Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed."

Transkript

1 U H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl til søndag ca. kl blev fra sikringsboksen i auktionshuset A beliggende på Skanderborgvej i Århus stjålet bl.a. smykker og andre effekter tilhørende kunder til en værdi af ca kr. Der var ikke sket opbrydning af døre eller vinduer, og nøglen til sikringsboksen fandtes siddende i låsen, men efter fund af tegn på opbrydning af alarmboksen anerkendte forsikringsselskabet F, i hvilket A havde tegnet forsikring mod tyveri, at der var tale om et indbrudstyveri. Nøglen til sikringsboksen var blevet opbevaret bag eller på nogle bøger i en bogreol på et kontor i samme bygning. Det lagdes til grund, at denne måde at opbevare boksnøglen på havde haft afgørende betydning for forsikringsbegivenhedens indtræden. Med henvisning til, at A jævnligt opbevarede betydelige, let realisable værdier i boksen, og at boksnøglen gennem flere år var blevet opbevaret på det samme, let tilgængelige sted, som et betydeligt antal personer efterhånden fik kendskab til, fandtes A's adfærd at have indebåret en så indlysende fare for et tyveri som det begåede, at firmaet havde udvist grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Under hensyn til skyldgraden fandtes A ikke at kunne gøre krav på nogen erstatning. 1) H.D. 30. september 1998 i sag I 200/1997 Nellemann & Thomsen ApS (adv. Henrik Hougaard, Århus) mod Tryg-Baltica Forsikring (adv. Michael Grønbech, Kbh.). Vestre Landsrets dom 10. april 1997 (5. afd.) (Thrane, Eva Staal, Anne-Dorthe Bruun Nielsen (kst.)). Sagsøgeren, Nellemann & Thomsen ApS, er et auktionshus, der driver virksomhed fra lokaler beliggende Skanderborgvej i Viby J. I tidsrummet fra lørdag den 13. november 1993 kl. ca til søndag den 14. november 1993 kl. ca blev der fra et sikringsrum stjålet smykker, en møntsamling og kontanter m.v. Tyveriet, der blev opdaget den 14. november, blev straks anmeldt til politiet, der samme dag optog rapport, ligesom tyveriet også omgående blev anmeldt til sagsøgte, dengang Assurance-Compagniet Baltica A/S, hos hvem sagsøgeren >> 1694 >> havde tegnet en erhvervsforsikring, der omfattede tyveri. I starten mente sagsøgte ikke, at der var tale om et indbrudstyveri, idet der ikke var tegn på indbrud, og sagsøgte afviste derfor at udbetale erstatning. I april 1994 anerkendte sagsøgte imidlertid, at der var tale om et indbrudstyveri, men sagsøgte nægtede nu at udbetale erstatning under henvisning til, at sagsøgeren havde handlet groft uagtsomt, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, ved at opbevare nøgler til sikringsrummet på et kontor, og at mange ansatte var bekendt med dette opbevaringssted. Sagsøgeren har afvist at have handlet groft uagtsomt og har under denne sag, der er anlagt ved Retten i Århus den 4. august 1994, men som senere er henvist til landsretten, efter sin endelige påstand påstået sagsøgte dømt til principalt at betale kr., subsidiært kr. med tillæg af en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 5% fra den 30. november 1993, til betaling sker. Mest subsidiært har sagsøgeren påstået sagsøgte dømt til at betale et mindre af retten fastsat skønsmæssigt beløb. Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb, og således, at sagsøgeren tidligst kan kræve renter fra sagens anlæg. Den af sagsøgeren krævede erstatning er af sagsøgeren opgjort således: Erstatning af opbevarede effekter i henhold til erstatningsopgørelse (vurderingspris - sælgersalær) kr ,00 Afholdte udlæg i forbindelse med skade på låsesystem kr ,00 Rede penge (begrænset dækning på kr ,00, fratrukket indbetalt beløb fra sagsøgte på kr ,00 kr ,00

2 Værdi af møntsamling Beregnet driftstab vedrørende stjålne effekter (i forhold til vurderingspris) Beregnet driftstab for mistet indtjening m.v. I alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sagsøgerens subsidiære påstand udgøres af samme delposter, idet sagsøgeren dog har beregnet erstatningsbeløbet på baggrund af minimumspriser, fratrukket sælgersalær samt driftstab for stjålne effekter, beregnet i forhold til minimumspriser, hvilket giver følgende delposter: Erstatning af opbevarede effekter i henhold til minimumspriser (vurderingspris - sælgersalær) kr ,00 Afholdte udlæg i forbindelse med skade på låsesystem kr ,00 Rede penge kr ,00 Værdi af møntsamling kr ,00 Beregnet driftstab vedrørende stjålne effekter, udregnet i forhold til minimumspriser kr ,00 Beregnet driftstab for mistet indtjening m.v. kr ,00 I alt kr ,00«Ved interventionsstævning modtaget i landsretten den 8. maj 1996, har intervenienten, Anton Bonde, påstået sagsøgeren og sagsøgte dømt til principalt in solidum subsidiært alternativt at betale ,25 kr. med tillæg af procesrente principalt fra den 16. november 1993 subsidiært fra den 8. maj 1996, til betaling sker. Sagsøgeren har heroverfor påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Frifindelsespåstanden er begrundet med, at Anton Bonde har accepteret at modtage erstatning fra sagsøgte, og sagsøgeren kan derfor kun dømmes til at betale, hvis sagsøgte frifindes for at betale erstatning til sagsøgeren. Sagsøgte har over for Anton Bonde påstået frifindelse under anbringende af, at Anton Bonde ikke kan opnå en bedre ret end sagsøgeren, og at sagsøgte i øvrigt ikke kan tilpligtes at betale til både intervenienten og sagsøgeren, hvis påstand indeholder det af intervenienten krævede beløb. Det kan om sagens baggrund nærmere oplyses, at sagsøgeren i efteråret 1986 skulle flytte til nye lokaler beliggende Skanderborgvej , og i den forbindelse forhandlede sagsøgeren med sagsøgte om kravene til sikring af lokalerne. Den 24. oktober 1986 sendte sagsøgte sålydende skrivelse til sagsøgeren: Vedr. tyverisikring, Skanderborgvej , Viby J.

3 Ved behagelig møde hos Dem onsdag den 22. oktober, hvor dir. Tønning fra Scan-alarm deltog for besigtigelse, til tyverisikringsforanstaltninger af de nye lokaler Skanderborgvej , Viby, hvortil auktionsfirmaet skal tilflytte. I forbindelse med flytningen skal følgende sikringsforanstaltninger etableres for opfyldelse af sikringskravene. Der skal etableres godkendt el.alarmanlæg lokalalarm med 3 indvendige klokker, fjernalarm til vagtcentralen, det kan anbefales at transmittere signalet over alarmnettet. Adgang til anlægget skal ske via forbikobling af adgangsdøren...«den 12. november 1986 skrev sagsøgte således til sagsøgeren: Vedr. tyverisikringssag 1688/86 Skanderborgvej Forslag til udførelse af eksisterende sikringsrum. De 4 >> 1695 >> væge skal være helstensvæge, og indvendigt elektrisk bespundet. Loftet skal elektrisk bespindes, og under beklædes med fastmonteret 4 mm. jernplade, forsvarligt fastgjort. Døren skal være minimum, f.eks. Tan arkivdør AD.-A2 forstærket forplade, eller Tan VDB. dør. Brochureblad vedlagt. Øvrig sikring fra brev af 24 Okt er fortsat en betingelse. Vi står fortsat til rådighed, for medvirken til løsning af de sikringsmæssige foranstaltninger...«i 1989 aftaltes det, at sagsøgeren i forbindelse med en ombygning med opstilling af skillevægge i selve auktionslokalet skulle placere en godkendt infrarød detektor dækkende den forreste del af lokalet. Den 27. maj 1992 udstedte sagsøgte en ny police til erhvervsforsikringen, og denne police var gyldig fra 8. maj 1992 til 1. februar I forsikringsbetingelserne er der blandt andet bestemt følgende: 160. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker skader, indtruffet på det forsikringssted, der er angivet i policen HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET? Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet Baltica's erstatningspligt (se dog bestemmelserne om ran og røveri, 320) er begrænset til kr (indeksreguleret, jf.115). Opbevaring skal ske i aflåset egentligt pengeskab eller -boks (jf. dog ). Indtil kr heraf dækkes dog i almindeligt gemme.

4 Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller boks, forøvet ved benyttelse af koden og/eller nøglerne dertil for så vidt denne eller disse har været efterladt på forsikringsstedet LØSØRE TILHØRENDE TREDJEMAND Ud over det løsøre, der tilhører forsikringstageren, omfatter forsikringen sådant løsøre tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i skadetilfælde har pligt til at erstatte, eller bærer risikoen for Dækningen for løsøre, tilhørende tredjemand ( og ) gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i anførte beløb DRIFTSTAB/MEROMKOSTNINGER 610. FORSIKRINGENS OMFANG 611. HVILKE TAB ERSTATTES? Forsikringen dækker inden for de første 12 måneder, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret, forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret beror, rammes af en skade, der i henhold til brand-, tyveri- og vandskadedækningen ( , se dog 135) vil medføre erstatningspligt for Baltica eller Købstædernes almindelige Brandforsikring BEGRÆNSNING AF DRIFTSTAB Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst mulige omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Forsikringstageren er pligtig at samarbejde med Baltica med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet.«i politirapporten, der er optaget den 14. november 1993, hedder det bl.a.: Gerningsstedsundersøgelsen viste ingen tegn på opbrydning hverken på hhv. døre, port eller på diverse vinduer. Efter det oplyste fandtes de 2 døre i stueplanet vendende ud mod Skanderborgvej at være låst med skudrigler, hvilket ikke skulle have været tilfældet jfr. forklaringer. Kontoret i umiddelbar forbindelse med auktionslokalet i stueplanet fandtes eet kontorbord med

5 åbentstående skuffer, men tilsyneladende ikke gennemrodet. I andet kontor fandtes 2 skabslåger at være blevet åbnet, ligesom 2 stk. skuffer i kontorbord stod åbne. Der var tilsyneladende ikke foretaget gennemrodning af diverse effekter i hhv. skab og skuffer idet der herskede pæn orden. I en bogreol i forbindelse med skabet fandtes 4 stk. ca. 5 cm. tykke bøger at være trukket ca. 5 cm. ud fra normalstillingen. Døren ud til boksen fandtes oplukket med rette boksnøgle, der hensad i nøglehul. I selve boksen fandtes flere af de opstillede reoler at være gennemrodet, idet der henlå flere formentlig smykkebakker hensmidt/stillet på gulv. Fra disse bakker er fjernet diverse diamanter og andre smykker. På mellemste hylde i inderste reol i boksens højre side fandtes en metalæske i åbnet tilstand. På dåsens lås og på bunden er sikret gelatinehinder med brudstykker af fingeraftryk. På arkivskab henstillet umiddelbart til højre for boksdør fandtes et stk.»bart«område, størrelse ca. 30 x 45 cm., hvor der angiveligt skulle have henstået et stk. pengekasse. På en opbrudt papkasse henlå et stk. oprevet hvid kuvert påskrevet HITTEGODS 670, påført firmaets stempel. En generel besigtigelse af boksen viste, at der på flere af reolernes hylder fandtes»tomme«pladser. Fra stueplanets auktionslokales trappenedgang til kælderauktionslokale fandtes 1 stk. metaldør at være uaflåst og fuldt åbnet og fastholdt med en mindre trækile. >> 1696 >> Endvidere fandtes dør fra kælderens auktionslokale vendende ud mod mindre p-plads mod fa. KEVIN HUGHES at stå på klem. Ved denne dør fandtes adskillige spindelvæv langs dør/dørkarm at være brudt. Der fandtes ingen hele spindelvæv. Der fandtes ingen fodaftryk udenfor døren. Der er forsøgt optaget fingeraftryk på flere genstande berørt af GM, hvilket ikke har været muligt p.gr.a. udtværet aftryk muligvis i forbindelse af anvendelse af handsker...«i skadesanmeldelsen er rubrikken»hvordan skete skaden og hvilket omfang har den?«udfyldt således: Kurt Strebel er sidste mand der går 13/ Han låser og slår alarmen til (FALCK m/overførsel). Da samme mand møder 14/11-93 kl Han konst. alarmen er slået fra, at døren ikke var låst og samtidig at der var sat skudrigler for indefra. Han gik derefter ind ad dør i kælder. Han konst. derefter at dør fra kælder til trappe er åbnet. (Uaflåst). Efter at have konst. flere skuffer stod åbne samt at ingen andre var i virksomheden konst. han at døren til boxrummet stod på klem og nøglen sad i (det var også ham der havde låst boxen). Virksomheden er formentlig forladt af en brandør der konst. stod på klem.«i skadesanmeldelsen angav sagsøgeren værdien af det stjålne guld og sølv til kr., de rede penge til ca kr., check til kr. og møntsamlingen til kr.

6 Til brug for politiets efterforskning udarbejdede sagsøgeren lister over nuværende og tidligere indehavere af nøgler til virksomheden. Disse personer er blevet afhørt om deres kendskab til opbevaring af boksnøglen. Sagsøgtes taksator besigtigede lokaliteterne den 14. november 1993 og udarbejdede en foreløbig rapport. Før sagsøgte tog stilling til, om sagsøgte ville udbetale erstatning, opfordrede sagsøgte sagsøgeren til at anmode kunderne om at anmelde tyveriet til deres eget forsikringsselskab. Den 29. november 1993 tilbød sagsøgte at udbetale kr. i erstatning for rede penge, idet pengene ikke var opbevaret i overensstemmelse med de krav, som er angivet i forsikringsbetingelserne punkt og , som forudsætning for, at mere end kr. skulle dækkes af forsikringen. Parterne korresponderede herefter i den følgende tid om sagen, indtil sagsøgte ved skrivelse af 26. april 1994 meddelte sagsøgeren, at sagsøgte nu kunne anerkende tyveriet som indbrudstyveri, men sagsøgte afviste fortsat at erstatte det stjålne under henvisning til, at sagsøgeren havde udvist grov uagtsomhed ved at opbevare nøglen til sikringsrummet et let tilgængeligt sted i firmaet, og under henvisning til, at mange havde kendskab til dette opbevaringssted. Sagsøgerens»Indleverings- og Salgskonditioner«indeholder i punkt 5 følgende bestemmelse: De indleverede effekter er forsikret mod brand, indbrudstyveri og vandskade straks ved ankomsten til vore auktionslokaler, dog maksimalt til den anførte vurderingssum og i det omfang, at rekvirentens egen forsikring ikke dækker, men henstår iøvrigt for rekvirentens regning og risiko, således at rekvirenten selv bærer ansvaret for simpelt tyveri og hærværk. Effekter der vederlagsfrit afhentes af N & T, eller effekter der fragtes for dennes regning er kun forsikret i begrænset omfang under transporten og N & T kan ikke gøres ansvarlig for skader af hvilken art tænkes kan...«i forbindelse med domsforhandlingen har landsretten besigtiget sagsøgerens lokaler og herunder blandt andet fået forevist rummet med alarmboksen, direktør Jesper Linds kontor, hvor boksnøglen blev opbevaret, samt sikringsrummet. Der er under domsforhandlingen afgivet vidneforklaring af bestyrelsesformand Henning Jürgensen, Preben Randløv, direktør Jesper Odd Lind, konsulent Mogens Hansen, konsulent Lone Hempleman, Kurt Strebel, Torben Ringtved, Peter Neess Solgaard, Helle Bak Jensen, Lars Fly Pehrsson og Helle Borgbjerg Thomsen. Henning Jürgensen har forklaret, at han sammen med Preben Randløv købte auktionsselskabet i 1984, og at han siden har været bestyrelsesformand. I 1989 begyndte han at tage aktivt del i firmaets drift. Han har ikke haft ret meget at gøre med kravene til sikring af lokalerne i forbindelse med flytningen i Siden ombygningen i 1989 har der ikke været stillet yderligere krav til sikring af lokalerne. Fra 1986 til november 1993 har der ikke været anmeldt skader til sagsøgte bortset fra lidt rudeknusning. Om lørdagen den 13. november 1993 havde der været en møntauktion, og 8-10 medarbejdere havde været på arbejde. Han forlod selv firmaet ved 18-tiden efter at have talt kassen op. Søndag formiddag ringede Preben Randløv og fortalte, at der havde været indbrud. Kurt Strebel, der er selskabets legetøjsekspert, skulle på arbejde om søndagen, og det var ham, der havde opdaget indbruddet. Politiet, Preben Randløv og Kurt Strebel var til stede, da han kom ud til auktionshuset. Han kunne straks se, at der var stjålet penge, checks, smykker, guld og Preben Randløvs private møntsamling. Der

7 var mange kontanter og checks, fordi der lige havde været auktion. Han gik ud fra, at sagsøgte ville erstatte det stjålne. Han mener, at skadesanmeldelsen er udfyldt af Steen Pedersen fra Baltica. Preben Randløv kontaktede straks de store kunder og fortalte, hvad der var sket. Af hensyn til kunderne ønskede sagsøgeren hurtigt at få afklaret, om sagsøgte ville betale. Da der var tale om tyveri af store værdier, arbejdede politiet ihærdigt på at opklare tyveriet. Sagsøgeren havde af hensyn til auktionshusets renommé bedt om, at indbruddet ikke blev offentliggjort. På et tidspunkt havde politiet en konkret mistanke, men mistanken førte ikke til >> 1697 >> noget, og det er stadig ikke opklaret, hvem der har stjålet de pågældende effekter. I firmaet mistænkte alle hinanden, og det var meget ubehageligt. Preben Randløv, der beskæftiger sig med erhvervskunder, og Lone Hempleman, der tager sig af privatkunderne, har i fællesskab lavet erstatningsopgørelsen over de stjålne smykker og guld- og sølvting. Det fremtidige driftstab er opgjort på grundlag af den hidtidige omsætning. De kunder, der blev berørt af tyveriet, har ikke senere indleveret auktionseffekter, og dette påførte selskabet et større driftstab. I 1994 er der solgt enkelte effekter tilhørende de tidligere kunder, men det drejer sig om ikke-stjålne effekter, der ikke var blevet solgt på tidligere auktioner, og som kunderne ikke havde krævet tilbageleveret. Preben Randløvs private møntsamling befandt sig i firmaet, fordi Randløv ønskede at sælge den. Han har set samlingen mange gange. Man forsøgte at få Anton Bonde til at vente med at anlægge sag, indtil det var afklaret, om sagsøgte ville erstatte det stjålne. Anton Bonde er den eneste, der ikke har villet afvente udfaldet af retssagen. De medarbejdere, der havde brug for en nøgle til virksomheden, fik udleveret en nøgle. Før indbruddet anvendtes samme nøgle til døren og alarmboksen. Nøgleindehaverne fik indskærpet, at de ikke måtte låne nøglen ud. 5 administrative medarbejdere, 6 i kunstafdelingen og 2 i specialafdelingen (mønter og frimærker) havde en nøgle. Det hænder jævnligt, at en medarbejder må hente kostbare effekter hos en kunde om aftenen, og derfor skal de have en nøgle, da firmaet ikke ønsker, at medarbejderne skal tage effekterne med hjem eller lade dem ligge i en bil om natten. Det var ham, der var ansvarlig for nøgleudleveringen. Det viste sig efter indbruddet, at der var to boksnøgler. Han troede kun, at der havde været en. Af praktiske årsager opbevaredes nøglen i firmaet, for at de kostbare effekter, der blev afleveret til en medarbejder om aftenen, straks kunne blive anbragt i boksrummet. I tidens løb har nøglen været gemt forskellige steder i firmaet, men det er muligt, at gemmestedet siden 1989 havde været på Jesper Linds kontor. Kontoret er placeret således i bygningen, at auktionshusets kunder ikke kan se, hvorfra en medarbejder henter eller anbringer boksnøglen. Sagsøgte havde ikke gjort opmærksom på, at boksnøglen ikke måtte opbevares på forsikringsstedet. Han var ikke betænkelig ved den måde, nøglen blev opbevaret på, for bygningen var sikret med en tyverialarm. Om dagen sad nøglen i boksdøren, idet døren til boksen ikke var lukket i åbningstiden. I tiden frem til indbruddet havde der ikke været den store udskiftning af personalet. Ved nyansættelser blev personalet også før 1993 spurgt, om de havde ren straffeattest, men man bad ikke om at få dette dokumenteret. Kun de betroede medarbejdere vidste, hvor boksnøglen blev gemt. Nøglen var gemt bag nogle bøger, og den har aldrig været synlig. Hvis nøglen har ligget oven på nogle bøger, har der ligget andre bøger oven på nøglen. Preben Randløv har forklaret, at sagsøgte stillede mange krav til sikring af bygningen ved flytningen til Skanderborgvej i Der blev således stillet krav om metaldør med en speciel lås til sikringsrummet. I stedet blev der dog monteret en egentlig boksdør. Sagsøgtes repræsentant, Tønder Rasmussen, kom flere gange for at se, om kravene var opfyldt. Efter auktionen den 13. november 1993 forlod vidnet firmaet som en af de sidste. Næste morgen ringede Kurt Strebel og fortalte, hvad der var sket, og han kørte straks derud. Han mener, at Steen Pedersen fra forsikringsselskabet allerede var kommet. I den følgende tid kom der mange repræsentanter fra sagsøgte, der undersøgte bygningen for at se, om der var tale om et indbrud. Da der ikke umiddelbart var tegn på indbrud, nægtede sagsøgte i starten at betale erstatning. Da det imidlertid kunne konstateres, at der havde været et fremmedlegeme i alarmboksen, erkendte sagsøgte til sidst, at der var tale om indbrud. Da indgangsdøren eller andre døre eller vinduer ikke var brudt op, er han overbevist om, at tyven må have gemt sig et sted i huset, måske på toilettet, da medarbejderne forlod firmaet lørdag aften. Det er så lykkedes tyven at komme ud i det rum, hvor alarmen er anbragt, uden at aktivere sensorerne, og her har tyven i ro og mag kunnet sætte alarmen ud af kraft. Sagsøgeren ønskede ikke, at offentligheden fik kendskab til tyveriet, da dette ville skade firmaet. De stjålne effekter tilhørte hovedsageligt hans kunder. Privatkunderne kunne ikke forstå, at de skulle anmelde tyveriet til deres eget forsikringsselskab, for tyveriet havde jo

8 ikke været omtalt i aviserne. Han er på møntmesse i New York to gange om året, og Moussa Noorani var hans kunde. Denne kunde havde indleveret nogle gode ting, der skulle sælges på den næste auktion. Han havde haft forbindelse med Norbert Streep og hans selskaber siden Sagsøgeren har nu betalt for de varer, som var indleveret af denne kunde. Sagsøgeren måtte af og til give en kunde et forskud på auktionsprovenuet, fordi kunden ellers ville sælge til en forhandler for at få penge med det samme. I november 1993 ville banken ikke yde kredit til sådanne forskud. Han er indehaver af en møntforretning, og møntsamlingen var en del af denne forretnings varelager. Han havde taget møntsamlingen med ud på Skanderborgvej for at spørge konsulent Mogens Hansen, om han ville låne selskabet kr. mod sikkerhed i møntsamlingen. Det ville Mogens Hansen ikke. Han havde så ladet møntsamlingen blive i firmaet, til møntauktionen var overstået. Han havde ikke en fortegnelse over mønterne, men han kunne huske, hvilke mønter der havde været i de forskellige bakker. Mønterne er samlet over en periode på 7-8 år. Kun de medarbejdere, der havde brug for en nøgle, fik udleveret en nøgle til firmaet. Nøglen til sikringsrummet har altid været gemt, og han kan derfor ikke forstå, at tyven har fundet nøglen. Jesper Odd Lind har forklaret, at det var sjældent, han >> 1698 >> så boksnøglen, for når han kom om morgenen, havde bogholderen allerede åbnet døren til sikringsrummet, og nøglen sad i døren hele dagen. Nøglen var ikke synlig på hans kontor. Den var anbragt bag nogle bøger eller oven på en bog. Han vil ikke afvise, at han har sagt til politiet, at alle, der havde en nøgle til firmaet, også vidste, hvor boksnøglen var. Dette er imidlertid ikke korrekt. Hovedparten af personalet har dog nok haft kendskab til gemmestedet. Konsulent Mogens Hansen har forklaret, at han ikke er ansat hos sagsøgeren, men at han arbejder som konsulent og står for møntauktionerne. Der er møntauktioner 2 gange om året. Han vidste, at nøglen til sikringsrummet lå oven på nogle bøger i Jesper Linds kontor. Han har et par gange været ude for, at han ikke umiddelbart kunne finde nøglen, men han fandt den så efter at have ledt efter den i bogreolen. Han kan ikke huske, om han havde fået at vide, hvordan han skulle gemme nøglen. Den 11. november 1993 havde Preben Randløv vist ham møntsamlingen. Firmaet kunne få lov til at sælge en stor møntsamling for en kunde, hvis kunden kunne få et forskud. Det var meningen, at han skulle låne firmaet kr. mod sikkerhed i Preben Randløvs møntsamling, men det ville han ikke. Han var ikke i tvivl om, at møntsamlingen var mere værd end lånebeløbet. Efter møntauktionen den 13. november 1993 forlod han lokalerne ved sekstiden om aftenen sammen med Kurt Strebel, Helle Bak Jensen og Gert Laursen. Før han kørte, så han Kurt Strebel låse kundeindgangen og gå ind for at slå alarmen til. Lone Hempleman har forklaret, at hun har været med til at udarbejde fortegnelsen over de stjålne smykker. Det var et stort arbejde, fordi mange lister skulle gennemgås for at sikre, at effekter, der var blevet sendt retur, ikke blev anmeldt stjålet. Hun vidste, hvor boksnøglen var gemt, fordi hun af og til havde brug for selv at lukke boksen op. Kurt Strebel har forklaret, at han om aftenen den 13. november låste til boksrummet og anbragte nøglen bag nogle bøger på Jesper Linds kontor. Han var den sidste, der forlod auktionshuset, fordi han den pågældende uge skulle kopiere bånd til edb-anlægget. Efter at have aktiveret alarmen, gik han ud til fordøren og låste to steder. Han er sikker på, at han aktiverede tyverialarmen, for alarmen summede, og det gør den, når den er aktiveret. Han er ikke klar over, hvor mange medarbejdere der havde kendskab til boksnøglens placering. Da han kom ud til firmaet om søndagen, kunne han ikke komme ind ad den dør, han havde låst dagen før, for den var låst med en rigel indefra. Han gik ud fra, at en anden medarbejder var på arbejde. Han gik så ind ad kælderdøren. Han så, at døren til boksen var åben. Han kaldte på den medarbejder, som han troede måtte være i bygningen, men han fandt ud af, at der havde været indbrud. På Jesper Linds kontor var skrivebordsskuffen åben, og nogle bøger i reolen var trukket ud.

9 Auktionskonsulent Torben Ringtved har forklaret, at han er ansvarlig for frimærkeafdelingen. Han er ikke ansat i firmaet, men arbejder som selvstændig konsulent. Han var godt klar over, at boksnøglen var på Jesper Linds kontor. Kontorassistent Peter Neess Solgaard har forklaret, at han startede som piccolo i firmaet, da han var år gammel. Han husker ikke, hvornår han fik at vide, hvor nøglen til boksen blev gemt. Han havde en nøgle til firmaet, da det hændte, at han var den sidste, der forlod firmaet. Kontorassistent Helle Bak Jensen har forklaret, at hun har været ansat hos sagsøgeren siden Hun vidste, at boksnøglen blev gemt i bogreolen på Jesper Linds kontor. Det var sjældent, at hun åbnede boksen. Hun så ikke Kurt Strebel låse boksdøren og gemme nøglen om aftenen den 13. november. De fulgtes ad ud til døren. Kurt Strebel slog alarmen til, og hun så fra sin bil, at han låste yderdøren. Lars Fly Pehrsson har forklaret, at han blev ansat i Han lavede lidt af hvert. Han havde en nøgle til hoveddøren. Han vidste, ligesom mange andre i firmaet, at nøglen til sikringsrummet blev gemt i en bogreol oven på nogle bøger i Jesper Linds kontor. Helle Borgbjerg Thomsen har forklaret, at hun har været ansat hos sagsøgeren i et års tid fra 1990 til Hun havde ikke en nøgle til yderdøren. Hun var klar over, at nøglen til boksen var på Jesper Linds kontor oven på en bog i reolen eller på et søm på en reol i nærheden af boksrummet. Sagsøgeren har til støtte for sine påstande over for sagsøgte nærmere anført, at sagsøgeren ikke har udvist grov uagtsomhed ved at opbevare nøglen til boksen på et i forhold til boksrummet fjerntliggende kontor. Sagsøgte havde ikke givet sagsøgeren instruks om, at nøglen ikke måtte opbevares på forsikringsstedet. Sagsøgte stillede mange krav til sikkerhedsforanstaltningerne, og det havde været naturligt, at sagsøgte også havde stillet krav til firmaets nøglepolitik. I forsikringsbetingelserne er det alene angivet, hvad der gælder ved tyveri af rede penge, når nøglen har været efterladt på forsikringsstedet, og bestemmelsen kan således ikke gælde for møntsamlingen. Firmaets kunder kom ikke i nærheden af Jesper Linds kontor, og en kunde kan derfor ikke have set, hvor nøglen til boksen blev anbragt. Da mange medarbejdere havde brug for at kunne åbne boksen uden for firmaets åbningstid, fik disse medarbejdere kendskab til nøglens gemmested, og der var kun tale om betroede medarbejdere. Sagsøgeren skønnede, at det var bedst kun at have en eller to nøgler til boksen i stedet for, at de enkelte medarbejdere havde deres egen boksnøgle. Kurt Strebel har forklaret, at han lørdag aften havde låst boksdøren og gemt nøglen bag nogle bøger. Dette gemmested kan ikke betegnes som uforsigtigt, når de omfattende tyverialarmer samtidig var >> 1699 >> aktiveret. Der skal mere til, før det kan statueres, at der er handlet bevidst groft uagtsomt. Sagsøgeren har ikke handlet bevidst groft uagtsomt, og sagsøgeren kunne ikke forudse, at et tyveri kunne blive en følge af den måde, boksnøglen blev opbevaret på. Det er sagsøgte, der skal bevise, at sagsøgeren har handlet groft uagtsomt, og denne bevisbyrde har sagsøgte ikke kunnet løfte. Selv om det statueres, at sagsøgeren har handlet groft uagtsomt, bør der ikke ske identifikation mellem sagsøgeren og sagsøgerens kunder. Ved opgørelsen af sagsøgerens erstatning bør vurderingspriserne og ikke minimumspriserne lægges til grund. Alle de private kunder har forlangt vurderingsprisen erstattet, og sagsøgte har end ikke forsøgt at godtgøre, at vurderingspriserne er for høje. Sagsøgte har heller ikke dokumenteret, at det er fast praksis, at udgifter til udskiftning af nøgler efter et tyveri ikke kan kræves erstattet. Møntsamlingen var ubestridt til stede i boksrummet efter møntauktionen. Preben Randløv har som mønthandler ikke haft problemer med at rekonstruere fortegnelsen over de stjålne mønter. Konsulent Mogens Hansen har i øvrigt bekræftet, at værdien af møntsamlingen i hvert fald oversteg kr. For så vidt angår opgørelsen af driftstabet på de stjålne varer er parterne alene uenige om, hvorvidt det er

10 vurderingsprisen eller minimumsprisen, der skal lægges til grund. Ifølge forsikringsbetingelsernes punkt har sagsøgeren også krav på at få erstattet det driftstab, der opstod, fordi nogle kunder efter tyveriet ikke længere ville lade sagsøgeren sælge deres varer. Sagsøgte skal forrente erstatningen fra den 30. november 1993, idet sagsøgte først under domsforhandlingen har fremsat indsigelser mod forrentningstidspunktet. Sagsøgte fik i øvrigt meget hurtigt besked om tabets størrelse, og sagsøgte kunne derfor meget hurtigt have udbetalt erstatningen. Over for Anton Bonde har sagsøgeren gjort gældende, at han ikke har udvist uagtsomhed, og derfor bør sagsøgte erstatte tabet. Anton Bonde har i øvrigt forud for sit sagsanlæg accepteret, at sagsøgerens sagsanlæg også omfattede hans tab. Anton Bonde har kun krav på den rente, som sagsøgeren kan kræve af sagsøgte i hovedsagen. Sagsøgte har til støtte for sin påstand over for sagsøgeren nærmere anført, at sagsøgeren har fremkaldt forsikringsbegivenheden ved grov uagtsomhed. Det må anses for groft uagtsomt at opbevare nøglen til et boksrum, der indeholder store let omsættelige værdier, på et let tilgængeligt sted på forsikringsstedet, når dette gemmested samtidig er almindeligt kendt. Omstændighederne ved tyveriet var meget mystiske. Der var ikke noget, der tydede på indbrud, og først senere konstateredes der tegn på opbrud af alarmboksen. Sagsøgeren kan ikke have været uvidende om, at der kun var forsikringsdækning, hvis sagsøgeren udviste omhu med sikkerhedsforanstaltningerne. Et forsikringsselskab kan kræve, at en erhvervsdrivende forsikringstager udviser ekstra omtanke, når forsikringstageren opbevarer store værdier, der ikke fylder ret meget og derfor er lette at fjerne. Såfremt de stjålne effekter havde befundet sig uden for boksen, ville dette også være blevet anset for grov uagtsomhed. Det samme ville være tilfældet, hvis boksdøren ikke havde været låst. Hvis nøglen til boksen havde været gemt på et hemmeligt sted i firmaet, er det ikke sandsynligt, at en tyv ville have fundet nøglen. Det må derfor anses for helt sikkert, at tyven har vidst, hvor nøglen var gemt. Denne viden havde tyven kun, fordi sagsøgeren, for at gøre det lettere for personalet og indehaverne af nøgler, havde valgt at anbringe boksnøglen et let tilgængeligt sted i firmaet. Det må tilmed formodes, at det var sagsøgerens uforsigtighed med nøgleopbevaringen, der inspirerede tyven til tyveriet. Sagsøgeren havde brugt mange penge på at sikre lokalerne, og det virker derfor barokt, at sagsøgeren vælger at anbringe boksnøglen et sted, som stort set hele personalet er bekendt med, og at sagsøgeren i det mindste ikke sørgede for, at gemmestedet jævnligt blev ændret. Det er groft uagtsomt, når hensynet til egen bekvemmelighed sættes over hensynet til iagttagelse af sikkerhedsforskrifter. Det er også groft uagtsomt, at forsikringstageren har skabt en ganske særlig risiko for skadens indtræden. Sagsøgeren kan ikke ud fra forsikringsbetingelsernes bestemmelser om tyveri af rede penge slutte, at møntsamlingen skal erstattes af sagsøgte. Såfremt sagsøgte tilpligtes at erstatte det stjålne, gøres det for så vidt angår smykkerne gældende, at sagsøgte kun skal betale minimumspriserne med fradrag af salær. Dette beløb har kunden jo accepteret at sælge genstanden for. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at effekterne normalt sælges for vurderingsprisen. Anton Bonde har da også kun krævet minimumsprisen erstattet, hvorimod sagsøgeren i sin tabsopgørelse har krævet vurderingsprisen. Sagsøgte har ikke pligt til at godtgøre sagsøgeren udgiften til nye låse, for denne udgift er ikke en følge af indbruddet. Sagsøgeren har ikke dokumenteret omfanget og værdien af Preben Randløvs møntsamling. Møntsamlingen hørte ikke hjemme i lokalerne, og Preben Randløv, der ikke havde registreret de enkelte mønter, må derfor selv bære en stor del af risikoen for, at møntsamlingen blev stjålet. Sagsøgte havde efter forsikringsbetingelserne kun pligt til at erstatte stjålne rede penge med kr. og dette under forudsætning af, at nøglen ikke var efterladt på stedet. Da sagsøgte har betalt kr., kan sagsøgeren ikke kræve yderligere. Det fremtidige driftstab, som sagsøgeren har krævet, fordi nogle kunder ikke mere vil handle med sagsøgeren, er et tab af good-will, og et sådant tab dækker en driftstabsforsikring ikke. Sagsøgeren kunne omgående have erstattet kundernes tab og dermed have

11 undgået, at kunderne mistede tilliden. >> 1700 >> Sagsøgerens eventuelle pengemangel kan ikke komme sagsøgte til skade. Driftstabet for så vidt angår de stjålne effekter, som på grund af tyveriet ikke blev solgt på auktion, bør beregnes af minimumsprisen og ikke af vurderingsprisen. Sagsøgeren kan tidligst få rente af erstatningen fra den 23. marts 1994, idet sagsøgte ikke tidligere havde fået dokumentation for, at der var tale om et indbrud og fået dokumentation for kravets størrelse. Over for Anton Bonde har sagsøgte gjort gældende, at han ikke kan opnå bedre ret end sagsøgeren. Sagsøgte kan derfor ikke tilpligtes at betale erstatning til intervenienten, hvis det statueres, at sagsøgeren har handlet groft uagtsomt. Sagsøgte er enig i Anton Bondes opgørelse af kravet, men der kan kun kræves renter fra sagsanlægget. Anton Bonde har til støtte for sin påstand over for sagsøgeren anført, at sagsøgeren er erstatningspligtig, hvis sagsøgeren ikke får medhold i sit krav om, at sagsøgte skal erstatte det stjålne. Over for sagsøgte gøres det gældende, at sagsøgte i medfør af forsikringsaftalelovens 54, stk. 1, har pligt til at udbetale erstatningen direkte til ham. Landsrettens begrundelse og resultat: Dommerne Thrane og Eva Staal udtaler: Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at det var almindeligt kendt blandt sagsøgerens medarbejdere, at nøglen til boksrummet var gemt på en bogreol i Jesper Linds kontor. Det kan endvidere lægges til grund, at dette anbringelsessted havde været anvendt i adskillige år forud for tyveriet i november Selv om sagsøgte ikke havde gjort sagsøgeren opmærksom på, at det var en forudsætning for forsikringsdækning, at boksnøglen ikke befandt sig på forsikringsstedet, burde sagsøgeren have indset, at værdien af, at de mest kostbare og let omsættelige effekter blev opbevaret i en særligt sikret boks, forringedes, når boksnøglen befandt sig et let tilgængeligt sted i firmaet, og mange, både nuværende og tidligere ansatte, havde kendskab til nøglens opbevaringssted. Da det samtidig må have været almindeligt kendt, at boksrummet blev brugt til at opbevare kostbare effekter i, var virksomheden et oplagt mål for en tyv. På denne baggrund stemmer vi for at betegne den måde sagsøgeren opbevarede boksnøglen for så uforsigtig, at forsikringsbegivenheden må anses for fremkaldt ved grov uagtsomhed. Vi vil derfor frifinde sagsøgte for de af sagsøgeren og intervenienten rejste krav. Som en konsekvens af frifindelsen, dømmes sagsøgeren til at betale erstatning til intervenienten, dog alene med tillæg af rente fra anlægget af interventionssøgsmålet. Dommer Anne-Dorte Bruun Nielsen udtaler: Opbevaringen af nøglen til sikringsboksen var ganske vist i nogen grad uagtsom, men nøglen var alene på sit gemmested, når bygningen i øvrigt var aflåst - og dermed sikret af gitre, elektroniske alarmer og sensorer. Da alarmboksen er brudt op med et fremmedlegeme, må det lægges til grund, at indbruddet ikke er foretaget af en person med nøgle til firmaet, idet samme nøgle skulle/kunne bruges til indgangsdøren og til alarmboksen. Almindeligt indbrud måtte anses for nærmest umuligt at gennemføre efter de mange sikringsforanstaltninger, og dette indbruds særlige karakter, hvor en person formentlig har gemt sig i bygningen, til alle andre var gået, var næsten umuligt at forudse. Selv om der var en del personer i firmaet, som kendte boksnøglens gemmested, var dette dog begrænset til ansatte, som man havde grund til at stole på, og som udførte betroet arbejde og/eller havde været ansat i firmaet i lang tid. Løsningen med den gemte boksnøgle skyldtes firmaets særlige beskaffenhed, hvor konsulenter og medarbejdere skulle kunne indlevere kostbare effekter stort set døgnet rundt. Jeg mener, at sagsøger

12 har udvist uagtsomhed ved opbevaringen af nøglen til sikringsboksen, men at denne uagtsomhed ikke har haft en sådan karakter, at den kan siges at have fremkaldt forsikringsbegivenheden, jfr. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Denne vurdering skal ses i lyset af, at jeg mener, at sagsøgte, som kendte sagsøgers særlige arbejdsforhold og karakter, som led i sin forsikringsmæssige rådgivning burde have givet sagsøger vejledning og stillet krav vedrørende nøglers udlevering og opbevaring, ligesom man stillede detaljerede krav til bygningens indretning. Jeg finder derfor, at sagsøgte bør dømmes til at betale erstatning til sagsøger. Dette krav finder jeg passende kan opgøres som følger: ,00 kr. minus den aftalte salgsprovision med tillæg af ,00 kr. for det dokumenterede faktuelle driftstab. Kravet forrentes med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 5 % fra den 4. august Jeg har herved lagt til grund, at der ikke ses dokumenteret et større tab end de aftalte mindstepriser, ligesom kravet vedrørende fremtidigt driftstab omfatter tab af good-will og formentlig kunne være undgået eller begrænset, såfremt sagsøger hurtigt efter indbruddet selv havde været i stand til at betale de berørte kunder deres tilgodehavender. Møntsamlingens tilstedeværelse i sagsøgers sikringsboks ses ikke at være omfattet af sagsøgers eget opbevaringsansvar - og dermed ikke af sagsøgers forsikring. Endelig finder jeg, at sagsøgte har dækket sagsøgers krav vedrørende rede penge ved at udbetale kr. i overensstemmelse med forsikringspolicens bestemmelser. Sagsøgte bør endvidere herefter dømmes til at betale ,25 kr. til intervenienten med tillæg af procesrente fra den 8. maj 1996.

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere