Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed."

Transkript

1 U H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl til søndag ca. kl blev fra sikringsboksen i auktionshuset A beliggende på Skanderborgvej i Århus stjålet bl.a. smykker og andre effekter tilhørende kunder til en værdi af ca kr. Der var ikke sket opbrydning af døre eller vinduer, og nøglen til sikringsboksen fandtes siddende i låsen, men efter fund af tegn på opbrydning af alarmboksen anerkendte forsikringsselskabet F, i hvilket A havde tegnet forsikring mod tyveri, at der var tale om et indbrudstyveri. Nøglen til sikringsboksen var blevet opbevaret bag eller på nogle bøger i en bogreol på et kontor i samme bygning. Det lagdes til grund, at denne måde at opbevare boksnøglen på havde haft afgørende betydning for forsikringsbegivenhedens indtræden. Med henvisning til, at A jævnligt opbevarede betydelige, let realisable værdier i boksen, og at boksnøglen gennem flere år var blevet opbevaret på det samme, let tilgængelige sted, som et betydeligt antal personer efterhånden fik kendskab til, fandtes A's adfærd at have indebåret en så indlysende fare for et tyveri som det begåede, at firmaet havde udvist grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Under hensyn til skyldgraden fandtes A ikke at kunne gøre krav på nogen erstatning. 1) H.D. 30. september 1998 i sag I 200/1997 Nellemann & Thomsen ApS (adv. Henrik Hougaard, Århus) mod Tryg-Baltica Forsikring (adv. Michael Grønbech, Kbh.). Vestre Landsrets dom 10. april 1997 (5. afd.) (Thrane, Eva Staal, Anne-Dorthe Bruun Nielsen (kst.)). Sagsøgeren, Nellemann & Thomsen ApS, er et auktionshus, der driver virksomhed fra lokaler beliggende Skanderborgvej i Viby J. I tidsrummet fra lørdag den 13. november 1993 kl. ca til søndag den 14. november 1993 kl. ca blev der fra et sikringsrum stjålet smykker, en møntsamling og kontanter m.v. Tyveriet, der blev opdaget den 14. november, blev straks anmeldt til politiet, der samme dag optog rapport, ligesom tyveriet også omgående blev anmeldt til sagsøgte, dengang Assurance-Compagniet Baltica A/S, hos hvem sagsøgeren >> 1694 >> havde tegnet en erhvervsforsikring, der omfattede tyveri. I starten mente sagsøgte ikke, at der var tale om et indbrudstyveri, idet der ikke var tegn på indbrud, og sagsøgte afviste derfor at udbetale erstatning. I april 1994 anerkendte sagsøgte imidlertid, at der var tale om et indbrudstyveri, men sagsøgte nægtede nu at udbetale erstatning under henvisning til, at sagsøgeren havde handlet groft uagtsomt, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, ved at opbevare nøgler til sikringsrummet på et kontor, og at mange ansatte var bekendt med dette opbevaringssted. Sagsøgeren har afvist at have handlet groft uagtsomt og har under denne sag, der er anlagt ved Retten i Århus den 4. august 1994, men som senere er henvist til landsretten, efter sin endelige påstand påstået sagsøgte dømt til principalt at betale kr., subsidiært kr. med tillæg af en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 5% fra den 30. november 1993, til betaling sker. Mest subsidiært har sagsøgeren påstået sagsøgte dømt til at betale et mindre af retten fastsat skønsmæssigt beløb. Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb, og således, at sagsøgeren tidligst kan kræve renter fra sagens anlæg. Den af sagsøgeren krævede erstatning er af sagsøgeren opgjort således: Erstatning af opbevarede effekter i henhold til erstatningsopgørelse (vurderingspris - sælgersalær) kr ,00 Afholdte udlæg i forbindelse med skade på låsesystem kr ,00 Rede penge (begrænset dækning på kr ,00, fratrukket indbetalt beløb fra sagsøgte på kr ,00 kr ,00

2 Værdi af møntsamling Beregnet driftstab vedrørende stjålne effekter (i forhold til vurderingspris) Beregnet driftstab for mistet indtjening m.v. I alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sagsøgerens subsidiære påstand udgøres af samme delposter, idet sagsøgeren dog har beregnet erstatningsbeløbet på baggrund af minimumspriser, fratrukket sælgersalær samt driftstab for stjålne effekter, beregnet i forhold til minimumspriser, hvilket giver følgende delposter: Erstatning af opbevarede effekter i henhold til minimumspriser (vurderingspris - sælgersalær) kr ,00 Afholdte udlæg i forbindelse med skade på låsesystem kr ,00 Rede penge kr ,00 Værdi af møntsamling kr ,00 Beregnet driftstab vedrørende stjålne effekter, udregnet i forhold til minimumspriser kr ,00 Beregnet driftstab for mistet indtjening m.v. kr ,00 I alt kr ,00«Ved interventionsstævning modtaget i landsretten den 8. maj 1996, har intervenienten, Anton Bonde, påstået sagsøgeren og sagsøgte dømt til principalt in solidum subsidiært alternativt at betale ,25 kr. med tillæg af procesrente principalt fra den 16. november 1993 subsidiært fra den 8. maj 1996, til betaling sker. Sagsøgeren har heroverfor påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Frifindelsespåstanden er begrundet med, at Anton Bonde har accepteret at modtage erstatning fra sagsøgte, og sagsøgeren kan derfor kun dømmes til at betale, hvis sagsøgte frifindes for at betale erstatning til sagsøgeren. Sagsøgte har over for Anton Bonde påstået frifindelse under anbringende af, at Anton Bonde ikke kan opnå en bedre ret end sagsøgeren, og at sagsøgte i øvrigt ikke kan tilpligtes at betale til både intervenienten og sagsøgeren, hvis påstand indeholder det af intervenienten krævede beløb. Det kan om sagens baggrund nærmere oplyses, at sagsøgeren i efteråret 1986 skulle flytte til nye lokaler beliggende Skanderborgvej , og i den forbindelse forhandlede sagsøgeren med sagsøgte om kravene til sikring af lokalerne. Den 24. oktober 1986 sendte sagsøgte sålydende skrivelse til sagsøgeren: Vedr. tyverisikring, Skanderborgvej , Viby J.

3 Ved behagelig møde hos Dem onsdag den 22. oktober, hvor dir. Tønning fra Scan-alarm deltog for besigtigelse, til tyverisikringsforanstaltninger af de nye lokaler Skanderborgvej , Viby, hvortil auktionsfirmaet skal tilflytte. I forbindelse med flytningen skal følgende sikringsforanstaltninger etableres for opfyldelse af sikringskravene. Der skal etableres godkendt el.alarmanlæg lokalalarm med 3 indvendige klokker, fjernalarm til vagtcentralen, det kan anbefales at transmittere signalet over alarmnettet. Adgang til anlægget skal ske via forbikobling af adgangsdøren...«den 12. november 1986 skrev sagsøgte således til sagsøgeren: Vedr. tyverisikringssag 1688/86 Skanderborgvej Forslag til udførelse af eksisterende sikringsrum. De 4 >> 1695 >> væge skal være helstensvæge, og indvendigt elektrisk bespundet. Loftet skal elektrisk bespindes, og under beklædes med fastmonteret 4 mm. jernplade, forsvarligt fastgjort. Døren skal være minimum, f.eks. Tan arkivdør AD.-A2 forstærket forplade, eller Tan VDB. dør. Brochureblad vedlagt. Øvrig sikring fra brev af 24 Okt er fortsat en betingelse. Vi står fortsat til rådighed, for medvirken til løsning af de sikringsmæssige foranstaltninger...«i 1989 aftaltes det, at sagsøgeren i forbindelse med en ombygning med opstilling af skillevægge i selve auktionslokalet skulle placere en godkendt infrarød detektor dækkende den forreste del af lokalet. Den 27. maj 1992 udstedte sagsøgte en ny police til erhvervsforsikringen, og denne police var gyldig fra 8. maj 1992 til 1. februar I forsikringsbetingelserne er der blandt andet bestemt følgende: 160. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker skader, indtruffet på det forsikringssted, der er angivet i policen HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET? Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet Baltica's erstatningspligt (se dog bestemmelserne om ran og røveri, 320) er begrænset til kr (indeksreguleret, jf.115). Opbevaring skal ske i aflåset egentligt pengeskab eller -boks (jf. dog ). Indtil kr heraf dækkes dog i almindeligt gemme.

4 Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller boks, forøvet ved benyttelse af koden og/eller nøglerne dertil for så vidt denne eller disse har været efterladt på forsikringsstedet LØSØRE TILHØRENDE TREDJEMAND Ud over det løsøre, der tilhører forsikringstageren, omfatter forsikringen sådant løsøre tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i skadetilfælde har pligt til at erstatte, eller bærer risikoen for Dækningen for løsøre, tilhørende tredjemand ( og ) gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med de i anførte beløb DRIFTSTAB/MEROMKOSTNINGER 610. FORSIKRINGENS OMFANG 611. HVILKE TAB ERSTATTES? Forsikringen dækker inden for de første 12 måneder, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret, forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret beror, rammes af en skade, der i henhold til brand-, tyveri- og vandskadedækningen ( , se dog 135) vil medføre erstatningspligt for Baltica eller Købstædernes almindelige Brandforsikring BEGRÆNSNING AF DRIFTSTAB Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst mulige omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Forsikringstageren er pligtig at samarbejde med Baltica med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet.«i politirapporten, der er optaget den 14. november 1993, hedder det bl.a.: Gerningsstedsundersøgelsen viste ingen tegn på opbrydning hverken på hhv. døre, port eller på diverse vinduer. Efter det oplyste fandtes de 2 døre i stueplanet vendende ud mod Skanderborgvej at være låst med skudrigler, hvilket ikke skulle have været tilfældet jfr. forklaringer. Kontoret i umiddelbar forbindelse med auktionslokalet i stueplanet fandtes eet kontorbord med

5 åbentstående skuffer, men tilsyneladende ikke gennemrodet. I andet kontor fandtes 2 skabslåger at være blevet åbnet, ligesom 2 stk. skuffer i kontorbord stod åbne. Der var tilsyneladende ikke foretaget gennemrodning af diverse effekter i hhv. skab og skuffer idet der herskede pæn orden. I en bogreol i forbindelse med skabet fandtes 4 stk. ca. 5 cm. tykke bøger at være trukket ca. 5 cm. ud fra normalstillingen. Døren ud til boksen fandtes oplukket med rette boksnøgle, der hensad i nøglehul. I selve boksen fandtes flere af de opstillede reoler at være gennemrodet, idet der henlå flere formentlig smykkebakker hensmidt/stillet på gulv. Fra disse bakker er fjernet diverse diamanter og andre smykker. På mellemste hylde i inderste reol i boksens højre side fandtes en metalæske i åbnet tilstand. På dåsens lås og på bunden er sikret gelatinehinder med brudstykker af fingeraftryk. På arkivskab henstillet umiddelbart til højre for boksdør fandtes et stk.»bart«område, størrelse ca. 30 x 45 cm., hvor der angiveligt skulle have henstået et stk. pengekasse. På en opbrudt papkasse henlå et stk. oprevet hvid kuvert påskrevet HITTEGODS 670, påført firmaets stempel. En generel besigtigelse af boksen viste, at der på flere af reolernes hylder fandtes»tomme«pladser. Fra stueplanets auktionslokales trappenedgang til kælderauktionslokale fandtes 1 stk. metaldør at være uaflåst og fuldt åbnet og fastholdt med en mindre trækile. >> 1696 >> Endvidere fandtes dør fra kælderens auktionslokale vendende ud mod mindre p-plads mod fa. KEVIN HUGHES at stå på klem. Ved denne dør fandtes adskillige spindelvæv langs dør/dørkarm at være brudt. Der fandtes ingen hele spindelvæv. Der fandtes ingen fodaftryk udenfor døren. Der er forsøgt optaget fingeraftryk på flere genstande berørt af GM, hvilket ikke har været muligt p.gr.a. udtværet aftryk muligvis i forbindelse af anvendelse af handsker...«i skadesanmeldelsen er rubrikken»hvordan skete skaden og hvilket omfang har den?«udfyldt således: Kurt Strebel er sidste mand der går 13/ Han låser og slår alarmen til (FALCK m/overførsel). Da samme mand møder 14/11-93 kl Han konst. alarmen er slået fra, at døren ikke var låst og samtidig at der var sat skudrigler for indefra. Han gik derefter ind ad dør i kælder. Han konst. derefter at dør fra kælder til trappe er åbnet. (Uaflåst). Efter at have konst. flere skuffer stod åbne samt at ingen andre var i virksomheden konst. han at døren til boxrummet stod på klem og nøglen sad i (det var også ham der havde låst boxen). Virksomheden er formentlig forladt af en brandør der konst. stod på klem.«i skadesanmeldelsen angav sagsøgeren værdien af det stjålne guld og sølv til kr., de rede penge til ca kr., check til kr. og møntsamlingen til kr.

6 Til brug for politiets efterforskning udarbejdede sagsøgeren lister over nuværende og tidligere indehavere af nøgler til virksomheden. Disse personer er blevet afhørt om deres kendskab til opbevaring af boksnøglen. Sagsøgtes taksator besigtigede lokaliteterne den 14. november 1993 og udarbejdede en foreløbig rapport. Før sagsøgte tog stilling til, om sagsøgte ville udbetale erstatning, opfordrede sagsøgte sagsøgeren til at anmode kunderne om at anmelde tyveriet til deres eget forsikringsselskab. Den 29. november 1993 tilbød sagsøgte at udbetale kr. i erstatning for rede penge, idet pengene ikke var opbevaret i overensstemmelse med de krav, som er angivet i forsikringsbetingelserne punkt og , som forudsætning for, at mere end kr. skulle dækkes af forsikringen. Parterne korresponderede herefter i den følgende tid om sagen, indtil sagsøgte ved skrivelse af 26. april 1994 meddelte sagsøgeren, at sagsøgte nu kunne anerkende tyveriet som indbrudstyveri, men sagsøgte afviste fortsat at erstatte det stjålne under henvisning til, at sagsøgeren havde udvist grov uagtsomhed ved at opbevare nøglen til sikringsrummet et let tilgængeligt sted i firmaet, og under henvisning til, at mange havde kendskab til dette opbevaringssted. Sagsøgerens»Indleverings- og Salgskonditioner«indeholder i punkt 5 følgende bestemmelse: De indleverede effekter er forsikret mod brand, indbrudstyveri og vandskade straks ved ankomsten til vore auktionslokaler, dog maksimalt til den anførte vurderingssum og i det omfang, at rekvirentens egen forsikring ikke dækker, men henstår iøvrigt for rekvirentens regning og risiko, således at rekvirenten selv bærer ansvaret for simpelt tyveri og hærværk. Effekter der vederlagsfrit afhentes af N & T, eller effekter der fragtes for dennes regning er kun forsikret i begrænset omfang under transporten og N & T kan ikke gøres ansvarlig for skader af hvilken art tænkes kan...«i forbindelse med domsforhandlingen har landsretten besigtiget sagsøgerens lokaler og herunder blandt andet fået forevist rummet med alarmboksen, direktør Jesper Linds kontor, hvor boksnøglen blev opbevaret, samt sikringsrummet. Der er under domsforhandlingen afgivet vidneforklaring af bestyrelsesformand Henning Jürgensen, Preben Randløv, direktør Jesper Odd Lind, konsulent Mogens Hansen, konsulent Lone Hempleman, Kurt Strebel, Torben Ringtved, Peter Neess Solgaard, Helle Bak Jensen, Lars Fly Pehrsson og Helle Borgbjerg Thomsen. Henning Jürgensen har forklaret, at han sammen med Preben Randløv købte auktionsselskabet i 1984, og at han siden har været bestyrelsesformand. I 1989 begyndte han at tage aktivt del i firmaets drift. Han har ikke haft ret meget at gøre med kravene til sikring af lokalerne i forbindelse med flytningen i Siden ombygningen i 1989 har der ikke været stillet yderligere krav til sikring af lokalerne. Fra 1986 til november 1993 har der ikke været anmeldt skader til sagsøgte bortset fra lidt rudeknusning. Om lørdagen den 13. november 1993 havde der været en møntauktion, og 8-10 medarbejdere havde været på arbejde. Han forlod selv firmaet ved 18-tiden efter at have talt kassen op. Søndag formiddag ringede Preben Randløv og fortalte, at der havde været indbrud. Kurt Strebel, der er selskabets legetøjsekspert, skulle på arbejde om søndagen, og det var ham, der havde opdaget indbruddet. Politiet, Preben Randløv og Kurt Strebel var til stede, da han kom ud til auktionshuset. Han kunne straks se, at der var stjålet penge, checks, smykker, guld og Preben Randløvs private møntsamling. Der

7 var mange kontanter og checks, fordi der lige havde været auktion. Han gik ud fra, at sagsøgte ville erstatte det stjålne. Han mener, at skadesanmeldelsen er udfyldt af Steen Pedersen fra Baltica. Preben Randløv kontaktede straks de store kunder og fortalte, hvad der var sket. Af hensyn til kunderne ønskede sagsøgeren hurtigt at få afklaret, om sagsøgte ville betale. Da der var tale om tyveri af store værdier, arbejdede politiet ihærdigt på at opklare tyveriet. Sagsøgeren havde af hensyn til auktionshusets renommé bedt om, at indbruddet ikke blev offentliggjort. På et tidspunkt havde politiet en konkret mistanke, men mistanken førte ikke til >> 1697 >> noget, og det er stadig ikke opklaret, hvem der har stjålet de pågældende effekter. I firmaet mistænkte alle hinanden, og det var meget ubehageligt. Preben Randløv, der beskæftiger sig med erhvervskunder, og Lone Hempleman, der tager sig af privatkunderne, har i fællesskab lavet erstatningsopgørelsen over de stjålne smykker og guld- og sølvting. Det fremtidige driftstab er opgjort på grundlag af den hidtidige omsætning. De kunder, der blev berørt af tyveriet, har ikke senere indleveret auktionseffekter, og dette påførte selskabet et større driftstab. I 1994 er der solgt enkelte effekter tilhørende de tidligere kunder, men det drejer sig om ikke-stjålne effekter, der ikke var blevet solgt på tidligere auktioner, og som kunderne ikke havde krævet tilbageleveret. Preben Randløvs private møntsamling befandt sig i firmaet, fordi Randløv ønskede at sælge den. Han har set samlingen mange gange. Man forsøgte at få Anton Bonde til at vente med at anlægge sag, indtil det var afklaret, om sagsøgte ville erstatte det stjålne. Anton Bonde er den eneste, der ikke har villet afvente udfaldet af retssagen. De medarbejdere, der havde brug for en nøgle til virksomheden, fik udleveret en nøgle. Før indbruddet anvendtes samme nøgle til døren og alarmboksen. Nøgleindehaverne fik indskærpet, at de ikke måtte låne nøglen ud. 5 administrative medarbejdere, 6 i kunstafdelingen og 2 i specialafdelingen (mønter og frimærker) havde en nøgle. Det hænder jævnligt, at en medarbejder må hente kostbare effekter hos en kunde om aftenen, og derfor skal de have en nøgle, da firmaet ikke ønsker, at medarbejderne skal tage effekterne med hjem eller lade dem ligge i en bil om natten. Det var ham, der var ansvarlig for nøgleudleveringen. Det viste sig efter indbruddet, at der var to boksnøgler. Han troede kun, at der havde været en. Af praktiske årsager opbevaredes nøglen i firmaet, for at de kostbare effekter, der blev afleveret til en medarbejder om aftenen, straks kunne blive anbragt i boksrummet. I tidens løb har nøglen været gemt forskellige steder i firmaet, men det er muligt, at gemmestedet siden 1989 havde været på Jesper Linds kontor. Kontoret er placeret således i bygningen, at auktionshusets kunder ikke kan se, hvorfra en medarbejder henter eller anbringer boksnøglen. Sagsøgte havde ikke gjort opmærksom på, at boksnøglen ikke måtte opbevares på forsikringsstedet. Han var ikke betænkelig ved den måde, nøglen blev opbevaret på, for bygningen var sikret med en tyverialarm. Om dagen sad nøglen i boksdøren, idet døren til boksen ikke var lukket i åbningstiden. I tiden frem til indbruddet havde der ikke været den store udskiftning af personalet. Ved nyansættelser blev personalet også før 1993 spurgt, om de havde ren straffeattest, men man bad ikke om at få dette dokumenteret. Kun de betroede medarbejdere vidste, hvor boksnøglen blev gemt. Nøglen var gemt bag nogle bøger, og den har aldrig været synlig. Hvis nøglen har ligget oven på nogle bøger, har der ligget andre bøger oven på nøglen. Preben Randløv har forklaret, at sagsøgte stillede mange krav til sikring af bygningen ved flytningen til Skanderborgvej i Der blev således stillet krav om metaldør med en speciel lås til sikringsrummet. I stedet blev der dog monteret en egentlig boksdør. Sagsøgtes repræsentant, Tønder Rasmussen, kom flere gange for at se, om kravene var opfyldt. Efter auktionen den 13. november 1993 forlod vidnet firmaet som en af de sidste. Næste morgen ringede Kurt Strebel og fortalte, hvad der var sket, og han kørte straks derud. Han mener, at Steen Pedersen fra forsikringsselskabet allerede var kommet. I den følgende tid kom der mange repræsentanter fra sagsøgte, der undersøgte bygningen for at se, om der var tale om et indbrud. Da der ikke umiddelbart var tegn på indbrud, nægtede sagsøgte i starten at betale erstatning. Da det imidlertid kunne konstateres, at der havde været et fremmedlegeme i alarmboksen, erkendte sagsøgte til sidst, at der var tale om indbrud. Da indgangsdøren eller andre døre eller vinduer ikke var brudt op, er han overbevist om, at tyven må have gemt sig et sted i huset, måske på toilettet, da medarbejderne forlod firmaet lørdag aften. Det er så lykkedes tyven at komme ud i det rum, hvor alarmen er anbragt, uden at aktivere sensorerne, og her har tyven i ro og mag kunnet sætte alarmen ud af kraft. Sagsøgeren ønskede ikke, at offentligheden fik kendskab til tyveriet, da dette ville skade firmaet. De stjålne effekter tilhørte hovedsageligt hans kunder. Privatkunderne kunne ikke forstå, at de skulle anmelde tyveriet til deres eget forsikringsselskab, for tyveriet havde jo

8 ikke været omtalt i aviserne. Han er på møntmesse i New York to gange om året, og Moussa Noorani var hans kunde. Denne kunde havde indleveret nogle gode ting, der skulle sælges på den næste auktion. Han havde haft forbindelse med Norbert Streep og hans selskaber siden Sagsøgeren har nu betalt for de varer, som var indleveret af denne kunde. Sagsøgeren måtte af og til give en kunde et forskud på auktionsprovenuet, fordi kunden ellers ville sælge til en forhandler for at få penge med det samme. I november 1993 ville banken ikke yde kredit til sådanne forskud. Han er indehaver af en møntforretning, og møntsamlingen var en del af denne forretnings varelager. Han havde taget møntsamlingen med ud på Skanderborgvej for at spørge konsulent Mogens Hansen, om han ville låne selskabet kr. mod sikkerhed i møntsamlingen. Det ville Mogens Hansen ikke. Han havde så ladet møntsamlingen blive i firmaet, til møntauktionen var overstået. Han havde ikke en fortegnelse over mønterne, men han kunne huske, hvilke mønter der havde været i de forskellige bakker. Mønterne er samlet over en periode på 7-8 år. Kun de medarbejdere, der havde brug for en nøgle, fik udleveret en nøgle til firmaet. Nøglen til sikringsrummet har altid været gemt, og han kan derfor ikke forstå, at tyven har fundet nøglen. Jesper Odd Lind har forklaret, at det var sjældent, han >> 1698 >> så boksnøglen, for når han kom om morgenen, havde bogholderen allerede åbnet døren til sikringsrummet, og nøglen sad i døren hele dagen. Nøglen var ikke synlig på hans kontor. Den var anbragt bag nogle bøger eller oven på en bog. Han vil ikke afvise, at han har sagt til politiet, at alle, der havde en nøgle til firmaet, også vidste, hvor boksnøglen var. Dette er imidlertid ikke korrekt. Hovedparten af personalet har dog nok haft kendskab til gemmestedet. Konsulent Mogens Hansen har forklaret, at han ikke er ansat hos sagsøgeren, men at han arbejder som konsulent og står for møntauktionerne. Der er møntauktioner 2 gange om året. Han vidste, at nøglen til sikringsrummet lå oven på nogle bøger i Jesper Linds kontor. Han har et par gange været ude for, at han ikke umiddelbart kunne finde nøglen, men han fandt den så efter at have ledt efter den i bogreolen. Han kan ikke huske, om han havde fået at vide, hvordan han skulle gemme nøglen. Den 11. november 1993 havde Preben Randløv vist ham møntsamlingen. Firmaet kunne få lov til at sælge en stor møntsamling for en kunde, hvis kunden kunne få et forskud. Det var meningen, at han skulle låne firmaet kr. mod sikkerhed i Preben Randløvs møntsamling, men det ville han ikke. Han var ikke i tvivl om, at møntsamlingen var mere værd end lånebeløbet. Efter møntauktionen den 13. november 1993 forlod han lokalerne ved sekstiden om aftenen sammen med Kurt Strebel, Helle Bak Jensen og Gert Laursen. Før han kørte, så han Kurt Strebel låse kundeindgangen og gå ind for at slå alarmen til. Lone Hempleman har forklaret, at hun har været med til at udarbejde fortegnelsen over de stjålne smykker. Det var et stort arbejde, fordi mange lister skulle gennemgås for at sikre, at effekter, der var blevet sendt retur, ikke blev anmeldt stjålet. Hun vidste, hvor boksnøglen var gemt, fordi hun af og til havde brug for selv at lukke boksen op. Kurt Strebel har forklaret, at han om aftenen den 13. november låste til boksrummet og anbragte nøglen bag nogle bøger på Jesper Linds kontor. Han var den sidste, der forlod auktionshuset, fordi han den pågældende uge skulle kopiere bånd til edb-anlægget. Efter at have aktiveret alarmen, gik han ud til fordøren og låste to steder. Han er sikker på, at han aktiverede tyverialarmen, for alarmen summede, og det gør den, når den er aktiveret. Han er ikke klar over, hvor mange medarbejdere der havde kendskab til boksnøglens placering. Da han kom ud til firmaet om søndagen, kunne han ikke komme ind ad den dør, han havde låst dagen før, for den var låst med en rigel indefra. Han gik ud fra, at en anden medarbejder var på arbejde. Han gik så ind ad kælderdøren. Han så, at døren til boksen var åben. Han kaldte på den medarbejder, som han troede måtte være i bygningen, men han fandt ud af, at der havde været indbrud. På Jesper Linds kontor var skrivebordsskuffen åben, og nogle bøger i reolen var trukket ud.

9 Auktionskonsulent Torben Ringtved har forklaret, at han er ansvarlig for frimærkeafdelingen. Han er ikke ansat i firmaet, men arbejder som selvstændig konsulent. Han var godt klar over, at boksnøglen var på Jesper Linds kontor. Kontorassistent Peter Neess Solgaard har forklaret, at han startede som piccolo i firmaet, da han var år gammel. Han husker ikke, hvornår han fik at vide, hvor nøglen til boksen blev gemt. Han havde en nøgle til firmaet, da det hændte, at han var den sidste, der forlod firmaet. Kontorassistent Helle Bak Jensen har forklaret, at hun har været ansat hos sagsøgeren siden Hun vidste, at boksnøglen blev gemt i bogreolen på Jesper Linds kontor. Det var sjældent, at hun åbnede boksen. Hun så ikke Kurt Strebel låse boksdøren og gemme nøglen om aftenen den 13. november. De fulgtes ad ud til døren. Kurt Strebel slog alarmen til, og hun så fra sin bil, at han låste yderdøren. Lars Fly Pehrsson har forklaret, at han blev ansat i Han lavede lidt af hvert. Han havde en nøgle til hoveddøren. Han vidste, ligesom mange andre i firmaet, at nøglen til sikringsrummet blev gemt i en bogreol oven på nogle bøger i Jesper Linds kontor. Helle Borgbjerg Thomsen har forklaret, at hun har været ansat hos sagsøgeren i et års tid fra 1990 til Hun havde ikke en nøgle til yderdøren. Hun var klar over, at nøglen til boksen var på Jesper Linds kontor oven på en bog i reolen eller på et søm på en reol i nærheden af boksrummet. Sagsøgeren har til støtte for sine påstande over for sagsøgte nærmere anført, at sagsøgeren ikke har udvist grov uagtsomhed ved at opbevare nøglen til boksen på et i forhold til boksrummet fjerntliggende kontor. Sagsøgte havde ikke givet sagsøgeren instruks om, at nøglen ikke måtte opbevares på forsikringsstedet. Sagsøgte stillede mange krav til sikkerhedsforanstaltningerne, og det havde været naturligt, at sagsøgte også havde stillet krav til firmaets nøglepolitik. I forsikringsbetingelserne er det alene angivet, hvad der gælder ved tyveri af rede penge, når nøglen har været efterladt på forsikringsstedet, og bestemmelsen kan således ikke gælde for møntsamlingen. Firmaets kunder kom ikke i nærheden af Jesper Linds kontor, og en kunde kan derfor ikke have set, hvor nøglen til boksen blev anbragt. Da mange medarbejdere havde brug for at kunne åbne boksen uden for firmaets åbningstid, fik disse medarbejdere kendskab til nøglens gemmested, og der var kun tale om betroede medarbejdere. Sagsøgeren skønnede, at det var bedst kun at have en eller to nøgler til boksen i stedet for, at de enkelte medarbejdere havde deres egen boksnøgle. Kurt Strebel har forklaret, at han lørdag aften havde låst boksdøren og gemt nøglen bag nogle bøger. Dette gemmested kan ikke betegnes som uforsigtigt, når de omfattende tyverialarmer samtidig var >> 1699 >> aktiveret. Der skal mere til, før det kan statueres, at der er handlet bevidst groft uagtsomt. Sagsøgeren har ikke handlet bevidst groft uagtsomt, og sagsøgeren kunne ikke forudse, at et tyveri kunne blive en følge af den måde, boksnøglen blev opbevaret på. Det er sagsøgte, der skal bevise, at sagsøgeren har handlet groft uagtsomt, og denne bevisbyrde har sagsøgte ikke kunnet løfte. Selv om det statueres, at sagsøgeren har handlet groft uagtsomt, bør der ikke ske identifikation mellem sagsøgeren og sagsøgerens kunder. Ved opgørelsen af sagsøgerens erstatning bør vurderingspriserne og ikke minimumspriserne lægges til grund. Alle de private kunder har forlangt vurderingsprisen erstattet, og sagsøgte har end ikke forsøgt at godtgøre, at vurderingspriserne er for høje. Sagsøgte har heller ikke dokumenteret, at det er fast praksis, at udgifter til udskiftning af nøgler efter et tyveri ikke kan kræves erstattet. Møntsamlingen var ubestridt til stede i boksrummet efter møntauktionen. Preben Randløv har som mønthandler ikke haft problemer med at rekonstruere fortegnelsen over de stjålne mønter. Konsulent Mogens Hansen har i øvrigt bekræftet, at værdien af møntsamlingen i hvert fald oversteg kr. For så vidt angår opgørelsen af driftstabet på de stjålne varer er parterne alene uenige om, hvorvidt det er

10 vurderingsprisen eller minimumsprisen, der skal lægges til grund. Ifølge forsikringsbetingelsernes punkt har sagsøgeren også krav på at få erstattet det driftstab, der opstod, fordi nogle kunder efter tyveriet ikke længere ville lade sagsøgeren sælge deres varer. Sagsøgte skal forrente erstatningen fra den 30. november 1993, idet sagsøgte først under domsforhandlingen har fremsat indsigelser mod forrentningstidspunktet. Sagsøgte fik i øvrigt meget hurtigt besked om tabets størrelse, og sagsøgte kunne derfor meget hurtigt have udbetalt erstatningen. Over for Anton Bonde har sagsøgeren gjort gældende, at han ikke har udvist uagtsomhed, og derfor bør sagsøgte erstatte tabet. Anton Bonde har i øvrigt forud for sit sagsanlæg accepteret, at sagsøgerens sagsanlæg også omfattede hans tab. Anton Bonde har kun krav på den rente, som sagsøgeren kan kræve af sagsøgte i hovedsagen. Sagsøgte har til støtte for sin påstand over for sagsøgeren nærmere anført, at sagsøgeren har fremkaldt forsikringsbegivenheden ved grov uagtsomhed. Det må anses for groft uagtsomt at opbevare nøglen til et boksrum, der indeholder store let omsættelige værdier, på et let tilgængeligt sted på forsikringsstedet, når dette gemmested samtidig er almindeligt kendt. Omstændighederne ved tyveriet var meget mystiske. Der var ikke noget, der tydede på indbrud, og først senere konstateredes der tegn på opbrud af alarmboksen. Sagsøgeren kan ikke have været uvidende om, at der kun var forsikringsdækning, hvis sagsøgeren udviste omhu med sikkerhedsforanstaltningerne. Et forsikringsselskab kan kræve, at en erhvervsdrivende forsikringstager udviser ekstra omtanke, når forsikringstageren opbevarer store værdier, der ikke fylder ret meget og derfor er lette at fjerne. Såfremt de stjålne effekter havde befundet sig uden for boksen, ville dette også være blevet anset for grov uagtsomhed. Det samme ville være tilfældet, hvis boksdøren ikke havde været låst. Hvis nøglen til boksen havde været gemt på et hemmeligt sted i firmaet, er det ikke sandsynligt, at en tyv ville have fundet nøglen. Det må derfor anses for helt sikkert, at tyven har vidst, hvor nøglen var gemt. Denne viden havde tyven kun, fordi sagsøgeren, for at gøre det lettere for personalet og indehaverne af nøgler, havde valgt at anbringe boksnøglen et let tilgængeligt sted i firmaet. Det må tilmed formodes, at det var sagsøgerens uforsigtighed med nøgleopbevaringen, der inspirerede tyven til tyveriet. Sagsøgeren havde brugt mange penge på at sikre lokalerne, og det virker derfor barokt, at sagsøgeren vælger at anbringe boksnøglen et sted, som stort set hele personalet er bekendt med, og at sagsøgeren i det mindste ikke sørgede for, at gemmestedet jævnligt blev ændret. Det er groft uagtsomt, når hensynet til egen bekvemmelighed sættes over hensynet til iagttagelse af sikkerhedsforskrifter. Det er også groft uagtsomt, at forsikringstageren har skabt en ganske særlig risiko for skadens indtræden. Sagsøgeren kan ikke ud fra forsikringsbetingelsernes bestemmelser om tyveri af rede penge slutte, at møntsamlingen skal erstattes af sagsøgte. Såfremt sagsøgte tilpligtes at erstatte det stjålne, gøres det for så vidt angår smykkerne gældende, at sagsøgte kun skal betale minimumspriserne med fradrag af salær. Dette beløb har kunden jo accepteret at sælge genstanden for. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at effekterne normalt sælges for vurderingsprisen. Anton Bonde har da også kun krævet minimumsprisen erstattet, hvorimod sagsøgeren i sin tabsopgørelse har krævet vurderingsprisen. Sagsøgte har ikke pligt til at godtgøre sagsøgeren udgiften til nye låse, for denne udgift er ikke en følge af indbruddet. Sagsøgeren har ikke dokumenteret omfanget og værdien af Preben Randløvs møntsamling. Møntsamlingen hørte ikke hjemme i lokalerne, og Preben Randløv, der ikke havde registreret de enkelte mønter, må derfor selv bære en stor del af risikoen for, at møntsamlingen blev stjålet. Sagsøgte havde efter forsikringsbetingelserne kun pligt til at erstatte stjålne rede penge med kr. og dette under forudsætning af, at nøglen ikke var efterladt på stedet. Da sagsøgte har betalt kr., kan sagsøgeren ikke kræve yderligere. Det fremtidige driftstab, som sagsøgeren har krævet, fordi nogle kunder ikke mere vil handle med sagsøgeren, er et tab af good-will, og et sådant tab dækker en driftstabsforsikring ikke. Sagsøgeren kunne omgående have erstattet kundernes tab og dermed have

11 undgået, at kunderne mistede tilliden. >> 1700 >> Sagsøgerens eventuelle pengemangel kan ikke komme sagsøgte til skade. Driftstabet for så vidt angår de stjålne effekter, som på grund af tyveriet ikke blev solgt på auktion, bør beregnes af minimumsprisen og ikke af vurderingsprisen. Sagsøgeren kan tidligst få rente af erstatningen fra den 23. marts 1994, idet sagsøgte ikke tidligere havde fået dokumentation for, at der var tale om et indbrud og fået dokumentation for kravets størrelse. Over for Anton Bonde har sagsøgte gjort gældende, at han ikke kan opnå bedre ret end sagsøgeren. Sagsøgte kan derfor ikke tilpligtes at betale erstatning til intervenienten, hvis det statueres, at sagsøgeren har handlet groft uagtsomt. Sagsøgte er enig i Anton Bondes opgørelse af kravet, men der kan kun kræves renter fra sagsanlægget. Anton Bonde har til støtte for sin påstand over for sagsøgeren anført, at sagsøgeren er erstatningspligtig, hvis sagsøgeren ikke får medhold i sit krav om, at sagsøgte skal erstatte det stjålne. Over for sagsøgte gøres det gældende, at sagsøgte i medfør af forsikringsaftalelovens 54, stk. 1, har pligt til at udbetale erstatningen direkte til ham. Landsrettens begrundelse og resultat: Dommerne Thrane og Eva Staal udtaler: Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at det var almindeligt kendt blandt sagsøgerens medarbejdere, at nøglen til boksrummet var gemt på en bogreol i Jesper Linds kontor. Det kan endvidere lægges til grund, at dette anbringelsessted havde været anvendt i adskillige år forud for tyveriet i november Selv om sagsøgte ikke havde gjort sagsøgeren opmærksom på, at det var en forudsætning for forsikringsdækning, at boksnøglen ikke befandt sig på forsikringsstedet, burde sagsøgeren have indset, at værdien af, at de mest kostbare og let omsættelige effekter blev opbevaret i en særligt sikret boks, forringedes, når boksnøglen befandt sig et let tilgængeligt sted i firmaet, og mange, både nuværende og tidligere ansatte, havde kendskab til nøglens opbevaringssted. Da det samtidig må have været almindeligt kendt, at boksrummet blev brugt til at opbevare kostbare effekter i, var virksomheden et oplagt mål for en tyv. På denne baggrund stemmer vi for at betegne den måde sagsøgeren opbevarede boksnøglen for så uforsigtig, at forsikringsbegivenheden må anses for fremkaldt ved grov uagtsomhed. Vi vil derfor frifinde sagsøgte for de af sagsøgeren og intervenienten rejste krav. Som en konsekvens af frifindelsen, dømmes sagsøgeren til at betale erstatning til intervenienten, dog alene med tillæg af rente fra anlægget af interventionssøgsmålet. Dommer Anne-Dorte Bruun Nielsen udtaler: Opbevaringen af nøglen til sikringsboksen var ganske vist i nogen grad uagtsom, men nøglen var alene på sit gemmested, når bygningen i øvrigt var aflåst - og dermed sikret af gitre, elektroniske alarmer og sensorer. Da alarmboksen er brudt op med et fremmedlegeme, må det lægges til grund, at indbruddet ikke er foretaget af en person med nøgle til firmaet, idet samme nøgle skulle/kunne bruges til indgangsdøren og til alarmboksen. Almindeligt indbrud måtte anses for nærmest umuligt at gennemføre efter de mange sikringsforanstaltninger, og dette indbruds særlige karakter, hvor en person formentlig har gemt sig i bygningen, til alle andre var gået, var næsten umuligt at forudse. Selv om der var en del personer i firmaet, som kendte boksnøglens gemmested, var dette dog begrænset til ansatte, som man havde grund til at stole på, og som udførte betroet arbejde og/eller havde været ansat i firmaet i lang tid. Løsningen med den gemte boksnøgle skyldtes firmaets særlige beskaffenhed, hvor konsulenter og medarbejdere skulle kunne indlevere kostbare effekter stort set døgnet rundt. Jeg mener, at sagsøger

12 har udvist uagtsomhed ved opbevaringen af nøglen til sikringsboksen, men at denne uagtsomhed ikke har haft en sådan karakter, at den kan siges at have fremkaldt forsikringsbegivenheden, jfr. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Denne vurdering skal ses i lyset af, at jeg mener, at sagsøgte, som kendte sagsøgers særlige arbejdsforhold og karakter, som led i sin forsikringsmæssige rådgivning burde have givet sagsøger vejledning og stillet krav vedrørende nøglers udlevering og opbevaring, ligesom man stillede detaljerede krav til bygningens indretning. Jeg finder derfor, at sagsøgte bør dømmes til at betale erstatning til sagsøger. Dette krav finder jeg passende kan opgøres som følger: ,00 kr. minus den aftalte salgsprovision med tillæg af ,00 kr. for det dokumenterede faktuelle driftstab. Kravet forrentes med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 5 % fra den 4. august Jeg har herved lagt til grund, at der ikke ses dokumenteret et større tab end de aftalte mindstepriser, ligesom kravet vedrørende fremtidigt driftstab omfatter tab af good-will og formentlig kunne være undgået eller begrænset, såfremt sagsøger hurtigt efter indbruddet selv havde været i stand til at betale de berørte kunder deres tilgodehavender. Møntsamlingens tilstedeværelse i sagsøgers sikringsboks ses ikke at være omfattet af sagsøgers eget opbevaringsansvar - og dermed ikke af sagsøgers forsikring. Endelig finder jeg, at sagsøgte har dækket sagsøgers krav vedrørende rede penge ved at udbetale kr. i overensstemmelse med forsikringspolicens bestemmelser. Sagsøgte bør endvidere herefter dømmes til at betale ,25 kr. til intervenienten med tillæg af procesrente fra den 8. maj 1996.

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Civilproces Sommer 2012

Civilproces Sommer 2012 Civilproces Sommer 2012 Opgave 1 Sukkersød ApS drev virksomhed med fremstilling og salg af slik. Selskabet var ejet 100 % af Anders Andersen, der også var bestyrelsesformand i selskabet. Selskabet havde

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere