Center for Ejendomme og Intern Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ejendomme og Intern Service"

Transkript

1 Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover er den interne IT-service forankret i dette center, med blandt andet servicedisk og telefonisk brugersupport, der foretages opsætning af it-udstyr på både administrativt og pædagogisk niveau, og her opretholdes og vedligeholdes serverdrift og netværksdrift. Kantinedriften på de tre rådhuse og rådhusbetjentene er forankret i dette center, og der føres tilsyn med den udliciterede rengøring af institutioner, rådhuse mv. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt via beredskabet forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. I er varmeforsyningen placeret, der dog hører direkte ind under direktørens ramme. Varmeforsyningen vedrører opgaver om drift og vedligeholdelse af LKV-anlæggene (de lokale kraftvarmeanlæg) på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Centeret er organiseret i afdelingerne: Kommunale Ejendomme (Drift og Service, Projekt og anlæg, Administration, Rådhuskantiner) IT og Servicedisk (IT-System, Service Desk og IT-support) Egedal Brandvæsen (Brandvæsen og Risikostyring) Varmeforsyning (3 lokale kraftvarmeanlæg samt anlægsprojekterne Fjernvarme Syd og Fjernvarme Nord). Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Driftsbudget Driftsbudgettet er fordelt på de skatte- og brugerfinansierede områder. Tabel 1A viser den skattefinansierede del af centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1B viser den brugerfinansierede del af centerets bevilling på Varmeforsyning drift af LKV-anlæg under Planudvalget.

2 Tabel 1A s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 1B s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling inkl. varmeforsyningen, som er brugerfinansieret, er på i alt 85,4 mio. kr. i Under Økonomiudvalget er der afsat 56,7 mio. kr. fordelt med 16,8 mio. kr. til løn og 39,9 mio. kr. til øvrig drift. Den resterende del af bevillingen på 28,7 mio. kr. vedrører Planudvalget og er fordelt med 11,5 mio. kr. til løn og 17,3 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen under Planudvalget udgør 28,7 mio. kr. på det skattefinansierede område (tabel 1A), medens der på det brugerfinansierede område er budgetlagt med kr. flere udgifter, end der er budgetlagt indtægter (tabel 1B). Forklaring til udsvinget på tabel 1A mellem årene på: Økonomiudvalget I tabel 1 A skyldes udsvinget mellem 2013 og 2014, at lønbudgettet er tilrettet mellem Økonomiudvalget og Planudvalget. Udsvinget i tabel 1A mellem 2013 og 2014 på øvrig drift skyldes Brandvæsenets opbygning (det vil sige indretning med udstyr i biler til brug for beredskabet) i forbindelse med udskiftning af biler. Forklaring til udsvinget på tabel 1B mellem årene på: I 2014 er der under Planudvalget på det brugerfinansierede område budgetlagt med kr. flere udgifter end, der er indtægter under Planudvalget. Budget vil løbende blive justeret i forhold til evt. over- eller underdækning på området (ved evt. overdækning skal der ske tilbagebetaling til forbrugerne).

3 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver God brugerservice og sammenhængende serviceforløb Nogle af de overordnede mål for den nye organisation er internt for de kommunale enheder at skabe sammenhængende serviceforløb inden for det arbejdsfelt, der benævnes Facility Management. I den vedtagne organisation er dette samlet omkring anlæg og drift af alle kommunens bygninger med tilhørende udeområder, risikostyring og forsikringer, energiledelse, køb og salg af ejendomme, rengøring, IT-drift og redningsberedskab. De tekniske servicemedarbejdere overgik i 2012 til centeret, hvilket har givet mulighed for at højne kvalitet og service af de kommunale bygninger og til gavn for brugerne. Der vil i 2014 og frem blive sat mere fokus på det samlede ejendomsområde gennem en ejendomsstrategi med tilhørende handleplaner, der forventes vedtaget i 2. halvår af Det er målet at skabe mere helhed på området samt effektivisering af bygningsdriften gennem øget fokus på administration og styring af bygningerne, klog anvendelse af kommunens m2, proaktiv og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger, energimæssig bæredygtighed mm. IT Der er vedtaget planer om at etablere et fælleskommunalt samarbejde evt. i form at et -60 selskab om fælles it-drift mellem Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner, hvilket forventes afklaret i løbet af efteråret Indflytning i nyt rådhus vil kræve udgifter ifm. fraflytning fra rådhusene i henholdsvis Ølstykke Stenløse og Smørum. De endelige udgifter i denne forbindelse er endnu ikke kortlagt. Beredskabet (Brandvæsenet) Der er ved at blive udarbejdet en rapport om strukturen for redningsberedskabet, der forventes færdig i marts En eventuel ændret struktur for beredskabet forventes dog først at være aktuel i Gennemsnittet af operative opgaver er steget fra udkald årligt til ca udkald. I budgettet er der regnet med 195 udkald. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Egedal byområde, der åbner mulighed for byggeri i mere end 4 etager, opstår et nyt behov for, at brandvæsenet skal kunne yde en indsats i højere bygninger end nu. Dette vil generere merudgifter for brandvæsenet til drift af stigevogn/redningslift således, at brandvæsenet er i stand til at foretage personrednings- og brandslukningsindsatser i bebyggelse på mere end 4 etager. Der er mulighed for at udbygge services omkring vagtcentralen i forbindelse med håndtering af nødkald for hjemmeplejen mv. SINE (SIkkerhedsNEttet) - SINE Serviceses (kontrolrumssoftware) er sidste del af beredskabernes nye radio-løsning SINE. SINE Service er en it-løsning, som knytter beredskabernes vagtcentraler sammen og giver overblik over beredskabernes ressourcer, opgaver, status og positioner. Samtidig er det en koordinationstjeneste til udveksling af operativ information mellem forskellige beredskaber og niveauer fra skadested helt op til det nationale krisestyringsniveau. Implementeringen af SINE-Service vil foregå som en gradvis udrulning frem til 2016, hvor SINE-Services skal være i drift. Der er i SINE Sekretariatet igangsat arbejde med beskrivelse af SINE-serviceses-løsningen og de økonomiske konsekvenser er derfor p.t. ukendte. Forsikring- og risikostyring Kommunens skadesprofil analyseres med henblik på forslag til ny forsikringspolitik i 2014, der skal nedbringe antallet af skader og kommunens udgifter hertil. Heraf vil en del skulle friholdes til intern dækning af visse skadestyper. Der er mulighed for at implementere flere digitale løsninger, bl.a. til håndtering af anmeldelsessager og forsikringsskader mv. Den reviderede forsikringspolitik forventes at have virkning fra budget 2015.

4 Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det fortsat generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme, Kommunen udbyder til salg. Følgende ejendomme er planlagt udbudt til salg: Tidligere institutioner Andre ejendomme Ejendomme, der påtænkes solgt i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter Tangbjerg i Ølstykke Barnekær 1 i Stenløse Smørum Rådhus Langekær i Ølstykke Ryttergården i Smørum Ølstykke Rådhus Satellitten i Ølstykke Lillestræde 3L i Ganløse Kratkær 6 i Smørum Dagplejegæstehuset ved Hampelandskolen i Ølstykke Tvillingevej 2U i Smørum grund Egedal Rideskole i Ølstykke Sandbjergcenteret i Stenløse (hovedhuset) (endnu ikke afklaret ift. den gruppe medarbejdere, der arbejder i hovedhuset. Stenløse Syd Der har i en årrække været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer og stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads, og der er etableret detailhandel. Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Energianlæg Der er afsat 20 mio. kr. til en række afgrænsede energirenoveringsprojekter, der er under planlægning og udførelse. Varmeforsyning De i 2011 erhvervede LKV-anlæg (lokalkraftvarmeanlæg) drives i kommunalt regi indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor det forventes, at LKV-anlæggene overføres til et forsyningsselskab. Der henvises til afsnit 2 senere i budgetnotatet omhandlende LKV-anlæg.

5 Tabel 2A Center for Ejendomme og Intern services budget fordelt på rammer - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget C EI - Fælles administration IT-drift/service Intern service Redningsberedskab og risikostyring Forsikringsområdet Planudvalget CEI - Fælles administration Intern service Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fem hovedområder: CEI- Fælles administration - udgifter til personale, tjenestevogne, pulje til effektivisering og indkøb, porto og kontorartikler Intern service (rådhusbetjente, kantiner og rengøringsordninger), udlejning samt køb og salg af fast ejendom. Redningsberedskabet (Brandvæsenet) og risikostyring - forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand- rednings- og miljøområdet samt risikostyringen i kommunen Forsikringsområdet er dog ekskl. Arbejdsskadeforsikring for kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). IT-drift og service, der leverer IT-løsninger til administrationen og institutioner m.fl. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale, administration og byudvikling samt udgifter vedr. fælles administrationsudgifter (kontorartikler, porto og kantinedrift). Det samlede budget til CEI-Fælles administration er netto på 21,1 mio. kr. Personaleudgifter vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt LKV-anlæg indgår under CEI-Fælles administration under Planudvalget. Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 16,8 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, forsikringer og risikostyring, IT samt til ejendomsvedligeholdelsen. Yderligere budgetteres der med løn til kantinedrift og betjentfunktion. IT-drift/service Området omhandler levering af IT-løsninger, herunder servicedisk og telefonisk brugersupport til administrationen og institutioner m.m. Det samlede budget på IT-området udgør netto 12,35 mio. kr. Budgettet dækker løn til personalet, uddannelse, kontorhold, annoncer, konsulentbistand og abonnementer samt tjenestevogne. Der er udgifter og indtægter i forbindelse med Ekstern support til Egedal Gymnasium. Udgiftsbudgettet dækker desuden basisapplikationer, serviceaftaler, telefoni, ekstern liniedrift, køb af it-udstyr og private leje/leasingaftaler af it, inventar og materiel.

6 Intern service Området varetager administration og udlejning af kommunens ejendomme, drift af administrationsbygningerne inkl. rengøring og Kommunens offentlige toilet samt kapel. Det samlede budget udgør netto 6,3 mio. kr. Udlejning Omfatter administration af kommunens ejendomme, herunder bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge (25 lejemål) og udlejning af erhvervslejemål (9 lejemål, hvoraf 4 ikke er udlejet). Desuden ejendomme der er planlagt udbudt til salg, der henvises til afsnittet vedr. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver - Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Der er budgetlagt med lejeindtægter på 2,3 mio. kr. og udgifter på 2,2 mio. kr. til skatter og afgifter, el, vand, varme, vedligeholdelse og renovation. Administrationsbygninger og rengøring af rådhuse Herunder afholdes udgifter vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, varme, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v. samt rengøring af kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. Redningsberedskab og risikostyring Budgettet udgør samlet netto 7,6 mio. kr. og dækker Egedal Brandvæsen og Risikostyring. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for Det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt 6,2 mio. kr. Redningsberedskabet råder over øgede indtægter ud over det budgetlagte på fejlalarmer, miljøuheld, følgeskadebekæmpelse, kursusafholdelse m.v. til styrkelse af det forebyggende og afhjælpende beredskab, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni Fælles formål Fælles formål omhandler udgifter til personaleaktiviteter, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedr. Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Forebyggelse dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på 209 brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Afhjælpende indsat omhandler udgifter til brandslukning, indsatsledervagt (195 udrykninger pr. år), udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Risikostyring Risikostyringen indgår under rammen for Redningsberedskab og risikostyring. Området omhandler risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme, og er budgetlagt med 1,4 mio. kr. Forsikringsområdet Området omhandler alle forsikringer ekskl. arbejdsskade for kommunens ansatte (arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning er inkl.).

7 Der er budgetlagt med 9,4 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog ekskl. arbejdsskade på kommunens personale. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil evt. skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: CEI-Fælles administration udgifter til personale vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen. Intern service og et hovedområde under det brugerfinansierede område: LKV-anlæg (de lokale kraftvarmeanlæg). Det samlede budget på det skattefinansierede område udgør 29 mio. kr. til udgifter og 0,3 mio. kr. til indtægter. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale servicegruppen og tekniske servicemedarbejdere, tjenestevogne. Det samlede budget til CEI-Fælles administration 11,7 mio. kr. Intern service Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2014 og overslagsårene udgør netto 17 mio. kr. heri indgår bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer. Ejendomsvedligeholdelse Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inkl. kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca m². Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til Kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 12,8 mio. kr. på Kommunens anlægsbudget i 2014 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,5 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 6,3 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg.

8 Vedligeholdelse af udenomsarealer Ved Kommunens 13 skoler udgør udenomsarealet, der skal vedligeholdes, et areal på m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). Til formålet er afsat 4,426 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 6,7 kr./m². På daginstitutionsområdet, der omfatter kommunens 33 daginstitutioner er arealet ikke beregnet. Til formålet er afsat 1,587 mio. kr. Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af kommunens ejendomme. Servicegruppens budget for 2014 udgør netto 0,7 mio. kr. Budgettet er fordelt med udgifter til en fast opgavedel (tagrenderensning og pedelfunktion) og en variabel opgavedel (diverse små reparationer). Der er budgetlagt indtægter på 0,3 mio. kr. og udgifter på 0,3 mio. kr. (den variable del er fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet). LKV-anlæg (det brugerfinansierede område) Herunder varetages opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af kommunens tre LKVanlæg (de lokale kraftvarmeanlæg) beliggende på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Der er budgetteret med kr. mere i udgifter, end der er budgetteret med indtægter. Efterfølgende tabel 2D viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter på området. Budgettet i 2014 samt overslagsårene er skønnede, så udgifter og indtægter netto over en periode udgør 0 kr. (hvile i-sig-selv princippet). LKV-anlæggene forventes fra 2014 at blive overført til et forsyningsselskab, idet der er sammenhæng til anlægsprojektet Fjernvarmeprojektet for Ølstykke og Stenløse, der indeholder Fjernvarmeforsyning v/maglevad og en del af Stenløse Syd. Fjernvarmeprojektet forventes at overgå fra anlægs- til driftsfasen ultimo 2013/primo Tabel 2B Center for Ejendomme og Intern services budget fordelt på rammer - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget LKV-anlæg udgifter LKV-anlæg indtægter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget funktionsopdelt - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Fælles formål Erhvervsformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og natur pladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Redningsberedskab Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og fore byggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Fælles IT og telefoni Fortsættes - næste side

10 2. Planudvalget Fælles formål Beboelse Grønne områder og natur pladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltalt ninger for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 3B s budget funktionsopdelt - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget LKV-anlæg Fælles formål LKV-Lærkeskolen LKV-Toftehøjskolen LKV-Stengårdsskolen Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

11 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Tilgang overførsel af lønbudget fra C SO Reduktion på baggrund af gennemført EU udbud af netværkssupport - tilgår C PØS Kompetencemidler til centerpuljen Nulstilling af Pulje "Effektivisering og indkøb - restbesparelse i fbm rengøringsudbud" Sandal Børnehave Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Kyllingekær - Regulering for vedligeholdelse af udenomsarealer - Nulstilling af driftsbudget med undtagelse af varme, da der fortsat skal betales - fastafgift til Smørum Kraftvarme for at være tilsluttet ejendommen er nedrevet Elverhøj - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er Toftehøjgård - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Ny Toftegård - Rytterbakken 2A - Ejendommen benyttes kun til rideskole/øvrige lejemål ophørt Ledøje Bygade 23 B - udlejning ophørt da ejendommen skal istandsættes Børnehaven Tangbjerg - Ejendommen er fortsat ikke solgt - mangler driftsbudget - skøn t Tilgang af 5 nye ABA-anlæg - drift og service anslået til pr. anlæg. Som følge af renovering/ ombygning af ejendomme indenfor instiotutions- og skoleområdet - der er ikke indregnet afledt drift til ABA-anlæg i forbindelse med projektet Berigtigelse af lønbudget - Flytning af lønsum fra CEI's administrative personale i alt mio. kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) mio kr. (Teknisk Service). Flyttet til Teknisk service personale under henholdsvis ØU og PU Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under ØU i alt kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) kr. (Teknisk Service) Tilgang til Risikostyring fra Ejendoms vedligeholdelse til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Regulering - Nulstilling og fordeling af budget vedr. kompetancemidler Fortsættes - næste side

12 2.Planudvalget Tilgang til Teknisk Service personale (Adm.) under PU i alt kr. fordelt med kr. (pråjekt og anlæg) kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt mio kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) mio kr. (Teknisk Service) Nulstilling af budget vedr. kompetencemidler Reduktion Ejendomsvedligeholdelsen - Flyttet til risikostyring til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 11. Center for Ejendomme og Intern Service 11. Præsentation af centeret Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014 Forslag til budgetændringer - 1.000 kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D -733-733 -733-733 2. Central ejendomsfunktion D 500 1.000 1.000 1.000 3. Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Odsherred kommune: ( ) 1

Odsherred kommune: ( ) 1 Odsherred kommune: (kr. pr. år) Regnskab 202 Regnskab 203 Regnskab 204 Budget 205 Løn - 7.034.766 6.808.755 6.62.600 Kontrakt med ekstern leverandør - - - - Øvrige driftsudgifter (netto) - 3.788.705 3.353.266

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen skommissionen (i 1.000 kr.) Forvaltningens forslag???udvalget xx.xx 2013???udvalget xx.xx 2013 Model 1 Model 2 Nr. Kroner Kroner Kroner Politikområde Titel 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere