Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen"

Transkript

1 1

2 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen & Lars Trier Mogensen Alle fotos af Lea Wind-Friis 2

3 Abstract Since 1990 there has been an independent press in Yemen. Press freedom as a concept is still very young, and is therefore still debated. This thesis investigates how significant actors motivated by different ideals try to have an impact on press freedom in Yemen. It is also analyzed how specific concerns for the press in the Arab world influences these efforts. Theoretically the thesis takes advantage of sociological new-institutionalism. The media in Yemen is approached as an institution on three levels, which offers the possibility to separate different impacts on press freedom. Impacts that can be legislative, normative or a result of an unconscious perception on how things are done, and how press freedom ought to be realized in Yemeni society. The significant actors are the Yemeni government, a Danish media development programme, the Yemeni Journalist Syndicate, female journalists, journalists who are testing the boundaries and journalists from non-independent media. Qualitative interviews conducted between 14 th of May and 14 th of June 2005 show that the most important difference between the actors concerning their ideal of press freedom, is centered around the liberal ideal of the journalist as a watchdog for democracy. The critical, revealing journalism that is part of this ideal, is colliding with the Arab norms regarding that you should not and mostly you are not allowed to expose individuals or social or religious groups of society in the media. Some call it press freedom with respect, which means that you make sure, the journalistic product does not collide with these norms. But the ideal of press freedom is not only normative. It is also a result of a restrictive legislation that limits the development of democracy. Most journalists in Yemen wish for more freedom on a legislative level. But the norms and the culture telling them what is acceptable or not, will still affect their journalism, even if legislation was to be eased. In conclusion, the thesis shows the need for a path in between the watchdog and the respectful press freedom. It shows the need of further elaboration of the ideal of the journalist as a watchdog accommodated to the norms and culture of the Arab world an Arabic watchdog. 3

4 Resumé Siden 1990 har der i Yemen eksisteret en selvstændig presse. Pressefriheden er ung og derfor fortsat til debat. Dette speciale analyserer, hvordan væsentlige aktører forsøger at præge pressefriheden ud fra forskellige idealer. Ligesom det analyseres, hvordan særlige forhold for pressen i den arabiske verden har indflydelse på disse idealer. Teoretisk baserer analysen sig på sociologisk ny-institutionalistisk teori. Medierne anskues som en institution på tre niveauer, hvilket giver en mulighed for at adskille de forskellige påvirkninger af pressefriheden. Påvirkninger, der kan ske både som lovgivning, som normative opfattelser af, hvad man bør gøre, og som ubevidste forestillinger om, hvordan journalistik og pressefrihed skal fungere i det yemenitiske samfund. De væsentlige aktører i analysen er regeringen, et dansk udviklingsprogram i Yemen, det yemenitiske journalistforbund, kvindelige journalister, grænsesøgende journalister samt journalister fra et ikke-selvstændigt medie. På baggrund af kvalitative interview foretaget i Yemen i perioden 14. maj til 14. juni 2005 viser det sig, at den væsentligste forskel blandt aktørerne i forhold til deres ideal for pressefriheden er centreret omkring idealet om journalisten som en vagthund for demokratiet. Den kritiske, afdækkende journalistik, som hører med til funktionen som vagthund, kolliderer med arabiske normer om, at man ikke bør og oftest heller ikke må udstille enkeltpersoner eller sociale og religiøse grupperinger i medierne. Der tales i stedet om pressefrihed med respekt, det vil sige, at man censurerer sig selv, så det journalistiske produkt ikke bryder med normerne. Idealet om respektfuld pressefrihed er således både normativt og udslag af en lovgivning, der er restriktiv og begrænsende for demokratiet. De fleste journalister i Yemen ønsker mere frihed på det lovmæssige niveau, men normerne for, hvad man bør gøre som journalist, vil stadig påvirke journalisterne; selv hvis lovgivningen bliver lempet. Afhandlingen viser et behov for en mellemvej mellem vagthunden og den respektfulde pressefrihed. Et behov for, at der udvikles et ideal for journalisten som vagthund for demokratiet, der er tilpasset den arabiske verdens normer og kultur en arabisk vagthund. 4

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INDLEDENDE AFSNIT Problemfelt...8 Læsevejledning Medierne som institution...15 Institution som begreb...15 Institutionelle kampe eksemplet Mexico Liberal og arabisk pressefrihed...22 Et kontinuum mellem vagthund og repræsentation...22 Fire modeller for pressens rolle i et demokrati...24 Cook medierne som en politisk institution...28 Pressefrihed i den arabiske verden...30 KAPITEL 2: METODISKE OVERVEJELSER...37 På dybt vand i ørkenlandet at indsamle empiri i Yemen...39 Metode i interview grounded theory...42 Interviewpersoner...44 Fremgangsmåde i analysen...46 KAPITEL 3: MEDIEBILLEDET I YEMEN...48 Yemen frem til sammenlægningen...49 Tradition og modernitet...50 Medierne i Yemen...51 KAPITEL 4: VÆSENTLIGE AKTØRER Regeringen...57 Flere overfald mod journalister...57 Presseloven formelle rettigheder...58 Presseloven restriktioner...60 Regeringens ideal om pressefrihed

6 4.2. Medieprogrammet...65 Medieprogrammets tilgang til udvikling...65 Programmets modtagelse i Yemen...66 Medieprogrammets ideal om pressefrihed Syndikatet...72 Baggrund...72 Syndikatets rolle i medieprogrammet...73 Opbakning blandt medlemmerne...74 Syndikatets ideal om pressefrihed Kvindelige journalister...77 Ulemper...77 Fordele...80 Kvindelige journalisters ideal for pressefrihed De grænsesøgende journalister...84 De mest omtalte sager...84 De grænsesøgende journalisters ideal om pressefrihed Journalister fra et ikke-selvstændigt medie...90 Ansatte på Saba News' ideal for pressefrihed Diskussion: Hvorfor er pressefrihed vigtigt?...95 KAPITEL 5: KONKLUSION, FORMIDLENDE ARTIKEL OG LITTERATURLISTE Konklusion vagthund på arabisk Censurkulturen Formidlende artikel: Kronik Litteraturliste APPENDIKS side I Kort over Yemen II Tidslinje over Yemens historie III Interviewguide IV Uddrag af presselovens artikel 103 6

7 1 Indledende afsnit En rasteplads ved vejen gennem ørkenen. 7

8 1.1. Problemfelt Landet mellem ørkenen og Det Røde Hav Yemen ligger i bunden af den arabiske halvø med den vestlige spids vendt mod Det Røde Hav og Etiopien og den østlige mod Oman og Saudi-Arabien. Det er et land fyldt med modsætninger, hvor traditioner og det moderne mødes, og hvor en relativt fri presse forsøger at finde fodfæste i samfundet. For over to tusind år siden var Yemen et velstående område på den arabiske halvø. Men Sabah-kulturens fald betød hårdere tider økonomisk, og Yemen har i lang tid været halvøens fattigste land uden samme store olieressourcer som den saudiske nabo mod nord. Den vigtigste afgrøde er planten qat, hvis blade tygges som euforiserende stof af størstedelen af voksne mænd og et stigende antal kvinder i Yemen. Oftest hver dag. Selv om landet giver et førstehåndsindtryk af, at tiden har stået stille i mange år, har Yemen oplevet mange påvirkninger udefra igennem tiderne. Fra 1500-tallet og frem til revolutionen og selvstændigheden i 1962 kom påvirkningen fra kolonimagterne. Især osmannerne og briterne kæmpede om kontrollen over Yemens vestkyst og Bab Al-Mandab-strædet, der forbinder den arabiske halvø med Afrika 1. Senere, i 1970'erne, var det Egyptens præsident Nasser, der prægede landet ved at skabe alliancer til det tidligere Sovjetunionen og på den måde give næring til de kræfter, der senere omdannede Sydyemen til en stat efter socialistisk forbillede. Efter angrebet mod det amerikanske militærskib USS Cole i år 2000 har også USA påvirket landet. Yemens regering har siden da delvist samarbejdet med USA om den såkaldte krig mod terrorisme, hvilket blandt andet har ført til, at USA har arresteret en Al-Qaida-leder i landet 2. Med USA som eneste undtagelse er der ingen af ovennævnte aktører, der i dag forsøger at præge Yemen. I stedet er rollen som ekstern aktør i det yemenitiske samfund overtaget af internationale bistandsydere. Det primære argument for at give bistand til Yemen er, at det siden 1990 har bekendt sig til en demokratisk flerparti-styreform og som det eneste land på 1 Se appendiks I: Kort over Yemen. 2 Under kapitel 3: Mediebilledet i Yemen vil landets historie frem til sammenlægningen i 1990 blive beskrevet nærmere. For en mere udførlig oversigt over den historiske udvikling se appendiks II: Tidslinje over Yemens historie. 8

9 den arabiske halvø har afholdt tre parlamentsvalg, et lokalvalg og et præsidentvalg. Landet opfattes derfor som et spirende demokrati i Mellemøsten, som man bør støtte. Arven fra 11. september Velviljen til at støtte demokratisering i Mellemøsten skal ses i et større globalt perspektiv. Siden angrebet på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001 er der nemlig sket et markant skift i forholdet mellem den vestlige verden 3 og Mellemøsten. Da chokket over terrorangrebet på USA havde fortaget sig, begyndte mange vestlige ledere i højere grad end tidligere at tale om, hvor vigtigt det var, at Mellemøsten blev demokratiseret for at minimere terrortruslen på globalt plan. Ligesom mange ledere mente, at de havde et medansvar for demokratiske mangler i Mellemøsten. USA s præsident George W. Bush har direkte proklameret, at den amerikanske politik i Mellemøsten gennem de sidste 60 år har været forfejlet på grund af manglende fokus på demokratisering (White House, News and Policies, november 2003). I kølvandet på dette skift er der kommet fokus på udviklingsprojekter i regionen, der som et led i terrorbekæmpelsen skal fremme demokratiseringsprocesser. Såvel præsident Bush, FN s generalsekretær Kofi Annan og den danske udenrigsminister Per Stig Møller har givet udtryk for, at Mellemøstens demokratisering er tæt knyttet til den vestlige verdens sikkerhed. Fra dansk side førte denne tankegang til etableringen af udviklingsprogrammet Det Arabiske Initiativ fra Per Stig Møller bekendtgjorde i forbindelse med lanceringen, at støtte til udvikling af demokrati nu var en integreret del af regeringens strategi om terrorbekæmpelse (UM 2003a, side 1). Som noget nyt var en femtedel af budgettet for Det Arabiske Initiativ øremærket til at støtte udviklingen af frie og uafhængige medier i Mellemøsten. I Yemen førte det til et decideret medieprogram og dermed det første udviklingsprojekt i landet udelukkende med fokus på medierne. Pressefriheden Demokratiet kom formelt til Yemen i maj 1990, da det islamisk-konservative Nordyemen blev forenet med det socialistiske Sydyemen og blev én samlet republik. Ved sammenlægningen blev der vedtaget en ny forfatning, der lover udvikling af demokrati og 3 Den vestlige verden bliver i dette speciale brugt som et udtryk for USA og Vesteuropa. Det skyldes, at størstedelen af den anvendte teori omkring det liberale presseideal stammer fra disse samfund. Formentlig fordi netop disse samfund generelt har en lang tradition for pressefrihed baseret på samme ideal. 9

10 respekt for menneskerettigheder. Det er dog til debat, om de afholdte valg kan klassificeres som frie og retfærdige. Til parlamentsvalget i 1997 var oppositionen generelt kritisk over for fremgangsmåden, fordi de nedsatte valgkomiteer primært bestod af folk fra de to koalitionspartier, Folkekongressen og Reformpartiet. Flere små partier valgte helt at boykotte valget på grund af rygter om valgsvindel. Ved præsidentvalget i 1999 vandt den nuværende præsident Ali Abdullah Saleh med ikke færre end 96 procent af stemmerne, og den eneste modkandidat kom fra præsidentens eget parti. Med den formelle indførelse af demokratiet kom også den formelle indførelse af pressefrihed. Pressefriheden er spinkel og har endnu ikke har fundet en form, der er klar i sit udtryk. Der er uenigheder om, hvor grænserne for pressefrihed går, hvilket kommet til udtryk i et stigende antal af sammenstød mellem journalister og regeringen. Oftest er sammenstødene centreret omkring overskridelsen af det, journalisterne i Yemen kalder røde linjer. Udtrykket dækker over grænser for, hvilke emner man må tale eller skrive om som journalist. Konflikten om, hvad der er acceptabelt at gøre som journalist, og hvad der ikke er, foregår i hele den arabiske verden. Journalisterne overskrider regeringens grænser, men sætter også grænser for sig selv ved at acceptere en vis grad af selvcensur. De taler om pressefrihed med respekt ud fra en forståelse af, at selv om man er journalist, skal man værne om nationalstaten, religionen og kulturen. En opfattelse, der ikke harmonerer med den vestlige opfattelse af pressen som en gøende vagthund. Aktører med forskellige idealer I det hele taget er der mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at have pressefrihed, og hvad journalistens rolle er i et demokrati. Forskellige aktører inden for den yemenitiske medieinstitution arbejder alle ud fra deres egen forståelse, og der opstår dermed brydninger i forhold til opfattelsen af pressefrihed. Disse brydninger er alle et bevidst eller ubevidst forsøg på at præge pressefriheden i en bestemt retning ud fra et bestemt ideal. Jeg vil derfor analysere en række væsentlige aktører og deres ideal for pressefriheden i Yemen. Først og fremmest er der den yemenitiske regering. Regeringen regulerer medierne i Yemen i en gråzone mellem at skulle leve op til de internationale donorers forventninger om demokratisk styreform og en vis tøven med at afgive kontrollen. Reguleringerne foregår via 10

11 lovmæssige restriktioner for journalisterne og fængslinger og overfald som konsekvens, hvis restriktionerne overskrides. Dernæst er der en ekstern aktør, nemlig det danske medieprogram. Programmets tilgang til udvikling bygger på, at man skal bruge bistand til at opbygge lokale kapaciteter. Alt skal foregå i dialog med lokale kræfter. Medieprogrammet ankommer til Yemen med et ideal om pressefrihed, der har sine rødder i en liberal definition af pressens rolle i et demokrati. Det vil sige, at pressen har tre primære funktioner. Den skal fungere som demokratiets vagthund, som formidler af præcis information samt skabe et rum, hvor alle kan komme til orde og alle aspekter af samfundet repræsenteres. Medieprogrammet består af flere forskellige komponenter, der alle har som hovedformål at styrke den yemenitiske presse som en del af det yemenitiske demokrati. Det drejer sig blandt andet om støtte til privatejede aviser, mere offentlighed i forvaltningen, større handlefrihed og retssikkerhed til medier og journalister, bedre journalistuddannelser, større fokus på kvinder i medierne samt støtte til det yemenitiske journalistforbund 4. Frem til 2007 er der bevilget 4,28 millioner kroner til medieprogrammet. Ansvaret for programmets forløb er lagt i hænderne på Danmarks Journalisthøjskole, der har ansat en medierådgiver til at følge udviklingen og administrere projekterne med kontor i hovedstaden Sana'a fra marts 2005 og to år frem. Rammen for den danske støtte er sat til mellem fem og ti år, og den skal formidles via en åben tilgang til udformningen af projekterne, der løbende defineres i samarbejde med lokale kræfter. En af deres centrale samarbejdspartnere er som nævnt det yemenitiske journalistforbund, også kendt som Yemeni Journalists Syndicate eller blot Syndikatet. Syndikatet spiller også en væsentlig rolle i i forhold til at præge pressefriheden i Yemen. Bestyrelsen er præget af samme tradition som medieprogrammet, hvor pressen ideelt set skal agere vagthund for demokratiet og afsløre magtmisbrug og korruption. Der er dog mange eksempler på mistro blandt medlemmerne over for bestyrelsen i Syndikatet. Mange medlemmer udtrykker, at de ikke føler sig repræsenteret af forbundet. Bestyrelsens ideal for pressefrihed kan derfor ikke umiddelbart ses som repræsentant for medlemmernes ideal. De kvindelige journalister er lidt anderledes. De ønsker pressefrihed, men de ønsker også 4 Hovedkomponenterne er sammensat af et team med repræsentanter fra den danske NGO International Media Support (IMS), Danmarks Journalisthøjskole, programmets medierådgiver Stefania Bork og Jan Keulen, der er en hollandsk ekspert i efteruddannelse af journalister. 11

12 plads til at sætte deres egne grænser for, hvad der kan skrives om. Grænser, der i høj grad defineres af normer og af kulturelle faktorer i Yemen, og ikke af regeringens love. En gruppe af journalister udfordrer regeringens grænser og bliver straffet for det. I visse kredse af det journalistiske miljø i Yemen er der en tendens til at se dem som helte, mens andre rynker på næsen af deres provokationer. Deres ideal om pressefrihed udfordrer regeringens, oftest fordi de overskrider et forbud mod at skrive kritisk om statsoverhovedet, og de vil derfor blive kaldt de grænsesøgende journalister. De arbejder ud fra et ideal om, at man skal agere vagthund og kontrollere magthaverne ved at udstille uretfærdigheder og magtmisbrug. Endelige er der journalister, der arbejder på et ikke-selvstændigt medie. Deres ideal for pressefrihed udtrykkes ved, at de dels er kritiske over for regeringens restriktioner, og dels accepterer censuren og gør den til deres egen. Journalisterne censurerer sig selv ud fra en opfattelse af, at det er det mest rigtige at gøre. Deres ideal for pressefrihed er, at man skal have frihed, men den skal bruges med respekt. Tre niveauer i medieinstitutionen Omgivelserne for pressefriheden i Yemen kan ikke anskues som en endimensionel arena. Som nævnt indledningsvist er der et væld af faktorer, der præger det yemenitiske samfund på kryds og tværs med indflydelse fra den arabiske kultur, klansamfund, demokrati, islam, kønsroller med mere. For at kunne adskille de elementer, der påvirker og præger pressefrihedens arena, har jeg valgt at anskue medierne i Yemen som en institution ud fra ny-institutionalistisk tankegang. Det ny-institutionalistiske perspektiv er inspireret af W. Richard Scott. Ifølge ham kan en institution indeles i tre niveauer: det regulative niveau, det vil sige de lovmæssige forhold i en institution; det normative niveau, der udtrykker værdier og normer for, hvordan tingene bør være; og det kulturelt-kognitivt niveau, med underforståede og implicitte forståelser af verden. En forståelse af samspillet mellem de forskellige niveauer er vigtigt for at komme nærmere en forståelse af, hvordan pressefriheden tager form i Yemen. Til tider vil der være uoverensstemmelse mellem niveauerne, hvilket kan ses som en institutionel kamp. Hvis loven for eksempel ikke kan følge med normerne, vil der opstå en kamp mellem de to forskellige niveauers logik, og på den baggrund vil der opstå en ny 12

13 forståelse af brydningsfeltet. I dette tilfælde en ny forståelse af pressefrihed og grænser for journalistik. Jeg vil argumentere for, at den væsentligste konflikt i forhold til pressefriheden i Yemen er konflikten mellem rollen som vagthund og yemenitisk lovgivning, normer og kultur. Det fordrer en tilgang til vagthundebegrebet, der agerer ud fra demokratiske principper, men samtidig er tilpasset særlige forhold for journalistik i den arabiske verden. Analysen struktureres ud fra følgende problemformulering: Hvordan forsøger væsentlige aktører at præge pressefriheden i Yemen? De følge afsnit vil diskutere den teoretiske baggrund for at opfatte medierne som en institution samt diskutere pressefrihed og pressens ideelle rolle i et demokratisk samfund. Læsevejledning For overskuelighedens skyld vil jeg kort gennemgå indholdet af de enkelte kapitler. KAPITEL 1: Indledende afsnit Rammen og motivationen for analysen ridses op og formuleres i en problemformulering. Derefter uddybes de teoretiske begreber, der ligger til grund for problemformuleringen. Først diskuteres en opfattelse af medierne som en institution inspireret af nyinstitutionalisme. Derefter diskuteres idealer for pressefrihed og pressens rolle i forskellige demokratier. Under diskussionen af pressefrihed inddrages også særlige forhold for medier i den arabiske verden. KAPITEL 2: Metodiske overvejelser Her diskuteres de metodiske traditioner, der har ligget til grund for analysen. Formålet er at gøre analysen så gennemsigtig så mulig, så læseren kan danne sig et indtryk af grundlaget for specialets konklusioner. De metodiske overvejelser drejer sig især om opholdet i Yemen, metoden i de udførte interview og fremgangsmåde i analysen. 13

14 KAPITEL 3: Mediebilledet i Yemen Her opridses baggrunden for pressefriheden, nemlig Yemens historie frem til sammenlægningen i Desuden beskrives det aktuelle mediebillede i korte træk. KAPITEL 4: Væsentlige aktører I kapitel fire analyseres en række væsentlige aktører og deres ideal for pressefriheden. Aktørerne er: Regeringen i Yemen, det danske medieprogram, det yemenitiske journalistforbund Syndikatet, kvindelige journalister, de grænsesøgende journalister samt journalister fra et ikke-selvstændigt medie. Efter analysen af de enkelte aktører vil jeg diskutere interviewpersonernes svar på spørgsmålet: Hvorfor er pressefrihed vigtigt? Denne diskussion er en del af argumentationen for, at den liberale anskuelse af pressefrihed ikke kan overføres direkte til samfundet i Yemen, men skal anskues ud fra et skisma, der er tilpasset den yemenitiske kontekst. KAPITEL 5: Konklusion, formidlende artikel og litteraturliste Her samles specialets dokumentation og pointer i en konklusion, der fremhæver behovet for at udvikle en arabisk version af idealet om, at journalister i demokratiske samfund skal fungere som vagthunde. Den formidlende artikel 5 har jeg valgt at skrive som en kronik henvendt til Politiken. 5 En formidlende artikel om specialets konklusioner er et formelt krav fra Institut for Journalistik på Roskilde Universitetscenter. 14

15 1.2. Medierne som en institution Det overordnede teoretiske perspektiv på væsentlige aktørers forskellige tilgang til pressefrihed er inspireret af sociologisk ny-institutionalisme. Ifølge sociolog W. Richard Scott består en institution af tre søjler eller niveauer hvilket vil blive diskuteret i dette kapitel. På den baggrund vil jeg inddrage et eksempel på en analyse af udviklingen af medier i et nyt demokrati, der på samme måde er inspireret af Scott og ny-institutionalismen. Det drejer sig om lektor i Journalistik Sallie Hughes' analyse af medierne i Mexico i forbindelse med demokratiseringsprocesserne i landet i 1980'erne og 1990'erne. Et argument for at inddrage netop analysen af medierne i Mexico er, at det er et af de få forskningsprojekter, hvis fokus helt snævert er udvikling af medierne som institution i et nyt demokrati. Det betyder ikke, at jeg ønsker at teste analysens konklusioners relevans i Yemen ud fra en hypotetisk-deduktiv metode. Men pointerne bruges som inspiration og som perspektiv på de særlige forhold for pressen i Yemen. Naturligvis med det forbehold, at Mexico både kulturelt, geografisk og historisk udspringer af helt andre historiske og kulturelle kilder end et land som Yemen. Institution som begreb W. Richard Scotts inddeling af institutioner i tre søjler eller niveauer vil løbende blive brugt i analysen som et værktøj til at adskille og nuancere forskellige fænomener inden for den yemenitiske medieinstitution. For eksempel er censur et begreb, der eksisterer på alle tre niveauer men ud fra vidt forskellige begrundelser og med forskellig legitimitet. Scotts overordnede definition af, hvad der kendetegner en institution er: Institutioner er sociale strukturer, der har opnået en høj grad af elastisk robusthed. De er skabt af tre søjler: en kulturelt-kognitiv, en normativ og en regulativ, der sammen med tilhørende aktiviteter og ressourcer tilbyder stabilitet og mening i det sociale liv. De er transmitteret gennem mange forskellige bærere, inklusive symbolske systemer, relaterede systemer, rutiner og kulturelle genstande. De opererer på mange forskellige niveauer af kompetenceområder, lige fra verdenssamfundet til afgrænsede, interpersonelle relationer. 15

16 De sættes pr. definition i forbindelse med en opfattelse om stabilitet, men er samtidig genstand for ændringsprocesser såvel gradvise og stabile som diskontinuerlige. (Scott 2001, side 48) Hvad angår de tre søjler, omhandler de som nævnt de regulative systemer, de normative systemer og de kulturelt-kognitive systemer. Ifølge Scott skal man ikke vælge én søjle at anskue en institution ud fra. Man skal derimod se søjlerne som interagerende og afhængige af hinanden. De vil altid være til stede alle tre i en given institution. Men på trods af denne interne afhængighed, er det mest hensigtsmæssigt at anskue søjlerne og deres underliggende formodninger, mekanismer og indikatorer adskilt (Scott 2002, side 51). Jeg vil i det følgende gennemgå søjlerne hver for sig og derefter gengive et skema, der illustrerer forskellene mellem disse tre niveauer af en institution. Søjle nummer et: Den regulative søjle Dette er den mest rationelle søjle, der er båret af en instrumentel logik, og som udgør den lovmæssige basis for en institution. Det er love, regler og sanktioner, der danner rammerne for denne søjle, og man er forpligtet til at overholde dem. Bevæggrundene for at holde sig inden for rammerne er, at det er det mest belejlige. Man undgår sanktioner ved at acceptere rammerne i den regulative søjle. Derfor kalder Scott også denne søjles legitimitet en slags regel-konformitet (Scott 2001, side 51-54, 61). Søjle nummer to: Den normative søjle Denne søjle i institutionen består af normative systemer, hvilket vil sige præskriptive og bedømmende dimensioner i det sociale liv. De normative systemer indeholder både værdier og normer. Værdier er opfattelser af det foretrukne eller det ønskede omsat til standarder, der passer ind i eksisterende adfærdsmønstre og strukturer. Normer specificerer, hvordan ting bør blive gjort og hvilke midler, der er legitime at bruge til at forfølge sine mål. Rammerne bliver accepterede, fordi de opfattes som en slags social obligation ud fra bindende forventninger fra samfundet og fra de mennesker, man omgås. Legitimiteten i søjlen ligger dybere og er mere internaliseret end i den regulative søjle, og den baserer sig mere på moral end på regler. Logikken er, at man gør, hvad der er passende ud fra delvist bevidste opfattelser af, hvad der kan kategoriseres 16

17 som passende (Scott 2001, side 54-56, 61). Søjle nummer tre: Den kulturelt-kognitive søjle Den kulturelt-kognitive søjle i en institution udgøres af fælles opfattelser og forståelser, der konstituerer den sociale virkelighed inden for den givne institution. Opfattelsen går på, at et sted mellem diverse stimuli fra samfundet og individets reaktion på disse stimuli, opererer en række ubevidste, kognitive systemer. Disse systemer bruges til at danne mening omkring for eksempel objekter og aktiviteter. En mening, der så manifesterer sig i for eksempel ord, tegn eller handlinger: In the cognitive paradigm, what a creature does is, in large part, a function of the creature's internal representation of it's environment. (Scott 2001, side 57) En aktør inden for en given institution danner således sin mening om omgivelserne ud fra aktørens kulturelt-kognitive paradigme. Som sagt er den kulturelt-kognitive søjle den mest ubevidste af de tre søjler, og mønstrene i denne søjle tages også typisk for givet. De kan opstå ved at folk efterligner hinanden ud fra en logik om, at noget er almindeligt. Mønstrene bliver legitime i kraft af denne efterligning. Aktørerne bekender sig til et allerede eksisterende mønster eller en allerede eksisterende definition af, hvordan noget er. Scott opstiller forskellene på søjlerne i følgende skema: Overensstemmelse dannes af... Regulative Normative Kulturelt-kognitive Hensigtsmæssighed Social obligation Tages for givet En fælles forståelse Ordnes af... Regulerende regler Bindende forventninger Betegnende system Mekanismer Tvungne Normative Efterlignende Logikkens grundlag Instrumentel logik Hvad der er passende, hensigtsmæssighed Indikatorer Regler, love og sanktioner Anerkendelse og godkendelse En accepteret doktrin Fælles overbevisning og en delt logik vedrørende handlinger Basis for legitimitet Lovmæssige sanktioner Styres af moralen Forståeligt, genkendeligt og med kulturel tilslutning (Scott 2001, side 52) 17

18 Der knytter sig naturligvis visse problemer til en så skematisk inddeling af et begreb, som ifølge Scott kan sige noget om alt fra verdenssamfundet til relationen mellem to mennesker. For eksempel argumenterer han, at den regulative søjle er baseret på love og dermed en instrumentel og rationalistisk logik. Men love skal fortolkes og er ikke ubøjelige størrelser. Love kan sagtens ændre betydning med tiden uden at ændre sin oprindelige ordlyd. Scott er lidt uklar angående, hvordan institutioner kan ændre sig. Han fastholder, at man må se på såvel eksterne faktorer som faktorer internt i institutionen. Individuelle aktører har en betydning for forandringer i institutionen, men de er kun en del af det meget omfattende analysesystem, Scott lægger op til. Han erkender dog, at ingen analyse kan tage alle niveauer med, men at man blot bør være bevidst om kompleksiteten (Scott 1991, side ). I min analyse af journalistikken i Yemen vil jeg flere gange perspektivere diskussionerne til inddelingen i de tre søjler. Dog vil jeg bruge udtrykket niveauer i stedet for søjler, idet udtrykket niveauer indikerer den gradvise forskel i implicitet og eksplicitet imellem niveauerne det bliver gradvist mere eksplicit, jo mere regulativt et niveau, man bevæger sig på. Det betyder ikke, at alt skal ses igennem prismet med de tre niveauer. Men det er et værktøj, der kan adskille, kategorisere og analysere begreber, der normalt anskues i sin helhed. Et eksempel er grænserne for, hvad journalister må og ikke må skrive om i Yemen. Her er der et lovmæssigt apparat, der sætter grænser, men der er i høj grad også grænser, der er betinget af normer og kulturelle faktorer. Institutionelle kampe eksemplet Mexico Som nævnt kan det ny-institutionelle perspektiv lægges på alt fra verdenssamfundet til interpersonelle relationer. Ligesom det kan bruges til at analysere en gruppe aktører inden for en profession (Antonsen 2002, side 10). I Hughes' analyse af pressefriheden i Mexico bruger hun det ny-institutionalistiske perspektiv til at analysere medierne, der netop afgrænses ud fra aktørernes profession, nemlig den journalistiske 6. Hughes har med den ny-institutionelle tankegang i baghovedet undersøgt udviklingen af 6 Hughes' analyse i Mexico er baseret på indholdsanalyse, deltagerobservation på redaktionerne, en mindre kvantitativ undersøgelse og kvalitative interview med journalister udført i årene I alt deltog 175 journalister i hendes studie (Hughes 2003, side 90). 18

19 journalistik i Mexico i perioden mellem 1980 og 1990, hvor den mexicanske journalistik gennemgik store forandringer 7. Pressen delte sig i to nye grupper én gruppe, der lavede markedsorienteret journalistik, og én, der udøvede såkaldt borgerjournalistik (civic journalism). Det vil sige journalistik, der har til formål at fremme vælgernes deltagelse og viden om samfundet, og som vægter det højt at inddrage aspekter fra alle samfundets sociale grupper. In Mexico and elsewhere in Latin America, a form of journalism with the potential to empower citizens should be called civic. Focusing on the potential of journalism to enable democratic citizenship highlights the news media's role in consolidating newly democratic systems. (Hughes 2003, side 88) På overfladen var årsagen til disse to nye journalistiske gruppers opståen Mexicos demokratisering og økonomisk liberalisering. Men, argumenterer Hughes, hvad angår borgerjournalistikken er forandringerne på makroniveau kun en del af forklaringen. Udover den gradvise politiske liberalisering på makroniveau var der to faktorer, der medvirkede til at forandre den mexicanske presseinstitution: 1) Institutionelle kampe mellem de normative og de kognitive niveauer 2) Et miljø, der fostrer forandringsagenter det vil sige journalister med alternative ideer og idealer vedrørende journalistik samt en vis indflydelse i det journalistiske miljø Disse to faktorer medvirker generelt til at skabe forandring i en given medieinstitution ifølge Hughes. Jeg vil her gennemgå pointerne enkeltvis. Institutionelle kampe Hughes ser med henvisning til Scott medierne som en institution med et normativt, et kognitivt og et instrumentalt eller regulativt niveau. En af hendes konklusioner er, at det er et tegn på institutionel forandring, når de normative og kognitive strukturer konkurrerer eller kæmper. 7 Hughes nævner Scott flere gange direkte i forbindelse med hendes brug af hans perspektiv med de tre søjler. Hun er dog også inspireret af Walter Powell & Paul J. Dimaggio og deres teori om isomorfi, der beskriver, hvordan organisationer med tiden søger mod at ligne og efterligne hinanden mere og mere. Samme teoretikere inddrages i Timothy E. Cooks analyse af medierne i USA, som jeg diskuterer i kapitel 1.3. Disse to eksempler på moderne medieforsknings brug af ny-institutionalisme som teoretisk baggrund har været inspiration til valget af teori i dette speciale. 19

20 Selv efter det politiske miljø omkring presseinstitutionen i Mexico ændrede sig i forbindelse med en øget liberalisering, blokerede kognitive adfærdsroller og rutiner for pressens omdannelse mod en mere demokratisk form. Mens den første bølge af borgerjournalistik udfoldede sig, var der eksempelvis traditionelt orienterede journalister, der latterliggjorde andre journalister for ikke fortsat at tage imod betaling fra kilder (Hughes 2003, side 98, 112). Omvendt var der uoverensstemmelser mellem de normative strukturer og den autoritære medieinstitutions dominerende værdier allerede før de politiske ændringer satte ind. For eksempel var der blandt flere redaktører i Mexico City kritik af den gængse journalistiske praksis under det autoritære styre, fordi de mente, den var alt for passiv (Hughes 2003, side 94, ). Forandringsagenter I Hughes' hovedkonklusion om, hvad der forårsager og konsoliderer en forandring som den, den mexicanske presse gennemgik i 1980'erne og 1990'erne, står begrebet forandringsagenter centralt. Hun nævner begrebet med henvisning til en analyse foretaget af sociologen Neil Fligstein af organisatoriske og institutionelle forandringer i amerikanske firmaer (Hughes 2003, p. 92). Ifølge Fligstein er en forandringsagent en person med en høj grad af legitimitet internt i en organisation, der bruger legitimiteten til at udfordre grænserne for, hvad der kan lade sig gøre: First, key actors in those organizations articulated a new view of the firm's strategy and had the power to implement that view. Second, other firms in the organizational field acted as role models so that key actors were able to bring about a change in strategy. Some form of shock in the organization's field was a necessary, although not sufficient, impetus to change. (Fligstein 1991, side 334) Fligstein understreger ligesom Scott at aktører alene ikke kan skabe forandringer i en institution. Men de kan skubbe på og skabe rollemodeller for en anden måde at gøre tingene på. Blandt journalisterne i Mexico var forandringsagenterne med til at sprede forskellige forestillinger om, hvorfor man vælger at arbejde som journalist, og hvad man skal stræbe efter som journalist. De var med til at skabe forvirring, og ud af denne forvirring opstod en ny legitimitet omkring en anden måde at lave journalistik på (Hughes 2003, side 93): 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST!

SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST! SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST! Agenda 9.00-09.15 Præsentation af Mynewsdesk 09.15-10.00 Hvad vil journalister have? Hvordan og hvorfor skal I skrive godt? Dette skal I undgå! ca. 10.15 Workshop Opsummering

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Lars Merinder: psykiater, ph.d. og daglig leder i videnscenter for rusmiddelpsykiatri Lotte Sønderby: psykolog og mpa. Konstituteret formand i Dansk Fagligt

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Journalister i Danmark

Journalister i Danmark Landerapport Journalister i Danmark Morten Skovsgaard, Arjen van Dalen, Syddansk Universitet 7. februar 2017 Journalisters baggrund Den typiske danske journalist er midt i 40 erne og har en bachelorgrad

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

TV Power Reporting Poynter Institute august

TV Power Reporting Poynter Institute august TV Power Reporting Poynter Institute 22.-26. august 2011 1 Hvad står vi for som journalister, hvilke etiske standarder har vi, og hvordan fortæller vi bedre tvhistorier? Det er nogle af de mange emner,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne

1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne PRESSEKONTAKT 1 Presse kontakt Gode råd til samarbejde med medierne 1 Godt stof 2 Når journalisten ringer 3 Sådan arbejder medierne Til forskere, læger og andre fagpersoner på Aarhus Universitet og i Region

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere