Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden"

Transkript

1 Bent Øberg Fasanvej Aalborg Sagsnr Doknr Dato Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november 2010 har du klaget over Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse af 27. september 2010 om det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s festligholdelse af bestyrelsesformandens fødselsdag. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu færdigbehandlet sagen, og det er ministeriets opfattelse, at det ikke var ulovligt, at Aalborg Lufthavn a.m.b.a. afholdt fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden. Her følger en nærmere redegørelse for sagens baggrund og Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse i sagen. Ministeriet beklager den lange sagsbehandlingstid. Sagens baggrund I af 21. maj 2010 til Nordjyllands Statsforvaltning klagede du over, at det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn a.m.b.a. havde fejret bestyrelsesformandens 60 års fødselsdag, og i den forbindelse blandt andet over, at bestyrelsesformanden som også er borgmester i Aalborg Kommune blev transporteret af det kommunale beredskab, samt at der deltog en bred skare af personer, herunder familie til formanden, i receptionen. I anledning af din klage indhentede Statsforvaltning Nordjylland en udtalelse af 17. juni 2010 fra Aalborg Lufthavn a.m.b.a., hvori er anført blandt andet følgende: Driften af lufthavnen sker på forretningsmæssigt grundlag, og har fra start kun været finansieret af kommercielle indtægter og brugerbetaling. Bestyrelsens holdning er at lufthavnen fortsat skal finansieres af kommercielle indtægter og brugerbetaling, og dette er også blevet nedfældet i formålsbestemmelsen i lufthavnens vedtægter. Under respekt af gældende regler arbejder bestyrelsen forretningsmæssigt på de vilkår, der gælder i erhvervslivet i øvrigt. Det er bestyrelsens opfattelse, at det indenfor erhvervslivet som helhed er almindeligt at festligholde runde fødselsdage i ledelsen i sammenhæng med markedsføring af virksomheden.

2 Bestyrelsen har gerne villet påskønne bestyrelsesformanden i kombination med en samtidig pleje af Lufthavnens interesser gennem repræsentation i forhold til lufthavnens forretningsforbindelser, brugere, ansatte, andre myndigheder m.v. Det bemærkes i den sammenhæng, at Lufthavnen samtidig med receptionen kunne fremvise 3 nye gates. Deltagernes relation til bestyrelsesformanden var følgende: Lufthavnens leverandører Lufthavnens samarbejdspartnere Lufthavnens ansatte Repræsentanter fra myndigheder Repræsentanter fra luftfartsselskaber Repræsentanter fra ejer- og repræsentantskabskommuner En lille kreds af familie og venner En særlig gruppe var lufthavnens brugere. Udtalelsen var vedlagt indbydelse til receptionen, som blev offentliggjort i Nordjyske Stiftstidende, og som havde følgende indhold: Reception Aalborg Lufthavns bestyrelsesformand,, fylder 60 år. I anledning af dette vil det glæde os at fejre denne dag med en reception på Balkon Nord i lufthavnen: Torsdag den 18. marts Kl Aalborg Lufthavn vil være vært ved et lettere traktement. I dit brev af 19. juli 2010 anførte du blandt andet, at receptionen alene kunne betragtes som en gave, og at det forhold, at formanden tillige var borgmester, indebar, at spørgsmålet om afholdelse af receptionen ikke kunne bedømmes ud fra, hvad der er gældende i erhvervslivet. Statsforvaltningen Nordjylland har i sin udtalelse af 27. september 2010 blandt andet anført følgende: Der foreligger. ikke i vederlagsreglerne hjemmel til at vederlægge formanden med en fødselsdagsfest. Spørgsmålet om, hvorvidt et kommunalt fællesskab lovligt kan arrangere en fest, som den i sagen omhandlede, skal på denne baggrund afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.. Det er i praksis antaget, at et kommunalt fællesskabs adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at gennemføre foranstaltninger blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennytte kriterium. Almennyttekriteriet indebærer, at et kommunalt fællesskab som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, som har sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle kommunernes borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunernes borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at et kommunalt fællesskab normalt ikke kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelsen af individuelle 2

3 interesser hos enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Det er videre antaget, at et kommunalt fællesskab ikke uden lovhjemmel kan tildele ydelser til enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller sociale kriterier. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Almennyttekriteriet er ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af kommunale fællesskabers kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn, der i en samlet afvejning af interesser, kan begrunde, at et kommunalt fællesskab lovligt kan varetage en opgave. Det kommunale fællesskab skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at fællesskabet skal sikre, at der er proportionalitet mellem det udbytte det kommunale fællesskab får ud af at afholde festligholdelsen og den omkostning, der er forbundet hermed. Bestyrelsen i Aalborg Lufthavn har som baggrund for beslutningen om festligholdelsen anført, at de finder, at det er almindeligt at festligholde runde fødselsdage inden for erhvervslivet i sammenhæng med markedsføring af virksomheden. Det er endvidere anført, at bestyrelsen gerne ville påskønne bestyrelsesformanden i kombination med en samtidig pleje af lufthavnens interesser gennem repræsentation i forhold til lufthavnens forretningsforbindelser, brugere, ansatte, andre myndigheder mv. Endelig har bestyrelsen oplyst, at Lufthavnen samtidig med receptionen kunne fremvise 3 nye gates. Statsforvaltningen er af den opfattelse, at Aalborg Lufthavn som et kommunalt fællesskab lovligt kan iværksætte tiltag for at skabe PR for lufthavnen. Omvendt er statsforvaltningen af den opfattelse, at fællesskabet ikke kunne afholde festligheden alene med det formål at påskønne bestyrelsesformanden. Ud fra det oplyste, finder statsforvaltningen at afholdelsen af festligheden både var båret af ønsket om at påskønne bestyrelsesformanden samt ønsket om at skabe PR for Aalborg Lufthavn. Det er statsforvaltningens opfattelse, at et kommunalt fællesskab lovligt kan arrangere en festligholdelse således, at den, udover PR-aktiviteter, der har betydning for løsning af opgaver i det kommunale fælleskab, tillige i et vist omfang omfatter fejring af en bestyrelsesformand. Omfanget af sidstnævnte aktivitet må bero på et skøn fra bestyrelsen for fællesskabets side. I den foreliggende sag har statsforvaltningen lagt vægt på, at et af formålene med festligholdelsen var PR. Det fremgår videre, at der blev inviteret i avisen, samt at den største del af gæsterne var folk fra erhvervslivet og den politiske verden, medens alene en mindre gruppe var venner og familie til bestyrelsesformanden. På denne baggrund er statsforvaltningen mest tilbøjelig til at mene, at det var lovligt for Aalborg Lufthavn at festligholde bestyrelsesformandens fødselsdag. Statsforvaltningen har således lagt til grund, at festligholdelse har haft betydning for løsning af opgaver i det kommunale fællesskab. Det forhold, at aktiviteten tillige betød en festligholdelse af formandens fødselsdag, fører ikke til, at statsforvaltningen finder, at der tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fællesskabets skøn i denne situation var ulovligt. I breve af 29. september og 10. november 2010 til Folketingets Ombudsmand klagede du over statsforvaltningens udtalelse, idet du henviste til det, som du tidligere havde anført i dine henvendelser til statsforvaltningen. Du anførte herudover blandt andet, at Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s sammenkædning af borgmesterens fødselsdagsreception med et PR-arrangement først er sket efter din henvendelse til statsforvaltningen. 3

4 Folketingets Ombudsmand sendte den 8. og 12. november 2010 dine breve til Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på, at ministeriet kunne få lejlighed til at tage stilling til klagen. I brev af 17. december 2010 anmodede ministeriet statsforvaltningen om en udtalelse. Ministeriet anmodede statsforvaltningen om nærmere at redegøre for statsforvaltningens overvejelser om forholdet mellem det forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner, der gælder efter kommunalfuldmagtreglerne, og de hensyn, der efter statsforvaltningens opfattelse kunne begrunde, at Aalborg Lufthavn a.m.b.a.lovligt kunne afholde de i sagen oplyste udgifter til reception for lufthavnens bestyrelsesformand. I udtalelse af 21. december 2010 anførte statsforvaltningen følgende: Som det fremgår af vores udtalelse af 27. september 2010 har udtalelsen givet anledning til overvejelser. Udgangspunktet er, at et kommunalt fællesskab ikke kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Omvendt gælder, at såfremt et kommunalt fællesskab gennemfører foranstaltninger, der er begrundet i varetagelse af et lovligt kommunalt formål, men som også kommer en enkeltperson eller en enkelt virksomhed [til gode], bevirker dette ikke, at foranstaltningen bliver ulovlig. Ud fra det indsendte fandt vi det sandsynliggjort, at festligholdelsen dels var begrundet i PRhensyn og dels var begrundet i festligholdelse af bestyrelsesformanden. PR må være et lovligt formål for et fælleskommunalt selskab som Aalborg Lufthavn. Omvendt kan festligholdelsen af bestyrelsesformanden ikke anses for et lovligt formål. Det har givet anledning til tvivl, men vi fandt det sandsynliggjort, at formålet med festligholdelsen primært var PR og at festligholdelsen af bestyrelsesformanden mere var et biprodukt. I denne forbindelse lagde vi vægt på, at der blev inviteret i avisen med stort opslag, at den største del af gæsterne var folk fra erhvervslivet og den politiske verden, og at der i forbindelse med receptionen blev fremvist 3 nye gates. I af 26. maj 2011 bemærkede du blandt andet, at det omtalte PR-formål ikke var nævnt i avisannoncen med invitation til arrangementet, samt at der ikke blev fremvist gates i forbindelse hermed. På baggrund af ministeriets telefoniske anmodning herom sendte statsforvaltningen dels den 12. januar 2012 årsrapport 2009 for Aalborg Lufthavn a.m.b.a., dels den 16. januar 2012 oplysninger om afholdelse af udgifter i forbindelse med arrangementet den 18. marts Af årsrapporten fremgår blandt andet, at lufthavnen i 2009 havde en omsætning på kr. Af oplysningerne fremsendt den 16. januar 2012 fremgår blandt andet, at der til arrangementet blev bestilt receptionsmad til ca. 500 personer, og at prisen pr. kuvert var 98 kr. Dertil kom en drikkevarebuffet, hvor der blev afregnet for forbrug, samt leje af service mv. De samlede udgifter til mad og drikke blev i alt ,50 kr. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 1. Tilsynet med kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen henholdsvis det kommunale fællesskab er beliggende, jf. 47 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. 4

5 august 2012). Det er således Statsforvaltningen Nordjylland, der fører tilsyn med det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn a.m.b.a.. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at det kommunale fællesskab overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. jf. 48 i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om det kommunale fællesskabs dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for statsforvaltningerne, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale fællesskabers dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 2. Lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, indeholder følgende bestemmelser: 52 a. Kommuner og kommunale fællesskaber kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på et forretningsmæssigt grundlag og kan i den forbindelse fastsætte betaling for benyttelse af flyvepladsen. Stk. 2. En kommune kan alene eller sammen med andre varetage aktiviteter efter stk. 1 i selskabsform. Ovennævnte bestemmelse indgik i lovforslag nr. 152 af 23. januar 2011 om ændring af luftfartsloven, jf. lov nr. 470 af 18. maj 2011, som trådte i kraft den 1. juli I de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 152 af 23. januar 2011 (L 152, Folketingstidende , 1. samling, tillæg A) er blandt andet anført følgende: 1. Indledning Forslaget indebærer for det første, at der tilvejebringes en klar hjemmel i luftfartsloven for kommuners adgang til at eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag. I en tværministeriel arbejdsgruppe om konkurrenceforholdene i de større danske provinslufthavne er det konstateret, at der ikke i luftfartsloven eller i de kommunalretlige grundsætninger er et klart hjemmelsgrundlag for kommunernes nuværende ejerskab og drift af de danske provinslufthavne. Det foreslås, at der indføres en generel hjemmel til, at kommuner og kommunale fællesskaber direkte eller i selskabsform kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed på forretningsmæssigt grundlag, såsom parkeringsanlæg og udlejning af lokaler til eksempelvis cafeteria, biludlejningsfirma m.v. Det er en luftfartspolitisk målsætning, at der skal fastholdes gode betingelser for, at man i de enkelte dele af Danmark kan vælge at opretholde en effektiv indenrigsluftfart og på den måde være med til at sikre god tilgængelighed, udvikling og mobilitet. Det er vigtigt for den regionale udvikling, herunder ikke mindst for yderområderne, hvor rejsetiden til København er væsentlig kortere med fly end med færge, tog, bus eller bil. De danske provinslufthavne ejes og drives langt overvejende af kommuner, og provinslufthavnene spiller en vigtig rolle i yderområderne, hvor der er store udfordringer i udviklingen af økonomierne og erhvervslivet. Det er derfor vigtigt at sikre provinslufthavnene de optimale rammer for driften og ejerskabet, herunder at kommunale lufthavne skal kunne konkurrere på forretningsmæssige vilkår Gældende ret Der er ikke i dag en egentlig lovgivning for lufthavne, hvori der er bestemmelser, som udtrykkeligt tager stilling til spørgsmålet om, hvem der må eje lufthavne, de opgaver ejeren må varetage og de nærmere vilkår herfor. 5

6 Traditionelt har det været en kommunal opgave efter kommunalfuldmagtsreglerne at etablere og vedligeholde infrastrukturer i lokalsamfundet, herunder også lufthavne. Ved lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter blev kommunernes mulighed for at deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter udvidet. Dette indebar bl.a., at kommunerne fik mulighed for at varetage infrastrukturopgaver i selskabsform, jf. lovens 2, stk. 3. Loven blev pr. 1. januar 2007 ophævet og erstattet af lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Hverken erhvervsfremmeloven eller bemærkningerne til lovforslaget omtaler direkte kommunernes etablering og drift af infrastruktur i forbindelse med kommunernes deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder kommunernes ret til at eje og drive lufthavne. Økonomi- og Erhvervsministeriet har som ressortministerium i en udtalelse af 12. juni 2008 til den tværministerielle arbejdsgruppe om provinslufthavne blandt andet anført, at det ikke har været hensigten i forbindelse med ophævelse af loven, at kommuner ikke længere må være engageret i lufthavnsdrift, og at spørgsmålet herefter må afgøres efter kommunalfuldmagtsreglerne. Efter ophævelsen pr. 1. januar 2007 af lov om kommuners og amtskommuners erhvervsudviklingsaktiviteter må det antages, at kommuners hjemmel til at eje og yde støtte til en lufthavn herefter - igen - er reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunerne kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne etablere og eje lufthavne, hvilket indebærer, at en kommune kan afholde udgifter til anlæg af lufthavnen og drift og vedligeholdelse heraf. Kommunalfuldmagtsreglerne regulerer imidlertid ikke præcist de nærmere forhold vedrørende dette ejerskab eller fastsætter vilkår for den støtte, kommuner kan yde til lufthavne, og som tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for lufthavne. Reguleringen efter kommunalfuldmagtsreglerne indebærer endvidere, at de kommunale lufthavne kun i meget begrænset omfang vil kunne udleje lokaler til kommercielle aktiviteter. Det betyder, at kommuners mulighed dels for at sikre, at der er sådanne faciliteter i lufthavnen, dels for at opnå fortjeneste herved, er yderst indskrænkede. Af andre problemstillinger i forhold til kommuners varetagelse af opgaver i tilknytning til lufthavne bemærkes, at kommuner ikke i den eksisterende lovgivning har hjemmel til at etablere og drive parkeringsanlæg med fortjeneste for øje, hvilket ellers må anses for et naturligt indtjeningsgrundlag for en lufthavn. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at der tilvejebringes en generel hjemmel for det kommunale ejerskab og drift af de danske provinslufthavne således, at kommuner eller kommunale fællesskaber direkte eller i selskabsform kan eje og drive lufthavne med tilknyttet virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag I bemærkningerne til 52a (lovforslagets 1, nr. 7) er blandt andet anført følgende: Formålet med forslaget er at skabe en klar hjemmel til, at kommuner og kommunale fællesskaber på samme måde som private og staten kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på forretningsmæssige vilkår. Med tilknyttet virksomhed forstås virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af driften af en flyveplads, og som drives på kommercielt grundlag. Forslaget indebærer, at kommunen på markedsvilkår selv kan drive flyvepladsen og den til flyvepladsen tilknyttede virksomhed og/eller udleje lokaler/arealer hertil. Forslaget giver alene kommunerne og de kommunale fællesskaber adgang til at eje og drive en flyveplads på samme vilkår som staten og private. Forslaget indebærer endvidere, at kommuner og kommunale fællesskabers ejerskab og drift skal ske i overensstemmelse med EU-retlige statsstøtteregler, således som disse kommer til udtryk i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 107 og 108 og i de heraf afledte bestemmelser. Endvidere henvises til Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (w005/c 312/01). 6

7 Dette indebærer, at lufthavnenes takstfastsættelse kan ske frit, men under overholdelse af konkurrence- og statsstøttereglerne samt de sektorspecifikke regler for fastsættelse af takster i lufthavne, herunder blandt andet groundhandling bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 933 af 9. december 1997), Kommissionens forordning om lufttrafiktjenester (forordning nr. 1794/2006 af 6. december 2006) og luftfartslovens 72 om ligebehandling, hvorefter der ikke kan opkræves højere takster for de udenlandske end for de danske luftfartsselskaber, når disse opererer på lige vilkår. 3. Det fremgår af luftfartslovens 52 a og bemærkningerne hertil, at kommunale fællesskaber kan drive lufthavne på forretningsmæssige vilkår. Som det fremgår af de ovenfor citerede lovbemærkninger, var hjemmelsgrundlaget for kommunale lufthavnsaktiviteter på det tidspunkt, hvor fødselsdagsreceptionen fandt sted, (den 18. marts 2010) almindelige kommunale grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det var således kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsmæssig infrastruktur, som på dette tidspunkt udgjorde hjemmelsgrundlaget for kommunalt ejerskab og drift af lufthavne. For det nærmere indhold heraf for så vidt angår en kommunal lufthavns ejerskab og drift henvises til det ovenfor i lovbemærkningerne anførte. Som ligeledes anført i lovbemærkningerne var og er - en kommunal lufthavn endvidere forpligtet til at overholde konkurrenceretlige regler. Disse forhold begrunder efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunal lufthavn på tidspunktet for receptionens afholdelse i et vist omfang kunne varetage opgaver med det formål at fremme lufthavnens brug på et konkurrenceudsat marked. Hertil kommer, at det efter kommunalfuldmagtsregler anses for at være en kommunal opgave at informere såvel om en kommunes eksistens som kommunens aktiviteter. Det anførte gælder også kommunale fællesskaber. 4. Vederlæggelse af kommunale politikere, herunder som medlemmer af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab, er udtømmende reguleret i 16, stk. 1, 3-6, og stk. 8-12, 16 a og 34 i lov om kommunernes styrelse, dog således at disse bestemmelser kan være suppleret af regler om vederlag i vedtægterne for det kommunale fællesskab. Det forhold, at vederlagsreglerne indeholder en udtømmende regulering af kommunale og regionale politikeres vederlæggelse, indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse politikere på anden måde, end hvad der følger af vederlagsreglerne. Det vil således være ulovligt at afholde arrangementer med det formål at honorere disse politikere. Vederlagsreglerne afskærer derimod ikke kommunale politikere fra at deltage i et arrangement, der ikke har til formål at honorere politikerne, men har til formål at varetage en kommunal interesse, f.eks. et repræsentationsarrangement. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side Afgørende for, om et kommunalt fællesskab lovligt kan afholde udgifter til et arrangement som det i sagen omhandlede, er således, hvorvidt der foreligger en kommunal interesse heri. 7

8 Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger efter det af lufthavnsbestyrelsen oplyste til grund, at arrangementet var begrundet dels i et ønske om at reklamere for lufthavnen, dels at anerkende bestyrelsesformandens indsats. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt der kan foreligge en kommunal interesse i at afholde udgifter til et arrangement, som det i sagen omhandlede. Der ses endvidere ikke at være taget stilling til spørgsmålet i den kommunalretlige litteratur. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder, at der må tilkomme det kommunale fællesskabt et vist skøn i vurderingen af, hvorvidt der foreligger en interesse for det kommunale fællesskab i afholdelsen af udgifter til sådanne arrangementer. Endvidere må rammerne for en sådan skønsmæssig vurdering efter omstændighederne være vide. Det må således bero på en konkret vurdering af det pågældende arrangement, hvorvidt det kommunale fællesskab har handlet inden for rammerne af det lovlige skøn. Det er i den forbindelse en betingelse, at prisen for et givet arrangement ikke er strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. 6. Som anført ovenfor skulle Aalborg Lufthavn varetage lufthavnsdriften på et konkurrenceudsat marked. Dette indebærer efter ministeriets opfattelse, at lufthavnen har haft en lovlig interesse i at reklamere for lufthavnen i forhold til erhvervslivet, brugere, andre offentlige myndigheder mv. Det forhold, at reklameringen fandt sted i form af en reception i forhold til de ovenfor nævnte deltagere, ligger efter ministeriets opfattelse inden for rammerne af det skøn, som tilkommer det kommunale fællesskab. Det kommunale fællesskab har oplyst, at arrangementet også havde til formål at vise påskønnelse af formanden i anledning af dennes 60 års fødselsdag. Ministeriet skal i den forbindelse bemærke, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at varetage opgaver med det formål at begunstige enkeltpersoner. Ministeriet må lægge til grund, at lufthavnsvirksomhed foregår på et konkurrenceudsat marked, og at det i det private erhvervsliv er almindeligt at festligholde ledende medarbejderes runde fødselsdage blandt andet som anledning til at gøre opmærksom på virksomheden. På den baggrund og idet der som nævnt tilkommer det kommunale fællesskab et vidt skøn vedrørende de interesser, der kan begrunde afholdelse af udgifter til repræsentative arrangementer, finder ministeriet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at det var ulovligt, at arrangementet også var begrundet i et ønske om at festligholde bestyrelsesformandens fødselsdag. Af samme grund finder ministeriet, at det ikke var ulovligt, at der i den forbindelse også blev afholdt udgifter til deltagelse af en mindre skare af formandens familie og venner. Sammenfattende finder Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til i det i sagen omhandlede arrangement. 7. Ved vurderingen af lovligheden af et arrangement, som det i sagen omhandlede, skal tillige indgå en vurdering af, om det kommunale fællesskab har handlet økonomisk forsvarligt. Kommunale fællesskaber kan efter omstændighederne have ganske vide rammer for anvendelsen af det kommunale fællesskabs midler med henblik på at informere om og reklamere for det kommunale fællesskabs opgavevaretagelse, og til repræsentationsformål i den forbindelse, men eksorbitante udgifter hertil vil som udgangspunkt være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Spørgsmålet er således, om et arrangement, som det i sagen foreliggende, har en sådan karakter eller et sådant omfang, at arrangementet kan anses for at være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. 8

9 Afgørelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, vil ofte bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme det kommunale fællesskab en vis margin, og efter omstændighederne kan rammerne være ganske vide. Det er i den forbindelse en betingelse, at der ikke afholdes udgifter til foranstaltninger, der går videre, end det kommunale fællesskabs formål tilsiger, herunder at der er et rimeligt forhold mellem udgiften og formålet. Det fremgår af sagen, at der blev afholdt udgifter på ,50 kr. til mad og drikke til arrangementet ud fra et skønnet antal gæster på 500, dvs. en kuvertpris på ca. 195 kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder, at dette beløb ligger inden for rammerne af det skøn, der som ovenfor nævnt tilkommer det kommunale fællesskab. 8. Det følger af ovenstående, at ministeriet ikke har grundlag for at tilsidesætte statsforvaltningens retsopfattelse. 9. Det bemærkes, at hjemmelsgrundlaget for kommunale fællesskaber ejerskab og drift af lufthavne fra og med den 1. juli 2011 er luftfartslovens 52a. Ministeriet har samtidig hermed sendt kopi af udtalelsen til Statsforvaltningen Nordjylland, Aalborg Lufthavn a.m.b.a og Folketingets Ombudsmand. De indsendte bilag vedlægges. Ministeriet beklager den sene besvarelse af din henvendelse. Med venlig hilsen Christian Vigh 9

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception.

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Y 27. september 2010 Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Du har ved mail af 31. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Aalborg Lufthavns festligholdelse af bestyrelsesformandens

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Region Nordjylland Dato: 2. juli 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2006-2110/1081-1 Sagsbeh.: DSI Ved brev af 5. december 2006 med bilag rettede forberedelsesudvalget for Region Nordjylland henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Nordfyns Kommune Østergade Bogense Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense 2016-23455 Dato: 26-04-2017 Henvendelse om Nordfyns Kommunes afholdelse af udgifter ved venskabskommunesamarbejde X har den 14. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet 19. august 2015 Minikonference for Social-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Loven træder i kraft den 1. juli 2011. Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Kommunal drift af flyvepladser, regulering

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere