BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007: november Folketingsvalget den 13. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007: november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november 2007 skulle afholdes nyvalg til Folketinget i hele riget. Denne redegørelse om folketingsvalget den 13. november 2007 indeholder Indenrigsog Sundhedsministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse af grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater. Redegørelsen, der er udarbejdet af Velfærdsministeriet, hvori dele af Indenrigs- og Sundhedsministeriet indgår fra den 23. november 2007, tilstilles Folketinget ved dets sammentræden tirsdag den 27. november Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling 1.1. Ny valgkredsinddeling Ved lov nr. 536 af 8. juni 2006 om ændring af lov om valg til Folketinget (Ny valgkredsinddeling, indførelse af d'hondts metode til fordeling af kredsmandaterne m.v.) er der som en opfølgning på kommunalreformen gennemført en ny inddeling af Danmark i folketingsvalgkredse. Den nye valgkredsinddeling er tilpasset de nye regioner og kommuner og er ligesom de nye kommuner og regioner etableret med virkning fra 1. januar Ved ændringsloven er den hidtidige metode til fordeling af kredsmandaterne på partier og kandidater uden for partierne (den modificerede Sainte-Laguës metode med anvendelse af divisorerne 1, osv.) blevet erstattet af d'hondts metode med anvendelse af divisorerne osv. Danmark er ligesom hidtil inddelt i tre landsdele, men disse landsdele er tilpasset regionsgrænserne, idet landsdelene nu er landsdelen Hovedstaden bestående af Region Hovedstaden, landsdelen Sjælland-Syddanmark bestående af Region Sjælland og Region Syddanmark og landsdelen Midtjylland-Nordjylland bestående af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Landsdelene er inddelt i storkredse. De hidtidige 17 amts- og storkredse er nedlagt og erstattet af ti nye storkredse. Hovedstaden består af fire storkredse. Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland består af hver tre storkredse. Storkredsene er i alt inddelt i 92 opstillingskredse, mens de hidtidige amts- og storkredse var inddelt i alt i 103 opstillingskredse. Opstillingskredsene har ingen betydning for mandatfordelingen, men alene for kandidatudvælgelsen.

2 Om afgrænsningen af landsdelene, storkredsene og opstillingskredsene henvises i øvrigt til fortegnelsen over folketingsvalgkredse, der er et bilag til folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006, hvori er indarbejdet de ved lov nr. 536 af 8. juni 2006 gennemførte ændringer af folketingsvalgloven). I Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg nr. 2007:13 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggjort en opgørelse af folketingsvalget den 8. februar 2005 ved anvendelse af ny valgkredsinddeling og ved anvendelse af d'hondts metode til fordeling af kredsmandaterne. Denne opgørelse danner grundlag for de sammenligninger, der i denne redegørelse er foretaget af resultatet af folketingsvalget den 13. november 2007 med resultatet af folketingsvalget den 8. februar Den stedlige mandatfordeling Valget i Danmark afholdtes efter reglerne i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december Af Folketingets i alt 179 medlemmer vælges 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland. Af Danmarks 175 mandater er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater. Mandaternes stedlige fordeling på de 3 landsdele, Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland, samt de 10 storkredse er fastsat i bekendtgørelse nr. 602 af 13. juni 2007, jf. Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg nr. 2007: Opstillingsberettigede partier Nedenstående 9 partier var opstillingsberettigede til valget, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 1. november erne er anført med de bogstavbetegnelser, hvormed de var opført på stemmesedlerne. Det Konservative K. Kristendemokraterne Dansk, Danmarks - De Rød-Grønne De ovennævnte partier med undtagelse af K. Kristendemokraterne og var opstillingsberettigede i medfør af folketingsvalglovens 11, stk. 1, idet de ved valget den 8. februar 2005 opnåede repræsentation i Folketinget og ved valgets udskrivelse fortsat var repræsenteret i dette. K. Kristendemokraterne og var opstillingsberettigede i medfør af folketingsvalglovens 11, stk. 2, idet partierne havde indgivet partianmeldelse i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 12. anmeldelserne blev godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet som fyldestgørende grundlag for deltagelse i folketingsvalg henholdsvis den 21. november 2005 og den 28. juni har ved tidligere folketingsvalg deltaget som Socialistisk. 2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

3 1.4. Kandidater uden for partierne Foruden de 9 partier deltog i valget 13 kandidater uden for partierne. I Københavns Storkreds opstillede 5 kandidater, i Københavns Omegns Storkreds 2 kandidater, i Bornholms Storkreds 1 kandidat, i Fyns Storkreds 1 kandidat, i Østjyllands Storkreds 1 kandidat, i Vestjyllands Storkreds 1 kandidat og i Nordjyllands Storkreds 2 kandidater Fordeling af kredsmandaterne Som første led i valgopgørelsen, jf. folketingsvalglovens 76, stk. 1, sammentælles for hvert parti de stemmer, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse i storkredsen. Ligeledes sammentælles de stemmer, der er tilfaldet hver kandidat uden for partierne. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 5 på side 12. Derefter er foretaget den i folketingsvalglovens 76, stk. 2, foreskrevne fordeling af kredsmandaterne i de enkelte storkredse. Resultatet af denne fordeling, der foregår ved division af stemmetallene med osv. (d'hondts metode), er indeholdt i tabel 6 på side 15. De kvotienter, der giver mandat, er i tabellen mærket med tallene 1), 2), 3) osv. i rækkefølge efter kvotienternes størrelse. Ifølge disse beregninger blev de 135 kredsmandater fordelt på partier som vist i nedenstående tabel 1 på side 3. Tabel 1: Kredsmandaternes fordeling den 13. november 2007 Kredsmandater (1) Tilsammen Det Konservative Dansk 20, Danmarks 40 - De Rød-Grønne 1 erne K. Kristendemokraterne og opnåede ikke noget kredsmandat Betingelser for deltagelse i fordelingen af tillægsmandaterne Et parti kan i medfør af folketingsvalglovens 77, stk. 1, komme i betragtning ved fordelingen af tillægsmandaterne, såfremt partiet opfylder mindst én af følgende 3 betingelser: 1. At partiet har opnået mindst 1 kredsmandat, eller 2. at partiet inden for hver af to af de tre landsdele (Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland) har opnået mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i landsdelen er afgivet pr. kredsmandat, eller 3. at partiet i hele landet har opnået mindst 2 pct. af de afgivne gyldige stemmer. I nedenstående tabel 2 på side 4 er anført de stemmetal, der kræves til opfyldelse af betingelse 2 og 3, samt de opnåede stemmetal for de partier, der ikke opnåede kredsmandat. Som det fremgår, opfyldte K. Kristendemokraterne hverken betingelse 2 eller betingelse 3 for at få andel i tillægsmandaterne. opfyldte derimod både betingelse 2 og betingelse 3 og deltager derfor i fordelingen af tillægsmandater. Folketingsvalget den 13. november

4 Tabel 2: Undersøgelse af om partier uden kredsmandat opfylder betingelserne for at få andel i tillægsmandaterne den 13. november 2007 Hele landet Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland- Nordjylland Betingelse: 2. Gyldige stemmer pr. kredsmandat pct. af gyldige stemmer ernes stemmetal: K. Kristendemokraterne Tillægsmandaternes fordeling på partier Herefter skal 8 af de 9 partier, der opstillede til valget, deltage i fordelingen af tillægsmandater. Denne fordeling, der er vist i tabel 3 på side 4, er foretaget i overensstemmelse med folketingsvalglovens 77, stk. 2 og 3. Først beregnes, hvor mange mandater hvert parti er berettiget til i forhold til sit stemmetal i hele landet. Da intet kredsmandat er tilfaldet en kandidat uden for partierne, er der i alt 175 mandater til fordeling mellem partierne. Beregningen foretages på den måde, at summen af de 8 partiers stemmetal i hele landet divideres med tallet 175. Med det tal, der derved fremkommer (valgkvotienten, der ved dette valg er , når den angives uden decimaler), divideres de enkelte partiers stemmetal. De herved fremkomne kvotienter angiver, hvor mange mandater hvert parti i forhold til sit stemmetal er berettiget til. Hvis disse kvotienter ikke er hele tal, og derfor, når brøkerne (decimalerne) bortkastes, sammenlagt ikke giver 175 mandater, forhøjes de største brøker (decimaler), indtil antallet 175 er nået (den største brøks metode). I dette tilfælde er 171 mandater fordelt på grundlag af de hele tal i kvotienterne, hvorfor de 4 største brøker skal forhøjes for at nå antallet 175, jf. anden og tredje kolonne fra venstre i tabellen. Da intet parti har opnået flere kredsmandater end det samlede mandattal, som partiet i forhold til sit stemmetal er berettiget til, er den foretagne fordeling af de 175 mandater endelig. Det antal tillægsmandater, der tilkommer hvert parti, beregnes som forskellen mellem partiets samlede mandattal og antallet af dets kredsmandater, jf. tabellens sidste kolonne. Som det fremgår, er alle 8 partier berettiget til tillægsmandater. Tabel 3: Beregning af partiernes tillægsmandater den 13. november 2007 ernes stemmetal Mandater fordelt i forhold til stemmetallene Mandater fordelt i forhold til stemmetallene afrundet Opnåede kredsmandater Tillægsmandater I ALT , , , Det Konservative , , Dansk , , Danmarks , , De Rød-Grønne , Indenrigs- og Sundhedsministeriet

5 1.8. Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele I tabel 7 på side 17 er foretaget den fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele, som er foreskrevet i folketingsvalglovens 78. Fordelingen sker ved benyttelse af divisorerne osv. (Sainte-Laguës fordelingsregel), idet der ses bort fra så mange af de største kvotienter, som svarer til antallet af vedkommende partis kredsmandater i den pågældende landsdel. I tabel 8 på side 19 er vist en fortløbende oversigt over de kvotienter, der giver tillægsmandat. De 40 tillægsmandater skal fordeles med 11 til Hovedstaden, 15 til Sjælland-Syddanmark og 14 til Midtjylland- Nordjylland Fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse Endelig er i tabel 9 på side 20 foretaget den i folketingsvalglovens 79 foreskrevne fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse. Denne fordeling sker ved benyttelse af divisorerne osv., idet der ses bort fra så mange af de største kvotienter, som svarer til antallet af vedkommende partis kredsmandater i den pågældende storkreds. I tabel 10 på side 22 er der givet en samlet oversigt over de enkelte partiers mandattal i hver storkreds Kandidatudvælgelsen Efter at det således er fastslået, hvor mange mandater hvert af partierne skal have i de enkelte storkredse, er kandidatudvælgelsen foretaget i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 81 og 82 på grundlag af de enkelte kandidaters stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer). Opgørelserne for hvert parti af kandidaternes stemmetal i de enkelte storkredse tilstilles Folketinget ved dets sammentræden. På siderne er for de enkelte partier anført de valgte kandidater, for hvem Indenrigs- og Sundhedsministeriet i henhold til folketingsvalglovens 83 har udfærdiget valgbreve. 2. Foreløbig og endelig opgørelse af folketingsvalget den 13. november 2007 På valgaftenen den 13. november 2007 foretog Indenrigs- og Sundhedsministeriet en foreløbig opgørelse af resultatet (mandatfordelingen) af folketingsvalget. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af elektroniske indberetninger og efterfølgende telefoniske bekræftelser fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne og hver kandidat uden for partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af partistemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. folketingsvalglovens 73, stk Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti og hver kandidat uden for partierne. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er partistemmer. Endvidere foretages en fordeling af partistemmerne på de enkelte kandidater i overensstemmelse med reglerne i Folketingsvalget den 13. november

6 folketingsvalglovens 73, stk. 5. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvoraf en attesteret kopi indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til brug for den endelige opgørelse af valget, jf. folketingsvalglovens 75. Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtog elektroniske valgbøger i løbet af fintællingsdagen den 14. november Papirudgaven af valgbøgerne blev ligeledes modtaget. De 92 valgbøger er her reviderede og fejl og mangler berigtiget - ved opringning til en repræsentant for vedkommende valgbestyrelse, hvor det var nødvendigt - hvorefter det endelige resultat af folketingsvalget er opgjort. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilstiller ved Folketingets sammentræden dette en redegørelse for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet ministeriet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som ministeriet foretager på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 11 på side 23 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. Ved 2007-valget medførte stemmeforskydningerne ikke, at der ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse blev flyttet et mandat. De enkelte partiers mandaters placering i storkredse ændrede sig heller ikke. 3. Nøgletal om valget 3.1. Vælgertallet Vælgertallet er, jf. tabel 4 på side 9, opgjort til ved valget den 13. november 2007 eller (0,48 pct.) flere end ved 2005-valget. I Hovedstaden er vælgertallet faldet med (0,41 pct.), mens det i Sjælland-Syddanmark er steget med (0,75 pct.) og i Midtjylland-Nordjylland med (0,98 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel 4 på side Valgdeltagelsen Stemmeprocenten (jf. tabel 4 på side 9) - afgivne stemmer i procent af vælgertallet - blev for hele landet 86,6 mod 84,5 ved 2005-valget. I Hovedstaden, på Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 86,7, 86,4 og 86,7 med en stigning på henholdsvis 2,5, 2,1 og 1,6 procentenheder i forhold til 2005-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel 4 på side Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved valget til ved 2007-valget eller med Antallet af brevstemmer, der ikke kom i betragtning - og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten - udgør ved valgene i 2005 og 2007 henholdsvis og Brevstemmeprocenten - antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer - udgjorde 4,93 henholdsvis 4,97 ved og 2007-valget. Der henvises i øvrigt til tabel 4 på side 9. 6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

7 3.4. Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2005-valget, og ugyldighedsprocenten - ugyldige stemmer i procent af afgivne - blev således 0,69 henholdsvis 0,81 ved og 2005-valget. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2007-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis (jf. tabel 4 på side 9) mod ved 2005-valget henholdsvis ernes relative stemmefordeling I tabel 12 på side 24 vises partiernes, herunder kandidater uden for partierne under et, relative stemmefordeling i storkredse samt opstillingskredse ved 2007-valget. Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2005 til 2007 vises i tabel 13 på side Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2005-valget: , Dansk +1, -2, - De Rød-Grønne -2,, Danmarks Det Konservative fik uændret repræsentation i Folketinget Opstillede og valgte kandidater I tabel 14 på side 29 og tabel 15 på side 30 er meddelt antal opstillede og valgte kandidater fordelt på partier, herunder kandidater uden for partierne, og køn inden for de enkelte storkredse. Med et fald fra 10 til 9 opstillende partier fra til valget er kandidatantallet faldet fra 947 til 808. Kvindernes antal er faldet fra 299 til 260. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er steget fra 31,6 i 2005 til 32,2 i Af de 175 valgte kandidater er 66 kvinder ved 2007-valget eller samme antal som ved 2005-valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således uændret 37, Personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller stemmer flere end ved 2005-valget, jf. tabel 16 på side 30. Den personlige stemmeprocent - personlige stemmer i procent af i alt gyldige - steg i hele landet fra 50,3 i 2005 til 50,8 i 2007, jf. tabel 17 på side 31. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 46,7, 53,6 og 51,3 i 2007 Desuden viser tabel 17 på side 31 den personlige stemmeprocent for de enkelte partier. Folketingsvalget den 13. november

8 3.9. Henvendelse Henvendelse om redegørelsen kan rettes til Nicoline Nyholm Miller, Velfærdsministeriet, tlf , eller Bjørn Rosengreen, Velfærdsministeriet, tlf En tilsvarende opgørelse for folketingsvalget den 8. februar 2005 er offentliggjort i Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg nr. 2005:7. Velfærdsministeriet vil senere udgive en uddybende publikation om folketingsvalget den 13. november Denne publikation vil endvidere indeholde resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland. 8 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

9 Tabel 4: Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på opstillingskredse den 13. november 2007 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer i alt Ikke i betragtning I betragtning I alt Blanke Andre Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brevstem- mepro- cent Ugyldighedsprocent Gyldige stemmer i alt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) HELE LANDET ,59 4,97 0, Hovedstaden ,68 6,08 0, Københavns Storkreds ,78 6,52 0, Østerbro ,02 6,96 0, Sundbyvester ,56 6,26 0, Indre By ,65 9,15 0, Sundbyøster ,34 5,70 0, Nørrebro ,75 6,17 0, Utterslev ,76 5,55 0, Brønshøj ,05 5,71 0, Valby ,15 5,65 0, Vesterbro ,64 5,63 0, Falkoner ,97 7,50 0, Slots ,58 9,15 0, Tårnby ,76 5,07 0, Københavns Omegns Storkreds ,30 5,66 0, Gentofte ,93 8,90 0, Lyngby ,41 6,74 0, Gladsaxe ,42 5,16 0, Rødovre ,26 5,15 0, Hvidovre ,95 4,64 0, Brøndby ,62 5,00 0, Taastrup ,98 4,57 0, Ballerup ,85 4,86 0, Nordsjællands Storkreds ,05 5,91 0, Helsingør ,98 5,59 0, Fredensborg ,71 6,99 0, Hillerød ,56 4,90 0, Frederikssund ,56 5,83 0, Egedal ,63 5,29 0, Rudersdal ,48 7,10 0, Bornholms Storkreds ,07 6,26 0, Rønne ,43 6,96 0, Aakirkeby ,67 5,62 0, Sjælland-Syddanmark ,44 4,55 0, Sjællands Storkreds ,84 4,65 0, Lolland ,33 4,97 0, Guldborgsund ,76 4,71 0, Vordingborg ,13 5,11 0, Næstved ,63 4,30 0, Faxe ,14 4,05 0, Køge ,13 4,28 0, Greve ,12 5,47 0, Roskilde ,45 6,11 0, Holbæk ,73 3,98 0, Kalundborg ,33 4,42 0, Ringsted ,04 3,92 0, Slagelse ,49 4,42 0, Folketingsvalget den 13. november

10 Tabel 4: Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på opstillingskredse den 13. november 2007 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer i alt Ikke i betragtning I betragtning I alt Blanke Andre Fyns Storkreds ,55 4,85 0, Odense Øst ,45 5,05 0, Odense Vest ,59 4,73 0, Odense Syd ,21 5,20 0, Assens ,73 3,99 0, Middelfart ,41 4,39 0, Nyborg ,52 4,62 0, Svendborg ,61 5,57 0, Faaborg ,15 4,83 0, Sydjyllands Storkreds ,90 4,22 0, Sønderborg ,67 4,60 0, Aabenraa ,48 3,94 0, Tønder ,19 3,83 0, Esbjerg By ,51 4,56 0, Esbjerg Omegn ,78 3,85 0, Varde ,95 3,96 0, Vejen ,92 3,65 0, Vejle Nord ,46 3,74 0, Vejle Syd ,68 4,22 0, Fredericia ,75 4,80 0, Kolding Nord ,51 5,24 0, Kolding Syd ,94 4,45 0, Haderslev ,05 4,21 0, Midtjylland-Nordjylland ,68 4,44 0, Østjyllands Storkreds ,33 4,52 0, Århus Syd ,33 5,21 0, Århus Vest ,30 4,47 0, Århus Nord ,27 4,45 0, Århus Øst ,71 5,93 0, Djurs ,06 4,32 0, Randers Nord ,25 3,97 0, Randers Syd ,00 4,36 0, Favrskov ,19 3,88 0, Skanderborg ,77 4,81 0, Horsens ,57 3,78 0, Hedensted ,42 3,51 0, Vestjyllands Storkreds ,34 4,19 0, Struer ,35 4,56 0, Skive ,14 3,75 0, Viborg Vest ,86 4,07 0, Viborg Øst ,73 3,89 0, Silkeborg Nord ,90 3,69 0, Silkeborg Syd ,81 5,32 0, Ikast ,90 3,88 0, Herning Syd ,80 3,98 0, Herning Nord ,95 3,42 0, Holstebro ,47 4,99 0, Ringkøbing ,22 4,24 0, Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brevstem- mepro- cent Ugyldighedsprocent Gyldige stemmer i alt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

11 Tabel 4: Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på opstillingskredse den 13. november 2007 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer i alt Ikke i betragtning I betragtning I alt Blanke Andre Nordjyllands Storkreds ,31 4,57 0, Frederikshavn ,75 4,95 0, Hjørring ,87 4,50 0, Brønderslev ,85 4,02 0, Thisted ,08 4,16 0, Himmerland ,49 4,37 0, Mariagerfjord ,43 4,66 0, Aalborg Øst ,00 4,47 0, Aalborg Vest ,71 5,16 0, Aalborg Nord ,70 5,06 0, Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brevstem- mepro- cent Ugyldighedsprocent Gyldige stemmer i alt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Folketingsvalget den 13. november

12 Tabel 5: ernes stemmetal på opstillingskredse den 13. november 2007 Det Konservative K. Kristendemokraterne Dansk, Danmarks Uden for partierne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) HELE LANDET Hovedstaden Københavns Storkreds Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Utterslev Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Storkreds Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Storkreds Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Storkreds Rønne Aakirkeby Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse I alt 12 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

13 Tabel 5: ernes stemmetal på opstillingskredse den 13. november 2007 Det Konservative K. Kristendemokraterne Dansk, Danmarks Uden for partierne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Fyns Storkreds Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg Sydjyllands Storkreds Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Storkreds Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing I alt Folketingsvalget den 13. november

14 Tabel 5: ernes stemmetal på opstillingskredse den 13. november 2007 Det Konservative K. Kristendemokraterne Dansk, Danmarks Uden for partierne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Nordjyllands Storkreds Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord I alt 14 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

15 Tabel 6: Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne den 13. november 2007 Det Konservative K. Kristendemokraterne Dansk, Danmarks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Københavns Storkreds kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) ) kvot. ved divisor 3 9) ) kvot. ved divisor 4 13) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Københavns Omegns Storkreds kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) ) kvot. ved divisor 3 8) kvot. ved divisor 4 10) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Nordsjællands Storkreds kvot. ved divisor 1 2) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 7) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Bornholms Storkreds kvot. ved divisor 1 1) ) kvot. ved divisor Kredsmandater Sjællands Storkreds kvot. ved divisor 1 2) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 6) ) ) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) ) ) kvot. ved divisor 4 13) ) ) kvot. ved divisor 5 16) ) kvot. ved divisor 6 19) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Fyns Storkreds kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) kvot. ved divisor 4 12) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Folketingsvalget den 13. november

16 Tabel 6: Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne den 13. november 2007 Det Konservative K. Kristendemokraterne Dansk, Danmarks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Sydjyllands Storkreds kvot. ved divisor 1 2) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 6) ) ) ) kvot. ved divisor 3 11) ) ) kvot. ved divisor 4 14) ) kvot. ved divisor 5 18) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Østjyllands Storkreds kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 3) ) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) kvot. ved divisor 4 10) ) kvot. ved divisor 5 14) ) kvot. ved divisor 6 17) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Vestjyllands Storkreds kvot. ved divisor 1 2) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 6) ) ) kvot. ved divisor 3 10) ) kvot. ved divisor 4 14) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Nordjyllands Storkreds kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 3) ) ) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) kvot. ved divisor 4 10) ) kvot. ved divisor 5 14) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Af oversigtsmæssige hensyn vises udregningen kun for kandidater med mere end stemmer. Ved 2007-valget opnåede ingen kandidat uden for partierne over 3000 stemmer. 16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

17 Tabel 7: Tillægsmandaternes fordeling på partier og landsdele den 13. november 2007 Det Konservative Dansk, Danmarks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Hovedstaden kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor 5-10) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor 23 23) Tillægsmandater Sjælland-Syddanmark kvot. ved divisor 1-1) ) ) kvot. ved divisor 3-8) ) kvot. ved divisor 5-33) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor 31 32) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) Tillægsmandater Folketingsvalget den 13. november

18 Tabel 7: Tillægsmandaternes fordeling på partier og landsdele den 13. november 2007 Det Konservative Dansk, Danmarks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Midtjylland-Nordjylland kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor 3-7) kvot. ved divisor 5-29) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor 31 35) ) kvot. ved divisor 33 40) ) Tillægsmandater Indenrigs- og Sundhedsministeriet

19 Tabel 8: Kvotienter, der giver tillægsmandat den 13. november 2007 Tillægsmandat nr. Kvotient Landsdel B Sjælland-Syddanmark Y Hovedstaden Y Sjælland-Syddanmark Y Midtjylland-Nordjylland C Hovedstaden Ø Sjælland-Syddanmark B Midtjylland-Nordjylland B Sjælland-Syddanmark Ø Midtjylland-Nordjylland B Hovedstaden C Sjælland-Syddanmark Ø Hovedstaden C Hovedstaden Y Hovedstaden C Midtjylland-Nordjylland F Midtjylland-Nordjylland O Hovedstaden O Midtjylland-Nordjylland C Sjælland-Syddanmark C Hovedstaden V Sjælland-Syddanmark V Midtjylland-Nordjylland A Hovedstaden F Sjælland-Syddanmark O Sjælland-Syddanmark F Hovedstaden V Hovedstaden V Sjælland-Syddanmark B Midtjylland-Nordjylland C Midtjylland-Nordjylland V Midtjylland-Nordjylland A Sjælland-Syddanmark B Sjælland-Syddanmark Y Sjælland-Syddanmark A Midtjylland-Nordjylland F Midtjylland-Nordjylland O Midtjylland-Nordjylland V Sjælland-Syddanmark O Sjælland-Syddanmark A Midtjylland-Nordjylland Folketingsvalget den 13. november

20 Tabel 9: Tillægsmandaternes fordeling på partier samt storkredse den 13. november 2007 Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Radikale kvot. ved divisor 1-1) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Konservative kvot. ved divisor kvot. ved divisor 4 2) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Socialistisk kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Indenrigs- og Sundhedsministeriet

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1 NR. 3 OKTOBER 4. KVARTAL 214 STATISTIK OVER LEDIGE ERHVERVSLOKALER Oline-ED Statistikken På landsplan faldt ledigheden marginalt for kontorlokaler med,1 procentpoint til 9,8 pct. gennem perioden fra den

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere