens betydning for den årlige budgetprocedure

Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Lissabontraktatens betydning for den årlige budgetprocedure EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 9.2.2010 ARBEJDSDOKUMENT om Lissabontraktatens betydning for den årlige budgetprocedure Budgetudvalget Ordførere: Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska og László Surján

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0355/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0355/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0355/2017 14.11.2017 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 14555/17 OJ CRP1 39 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 22. november 2017

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

12847/18 la/la/mta 1 GIP.1

12847/18 la/la/mta 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2018 (OR. en) 12847/18 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 10. og 12.

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget (2015)0223_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017

GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017 GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017 1 DA Europa-Parlamentet GD Ledelsestjenesterne Europa-Parlamentet GD Interne Politikker GENEREL REVISION

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2625. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 26. april 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/0298(NLE) 27.5.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2013/0356(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0300/

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0300/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0300/2018 2.10.2018 ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II Det Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere