Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015"

Transkript

1 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor har vi gengivet spørgsmålene og beredskabsdirektør Kasper Sønderdahls svar som et kort referat af møderne. Spørgsmålene er indekseret efter emne og angives ikke i kronologisk rækkefølge BESPARELSER Skal vi spare 6,8 mio. eller kan vi tjene dem? Vi skal spare 6,8 mio. men vi skal blive meget bedre til at sælge ydelser og tjene penge inden for de begrænsninger som kommunalfuldmagten pålægger os. Hvad er Kaspers smertegrænse? (i forhold til besparelser) Jeg skal skabe mest mulig beredskab for borgerne og sikkerhed for medarbejderne inden for den økonomiske ramme, som politikerne tillader. Får vi arbejdsro, når vi har sparet 6,8 mio., eller kommer der yderligere nedskæringer? Der kommer uden tvivl yderligere nedskæringer, så derfor skal vi blive bedre til at tjene penge. Kommer vi til at se den endelige udgave af sparekataloget, inden det bliver præsenteret for politikkerne? Det Midlertidige medarbejderudvalg kommer til at se det.

2 Besparelser og stationslukninger resulterer i længere responstid, og dermed større skader på bygninger. Har man overvejet at gå i dialog med forsikringsselskaberne, om de vil bidrage økonomisk til beredskabet? Nej, men det er et godt forslag. Har man overvejet at lade Falck byde på hele beredskabet? Det er ikke et scenarie i den her omgang, men det er klart, at udlicitering kan komme på tale på et senere tidspunkt, hvis politikerne ønsker det. INDTJENING Hvorfor starter man med besparelser i stedet for at fokusere på indtjening? Effektiviseringen af det danske beredskab er en aftale mellem Regeringen og KL. Udmøntningen af aftalen rammer på den måde, at der skal findes nogle penge. Der er simpelthen ikke givet tidsfrist nok til at opdyrke nye forretningsområder. Men det skal ikke slå os ud. Vi har bare ikke mulighed for at vise, at vi kan tjene penge tidsnok til at undgå besparelserne. Hvem skal få indtægterne i hus? Hvis beredskabet skal sælge ydelser inden for fagområdet f.eks. elementær brandbekæmpelse eller førstehjælp, så skal det leveres af både fastansat personale og freelance-/projektansatte. Hvad forventer vi at tjene på salg af sikkerhed? Det er for tidligt at sætte tal på. MANDSKAB OG STATIONER Hvilke kriterier er der for en basisstation? Stationernes beliggenhed og kapacitet afhænger af risiciene i lokalområdet rundt om brandstationen.

3 Hvor skal inspektørerne tilknyttet de tre områder sidde fysisk? Der, hvor det giver bedst mening. Ca. en dag om ugen på hovedkontoret og 3-4 dage i marken. Betyder lukning af en station at man definerer området som spredt bebyggelse? Nej. Indbyggertallet definerer, hvorvidt der er tale om tæt, spredt eller tyndt befolket område. Hvorfor overvejer man at flytte tung frigørelse til Grenaa, når vi altid holder møder i Kolind, fordi det ligger centralt? Årsagen er at Kolind i perioder har svært ved at rekruttere brandfolk. Bliver det ikke meget vanskeligt at rekruttere til 5-min. beredskab i Randers? Jo historisk set er det særdeles vanskeligt at rekruttere deltidsbrandfolk rundt om stationen på Hadsundvej. Er der kun et 1-min. beredskab i Randers, fordi man ikke kan rekruttere til 5-min. beredskab? 1-min. beredskabet i Randers er både historisk betinget og baseret på de risici, som byen frembyder. Eksempelvis stor befolkningstæthed (70.000), en ældre bymidte med stor brandbelastning, vanskelig fremkommelighed for deltidsfolk til stationen i myldertid, vanskelig køreveje for store brandkøretøjer, høj koncentration af institutioner med sårbare og evakueringstunge borgere, meget høj frekvens på udrykninger (600 pr. år), vanskeligheder ved at rekruttere deltidsbrandfolk ikke mindst i dagtiden. Der er i dag tre beredskabschefer, men kun én står på besparelsesforslaget. Hvad skal der ske med de to øvrige chefer? Der laves ordentlige aftaler med alle cheferne. Der bliver kun 1 direktør i det nye selskab og ingen afdelingsledere. Alle mellemleder-lag fjernes, så vi får kortest mulig vej fra brandmand til ledelsen og sparer flest mulig penge.

4 Station Hinnerup står både med en besparelse på 0,5 mio. og 1,2 mio. Hvorfor? 0,5 mio. opnås ved en nedskallering og 1,2 mio. ved en lukning. ØVRIGE Hvorfor er politikkerne ikke med til mødet? Det er et medarbejdermøde. Hvorfor er Falck-ansatte ikke repræsenteret i medarbejderudvalget? Medarbejdere fra en leverandør/entreprenør kan ikke være med i sådan et udvalg. Hvem svarer, hvis man stiller et spørgsmål på Fremtidens beredskab på Facebook? Som udgangspunkt Kasper, men i visse tilfælde også Annemette La Cour. Har man spurgt kunderne (Novopan) om, hvad de siger til, at vi sender 1+3 til en ABA-alarm? Nej. Hvad kan vi som deltidsbrandmænd gøre? Hvordan kan vi byde ind? Skrive eller ringe til Kasper. Ideer, forslag, kritik m.m. Kender politikkerne konsekvensen af længere udrykningstider, og ved de hvor hurtigt en brand udvikler sig på fem minutter? Ja. Kommer der til at ske noget med vores vagtcentral? Ja, der kommer forhåbentligt flere opgaver, vi kan tjene penge på.

5 Hvad sker der efter mødet i dag? Kasper håber på masser af feed back og mails. Hvad kommer der til at ske med de køretøjer, der bliver i overskud? Det er for tidligt at sige noget om. Vi er uddannet til at køre minimum 1+5, og nu skal vi køre 1+3. Det kommer til at ændre hele vores uddannelsesstruktur. Det er muligt, men så må vi træne nye indsatsprincipper. Hvilken konsekvens har det, hvis en kommune vælger at tilkøbe ydelser ud over basis? Indebærer det, at de enkelte stationer KUN slukker i egen kommune? Nej, det vil altid være nærmeste station, der bliver kaldt. Der er ingen krav om, at holdledere skal være uddannet teknisk leder. Har vi vedtaget, at det er et krav? Kan vi ikke spare det og i stedet fokusere på at videreuddanne vores holdledere? Der er ikke lagt op til at spare på holdledernes honorar for at være tekniske ledere. Hvorfor skal ISL med til en ABA? Det skal han/hun, hvis politikkerne har besluttet det. Det er én af mange ting, som vi kigger på med den nye dimensionering. Kald til ABA. Hvor længe og hvor mange personer skal vi vente på at en kontaktperson kommer frem? Kan man fastsætte en regel for det? Næppe.

6 Hvad skal man bruge en båd til i Hadsten? Det kigger vi også på i den kommende dimensionering. Hadsten er dimensioneret med lift/drejestige. Hvis Ebeltoft kan vente på stige fra Grenaa, hvorfor kan Hadsten ikke vente på stige fra Randers? Redningsstigerne skal være placeret der, hvor lokale risikoforhold tilsiger det. Lige nu drejer det sig om Randers, Hammel og Grenaa. Langvang er ikke kun en brandskole. Det er også højderedning, afstivning osv. Kan vi sælge flere kurser og ydelser? Vi har hele tiden dialog med Falck om udvidelse af aktiviteterne. Hvorfor er der ikke lavet et scenarie for HSE en? Det skal undersøges, hvordan vi får mest glæde af HSE en. Hadsten har rigtig fine biler og øvrigt materiel. Hvor meget kører de på årsbasis? Ca. 80 udkald årligt. Hvornår forventer man den endelige afgørelse om beredskabets fremtidige struktur? Basisdimensioneringen indleveres til politikkerne den 10. august. Herefter er der politiske drøftelser til primo september. Den færdige risikobaserede dimensionering er måske først klar i december. Får vi et pengebeløb til navneskift på dragter, biler, bygninger osv.? Nej. Derfor kan vi ikke skifte navn natten over. Det kan vi ikke forsvare at bruge penge på, når vi står overfor så store besparelser. Nyindkøbte dragter, biler osv. vil selvfølgelig blive forsynet med vores nye navn.

7 ABA-kunder betaler det samme beløb i alle kommunerne, men får meget forskellig service. Bør man ikke ensrette udrykningsstyrken bedre, så de kunder, der får den mindste udrykning ikke føler sig snydt? Det skal vi helt afgjort have kigget på. Vi har fået at vide, at Falck-kontrakterne er åbnet, men er der håb for, at man kan få Falckydelsen billigere? Det er der bestemt. Dialogen er i gang. Hvad har man bedt Falck om at regne på? Falck regner blandt andet på hvad det koster at ændre i de eksisterende kontrakter. I 2012 reducerede Randers ABA-udrykningen til 1+1+1, bortset fra om natten pga. eventuelle evakueringsproblemer. Det er institutionens ansvar at kunne evakuere borgerne, ikke beredskabets ansvar. Vi har til gengæld et ansvar for at ankomme til den tid, som politikerne har fastlagt og indlede slukning, så færrest mulige beboere behøver evakuering/genhusning. FORSLAG Byde ind på opgaver for hjælpemiddeldepotet. Tilbyde lukkeservice på institutioner. Servicere hjemmeplejebiler. Overvåge tyverialarmer. Hjælpe hjemmeplejen med tunge løft. Sælge sikkerhedskurser. Blive uddannet til at assistere ved eftersøgning af forsvundne børn og ældre. Sælge flere førstehjælpskurser. Kørsel med busser for skoler og institutioner. Brandvagtsopgaver. Lave en liste med entreprenører, som bliver rekvireret til brand, så priserne bliver mere ensartede.

8 Lave en kompetenceafklaring på de deltidsansatte. Gennemgå pick-listen i forhold til at man går ned på to indsatsledere. Branden er ofte slukket, når indsatsleder når frem. Sælge ydelser til nabokommuner. Randers har indbyggere, altså ikke nok til et 1-min. beredskab, men man skal også kigge på tætheden, erhvervslivet og området, inden man beslutter at nedlægge 1. min. beredskabet. Hjælpe hinanden med specialværktøj på tværs af kommunegrænser. Udlicitere eftersyn af brandmateriel, hvis man kan finde en billigere entreprenør. Finde flere opgaver til vores vagtcentral. Indgå flere indkøbsaftaler. Overveje, at bilerne på Djursland skal serviceres i Randers. Klæde politikkerne bedre på, så de forstår at besparelserne VIL gå ud over sikkerheden. Gøre politikkerne opmærksom på, hvad prisen pr. indbygger er i vores nabolande. Pagere med GPS og retursvar, så man sender dem, der er tættest på og ikke kalder flere, end det er nødvendigt. Gå i dialog med forsikringsselskaberne og have snabelen ned i deres pengekasse. Opfordring til Kasper om at gå i dialog med nogen af vores største og farligste kunder. Sammenligne økonomien station for station. Indføre vagtordning på de stationer, som i dag kører uden. Flytte tankvogn og specialmateriel til Kolind og køre på 1. minut til assistance. KOMMENTARER Man savner efteruddannelse af holdledere. 1-minut beredskabet når at slukke branden, inden den for alvor når at udvikle sig. 1+1 er i mange tilfælde en god løsning, men hvis personer er i fare går man som redningsmand ind alligevel, selvom der ikke er et sikringshold. Hvis station Hinnerup lukkes, indebærer det et markant fald i serviceniveauet over for borgerne. Hinnerup er i gennemsnit fremme på 8-9 minutter. Hvis station Hadsten skal dække området, vil udrykningstiden blive ca. 15. minutter. Desuden sættes der spørgsmålstegn ved de beregnede tal ved lukningen af Hinnerup. På Beredskabsinfo kan man læse, at station Hinnerup har rekrutteringsproblemer. Det er ikke tilfældet. To brandmænd sagde op næsten samtidig, men to nye blev ansat forholdsvis hurtigt.

9 Man stiller sig tvivlende overfor besparelsen ved at lave et døgn 5-min. beredskab. Værkstedsindtægten forsvinder, hvis man fjerner 1-min. beredskabet. Desuden koster det penge at rekruttere nye til 5-min. beredskabet. Utilfredshed med det nye navn og logo. Bekymring om at komme til at mangle vand. Mængden er tilpasset vores nuværende beredskab, branddamme er lukket og brandhaner nedlagt. Ikke alle kald til trafikuheld er forsvarlige med en styrke på 1+3. Der vil mangle mandskab i tilfælde af at vejen skal spærres osv. De folk, der arbejder på stedet, vil være udsat for større fare. Det er nemt at sætte stationer på et kort, men man skal være opmærksom på, at det kan være en udfordring at skaffe brandfolk til udkantsstationerne. Vi vil gerne gøre en forskel, men vi mister motivationen, når der bliver længere og længere imellem kaldene. For at man skal komme med forslag til besparelser, skal man vide mere om validiteten af besparelsesforslagene. De nye tiltag om basis- og klyngestationer skal kunne fungere for brandmanden og hans/hendes privatliv. Melding på pick-listen svarer ofte ikke til det scenarie, man kommer ud til. Hvis mandskabet på en station bliver reduceret, kommer de tilbageværende til at køre oftere. Det er ikke fair over for arbejdsgiverne.

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere