Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Organisation mv Behandling mv Bygningsmæssige forhold mv. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Organisation mv Behandling mv Bygningsmæssige forhold mv Pårørendekontakt, brugerråd mv Vold mv Patienternes økonomiske forhold Samtaler med enkelte patienter Opfølgning. 13 Underretning.. 13

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ombudsmandsloven er det forudsat at der vil ske en vis forøgelse af inspektionsvirksomheden i forhold til det kommunale område, især af psykiatriske hospitaler og andre institutioner for mentalt handicappede. Den 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Denne reform medførte en omfattende omflytning af opgaverne i den offentlige sektor. Amterne (amtskommunerne) blev nedlagt, og der blev oprettet fem regioner der som hovedopgave har ansvaret for sundhedsvæsenet, herunder den behandlende psykiatri, mens socialpsykiatrien er overgået til kommunerne, dog således at regionerne har en forsyningspligt med hensyn til fx socialpsykiatriske botilbud. Ifølge psykiatriplanen for Region Nordjylland der ifølge regionens hjemmeside i endeligt udkast er sendt til høring med svarfrist til den 30. november 2007 og forventes vedtaget kort før jul 2007, udgør Psykiatrien i Region Nordjylland en del af regionens samlede sundhedsvæsen. Som led i kommunalreformen skal Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen indgå sundhedsaftaler om deres samarbejde på sundhedsområdet, jf. sundhedslovens 205. Et af de indsatsområder der skal være beskrevet heri, er indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland og de enkelte kommuner i regionen findes på regionens hjemmeside.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Som et led i den nævnte inspektionsvirksomhed foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere den 14. juni 2007 inspektion af distriktspsykiatrien i Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus, der hører under Region Nordjylland. Denne inspektion skete i forlængelse af inspektioner den 12. og 13. juni 2007 af henholdsvis Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Inspektionen fandt sted i Afdeling Syds lokaler på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Brandevej. Inspektionen omfattede samtaler med to repræsentanter fra afdelingsledelsen for Afdeling Syd og en administrativ repræsentant fra Region Nordjylland, Psykiatrien, samt besigtigelse af distriktspsykiatriens lokaler på Brandevej. Jeg modtog ikke forud for inspektionen informationsmateriale om distriktspsykiatrien, men fra psykiatriens hjemmeside har jeg udskrevet det materiale der findes dér om distriktspsykiatrien. Jeg anmoder om oplysning om hvorvidt der foreligger yderligere informationsmateriale om distriktspsykiatrien, herunder (fx) en årsrapport for Hvis det er tilfældet, beder jeg om at modtage dette materiale. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til distriktspsykiatrien, Afdeling Syd, og Region Nordjylland for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Region Nordjylland, Psykiatrien, har i brev af 29. oktober 2007 fremsat sådanne bemærkninger der er indarbejdet i denne rapport.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 2. Organisation mv. Distriktspsykiatrien i Region Nordjylland er en del af den regionale behandlingspsykiatri i Region Nordjylland og indgår således i regionens samlede psykiatri. Distriktspsykiatrien er organiseret i teams. I Afdeling Nord (Brønderslev Psykiatriske Sygehus) er der fire teams der dækker hver deres geografiske optageområde. I Afdeling Syd (Aalborg Psykiatriske Sygehus) er der tre teams der primært er organiseret ud fra sygdomsområder henholdsvis affektive lidelser, skizofreni og andre lidelser samt nydiagnosticerede skizofrene. Sidstnævnte var på inspektionstidspunktet under planlægning. Disse teams er igen opdelt i tre geografiske enheder der dækker patienter fra henholdsvis Aalborgområdet, Østhimmerland og Vesthimmerland. Afdeling Thy/Mors (der før kommunalreformen hørte under Viborg Amt) har et enkelt team. Hertil kommer et dobbeltdiagnoseteam, jf. pkt. 3. Organiseringen ud fra sygdomsområde i Afdeling Syd skal sikre at patienten får et målrettet behandlingstilbud idet personalet i det enkelte team har specialiseret sig inden for det pågældende sygdomsområde. De distriktspsykiatriske teams under Afdeling Nord har lokaler i tilknytning til hver deres somatiske sygehus i regionen. Distriktspsykiatrien under Afdeling Syd er som nævnt beliggende på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Brandevej, men har tillige satellitkontorer i Hobro og Løgstør, mens en anden del af det samlede ambulante behandlingstilbud som distriktspsykiatrien er en del af, foregår på Aalborg Psykiatriske Sygehus på Mølleparkvej. Afdeling Thy/Mors har et lokale i Thisted. Der er fælles afdelingsledelse for hele Afdeling Syd som foruden de ambulante tilbud, herunder distriktspsykiatrien, rummer sengeafsnit. Der er én overlæge tilknyttet det affektive team i distriktspsykiatrien og to overlæger tilknyttet teamet for skizofreni og andre lidelser (der er dobbelt så stort som det affektive team). De tre overlæger er samtidig tilknyttet hver sit sengeafsnit på Brandevej.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Personalet omfatter desuden en reservelæge på deltid, 14 distriktssygeplejersker der stort set alle er specialuddannede, herunder med kurser i kognitiv behandling, tre psykologer og tre socialrådgivere. Overlægerne har behandlingsansvaret for patienterne i distriktspsykiatrien (og har som nævnt tillige funktioner i sengeafsnittene). Distriktspsykiatrisk Team Syd har (kun) åbent i dagtimerne (inden for normal arbejdstid). Opstår der behov for akut hjælp uden for åbningstiden, må patienten henvende sig i den psykiatriske skadestue på Aalborg Psykiatriske Sygehus der er åben hele døgnet. 3. Behandling mv. Behandling i distriktspsykiatrien er som nævnt en del af den eksisterende behandling og bygger på tanken om at mennesker med sindslidelser ikke skal opholde sig på et psykiatrisk sygehus hvis de ikke har behov for behandling, pleje og observation i alle døgnets timer. En landsdækkende undersøgelse har vist at hovedparten af psykiatriske patienter udelukkende behandles i ambulant regi, altså uden indlæggelse, og at distriktspsykiatrien er den primære indgangsport til psykiatrisk behandling. Af kommissoriet (af 29. marts 2007) for Region Nordjyllands Psykiatriplan, fremgår det at Region Nordjylland sammenlignet med den øvrige del af landet har en lavere ambulant aktivitet. I psykiatriplanen er der fremlagt anbefalinger for udviklingen og styrkelsen af den ambulante aktivitet. Den ambulante psykiatri, herunder distriktspsykiatrien, varetager den del af den psykiatriske behandling der kan foregå uden for sygehuset. Patienterne kommer enten efter henvisning fra egen læge/speciallæge eller fra den psykiatriske skadestue på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Henvisning sker dog ikke direkte til teamet, men til et visitationsudvalg i Afdeling Syd. Patienter der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, vil ofte allerede under indlæggelsen få tilbudt opfølgende kontakt til teamet, og en del af teamets patienter er patienter

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 der tidligere har været indlagt, og hvor der i forbindelse med udskrivelsen er truffet aftale om at behandlingen skal fortsætte i distriktspsykiatrisk regi. Her er formålet at fastholde den behandlingseffekt der er opnået under indlæggelsen. Før udskrivelsen giver patienterne samtykke til kontakt til socialforvaltning mv., og dette samtykke gælder for et år ad gangen. Teamet samarbejder altid med patientens praktiserende læge og med det psykiatriske sygehus hvis patienten har været indlagt. Der er tillige et tæt samarbejde med hjemmeplejen og kommunale støtte- og kontaktpersoner. Distriktssygeplejerskerne samarbejder desuden med de socialpsykiatriske boformer når der er behov for det, men i flere tilfælde er der ikke et sådant behov. (Driftsansvaret for de socialpsykiatriske boformer hører ikke under psykiatrien, men enten under en kommune eller en region, for så vidt angår Region Nordjylland under Specialsektoren). I et behandlingsforløb laves der individuelle aftaler med patient og samarbejdspartnere. Jeg har nedenfor anmodet om en kopi af den behandlingsplan der udarbejdes. Idet jeg går ud fra at de nævnte aftaler med patient og samarbejdspartnere foreligger særskilt i form af en skriftlig aftale eller handleplan eller lignende, anmoder jeg om at modtage et (anonymiseret) eksempel herpå. Behandlingen foregår for så vidt angår patienter der hører til distriktspsykiatrien i Syd, som udgangspunkt i distriktspsykiatriens lokaler på sygehuset på Brandevej og i distriktskontorerne i Hobro og Løgstør, men teamet har også mulighed for at aflægge besøg i hjemmet. Jeg anmoder om oplysning om omfanget af hjemmebesøg. Jeg anmoder endvidere om oplysning om hvor lang tid der går før en patient indkaldes til samtale efter henvisning fra fx egen læge, og hvordan den primære kontakt foregår.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Behandlingen består i udredning og diagnosticering, psykoterapi i form af såvel individuelle samtaler som samtaler i grupper, medicinsk behandling, støtte i eget hjem og undervisning (psykoedukation). Også de pårørende modtager undervisning. Gruppearbejdet omfatter social færdighedstræning, stemme-høringsgrupper, udslusningsgrupper og psykoedukation for såvel patienter som pårørende. Der arbejdes desuden systematisk med forebyggelse fordi personer med en psykisk sygdom har en stor risiko for tilbagefald. Som en vigtig del af behandlingen udarbejdes der derfor en behandlingsplan i samarbejde med patienten, og der arbejdes med at lære patienten strategier til forebyggelse af tilbagefald. Af psykiatriplanen fremgår det at Psykiatrien i Region Nordjylland har besluttet at der også skal udarbejdes behandlingsplaner for ambulante patienter. Jeg anmoder om at modtage en kopi af en sådan (anonymiseret) behandlingsplan. Nogle patienter har kun brug for få kontakter og andre meget langvarige op til livslange forløb. Nogle patienter kan komme til behandling flere gange om ugen. De dårligste kroniske patienter bliver ikke afsluttet selv om de igennem længere tid har haft det godt. Det skyldes at der er erfaring for at der oftest sker en forværring af patientens tilstand ved afslutning. Det blev oplyst at der for ca. 2½ år siden blev igangsat et projekt Team midt imellem som et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland. Kommunen er projektansvarlig, og Psykiatrien deltager i en styregruppe. Målgruppen var de patienter der gennem årene havde utallige indlæggelser, og som efter hver indlæggelse ophørte med behandling og kontakt

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 til behandlere mv. Sigtet med projektet er at forebygge de gentagne indlæggelser for disse patienter. Projektets tre kommunale medarbejdere følger af denne type patienter/borgere og har været opsøgende i tilbuddet om støtte. Der er ikke tale om faste, daglige besøg, men det kan tilbydes hvis der er behov for det i en periode. Det har kunnet konstateres at projektet har været en succes derved at de tilknyttede patienter/borgere i projektperioden har haft færre indlæggelser. Kommunen har søgt puljemidler til at fortsætte ordningen i (foreløbig) endnu et år. Psykiatrien har fra starten af projektet peget på de patienter der falder under målgruppen og kunne have glæde af at blive tilknyttet ordningen, og psykiatrien kan stadig henvise patienter til teamet. Ved indlæggelser er der desuden et samarbejde med de tre kommunale medarbejdere. Det blev endvidere oplyst at psykiatrien i Region Nordjylland for tiden har et igangværende projekt med Aalborg Kommune om etablering af netværksgrupper. I dette projekt, der hedder Metodeudvikling af netværksgrupper for pårørende, er det psykiatrien i Region Nordjylland der er projektansvarlig, og kommunen der sidder med i en styregruppe. Projektet er som udgangspunkt et netværkstilbud for pårørende til patienter i behandling i psykiatrien i Region Nordjylland, hvor de pårørende som udgangspunkt skal have bopæl i Aalborg Kommune. Det er en administrativ medarbejder i Psykiatrien der er tovholder på projektet der har som målsætning at give et tilbud til de pårørende. Projektet har ikke som sådan særlig reference til distriktspsykiatrien. Hvis patienterne dropper ud af behandlingen, drøftes en hensigtsmæssig måde at handle herpå. En mulighed kan være at kontakte patientens praktiserende læge. Jeg anmoder om oplysning om hvorvidt distriktspsykiatrien når en patient ikke møder som aftalt ringer eller skriver til patienten inden patientens læge kontaktes.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg anmoder endvidere om (nærmere) oplysninger om hvordan det sikres at patienter ikke falder ud af behandlingssystemet. Distriktspsykiatrien udleverer ikke medicin. Patienterne har deres medicin derhjemme. Den behandlingsansvarlige overlæge kan ændre i patientens medicinordination hvilket i givet fald kommunikeres til samarbejdspartnerne (praktiserende læge og eventuelt hjemmesygeplejerske). Er der tale om et akut problem i aften- eller nattetimerne, kan patienten henvises til den psykiatriske skadestue, og i sjældne tilfælde vil der kunne ske henvisning til et afsnit. Mange af de kroniske patienter har et sidemisbrug. Det blev i den forbindelse oplyst at psykiatrien har et projekt vedrørende patienter med dobbeltdiagnoser. Af psykiatriens hjemmeside fremgår det at Dobbeltdiagnose-teamet er et målrettet behandlingstilbud til psykiatriske patienter der oven i deres sindslidelse har et omfattende misbrug af stoffer, alkohol mv. Teamet modtager som udgangspunkt patienter fra hele regionen, men dog primært fra Afdeling Syds optageområde. Målet med behandlingen er at stabilisere og bedre patientens samlede tilstand, og i en del tilfælde består behandlingen i første omgang i at mindske patientens brug af misbrugsstoffer og dermed de negative konsekvenser af misbruget for patientens sindslidelse. Eventuel substitutionsbehandling med metadon mv. vil foregå i samarbejde med Misbrugscentret (tidligere Foldbjergcentret) i Region Nordjylland der står for udlevering af den pågældende medicin. Behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser er nævnt i psykiatriplanen og er omtalt nærmere i sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland og regionens kommuner. Det fremgår heraf at det er aftalt at der i de kommende år skal være særlig fokus på udvikling af overordnede rammer for behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser. Det fremgår også af de rammeaftaler på socialområdet for 2007 og 2008 der er indgået mellem Region Nordjylland og kommunerne, at der skal være særlig fokus på indsatsen over for sindslidende

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 misbrugere. Rammeaftalerne findes på regionens (Specialsektorens) hjemmeside. Amtsrådsforeningen (pr. 1. januar 2007 Danske Regioner) har foretaget en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af psykiatrien. Det fremgår af bind 1 i den landsdækkende rapport om undersøgelsen fra 2005 at 74 % af patienterne i det dagældende Nordjyllands Amt enten havde et enestående eller godt samlet indtryk af distriktspsykiatrien. Landsgennemsnittet var 77 %. Også på de enkelte underområder i spørgeskemaundersøgelsen har patienterne i Nordjyllands Amt haft et positivt indtryk. Det blev i øvrigt under inspektionen oplyst at der var ved at blive etableret opsøgende psykoseteams, og at regionen havde søgt om satspuljemidler hertil. Endvidere var der søgt om midler til intensiv ambulant behandling af depressive i eget hjem. På sidste side i (det endelige udkast til) psykiatriplanen er det nævnt at det af budgetaftalen for 2008 fremgår at der inden for psykiatrien afsættes i alt 10 mio. kr. til forskellige tiltag, herunder de to nævnte tiltag, og at beløbet forudsættes finansieret ved udmøntningen af satspuljen for Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets projektoversigt af 17. september 2007 der findes på ministeriets hjemmeside, at regionen har fået bevilget henholdsvis kr. og kr. til de to nævnte projekter. 4. Bygningsmæssige forhold mv. Distriktspsykiatrisk Team Syd har som nævnt til huse på den del af Aalborg Psykiatriske Sygehus der ligger på Brandevej. Dette sygehus er opført i 2005, og de bygningsmæssige rammer er således fine og velfungerende.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Sygehuset er bygget i to plan og indeholder i stueetagen en stor forhal, sportshal og en kantine der er fælles for patienter og personale, samt tre åbne sengeafsnit. Der er højt til loftet i fælleslokalerne. Hallen er stor og panoptisk opbygget, og der står et klaver som en af patienterne spillede på mens jeg var der. På 1. etage er der gange hele vejen rundt med adgang til kontorer, samtalerum mv. på hver side. Der er tillige vagtværelser der kan bruges til akut overnatning til blandt andre pårørende. Mellem gangene (ovenover kantinens køkken) er der et venteområde til patienter til distriktspsykiatrien. Patienterne kan dog også vente i hallen, i kantinen eller i et lokale til PSYK-INFO. I lokalet findes dagens avis, diverse brochurer mv. og en computer som patienterne kan benytte. Lokalerne er meget lyse og behagelige at opholde sig i. 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. Det blev oplyst at distriktspsykiatrien prioriterer kontakt med pårørende og forklarer patienterne vigtigheden heraf. Kun få patienter vil ikke have at behandlerne taler med deres pårørende, men de fleste accepterer det når de får at vide at det er en del af behandlingen. Jeg anmoder om oplysning om hvorvidt samtykke indhentes mundtligt eller skriftligt, og om der foreligger en samtykkeerklæring hvorpå patienterne kan give teamet tilladelse til bl.a. at inddrage en konkretiseret pårørende. I givet fald beder jeg om en kopi heraf. Som tidligere nævnt tilbydes der tillige psykoedukation til pårørende. Det fremgår af den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse fra 2005 at 37 % af de pårørende fandt distriktspsykiatrien enten enestående eller god i Nordjyllands Amt. Landsgennemsnittet var 38 %.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Der findes ikke noget brugerråd. Distriktspsykiatrien har et tæt samarbejde med foreningerne Bedre Psykiatri, SIND og LAP. 6. Vold mv. Der foreligger en voldspolitik der omfatter hele psykiatrien, herunder distriktspsykiatrien. Blandt det generelle materiale som jeg har modtaget fra regionen, er bl.a. psykiatriens handleplan over for vold på arbejdspladsen der er udarbejdet af Psykiatrien i Nordjyllands Amt i marts 2006, og en vejledning om krisehjælp og debriefing mv. Hvis personalet er utryg ved en patient der skal have hjemmebesøg, deltager der altid to medarbejdere ved besøget. Episoder af vold meldes til politiet, men der har ikke været sådanne episoder. I ovennævnte handleplan er et afsnit om udarbejdelse af retningslinjer for anmeldelse af voldsepisoder. Det fremgår heraf at det er ledelsen det enkelte sted der har pligten til at anmelde sådanne episoder. Der skal i hvert afdelingsområde etableres en mindre gruppe der skal vurdere de enkelte episoder af vold eller trusler, og som har rådgivende funktion over for ledelsen med henblik på om der skal ske politianmeldelse. Uanset om der sker en sådan anmeldelse, skal der foretages en systematisk faglig og arbejdsmiljømæssig vurdering af episoden i henhold til gældende retningslinjer. 7. Patienternes økonomiske forhold De fleste patienter bor i eget hjem. Teamets socialrådgivere kigger på patienternes sociale, herunder økonomiske, forhold og har møder med kommunens sagsbehandlere herom.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Patienterne betaler selv for medicin efter gældende regler i sundhedsloven. Kronikertilskud søges til de patienter der er berettiget hertil. 8. Samtaler med enkelte patienter Jeg havde samtaler med i alt to patienter vedrørende deres konkrete forhold. Opfølgning Jeg anmoder om at de (få) oplysninger som jeg har bedt om, sendes til mig gennem psykiatriledelsen i regionen. Underretning Denne rapport sendes til afdelingsledelsen for Afdeling Syd, psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Tilsynet i henhold til grundlovens 71, stk. 7, Folketingets Retsudvalg og distriktspsykiatriens patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Organisation mv...3. 3. Behandling mv...5. 4. Bygningsmæssige forhold mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Organisation mv...3. 3. Behandling mv...5. 4. Bygningsmæssige forhold mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Organisation mv...3 3. Behandling mv....5 4. Bygningsmæssige forhold mv...10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv...12 6. Vold mv....13 7.

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00380-22/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling mv.... 3 Ad 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 7 Ad 5. Pårørendekontakt,

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00052-4/MV 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev den 11. oktober 2010

Inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev den 11. oktober 2010 5. maj 2011 Inspektion af Distriktspsykiatrien i Ballerup, Egedal og Herlev den 11. oktober 2010 ENDELIG J.nr. 2010-3441-4248/MV3 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3.

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner Bilag 3 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftale vedr. indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Udkast til FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Version november 2010 Side 1 af 7 Udkast til Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Rapport fra underarbejdsgruppen vedr.indsatsen i forhold til dobbeltdiagnosepatienter

Rapport fra underarbejdsgruppen vedr.indsatsen i forhold til dobbeltdiagnosepatienter Rapport fra underarbejdsgruppen vedr.indsatsen i forhold til dobbeltdiagnosepatienter 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger...4 2 Indledning...7 3 Arbejdsgruppens opgave...7

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Indledning.....................................................................................................

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 11. marts 2011 Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 ENDELIG J.nr. 2008-3637-424/MV3 1/17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune.

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere