Miljønyt Nr Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer"

Transkript

1 Miljønyt Nr Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

2

3 Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? GODE TIPS OM TRÆ! 8 3 HVAD SIGER REGLERNE? GODE TIPS OM TRÆ! 10 4 IMPRÆGNERET TRÆ I DAG GODE TIPS OM TRÆ! 11 5 SÅDAN BESKYTTES TRÆET PÅ NATURLIG VIS GODE TIPS OM TRÆ! 14 6 BRUG TRÆETS NATURLIGE HOLDBARHED GODE TIPS OM TRÆ! 16 7 HVOR KAN TRYKIMPRÆGNERET TRÆVANSKELIGT ERSTATTES? GODE TIPS OM TRÆ! 17 8 HVOR BØR DER PRIMÆRT BRUGES ALMINDELIGT TRÆ? GODE TIPS OM TRÆ! 19 9 EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE GODE TIPS OM TRÆ! ER DET DYRT AT VÆLGE KONSTRUKTIV TRÆBESKYTTELSE? GODE TIPS OM TRÆ! RÅD OM VALG OG BRUG AF NATURLIGT HOLDBART TRÆ 25 3

4 4

5 1 Hvorfor denne håndbog om trykimprægneret træ? Trykimprægneret træ bruges hyppigt i dansk byggeri på grund af sin lange holdbarhed, men brugen af det trykimprægnerede træ betyder samtidig anvendelse af imprægneringsmidler, der kan være miljø- og sundhedsmæssigt belastende. Derfor er der god grund til at finde andre løsninger, hvor det er muligt. At bruge træ rigtigt er faktisk en gammel håndværkstradition, som vi må lære at anvende igen. Carporte, redskabsskure og legeredskaber er eksempler på anvendelses-områder, hvor der kan bruges almindeligt træ uden imprægnering, blot træet holdes fri af jorden. Uimprægneret kernetræ af lærk egner sig f.eks fint til bl.a. carporte. Og man kan i de fleste tilfælde bygge legeredskaber uden at bruge imprægneret træ. I denne håndbog har Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråd derfor samlet viden om trykimprægneret træ og de mindre miljøbela-stende alternativer, der findes. Håndbogen fungerer som supplement til de kortfattede råd til forbrugerne, som vidergives i folderen Brug kun trykimprægneret træ, hvor det er nødvendigt. 5

6 6

7 2 Hvorfor bør vi begrænse brugen af trykimprægneret træ? Trykimprægneret træ fremstilles som regel ved imprægnering af fyrre-og grantræ, der fra naturens side har en begrænset holdbarhed, især ved kontakt med jord. Men i 1950 erne fandt man ud af, at træets holdbarhed kunne forbedres væsentligt, hvis det blev imprægneret med forskellige kemikalier mod råd og svamp. I dag ved man, at mange af de kemikalier, der tidligere blev anvendt til trykimprægneringen, kan være sundhedsskadelige og belaste miljøet. Disse påvirkninger kan finde sted, både når træet imprægneres, anvendes og kasseres. De imprægneringsmidler, vi anvender i dag, er godkendt af Miljøstyrel-sen og dermed effektivitets- og risikovurderet i forhold til sundhed og miljø både i forbindelse med imprægneringsprocessen og i forbindelse med anvendelsen af det behandlede træ. Godkendelsen betyder ikke, at de anvendte midler er uskadelige, men sundheds- og miljørisikoen er fundet acceptabel på baggrund af de foreliggende data. Anvendelsen af trykimprægneret træ betyder dog under alle omstændigheder en større miljøbelastning, end hvis vi vælger uimprægneret træ med en god naturlig holdbarhed. Ved bortskaffelsen af det trykimprægnerede træ er det særligt arsen, krom og kobber, der er problematiske. De fjernes nemlig ikke ved forbrænding. Trykimprægneret træ med arsen produceres og sælges ikke længere i Danmark, men dette træ er stadig i brug og vil dermed kunne udgøre et problem i forbindelse med bortskaffelsen. Derfor er det et krav i den kommende affaldsbekendtgørelse, at kommunerne skal sørge for indsamling af alt trykimprægneret træ. I de fleste kommuner betyder det, at imprægneret træ skal afleveres på den kommunale genbrugsstation. Mange kommuner har allerede etableret en indsamlingsordning for imprægneret træ. Samtidig er man i 7

8 gang med at udvikle nye teknologier til behandling af trykimprægneret træ,så miljøbelastningerne ved destruktion bliver mindre. 2.1 Gode tips om træ! Godkendte imprægneringsmidler er af Miljøstyrelsen vurderet til at have en acceptabel risiko for belastning af miljø og sundhed, men de er stadig mere skadelige, end hvis man anvender træ med naturlig holdbarhed. Vælg derfor alternativer, hvis det er muligt. Det er forbudt at brænde imprægneret træ på bål, i pejs eller brændeovn. De giftige stoffer spredes, hvis man brænder det imprægnerede træ. 8

9 3 Hvad siger reglerne? Tidligere blev arsen og krom brugt i de mest anvendte imprægneringsmidler.da begge stoffer anses for at være kræftfremkaldende, anvender man ikke disse stoffer til imprægnering af træ i Danmark. Man har ikke anvendt arsen og krom til imprægnering af træ i Danmark siden hen-holdsvis 1992 og Import og salg af træ imprægneret med krom er dog fortsat tilladt. Det skyldes, at de kemiske forbindelser i krom især er farlige i forbindelse med produktion og bortskaffelse men ikke i den daglige anvendelse af det færdige træ. Der er givet dispensation til produktion af imprægneret træ med kromholdige midler ved anvendelse til specielle formål som kystsikring, havne og andre maritime anlæg. Stoffet kreosot, der også er forbundet med sundhedrisici, er ikke god-kendt til imprægnering i Danmark. Træ behandlet med kreosot, som overholder Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kreosot, må importeres og findes på det danske marked. Miljøstyrelsen har godkendt følgende imprægneringsmidler til beskyttelse mod råd og svamp: Tanalith E 3488, 3491 og 3492: Alle tre indeholder kobber og bor-syre. Desuden indeholder 3488 stoffet propiconazol, 3491 indeholder tebuconazol, mens 3492 indeholder både propiconazol og tebuco-nazol. Wolmalit CX-8, CX-10 og CX-SC: Alle tre midler indeholder kobber, kobber-hdo samt borsyre. Gori Pres 10: Indeholder tebuconazol, propiconazol og IPBC. Hovedparten af det trykimprægnerede træ, der produceres i de nordiske lande, er forsynet med kvalitetskontrolmærket fra Nordisk Træbeskyttel-ses Råd, NTR. Mærket angiver ud fra fire forskellige kategor ier, hvad træet er egnet til: Klasse Gran bruges til brædder op til 25 mm tykkelse. Klasse AB bruges til formål over jord. 9

10 Klasse A bruges til formål i jord og ferskvand. Klasse M bruges til formål i havvand. Træ, der både er mærket med NTR og Danmark eller DK, er impræg-neret med midler godkendt af Miljøstyrelsen. Læs mere i En, to...træ pjecen Vælg træ rigtigt fra Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråd. Se også For dig der gør det selv. 3.1 Gode tips om træ! Vær opmærksom på, at nogle af de uønskede imprægneringsmidler kreosot og krom stadig kan findes i udenlandsk produceret træ. Se efter NTR og DK-mærket, der giver garanti for, at træet er imprægneret med midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen. 10

11 4 Imprægneret træ i dag I Danmark bruges der hvert år omkring kubikmeter (ca tons) trykimprægneret træ. Det anvendes især til konstruk-tioner, hvor træet er udsat for biologisk nedbrydning, f.eks. til legered-skaber, carporte, hegn, facadebeklædninger, havneanlæg o.lign. Trykimprægneret træ bruges altså primært udendørs, hvor formålet er at forlænge træets levetid ved at undgå råd, svamp og insekter men der findes i mange situationer alternative og mere miljørigtige måder at sikre dette på.en måde er at anvende træarter med stor naturlig holdbarhed, f.eks. western red cedar. Der er ingen tvivl om, at imprægneret træ bl.a. er populært, fordi det er en billig og effektiv løsning. De mere miljøvenlige træarter med en god naturlig holdbarhed koster i dag lidt mere, og der er i øjeblikket et begrænset udbud af dem. De er også lidt mere besværlige, fordi de kræver mere vedligeholdelse og jævnlige eftersyn af konstruktionerne. Men til gengæld sparer vi os selv og miljøet for en række skadelige stoffer, som er svære at bortskaffe. Trykimprægneret træ behøver ikke yderligere beskyttelse for holdbarhedens skyld. Udseendet og holdbarheden forbedres, hvis træet overfladebehandles med f.eks. en pigmenteret (farvet) træolie eller grundes og males med en dækkende træbeskyttelse. Det reducerer bl.a. revnedannel-ser i overfladen. 4.1 Gode tips om træ! De alternative træarter til imprægneret træ koster lidt mere og kræver ofte lidt mere vedligeholdelse. Til gengæld er der mulighed for at reducere både den sundhedsmæssige og miljømæssige belastning. 11

12 12

13 5 Sådan beskyttes træet på naturlig vis Det er et godt, gammelt håndværk at bygge konstruktioner, der bruger forskellige træarter rigtigt og beskytter træet på naturlig vis. Når man bygger konstruktionen, så den skærmes mod klimapåvirkninger, kaldes det konstruktiv træbeskyttelse. Ved at anvende nogle få og enkle retningslinier vil både håndværkere og de fleste gør-det-selv folk kunne bygge holdbare konstruktioner af almindeligt træ, der ikke er imprægneret. For det første skal man sikre, at træet ikke får direkte kontakt med jord eller vand. For eksempel kan gyngestativer, legehuse, redskabsrum m.m. bygges uden jordkontakt ved at placere stolperne på en pælesko af stål eller på en betonfod med indstøbt anker. I denne forbindelse skal man være opmærksom på ekstra afstivning af konstruktionen. Det er også vigtigt at sørge for, at beklædning af facader og hegn holdes fri af jord og vegetation gerne med en afstand til terræn på cm. For det andet skal man holde træet tørt og beskytte det mod regn, f.eks. med tagudhæng eller overdækning. Endestykker og opadvendte flader skal enten udføres med skrå afskæringer eller beskyttes med skrå dækbrædder. For det tredje skal træet vende rigtigt. Træets marvside også kaldet kerne- eller retsiden skal vende ud ad mod vejrliget, fordi det ikke revner lige så meget som splintsiden også kaldet vrangsiden. For det fjerde bør konstruktionerne udføres med skrå oversider, så vandet kan løbe af. Der må ikke kunne samle sig snavs eller trænge vand ind i samlingerne mellem forskellige konstruktionselementer. For det femte skal man sørge for ordentlig ventilation på alle sider af træværket. Udvendige facadebeklædninger bør monte- 13

14 res på afstandslister, så der kan komme ventilation til beklædningens bagside. Yderligere information findes i Miljøstyrelsen og Træbranchens Oplysningsråds vejledninger En, to...træ, som kan fås i Miljøbutikken og hos byggemarkeder og trælasthandlere. 5.1 Gode tips om træ! - Undgå så vidt muligt, at træet får kontakt med jord eller vand. - Hold træet tørt, beskyt det mod regn og led vandet væk - f.eks. med tagudhæng eller overdækning. - Beskyt endestykker og opadvendte flader med dækbrædder, skrå afskæringer eller endefladeforsejling med træbeskyttelse. - Vend træets marvside ud mod vejrliget. -Sørg for tætte samlinger mellem konstruktionselementer, så snavs og vand ikke kan trænge ind. -Sørg for ordentlig ventilation af træværket. 14

15 6 Brug træets naturlige holdbarhed Træ har en naturlig holdbarhed, og forskellige træarter kan med forskel-lige levetider modstå påvirkninger fra både jord, vand og luft. Forventet holdbarhed for kernetræ fra udvalgte træarter i kontakt med jord Mindre end 5 års holdbarhed Ask Bøg Birk El Poppel 5-10 års holdbarhed Elm Rødgran Skovfyr Douglas års holdbarhed Lærk Thuja Cypres års holdbarhed Eg Western Red cedar Da de fleste trædele indeholder både splint og kernetræ vil den gennemsnitlige levetid være kortere end angivet i tabellen. Samtidig afhænger den i en given konstruktion af den aktuelle påvirkning fra vind og vejr. Derfor er der en vis usikkerhed forbundet med den angivne holdbarhed. Angivelserne er hentet fra standarden DS/EN Naturlig holdbarhed og imprægnerbarhed for udvalgte træarter af betydning i Europa. Skovfyr og rødgran er de dominerende træarter på det danske marked. Ved brug uden jordkontakt, kan fyr og gran samt de mere holdbare træarter som f.eks. lærk, thuja og Western Red cedar (thuja fra Norda-merika) anvendes i stedet for trykimprægneret træ. I jordkontakt er det træarter som eg, Western Red cedar og robinie, der i nogle tilfælde kan erstatte brugen af trykimprægneret træ. Det er vigtigt at vælge kernetræ dvs. den del af træet, som kommer fra den inderste del af træstammen. Det er langt mere holdbart end splintved, som stammer fra den yderste del af træet. 15

16 Kernetræ kendes normalt på sin mørkere farve. Da det kan være vanskeligt af få rent kernetræ, er det vigtigt, at man husker at beskytte trækonstruktioner konstruktivt. Ved anvendelsen af tilskåret, ubehandlet træ udendørs er det også en god tommelfingerregel, at en tynd dimension hyppigt har længere holdbarhed end en tyk over jord, mens det forholder sig omvendt i jord. Tropisk træ som teak, er særdeles holdbart, mens træarter som nyatoh og meranti er moderat varige på linie med douglas, lærk og thuja. Teak, nyatoh og meranti er i de senere år blevet meget populære til bl.a. havemøbler. De er ikke vist i skemaet, fordi de er så dyre i anskaffelse, at de normalt ikke anvendes til byggematerialer. 6.1 Gode tips om træ! Træarter med lang holdbarhed kan i flere tilfælde erstatte impræg-neret træ. F.eks. teak, lærk, thuja, eg og western red cedar. Kernetræ har længere holdbarhed end splinttræ. 16

17 7 Hvor kan trykimprægneret trævanskeligt erstattes? Trykimprægneret træ kan undgås helt eller delvist i mange af de konstruktioner, hvor det anvendes i dag. Men der er også konstruktioner, hvor der kan være behov for at vælge imprægneret træ. Det gælder specielt steder, hvor der eksisterer en kombination af flere af følgende forhold: - Konstruktioner som skal holde udendørs i mange år uden vedligeholdelse. - Konstruktioner som man ikke forventer bliver tjekket for skader med jævne mellemrum. - Konstruktioner hvor der er risiko for personskade ved uventet brud på træet. - Skjulte konstruktioner som man ikke kan komme til at vedligeholde eller reparere. - Reparation efter svampeangreb med ægte hussvamp. Der findes ikke gode alternativer til imprægneret træ,når der skal repareres i trækonstruktioner efter råd- eller svampeangreb. Flere eksempler kan findes i vejledningsserien En, to...træ. Se på www. top.dk. For dig der gør det selv. 7.1 Gode tips om træ! Der kan være behov for at bruge trykimprægneret træ, hvis konstruktionen er vanskelig at reparere. Eller hvis der er stor risiko for personskade ved uventet brud på træet. Eller hvor konstruktionen ikke bliver efterset jævnligt. 17

18 18

19 8 Hvor bør der primært bruges almindeligt træ? En lang række steder er der ved godt håndværk mulighed for helt eller delvist at undgå anvendelse af trykimprægneret træ.især er det vigtigt at overveje alternativer de steder, hvor børn kommer i kontakt med træet, og det er også en god idé at undlade at bruge imprægneret træ til kom-postkassen. Desuden er der ingen grund til at anvende imprægneret træ i konstruktioner, som måske blot skal holde i 5-8 år. Sådanne konstruktioner kan med fordel udføres i f.eks. skovfyr, gran og lærk Som tommelfingerregel gælder desuden, at der kun er behov for at benytte imprægneret træ indvendigt i beboelseshuse, når man skal udskifte træ efter et svampeangreb. F.eks. er der ingen grund til at bruge imprægneret træ til carportens bjælker og spær, da de normalt er godt beskyttet mod vind og vejr. 8.1 Gode tips om træ! - Imprægneret træ kan stort set altid erstattes af træarter med god naturlig varighed, når der ikke er jordkontakt. Og selv når der er jordkontakt, er der ofte men ikke altid alternativer. 19

20 Her kan du f.eks. anvende naturligt holdbart træ: Konstruktion Kan udføres med kernetræ af: Sandkasse. Fyr, gran og lærk Gyngestativ Western Red cedar* eller eg Klatrestativ Fyr, gran eller lærk ved udførelse uden direkte jordkontakt. Western Red cedar* eller eg ved jordkontakt. Bænk. Gran, lærk, thuja* eller eg til ryg og sæder. Brug kun imprægneret træ til de nedgravede stolper Espalier. Gran eller lærk Blomsterkasser Gran eller lærk. Kompostbeholder Gran eller lærk. Havemøbler Teak, nyatoh eller meranti. Hegn Stolper af Western Red cedar* eller eg. Beklædning af fyr, gran eller lærk, der behandles med træbeskyttelse. Eller brug ubehandlet western red cedar. Hegn, der primært bruges til markering kan bygges i uimprægneret gran. Facader Fyr, gran, eller lærk. Husk god ventilation. Carporte Carportens bærende dele (bjælker, spær og stolper) kan udføres i almindeligt fyr- eller grantræ, når trædelene er beskyttet af udhæng og holdes fri af jord. Beklædninger af fyr, gran eller lærk, der behandles med træbeskyttelse. * Træet er ikke så stærkt som f.eks. fyr og gran.det indeholder stoffer, som kan være allergifremkaldende især ved forabejdning. 20

21 9 Eftersyn og vedligeholdelse Udendørskonstruktioner, der er udført uden brug af imprægneret træ, skal tilses med jævne mellemrum og efterses hyppigere end konstruktioner udført med imprægneret træ. Bærende konstruktioner samt konstruktioner, hvor der kan opstå personskade ved brud (f.eks. legepladser), skal tjekkes hvert år, samt inden redskaberne tages i brug. Alle pæle i jord skal hvert år uanset imprægnering tjekkes for rådangreb i et spadestiks dybde. Der kan være lidt større vedligeholdelse og hyppigere eftersyn forbundet med de mere miljørigtige konstruktioner, men det gælder ikke i alle tilfælde. Eksempelvis er facader beklædt med western red cedar stort set vedligeholdelsesfrie. 9.1 Gode tips om træ! Udendørs konstruktioner af uimprægneret træ skal efterses oftere end konstruktioner med imprægneret træ. Alle stolper og bærende konstruktioner skal efterses mindst en gang årligt uanset imprægnering. 21

22 22

23 10 Er det dyrt at vælge konstruktiv træbeskyttelse? Mange kunder vælger at anvende imprægneret træ, fordi det er billigere og kræver mindre vedligeholdelse. Samtidig er det en udbredt opfattelse, at det er væsentligt dyrere at vælge mere miljøvenlige løsninger. I de fleste tilfælde vil det da også være dyrere at bygge, så der etableres en konstruktiv beskyttelse af træværket og af træarter med naturlig holdbarhed. For at give et mere dækkende billede af prisforskellen ved forskellige løsninger, kan det være nyttigt at tage højde for følgende faktorer, når der vælges materialer: - Hvor lang tid skal konstruktionen holde? - Hvilke materialer er mulige, og hvilke egenskaber har de? - Hvilke konstruktionsmuligheder findes? - Hvilket vedligeholdelsesinterval kan accepteres? Det er vigtigt ikke at skyde over målet. Materialevalget skal tilpasses anvendelse og ønsket levetid, så konstruktionen ikke bliver dyrere end nødvendigt. En sandkasse, der skal holde i 5-7 år, kan f.eks. udføres af rødgran eller skovfyr, mens kernetræ af lærk er en god løsning, hvis sandkassen skal holde i op til 15 år. Udgifterne til vedligeholdelse kan være større ved anvendelse af uimprægneret træ, men disse udgifter kan holdes nede ved den rigtige konstruktive træbeskyttelse. 23

24 Det er kompliceret at opstille et miljøregnskab for f.eks. en carport. Der findes ingen modeller, der nemt kan udregne konsekvenserne for samfundsøkonomi, miljø, sundhed og privatøkonomi. Derfor er det den enkelte kunde, der må vurdere fordele og ulemper i forhold til sin egen situation Gode tips om træ! Materialevalg skal tilpasses forventet anvendelse og ønsket levetid for konstruktionen. 24

25 11 15 råd om valg og brug af naturligt holdbart træ Hvad siger reglerne om trykimprægnering 1. NTR- og DK-mærket træ betyder, at træet er imprægneret med midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Flere af de stoffer der bruges, er dog stadigvæk problematiske. Vælg derfor alternativer, hvor det er muligt. 2. Det er forbudt i Danmark at imprægnere træ med f.eks. kreosot, arsen og krom. Udenlandsk produceret træ kan dog indholde krom. Læs mere side 4-8 Hvornår kan man bruge naturligt holdbart træ 3. Materialevalg skal altid tilpasses forventet anvendelse og ønsket levetid for konstruktionen. 4. Imprægneret træ kan stort set altid erstattes af træarter med længere naturlig varighed, når der ikke er jordkontakt. Og selv når der er jordkontakt, er der ofte alternativer. 5. Træarter som eg, teak, thjua og Western Red cedar har en god naturlig holdbarhed også i kontakt med jord. 6. Kernetræ har længere holdbarhed end splinttræ. 7. Der kan være behov for at bruge trykimprægneret træ, hvis konstruktionen er vanskelig at reparere. Eller hvis der er stor risiko for personskade ved uventet brud på træet. Eller hvor konstruktionen ikke bliver efterset jævnligt. Læs mere side Beskyttelse og eftersyn af naturligt holdbart træ 8. Undgå så vidt muligt, at træet får kontakt med jord eller vand. 9. Hold træet tørt, beskyt det mod regn og led vandet væk f.eks. med tagudhæng eller overdækning. 10. Beskyt endestykker og opadvendte flader med dækbrædder, skrå afskæringer eller endefladeforsejling med træbeskyttelse. 11. Vend træets marvside ud mod vejrliget. 12. Sørg for tætte samlinger mellem konstruktionselementer, så snavs og vand ikke kan trænge ind. 13. Sørg for ordentlig ventilation af træværket. 25

26 Udendørs konstruktioner af umiprægneret træ skal efterses oftere end konstruktioner med trykimprægneret træ. 15. Alle stolper og bærende konstruktioner skal efterses mindst en gang årligt uanset imprægnering. Læs mere side 9-10 og 16-17

Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ

Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Tlf. 32 66 01 00 Fax 32 66 04 79 www.mst.dk Udgivelsesår: 2002 Titel: Håndbog til hjælp ved sortering

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN Frøslev Træ Systemhegn FT Systemhegn Der er utroligt mange muligheder, når du vælger et Frøslev Træ Systemhegn Valget er dit - men det er ikke svært Hegnet

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5.

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5. 10 gode råd 1. Sortering Sortér træet før anvendelse. Undgå at bruge emner med store endetræsrevner eller store fordybninger. Fejl kan ofte saves bort, og emnet kan bruges på steder, hvor der kun er behov

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Fokus på den bedste løsning

Fokus på den bedste løsning Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk Charlottegården MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077 post@monstrum.dk www.monstrum.dk Den flyvende Hollænder (legeplads vest) Den flyvende Hollænder eller dødssejleren er et spøgelsesskib,

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Markedets største udvalg med over 400 FT profiler

Markedets største udvalg med over 400 FT profiler Markedets største udvalg med over 400 FT profiler Unikt udvalg Med mere end 400 forskellige FT træprofiler og mulighed for specialfremstilling sørger vi for, at der er flere muligheder end begrænsninger.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr. 530 089 3200 2800 2113 2153 4200 3700 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord PRISLISTE ENGROS FEBRUAR 2014 Langtømmer løftes over på afkortebord Lager af granrafter med bark Lundum Savværk ApS Torpvej 59, Lundum 8700 Horsens Tlf. 7565 42 58 Fax 7565 49 44 www.lundumsavvaerk.dk

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com Miljø FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood Beklædning Moelven ThermoWood Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood det miljørigtige alternativ ThermoWood er en ny generation ThermoWoodbehandlet træ, produceret

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009 NY FILLERUP SAVVÆRK Nedenfor er prisliste for trævarer fra Ny Fillerup Savværk. Har du spørgsmål til prislisten eller specielle ønsker er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Har

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956018 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model A Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Oversigtstegning Tårn Gyngestativ Stige 3645 Tårn Gyngestativ Glidebane 580

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Råd til kommunerne om håndtering af imprægneret træ

Råd til kommunerne om håndtering af imprægneret træ NOTAT Pesticider og Genteknologi/Jord og Affald J.nr. MST-764-00006 Ref. thfru/asj Den 21. juni 2012 Råd til kommunerne om håndtering af imprægneret træ Dette notat indeholder en række generelle spørgsmål

Læs mere

Vedligeholdelse & vejledning

Vedligeholdelse & vejledning Gennemimprægneret gran Vedligeholdelse & vejledning Tillykke med dit valg af superwood Superholdbart Supermiljøvenligt Gennemimprægneringen er en revolutionerende og effektiv teknologi som beskytter mod

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 7 9.00-9.45 U-værdi, Fugt- og dampspærre 9.45 10.00 Pause 10.00 10.45 Bygningsmaterialer (træ). Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag.

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Varenummer 26393700030 Side 1 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Tilbud på legepladsudstyr til Tobøl Aktivitetspark. Glejbjerg, 24. marts 2015

Tilbud på legepladsudstyr til Tobøl Aktivitetspark. Glejbjerg, 24. marts 2015 Forslag ny legeplads Område på 16 x 15 meter indrettes med legepladsudstyr til børn i alderen 1-12 år Længde 16 mtr. Dobbeltgynge Fugleredegynge Areal 8 x 4 mtr. Areal 8 x 4 mtr. Trædestolper til at forbinde

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

JA carporte JA Byggeland Jørgen Anderens vej Måløv tlf j-a.dk

JA carporte JA Byggeland Jørgen Anderens vej Måløv tlf j-a.dk Alle priser er inkl. moms og eksklusiv fragtomkostninger (se fragtomkostninger på www.j-a.dk) Materialer Trykimprægneret træ: Næsten alt trykimprægneret træ leveres som fyr i en seksta-kvalitet (udseendesorteret),

Læs mere

Optiform modulhegn. Skab dit eget hegn

Optiform modulhegn. Skab dit eget hegn Optiform modulhegn Skab dit eget hegn SKAB DIT EGET HEGN Et Optiform Modulhegn kan bruges til mange formål: læ, afskærmning, adskillelse, opdeling, hygge, dekoration, osv. Og du vælger selv, hvilket udtryk

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2017 KVALITETER Prisliste 2017 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører, der kan garantere,

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O E N G R O S P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O E N G R O S P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ENGROSPRISLISTE 2017 KVALITETER Engrosprisliste 2017 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører,

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Dansk Imprægneringsstatistik 2014

Dansk Imprægneringsstatistik 2014 Dansk Imprægneringsstatistik 2014 Dansk Imprægneringskontrol c/o Teknologisk Institut Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2337 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Trykimprægnering Vakuumimprægnering

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

-BambusDet naturlige valg

-BambusDet naturlige valg Breakfast Club 18/3-2011 -BambusDet naturlige valg Et bæredygtigt alternativ Hvem, hvad og hvorfor? Hvem er vi? Hvilket kundesegment? GreenDeck Bamboo ApS Producenter Etableret i oktober 2010 Private Eneforhandler

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Kærlig træpleje i over 100 år. Wood Care

Kærlig træpleje i over 100 år. Wood Care Kærlig træpleje i over 100 år Træbeskyttelse gennem GENERATIONER Collstrop navnet kan føres helt tilbage til 1757, hvor den unge Andreas Lauesen, der senere ændrer sit efternavn til Collstrop, tager fra

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Emne: Byggekursus 1 Dato: Tilmeldte: Byg et træ. Byggekursus nr. 1. Tilmelding: Side 1 af 14

Emne: Byggekursus 1 Dato: Tilmeldte: Byg et træ. Byggekursus nr. 1. Tilmelding: Side 1 af 14 Byggekursus nr. 1 Byg et træ Tilmelding: Side 1 af 14 Materialeliste Del 1 til at bygge et birketræ Hegnstråd 2 mm. Bindetråd ca. 0,7 mm. Bidetang. Lille træklods (til at sætte træet på). Bøger og billeder

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER 20 RUMMTR BRÆND PÅ BAR 9 KVADRATMTR 38 Tekst og foto: eert Mørk. Tegning: hristian Raun ør Det Selv 14/2002 Her har du plads til flere års brænde Brændet ligger både tørt og luftigt i fotografen eert Mørks

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Inspirati n. til hus. have. Gardensystem

Inspirati n. til hus. have. Gardensystem Inspirati n til hus have Gardensystem Forny haven eller terrassen Multistolper: Høvlet med affasede kanter og afrundet top Grøn imp. NTR-A Varenr. 18119-9 x 9 x 270 cm Varenr. 18115-9 x 9 x 240 cm Varenr.

Læs mere

Specialdesignede trapper Trin for trin

Specialdesignede trapper Trin for trin KATALOG 2013 Specialdesignede trapper Trin for trin Trappe med mange detaljer Kvartsvingstrappe med buet hovedstykke Vanger : 0502-Y Trin : Jatoba olieret Håndliste : Type 8 Jatoba olieret Balustre : type

Læs mere

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt Globalt testet produkt som er blevet anvendt mere end 30 år worldwide under varierende klimaforhold. Certificeret i henhold til

Læs mere

Nova-profiler. Trælister - og paneler

Nova-profiler. Trælister - og paneler Nova-profiler Trælister - og paneler 2 Indholdsfortegnelse Værd at vide om træpaneler og -lister Side 4 Det miljørigtige valg Side 7 Træsorter Side 8-9 Skyggelister Side 10 Glaslister Side 10 Hjørnelister

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Andreas Bergstedt Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet Nødebovej 77A 3480 Fredensborg Baggrund Træ og holdbarhed Byggeaktiviteten

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse NORSK TRÆBESKYTTELSE Fra det ekstreme nord til dit træværk siden 1972 DEMIDEKK Holdbar træbeskyttelse til det skandinaviske klima Demidekk er norsk

Læs mere

Modificeret træ Et miljøvenligt alternativ

Modificeret træ Et miljøvenligt alternativ Modificeret træ Et miljøvenligt alternativ Miljøprojekt nr. 1903 Oktober 2016 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Bent Larsen & Anne Marie Hansen, Bollerup Jensen A/S ISBN: 978-87-93529-15-1 Miljøstyrelsen

Læs mere

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE www.optimera.dk Skab sammenhæng Optiform-serien af træ til udendørs brug giver dig muligheder, du aldrig har haft før. Nu kan du nemlig få samme trætype overalt i

Læs mere