Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1974L0061 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende anordninger til tyverisikring af motorkøretøjer (74/61/EØF) (EFT L 38 af , s. 22) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens direktiv 95/56/EF af 8. november 1995 L M2 Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 L Ændret ved: A1 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EFT L 215 af , s. 20 (74/61) C2 Berigtigelse, EFT L 40 af , s. 18 (95/56)

2 1974L0061 DA B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende anordninger til tyverisikring af motorkøretøjer (74/61/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: De tekniske forskrifter, som motordrevne køretøjer skal opfylde i henhold til de enkelte staters lovgivning, omfatter blandt andet også en anordning til tyverisikring; disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor nødvendigt, at alle medlemsstater enten ved siden af eller i stedet for deres nuværende bestemmelser gennemfører ensartede bestemmelser, navnlig med henblik på, at EØF-standardtypegodkendelse i overensstemmelse med Rådets direktiv af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 3 ) kan anvendes for alle køretøjstyper; det er hensigtsmæssigt hovedsagelig at anvende de tekniske forskrifter, der er vedtaget af FN's»økonomiske Kommission for Europa i dens regulativ nr. 18 (»Ensartede forskrifter for godkendelse af motorkøretøjer med hensyn til deres tyverisikring«( 4 ), der er bilagt overenskomsten af 20. marts 1958 om indførelse af ensartede vilkår for godkendelse af tilbehør og dele til motorkøretøjer og om gensidig anerkendelse af godkendelser af udstyr og dele til motorkøretøjer, UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Ved køretøjer forstås i dette direktiv alle motordrevne køretøjer M1, færdigopbyggede eller ikke færdigopbyggede, der er bestemt til færdsel på vej, og som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/t, med undtagelse af M1 skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile redskaber. ( 1 ) EFT nr. C 112 af , s. 16. ( 2 ) EFT nr. C 60 af , s. 12. ( 3 ) EFT nr. L 42 af , s. 1. ( 4 ) Dokument EØF Genève E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. Add. 17.

3 1974L0061 DA B Artikel 2 Medlemsstaterne kan ikke nægte EØF-standardtypegodkendelse eller national godkendelse af et køretøj af grunde, der vedrører anordningen til tyverisikring, hvis denne opfylder kravene i M1 de pågældende bilag til dette direktiv. Artikel 3 Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller anvendelse af køretøjer på grund af anordningen til tyverisikring dersom denne svarer til forskrifterne i M1 de pågældende bilag. Artikel 4 Den medlemsstat, som har meddelt EØF-typegodkendelsen træffer de nødvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om enhver ændring af en komponent eller et karakteristikum, der er omhandlet i M1 de relevante bilag. De kompetente myndigheder i denne stat afgør, om den C1 ændrede køretøjstype skal underkastes nye prøver og om der skal udarbejdes ny prøverapport. Såfremt prøverne viser, at dette direktivs forskrifter ikke er overholdt, kan ændringen ikke godkendes. Artikel 5 De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i M1 bilagene til den tekniske udvikling, vedtages i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i artikel 13 i Rådets direktiv af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. Artikel 6 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 18 måneder efter dets meddelelse og giver omgående Kommissionen underretning herom. 2. Medlemsstaterne tilstiller Kommissionen ordlyden af vigtigere nationale bestemmelser, der fastsættes på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 7 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

4 1974L0061 DA BILAGSFORTEGNELSE BILAG I: Administrative bestemmelser for typegodkendelse... Tillæg 1: Typeattest model... BILAG II: Oplysningsskemaer... Tillæg 1: Oplysningsskema for køretøjstype... Tillæg 2: Tillæg 3: Oplysningsskema for en type startspærreanordning Oplysningsskema for en type tyverialarm... BILAG III: EØF-typegodkendelsesattester... Tillæg 1: EØF-typegodkendelsesattest for køretøjstype... Tillæg 2: Tillæg 3: EØF-typegodkendelsesattest for en type startspærreanordning... EØF-typegodkendelsesattest for en type tyverialarm BILAG IV: Anvendelsesområde, definitioner og krav til tyverisikringsanordninger Tillæg 1: Tillæg 2: Fremgangsmåde ved prøvning for slitagebestandighed af tyverisikringsanordninger virkende på styreapparatet... Forskrift for prøvning af tyverisikringsanordning med anvendelse af vridningsbegrænsende anordning... BILAG V: Anvendelsesområde, definitioner og krav til startspærreanordninger Tillæg 1: Model af monteringsattest... BILAG VI: Anvendelsesområde, definitioner og krav til tyverialarmer... Tillæg 1: Model af monteringsattest... Tillæg 2: Tillæg 3: Aillæg 4: Prøvning af systemer til beskyttelse af passagerkabinen... Specifikationer for mekaniske kontakter med nøgle Tekniske forskrifter for akustiske alarmanordninger

5 1974L0061 DA BILAG I ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR TYPEGODKENDELSE 1. Ansøgning om EØF-typegodkendelse af et køretøj 1.1. Ansøgning om typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, af et køretøj hvad angår tyverisikringsanordningen, startspærreanordningen og, i givet fald, alarmsystemet, skal indgives af fabrikanten Bilag II, tillæg 2, indeholder en model for det til ansøgningen hørende oplysningsskema Følgende materiale skal indsendes til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningen: Et køretøj, der er repræsentativt for den type, der søges godkendt Eventuelle typegodkendelsesattester for de monterede startspærreanordninger/-tyverialarmer. 2. Ansøgning om EØF-typegodkendelse af en type startspærreanordning til køretøjer 2.1. Ansøgning om EØF-typegodkendelse af en startspærreanordning som komponent eller separat teknisk enhed i henhold til direktiv 70/156/ EØF, artikel 3, stk. 4, skal indgives af fabrikanten Bilag II, tillæg 2, indeholder en model af oplysningsskemaet Følgende materiale skal indsendes til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsestjenesterne: Tre prøver af den ansøgte type startspærreanordning med alle dennes komponenter. Hver hovedkomponent skal på tydelig og uudslettelig måde være påført ansøgerens handelsnavn eller mærke samt typebetegnelse for den pågældende komponent (Et) køretøj(er), monteret med den ansøgte startspærreanordning, udvalgt af ansøgeren i samråd med den tekniske tjeneste. 3. Ansøgning om EØF-typegodkendelse af en type tyverialarm til køretøjer 3.1. Ansøgning om EØF-typegodkendelse af en tyverialarm som komponent eller separat teknisk enhed i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, skal indgives af fabrikanten Bilag II, tillæg 3, indeholder en model for EØF-typegodkendelsesattesten Følgende materiale indsendes til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningen: Tre prøver af den ansøgte type tyverialarm med alle dennes komponenter. Hver hovedkomponent skal på tydelig og uudslettelig måde være mærket med ansøgerens handelsnavn eller mærke samt typebetegnelse for den pågældende komponent (Et) køretøjer(er), monteret med den ansøgte type tyverialarm, udvalgt af ansøgeren i samråd med den tekniske tjeneste. 4. Meddelelse af EØF-typegodkendelse 4.1. Hvis de relevante krav er opfyldt, meddeles EØF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 4, stk. 3 og En model af EØF-typegodkendelsescertifikatet findes i bilag III, tillæg 1, for ansøgninger omhandlet i punkt 1.1 bilag III, tillæg 2, for ansøgninger omhandlet i punkt 2.1 bilag III, tillæg 3, for ansøgninger omhandlet i punkt Der tilordnes et godkendelsesnummer efter direktiv 70/156/EØF, bilag VII, til hver godkendt type køretøj, startspærreanordning eller tyverialarm. Samme medlemsstat kan ikke tilordne samme nummer til nogen anden type køretøj, startspærreanordning eller tyverialarm.

6 1974L0061 DA EØF-typegodkendelsesmærke 5.1. Enhver tyverialarm og startspærreanordning, som er i overensstemmelse med en type, der er godkendt efter dette direktiv, skal være påført EØF-godkendelsesmærke. Dette mærke består af: et rektangel, som omslutter bogstavet»e«efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse 1 for Tyskland 2 for Frankrig 3 for Italien 4 for Nederlandene 5 for Sverige 6 for Belgien A1 7 for Ungarn 8 for Den Tjekkiske Republik 9 for Spanien 11 for Storbritannien 12 for Østrig 17 for Finland 13 for Luxembourg 18 for Danmark M2 A1 19 for Rumænien 20 for Polen 21 for Portugal 23 for Grækenland A1 26 for Slovenien 27 for Slovakiet 29 for Estland 32 for Letland M2 A1 34 for Bulgarien 36 for Litauen CY for Cypern A1 IRL for Irland MT for Malta i nærheden af rektanglet,»basisgodkendelsens nummer«som udgør del 4 af typegodkendelsesnummeret omhandlet i direktiv 70/156/EØF, bilag VII med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på seneste væsentlige tekniske ændring af direktiv 70/61/EØF på den dag, da EØF-typegodkendelse meddeltes. I nærværende direktiv er dette løbenummer 00

7 1974L0061 DA symbolet»a«,»i«eller»ai«, der henholdsvis angiver, om komponenten eller den separate tekniske enhed er en tyverialarm, en startspærreanordning (»immobilizer«) eller en kombination heraf Nedenfor er gengivet nogle eksempler på EØF-typegodkendelsesmærker ( 1 ): 5.3. Som et alternativ til det i punkt 5.1 og 5.2 ovenfor beskrevne godkendelsesmærke udstedes en typeattest for hver tyverialarm, der udbydes til salg. I tilfælde, hvor fabrikanten af tyverialarmen leverer en godkendt, umærket tyverialarm til en køretøjsfabrikant med henblik på, at denne monterer alarmen som originaludstyr på en køretøjsmodel eller en række køretøjsmodeller, skal tyverialarmens fabrikant levere det nødvendige antal kopier af typeattesten til køretøjets fabrikant, således at denne kan opnå godkendelse af køretøjet efter dette direktivs bilag VI, del II. Består tyverialarmen af særskilte komponenter, skal dens hovedkomponent(er) være påført et henvisningsmærke, og fortegnelse over sådanne henvisningsmærker skal være indeholdt i typeattesten. En model af typeattesten findes i dette bilags tillæg I. 6. Ændringer af type og ændringer af godkendelse 6.1. For ændringer af køretøjstype, type startspærreanordning eller type tyverialarm gælder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF, artikel Produktionens overensstemmelse 7.1. Til sikring af produktionens overensstemmelse skal træffes foranstaltninger i henhold til bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF, artikel 10. ( 1 ) Ovenstående mærke, der er påført en tyverialarm eller en startspærreanordning, angiver, at den pågældende tyverialarm (A), startspærreanordning (I) eller kombinerede tyverialarm/startspærreanordning (AI) er godkendt i Spanien (e 9) under basisgodkendelsesnummeret De første to cifre (00) angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til nærværende direktiv.

8 1974L0061 DA Tillæg 1 Typeattest Model

9 1974L0061 DA BILAG II OPLYSNINGSSKEMAER Tillæg 1

10 1974L0061 DA

11 1974L0061 DA Tillæg 2

12 1974L0061 DA Tillæg 3

13 1974L0061 DA BILAG III EØF-TYPEGODKENDELSESATTESTER Tillæg 1

14 1974L0061 DA

15 1974L0061 DA Tillæg 2

16 1974L0061 DA

17 1974L0061 DA Tillæg 3

18 1974L0061 DA

19 1974L0061 DA BILAG IV ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG KRAV VEDRØRENDE TYVERISIKRINGSANORDNINGER 1. Anvendelsesområde 1.1. Køretøjer af klasse M 1 og N 1 således som disse er defineret i direktiv 70/156/EØF skal være udstyret med tyverisikringsanordning; denne anordning skal tilfredsstille de i punkt 3 og 4 nedenfor anførte krav Køretøjer af andre klasser skal ikke nødvendigvis være forsynet med en sådan anordning, men hvis de er, skal den være i overensstemmelse med forskrifterne i dette bilag. 2 Definitioner 2.1»køretøjstype«motordrevne køretøjer, som ikke udviser væsentlige indbyrdes forskelle, navnlig på følgende punkter: den af producenten angivne køretøjstype arrangement og konstruktion af den eller de dele af køretøjet, hvorpå tyverisikringsanordningen virker tyverisikringsanordningens type 2.2»tyverisikringsanordning«et system, der sikrer mod, at uvedkommende starter motoren på normal måde eller anvender nogen anden af køretøjets hovedenergikilder, og som er kombineret med mindst ét system, der muliggør låsning af styreapparatet låsning af transmissionen, eller låsning af gearskifteforbindelsen 2.3»styreindretning«styretøjets betjeningsindretning, ratsøjlen og dens beklædningsdele, ratstammen, styreudvekslingen samt alle andre dele, som direkte har indflydelse på effektiviteten af anordningen til sikring mod benyttelse 2.4»kombination«en variationsmulighed i låsesystemet, der er udformet således, at den, når den aktiveres på korrekt måde, tillader låsesystemet at fungere 2.5»nøgle«, enhver anordning, der er konstrueret og fremstillet til at bringe et låsesystem til at fungere, idet låsesystemet selv er konstrueret og fremstillet således, at det alene kan aktiveres med nøglen 2.6»rullende kode«en elektronisk kode, som består af flere elementer, hvis sammensætning på tilfældig måde ændres, hver gang senderenheden har været i funktion. 3. Almindelige specifikationer 3.1. Tyverisikringsanordningen skal være konstrueret således, at det er nødvendigt at sætte den ud af funktion: for at starte motoren på sædvanlig måde, og for at føre eller styre køretøjet eller bringe det til at bevæge sig ved egen kraft Forskrifterne i punkt 3.1 skal kunne opfyldes ved brug af én enkelt nøgle Med undtagelse af de i punkt nævnte tilfælde skal anordninger, som aktiveres ved isætning af en nøgle i en lås, være udformet således, at de hindrer udtagning af nøglen, før den i punkt 3.1 omhandlede anordning er trådt i funktion eller indstillet til at fungere Den i punkt 3.1 omhandlede anordning og de dele af køretøjet, den virker på, skal være udformet således, at anordningen ikke kan åbnes, gøres ineffektiv eller ødelægges hurtigt og upåfaldende, for eksempel ved brug af hjælpemidler, systemer eller værktøj, som er billigt, let at skjule og almindeligt udbredt.

20 1974L0061 DA Tyverisikringsanordningen skal være monteret som originaludstyr (hvorved forstås, at den skal være monteret af fabrikanten inden førstegangs detailsalg af køretøjet). Den skal være monteret således, at den i låst position ikke kan demonteres uden brug af specialværktøj, selv efter fjernelse af huset, hvori den er fastgjort. Såfremt anordningen kan gøres uvirksom ved fjernelse af visse skruer eller bolte, skal disse enten være umulige at fjerne eller dækket af anordningens dele, når denne er låst For mekaniske låsesystemer skal antallet af kombinationer være mindst 1 000, eller lig antallet af årligt fremstillede køretøjer, hvis dette er under På køretøjer af ens type skal hyppigheden af hver anvendt kombination være i størrelsesordenen 1: Elektriske og elektroniske låsesystemer, f. eks. systemer med fjernbetjening, skal have mindst kombinationer, og som er forsynet med rullende kode og/eller kræver en gennemsøgningstid på mindst 10 dage, f. eks. højst kombinationer pr. 24 timer pr. mindst kombinationer Koden til nøgle og lås må ikke være synlig Låsen skal være konstrueret, fremstillet og monteret således, at låsecylinderen i låst position ikke med et drejningsmoment mindre end 2,45 Nm lader sig dreje med nogen anden nøgle end den til låsen hørende, og for låsecylindre med stifter: således at det for højst to tilholdere gælder, at de er identiske, virker i samme retning og er placeret ved siden af hinanden, samt at højst 60 % af tilholderne i samme lås er identiske for låsecylindre med plader, således at det for højst to tilholdere gælder, at de er identiske, virker i samme retning og er placeret ved siden af hinanden, samt at højst 50 % af tilholderne i samme lås er identiske Sikringsanordninger skal udelukke enhver risiko for utilsigtet spærring, når køretøjet er i fart, navnlig alle former for spærring, som kan medføre sikkerhedsrisiko Tyverisikringsanordninger må ikke kunne aktiveres, uden at man forinden bringer motorens betjeningsapparat i en position svarende til standsning af motoren, og derefter foretager endnu et indgreb, som ikke er en uafbrudt fortsættelse af indgrebet til standsning af motoren Tyverisikringsanordninger, som indstilles til at fungere ved udtagning af nøglen, må enten ikke kunne indstilles til at fungere, før nøglen er taget mindst 2 mm ud, eller skal være forsynet med en sikkerhedsanordning, der hindrer, at nøglen utilsigtet udtages helt eller delvis Udløsning af tyverisikringsanordningens låsning og/eller frastilling kan være servoassisteret. Anordningens funktionsstilling skal dog fastholdes med egnede midler, som ikke kræver servoassistance Køretøjets motor må ikke kunne startes på normal måde, før tyverisikringsanordningen er frastillet Tyverisikringsanordninger, der hindrer udløsning af køretøjets bremser, er ikke tilladt Når tyverisikringsanordningen er udstyret med en anordning til påkaldelse af førerens opmærksomhed, skal denne anordning træde i funktion, når brugeren åbner førerdøren, medmindre sikringsanordningen er stillet til at fungere og nøglen udtaget. 4. Særlige specifikationer Ud over de almindelige specifikationer foreskrevet i afsnit 3 skal sikringsanordningen opfylde nedenstående særlige betingelser Tyverisikringsanordninger virkende på styreapparatet Sikringsanordninger virkende på styretøjet skal blokere dette. Motoren må ikke kunne startes, før den normale styreevne er genetableret.

21 1974L0061 DA Sikringsanordningen må ikke kunne hindres i at virke, når den er stillet til at fungere Anordningen skal fortsat overholde kravene i punkt 3.10, 4.1.1, og 4.1.4, efter at den har været underkastet ganges låsning i hver retning under den i tillæg 1 beskrevne prøve for slitagebestandighed Når tyverisikringsanordningen er aktiveret, skal den kunne opfylde ét af følgende krav: anordningen skal kunne modstå påføring af et statisk drejningsmoment på 300 Nm omkring ratstammens akse i begge retninger, uden at styreapparatet derved påføres en beskadigelse, der kan true sikkerheden, eller anordningen skal være forsynet med en mekanisme, der giver efter eller glider, således at systemet kan tåle enten uafbrudt eller intermitterende påføring af et drejningsmoment på mindst 100 Nm. Låsesystemet skal kunne modstå denne påvirkning også efter udførelse af den i tillæg 2 beskrevne prøve, eller anordningen skal være forsynet med en mekanisme, der gør det muligt for rattet at dreje frit på den blokerede ratstamme. Blokeringsmekanismen skal være tilstrækkelig stærk til at modstå påføring af et statisk drejningsmoment på 200 Nm omkring ratstammens akse i begge retninger Tyverisikringsanordninger, der gør det muligt at udtage nøglen, mens denne er i en anden position end den, der bevirker inaktivering af styreapparatet, skal være udformet således, at nøglen ikke utilsigtet kan anbringes i denne position Hvis en af komponenterne svigter, således at de i punkt , og angivne krav til drejningsmomentpåvirkning ikke let kan opfyldes, men styresystemet forbliver blokeret, skal systemet anses for at opfylde kravene Tyverisikringsanordninger virkende på transmissionen Tyverisikringsanordninger virkende på transmissionen skal hindre drejning af køretøjets drivende hjul Tyverisikringsanordningen må ikke kunne hindres i at virke, når den er indstillet til at fungere Transmissionen må ikke utilsigtet kunne blokeres, når nøglen er sat i tyverisikringsanordningens lås, selv om spærreanordningen for start af motoren er i brug eller indstillet til brug Tyverisikringsanordningen skal være konstrueret og fremstillet således, at den forbliver fuldt funktionel ved en slitagegrad hidrørende fra ganges låsning i hver retning Tyverisikringsanordninger, der gør det muligt at udtage nøglen, mens denne er i en anden position end den, der bevirker blokering af transmissionen, skal være således udformet, at nøglen ikke utilsigtet kan anbringes i denne position Tyverisikringsanordningen skal uden at der derved opstår skader, der kan true sikkerheden kunne modstå statisk belastning i begge retninger med et drejningsmoment, der er 50 % større end det maksimale drejningsmoment, som normalt kan påføres transmissionen. Størrelsen af det i denne prøve påførte drejningsmoment fastsættes på grundlag af det maksimale drejningsmoment, som kan overføres af kobling eller automatisk transmission, ikke på grundlag af motorens største drejningsmoment Tyverisikringsanordninger virkende på gearskiftets betjeningsapparat Tyverisikringsanordninger virkende på gearskiftets betjeningsapparat skal kunne hindre ethvert gearskift På manuelle gearkasser skal gearskiftestangen kunne låses i bakgear; derudover er låsning i frigear tilladt På automatiske transmissioner med parkeringsstilling skal mekanismen kunne låses i denne position; derudover er låsning i frigear og/eller bakgear tilladt.

22 1974L0061 DA På automatiske transmissioner uden parkeringsstilling skal mekanismen kunne låses i følgende positioner: frigear og/eller bakgear Sikringsanordningen skal være konstrueret og fremstillet således, at den forbliver fuldt funktionel ved en slitagegrad hidrørende fra ganges låsning i hver retning. 5. Elektromekaniske og elektroniske tyverisikringsanordninger Elektromekaniske og elektroniske tyverisikringsanordninger skal, hvis de forefindes, opfylde kravene i punkt 3 og 4 ovenfor og bilag V, punkt 5, med de fornødne ændringer.

23 1974L0061 DA Tillæg 1 Fremgangsmåde ved afprøvning for slitagebestandighed af tyverisikringsanordninger virkende på styreapparatet 1. Prøvemateriel 1.1. Prøvemateriellet består af: en opstilling, hvori det er muligt at montere prøveeksemplaret af det komplette styreapparat monteret med tyverisikringsanordning, som angivet i bilag IV, punkt 2.2, et middel, hvormed man kan aktivere og frastille tyverisikringsanordninger, hvortil der skal bruges nøgle, en anordning, med hvilken ratsøjlen kan drejes i forhold til sikringsanordningen. 2. Prøvningsmetode 2.1. Et eksemplar af styreapparatet, komplet med tyverisikringsanordning, fastgøres i den i punkt ovenfor nævnte opstilling En afprøvningscyklus omfatter følgende operationer: Udgangsstilling. Tyverisikringsanordningen frastilles, og ratsøjlen bringes i en position, som hindrer aktivering af tyverisikringsanordningen, medmindre denne er af en type, som kan låses i alle styreapparatets positioner Stillet til at aktiveres. Tyverisikringsanordningen føres fra deaktiveret til aktiveret stilling ved hjælp af nøglen Aktiveret ( 1 ). Ratsøjlen drejes således, at den påføres et moment på 40 Nm ± 2 Nm i det øjeblik, hvor tyverisikringsanordningen udløses Deaktiveret. Sikringsanordningen deaktiveres med sædvanlige midler, idet det påførte moment nedsættes til nul for at lette anordningens frakobling Retur ( 6 ). Ratsøjlen drejes til en position, som ikke tillader udløsning af sikringsanordningen Modsat rettet drejning. De i punkt 2.2.2, 2.2.3, og anførte operationer gentages, men ratsøjlen drejes i modsat retning Intervallet mellem to efterfølgende deaktiveringer af anordningen skal være mindst 10 sekunder Denne afprøvningscyklus gentages det i bilag IV, punkt 4.1.3, foreskrevne antal gange. ( 1 ) Hvis tyverisikringen tillader låsning i nogen af styretøjets positioner, udelades de i punkt og beskrevne procedurer.

24 1974L0061 DA Tillæg 2 Fremgangsmåde ved prøvning af tyverisikringsanordninger virkende på styretøjet med anvendelse af en anordning til begrænsning af drejningsmomentet 1. Prøvemateriel Prøvemateriellet består af: 1.1. en fastspændingsanordning til fastholdelse af de pågældende dele af styreapparatet, eller, hvis prøven udføres på et komplet køretøj, et løftesystem, der er i stand til at løfte alle styrende hjul fri af gulvet, og 1.2. en anordning, der er i stand til at påføre og måle det i punkt 2.3 foreskrevne drejningsmoment på styreapparatets betjeningsanordning. Drejningsmomentet skal måles med en nøjagtighed på mindre end 2%. 2. Fremgangsmåde ved prøvens udførelse 2.1. Udføres prøven på et komplet køretøj, skal alle køretøjets styrende hjul være løftet fri af gulvet Styretøjets lås skal være aktiveret, således at styringen er låst Der skal påføres et drejningsmoment på styreapparatets betjeningsanordning, således at denne drejes Hver testcyklus består af en 90 drejning af rattet, efterfulgt af 180 drejning i modsat retning, samt endnu en drejning på 90 i den oprindelige retning (jf. diagrammet); 1 cyklus = + 90 / / + 90, med en tolerance på ± 10 % Varigheden af en testcyklus er 20 s ± 2 s Der udføres fem testcykler I hver testcyklus skal det laveste målte drejningsmoment være større end det i punkt i dette tillæg angivne.

25 1974L0061 DA BILAG V ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG KRAV TIL STARTSPÆRREANORDNINGER 1. Anvendelsesområder 1.1. Køretøjer af klasse M 1 skal være udstyret med startspærreanordning Startspærreanordninger til montering på køretøjer af andre klasser er tilladt, men når sådanne anordninger er monteret, skal de opfylde forskrifterne i dette bilag, med passende ændringer. 2. Definitioner I dette direktiv forstås ved: 2.1.»Startspærreanordning«, en anordning, der forhindrer, at køretøjet kan køres bort ved egen kraft. 2.2.»Kontroludstyr«, det udstyr, der er nødvendigt til at tilkoble eller frakoble startspærreanordningen. 2.3.»Statusindikator«, enhver anordning, der er beregnet til at angive spærreanordningens status (tilkoblet / frakoblet / overgang fra tilkoblet til frakoblet og omvendt). 2.4.»Tilkoblet tilstand«, den tilstand, hvori køretøjet ikke kan bringes til at køre ved egen kraft. 2.5.»Frakoblet tilstand«, den tilstand, hvori køretøjet kan benyttes på sædvanlig måde. 2.6.»Nøgle«, enhver anordning, der er konstrueret og produceret således, at den giver mulighed for betjening af et låsesystem, som er konstrueret og produceret således, at det kun kan betjenes ved hjælp af denne nøgle. 2.7.»Omgåelsesanordning«, en facilitet, der bevirker låsning af startspærreanordningen i frakoblet tilstand. 2.8.»Type startspærreanordning«, systemer, der ikke indbyrdes afviger væsentligt på vigtige punkter såsom: producentens handelsnavn eller mærke kontroludstyrets art den måde, hvorpå anordningerne virker på de relevante systemer i køretøjet (som anført i punkt 4.1 nedenfor). 3. Almindelige specifikationer 3.1. Det skal være muligt at tilkoble og frakoble startspærreanordningen i overensstemmelse med disse krav Giver anordningen mulighed for overførsel af radiosignaler, f. eks. til til- eller frakobling, skal den opfylde de relevante ETSI-normer ( 1 ) En startspærreanordning skal være udformet og monteret således, at ethvert køretøj, der er udstyret med anordningen, til stadighed opfylder de tekniske krav En startspærreanordning må ikke kunne tilkobles, når tændingsnøglen er i en position, der svarer til, at motoren er i gang Når startspærreanordningen er i frakoblet tilstand, må den kun kunne omgås ved hjælp af en passende nøgle Startspærreanordningen skal være udformet og produceret således, at den i monteret tilstand ikke påvirker køretøjets konstruktivt bestemte funktion og betjening, selv når den fejlfungerer En startspærreanordning skal være udformet og produceret således, at den efter korrekt montering på køretøjet i henhold til producentens anvisninger ikke kan sættes ud af funktion eller ødelægges hurtigt og upåfaldende, for eksempel ved brug af hjælpemidler, systemer eller ( 1 ) ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder. Eksisterer sådanne normer ikke, når dette direktiv træder i kraft, skal de relevante nationale krav gælde.

26 1974L0061 DA værktøj, som er billigt, let at skjule og almindeligt udbredt. Det skal være vanskeligt og tillige tidskrævende at udskifte en hovedkomponent eller et hovedaggregat med det formål at omgå startspærringen En startspærreanordning skal være udformet og produceret således, at den ved korrekt montering efter producentens anvisninger er bestandig over for køretøjets indvendige miljø i en rimelig levetid (jfr. punkt 5 vedrørende prøvning). Mere specielt må de elektriske egenskaber af køretøjets kredse ikke påvirkes ugunstigt ved montering af startspærreanordningen (ledningers tværsnitsareal, kontakters sikkerhed m.v.) En startspærreanordning kan være kombineret med andre systemer i køretøjet eller kan være indbygget i disse (f. eks. motorstyringssystemer eller tyverialarmer). 4. Særlige specifikationer 4.1. Spærringens omfang En startspærreanordning skal på mindst én af følgende måder forhindre, at køretøjet kan køre ved egen kraft: ved at deaktivere mindst to særskilte kredse, der er nødvendige for køretøjets funktion (f. eks. startmotor, tænding, brændstoftilførsel m. v.) ved med kode at gribe ind i funktionen af mindst én styreenhed, der er nødvendig for køretøjets funktion En startspærreanordning til montering på køretøjer med katalysator må ikke kunne medføre, at uforbrændt brændstof tilføres udstødningssystemet Driftssikkerhed Driftssikkerheden af startspærreanordningen skal være sikret gennem hensigtsmæssig konstruktion, der tager hensyn til miljøet i det pågældende køretøj (jf. punkt 3.8 og 5) Funktionssikkerhed Det skal være sikret, at startspærreanordningen ikke skifter status (tilkoblet/frakoblet) som resultat af nogen af de i punkt 5 beskrevne prøver Tilkobling af startspærreanordningen Startspærreanordningen skal koble til, uden at føreren foretager sig yderligere, på mindst én af følgende måder: ved at tændingsnøglen drejes til stilling»0«og en af dørene betjenes; det tillades desuden, at startspærreanordninger, der kobler fra umiddelbart før eller under den normale procedure for start af køretøjet, kobler til, når tændingen slås fra 4.5. Frakobling højst fem minutter efter udtagning af tændingsnøglen ved låsning af køretøjet Frakobling skal opnås ved hjælp af en af følgende anordninger eller en kombination heraf. Andre anordninger med tilsvarende præstationer er tilladt En mekanisk nøgle, som opfylder kravene i bilag IV, tillæg Et tastatur til indtastning af en individuel valgbar kode med mindst kombinationer En elektrisk/elektronisk anordning, f. eks. en fjernbetjeningsenhed, der har mindst kombinationer, og som er forsynet med rullende kode og/eller kræver en gennemsøgningstid på mindst 10 dage, f. eks. højst kombinationer pr. 24 timer pr. mindst kombinationer Statusindikator Til angivelse af startspærreanordningens status (tilkoblet/frakoblet, skift fra tilkoblet til frakoblet og omvendt) tillades optiske indikatorer

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2003/0226(COD) 15. september 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0297 DA 31.12.1991 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. december 2014 til: Vedr.: Generalsekretariatet for

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for for PFISTERER Højspændingsviser 1. Generelt Spændingsviseren er et sikkerhedsværktøj for brugeren. Nedenstående betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal nøje overholdes. Spændingsviseren overholder

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 13. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere