Center for Ejendomme og Intern Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ejendomme og Intern Service"

Transkript

1 Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover er den interne IT-service forankret i dette center, med blandt andet servicedisk og telefonisk brugersupport, der foretages opsætning af it-udstyr på både administrativt og pædagogisk niveau, og her opretholdes og vedligeholdes serverdrift og netværksdrift. Kantinedriften på de tre rådhuse og rådhusbetjentene er forankret i dette center, og der føres tilsyn med den udliciterede rengøring af institutioner, rådhuse mv. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt via beredskabet forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. I er varmeforsyningen placeret, der dog hører direkte ind under direktørens ramme. Varmeforsyningen vedrører opgaver om drift og vedligeholdelse af LKV-anlæggene (de lokale kraftvarmeanlæg) på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Centeret er organiseret i afdelingerne: Kommunale Ejendomme (Drift og Service, Projekt og anlæg, Administration, Rådhuskantiner) IT og Servicedisk (IT-System, Service Desk og IT-support) Egedal Brandvæsen (Brandvæsen og Risikostyring) Varmeforsyning (3 lokale kraftvarmeanlæg samt anlægsprojekterne Fjernvarme Syd og Fjernvarme Nord). Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Driftsbudget Driftsbudgettet er fordelt på de skatte- og brugerfinansierede områder. Tabel 1A viser den skattefinansierede del af centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1B viser den brugerfinansierede del af centerets bevilling på Varmeforsyning drift af LKV-anlæg under Planudvalget.

2 Tabel 1A s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 1B s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling inkl. varmeforsyningen, som er brugerfinansieret, er på i alt 85,4 mio. kr. i Under Økonomiudvalget er der afsat 56,7 mio. kr. fordelt med 16,8 mio. kr. til løn og 39,9 mio. kr. til øvrig drift. Den resterende del af bevillingen på 28,7 mio. kr. vedrører Planudvalget og er fordelt med 11,5 mio. kr. til løn og 17,3 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen under Planudvalget udgør 28,7 mio. kr. på det skattefinansierede område (tabel 1A), medens der på det brugerfinansierede område er budgetlagt med kr. flere udgifter, end der er budgetlagt indtægter (tabel 1B). Forklaring til udsvinget på tabel 1A mellem årene på: Økonomiudvalget I tabel 1 A skyldes udsvinget mellem 2013 og 2014, at lønbudgettet er tilrettet mellem Økonomiudvalget og Planudvalget. Udsvinget i tabel 1A mellem 2013 og 2014 på øvrig drift skyldes Brandvæsenets opbygning (det vil sige indretning med udstyr i biler til brug for beredskabet) i forbindelse med udskiftning af biler. Forklaring til udsvinget på tabel 1B mellem årene på: I 2014 er der under Planudvalget på det brugerfinansierede område budgetlagt med kr. flere udgifter end, der er indtægter under Planudvalget. Budget vil løbende blive justeret i forhold til evt. over- eller underdækning på området (ved evt. overdækning skal der ske tilbagebetaling til forbrugerne).

3 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver God brugerservice og sammenhængende serviceforløb Nogle af de overordnede mål for den nye organisation er internt for de kommunale enheder at skabe sammenhængende serviceforløb inden for det arbejdsfelt, der benævnes Facility Management. I den vedtagne organisation er dette samlet omkring anlæg og drift af alle kommunens bygninger med tilhørende udeområder, risikostyring og forsikringer, energiledelse, køb og salg af ejendomme, rengøring, IT-drift og redningsberedskab. De tekniske servicemedarbejdere overgik i 2012 til centeret, hvilket har givet mulighed for at højne kvalitet og service af de kommunale bygninger og til gavn for brugerne. Der vil i 2014 og frem blive sat mere fokus på det samlede ejendomsområde gennem en ejendomsstrategi med tilhørende handleplaner, der forventes vedtaget i 2. halvår af Det er målet at skabe mere helhed på området samt effektivisering af bygningsdriften gennem øget fokus på administration og styring af bygningerne, klog anvendelse af kommunens m2, proaktiv og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger, energimæssig bæredygtighed mm. IT Der er vedtaget planer om at etablere et fælleskommunalt samarbejde evt. i form at et -60 selskab om fælles it-drift mellem Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner, hvilket forventes afklaret i løbet af efteråret Indflytning i nyt rådhus vil kræve udgifter ifm. fraflytning fra rådhusene i henholdsvis Ølstykke Stenløse og Smørum. De endelige udgifter i denne forbindelse er endnu ikke kortlagt. Beredskabet (Brandvæsenet) Der er ved at blive udarbejdet en rapport om strukturen for redningsberedskabet, der forventes færdig i marts En eventuel ændret struktur for beredskabet forventes dog først at være aktuel i Gennemsnittet af operative opgaver er steget fra udkald årligt til ca udkald. I budgettet er der regnet med 195 udkald. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Egedal byområde, der åbner mulighed for byggeri i mere end 4 etager, opstår et nyt behov for, at brandvæsenet skal kunne yde en indsats i højere bygninger end nu. Dette vil generere merudgifter for brandvæsenet til drift af stigevogn/redningslift således, at brandvæsenet er i stand til at foretage personrednings- og brandslukningsindsatser i bebyggelse på mere end 4 etager. Der er mulighed for at udbygge services omkring vagtcentralen i forbindelse med håndtering af nødkald for hjemmeplejen mv. SINE (SIkkerhedsNEttet) - SINE Serviceses (kontrolrumssoftware) er sidste del af beredskabernes nye radio-løsning SINE. SINE Service er en it-løsning, som knytter beredskabernes vagtcentraler sammen og giver overblik over beredskabernes ressourcer, opgaver, status og positioner. Samtidig er det en koordinationstjeneste til udveksling af operativ information mellem forskellige beredskaber og niveauer fra skadested helt op til det nationale krisestyringsniveau. Implementeringen af SINE-Service vil foregå som en gradvis udrulning frem til 2016, hvor SINE-Services skal være i drift. Der er i SINE Sekretariatet igangsat arbejde med beskrivelse af SINE-serviceses-løsningen og de økonomiske konsekvenser er derfor p.t. ukendte. Forsikring- og risikostyring Kommunens skadesprofil analyseres med henblik på forslag til ny forsikringspolitik i 2014, der skal nedbringe antallet af skader og kommunens udgifter hertil. Heraf vil en del skulle friholdes til intern dækning af visse skadestyper. Der er mulighed for at implementere flere digitale løsninger, bl.a. til håndtering af anmeldelsessager og forsikringsskader mv. Den reviderede forsikringspolitik forventes at have virkning fra budget 2015.

4 Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det fortsat generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme, Kommunen udbyder til salg. Følgende ejendomme er planlagt udbudt til salg: Tidligere institutioner Andre ejendomme Ejendomme, der påtænkes solgt i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter Tangbjerg i Ølstykke Barnekær 1 i Stenløse Smørum Rådhus Langekær i Ølstykke Ryttergården i Smørum Ølstykke Rådhus Satellitten i Ølstykke Lillestræde 3L i Ganløse Kratkær 6 i Smørum Dagplejegæstehuset ved Hampelandskolen i Ølstykke Tvillingevej 2U i Smørum grund Egedal Rideskole i Ølstykke Sandbjergcenteret i Stenløse (hovedhuset) (endnu ikke afklaret ift. den gruppe medarbejdere, der arbejder i hovedhuset. Stenløse Syd Der har i en årrække været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer og stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads, og der er etableret detailhandel. Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Energianlæg Der er afsat 20 mio. kr. til en række afgrænsede energirenoveringsprojekter, der er under planlægning og udførelse. Varmeforsyning De i 2011 erhvervede LKV-anlæg (lokalkraftvarmeanlæg) drives i kommunalt regi indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor det forventes, at LKV-anlæggene overføres til et forsyningsselskab. Der henvises til afsnit 2 senere i budgetnotatet omhandlende LKV-anlæg.

5 Tabel 2A Center for Ejendomme og Intern services budget fordelt på rammer - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget C EI - Fælles administration IT-drift/service Intern service Redningsberedskab og risikostyring Forsikringsområdet Planudvalget CEI - Fælles administration Intern service Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fem hovedområder: CEI- Fælles administration - udgifter til personale, tjenestevogne, pulje til effektivisering og indkøb, porto og kontorartikler Intern service (rådhusbetjente, kantiner og rengøringsordninger), udlejning samt køb og salg af fast ejendom. Redningsberedskabet (Brandvæsenet) og risikostyring - forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand- rednings- og miljøområdet samt risikostyringen i kommunen Forsikringsområdet er dog ekskl. Arbejdsskadeforsikring for kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). IT-drift og service, der leverer IT-løsninger til administrationen og institutioner m.fl. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale, administration og byudvikling samt udgifter vedr. fælles administrationsudgifter (kontorartikler, porto og kantinedrift). Det samlede budget til CEI-Fælles administration er netto på 21,1 mio. kr. Personaleudgifter vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt LKV-anlæg indgår under CEI-Fælles administration under Planudvalget. Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 16,8 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, forsikringer og risikostyring, IT samt til ejendomsvedligeholdelsen. Yderligere budgetteres der med løn til kantinedrift og betjentfunktion. IT-drift/service Området omhandler levering af IT-løsninger, herunder servicedisk og telefonisk brugersupport til administrationen og institutioner m.m. Det samlede budget på IT-området udgør netto 12,35 mio. kr. Budgettet dækker løn til personalet, uddannelse, kontorhold, annoncer, konsulentbistand og abonnementer samt tjenestevogne. Der er udgifter og indtægter i forbindelse med Ekstern support til Egedal Gymnasium. Udgiftsbudgettet dækker desuden basisapplikationer, serviceaftaler, telefoni, ekstern liniedrift, køb af it-udstyr og private leje/leasingaftaler af it, inventar og materiel.

6 Intern service Området varetager administration og udlejning af kommunens ejendomme, drift af administrationsbygningerne inkl. rengøring og Kommunens offentlige toilet samt kapel. Det samlede budget udgør netto 6,3 mio. kr. Udlejning Omfatter administration af kommunens ejendomme, herunder bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge (25 lejemål) og udlejning af erhvervslejemål (9 lejemål, hvoraf 4 ikke er udlejet). Desuden ejendomme der er planlagt udbudt til salg, der henvises til afsnittet vedr. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver - Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Der er budgetlagt med lejeindtægter på 2,3 mio. kr. og udgifter på 2,2 mio. kr. til skatter og afgifter, el, vand, varme, vedligeholdelse og renovation. Administrationsbygninger og rengøring af rådhuse Herunder afholdes udgifter vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, varme, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v. samt rengøring af kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. Redningsberedskab og risikostyring Budgettet udgør samlet netto 7,6 mio. kr. og dækker Egedal Brandvæsen og Risikostyring. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for Det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt 6,2 mio. kr. Redningsberedskabet råder over øgede indtægter ud over det budgetlagte på fejlalarmer, miljøuheld, følgeskadebekæmpelse, kursusafholdelse m.v. til styrkelse af det forebyggende og afhjælpende beredskab, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni Fælles formål Fælles formål omhandler udgifter til personaleaktiviteter, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedr. Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Forebyggelse dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på 209 brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Afhjælpende indsat omhandler udgifter til brandslukning, indsatsledervagt (195 udrykninger pr. år), udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Risikostyring Risikostyringen indgår under rammen for Redningsberedskab og risikostyring. Området omhandler risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme, og er budgetlagt med 1,4 mio. kr. Forsikringsområdet Området omhandler alle forsikringer ekskl. arbejdsskade for kommunens ansatte (arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning er inkl.).

7 Der er budgetlagt med 9,4 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog ekskl. arbejdsskade på kommunens personale. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil evt. skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: CEI-Fælles administration udgifter til personale vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen. Intern service og et hovedområde under det brugerfinansierede område: LKV-anlæg (de lokale kraftvarmeanlæg). Det samlede budget på det skattefinansierede område udgør 29 mio. kr. til udgifter og 0,3 mio. kr. til indtægter. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale servicegruppen og tekniske servicemedarbejdere, tjenestevogne. Det samlede budget til CEI-Fælles administration 11,7 mio. kr. Intern service Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2014 og overslagsårene udgør netto 17 mio. kr. heri indgår bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer. Ejendomsvedligeholdelse Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inkl. kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca m². Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til Kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 12,8 mio. kr. på Kommunens anlægsbudget i 2014 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,5 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 6,3 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg.

8 Vedligeholdelse af udenomsarealer Ved Kommunens 13 skoler udgør udenomsarealet, der skal vedligeholdes, et areal på m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). Til formålet er afsat 4,426 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 6,7 kr./m². På daginstitutionsområdet, der omfatter kommunens 33 daginstitutioner er arealet ikke beregnet. Til formålet er afsat 1,587 mio. kr. Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af kommunens ejendomme. Servicegruppens budget for 2014 udgør netto 0,7 mio. kr. Budgettet er fordelt med udgifter til en fast opgavedel (tagrenderensning og pedelfunktion) og en variabel opgavedel (diverse små reparationer). Der er budgetlagt indtægter på 0,3 mio. kr. og udgifter på 0,3 mio. kr. (den variable del er fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet). LKV-anlæg (det brugerfinansierede område) Herunder varetages opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af kommunens tre LKVanlæg (de lokale kraftvarmeanlæg) beliggende på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Der er budgetteret med kr. mere i udgifter, end der er budgetteret med indtægter. Efterfølgende tabel 2D viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter på området. Budgettet i 2014 samt overslagsårene er skønnede, så udgifter og indtægter netto over en periode udgør 0 kr. (hvile i-sig-selv princippet). LKV-anlæggene forventes fra 2014 at blive overført til et forsyningsselskab, idet der er sammenhæng til anlægsprojektet Fjernvarmeprojektet for Ølstykke og Stenløse, der indeholder Fjernvarmeforsyning v/maglevad og en del af Stenløse Syd. Fjernvarmeprojektet forventes at overgå fra anlægs- til driftsfasen ultimo 2013/primo Tabel 2B Center for Ejendomme og Intern services budget fordelt på rammer - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget LKV-anlæg udgifter LKV-anlæg indtægter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget funktionsopdelt - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Fælles formål Erhvervsformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og natur pladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Redningsberedskab Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og fore byggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Fælles IT og telefoni Fortsættes - næste side

10 2. Planudvalget Fælles formål Beboelse Grønne områder og natur pladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltalt ninger for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 3B s budget funktionsopdelt - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget LKV-anlæg Fælles formål LKV-Lærkeskolen LKV-Toftehøjskolen LKV-Stengårdsskolen Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

11 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Tilgang overførsel af lønbudget fra C SO Reduktion på baggrund af gennemført EU udbud af netværkssupport - tilgår C PØS Kompetencemidler til centerpuljen Nulstilling af Pulje "Effektivisering og indkøb - restbesparelse i fbm rengøringsudbud" Sandal Børnehave Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Kyllingekær - Regulering for vedligeholdelse af udenomsarealer - Nulstilling af driftsbudget med undtagelse af varme, da der fortsat skal betales - fastafgift til Smørum Kraftvarme for at være tilsluttet ejendommen er nedrevet Elverhøj - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er Toftehøjgård - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Ny Toftegård - Rytterbakken 2A - Ejendommen benyttes kun til rideskole/øvrige lejemål ophørt Ledøje Bygade 23 B - udlejning ophørt da ejendommen skal istandsættes Børnehaven Tangbjerg - Ejendommen er fortsat ikke solgt - mangler driftsbudget - skøn t Tilgang af 5 nye ABA-anlæg - drift og service anslået til pr. anlæg. Som følge af renovering/ ombygning af ejendomme indenfor instiotutions- og skoleområdet - der er ikke indregnet afledt drift til ABA-anlæg i forbindelse med projektet Berigtigelse af lønbudget - Flytning af lønsum fra CEI's administrative personale i alt mio. kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) mio kr. (Teknisk Service). Flyttet til Teknisk service personale under henholdsvis ØU og PU Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under ØU i alt kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) kr. (Teknisk Service) Tilgang til Risikostyring fra Ejendoms vedligeholdelse til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Regulering - Nulstilling og fordeling af budget vedr. kompetancemidler Fortsættes - næste side

12 2.Planudvalget Tilgang til Teknisk Service personale (Adm.) under PU i alt kr. fordelt med kr. (pråjekt og anlæg) kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt mio kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) mio kr. (Teknisk Service) Nulstilling af budget vedr. kompetencemidler Reduktion Ejendomsvedligeholdelsen - Flyttet til risikostyring til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere