Center for Ejendomme og Intern Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ejendomme og Intern Service"

Transkript

1 Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover er den interne IT-service forankret i dette center, med blandt andet servicedisk og telefonisk brugersupport, der foretages opsætning af it-udstyr på både administrativt og pædagogisk niveau, og her opretholdes og vedligeholdes serverdrift og netværksdrift. Kantinedriften på de tre rådhuse og rådhusbetjentene er forankret i dette center, og der føres tilsyn med den udliciterede rengøring af institutioner, rådhuse mv. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt via beredskabet forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. I er varmeforsyningen placeret, der dog hører direkte ind under direktørens ramme. Varmeforsyningen vedrører opgaver om drift og vedligeholdelse af LKV-anlæggene (de lokale kraftvarmeanlæg) på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Centeret er organiseret i afdelingerne: Kommunale Ejendomme (Drift og Service, Projekt og anlæg, Administration, Rådhuskantiner) IT og Servicedisk (IT-System, Service Desk og IT-support) Egedal Brandvæsen (Brandvæsen og Risikostyring) Varmeforsyning (3 lokale kraftvarmeanlæg samt anlægsprojekterne Fjernvarme Syd og Fjernvarme Nord). Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Driftsbudget Driftsbudgettet er fordelt på de skatte- og brugerfinansierede områder. Tabel 1A viser den skattefinansierede del af centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1B viser den brugerfinansierede del af centerets bevilling på Varmeforsyning drift af LKV-anlæg under Planudvalget.

2 Tabel 1A s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 1B s budget fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling inkl. varmeforsyningen, som er brugerfinansieret, er på i alt 85,4 mio. kr. i Under Økonomiudvalget er der afsat 56,7 mio. kr. fordelt med 16,8 mio. kr. til løn og 39,9 mio. kr. til øvrig drift. Den resterende del af bevillingen på 28,7 mio. kr. vedrører Planudvalget og er fordelt med 11,5 mio. kr. til løn og 17,3 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen under Planudvalget udgør 28,7 mio. kr. på det skattefinansierede område (tabel 1A), medens der på det brugerfinansierede område er budgetlagt med kr. flere udgifter, end der er budgetlagt indtægter (tabel 1B). Forklaring til udsvinget på tabel 1A mellem årene på: Økonomiudvalget I tabel 1 A skyldes udsvinget mellem 2013 og 2014, at lønbudgettet er tilrettet mellem Økonomiudvalget og Planudvalget. Udsvinget i tabel 1A mellem 2013 og 2014 på øvrig drift skyldes Brandvæsenets opbygning (det vil sige indretning med udstyr i biler til brug for beredskabet) i forbindelse med udskiftning af biler. Forklaring til udsvinget på tabel 1B mellem årene på: I 2014 er der under Planudvalget på det brugerfinansierede område budgetlagt med kr. flere udgifter end, der er indtægter under Planudvalget. Budget vil løbende blive justeret i forhold til evt. over- eller underdækning på området (ved evt. overdækning skal der ske tilbagebetaling til forbrugerne).

3 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver God brugerservice og sammenhængende serviceforløb Nogle af de overordnede mål for den nye organisation er internt for de kommunale enheder at skabe sammenhængende serviceforløb inden for det arbejdsfelt, der benævnes Facility Management. I den vedtagne organisation er dette samlet omkring anlæg og drift af alle kommunens bygninger med tilhørende udeområder, risikostyring og forsikringer, energiledelse, køb og salg af ejendomme, rengøring, IT-drift og redningsberedskab. De tekniske servicemedarbejdere overgik i 2012 til centeret, hvilket har givet mulighed for at højne kvalitet og service af de kommunale bygninger og til gavn for brugerne. Der vil i 2014 og frem blive sat mere fokus på det samlede ejendomsområde gennem en ejendomsstrategi med tilhørende handleplaner, der forventes vedtaget i 2. halvår af Det er målet at skabe mere helhed på området samt effektivisering af bygningsdriften gennem øget fokus på administration og styring af bygningerne, klog anvendelse af kommunens m2, proaktiv og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger, energimæssig bæredygtighed mm. IT Der er vedtaget planer om at etablere et fælleskommunalt samarbejde evt. i form at et -60 selskab om fælles it-drift mellem Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner, hvilket forventes afklaret i løbet af efteråret Indflytning i nyt rådhus vil kræve udgifter ifm. fraflytning fra rådhusene i henholdsvis Ølstykke Stenløse og Smørum. De endelige udgifter i denne forbindelse er endnu ikke kortlagt. Beredskabet (Brandvæsenet) Der er ved at blive udarbejdet en rapport om strukturen for redningsberedskabet, der forventes færdig i marts En eventuel ændret struktur for beredskabet forventes dog først at være aktuel i Gennemsnittet af operative opgaver er steget fra udkald årligt til ca udkald. I budgettet er der regnet med 195 udkald. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Egedal byområde, der åbner mulighed for byggeri i mere end 4 etager, opstår et nyt behov for, at brandvæsenet skal kunne yde en indsats i højere bygninger end nu. Dette vil generere merudgifter for brandvæsenet til drift af stigevogn/redningslift således, at brandvæsenet er i stand til at foretage personrednings- og brandslukningsindsatser i bebyggelse på mere end 4 etager. Der er mulighed for at udbygge services omkring vagtcentralen i forbindelse med håndtering af nødkald for hjemmeplejen mv. SINE (SIkkerhedsNEttet) - SINE Serviceses (kontrolrumssoftware) er sidste del af beredskabernes nye radio-løsning SINE. SINE Service er en it-løsning, som knytter beredskabernes vagtcentraler sammen og giver overblik over beredskabernes ressourcer, opgaver, status og positioner. Samtidig er det en koordinationstjeneste til udveksling af operativ information mellem forskellige beredskaber og niveauer fra skadested helt op til det nationale krisestyringsniveau. Implementeringen af SINE-Service vil foregå som en gradvis udrulning frem til 2016, hvor SINE-Services skal være i drift. Der er i SINE Sekretariatet igangsat arbejde med beskrivelse af SINE-serviceses-løsningen og de økonomiske konsekvenser er derfor p.t. ukendte. Forsikring- og risikostyring Kommunens skadesprofil analyseres med henblik på forslag til ny forsikringspolitik i 2014, der skal nedbringe antallet af skader og kommunens udgifter hertil. Heraf vil en del skulle friholdes til intern dækning af visse skadestyper. Der er mulighed for at implementere flere digitale løsninger, bl.a. til håndtering af anmeldelsessager og forsikringsskader mv. Den reviderede forsikringspolitik forventes at have virkning fra budget 2015.

4 Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det fortsat generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme, Kommunen udbyder til salg. Følgende ejendomme er planlagt udbudt til salg: Tidligere institutioner Andre ejendomme Ejendomme, der påtænkes solgt i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter Tangbjerg i Ølstykke Barnekær 1 i Stenløse Smørum Rådhus Langekær i Ølstykke Ryttergården i Smørum Ølstykke Rådhus Satellitten i Ølstykke Lillestræde 3L i Ganløse Kratkær 6 i Smørum Dagplejegæstehuset ved Hampelandskolen i Ølstykke Tvillingevej 2U i Smørum grund Egedal Rideskole i Ølstykke Sandbjergcenteret i Stenløse (hovedhuset) (endnu ikke afklaret ift. den gruppe medarbejdere, der arbejder i hovedhuset. Stenløse Syd Der har i en årrække været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer og stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads, og der er etableret detailhandel. Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Energianlæg Der er afsat 20 mio. kr. til en række afgrænsede energirenoveringsprojekter, der er under planlægning og udførelse. Varmeforsyning De i 2011 erhvervede LKV-anlæg (lokalkraftvarmeanlæg) drives i kommunalt regi indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor det forventes, at LKV-anlæggene overføres til et forsyningsselskab. Der henvises til afsnit 2 senere i budgetnotatet omhandlende LKV-anlæg.

5 Tabel 2A Center for Ejendomme og Intern services budget fordelt på rammer - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget C EI - Fælles administration IT-drift/service Intern service Redningsberedskab og risikostyring Forsikringsområdet Planudvalget CEI - Fælles administration Intern service Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fem hovedområder: CEI- Fælles administration - udgifter til personale, tjenestevogne, pulje til effektivisering og indkøb, porto og kontorartikler Intern service (rådhusbetjente, kantiner og rengøringsordninger), udlejning samt køb og salg af fast ejendom. Redningsberedskabet (Brandvæsenet) og risikostyring - forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand- rednings- og miljøområdet samt risikostyringen i kommunen Forsikringsområdet er dog ekskl. Arbejdsskadeforsikring for kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). IT-drift og service, der leverer IT-løsninger til administrationen og institutioner m.fl. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale, administration og byudvikling samt udgifter vedr. fælles administrationsudgifter (kontorartikler, porto og kantinedrift). Det samlede budget til CEI-Fælles administration er netto på 21,1 mio. kr. Personaleudgifter vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt LKV-anlæg indgår under CEI-Fælles administration under Planudvalget. Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 16,8 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, forsikringer og risikostyring, IT samt til ejendomsvedligeholdelsen. Yderligere budgetteres der med løn til kantinedrift og betjentfunktion. IT-drift/service Området omhandler levering af IT-løsninger, herunder servicedisk og telefonisk brugersupport til administrationen og institutioner m.m. Det samlede budget på IT-området udgør netto 12,35 mio. kr. Budgettet dækker løn til personalet, uddannelse, kontorhold, annoncer, konsulentbistand og abonnementer samt tjenestevogne. Der er udgifter og indtægter i forbindelse med Ekstern support til Egedal Gymnasium. Udgiftsbudgettet dækker desuden basisapplikationer, serviceaftaler, telefoni, ekstern liniedrift, køb af it-udstyr og private leje/leasingaftaler af it, inventar og materiel.

6 Intern service Området varetager administration og udlejning af kommunens ejendomme, drift af administrationsbygningerne inkl. rengøring og Kommunens offentlige toilet samt kapel. Det samlede budget udgør netto 6,3 mio. kr. Udlejning Omfatter administration af kommunens ejendomme, herunder bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge (25 lejemål) og udlejning af erhvervslejemål (9 lejemål, hvoraf 4 ikke er udlejet). Desuden ejendomme der er planlagt udbudt til salg, der henvises til afsnittet vedr. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver - Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Der er budgetlagt med lejeindtægter på 2,3 mio. kr. og udgifter på 2,2 mio. kr. til skatter og afgifter, el, vand, varme, vedligeholdelse og renovation. Administrationsbygninger og rengøring af rådhuse Herunder afholdes udgifter vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, varme, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v. samt rengøring af kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. Redningsberedskab og risikostyring Budgettet udgør samlet netto 7,6 mio. kr. og dækker Egedal Brandvæsen og Risikostyring. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for Det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt 6,2 mio. kr. Redningsberedskabet råder over øgede indtægter ud over det budgetlagte på fejlalarmer, miljøuheld, følgeskadebekæmpelse, kursusafholdelse m.v. til styrkelse af det forebyggende og afhjælpende beredskab, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni Fælles formål Fælles formål omhandler udgifter til personaleaktiviteter, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedr. Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Forebyggelse dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på 209 brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Afhjælpende indsat omhandler udgifter til brandslukning, indsatsledervagt (195 udrykninger pr. år), udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Risikostyring Risikostyringen indgår under rammen for Redningsberedskab og risikostyring. Området omhandler risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme, og er budgetlagt med 1,4 mio. kr. Forsikringsområdet Området omhandler alle forsikringer ekskl. arbejdsskade for kommunens ansatte (arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning er inkl.).

7 Der er budgetlagt med 9,4 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog ekskl. arbejdsskade på kommunens personale. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil evt. skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: CEI-Fælles administration udgifter til personale vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen. Intern service og et hovedområde under det brugerfinansierede område: LKV-anlæg (de lokale kraftvarmeanlæg). Det samlede budget på det skattefinansierede område udgør 29 mio. kr. til udgifter og 0,3 mio. kr. til indtægter. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale servicegruppen og tekniske servicemedarbejdere, tjenestevogne. Det samlede budget til CEI-Fælles administration 11,7 mio. kr. Intern service Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2014 og overslagsårene udgør netto 17 mio. kr. heri indgår bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer. Ejendomsvedligeholdelse Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inkl. kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca m². Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til Kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 12,8 mio. kr. på Kommunens anlægsbudget i 2014 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,5 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 6,3 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg.

8 Vedligeholdelse af udenomsarealer Ved Kommunens 13 skoler udgør udenomsarealet, der skal vedligeholdes, et areal på m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). Til formålet er afsat 4,426 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 6,7 kr./m². På daginstitutionsområdet, der omfatter kommunens 33 daginstitutioner er arealet ikke beregnet. Til formålet er afsat 1,587 mio. kr. Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af kommunens ejendomme. Servicegruppens budget for 2014 udgør netto 0,7 mio. kr. Budgettet er fordelt med udgifter til en fast opgavedel (tagrenderensning og pedelfunktion) og en variabel opgavedel (diverse små reparationer). Der er budgetlagt indtægter på 0,3 mio. kr. og udgifter på 0,3 mio. kr. (den variable del er fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet). LKV-anlæg (det brugerfinansierede område) Herunder varetages opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af kommunens tre LKVanlæg (de lokale kraftvarmeanlæg) beliggende på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Der er budgetteret med kr. mere i udgifter, end der er budgetteret med indtægter. Efterfølgende tabel 2D viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter på området. Budgettet i 2014 samt overslagsårene er skønnede, så udgifter og indtægter netto over en periode udgør 0 kr. (hvile i-sig-selv princippet). LKV-anlæggene forventes fra 2014 at blive overført til et forsyningsselskab, idet der er sammenhæng til anlægsprojektet Fjernvarmeprojektet for Ølstykke og Stenløse, der indeholder Fjernvarmeforsyning v/maglevad og en del af Stenløse Syd. Fjernvarmeprojektet forventes at overgå fra anlægs- til driftsfasen ultimo 2013/primo Tabel 2B Center for Ejendomme og Intern services budget fordelt på rammer - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget LKV-anlæg udgifter LKV-anlæg indtægter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget funktionsopdelt - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Fælles formål Erhvervsformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og natur pladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Redningsberedskab Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og fore byggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Fælles IT og telefoni Fortsættes - næste side

10 2. Planudvalget Fælles formål Beboelse Grønne områder og natur pladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpæda gogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltalt ninger for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 3B s budget funktionsopdelt - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Planudvalget LKV-anlæg Fælles formål LKV-Lærkeskolen LKV-Toftehøjskolen LKV-Stengårdsskolen Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

11 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Tilgang overførsel af lønbudget fra C SO Reduktion på baggrund af gennemført EU udbud af netværkssupport - tilgår C PØS Kompetencemidler til centerpuljen Nulstilling af Pulje "Effektivisering og indkøb - restbesparelse i fbm rengøringsudbud" Sandal Børnehave Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Kyllingekær - Regulering for vedligeholdelse af udenomsarealer - Nulstilling af driftsbudget med undtagelse af varme, da der fortsat skal betales - fastafgift til Smørum Kraftvarme for at være tilsluttet ejendommen er nedrevet Elverhøj - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er Toftehøjgård - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Ny Toftegård - Rytterbakken 2A - Ejendommen benyttes kun til rideskole/øvrige lejemål ophørt Ledøje Bygade 23 B - udlejning ophørt da ejendommen skal istandsættes Børnehaven Tangbjerg - Ejendommen er fortsat ikke solgt - mangler driftsbudget - skøn t Tilgang af 5 nye ABA-anlæg - drift og service anslået til pr. anlæg. Som følge af renovering/ ombygning af ejendomme indenfor instiotutions- og skoleområdet - der er ikke indregnet afledt drift til ABA-anlæg i forbindelse med projektet Berigtigelse af lønbudget - Flytning af lønsum fra CEI's administrative personale i alt mio. kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) mio kr. (Teknisk Service). Flyttet til Teknisk service personale under henholdsvis ØU og PU Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under ØU i alt kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) kr. (Teknisk Service) Tilgang til Risikostyring fra Ejendoms vedligeholdelse til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Regulering - Nulstilling og fordeling af budget vedr. kompetancemidler Fortsættes - næste side

12 2.Planudvalget Tilgang til Teknisk Service personale (Adm.) under PU i alt kr. fordelt med kr. (pråjekt og anlæg) kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt mio kr. fordelt med kr. (projekt og anlæg) mio kr. (Teknisk Service) Nulstilling af budget vedr. kompetencemidler Reduktion Ejendomsvedligeholdelsen - Flyttet til risikostyring til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere